Skip to main content

Full text of "Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego Bernardyskiego we Lwowie w skutek fundacyi Alexandra hr. Stadnickiego, wydane staraniem Galicyjskiego Wydziaau Krajowego"

See other formats


HANDBOUND 
AT THE 


UNIYERSITY OF 
TORONTO PRESS 


Akta 


Grodzkie i Zip:mskie. 

'10. 


AKTA 


GRODZKIE I ZIEMSKIE 

Z CZASÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
z Archiwum  tak zwanego bernardyńskiego  we Lwowie 

W SKUTEK FUNDACYI 

śp. Aleksandra hr. Stadnickiego 

WYDANE STARANIEM 
GALICYJSKIEGO WYDZIAŁU KRAJOWEGO. 


10 


T O M  X. 


WE LWOWIE 

GŁÓWNY SKŁAD W KSIĘGARNI SEYFARTHA I CZAJKOWSKIEGO. 

z L ZWIĄZKOWEJ DRUKARNI. 

1884. 


2>K 

1. 10 


852693. 


PRZEDMOWA. 


Archiwum krajowe aktów grodzkich i ziemskich posiada między innemi 959 
Tomów aktów grodzkich i 313 tomów aktów ziemskich lwowskich, ostatnie niestety 
przeważnie w stanie bardzo smutnym. W tych 1272 tomach mieści się ogromne 
mnóstwo oblatowanych dokumentów. Nie może być mowy o tern, żeby dokumenta 
te kiedykolwiek w całości drukiem ogłoszono, zajęłyby one same kilkadziesiąt tomów. 
Tak zaś jak rzeczy dzisiaj stoją są one dla świata naukowego prawie nieprzystępne, 
bo odszukanie którego z nich w tym lesie aktów zbyt wielkie nastręcza trudności 
i któż wreszcie wie , co właściwie w oblatach tych znaleść może, a jednak mieści się 
w nich materyał dla historyka wielce cenny i przeważnie nieznany. Warto więc 
ułatwić badaczom drogę do niego. Droga zaś jest tylko jedna: ogłosić zwięźle treść 
tych dokumentów; ale i tu, jeżeli publikacya taka nie ma nabrać zbyt wielkich roz- 
miarów, trzymać się trzeba pewnych ograniczeń. Ogłaszając przeto w tomie tym spis 
taki trzyraahśmy się następujących zasad. 

Nasamprzód podajemy każdy regest w formie jak najzwięźlejszej, nie chcemy 
bowiem zastąpić treści dokumentu , lecz jedynie tylko zwrócić uwagę na nią i wskazać 
miejsce, gdzie go z łatwością każdy odszukać może. 

Do końca wieku XVI podajemy treść wszystkich oblat tak królewskich jak 
prywatnych z wyjątkiem jedynie cytacyi, jako takich , które znaczenie mieć mogą tylko 
w związku z samemi aktami procesowemi,  oderwane od nich na nioby się nie zdały. 

Od początku wieku XVII do roku 1680 postępujemy w obec oblat królewskich 
tak samo jak poprzednio, z prywatnych zaś podajemy już tylko wybór cenniejszych 
i ciekawszych bądź to ze względu na treść swą, bądź też ze względu na osoby, od 
których pochodzą. Tej zasady trzymamy się w obec dokumentów prywatnych aż do 
końca. 


VI 

Co do dokumentów królewskich , to od roku 1680 pomijamy wszystkie 
nominacye woźnych, dlatego że od czasu tego coraz częściej nominacye te wychodzą, 
już tylko z kancelaryi większej lub mniejszej, a nie od samego króla, choć w jego 
imieniu były wystawiane, tak że data dokumentu takiego nie może się nawet przydać 
do ustalenia itinerarium królewskiego. Od początku wieku XVIII wreszcie opuszczamy 
jeszcze wszystkie wadya, moratorya z wyjątkiem jednego (nr. 6735) i glejty czyli listy 
bezpieczeństwa także z wyjątkiem jednego (nr. 7244). 

Mimo takich wykluczeń i ograniczeń zebrało się jednak w tomie tym 7446 
numerów, co znaczy wiele więcej niż 7500 dokumentów, bo pod jeden numer ścią- 
gnęliśmy nieraz po kilka dokumentów jednolitej treści i tej samej daty. Jest to materyał 
z wielu względów ważny i ciekawy i dopiero teraz dla świata naukowego przystępny. 

Go do autentyczności dokumentów tych, to z wyjątkiem kilku pierwszych numerów 
wątpliwej natury (numer pierwszy jest jak każdy na pierwszy rzut oka pozna nie- 
wątpliwym falsyfikatem) wiarogodność ich nie obudzą żadnych podejrzeń. Jest to rzeczą 
zadziwiającą, że przy tak wielkiej swobodzie oblatowania wnoszono do aktów tak mało 
podrobionych dokumentów. Za to aż za często, zwłaszcza od wieku XVII, wpisywano 
obiaty te z wielkiem niedbalstwem. Na ścisłość daty kopista zbyt często nie zważał, 
podając z niedbalstwa fałszywą datę albo ery chrześciańskiej. albo roku panowania 
monarchy, choć oryginał był jak najakuratniej datowany. Mnóstwo takich uchybień 
spostrzegliśmy i sprostowaliśmy, nie jedna atoli tego rodzaju pomyłka uszła niezawodnie 
uwadze naszej i mimo wszelkich naszych starań do spisu tego się wcisnęła. 

Nie chcąc , żeby index tomu tego, tak obfitego w nazwy osób i miejscowości, 
zajął zbyt wiele miejsca, nie mogliśmy zastosować do niego zasad, któremiśray się 
kierowali przy układaniu indexów tomów poprzednich, przedewszystkiem nie mogliśmy 
każdej osobistości podawać osobno pod imieniem chrzestnem, pod nazwą rodową i pod 
godnościami, które piastowała. Tutaj podajemy każdą osobistość jedynie pod nazwą 
rodową, dodając jej wszystkie godności, z jakiemi w tomie tym występuje. 

Mimo tak licznych ograniczeń i mimo drobnego i bitego druku urósł jednak 
tom ten do prawie podwójnych rozmiarów zwykłego tomu, ale też za to — podchlebiamy 
sobie — tym bogatsze dla nauki przyniesie owoce. 

We Lwowie w Maju 1884 r. 

W imieniu wydawnictwa: 

Oktaw Fietruski. Dr. Xawery lAske. 


Spis oblat 


zawartych 

w aktach grodu i ziemstwa lwowskiego. 


•- 4—S5 — 


1. w Paryżu 1065 r, Filip I, król francuski, poświadcza na prośbę Ludwika z Brzezia 
rodowód Zadory, brata Ludwika. Terrestr. t. 141 str. 13. 

2. W Krakowie 1251 r. Bolesław, ks. krakowski i sandomirski wraz z matka sw% Gremi- 
sławą, uwalnia Jaśka z Brzezia, syna Macieja, od podatków i nadaje mu sądownictwo. T. t. 141 stron- 
nica 14. 

3. W Krakowie 1283 r. Leszko, ks. krakowski i sandomirski, wynagradzając usługi Mikołaja 
z Brzezia potwierdza mu wolności nadane ojcu jego przez ks. Bolesława w 1251 r. i dodaje prawo 
polowania  T. t. 141 str. 14. 

4. We Lwowie 8. Października 1291 r. Lew Daniłowicz, ks. ruski, nadaje cerkwi św. Miko- 
łaja na przedmieściu Iwowskiem, pod górą Budelniczą położonej, grunta przyległe. Castr. t. 351 str. 
430—435 i t. 528 str. 1459—1466. 

5. W Haliczu 8, Marca 1301 r. Lew syn Daniela, książę halicki, nadaje przywileje kościo- 
łowi katedralnemu halickiemu obrz. greckiego i jego metropolicie Grzegorzowi. G. t. 459 str. 1159 — 1161. 

6. S. d. et 1. Lew, książę, zapisuje wieś Dobaniewice w przemyskiem przyzwanym przez się 
Litwinom Tutjenjowi i Montsiekowi. 0. t. 1 str. 221. 

7. W Krakowie 18. Czerwca 1346 r. Kazimierz Wielki pozwala Ditrykowi Sija założyć mia- 
sto Nowy Targ na prawie magdeburskiem i nadaje mu w niem wójtostwo. C. t. 461 str. 2620. 

8. W Sandomierzu 10. Maja 1350 r. Kazimierz Wielki nadaje młyn przemyski. (Krótka 
wzmianka w dokumencie Zygmunta Augusta wydanym w Krakowie 7. Stycznia 1551 r.) C. t. 345 
str. 59. 

9. W Sandomierzu 13. Lipca 1357 r. Kazimierz Wielki nadaje Andrzejowi Czaplicowi dwo- 
rzysko Putaczyno we wsi Kolbajowicaeh   i  4 dworzyska we wsi Pohorce.  C. t. 464  str. 1016 — 17. 

10. W Krakowie 16. Sierpnia 1365 r. Kazimierz Wielki nadaje Konradowi z Prus młyn po- 
łożony w okolicy Lwowa. C. t. 70 str. 1174 — 75. 

11. W Bieczu 8. Października 1371 r. Elżbieta, królowa Węgier, Polski i Eusi, nadaje i po- 
twierdza Danile Daczbohowiczowi za usługi wyświadczone Ludwikowi, królowi, ziemię przyległą do 
Zaderewiec, wsi należącej do Daniły. C. t. 55 str. 425—427. 

12. We Lwowie 30. Kwietnia 1378 r. Władysław Opolczyk nadaje wsi Starunia i Nowesioło 
w powiecie halickim Drohomirowi i Niekrze. C. t. 379 str. 1126. 

13. W Żydaczowie 13. Października 1387 r. Władysław Jagiełło nadaje braciom Iwono wi 
i Boczkowi, Wołochom, wieś Swaryczów. C. t. 470 str. 157 — 9. 

14. W Gródku 20. Października 1387 r. Władysław Jagiełło nadaje kościołowi Św. Macieja 
w Żydaczowie wieś Rogoźno. C. t. 541 str. 324 — 6. 

1 


15. We Lwowie 30. Września 1389 r. Władysław Jagiełło sprzedaje Mikołajowi Ulrici za 
30 grzywien wójtostwo Gródlja, przenosząc je na prawo niemieckie i darowuje mu sołtystwo we wsi 
Kamienobród. 0. t. 566 str. 2725—2730 i 2774—2780. 

16. W Kołodnie 3. Października 1389 r. Władysław Jagiełło nadaje Mikołajowi z Gołogór 
wsi Yyeczin i Czemerzincze na Eusi z warunkiem służenia w każdej wyprawie jednym kopijnikiem 
i 4-ma łucznikami. T. t. 14 str. 152. 

17. W Gródku 6. Stycznia 1391 r. Jan Tarnowski, wojewoda sandomirski, starosta Eusi, ze- 
znaje, że na rozkaz króla odebrał od Mymoja Putiatycze, dał je Iwaśkowi Sienkowiezowi a Mymojowi 
dał Humiatycze. C. t. 355 str. 1487. 

18. W Gródku 28. Czerwca 1391 r. Władysław Jagiełło darowuje Adamowi cieśli w nagrodę 
licznycti zasług młyn koło bramy lialickiej we Lwowie położony. 0. t. 5 str. 1452—1453. 

19. W Eopczycach 24. Lipca 1391 r. Władysław Jagiełło nadaje wieś Holyń w obwodzie 
żydaczowskim Liendiakowi i jego braciom. 0. t  470 str. 150—1. 

20. W Łucku 24. Stycznia 1392 r. Władysław Jagiełło nadaje Michałowi Habdanecz wieś 
Kojdanów, w trembowelskiem, nad rzeką Stripką położoną. 

W czasie okazania tego przywileju w Gródku 1417 r. kazał król dopisać na nim, że Habda- 
necz ma służyć zbrojno jedną lancą i dwoma łucznikami. 0. t. 205 str. 1095 — 1096 i t. 346 str. 
711—14. 

21. W Gródku 11. Października 1393 r. Władysław Jagiełło potwierdza dokument Jana Tar- 
nowskiego, wojewody sandomirskiego, wydany w Gródku 6. Stycznia 1391 r. 0. t  355 str. 1487. 

22. W Przyssowie 15. Października 1393 r. Władysław Jagiełło nadaje Michałowi z Sułko- 
wie wieś Zelichow z przyległym klasztorem. T. t. 17 str. 403. 

23. W Łucku 17. Lipca 1396 r. Witołd W. X. L. nadaje Teodorowi Daniło wieżowi Ostróg, 
Brodów, Eadosielki, Eadohoszcze, Mezyrycze, Dziaków, Swisczow. 0. t. 466 str. 543. (W książce r. 604 
zamiast 6904. Sprostowano datę według Cod  Yitoldi dr. Prochaski). 

24. W Przeworsku 4. Stycznia 1397 r. Jan z Tarnowa, wojewoda sandomirski i starosta Eusi, 
nadaje w imieniu króla Maciejowi i następcom sołtystwo w Szezercu. C. t. 14 str. 113—15, t. 555 
str. 1138 i t. 560 str. 2371—3. 

25. W Glinianach 12. Maja 1397 r. Jan z Tarnowa, wojewoda sandomirski i starosta ziemi 
ruskiej, pozwala Piotrowi Sideł założyć we wsi Gliniany miasto na prawie magdeburskiem i nadaje 
mu sołtystwo. C. t. 66 str. 304—306 i T. t. 156 str. 163 1—35. 

26. W Czajkowicach 24. Maja 1397 r. Jan Tarnowski, wojewoda sandomirski i starosta 
ruski, nadaje sołtystwo w Sokolnikach Niklowi Meyssnar i jego spadkobiercom. C. t. 334 str. 545 — 6. 

27. W Krakowie 31. Maja 1397 r. Władysław Jagiełło potwierdza dokument Jana Tarnowskiego 
wystawiony w Czajkowicach 24. Maja 1397 r. Niklowi Meyssnar. C. t. 334 str. 543 — 5. 

28. We Lwowie 1. Października 1397 r. Władysław Jagiełło potwierdza erekcyą miasta 
Szczerca dokonaną przez Jana Tarnowskiego w Przeworsku 4. Stycznia 1397 r. i nadaje miastu prawo 
magdeburskie. C. t. 14 str. 113—16, t. 555 str. 1138 i t. 560 str. 2371—75. 

29. W Haliczu 17. Stycznia 1399 r. Jakób, metropolita halicki, poświadczając, że Mikołaj 
z Kuhkowa darował wieś Mogilany kościołowi w Kulikowie nadaje temuż kościołowi dziesięciny z dóbr 
metropolitalnych. C. t. 335 str. 225—32  i t. 349 str. 103. 

30. W Przemyślu 23. Stycznia 1400 r. Jan z Tarnowa, wojewoda sandomirski, starosta ruski, 
potwierdza, że Jan Bohemus zwany Czhey, mieszczanin przemyski, sprzedał wieś swą Balicze za 140 
grz. groszy szer. praskich Wankowi synowi Pecha. T. t. 12 str. 597. 


3 

31. W Kamieńcu 17. Sierpnia 1400 r. Bolesław czyli Świdrygiełło w. ks. litewski uposaża 
zakon Franciszkanów w Kamieńcu. C. t. 417 str. 2102 — 2103. 

32. We Lwowie 29. Września 1400 r. Władysław Jagiełło pozwala wieś Eubieszów zamienić 
w miasto tegoż imienia, nadaje mu prawo niemieckie a wójtostwo powierza Bartłomiejowi mieszcza- 
ninowi chełmskiemu. C. t. 406 str. 816. 

33. We Lwowie 20. Lutego 1402 r. Bienko z Żabokruk nadaje Dominikanom lwowskim wieś 
Zarudce w lwowskim powiecie. C. t  577 str. 2661 — 2665. 

34. W Nowym Kamieńcu 6. Sierpnia 1402 r. Władysław Jagiełło daje konwentowi Franci- 
szkanów w Kamieńcu ogród i dwie dziesięciny we wsi Hliskowcach, C. t. 417 str. 2100 — 2101. 

35. W Gródku 11. Października 1404 r. Władysław Jagiełło nadaje kościołowi w Haliczu 
i proboszczowi tamtejszemu Pawłowi dwa łany, które pierwej posiadał Andrzej z Dolin mieszczanin 
halicki. C. t. 330 str. 495 i t. 867 str. 125 — 126. 

36. W Przemyślu 29. Października 1407 r. Władysław Jagiełło nadaje Waśkowi Moszenee 
sianożęeia w Malczycach. C. t. 333 str. 222—223 i T. t. 16 str.  19. 

37. W Jaworowie 1. Maja 1408 r. Andrzej z Szamotuł, kasztelan i starosta międzyrzecki, 
nadaje przywilej cechowi szewskiemu w Jaworowie. C. t. 378 str. 2310 — 2319. 

38. W Szydłowie 28. Listopada 1408 r. Władysław Jagiełło nadaje wsiom Małkowice i Czer- 
lany prawo magdeburskie. C. t. 14 str. 255 — 257. 

39. We Lwowie 8. Lutego 1411 r. Myczko z Kulikowa funduje kaplicę św. Michała we Lwo- 
wie i zapisuje ją wraz ze wsią Lesienicami Dominikanom lwowskim. 0. t. 375 str. 1244. 

40. W Kijowie 26. Marca 1411 r. Alexander, w. ks. kijowski, potwierdza kościołowi i kla- 
sztorowi Św. Mikołaja w Kijowie przywilej nadany przez ojca jego Włodzimierza na pobieranie ceł. 
C. t. 360 str. 91. 

41. W Sokalu 15. Sierpnia 1411 r. Ziemowit, książę mazowiecki, daje Mikołajowi Sehare- 
rowi wójtostwo w Busku na prawie magdeburskiem jako lenno. C. t  386 str. 919 — 26. 

42. W Płocku 6. Stycznia 1412 r. Ziemowit, książę mazowiecki, poświadcza, że Wydżga z Kam- 
pina, chorąży płocki, zawarł ugodę z Mikołajem z Borysowa w sprawie brzegów rzeki Bzury. T. t. 20 
str. 220-221. 

43. W Bełzie 6. Maja 1412 r. Ziemowit, książę mazowiecki, darowuje wieś Kowatiecz Stani- 
sławowi z Kurosonia. C. t. 375 str. 1693. 

44. We Lwowie 3. Kwietnia 1415 r. Władysław Jagiełło wyjmuje Ormian, należących do 
kościółka św. Jana we Lwowie, z pod prawa ruskiego, przenosząc ich na prawo ormiańskie. C. t. 347 
str. 117—9, t. 373 str. 1447, t. 390 str. 611—13 i t. 610 str. 1816—23. 

45. W Glinianach 2. Października 1415 r. Władysław Jagiełło nadaje popowi Konstantemu, 
jego synowi i potomkom dobra do kościoła św. Michała w Przedrzymircach należące. C. t. 376 str. 
441—442. 

46. 1415 r. Świdrygiełło, wówczas dzierżawca i gubernator Żydaczowa, nadaje Mikołajowi 
rektorowi kościoła P. Maryi w Żydaczowie 20 przedmieszczan i nowe jezioro na przedmieściu poło- 
żone. C. t. 541 str. 326. 

47. W Gródku 2. Czerwca 1417 r. Domarat z Kobylan, marszałek król., Jan z Dąbrowy, sta- 
rosta ziem ruskich i inna szlachta czynią. na rozkaz Władysława Jagiełły dział dóbr pomiędzy Elżbietą, 
Anną, Dorotą i Małgorzatą, córkami Michała z Żelechowa. 0. t. 20 str. 474—476 i 482 — 483. 

48. We Lwowie 16. Marca 1420 r. Władysław Jagiełło uposaża cerkiew Wniebowzięcia Maryi 
Panny we wsi Stradecz. T. t. 21 str. 348 i t. 55 str. 215. 


49. W Dobrostanach 5. Października 1420 r. Władysław Jagiełło nadaje Iwanowi i Wlaszynowi 
pustynię Hoszów w  przemyskim obwodzie. C. t. 341 str. 661. 

50. W Haliczu 1420 r. Andrzej Ciołek, starosta halicki , ustanawia granice pomiędzy wsiami 
Kryłosem a Komarowem. C. t. 567 str. 43 — 44. 

51. We Lwowie 27. Maja 1421 r. Jan, arcybiskup lwowski, funduje kościół w Sokolnikach 
pod Haliczem. 0. t. 337 str, 231. 

52. W Pakowicach 20 (?). Października 1421 r. Władysław Jagiełło pozwala Wincentemu Łące 
z Czosławic założyć wieś Żubrzę albo Lubiane na gruntach leżących między Krasowem a Szczercem. 
0. t. 415 str. 981. 

53. We Lwowie 6. Lutego 1424 r. Spytko z Tarnowa, starosta ruski generalny, zezwala 
z polecenia królewskiego Ormianinowi Atabie przenieść łaźnię poza murami miasta Lwowa położoną 
na miejsce, gdzie stała karczma Braha. 0. t. 535 str. 1719—23. 

54. W Krakowie 7. Marca 1424 r. Władysław Jagiełło zabezpiecza arcybiskupowi lwowskiemu 
200 grzywien na żupach drohobyckich. C. t. 395 str. 829—830. 

55. 31. Sierpnia 1424 r. Świdrygiełło , ks. czernichowski, nadaje Maxymowi czyli Włada 
Drogoszenowiczowi i jego potomkom wieś Kossów. G. t. 600 str. 2848—2850. 

56. W Krakowie 25. Lutego 1425 r. Władysław Jagiełło potwierdza dokument Kazimierza W. 
wydany w Krakowie 18. Czerwca 1346 r. Nowemu Targowi. 0. t. 461 str. 2619—2624. 

57. W Glinianach 16. Października 1425 r. Władysław Jagiełło potwierdza na prośbę Piotra 
z Przędziny, sołtysa Glinian, dokument Jana z Tarnowa, wojewody sandomirskiego, wydany w Glinianach 
12. Maja 1397 r. C. t. 66 str. 303—306, t. 568 str. 2424-30 i T. t. 156 str. 1631—35. 

58. W Medyce 4 Listopada 1425 r. Władysław Jagiełło potwierdza przywilej Spytka 
z Tarnowa, starosty lwowskiego, wydany we Lwowie 6. Lutego 1424 r. dla Ormianina Ataby. C. t. 535 
str. 1719—1723. 

59. We Lwowie 1. Grudnia 1425 r. Eajcy miasta Lwowa lokują wieś Kulparków. C, t. 337 
str. 386. 

60. W Sandomierzu 20. Lutego 1426 r. Władysław Jagiełło oznacza dochody i dziesięciny 
arcybiskupa lwowskiego.  0. t. 362 str. 2566. 

61. W Bieczu 23. Listopada 1429 r. Władysław Jagiełło zapisuje kapitule rzym. kat. we Lwowie 
100 grz. pol. na żupach drohobyckich i cłach lwowskich. C. t  388 str. 559—62. 

62. W Sandomierzu 10. Marca 1430 r. Władysław Jagiełło nadaje arcybiskupstwu lwowskiemu 
wszelkie prawa i wolności jakie posiada kościół gnieźnieński.  C. t. 332 str. 231. 

63. Koło Łucka 23. Sierpnia 1431 r. Władysław Jagiełło potwierdza przywilej Kazimierza W. 
dany Andrzejowi Czaplicowi w Sandomierzu 13. Lipca 1357 r.  C. t. 464 str. 1015 — 19. 

64. W Posoniczu 20. Października 1431 r. Władysław Jagiełło nadaje Wincentemu Lance 
z Czechosławicz pustkowie nad potokiem Żubrza. C. t. 366 str. 667 — 71. 

65. W Krakowie 6. Stycznia 1433 r. Władysław Jagiełło nadaje folwarki Bielcza i Więcławicze 
Władkowi z Świencza. C. t. 351 str. 1059—60. 

66. W Koninie 14. Lipca 1433 r. Władysław Jagiełło nadaje kapitule lwowskiej rz. kat. wieś 
Wierzbiąż. C. t  585 str. 1438—1441. 

67. W Gureunowie 16. Czerwca 1435 r. Kazimierz, książę mazowiecki, daje Mikołajowi de 
Brambcz , marszałkowi swemu nadwornemu , wsi Wiśniowo , Monastyr , Nowesioło z Byczowem. 
C. t. 391 str. 1135. 


68. W Kijowie 9. Października 1437 r. Świdrygiełło, w. ks. litewski, nadaje Stefanowi Slezieie 
Wladową Horkę i Zerawkę nad Bohiem. C. t. 355 str. 423. 

69. 12. Sierpnia 1439 r. Władysław Warneńczyk nadaje Janowi Niziołkowi przywilej na sołty- 
stwo w Dobrzanach. (Krótka wzmianka z powodu procesu). C. t. 334 str. 30. 

70. W Kamieniu koło rzeki Czarnej 15. Października 1439 r. Władysław Warneńczyk zapisuje 
Olechnowi 20 grzywien na wsi Komarowie. 0. t. 13. str. 690. 

71. W Krakowie 20. Stycznia 1440 r. Władysław Warneńczyk potwierdza dokumenta Filipa I., 
króla francuskiego, z r. 1065., Bolesława, ks. krakowskiego, z 1251 i Leszka, ks. krakowskiego, z 1283 r. 
wydane rodowi z Brzezia. T. t.  141 str.  13. 

72. W Krakowie 11. Marca 1440 r. Władysław Warneńczyk przenosi zapisane Mikołajowi 
z Zakrzewa 100 grz. na Zawiszę z Zakrzewa, brata jego, i ubezpiecza je na dobrach królewskich 
Leszki, Olenczyeze i Ostrowie. T. t. 9 str. 653 — 4. 

73. (We Lwowie) 24. Grudnia 1440 r. Rafał z Tarnowa, kasztelan wojnicki i starosta ruski 
generalny, pozwala Stanisławowi z Suchodoł, synowi młynarza Bartosza, wybudować młyn nad rzeką 
Ostrożanką. C. t. 473 str.  1070. 

74. W Budzie 24. Maja 1441 r. Władysław Warneńczyk daje przywilej dotyczący Oleska. 
(Tylko koniec) C. t. 326 str. 395. 

75. Nad Dunajem koło wsi św. Mikołaja 27. Listopada 1441 r. Władysław Warneńczyk nadaje 
Mikołajowi alias Nicomanowi, mieszczaninowi kołomyjskiemu, 2 łany pola w okolicach miasta Kołomyi 
położone. 0. t. 446 str. 1788-1791 i 1793—1796. 

76. We Lwowie 14. Lutego 1442 r. Jan z Ozyżowa, kasztelan i starosta krakowski, namiestnik 
królewski, poleca Spytkowi z Jarosławia, staroście lwowskiemu, aby zachowywał przywileje królewskie, 
uwalniające poddanych Franciszka z Orzeka, proboszcza św. Floryana w Krakowie i dziekana 
lwowskiego, od wszelkich opłat.  0. t. 390 str. 615 i t. 610 str. 1820. 

77. W Budzie 28. Czerwca 1442 r. Władysław Warneńczyk zapisuje Mikołajowi z Milandowa 
25 grzywien na wsiach Załowicze, Szaków, Dworzyszcze, Czuryłów w powiecie gródeckim leżących. 
C. t. 371 str. 397. 

78. W Budzie 30. Września 1442 r. Władysław Warneńczyk nadaje Sankowi Kozłowskiemu 
wsi Dyakowce i Jostykowee w powiecie kamienieckim.  C. t. 526 str. 640 — 641. 

79. W Horodku 1. Stycznia 1443 r. Ks. Świdrygajło Olgierdowicz potwierdza i rozszerza nadanie 
króla Władysława Jagiełły dla cerkwi św. Iwana i popa Iwanowskiego Waśka. C. t. 403 str. 1589 — 96. 

80. W Budzie 13. Stycznia 1443 r. Władysław Warneńczyk potwierdza dokument ks. Świdrygiełły 
wydany w Kijowie 9. Października 1437 r. Stefanowi Slezieie.  C. t. 355 str. 423. 

81. W Przemyślu 4. Lutego 1443 r. Piotr z Grochowca sędzia i Paweł z Zamiechowa podsędek 
ziemscy przemyscy potwierdzają sprzedaż wsi Dobaniowice alias Zastawye uczynioną przez Jacka 
z Dobaniowic na rzecz Dmytra z Boratyna za 130 grz. C. t.  1 str. 220 — 221. 

82. (Oblatowano 14. Marca 1443 r.) Piotr Odrowąż ze Sprowy, wojewoda i starosta ziemi 
ruskiej, przysądza Janowi Dymitrowskiemu dobra Czeszki. C. t. 1 str. 223. 

83. We Lwowie 15. Marca 1443 r. Piotr Odrowąż ze Sprowy, wojewoda i starosta Rusi gene- 
ralny, przyznaje Oleszkowi z Podhorzec prawo do dworu Bastyów zastrzegając, że przywilej królewski 
dany Niklowi i Malcherowi z Podhorzec na wieś fodhorce nie przeszkadza temu prawu Olechny do 
Bastyowa. C. t. 1. str. 219—220. 

83a W Budzie 22. Marca 1443 r. Władysław   Warneńczyk  zrównuje kler unicki z łacińskim. 
C. t.  18 str. 238—43. 


84. We Lwowie 26. Sierpnia 1443 r. Mikołaj z Połoszewa, sędzia grodzlci lwowski, przez woje- 
wodę Piotra Odrowąża naznaczony, wyrokuje w sprawie między Mikołajem Kłusem z Wyźnian a Marusz%, 
żon^ Michała księcia Olszańskiego. 0. t. 1. str. 271. 

85. W Budzie 1. Września 1443 r. Władysław Warneńczyk uwiadamia Piotra Odrowąża, woje- 
wodę ruskiego i starostę lwowskiego, że nadał księciu Mikołajowi Pińskiemu opiekę nad klasztorem 
uniejowskim. C. t. 3 str. 1013. 

86. W Wiszni 24. Września 1443 r. Jan z Czyżowa, kasztelan i starosta krakowski, namiestnik 
królewski, poświadcza, że Włodko z Bielki dowiódł swycłi praw do wsi Bielki i pobierania cła tamże. 
G. t. 351 str. 1061 i T. t. 51 str. 2247. 

87. W Szanocku 31. Października 1443 r. Władysław Warneńczyk nadaje księciu Mikołajowi 
Pińskiemu opiekę nad klasztorem uniejowskim. 0. t. 3 str. 1013. 

88. W Koninie alias Eacze 10. Maja 1444 r. Władysław Warneńczyk daje Dementinowi 
Thyrykowi, Eusinowi, wieś Eodowicze w powiecie włodzimirskim. T. t. 24 str. 529. 

89. W Waradynie 24. Sierpnia 1444 r. Władysław Warneńczyk zapisuje Zawiszy z Zakrzewa 
100 grz. na wsi królewskiej Laszki. T. t. 9 str. 654 — 5. 

90. We Lwowie 9. Listopada 1445 r. Piotr Odrowąż ze Sprowy, wojewoda i starosta ruski, 
poleca podwładnym urzędnikom utrzymać Ormian Franciszka z Orzeka, proboszcza św. Floryana 
w Krakowie i dziekana lwowskiego, przy przywilejach królewskich, uwalniających ich od wszelkich opłat. 
0. t. 390 str. 614 i t. 610 str. 1819. 

91. W Gródku 6. Marca 1448 r. Kazimierz Jagiellończyk potwierdza przywilej ks. Lwa Daniło- 
wicza dla cerkwi św. Mikołaja na przedmieściu Iwowskiem wydany we Lwowie 8. Października 
1291 r. 0. t. 351 str. 430—5 i t. 528 str.  1459-67. 

92. We Lwowie 31. Marca 1448 r. Piotr Odrowąż ze Sprowy, wojewoda i starosta ziemi ruskiej, 
poświadcza, że Michał z Wojniłowa odstępuje braciom Andrzejowi i Byanya z Orzeka wsi Eybno 
i Kuty. C. t. 2 str. 320. 

93. W Świerżu 15. Maja 1448 r. Mikołaj z Taczowa Powała, podkomorzy sandomirski, rozstrzyga 
spór o granice Świerża i Bielan. G. t. 393 str. 559. 

94. We Lwowie 23. Września 1448 r. Piotr Odrowąż ze Sprowy, wojewoda lwowski i generalny 
starosta ruski, Jan z Knihyniec, kasztelan halicki, Jan Gołąbek z Zimnejwody, sędzia i Jan z Gołogór 
w zastępstwie podkomorzego, podstoli, lwowscy, rozgraniczają Kamionkę od Horpina i Manasterza. 
G. t. 461 str. 2609. 

95. W Krakowie Kazimierz  Jagiellończyk  poleca  Piotrowi  Odrowążowi zbadać prawa 

synów Byelika do wsi Lubyna  G. t. 3 str. 1113. 

96. W Haliczu 29. Września 1448 r. Kazimierz Jagiellończyk nadaje wieś Wielkie i Małe 
Lubienie z przyległościami i sołtystwem Krzysztofowi de Sancto Eomulo, Genueńczykowi. T. t. 76 
str. 285—287. 

97. (Oblatowano 26. Października 1448 r.) Ihnat z Kutyszcza, sędzia i Ścibor z Wasiczyna, 
podsędek, ziemscy haliccy poświadczają , że Katarzyna, żona Teodoryka z Buczacza, kasztelana kamie- 
nieckiego i starosty podolskiego, zaręczyła dobrami swemi rękojemcom męża Andrzejowi Odrowążowi 
ze Sprowy , wojewodzie i staroście ruskiemu , i Krzesławowi z Kurozwęk , kasztelanowi lubelskiemu, 
że tenże spłaci dług Julianowi mieszczaninowi z Kaffy. G. t. 2 str. 362. 

98. We Lwowie 26. Października 1448 r. Andrzej Odrowąż ze Sprowy, wojewoda i starosta 
ruski, przykazuje  Jachnie  wdowie  po Andrzeju  Malechowskim i jej córkom  Katarzynie,  zamężnej 


za Janem Korytko i Jachnie postarać się o potwierdzenie królewskie przywileju wydanego na Stronia - 
tyn przez Władysława Warneńczyka. C. t, 2 str. 366. 

99. Na polu między Świerżem,  Bielanami  a Mirowicami  22. Września  1449 r.  Mikołaj Po 
wała z Taczowa, podkomorzy sandomirski, rozgranicza Wielkie Świerże,  wieś  kustodyi sandomirskiej, 
od Małego Świerża, Bielan i Mirowie własności Klemensa z Bielan. C. t. 393 str. 545 i 560. 

100. W Sochaczowie 3. Lipca 1450 r. Władysław, ks. mazowiecki, zatwierdza dokument 
ks. Ziemowita wydany w Płocku 6. Stycznia 1412 r. a poświadczający ugodę zawartą między Wydżgą 
z Kampina i Mikołajem z Borysowa. T. t. 20 str. 220. 

101. W Dobrostanach 10. Września 1451 r. Kazimierz Jagiellończyk nadgradzając usługi 
Stanka i Iwanka Dawidowiezów, oddane przy boku nieboszczyka Piotra Odrowąża ze Sprowy, woje- 
wody ruskiego, w potrzebach przeciw Tatarom, darowuje im pustkę JacznisKa w lwowskim obwodzie 
z prawem zakładania wsi. C. t. 332 str. 503 i t. 385 str. 155 — 57. 

102. We Lwowie 8. Listopada 1452 r. Jan z Zimnejwody, sędzia, Ścibor z Wiszni, podsędek 
ziemscy lwowscy poświadczają , że sędziowie polubowni przeprowadzili dział dóbr Sroki między Janem 
ze Srok i jego synem Błażejem. T. t. 76 str. 26 — 31. 

103. W Trokach 5. Stycznia 1453 r. Kazimierz Jagiellończyk nakazuje Teodorowi Buczackie- 
mu, kasztelanowi i staroście kamienieckiemu, ażeby w sprawie z Włochem Julianem z Kaify o 2000 zł. 
nie używał gwałtów. 0. t. 2 str. 188. 

104. W Trokach 5. Stycznia 1453 r. Kazimierz Jagiellończyk poleca Andrzejowi Odrowążowi 
ze Sprowy, wojewodzie i staroście lwowskiemu, sprawę Juliana z Kafly Włocha przeciw Teodorowi 
Buczackiemu, kasztelanowi i staroście kamienieckiemu, o 2000 zł. C. t. 2 str. 189.. 

105. We Lwowie 14. Marca 1453 r. Andrzej Odrowąż ze Sprowy, wojewoda i starosta ziem 
ruskich, wynagradzając Iwana alias Kowala Thura za jego wierne usługi królowi oddane zapisuje mu 
we Lwowie dworek niegdyś Steczka. 0. t. 19 str. 540 — 542. 

106. W Lublinie 11. Czerwca 1453 r. Kazimierz Jagiellończyk uwiadamia żyda Natka, po- 
borcę ceł, że uwolnił Krzysztofa de Saneto Eomulo od opłacania ceł. 0. c. 2 str. 68. 

107. W Krakowie 13. Sierpnia 1453 r. Kazimierz Jagiellończyk potwierdza i rozszerza prawa, 
które Kazimierz W. przyznał żydom. 0. t. 461 str. 55—68. 

108. W Krakowie 24. Sierpnia 1453 r. Kazimierz Jagiellończyk potwierdza dokument Kazi- 
mierza Wielkiego regulujący stosunki żydów. G. t. 345 str. 489—494. 

109. We Lwowie 4. Stycznia 1454 r.  Jan Zawiszycz  z  Garbowa alias  Staresioło,  starosta 
,krakowski, funduje kościół w Staremsiole. C t. 393 str. 981. 

110. W Piotrkowie 1. Lipca 1455 r. Kazimierz Jagiellończyk poleca Andrzejowi Odrowążowi 
ze Sprowy, wojewodzie i staroście, tudzież Jerzemu z Ostroszan, sędziemu grodzkiemu lwowskim 
sprawę Macieja Śniatyna przeciw Oleszkowi z Czeremeszny i Hryckowi  de Orint. C. t. 2 str. 267. 

111. W Piotrkowie 3. Lipca 1455 r. Mikołaj z Grabowa i Mikołaj z Wosznik, miecznik sie- 
radzki, sędziowie przez króla deputowani w miejsce sędziego, będącego w niewoli, wydają wyrok 
w sprawie Olechna z Czeremeszny przeciw Maciejowi Śniatynowi. C. t. 2 str. 269. 

112. W Piotrkowie 3. Lipca 1455 r. Kazimierz Jagiellończyk poleca Andrzejowi Odrowążowi, 
wojewodzie i staroście, tudzież Jerzemu z Ostroszan sędziemu grodzkiemu lwowskim sprawę Macieja 
Śniatyna przeciw Oleehnie z Czeremeszny. 0. t. 2 str. 266. 

113. We Lwowie 25. Lipca 1455 r. Ścibor z Wiszni, sędzia ziemski lwowski, poświadcza, 
że Jan Kulikowski oczyścił się z zarzutu przywłaszczenia sobie konia władyki przemyskiego. C. t. 2 
str. 267. 


8 

114. We Lwowie 5. Sierpnia 1455 r. Jan z Wysokiego, podsędek ziemi lwowskiej, przez 
Andrzeja Odrowąża ze Sprowy, wojewodę i starostę ziemi ruskiej, deputowany sędzia poświadcza, że 
Mikołaj z Stradowa oczyścił się z zarzutu, jakoby będąc sekretarzem Piotra, wojewody i starosty Eusi, 
ojca Andrzeja, wojewody i starosty, wydał samowolnie dokument pod pieczęcią tegoż Piotra Krzyszto- 
fowi de Sancto Eomulo. 0. t. 2 str. 271. 

115. We Lwowie 20. Maja 1456 r. Andrzej Odrowąż ze Sprowy, wojewoda i starosta ziem 
ruskich, przyznaje z polecenia królewskiego kapitule lwowskiej łąkę Młyniszcze na własność i poświad- 
cza, że Ghodko Piątnicki sprzedał tejże kapitule łąkę Ozaraczenicza. 0. t. 604 str. 1571 — 1573. 

116. W Piotrkowie 22. Września 1456 r. Kazimierz Jagiellończyk sprzedaje za 3000 grzy- 
wien Piotrowi ze Szamotuł, kasztelanowi poznańskiemu, miasto Jaworów i wsi Olszanicę, Załuze, Je- 
żów i Czołyń. C. t  385 str. 183 — 185. 

117. We Lwowie 12. Lipca 1457 r. Andrzej Odrowąż ze Sprowy, wojewoda i starosta ziem 
ruskich, rozsądza spór między kapitułą lwowską a swymi urzędnikami  o młyn.  C. t. 604  str.  1574. 

118. W Piotrkowie 19. Grudnia 1459 r. Kazimierz Jagiellończyk zatwierdza dokument Piotra 
Odrowąża i innych wydany we Lwowie 23. Września 1448 r, a rozgraniczający m. Kamionkę od 
Horpina i Manasterza. C. t. 461  str, 2610. 

119. We Lwowie 3. Kwietnia 1460 r. Kazimierz Jagiellończyk nadaje miastu Stryjowi prawo 
magdeburskie. T. t. 14 str. 373. 

120. We Lwowie 5. Kwietnia 1460 r. Kazimierz Jagiellończyk nakazuje, aby mieszczanie 
haliccy, kołomyjscy i stryjscy nie omijali składu lwowskiego , a mieszczanie kamienieccy przyrzekają, 
że także tegoż czynić nie będą. 0. t. 13 str. 282 — 5. 

121. We Lwowie 8. Listopada 1460 r. Jursza z Ohodorostawu i Anna małżonkowie uposa- 
żają kościół parafialny w Chodorostawie pod wezwaniem Wszystkich Świętych darowizną wieczystą 
wsi Hałtowicze i dziesięcinami ze wsi Ghodorostaw i Dobro^lany. T. t. 75 str. 123 — 127. 

122. We Lwowie 12. Września 1461 r. Andrzej ze Sprowy, wojewoda i starosta ruski, i Jerzy 
Strumiło z Dymoszyna, podkomorzy lwowski, komisarze królewscy, ustanawiają granicę między Zimno- 
wodą a Lwowem. C. t. 334 str. 643 — 45. 

123. We Lwowie 29. Marca 1462 r. Andrzej Odrowąż ze Sprowy, wojewoda i starosta ruski 
generalny, i Jerzy Strumiło z Dymoszyna, podkomorzy lwowski, komisarze królewscy, przysądzają wieś 
Malczyce Jerzemu Mozenczicz z Malczyc. C. t. 333 str. 223. 

124. W Poznaniu 7. Czerwca 1462 r. Kazimierz Jagiellończyk rozstrzyga spór między Wło- 
chem Krzysztofem de Sancto Eomulo a rajcami żydaczowskimi. 0. t. 330 str. 887. 

125. W Piotrkowie 23. Listopada 1462 r. Kazimierz Jagiellończyk potwierdza Ormianom 
lwowskim przywileje, nadane przez swych poprzedników. C. t. 471 str,  1324 — 1327. 

126. 8. Grudnia 1462 r. Kazimierz Jagiellończyk uwalnia mieszczan rawskich od dawania 
podwód i nadaje im prawo chełmińskie. 0. t. 338 str. 17. 

127. W Piotrkowie 28. Stycznia 1463 r. Kazimierz Jagiellończyk nadaje Krzysztofowi de 
Sancto Eomulo, lwowskiemu poborcy ceł, wsi Krynicę, Małkowice, Czerlany i Kąty. 0. t. 14 str. 
258—260. 

128. W Korczynie 4. Maja 1464 r. Kazimierz Jagiellończyk nadaje wsiom Eozonia, Podwi- 
sołcze i Eyczychów prawo magdeburskie. 0. t. 330 str. 519 i t. 867 str. 146. 

129. W Piotrkowie 24. Października 1464 r. Kazimierz Jagiellończyk nadaje wieś Nowe Sioło 
Janowi i Jakubowi z Fulsztyna. O, t. 335 str. 288—289. 


130. W Korczynie 2. Czerwca 14G7 r. Kazimierz Jagiellończyk zezwala na sprzedaż sołtystwa 
w Glinianach przez Stanisława z Ohodeza, wojewodę ruskiego, kamienieckiego i halickiego starostę, 
na rzecz Mikołaja z Pyrsznicy i zatwierdza odnośny dokument Władysława Jagiełły wydany w Gli- 
nianach 16, Października 1425 r. C. t. 66 str. 303-6, t. 568 str. 2424—31  i T. t. 156 str.  1630. 

131. W Krakowie 31. Maja 1468 r. Kazimierz Jagiellończyk zapisuje Albertowi Borowskiemu 
100 grzywien na Kozłowie, Taworowie, Kropiwnie, Kraśnie, Olszanie i Grodzisku. 0. t. 354 str. 105 1 — 1053. 

132. We Lwowie 8. Marca 1469 r. Kazimierz Jagiellończyk potwierdza przywilej Władysława 
Jagiełły wydany w Glinianach 2. Października 1415 r. dla popa Konstantego. 0. t. 376 str 441 — 443. 

133. We Lwowie 24. Marca 1469 r. Kazimierz Jagiellończyk potwierdza Piotrowi Berli z Strti- 
tyna posiadanie wsi Jurijowki nad rzeką Twarą  w ziemi ruskiej. 0. t. 329 str. 188. 

134. We Lwowie 29. Marca 1469 r. Kazimierz Jagiellończyk odnawia przywilej kościołowi 
w Kałuszu. C. t. 475 str.  1122. 

135. We Lwowie 29. Marca 1469 r. Kazimierz Jagiellończyk zatwierdza dwa dokumenta wy- 
dane przez Andrzeja Odrowąża ze Sprowy, wojewodę i starostę ruskiego we Lwowie 20. Maja 1456 r. 
i 12. Lipca 1457 r. na rzecz kapituły lwowskiej. O. t. 604 str. 1570 — 1576. 

136. We L\cowie 7. Kwietnia 1469 r. Kazimierz Jagiellończyk darowuje Iwaśkowi Łoziń- 
skiemu, słudze swemu, dworzyszcze w Łozinie. 0. t. 338 str.  150 i t. 339 str. 1836. 

137. W Gródku 12. Kwietnia 1469 r. Kazimierz Jagiellończyk zatwierdza Teodora z Szeptyc 
w posiadaniu wsi Szeptyce, Kainofosty i Woszczańce. 0. t. 560 str. 2198 — 2199. 

138. W Krakowie 17. Maja 1469 (?) r. Kazimierz Jagiellończyk przenosi mieszczan Bobrki z pra- 
wa polskiego na niemieckie, ustanawia jarmarki i nadaje inne przywileje. C. t. 365 str. 2170 i T. t. 
142 str. 141. 

139. We Lwowie 14. Sierpnia 1469 r. Pełka Łyssakowski, podstarości lwowski, nakłada w imie- 
niu Eafała z Jarosławia, starosty lwowskiego, zakład na Halkę z Kleszczowa i Piotra z Łahodowa. 
C. t. 4 str. 142. 

140. We Lwowie 25. Kwietnia 1470 r. Pełka Łyssakowski, podstarości lwowski, nakłada za- 
kład 300 grzywien na Stefana Eomanowskiego, Katarzynę i Protazego z Koczarowa. C  t. 4 str.  146. 

141. W Krakowie 27. Czerwca 1471 r. Kazimierz Jagiellończyk nadaje wsi Rzerayenszowce, 
w ziemi lwowskiej , należącej do Piotra Ezemyenszowskiego ze Spikłos , podczaszego lwowskiego, 
prawo magdeburskie. T. t. 14 str. 234. 

142. W Gródku 16. Listopada 1472 r. Rafał z Jarosławia, podkomorzy przemyski i starosta 
generalny ziem ruskich , poleca złożyć Janowi Dawidowskiemu z Nowosielec zakład 500 grzywien 
w sprawie Pawła Kłusa z Krosna. 0. t. 4 str. 252. 

142a. We Lwowie 28. Marca 1473 r. Stanisław z Chodcza, wojewoda ziem ruskich, podolski 
generalny, kamieniecki, halicki, trembowelski starosta, zmienia wieś Komarno na miasto, nadając mu 
prawo magdeburskie. 0. t. 417 str. 319. 

143. We Lwowie 18. Lipca 1473 r. Rafał z Jarosławia, podkomorzy przemyski i starosta gene- 
ralny ziem ruskich, każe złożyć Janowi Cebrowskiemu zakład 200 grzywien w sprawie Mikołaja Szlapy 
z Bartoszowa. C. t. 4 str. 376—377. 

144. We Lwowie 15. Czerwca 1474 r. Stanisław z Trzebuchowa, kanonik i oficyał lwowski, roz- 
strzyga spór proboszcza żydaezowskiego z tamtejszymi rajcami o łąki i jatki. C. t. 541 str. 327. 

145. W Pyzdrach 17. Grudnia 1474 r. Kazimierz Jagiellończyk pozwala Felisowi z Paniowa 
wykupić z rąk Jana z Pilczy, kasztelana krakowskiego, za sumę 3603 zł. węg. Żydaczów z przynale- 
żnościami. C. t. 329 str. 185. 

2 


10 

146. W Beizie 21. Października 1476 r. Kazimierz Jagiellończyk darowuje myto we wsi 
Kościejów 00. Dominikanom. 0. t. 397 str. 629—32. 

147. We Lwowie 19. Lutego 1478 r. Eafał z Jarosławia, marszałek kor. i starosta lwowski, 
uwalnia na mocy przywilejów królewskich poddanych dziekana lwowskiego od robót przy parkanie koło 
wyższego zamku we Lwowie. 0. t. 390 str. 616 i t. 610 str. 1821. 

148. W Piotrkowie 8. Czerwca 1479 r. Kazimierz Jagiellończyk daje przywilej piekarzom 
lwowskim. C. t. 388 str. 500—506 i t. 392 str. 488—9. 

149. W Piotrkowie 19. Lipca 1479 r. Kazimierz Jagiellończyk zapisuje Szczęsnemu z Paniowa, 
staroście żydaczowskiemu, 100 zł. węg. na Źydaczowie i wsiach przynależnych. 0. t. 329 str. 182 — 183. 

150. Na zamku krakowskim 1482 r. Komisarze J. K. M, i Epltej. poświadczają, że znaleźli 
w archiwum krakowskiem dokument Władysława Warneńczyka wydany w Krakowie 20. Stycznia 
1440 r. dotyczący rodu z Brzezia. T. t. 141 str. 13. 

151. W Lubhnie 23. Stycznia 1484 r. Kazimierz JagiellońcEyk poleca Spytkowi z Jarosławia, 
wojewodzie sandomirskiemu i staroście generalnemu ziem ruskich, sprawę Dobiesława z Byszowa, 
wojewody bełskiego, przeciw Mikołajowi z Branie. 0. t. 4 str. 616. 

152. W Międzyborzu 27. Czerwca 1484 r. Dawid z Buczacza, wojewoda podolski, kołomyjski 
starosta, wyposaża kościół w Bielu. 0. t. 396 str. 703. 

153. Na polu między Lubieniem Małem i Wielkiem 20. Października 1484 r. Paweł z Oleska, 
podkomorzy lwowski, rozgranicza wsi Lubienie Małe i Wielkie na żądanie właścicieli Dziersława 
Wilczka z Boczowa i Piotra z Borcz. T. t. 76 str. 1165—1167. 

154. We Lwowie 24. Października 1484 r. Kazimierz Jagiellończyk nadaje przywileje 
kościołowi w Prusach. C. t. 440 str. 3421—3426. 

155. W Kole 21. Lutego 1485 r. Kazimierz Jagiellończyk poleca Spytkowi z Jarosławia, 
wojewodzie sandomirskiemu i staroście generalnemu ziem ruskich, odebrać zakład 2000 złot. od 
Jana ze Skąpego, kasztelana dobrzyńskiego, w sprawie Zofii, żony wojewody brzeskiego i starosty 
włocławskiego, Jana z Oporowa. C. t. 4 str. 633. 

156. We Lwowie 15. Sierpnia 1485 r. Kazimierz Jagiellończyk funduje kościół św. Katarzyny 

we Lwowie.  C. t. 350 str, 334. 

157. We Lwowie 17. Października 1485 r. Kazimierz Jagiellończyk uposaża kościół w Tłumaczu. 
C. t. 397 str. 1527—30. 

158. W Szezebraeszynie 1. Lutego 1486 r. Jan Amor z Tarnowa, wojewoda krakowski, 
i małżonka jego Barbara uposażają kościół w Staremsiole. 0. t. 393 str. 984. 

159. (We Lwowie) po 21. Października Gunter z Sieniawy,  sędzia, i Jan z  Wysokiego, 

podsędek, ziemscy lwowscy poświadczają, że król nakazał utrzymać w mocy granice, jakie Andrzej ze 
Sprowy dokumentem wydanym we Lwowie 12. Września 1461 r. -między Zimnowodą a Lwowem 
ustanowił. C. t. 334 str. 645 (daty brak. Gunter z Sieniawy był sędzią w latach 1478 — 91 a Jan 
z Wysokiego podsędkiem 1455—86 r.). 

160. 12. Marca 1487 r. Andrzej Jaczimierski, dziedzic na Eyczahowie i Małej Horożanie, 
nadaje chłopom swym prawo niemieckie w Eyczahowie i ustanawia ilość dni robocizny i wysokość 
danin. C. t. 332 str. 457. 

161. Między wsiami Zulicze i Lahodycze 5. Maja 1488 r. Paweł z Oleska, dziedzic Złoczewa, 
podkomorzy lwowski , rozgranicza wieś swoje Zulicze od wsi Lahodycze posiadłości Jana z Bełżca. 
C. i. 4 str. 317—518. 


11 

162. Między Hrodyłowem i Chilczycami 5. Maja 1488 r. Paweł z Oleska, dziedzic Zboczowa, 
podkomorzy lwowski, rozgranicza wieś swoje Hrodyłów od wsi Chilczyc, posiadłości braci Ihnatka 
i Jacka. C. t. 4 str. 519—520. 

163. Na polu między Świerżem, Bielanami a Mirowicami 22. Grudnia 1488 r. Dziersław 
z Sraogorzewa, starosta radomski, komisarz J. K. M., rozstrzyga spór Jakóba z Żychlina, kustosza 
kościoła P. Maryi w Sandomierzu, właściciela Wielkiego Świerża, z Klemensem, właścicielem Bielan, 
Małego Świerża i Mirowie o granice tychże posiadłości. 0. t. 393 str. 547. 

164. W Radomiu 2. Września 1491 r. Kazimierz Jagiellończyk potwierdza przywilej Władysława 
Jagiełły wydany we Lwowie 3. Kwietnia 1415 r. Ormianom należącym do parafii św. Jana we 
Lwowie, tudzież dokumenta : 1. Jana z Czyżowa z 14. Lutego 1442 r., 2. Piotra Odrowąża z 9. 
Listopada 1445 r., 3. Rafała z Jarosławia z 19. Lutego 1478 r., dotyczące poddanych dziekana 
lwowskiego. C. t. 390 str. 610—617 i t. 610 str. 1816—23. 

165. W Wilnie 15. Kwietnia 1492 r. Kazimierz Jagiellończyk nadaje Stanisławowi Wilczkowi 
z Lubienia pobrzeże wsi i dóbr królewskich Czuezenosy, Czerlany, Małkowice, w powiecie gródeckim, 
z prawem rybołóstwa i obowiązkiem utrzymania grobli.  T. t. 76 str. 254 — 257. 

166. W Radomiu we Wrześniu Kazimierz Jagiellończyk pozwala Leonardowi, dzierżawcy 

król. wsi Łoszniowa przenieść swoje sumę 300 grz.  na tej  wiosce zabezpieczoną na córkę  tytułem 
wiana. 0. t. 8. str. 271. (W książce pod r. 1513.). 

167. W Krakowie 23. Października 1492 r. Jan Albert rozkazuje Spytkowi z Jarosławia, 
wojewodzie krakowskiemu i staroście lwowskiemu, dopilnować , aby Jan Gołogórski oddał dobra Kalne 
i Bobrczany Dorocie, wdowie po Mikołaju Śwince, obecnie żonie Zygmunta z Pomorzan, starosty 
trembowelskiego. C. t. 5 str. 998. 

168. We Lwowie 15. Marca 1493 r. Piotr z Zwartowa, podstarości lwowski, w nieobecności 
Spytka z Jarosławia, wojewody krakowskiego i generalnego starosty ziem ruskich, nakłada wadyum 
500 grzywien w sprawie Guntera z Sieniawy, synów jego i córki, niegdyś żony Mikołaja Wnuczka, 
przeciw Andrzejowi Wnuczkowi, dzierżawcy w Bóbrce. C. t. 5 str. 983. 

169. W Glinianach 22. Lipca 1493 r. Spytko z Jarosławia, wojewoda krakowski i generalny 
starosta ziem ruskich, nakłada wadyum w zbożu w sprawie Marcina Kunat przeciw Tobiaszowi 
Kunat. C. t. 5 str. 1006—1007. 

170. W Krakowie 21. Stycznia 1494 r. Jan Olbracht nadaje przywileje miastu Chęcinom.^ 
C, t. 10 str. 367—9 i t. 330 str. 375—77 

171. W Wilnie 8. Sierpnia 1495 r. Alexander Jagiellończyk, W. X. litewski, nadaje 00. Do- 
minikanom z klasztoru św. Mikołaja w Kijowie prawo do pobierania rozmaitych ceł z powodu spa- 
lenia kościoła i klasztoru przez Tatarów 0. t. 360 str. 92. 

172. W Piotrkowie 16. Kwietnia 1496 r. Jan Olbracht rozstrzyga spór o granice wsi Wiel- 
kiego i Małega Świerża, Bielan i Mirowie w ten sposób, że zatwierdza dokumenta, rozgraniczające 
Mikołaja Powały z 22. Września 1449 r. i Dziersława z Smogorzewa z 22. Grudnia 1488 r. C. 
t. 393 str. 541. 

173. Na polu koło rzeki Dniestru 16. Sierpnia 1497 r. Mikołaj z Tęczyna, wojewoda i staro- 
sta ziem ruskich generalny, uwiadamia, że król uwolnił Jeronima Wysockiego, właściciela Skniłowa, 
od wyprawy mołdawskiej. C. t. 5 str. 1500. 

174. Na polu kołom. Czarnowcze na Mołdawii 29. Października 1497 r. Jan Olbracht darowuje 
Iwaśkowi, Ormianinowi, tłumaczowi, za usługi w wyprawie wojennej oddane dobra Jana i Bartłomieja 


12 

Domazerskich  w obwodzie  lwowskim  leżące  a  odebrane  im  za  nieobecaość  na  tejże  wyprawie. 
€. t. 14. str. 94 i t. 329 str. 25. 

175. We Lwowie 5. Stycznia 1498 (?) r. (w książce 1598.) Piotr, Otto i Eafał z Ohodcza pożyeaają 
od Klary alias Milochny, dziedziczki Koczarowa, 350 grzywien i zobowiązują się w razie niewyptaty 
odstąpić jej prawa do wsi swoich dziedzicznych Matejowa i Eudy. 0. t. 14 str. 289 — 290. 

176. We Lwowie 25. Kwietnia 1498 r. Dychluba, żydówka z Przemyśla wraz z synem 
swym Ozalelem zeznaje, że sprzedała dworzysko swe za 35 zł. węg. żydowi Danielowi ze Lwowa. 
0. t. 5 str. 1250. 

177. We Lwowie 19. Stycznia 1499 r. Mikołaj Kreza z Bobolic, lwowski i przemyski starosta 
generalny, nakłada 100 grzywien wadyum w sprawie Rafała z Sieniawy, dzierżawcy z Bakowiec 
i Jerzego z Ulkowa przeciw Annie (nazwisko wydarte). C. t. 5 str. 1319. 

178. W Krakowie 30. Kwietnia 1499 r. Jan Olbracht uwalnia Busko od płacenia podatków. 
C. t. 328 str. 80—82. 

179. W Krakowie 5. Maja 1499 r. Jan Olbracht nakazuje Andrzejowi, arcybiskupowi lwowskiemu. 
Piotrowi Myszkowskiemu, wojewodzie i staroście bełskiemu, i Stanisławowi z Chodcza, kasztelanowi 
lwowskiemu i kamienieckiemu staroście, przeprowadzić dział dóbr między Anną Pukowską a jej 
córkami. 0. t. 8 str. 3. 

180. W Krakowie 10. Maja 1499 r. Jan Olbracht uwalnia mieszkańców miasta Łowicza od 
podatków. 0. t. 335 str. 1079—1081. 

181. We Lwowie 6. Czerwca 1500 r. Dziersław Wilczek z Boezowa, podkomorzy, Felix 
z Baluczyna, podsędek ziemski, Jan Hermanowski, sędzia grodzki lwowscy, komisarze królewscy, 
wydają wyrok w sprawie Barbary, Mikołaja Arnasth, rajcy lwowskiego i Małgorzaty, Pawła Eozbor- 
skiego, małżonek, córek, z jednej strony przeciw Katarzynie, wdowie Piotra Zimnowockiego, matce, 
a obecnie żonie Jana Karsznickiego z drugiej strony o Zimnowodę. 0. t. 7 str. 94. 

182. W Bóbree 19. Lipca 1500 r. Rajcy m. Bobrki uwiadamiają starostę ziem ruskich, że 
sługa Jagielnickiego, chorążego, zamienił w mieście ich konia z Mikołajem, sługą Jana Brzezdowskiego. 
0. t. 5 str. 1433. 

183. W obozie koło Walawy 5. Sierpnia 1500 r. Jan Albert poleca Piotrowi Myszkowskiemu, 
wojewodzie bełskiemu i staroście lwowskiemu , aby czuwał nad przestrzeganiem listów królewskich 
uwalniających mieszkańców miasta Gródka od opłaty ceł. 0. t. 5. str. 1446. 

184. W Krakowie 28. Sierpnia 1500 r. Jan Albert uwiadomiony o nieprawnem wybieraniu 
ceł od soli i różnych towarów przez niektóre osoby ziemi ruskiej , poleca Piotrowi Myszkowskiemu, 
wojewodzie bełskiemu i staroście lwowskiemu, aby rozkazał wszystkim, mającym prawo wybierania 
ceł przedłożyć odnośne dokumenta na najbliższym sejmie sandomirskim szóstego dnia po przybyciu króla 
do tegoż miasta. 0. t. 5 str. 1445. 

185. W Krakowie 14. Września 1500 r. Jan Albert pozwala Barbarze Mikulczynie ze Lwowa 
wykupić z rąk Marcina Tłustego młyn królewski we Lwowie przed bramą halicką położony i zapisuje 
go jej i spadkobiercom na wieczne czasy. 0. t. 5 str. 1451 — 1452. 

186. W Krakowie 14. Września 1500 r. Jan Albert daje Piotrowi Myszkowskiemu z Prze- 
czyczowa, wojewodzie bełskiemu i staroście ruskiemu, i Baluczyńskiemu , podsędkowi lwowskiemu, 
polecenie w sprawie młyna lwowskiego przed bramą halicką położonego.  0. t. 5 str. 1450. 

187. W Piotrkowie 8. Lutego 1501 r. Jan Albert określa prawa i obowiązki mieszkańców 
wsi Sołonki i Żyrawki. 0. t. 26 str. 399—401, t. 393 str. 1130, t. 461 str. 2478 (pod r. 1540) 
i t. 564 str. 1589 


13 

18S. "W Piotrkowie 10. Lutego 1501 r. Jan Albert, zakazując starostom lwowskim zabierać 
spuściznę po zmariych mieszkańcach wsi Sołonki i Żyrawki, przeznacza j^ krewnym zmarłych. 
C. t. 26 str. 399—401, t. 461 str. 2482 i t. 564 str. 1590. 

189. W Krakowie 28. Grudnia 1501 r. Alexander, król, poleca Stanisławowi z Chodcza 
i Dziersławowi Wilczkowi z Boczowa sprawę Barbary Arnastowej przeciw Katarzynie Zimnowockiej 
o Zimnowodę i inne dobra. 0. t. 7 str. 90. 

190. We Lwowie 29. 'Stycznia 1502 r. Stanisław z Chodcza, starosta lwowski, wydaje wyrok 
w sprawie Elżbiety, kasztelanowej, z Kamionki przeciw Pawłowi Pieczychwostskiemu. C. t. 7 str. 49. 

191. W Krakowie 24. Marca 1502 r. Alexander, król, zatwierdza wyrok Dziersława Wilczka 
z Boczowa i innych komisarzy król., wydany we Lwowie 6. Czerwca 1500 r. w sprawie Arnastów 
i Eozborskieh przeciw Katarzynie Zimnowockiej o Zimnowodę. C. t. 7 str. 94. 

192. W Krakowie 11. Kwietnia 1502 r. Alexander, król, upomina Hynka z Jaworowa, aby 
Boratyńskiego Jana nie napadał i każe mu złożyć wadyum w sumie 500 grz. C. t. 7 str. 74. 

193. W Sandomierzu 27. Maja 1502 r. Alexander, król, zapisuje Andrzejowi Eóży, arcybiskupowi 
lwowskiemu, wieś Kozłów z przysiółkami i pozwala tamże założyć wioskę na tych samych prawach 
jak Dunajów.  C. t.  16 str. 14—17 i t. 394 str. 1063. 

194. W Eykrzyszkaeh 24. Stycznia 1503 r. Alexander, król, nakazuje Stanisławowi Małdrzykowi 
złożyć wadyum. C. t. 7 str. 121. 

195. W Piotrkowie 6. Marca 1504 r. Alexander, król, potwierdza przywilej Władysława 
"Warneńczyka, wydany w Budzie 22. Marca 1443 r. dla Eusinów. C. t. 18 str. 238 — 243. 

196. W Piotrkowie 7. Marca 1504 r. Alexander, król, poleca Stanisławowi z Chodcza, kasztela- 
nowi i staroście lwowskiemu, sprawę nieletniej Anny Pukowskiej. C. t. 7 str. 193. 

197. 21. Kwietnia 1504 r. Iwan, syn popa Michała Fedorowskiego, robi testament. C. t. 350 
str. 735. 

198. W Krakowie 28. Sierpnia 1504 r. Alexander, król, poleca Stanisławowi z Chodcza, kaszte- 
lanowi i staroście lwowskiemu, sprawę Ormianina Iwaszki z Polakiem Janem i Pusznikiem Janem. 
C. t. 7 str. 203. 

199. W Krakowie 5. Września 1504 r. Alexander, król, potwierdza dekret poprzednika swego 
określający granice Wielkiego Świerża, wsi należącej do kościoła kol. P. Maryi w Sandomierzu. 
C. t. 393 str. 554. 

200. W Krakowie 13. Października 1504 r. Alexander, król, ustanawia wadyum 1000 złot. 
w sprawie Wilczków przeciw Pilickiemu. C. t. 7 str. 203—204. 

201. W Krakowie 25. Października 1504 r. Aleiander, król, poleca Stanisławowi z Chodcza, 
kasztelanowi i staroście lwowskiemu, sprawę Małdrzyka. C. t. 7 str. 211. 

202. W Eadomiu 17. Maja 1505 r. Alexander, król, nadaje kapitule lwowskiej rz. kat. wieś 
Czerkasy. C. t. 585 str.  1926—1930. 

203. W Krakowie 29. Sierpnia 1505 r. Aleiander, król, ustanawia wadyum w sprawie Doroty 
Wilgi przeciw Oporowskiemu. C. t. 7 str, 264. 

204. W Glubokiem 11. (?) Stycznia 1506 r. Jan Herburt z Fulsztyna, wojski samborski, 
i Jan z Fulsztyna, dziedzic, wydają wyrok w sprawie Odnowskiego, starosty sądeckiego, przeciw 
słudze jego Marcinowi z Sącza o kradzież. C. t. 13 str. 129—130. 

205. W Lublinie 9. Marca 1506 r. Alexander, król, ustanawia wadyum tysiąca grzywien w sprawie 
Mikołaja Giemielnickiego przeciw Janowi i Mikołajowi Herburtom. C. t. 7 str. 262. 


u 

206. W Lublinie 14. Marca 1506 r. Andrzej z Szamotuł, wojewoda poznański, potwierdza 
magdeburskie prawo dla wsi Jeżowa i Załuzia, nadając równocześnie sołtystwo tamże Piotrowi 
Chanaszowiczowi i potomkom. 0. t. 391 str. 909. 

207. W Krakowie 1. Marca 1507 r. Zygmunt I. potwierdza przywilej Jana Olbrachta wydany 
w Krakowie 21. Stycznia 1494 r. miastu Chęcinom. 0. t. 10 str. 367—9 i t. 330 str. 375—77. 

208. W Krakowie 11. Maja 1507 r. Zygmunt I. uwalnia na prośbę Mikołaja z Sieniawy, 
wojewody bełskiego, hetmana kor. polnego i halickiego, kołomyjskiego starosty, żydów międzyborskich 
od opłaty ceł i podatków. 0. t. 338 str.  174. 

209. W Grodnie 2. Grudnia 1507 r. Zygmunt I. ustanawia wadyum w sprawie Zofii Chodo- 
rowskiej przeciw panom z Paniowa i innym w kwocie 1000 grz. C. t. 7 str. 331. 

210. W Grodnie 3. Grudnia 1507 r. Zygmunt I. ustanawia wadyum w kwocie 1000 grz. 
w sprawie Daniłowicza Michała przeciw panom z Paniowa. 0. t. 7 str. 350. 

211. W Połonce 31. Grudnia 1507 r. Fedor Andrejowicz Sanguszkowicz , marszałek ziemi 
wołyńskiej, starosta włodzimirski , układa się z Juznowiczem Chotkiewiczem , starostą beresteckim, 
marszałkiem książęcym, dzierżawcą wileńskim, ostryńskim i knyszyńskim o granice Myszy i Połonki. 
C. t. 515 str. 2698—2702. 

212. W Krakowie 9. Kwietnia 1508 r. Zygmunt I. poleca Stanisławowi z Chodcza, marszał- 
kowi kor., staroście lwowskiemu, rozstrzygnąć spór Jana i Wiktora z Sienna przeciw Elżbiecie 
Giemielnickiej i Katarzynie  Chodzimirskiej o opiekę  nad  dziećmi  nieboszczyka  Jana  Pukowskiego- 

C. t. 8 str. 1. 

213. W Krakowie 17. Kwietnia 1508 r. Zygmunt I. rozporządza złożonem przez Parnowskich 
wadyum w sprawie Zofii Chodorowskiej. C. t. 7 str. 349. 

214. W Szczercu 13. Lipca 1508 r. Stanisław z Ohodeza, marszałek kor., lwowskiej i ka- 
mienieckiej ziemi starosta generalny, i Dziersław Wilczek z Boczowa, podkomorzy lwowski, nakazują 
złożyć wadyum Janowi Dziedoszyckiemu w sprawie z Stanisławem ze Szczerca, wójtem z Dobrzan. 
C. t. 8 str. 7—8. 

215. W polu między Stryjem a Nieżuchowem 5. Grudnia 1508 r. Jan Odrowąż ze Sprowy, 
wojewoda bełski, Mikołaj z Pilczy, kasztelan, Andrzej Czuryło ze Stojaniec, podkomorzy, i Mikołaj 
z Koniuszek, wojski, przemyscy, rozgraniczają dobra królewskie Stryj, Duliby i Zawadów od dóbr 
Nieżuehów i Hołobutów Jerzego Juchna ze Stankowa, chorążego lwowskiego. T. t. 134 str. 680 — 685. 

216. W Wilnie 29. Stycznia 1509 r. Zygmunt L potwierdza dokument Alexandra wydany 
Dominikanom kijowskim w Wilnie 8. Sierpnia 1495 r.  C. t. 360 str. 94. 

217. W Krakowie 6. Czerwca 1509 r. Zygmunt L potwierdza dokument Władysława Jagiełły 
dotyczący Nowego Targu, a wydany w Krakowie 25. Lutego 1425 r. C. t. 461 str. 2619 — 2625. 

218. W Krakowie 17. Lipca 1509 r. Zygmunt L potwierdza Włodzimierzowi prawo magde- 
burskie i inne przywileje nadane mu przez w. ks. Litwy i królów polskich. C. t. 342 str. 1267 i 1279. 

219. W Sobiniu 20. Lipca 1509 r. Stanisław Kmita z Wiśnicza, wojewoda ruski i starosta 
przemyski, sprzedaje sołtystwo nad Rudinką Fedorowi z Chuchereza. 0. t. 344 str. 331 — 3. 

220. We Lwowie 8. Października 1509 r. Zygmunt L potwierdza przywilej Eafała Tarno- 
wskiego, kasztelana wojnickiego i starosty ruskiego, wydany 24. Grudnia 1440 r. Stanisławowi z Su- 
chodół. 0. t. 473 str. 1069—1072. 

221. We Lwowie 18. Października 1509 r. Zygmunt L uwiadamia Stanisława z Chodcza, mar- 
szałka kor., starostę lwowskiego i kamienieckiego, że uwolnił włościan Żubrzy, dzierżawy Feliksa Balu- 
czyńskiego, sędziego lwowskiego, od stacyjnego na rok jeden. C. t. 8 str. 79. 


15 

222. We Lwowie 13. Listopada 1509 r. Zygmunt L pozwala urządzać eo sobotę jarmarki na 
mięso we Lwowie. 0. t. 396 str. 332. 

223. We Lwowie 13. Listopada 1509 r. Zygmunt 1. na podstawie sprawozdania swych komi- 
sarzów rozstrzyga spór między Piotrem Odnowskim ze Zboisk a wójtem i rajcami lwowskimi o drogę 
polną w tejże wsi  w ten sposób, że droga ta ma być wolną dla wszystkich. O. t. 13 str. 273 — 275. 

224. W Przeworsku 19. Listopada 1509 r. Zygmunt L uwiadamia Stanisława z Chodcza, mar- 
szałka kor., lwowskiego i kamienieckiego starostę, że ustanowił wadyum 1000 grz. w sprawie Andrzeja 
z Szamotuł, wojewody poznańskiego, i Andrzeja Fredry. 0. t. 8 str. 111 — 112. 

225. W Piotrkowie 26. Lutego 1510 r. Zygmunt L, rozstrzygając spór między Janem Chomą- 
towskim i Daszkiem mieszczaninem z Buska o Dublany, nakazuje Stanisławowi z Chodcza, marszał- 
kowi kor. i staroście lwowskiemu, wprowadzić Chomąto wskiego w posiadanie wsi Dublan. C. t. 8 str. 106. 

226. W Piotrkowie 2. Marca 1510 r. Zygmunt L rozstrzyga spór między rajcami a Ormia- 
nami lwowskimi o osobnego wójta ormiańskiego. 0. t. 393 str. 661. 

227. W Krakowie 13. Marca 1510 r, Zygmunt L uposaża kościół św. Stanisława we Lwo- 
wie C. t. 485 str. 1643—1645. 

228. W Krakowie 10. Września 1510 r. Zygmunt L poleca Stanisławowi z Chodcza, marszał- 
kowi kor. i staroście lwowskiemu, wprowadzić Jana Msczyszka w posiadanie dóbr Przepielniki, Huka- 
łowce i Harbuzów zajmowanych przez Jana Sienieńskiego (Gołogorskiego). C. t. 8 str. 119 i 121. 

229. W Piotrkowie 5. Lutego 1511 r. Zygmunt L przyłącza probostwo żydaczowskie do kapi- 
tuły lwowskiej. C. t. 541 str. 333—36. 

230. W Piotrkowie 6. Lutego 1511 r. Zygmunt L potwierdza Swaryczowskim przywilej Wła- 
dysława Jagiełły wydany w Zydaczowie 13. Października 1387 r. dla Iwona i Boczka, Wołochów. 
C. t. 470 str. 156 — 159. 

231. W Krakowie 26. Marca 1511 r. Zygmunt L zabrania kupcom kamienieckim mijać skład 
lwowski. C. t. 8 str. 150. 

232. W Brześciu 23. Maja 1511 r. Zygmunt L poleca Stanisławowi z Chodcza, marszałkowi 
kor. i staroście lwowskiemu, aby dał dworzaninowi królewskiemu Grzegorzowi Thoros 6 naczyń pro- 
chu „tharasnyczego" i 2 hakowniczego w celu odstawienia ich do Kijowa. C  t. 8 str. 159. 

233. We Lwowie 12. Czerwca 1511 r. Stanisław z Chodcza, marszałek kor. i starosta lwowski, 
wydzierżawia Albertowi, mieszczaninowi lwowskiemu, staw w Bóbrce za 30 grz. C. t. 8 str. 159 — 160. 

234. W Brześciu litewskim 17. Września 1511 r. Zygmunt L poleca Stanisławowi z Chodcza, 
marszałkowi kor. i staroście lwowskiemu, ażeby co miesiąca czyścić kazał most we Lwowie na drodze 
do Bełza, wybudowany przez popa ormiańskiego Bohdana. C. t. 330 str. 271. 

235. W Krakowie 12. Listopada 1511 r. Zygmunt L unieważnia wyrok w sprawie Daszka, 
mieszczanina z Buska, i Jana Dawidowskiego, przedtem sędziego grodzkiego lwowskiego. C. t. 8 
str. 177—178. 

236. W Krakowie 1. Kwietnia 1512 r. Zygmunt I. szacuje młyn drohobyeki na 400 złt. 
(Krótka wzmianka). C. t. 345 str. 59. 

237. W Krakowie 9. Czerwca 1512 r. Zygmunt I. daje glejt Janowi Kochno, Kasprowi i My- 
kitce, mieszczanom lwowskim. C. t. 8 str. 217, 218. 

238. We Lwowie 3. Września 1512 r. Stanisław z Chodcza, marszałek kor. i starosta lwo- 
wski, wydzierżawia staw królewski w Zalesiu Andrzejowi i Ohaszymowi, Ormianom lwowskim za 200 zł. 
C. t. 8 str. 237—8. 


Hi 

239. W Krakowie 24. Września 1512 r. Łukasz Górka, kasztelaa poznański i gener. starosta 
wielkopolski, nadaje przywilej miastu Jaworów w lwowskim powiecie. C. t. 301 str. 575—578. 

240. W Krakowie 13. Października 1512 r. Zygmunt I. nadaje wieś Krasice Bernardowi i 
Mikołajowi, braciom z Krzywczy. C. t. 354 str. 3024—3026. 

241. W Piotrkowie na sejmie 17. Grudnia 1512 r. Zygmunt I. uwiadamia Stanisława z Chod- 
cza, marszałka kor. i starostę lwowskiego, o postanowieniach sejmu, aby rabusiów zbiegłych z innych 
krajów chwytać i wydawać. C. t. 8 str.  240—242. 

242. W Piotrkowie na sejmie 17, Grudnia 1512 r. Zygmunt I, poleca na mocy uchwały sej- 
mowej Stanisławowi z Chodcza, marszałkowi kor. i staroście lwowskiemu, aby konfiskował dobra tych, 
którzy nie płacą podatków.  0. t. 8 str. 242—3. 

243. W Wilnie 4. Listopada 1513 r. Zygmunt I. poleca Stanisławowi z Chodcza, marszałkowi 
kor. i staroście lwowskiemu, aby i ozstrzygnął spór o opiekę nad nieletnie mi dziećmi Jana Labatha 
między Gabrielem Pełką, a Janem Chomątowskim. C. t. 8 str. 303. 

244. W Wilnie 29. Grudnia 1513 r. Zygmunt I. poleca Mikołajowi Waglienskiemu, sędziemu, 
i Janowi Dziedoszyekiemu, podsędkowi, ziemskim lwowskim i Andrzejowi z Fulsztynu Herbertowi, woj- 
skiemu Samborskiemu, pozostawić Prandotę Wilgę w posiadaniu wójtostwa we wsi Czuniowie. C t. 8 
str. 321. 

245. W Wilnie 30. Grudnia 1513 r. Zygmunt I. poleca Stanisławowi z Chodcza, marszałkowi 
kor. i staroście lwowskiemu, aby zniósł orzeczenie rajców lwowskich, niedozwalająee kapitule lwo- 
wskiej korzystać z wody w domu kapitulnym. C. t. 8 str. 307. 

246. W Wilnie 5. Stycznia 1514 r. Zygmunt I. poleca Jakubowi, biskupowi kamienieckiemu, 
Andrzejowi Czuryle, kasztelanowi przemyskiemu, rozstrzygnąć spór Gabryela Pełki z Andrzejem 
Herburtem i Janem Chomątowskim. C. t. 10 str.  114—115. 

247. W Wilnie 17. Stycznia 1514 r. Zygmunt I. nakazuje rajcom lwowskim czekać na wyrok 
królewski w sprawie Erazma Krupka, mieszczanina krakowskiego, przeciw Janowi Prybergowi, mie- 
szczaninowi lwowskiemu. C. t. 8 str. 333 — 334. 

248. W Wilnie 20. Stycznia 1514 r. Zygmunt I. nadaje Pawłowi Swawydowskiemu, dworza- 
ninowi swemu, trzecią część dochodów z młyna na rzece Prucie w Kołomyi. T. t. 9 str. 655 — 6. 

249. W Wilnie 27. Maja 1514 r. Zygmunt I. poleca Stanisławowi z Chodcza, marszałkowi 
kor., staroście lwowskiemu, rozstrzygnąć spór Jana Wiśniowskiego z Jauem Sokołem Żółkowskim. 
C. t. 10 str. 49. 

250. W Wilnie 27. Maja 1514 r. Zygmunt I. poleca Stanisławowi z Ch,odcza, marszałkowi kor. 
i staroście lwowskiemu, Andrzejowi Czuryle ze Stojanic, kasztelanowi przemyskiemu, i innym rozstrzy- 
gnąć spór Aukta z Paniowa, stryjskiego i żydaczowskiego starosty, ze szlachtą z Podhorodcza. 
0. t. ]0 str. 85. 

251. W Wilnie 28. Maja 1514 r. Zygmunt I. poleca Stanisławowi z Chodcza, marszałkowi 
kor. i staroście lwowskiemu, Andrzejowi Czuryle ze Stojanic, kasztelanowi przemyskiemu, i innym roz- 
strzygnąć spór Jerzego, Mikołaja i Fulka Kopiwnickich z Auktem z Paniowa, starostą stryjskim i ży- 
daezowskim. C. t. 10 str. 86—87. 

252. W Brześciu litewskim 17. Września 1515 r. Zygmunt I. nakazuje mieszczanom lwo- 
wskim pod karą kopy groszy utrzymywać czystość na moście zbudowanym na drodze do Buska 
i Kamionki. C. t. 330 str. 84. 

253. W Krakowie 18. Września 1515 r. Zygmunt I. nakazuje Stanisławowi z Chodcza, 
marszałkowi kor. i  staroście  lwowskiemu, ażeby  stosownie  do wyroku  królewskiego w sprawie Jana 


17 

Wiśniowskiego z Janem Sokołem o posiadłości w Żelecliowie,  wprowadził pierwszego w przysądzoną 
mu część Żelechowa. 0. t. 10 str.  17 7—178. 

254. W Krakowie 18. Września 1515 r. Zygmunt I. nakłada wadyum 200 grz. w sprawie 
Mikołaja Szaczyńskiego z Stanisławem Hynkiem, rotmistrzem królewskim, i jego braćmi Zygmuntem 
i Bartłomiejem o posiadłości zimnowockie. 0. t. 10 str.  174. 

255. We Lwowie 1516 r. Stanisław z Ohodcza, marszałek koronny, ziemi ruskiej i lwowski 
starosta generalny, poświadcza na podstawie aktów starościńskich swoich poprzedników, że dom koło 
mostu przed bramą krakowską we Lwowie położony a do żyda Bluma należący nie opłacał więcej 
podatku jak 9 groszy. 0. t. 9 str. 27. 

256. W Wilnie 10. Września 1516 r. Zygmunt I. nakłada zakład 1000 grz. między Stani- 
sławem Pileckim, starostą gródeckim, a Hieronimem Dobrostaiiskim, sołtysem Dobrostan. 0. 1. 10 str. 365. 

257. W Wilnie 10. Września 1516 r. Zygmunt L nakłada wadyum 1000 grzywien w spra- 
wie Hierorima Dobrostańskiego z Andrzejem Herburtem. C. t.  10 str. 366. 

258. W Wilnie 16. Stycznia 1517 r. Zygmunt L oznajmia burmistrzowi i rajcom lwowskim, 
że mimo wyznaczenia komisarzów Mikołaja Firleja z Dąbrowicy sandomirskiego, Ottona z Ohodcza ru - 
skiego wojewodów, Stanisława z Ohodcza, marszałka kor. i starosty lwowskiego, zawiesza wyrok 
w sprawie Matysa Mikułki, mieszczanina lwowskiego, aż do sejmu krakowskiego. 0. t. 10 str.  342. 

259. W Wilnie 16. Stycznia 1517 r. Zygmunt L daje Matysowi Mikułce, mieszczaninowi lwo- 
wskiemu, glejt do Lwowa, polecając, aby sprawę jego sądową odłożono aż do przybycia króla do kró- 
lestwa. C. t.  10 str.  341—342. 

260. W Wilnie 15. Marca 1517 r. Zygmunt! zawiesza sprawę sądową, którą pomiędzy Augu- 
stynową, mieszczanką, a Jakóbem, Ormianinem, burmistrz i rajcy lwowscy rozstrzygali, do swego 
powrotu do korony. 0. t. 10 str. 374. 

261. We Lwowie od 24. Kwietnia do 8. Lipca 1517 r. Bernard ze Lwowa , kanonik i oficyał 
lwowski, wyklina Adama Corzbork, lwowskiego poborcę ceł, z powodu niezapłacenia Bernardowi, 
arcybiskupowi lwowskiemu, 30 grz. 0. t. 12 str. 27—31. 

262. W Wilnie 4. Czerwca 1517 r. Zygmunt L poleca Stanisławowi Lanckorońskiemu z Brze- 
zia, cześnikowi sandomirskiemu, staroście kamienieckiemu, aby zawiesił wszelkie kroki sądowe w gro- 
dzie przeciw Jakóbowi z Podiilipia, kasztelanowi, Piotrowi Hynek z Sumienia, podkomorzemu, Adamowi 
Swyrcz z Olechowca, chorążemu, Jakóbowi z Hubarowa, sędziemu, Wiktorowi Podfilipskiemu, podsęd- 
kowi, i Mikołajowi Herburtowi z Fulsztyna, wojskiemu, kamienieckim, aż do rozstrzygnięcia króle- 
wskiego. 0. t. 10 str. 388. 

263. W Wilnie 14. Sierpnia 1517 r. Zygmunt L zakazuje sędziemu i podsędkowi lwowskim 
sądzić sprawę Stanisława Hynka podkomorzego łęczyckiego, który przy królu się znajduje. 0. t. 10 
str. 434—435. 

264. W Połocku 24. Września 1517 r. Zygmunt L zakazuje sądowi kamienieckiemu sądzie 
sprawę Piotra Hynka, podkomorzego kamienieckiego, aż do czasu powrotu tegoż z wojennej wyprawy. 
0. t. 10 str. 435. 

265. W Połocku 24. Września 1517 r. Zygmunt L zabrania sądowi miejskiemu wyrokować 
w sprawie Stanisława Hynka, podkomorzego łęczyckiego, rotmistrza i dworzanina królewskiego , bę- 
dącego w służbie królewskiej. 0. t.  10 str. 435—436. 

266. We Lwowie od 2. Stycznia do 27. Lipca 1518 r. Bernard, kanonik i oficyał lwowski, 
wyklina lwowskiego poborcę ceł, Adama Oorzborka, w sprawie tegoż z Bernardem, arcybiskupem 
lwowskim, C. t. 12 str. 29—39. 

8 


18 

267. We Lwowie 28. Kwietnia 1518 r. Stanisław z Chodcza, marszaleic koronny i starosta 
generalny ziem ruskich, poświadcza, że Wawrzyniec, stolarz, sprzedał dworzysko, położone przy moście 
ormiańskim niedaleko monasteru Św. Onufrego, Steckowi, kuśnierzowi i Andrzejowi, krawcowi. 
T. t. 129 str. 419—20. 

268. W Krakowie 10. Maja 1518 r. Zygmunt I. zakazuje Jakóbowi, biskupowi kamienieckiemu 
i dziekanowi lwowskiemu uciemiężać Themina, Ormianina. 0. t. 10 str. 502. 

269. W Krakowie 10. Maja 1518 r. Zygmunt I. nakazuje Stanisławowi z Chodcza, marszał- 
kowi kor. i staroście lwowskiemu, aby zyski prawne, które Daszkowa ma na dobrach Wisłoboki i Po- 
dlyeski, należących do Andrzeja Wisłobockiego, dla niej wyegzekwował. 0. t. 10 str. 500—501. 

270. W Krakowie 11. Maja 1518 r. Zygmunt I. naznacza Mikołajowi Węgleńskiemu, niegdyś 
sędziemu ziemskiemu lwowskiemu, termin, w którym dłużną Olechnie Daszkowej, mieszczance lwowskiej 
sumę 108 grzyw, ma wypłacić. 0. t.  10 str. 499 — 500. 

271. W Krakowie 12. Maja 1518 r. Zygmunt I poleca Stanisławowi z Chodcza, marszałkowi 
kor. i staroście lwowskiemu, aby w razie niezapłacenia przez Mikołaja Wągleńskiego 108 grz. Da- 
szkowej, mieszczance lwowskiej, zabrał jego dobra Kozice i Gyemyelyno, C. t. 10 str. 500. 

272. W Krakowie 28. Lipca 1518 r. Zygmunt L oznajmia Stanisławowi z Chodcza, marszał- 
kowi kor. i staroście lwowskiemu, że nałożył wadyum 2000 grzyw, pomiędzy burmistrzem i rajcami 
lwowskimi  a Ormianami i ich seniorem. C. t. 10 str.  514 — 515. 

273. W Krakowie 23. Lipca 1518 r. Zygmunt L zabrania burmistrzowi i rajcom lwowskim 
przeszkadzać Konradowi i Jackowi Jacznickim w używalności lasów. 0. t. 10 str. 515. 

274. W Krakowie 7. Października 1518 r. Zygmunt I. przeznacza mlewo całoroczne z młyna 
we wsi Solance dla szpitala św. Stanisława we Lwowie. C. t. 485 str. 1661 — 1662. 

275. W Krakowie 21. Października 1518 r. Zygmunt L nakłada wadyum 10.000 grz. w spra- 
wie burmistrza i rajców lwowskich z jednej a Ormian i ich seniora z drugiej strony. 0. t. 10 
str. 536—537. 

276. W Krakowie 24. Października 1518 r. Zygmunt L nakazuje burmistrzowi i rajcom lwo- 
wskim, aby nie przeszkadzali Jakóbowi, Ormianinowi, w wykopywaniu skarbu. 0. t. 10 str. 540. 

277. W Brześciu litewskim 20. Grudnia 1518 r. Zygmunt I. uwalnia mieszkańców Parczewa 
od podatków i ceł. C. t. 33 str. 389—391. 

278. W Żydaczowie 27. Grudnia 1518 r. Fedor Olkirkowiez , kniaź, poświadcza, że topolski 
monaster i Czarny las za rzeką Łomnicą należą do Swaryczowa. 0. t. 470 str. 154. 

279. W Krakowie 26. Stycznia 1519 r. Zygmunt L nakazuje Stanisławowi z Chodcza, mar- 
szałkowi kor. i staroście lwowskiemu, aby zajął dobra Adama Korzbork, zostającego przeszło rok pod 
klątwą kościelną. C. t. 12 str. 23 i 42. 

280. W Piotrkowie 6. Marca 1519 r. Zygmunt I pozwala Ottonowi z Chodcza, wojewodzie 
ruskiemu i staroście halickiemu, wykupić wieś Grzędę od Piotra i Andrzeja Wysockich. C. t. 335 
str. 473. 

281. W Piotrkowie na sejmie 7. Marca 1519 r. Zygmunt I. uwiadamia starostów Eusi i innych 
ziem, że Żydom dał pozwolenie przebywania,  gdzie chcą  i prowadzenia tamże  swoich   interesów. 
C. t. 12 str. 39. 

282. W Piotrkowie 7 Marca 1519 r. Zygmunt L pisze do starostów ruskich, aby Żydów 
bronili przeciw Mikołajowi Czebrzykowi, którego nakazuje pochwycić. C. t. 12 str. 38. 

283. W Piotrkowie 14. Marca 1519 r. Zygmunt L zabrania osobom, nie należącym do cechu 
kupieckiego, sprzedawać materye we Lwowie. C. Ł. 388 str. 507. 


19 


284. We Lwowie 6. Maja 1519 r. Stanisław z Chodcza, marszałek kor., starosta ruski gene- 
ralny poświadcza, że Jan z Lubienia, stolnik, Jan Dziedoszyeki, podsędek , Stanisław Sławiński, pisarz 
ziemscy lwowscy i cała prawie szlachta okręgu lwowskiego złożyła zeznanie w sprawie przebiegu 
sporu Hieronima Dobrostańskiego z Herburtami na roczkach ziemskich. 0. t. 12 str. 64. 

285. W Krakowie 24. Czerwca 1519 r. Zygmunt L unieważnia własny swój dokument, dany 
Ottonowi z Chodcza, wojewodzie ruskiemu i halickiemu staroście, na wieś Grzędę i zapisuje j% w doży- 
wocie Andrzejowi Wysockiemu. C. t. 335 str. 473. 

286. W Krakowie 17. Lipca 1519 r. Zygmunt 1. nadaje mieszkańcom miasta Włodzimierza 
prawo magdeburskie. C. t. 342 str.  1267—1269 i 1279—1281. 

287. W Krakowie 4. Sierpnia 1519 r. Zygmunt I uwiadamia Stanisława z Chodcza, mar- 
sza/łka kor. i starostę lwowskiego, że na prośbę Hieronima Dobrostańskiego nakłada wadyum na Mi- 
kołaja Herberta, wojskiego kamienieckiego, Jana Chomątowskiego, sędziego i Jana Dzieduszyckiego, 
podsędka lwowskich w kwocie 4060 zł. C. t. 12 str.  162. 

288. W Sandomierzu 27. Sierpnia 1519 r. Zygmunt L uwiadamia urzędnikiw, iż udzielił 
glejt Jośkowi Susmandowiczowi, żydowi, celnikowi lwowskiemu  i bieleckiemu. C. t. 12 str. 130. 

289. W Samborze 26. Października 1519 r. Burmistrz i rajcy Samborscy polecają staroście 
lwowskiemu, Stanisławowi z Chodcza, sprawę szewca Koluczka. 0. t. 11 str. 41. 

290. W Krakowie 14. Listopada 1519 r. Zygmunt L udziela list bezpieczeństwa Janowi Co- 
snar, mieszczaninowi lwowskiemu. 0. t. 12 str. 169. 

291. W Toruniu na sejmie 23. Grudnia 1519 r. Zygmunt L ogłasza postanowienia sejmu 
toruńskiego względem poborców.  C. t.  12 str.  198 — 200. 

292. W 26 1519 r.  Piotr Tomicki, biskup przemyski i podkanclerzy, daje 

Maciejowi, plebanowi z Laszek, dziesięcinę w Chotyńcu. C. t. 345 str. 1624. 

293. W Toruniu 7. Stycznia 1520 r. Zygmunt I uwiadamia Stanisława z Chodcza , marszałka 
kor. i starostę lwowskiego, o uchwałach sejmu toruńskiego. C. t. 12 str. 189 — 192. 

294. W Toruniu 27. Lutego 1520 r. Zygmunt L zatwierdza m. Kamionce dokumenta Piotra 
Odrowąża i towarzyszy z daty Lwów 23. Września 1448 r. i Kazimierza Jagiellończyka wydany 
w Piotrkowie 19. Grudnia 1459 r. C. t. 461 str. 2608. 

295. W Toruniu 6. Marca 1520 r. Zygmunt L pozwala dworzaninowi swemu, Janowi Nipszy- 
cowi, odebrać wieś Buczniowę, w obwodzie trembowelskim leżącą , od Zygmunta Nizborskiego C. t. 14 
str. 30—1. 

296. W Krakowie 20. Sierpnia 1520 r. Zygmunt I rozkazuje wszystkim urzędnikom i pod- 
danym swym, aby Mojżesza, Żyda ze Lwowa, który w celach handlowych do Turcyi pojechał, o nic nie 
nagabywali. C. t.  13. str. 134. 

297. W Toruniu 26. Sierpnia 1520 r. Zygmunt 1. przykazuje burmistrzowi i rajcom lwowskim 
przywrócić Mikołaja, pisarza, do czynności. C. t. 12 str. 337. 

298. W Bydgoszczy 7. Grudnia 1520 r. Zygmunt I. poleca Stanisławowi z Chodcza, marszał- 
kowi kor. i staroście lwowskiemu, sprawę Adama Korzborka z Bernardem, arcybiskupem i kapitułą 
lwowską wziąć przed sąd grodzki i starać się o zniesienie klątwy kościelnej. C. t. 12 str. 400. 

299. W Bydgoszczy 8. Grudnia 1520 r. Zygmunt L zakazuje Stanisławowi z Pilezy, staroście 
gródeckiemu, robić szkody na dobrach Zaskowicze Adamowi Korzbok, poborcy żydów. 0. t. 12 str. 401. 

300. W Brześciu 23. Grudnia 1520 r. Zygmunt L nakłada wadyum w sprawie rajców, wójta 
i ławników lwowskich z Maciejem Mikulką, Janem* Cochno i t. d. O. t. 12 str. 356 — 857. 


20 

301. W Toruniu  28. Grudnia  1520 r.  Zygmunt  I.  uwiadamia  Żydów  o  podatku  na nich ' 
■w Toruniu nałożonym i każe składać go na ręce poborcy, Adama Corzborka. C. t. 12 str. 263 — 264. 

302. W Toruniu 18. Kwietnia 1521 r. Zygmunt I. przykazuje Adamowi Korzborkowi i innym 
poborcom, aby Żydom , których Andrzej z Tęczyna , wojewoda sandomirski , poborcami żydowskimi 
zamianował, nie robili żadnej krzywdy i spokojnie im urząd pełnić dali. C. t.  12 str. 521 — 522. 

303. W Toruniu 23. Kwietnia 1521 r. Zygmunt I. nakazuje burmistrzowi, rajcom, wójtowi 
i ławnikom lwowskim , aby wydali ze swych aktów Janowi Frayborkowi potrzebne dokumenta. 
€. t. 12 str. 410. 

304. W" Krakowie 20. Maja 1521 r. Zygmunt I zawiadamia wojewodów, kasztelanów i sta- 
rostów o uchwałach sejmu w Bydgoszczy, względem opodatkowania Żydów i nakazuje wspierać 
iydowskich poborców. 0. t. 12 str. 445—446. 

305. W Krakowie 26. Maja 1521 r. Zygmunt I. zawiadamia Żydów, że sejm bydgoski nałożył 
na nich podatek i że w lwowskiej ziemi mają go zbierać Izrael Jonaszowicz, Orsz Szloma i t. d. 
i oznaczoną sumę na św. Piotra i Pawła przywieść do Przemyśla. G. t. 12 str. 446—447. 

306. W Krakowie 3. Lipca 1521 r. Zygmunt I. nakazuje Żydom ze Lwowa, Międzyborza, 
Zinkowa, Buczacza, Halicza, Żydaczowa, Sambora i Przemyśla składać na ręce żydowskich poborców 
podatek, uchwalony w Bydgoszczy. G. t. 12 str. 522—523. 

307. W Krakowie 1 4. Lipca 1521 r. Zygmunt L poleca Stanisławowi z Ghodeza, marszałkowi 
kor. i staroście lwowskiemu, sprawę Adama Gorzborka z arcybiskupem lwowskim i kapitułą i naka- 
zuje tegoż Corzborka w posiadanie wszystkich jego dóbr w lwowskiej ziemi wprowadzić. C. t. 12 
str. 471—472. 

308. W Krakowie 15. Lipca 1521 r. Zygmunt L uwiadamia burmistrza i rajców lwowskich, 
że wyznaczył asesorów do rozstrzygnięcia sprawy Jana Frayborka, rajcy lwowskiego. G. t. 12 str. 492. 

309. W Bełzie 9. Września 1521 r. Andrzej z Tęczyna, wojewoda sandomirski i starosta 
bełski, wydaje wyrok w sprawie Niemierzy Tiniczkiego, wojskiego gródeckiego, dziedzica Zabcza, 
i Mikołaja Bobrowskiego, dzierżawcy Zybolek. G. t.  12 str. 705 — 7. 

310. W Krakowie 13. Września 1521 r. Zygmunt L poleca rajcom lwowskim wdowę po pisarzu 
Mikołaju i nakazuje, aby jej spokojnie mieszkać pozwolili i prawne jej pretensye załatwili. G. t. 12 
str. 480. 

311. W Krakowie 28. Września 1521 r. Zygmunt L poleca Stanisławowi z Chodcza, marszał- 
kowi kor., staroście lwowskiemu i lubaczowskiemu, opiekować się małoletniemi dziećmi Marcina 
Broniewskiego, kawalera jerozolimskiego i burgrabiego krakowskiego.  G. t. 12 str. 703. 

312. Na gościńcu ze Stryja do Drohobycza 28. Września 1521 r. Mikołaj Zamoyski, tarnowski 
i wojnicki proboszcz, kanonik krakowski, i Stanisław z Kazanowa, podkomorzy lubelski, sędzia 
sandomirski, komisarze królewscy, rozgraniczają, dobra królewskie Stebnik , Truskawiec, Dobrohostow, 
będące w dzierżawie Stanisława Małdrzyka z Ghodywaniee, wojskiego lwowskiego, i Stanisława Bal 
Humbickiego, i dobra Stynany, dzierżawę Jana i Jerzego, starostów stryjskich i żydaezowskich, od 
dóbr Ułyczne, Dołhołuka Wola, Manasterz, Lenne i Kłodnica, należących do Stanisława, Jana, Ihnata 
Kłodnickich. T. t. 134 str. 690—694. 

313. W Krakowie 2. Października 1521 r. Zygmunt L nakazuje Zygmuntowi Bartoszowskiemu, 
podstarościemu lwowskiemu, wciągnąć do aktów protestacyą Adama Gorzborka. G. t. 12 str. 487. 

314. W Krakowie 7. Października 1521 r. Zygmunt L potwierdza przywilej ks. Ziemowita 
wydany w Sokala 15, Sierpnia 1411 r. C. t. 386* str. 919—26. 


•21 

315. W Krakowie 26. Października 1521 r. Zygmuut I. poleca Stanisławowi z Chodeza, marszał- 
kowi koronnemu i staroście ruskiemu, sprawę Ewy, żony Adama Korzborka, i każe j§ w posiadanie 
dóbr jej wprowadzić. C. t. 12 str. 501. 

316. W Piotrkowie 15. Listopada 1521 r. Zygmunt I. zatwierdza dokument, wydany na gościńcu 
ze Stryja do Drohobycza 28. Września 1521 r. przez Zamoyskiego, tarnowskiego i wojnickiego 
proboszcza, kanonika krakowskiego, i Stanisława z Kazanowa, podkomorzego lubelskiego i sędziego 
sandomirskiego, komisarzów swoicłi. T. t.  134 str. 689—694. 

317. W Piotrkowie 19. Listopada 1521 r. Zygmunt L nakazuje Stanisławowi z Chodeza, 
marszałkowi kor. i staroście lwowskiemu, Stanisławowi Lanckorońskiemu, podczaszemu sandomirskiemu 
i staroście kamienieckiemu, zacytować Rossickiego, na prośbę Alberta Rzepeckiego. 0. t. 12 str. 530. 

318. W Piotrkowie 5. Grudnia 1521 r. Zygmunt L poleca Stanisławowi z Chodeza, marszał- 
kowi kor. i staroście lwowskiemu, aby skonfiskował ponownie dobra Adama Corzborka, poborcy, wydane 
żonie jego, gdyby się okazało, że żona uzyskała zapis od męża na tycli dobrach tylko w celu zdjęcia 
sekwestracyi. C. t  12 str. 529—530. 

319. W Piotrkowie 8. Grudnia 1521 r. Zygmunt L potwierdza przywilej Jana Olbrachta, 
wydany w Krakowie 30 Kwietnia 1499 r. a uwalniający miasto Busk od podatków. C. t. 328 
str. 80—83. 

320. We Lwowie 17. Grudnia 1521 r. Bernard, arcybiskup lwowski, wydaje aggrawacyą na 
Stanisława Złoczowskiego (Małogoskiego). C. t. 12 str. 887. 

321. W Piotrkowie 19. Grudnia 1521 r. Zygmunt L nakazuje starostom, kasztelanom, rajcom 
i t. d. aby Żydów, poborców, Salomowicza, Szmojłę i innych popierali w ich urzędowaniu. 0. t. 12 
str. 523. 

322. W Piotrkowie 20. Grudnia 1521 r. Zygmunt 1. poleca Stanisławowi z Chodeza, staroście 
lwowskiemu, przestrzegać, aby Żydzi lwowscy w sprawach handlowych nie przekraczali granic przy- 
wilejami określonych. C. t. 348 str. 399—402. 

323. W Piotrkowie 20. Grudnia 1521 r. Zygmunt L oznacza podatki mieszczan lwowskich. 
C. t. 344 str. 219—229. 

324. W Piotrkowie 23. Grudnia 1521 r. Zygmunt L pisze do wszystkich urzędów lwowskich, 
aby zabrali Żydom, co wbrew przepisom sprzedali, na rzecz skarbu.  C. t. 12 str. 577. 

325. W Krakowie 3. Stycznia 1522 r. Zygmunt L pisze do burmistrza, rajców, ławników i wójta 
lwowskich, w sprawie Frayborka, Cochny i Mikulki. C. t. 12 str. 525. 

326. We Lwowie 18. Stycznia 1522 r. Bernard, arcybiskup lwowski, exkomunikuje Stanisława 
Małogoskiego. C. t. 12 str. 887. 

327. We Lwowie 16. Lutego 1522 r. Bernard, arcybiskup lwowski, po agrawacyi i reagra- 
wacyi exkomunikuje Stanisława Małogoskiego. C. t. 12 str. 888. 

328. W Grodnie 22. Marca 1522 r. Zygmunt L zakazuje Adamowi Corzborkowi, poborcy 
Żydów, obciążać podwodami poddanych z Sołonki i Żyrawki. C. t. 12 str. 546 — 547. 

329. W Grodnie 22. Marca 1522 r. Zygmunt L uwiadamia Ottona z Chodeza, wojewodę 
ruskiego, Stanisława z Chodeza, marszałka kor. i starostę lwowskiego i innych, że powierzył Jaszkowi 
Gdaszyckiemu urząd namiestnika (officium rittus ruttenici Namyesthnycztvo vulgariter nuncupatum) 
w powiatach lwowskim, halickim, kołomyjskim, kamienieckim i śniatyńskim i wzywa ich, aby go 
wspierali. C. t.  12 str. 803. 


22 

330. W Wilnie 17. Czerwca 1522 r. Zygmunt I. każe Stanisławowi z Chodcza, marszałkowi 
i staroście lwowskiemu, zająć dobra wyklętego Stanisława Małogoskiego, dziedzica Zloczowa, C. t. 12 
str. 595. 

331. W Wilnie 10. Lipca 1522 r. Zygmunt I. zniża zakonowi Bazylianów św. Onufrego 
we Lwowie daninę, którą, płacą z sadu, z 24 na 12 groszy rocznie.  T. t.  129 str. 421 — 422. 

332. W Nowym Korczynie 15. Lipca 1522 r. Woźny sądowy zeznaje, że Gabryel Strzczowsky 
nie dopuścił intrómisyi w dobra Sthrzczów na rzecz Piotra Odnowskiego z Felsztyna, podkomorzego 
lwowskiego i starosty sądeckiego. C. t. 12 str. 640. 

333. W Krakowie 24. Sierpnia 1523 r. Zygmunt L poleca Stanisławowi Lanckorońskiemu 
z Brzezia, cześnikowi sandomirskierau i staroście, rajcom, wójtowi i ławnikom kamienieckim odebrać 
wadyum 100 grz. w sprawie między Janem Naytharthem a Jakóbem Kostanem. 0. t.  14 str. 46. 

334. W Wilnie 19. Listopada 1522 r. Zygmunt L zawiadamia wszystkie urzędy i obywateli 
w lwowskiej , halickiej , kamienieckiej , śniatyńskiej i żydaczowskiej ziemi , że zamianował Jaszka 
Gdaszyckiego archiraandrytą w tych ziemiach. C. t. 12 str. 803. 

335. W Wilnie 19. Listopada 1522 r. Zygmunt I nakazuje Ottonowi z Chodcza, wojewodzie 
ruskiemu, halickiemu i kołomyjskiemu staroście, i Stanisławowi z Chodcza, marszałkowi kor. i staroście 
lwowskiemu, wspierać archimandrytę ruąkiego, Jaszka Gdaszyckiego. C. t. 12 str. 804. 

336. W Krakowie na sejmie 14. Stycznia 1523 r. Zygmunt L pisze do Stanisława z Chodcza, 
marszałka kor. i starosty lwowskiego i do burmistrza lwowskiego w sprawie Makara Eusina i dzieci 
Eliasza. C. t. 12 str. 672. 

337. W Krakowie 31. Stycznia 1523 r. Zygmunt I. uwiadamia wszystkie urzędy, że Stefan, 
wojewoda mołdawski, złożył daninę i upomina, aby kupcom mołdawskim żadnej nie stawiano 
przeszkody. 0. t. 12. str. 658. 

338. W Krakowie 31. Stycznia 1523 r. Zygmunt L uwiadamia wszystkie urzędy, że pozwolił 
Stefanowi, wojewodzie mołdawskiemu, wywieść z Polski 50 centnarów ołowiu i nakazuje, aby nie 
stawiano kupcom mołdawskim w transporcie przeszkody. C. t. 12 str. 657 — 658. 

339. W Krakowie 9. Kwietnia 1523 r. Zygmunt I. rozstrzygając spór między burmistrzem, 
wójtem i ławnikami jakoteż całem mieszczaństwem Iwowskiem a Piotrem Odnowskim, podkomorzym 
lwowskim i starostą sądeckim, właścicielem wsi Zboiska, o drogę polną przez tę wieś prowadzącą 
nakazuje temuż Piotrowi, aby drogę wspomnianą otworzył dla kmieci i t. p., udających się ze Zboisk 
do Lwowa i napo wrót. C t. 13 str. 275 — 276. 

340. W Krakowie 14. Lipca 1523 r. Zygmunt L zakazuje Marcinowi Broniewskiemu, 
dzierżawcy wsi królewskiej Wielkiej Orazany, uciskać włościan bezużytecznemi pracami i datkami. 
C. t. 12 str. 721. 

341. W Wilnie 27. Lipca 1523 r. Zygmunt 1. poleca Marcinowi Mieleszkowiczowi, dworza- 
ninowi swemu, i Szymkowi Macko wieżowi, podkoniuszemu wileńskiemu, aby podzielili puszczę, las 
i dąbrowę na Myszy w Połonce między ks. Andrzeja Alexandrowicza Sanguszkowicza, marszałka 
ziemi wołyńskiej i starostę włodzimierskiego, a Alexandra Iwanowicza Chodkiewicza, marszałka król., 
dzierżawcę wilkońskiego i ostryńskiego. C. t. 515 str. 2696 — 8. 

342. W Haliczu 14. Września 1523 r. Otto z Chodcza, wojewoda ruski, halicki i kołomyjski 
starosta, pisze do burmistrza i rajców lwowskich, w sprawie wypuszczenia zabranych Tworowskiemu 
wołów. C. t. 12 str. 736. 


t 

I 


23 

343. W Przemyślu 9. Października 1523 r. Oblata minuty sądu przemyskiego w sprawie 
Mikołaja Strzeżowskiego i Sbirkowskiego Stanisława.  C. t. 12 str. 754. 

344. W Piotrkowie 24. Października 1523 r. Zygmunt I. pisze do Stanisława z Chodcza, 
marszałka kor. i starosty ruskiego, w sprawie Piotra Kruszelnickiego z Żydaczowa i Aukta z Paniowa, 
starosty żydaezowskiego. C. t. 12 str. 750. 

345. W Piotrkowie 24. Października 1523 r. Zygmunt I. uwiadamia starostę żydaezowskiego, 
Aukta z Paniowa, że nałożył wadyum w kwocie 1000 grz. w sprawie jego z Piotrem i Heleną 
Kruszelnickimi. 0. t. 12 str. 751 — 752. 

34tł. W Piotrkowie 24. Października 1523 r. Zygmunt I. nakłada wadyum w sprawie Piotra 
Kruszelnickiego z Żydaczowa i żony jego Heleny a Aukta z Paniowa, starosty żydaezowskiego. 
C. t. 12 str. 751. ( 

347. W Krakowie przed 25. Stycznia 1524 r. Zygmunt I. udziela Żydom lwowskim list 
bezpieczeństwa. C. t.  12 str. 869. 

348. W Krakowie 18. Lutego 1524 r. Zygmunt I. pisze do Stanisława z Cłiodcza, marszałka 
kor. i starosty lwowskiego, w sprawie Niemierzy Kinickiego z Mikołajem Bobrowskim. 0. t. 12 str  815. 

349. We Lwowie 21. Marca 1524 r. Stanisław z Chodcza, marszałek kor. i starosta lwowski, 
lubaczowski i ruski, wydaje wyrok  banicyi  na  Hieronima Dobrostańskiego.   C. t. 12 str. 824 — 826. 

350 W Krakowie 6. Kwietnia 1524 r. Zygmunt I^ wzywa wszystkicli obywateli, aby 30. Maja 
między Buskiem a Glinianami stali w pogotowiu na wojnę.  0. t.  12 str. 826 — 828. 

351. W Krakowie 9. Maja 1524 r. Zygmunt L pisze do burmistrza i rajców lwowskich 
w sprawie notaryusza, Mikołaja Grosmana i Jodoka Glarza, rajcy krakowskiego. C. t. 12 str. 853 — 854. 

352. We Lwowie 1. Czerwca 1524 r. Ławnicy lwowscy poświadczają, że Stanisław Kmitowicz, 
Barbara i Katarzyna,  dzieci  Piotra  Kmita,  sprzedali  Grzegorzowi sołtysowi łan roli w Kleparowie 
C. t. 380 str. 2228. 

353. We Lwowie 19. Września 1524 r. Zygmunt I nakazuje rajcom Lwowa i Kamieńca, 
aby dozwolili kupcowi, którego Stefan, wojewoda mołdawski, na doroczny przyszły jarmark do 
Lublina wyśle, bez przeszkody do tego miasta się udać jakoteż z zakupionymi towarami do Mołdawii 
powrócić. C. t. 13 str. 223—224. 

354. We Lwowie 29. Września 1524 r. Zygmunt 1. nadaje Jakóbowi Secygniowskiemu, 
staroście buskiemu, młyn w Busku. 0. t. 354 str. 3739—3740. 

355. We Lwowie 18 Października 1524 r. Zygmunt L potwierdza przywilej Kazimierza 
Jagiellończyka na korzyść piekarzy lwowskich wydany w Piotrkowie 8. Czerwca 1479 r. C. t. 388 
str. 500—6   i t. 392 str. 488—90. 

356. We Lwowie 18. Października 1524 r. Zygmunt L zawiadamia Stanisława z Chodcza, 
marszałka koronnego, starostę lwowskiego, o uwolnieniu monastyru św. Onufrego we Lwowie od 
opłaty daniny rocznej w kwocie 12 groszy.  T. t. 129 str.  437. 

357. We Lwowie 18. Października 1524 r. Zygmunt L uwalnia zakon Bazylianów św. Onufrego 
we Lwowie od obowiązku płacenia daniny z sadu, w kwocie 12 groszy rocznie. T. t. 124 str. 422 — 23. 

358. We Lwowie 20. Października 1524 r. Zygmunt L nadaje prawo magdeburskie miastu 
Glinianom. C. t. 352 str. 565—567. 

359. We Lwowie 20. Października 1524 r. Zygmunt L rozstrzyga spór między Stanisławem 
z Chodcza, marszałkiem kor. i starostą, a rajcami lwowskimi o rzeczkę Kozielniczka w ten sposób, 
te przyznaje prawo  własności rzeczki rajcom. C. t. 12 str. 909. 


24 

360. We Lwowie 20. Października 1524. Zygmunt I. potwierdza doiiument Stanisława z Chod- 
cza wydany we Lwowie f, 3 post. 8. Corp. Ctiristi 15 . . ., litórym tenże nadaje braciom Łozińskim 
objazd w Łozinie. C. t. 339 str. 1839. 

361. W Lublinie 4. Listopada 1524 r. Oblata minut sądu lubelskiego w sprawie MikoJaja 
Strzezowskiego. C. t. 12 str. 799. 

362. W Krakowie 25. Listopada 1524 r. Zygmunt L pisze do Stanisława z Chodcza, mar- 
szałka kor. i lwowskiego starosty etc, w sprawie Adama Corzborka z Coropuss. 0. t. 13 str. 7. 

363. W Krakowie 28. Listopada 1524 r. Zygmunt L uwiadamia, że Hermanowski Mikołaj, 
który nie stanął na wezwanie królewskie w sprawie z Mikołajem Soleckim, pozbawiony jest dóbr 
swoicłi. C. t. 12 str. 928. 

364. W Piotrkowie 30. Stycznia 1528 r. Zygmunt L nakazuje Stanisławowi z Chodcza mar- 
szałkowi kor. staroście lwowskiemu, aby roztrząsnął sprawę uszkodzenia dóbr królewskich, o czem 
królowi dworzanin jego Marcin Trzebienski doniósł. 0. t. 13 str. 55 — 56. 

365. W Piotrkowie 17. Lutego 1525 r. Zygmunt I. zabrania Rusinom lwowskim kupowania 
nowych domów, tudzież szynkowania napojów. C. t. 350 str. 251. 

366. We Lwowie 4. Marca 1525 r. Stanisław z Chodcza, marszałek kor. i lwowski, lubaczo- 
wski, ziem ruskich i t. d. starosta generalny, obwieszcza Adamowi Corzborkowi z Coropuss, że król 
nakazał skonfiskować mu dobra. C. t. 13 str. 9—10. 

367. W Krakowie 26. Kwietnia 1525 r. Zygmunt L szacuje młyn około Drohobycza na 500 
grzywien. C. t. 345 str. 59. 

368. W Krakowie 2. Maja 1525 r. Zygmunt L poleca dzierżawcy wileńskiemu, aby w hrab- 
stwie rayskiem przez ludzi swoich nie czynił szkody. C. t. 515 str. 2695—2696. 

369. W Krakowie 8. Maja 1525 r. Zygmunt I. daje glejt Andrzejowi Carcocondelli, kupcowi 
konstantynopolitańskiemu, jadącemu do Moskwy. C. t.  13 str. 136 — 137. 

370. W Dubiecku 15. Maja 1525 r. Stanisław Stadnicki ze Żmigrodu i Niedźwiedzia, podko- 
morzy przemyski, rozgranicza dobra Hołobutow, należące do Benedykta Czerniejowskiego od Kło- 
dnicy wsi Stanisława, Jana, Jana Jerzego i Andrzeja Kłodnickich. T. t. 134 str, 535—538. 

371. W Przemyślu 29. Maja 1525 r. Anna z Eokietnicy, żona niegdyś Jana Ramsza z Lys- 
seczy, za zgodą brata swego, Mikołaja Dersznyk kwituje Jana Boratyńskiego, chorążego przemyskiego, 
z otrzymanych  15 grz. za arendę trzyletnią części swej posagowej w Kulikowie. C. t. 13 str. 42 — 43. 

372. W Krakowie 6. Sierpnia 1525 r. Zygmunt I. daje kupcowi Jurry de Parva Yyely glejt 
do podróżowania wraz z towarami i rzeczami przez Polskę, Ruś i całe Podole. C. t. 13 str. 68. 

373. W Krakowie 24. Sierpnia 1525 r. Zygmunt L uwiadamia Stanisława z Chodcza, mar- 
szałka koronnego i starostę lwowskiego, że nałożył wadyum 1000 złot. w sprawie Jana Wiśniowskiego 
przeciw Stanisławowi Sienieńskiemu. C. t.  13 str. 104 — 105. 

374. We Lwowie 1. Grudnia 1525 r. Rajcy lwowscy fundują wieś Kulparków. C. t. 360 
str. 2177. 

375. W Piotrkowie 22. Grudnia 1525 r. Zygmunt I. poleca ks. Ostrogskiemu, aby nagrodził 
szkody z najechania puszczy myskiej powstałe. C. t. 515 str. 2702 — 2703. 

376. W Piotrkowie 27. Stycznia 1526 r. Zygmunt L rozkazuje Stanisławowi Lanckorońskiemu 
z Brzezia, cześnikowi sandomirskiemu i staroście kamienieckiemu, aby kupcom jadącym z Litwy do 
Kamieńca i z Kamieńca do Litwy nie pozwalał omijać składu lwowskiego. C. t. 13 str. 139 — 140. 

377. W Przedeczu 27. Lutego 1526 r. Zygmunt L poleca Grzegorzowi z Paniowa, staroście 
żydaczowskiemu i stryjskiemu, aby rozpatrzył sprawę Piotra Kruszelnickiego i Heleny małżonków. 
C. t.  13 str. 142 — 144. 


25 


378. W Przedeczu 27. Lulego 1526 r.  Zygmunt I. uwiadamia Grzegorza z Paniowa, starostę 
żydaezowskiego i stryjskiego, że  w celu rozpatrzenia sprawy jego przeciw  Piotrowi Kruszelniekiemu, 
^    Iwaszkowi Hoszowskiemu  i Iwaszkowi  Korczyńskiemu  ustanowił  komisarzami  Stanisława  Jaskman- 
^B| skiego, sędziego przemyskiego, i Andrzeja Tarlę, chorążego lwowskiego. C. t. 13 str.  144 — 145. 
^B 379. W Eosniezy 7. Marca 1526 r.  Paweł Gniewecki prosi  Stanisława z Chodcza, wojewodę 

^H, ruskiego, by mu wadyum darował, gdyż potrzebuje bardzo pieniędzy. C. t  13 str.  165. 
^H 380. We Lwowie 9. Marca 1526 r. Piotr, scholastyk i ofieyał lwowski, poświadcza, że Stani- 

^m sław Kay z Milotycz , Jan  z Żelechowa albo Bokszicz  i Mikołaj  Mczisłowski  z  Strzeptowa zakładają 
^H kościół w Żelechowie. C. t. 347 str. 1174 — 5. 

^B 381. W Gdańsku 24. Maja 1526 r. Zygmunt I. pozwala Albertowi, margrabiemu brandenbur- 

^B skiemu, księciu pruskiemu, szczecińskiemu  i pomorskiemu,  przepędzać  woły  przez  Podole  i Ruś do 
miasta Krynczbergen. C. t  13 str. 181. 

382. W Gdańsku 30. Czerwca 1526 r. Zygmunt I. pisze do rajców miasta Lwowa w sprawie 
kupców krakowskich. C. t. 13 str.  194 — 195. 

383. W Krakowie 7. Października 1526 r. Zygmunt L zakazuje Andrzejowi Jakubowiczowi 
Dowoyniczowi, podkomorzemu swemu, dzierżawcy knyszyńskiemu, dubieckiemu i konińskiemu, niepo- 
koić Alexandra Iwanowicza Chodkiewicza, marszałka królewskiego , dzierżawcę wołkońskiego i ostrzyń- 
skiego, w puszczy dobromilskiej  T. t. 156 str. 2248. , 

384. W Krakowie 13. Października 1526 r. Zygmunt L nakazuje wójtowi i ławnikom lwow- 
skim, aby dozwolili Ormianom składać przysięgę według ich zwyczaju wobec sędziego ormiańskiego. 
C. t.  13 str. 225—226. 

385. W Krakowie 8. Lutego 1527 r. Zygmunt L nakazuje burmistrzowi i rajcom lwowskim, 
aby w sprawie Mikołaja Błazejowskiego, kanonika lwowskiego, przeciw Janowi Cochno wstrzymali się 
aż do przysłania królewskich komisarzy. 0. t.  13 str. 246. 

386. W Krakowie 7 Marca 1527 r. Zygmunt L w skutek skargi Żydów lwowskich Barucha 
i Zelmana, nakazuje ścigać Żyda Marchaja z Zinkowa i syna jego Muaszka, z powodu nieuiszczenia 
taxy 20 złt , nałożonej na nich mocą uchwały sejmu piotrkowskiego celem obrony królestwa. 0. t. 13 
str. 303-305. 

387. W Krakowie 3. Kwietnia 1527 r. Zygmunt L wydaje wyrok w sprawie między archi- 
mandrytą lwowskim, Hiacyntem, a rajcami lwowskimi o posiadanie potoku Kosielnieka, na korzyść osta- 
tnich. C. t. 485 str.  1663 — 1664, 

388. W Krakowie 2 Lipca 1527 r, Zygmunt L udziela glejt Jakóbowi Ko.stanowi z Kamieńca^ 
w celu swobodnego załatwiania swych interesów tak w Krakowie jak i w całem królestwie polski em 
i uwalnia go od sądów miejscowych. C, t,  14 str. 23. 

389. W Krakowie 22. Lipca 1527 r. Zygmunt I. nakazuje burmistrzowi i rajcom lwowskim, 
aby Grzegorza, sołtysa z Zamarstynowa, od którego domu ogień się wszczął, wypuścili jako zupełnie 
niewinnego bez kaucyi z więzienia. C. t. 13 str. 313 — 314. 

390. W Krakowie 28. Lipca 1527 r. Zygmunt L nakazuje burmistrzowi i nijcom lwowskim, 
aby zwolnili Andrzeja Jelonka, mieszczanina lwowskiego, od nałożonego nań nieprawnie czopowego. 
C. t. 13 str. 314—315. 

391. W Krakowie 29. Lipca 1527 r. Zygmunt L uwzględniając straty Żydów lwowskich, po- 
niesione skutkiem pożaru miasta, uwalnia ich na lat pięć od wszystkich danin i podatków. C. t. 13 
str. 340—341. 


26 

392. W Krakowie 30. Lipca 1527 r. Zygmunt I. uwiadamia Jaaa hr. na Tarnowie, wojewodę 
ruskiego, hetmana koronnego i starostę sandomirskiego, tudzież Stanisława z Chodcza, marszałka ko- 
ronnego i lwowskiego starostę, że uwolnił Żydów lwowskich na lat 5 od wszelkich danin i podatków. 
C. t. 13 str. 342-343. 

393. W Krakowie 14. Sierpnia 1527 r. Zygmunt 1. poleca Mikołajowi Dersniakowi , poborcy 
ziem ruskich, aby czuwał nad uwolnieniem mieszczan krakowskich od czopowego przy sprowadzaniu 
małmazyi ze Lwowa. 0. t. 13 str. 316. 

394. W Niepołomicach 17. Października 1527 r. Zygmunt L poleca burmistrzowi i rajcom, 
wójtowi i ławnikom lwowskim, aby Jakóbowi Oostan z Kamieńca wydali wszystkie akta, których tylko 
zażąda w sprawie tegoż przeciw Janowi Nayterth, mieszczaninowi lwowskiemu. Ot. 13 str. 324 — 32 5. 

395. W Piotrkowie 3. Grudnia 1527 r. Zygmunt L nakazuje Żydom ziem ruskich, aby się na 
dniu 2. Stycznia następnego roku w Piotrkowie lub gdziekolwiek indziej król z dworem swym pod- 
ówczas przebywać będzie, jawili przed nim z powodu nieuiszczenia nałożonego na nich na sejmie kra- 
kowskim podatku w kwocie 3000 złt. 0. t.  13 str. 329. 

396. W Piotrkowie 16. Grudnia 1527 r. Zygmunt L potwierdza przywilej Władysława Opol- 
czyka wydany we Lwowie 30. Kwietnia 1378 r. Drohomirowi i Niekrze. C. t. 379 str. 1126. 

397. W Piotrkowie 30. Grudnia 1527 r. Zygmunt 1. nakłada wadyum 2000 grz. w sprawie 
Piotra Hinek, podkomorzego kamienieckiego, przeciw bratu jego, Stanisławowi Hinek, podkomorzemu 
łęczyckiemu. G. t.  13 str. 345—346. 

398. W Piotrkowie 8. Stycznia 1528 r. Zygmunt L nakazuje urzędnikom, mającym prawo 
wybierania podatków i danin od Żydów lwowskich, aby przestrzegali rozkazu królewskiego, mocą 
którego Żydzi ci dla strat skutkiem pożaru poniesionych, wolni są od wszelkich podatków i danin. 
C. t.  13 str. 357. 

399. W Piotrkowie 8. Stycznia 1528 r. Zygmunt L uwiadamia burmistrza, rajców, wójta i 
ławników lwowskich, że w celu rozpatrzenia sprawy Ihnata, mieszczanina lwowskiego, przeciw Pawłowi, 
kuśnierzowi, żonie jego Zofii i synowi tychże, mieszczan lwowskich, mianował assessorami Ottona 
z Chodcza, wojewodę sandomirskiego i halickiego, kołomyjskiego, śniatyńskiego starostę, tudzież 
Stanisława z Chodcza, marszałka koronnego i lwowskiego, lubaczowskiego, ziem ruskich starostę gene- 
ralnego. C. t. 13 str. 348—349. 

400. W Piotrkowie 15, Stycznia 1528 r. Zygmunt L uwiadamia wszystkich urzędników swych, 
że polecił Janowi Kychcickiemu, pokojowemu swemu i Jośkowi Suszmanowiczowi z Bełza pobrać podatek 
od Żydów ziemi ruskiej, lubelskiej, podolskiej i bełskiej. 0. t.  13 str. 355 — 356. 

401. W Piotrkowie 15. Stycznia 1528 r. Zygmunt L nakazuje Żydom ruskim, bełskim, po- 
dolskim i lubelskim, aby złożyli na ręce Jana Eychcickiego, pokojowego królewskiego, i Jośka Suszma- 
nowicza z Bełza, mytnika chełmskiego i bełskiego, kwotę 700 złt. tytułem nałożonego na nich na sej- 
mie podatku. 0. t.  13 str. 353—354. 

402. W Piotrkowie 15. Stycznia 1528 r. Zygmunt L nakazuje Stanisławowi z Chodcza, mar- 
szałkowi koronnemu i staroście lwowskiemu, tudzież burmistrzowi i rajcom lwowskim, aby Żydów, 
którzy nie uiszczą podatku na ręce Jana Eychcickiego, pokojowego królewskiego, i Jośka Suszmanowi- 
cza, mytnika chełmskiego i bełskiego, przed sąd swój zawezwali i aresztem ukarali. 0. t. 13 
str. 354—355. 

403. W Piotrkowie 25. Stycznia 1528 r. Zygmunt L poleca komisarzom, Janowi Tarnowskiemu, 
wojewodzie ruskiemu, i Stanisławowi z Chodcza, marszałkowi koronnemu i staroście lwowskiemu, 
sprawę Jakóba Kostana przeciw rajcom lwowskim. 0. t. 14 str. 40 — 41. 


27 


I 


404. W Przemyślu z początkiem roku 1528 r. Ławnicy przemyscy stwierdzają na żądanie 
rajców lwowskich, że znaki lwa in tumpnis jńscium przez Kunczę wyciskane są mniejsze i lżejsze 
od znaków wyciskanych przez rajców lwowskich. C. t. 14 str. 3 — 5. 

405. W Piotrkowie 3. Lutego 1528 r. Zygmunt I. uwiadamia Ottona z Chodcza, wojewodę 
sandomirskiego, starostę halickiego, kołomyjskiego, śniatyńskiego , Stanisława z Chodcza, marszałka 
koronnego , Pawła Tarłę , sędziego, i Stanisława Sławińskiego, pisarza ziemi lwowskiej , komisarzów 
swoich, że pozwala dworzaninowi swemu, Janowi Nipszycowi, odebrać wieś Buczniowę w obwodzie 
trembowelskim od Zygmunta Nizborskiego. C. t. 14 str. 29—30. 

406. W Piotrkowie 7. Lutego 1528 r. Zygmunt L potwierdza przywilej Elżbiety królowej 
wydany w Bieczu 8. Października 1371 r. Danile Daczbohowiczowi. C. t. 55. str.  425—429. 

407. W Piotrkowie 10. Lutego 1528 r. Zygmunt L poleca Stanisławowi z Chodcza, staroście 
lwowskiemu, sprawę rajców lwowskich, przeciw Janowi Kunczy z Jaworowa i Janowi Łyssek z Gródka. 
C. t. 14. str. 2—3. 

408. W Piotrkowie 10. Lutego 1528 r. Zygmunt L potwierdza przywilej Jana Olbrachta, wy- 
dany w Krakowie 10. Maja 1499 r. mieszkańcom Łowicza. C. t. 335 str. 1078 — 1084. 

409. W Piotrkowie 13. Lutego 1528 r. Zygmunt L poleca komisarzom, Ottonowi, wojewodzie 
sandomirskiemu, i Stanisławowi, marszałkowi kor. i staroście lwowskiemu, z Chodcza, i Stanisławowi 
Odnowskierau, podkomorzemu lwowskiemu, sprawę Jakóba Kostana z Janem Naytherth. C. t. 14 
str.  17—19. 

410. W Piotrkowie 18. Lutego 1528 r. Zygmunt L, dowiedziawszy się, że Jośko, Żyd bełski, 
poborca starosty lwowskiego we Lwowie, egzekwując od Żydów tegoż miasta nałożone na nich na 
sejmie krakowskim daniny, pozabierał im towary, nakazuje Stanisławowi z Chodcza, marszałkowi 
koronnemu i lwowskiemu, lubaczowskiemu staroście, aby towary wzmiankowane wydał. C. t. 13 
str. 365—366. 

411. W Kadomiu 28. Lutego 1528 r. Zygmunt I nakłada wadyum 2000 grzywien w sprawie 
Piotra Sambora z Horbacz, mieszkańca ziemi lwowskiej, przeciw Grzegorzowi z Paniowa, staroście 
żydaczowskiemu.  C. t. 13 str. 372—373 

412. W Wilnie 28. Maja 1528 r. Zygmunt L nakazuje Ottonowi z Chodcza, wojewodzie san- 
domirskiemu, i Stanisławowi z Chodcza, marszałkowi koronnemu, aby rozpatrzyli sprawę złamania 
przez rajców lwowskich glejtu królewskiego, danego Janowi Costan. C. t. 13 str. 419. 

413. We Lwowie 3. Sierpnia 1528 r. Bernard, arcybiskup lwowski, nakazuje plebanom w Go- 
łogórach, Złoczowie i Pomorzanach, aby zawezwali Stanisława Sienieńskiego z Złoczewa, do wypę- 
dzenia z domu swego Doroty z Sandomierza, z którą żyje w cudzołóstwie. Jeśliby tego w przeciągu 
6 dni nie uczynił, wtedy podlega klątwie kościelnej. C. t. 13 str. 840—841. 

414. W Dunajowie 10. Września 1528 r. Bernard, arcybiskup lwowski, nakazuje plebanom 
w Gołogórach, Złoczowie i Pomorzanach, aby Stanisława Złoczowskiego wyklętego za niewypędzenie 
z domu swego cudzołożnicy w parafiach swych agrawowali. 0. t. 13 str. 841 — 842. 

415. W Dunajowie 10. Października 1528 r. Bernard, arcybiskup lwowski, nakazuje pleba- 
nom w Gołogórach, Złoczowie i Pomorzanach reagrawować wyklętego i agrawowanego Stanisława Zło- 
czowskiego. C. t. 13 str. 842—843. 

416. W Dunajowie 2. Listopada 1528 r. Bernard, arcybiskup lwowski, nakazuje wszystkim 
plebanom dyecezyi lwowskiej, aby wyklętego, agrawowanego i reagrawowanego Stanisława Sienień- 
skiego (Złoczowskiego) superagrawowali. C. t. 13 str. 843—844. 


28 

417. W Wilnie 21. Grudnia 1528 r. Michał Iwanowicz, książę raścisławskl, zawiadamia na- 
miestnika tyryńskiego, Mateusza Iwanowicza, że odstąpił Olbrachtowi Martynowiczowi (jasztołtowi, 
wojewodzie wileńskiemu, kanclerzowi W. X. litewskiego, staroście bełskiemu i raozyrskiemu, majętności 
swej Jezioro wraz z mieszkańcami, w zamian za część pola pod teteryńskim zamkiem. T. t. 156 
str. 2249. 

418. W Wilnie 1528 r. Zygmunt I. daje burmistrzowi, rajcom, mieszczanom i mieszkańcom 
lwowskim glejt na całe królestwo w celach handlowych. G. t. 13. str. 420 — 421. 

419. W Krakowie 11. Lutego 1529 r. Kasztelan i starosta krakowski poświadcza, że Jan 
Jawor z Przeginii złożył dowody na to, że syn jego Jan mający w lwowskim sądzie sprawę z Mar- 
cinem z Banunina o posiadanie dóbr, dobra te prawnie jako dziedzictwo po matce swej posiada. 
0. t.  13 str. 485— 48G. 

420. W Wilnie 14. Lutego 1529 r. Zygmunt L poleca komisarzom, Ottonowi, wojewodzie san- 
domirskiemu, halickiemu, kołomyj skiemu, śniatyńskiemu staroście, i Stanisławowi, marszałkowi kor. 
i staroście lwowskiemu, braciom z Ohodcza, Pawłowi Tarle, sędziemu i Stanisławowi Sławińskiemu pisa- 
rzowi lwowskiej ziemi, sprawę Jana Nipszyca przeciw Stanisławowi Nizborskiemu. 0. t. 14 str. 72 — 73. 

421. We Lwowie bez daty. Stanisław z Ohodcza, marszałek kor., starosta lwowski, potwierdza 
na rozkaz króla Zygmunta L posiadanie objazdu we wsi Łozinie braciom Michnie i Wachnie. 0. t. 339 
str. 1839. 

422. We Lwowie 5. Kwietnia 1529 r. Komisarze królewscy, Otto z Ohodcza, wojewoda san- 
domirski, starosta halicki, kołomyjski i śniatyński, Paweł Tarło, sędzia, i Stanisław Sławiński, 
pisarz ziemi lwowskiej, polecają Zygmuntowi Nizborskiemu, aby pod karą 200 złot. zrzekł się preten- 
syj do dóbr Buczniowej. 0. t. 14 str. 78—79. 

423. W Krakowie 30. Maja 1529 r. Zygmunt L, rozstrzygając spór między Stanisławem z Pil- 
czy a Janem Wilczkiem z Lubienia, stolnikiem lwowskim, o wsi królewskie Krynicę , Małkowice, Ozer- 
lany i  Ozuczenosy.  nadaje je jako dzierżawę  Wilczkowi  i jego  potomkom.  0. t. 14 str. 261—264. 

424. W Wilnie 26. Sierpnia 1529 r. Zygmunt L nakazuje staroście lwowskiemu i lubaczo- 
wskiemu, aby pilnie baczył na stan dóbr królewskich w obydwóch starostwach. 0. t. 13 str. 642—643. 

425. W Busku 31. Sierpnia 1529 r. Sprawa przed sądem grodzkim w Busku starosty bu- 
skiego, Jakóba Secygniowskiego przeciw Stanisławowi Złoczowskiemu. 0. t. 13 str. 669—670. 

426. W Wołkońsku 15. Września 1529 r. Zygmunt L pozostawia Jana Wierzchowskiego przy 
dzierżawie trzeciej części młyna w Szczereu. 0. t. 14 str. 100 — 101. 

427. Między Kamionką, Bolechowem i Ozyżowem 24. Września 1529 r. Jan hr. na Tarno- 
wie, wojewoda ruski, hetman kor., starosta sandomirski, Andrzej Tarło, chorąży lwowski, i inni roza 
graniczają dobra królewskie Kamionkę Wyższą i Niższą i Siniowoczko od dóbr Mikołaja Herburt- 
Bolechowa, Czyżowa i Bryazy. 0. t. 459 str. 38. 

428. W Piotrkowie 3. Stycznia 1530 r. Zygmunt L poleca komisarzom swoim, Ottonowi z Ohod- 
cza, wojewodzie sandomirskiemu, staroście lwowskiemu, lubaczowskiemu, halickiemu, śniatyńskiemu 
i kołomyj skiemu, Pawłowi Tarle, sędziemu, dalej Stanisławowi Sławińskiemu, pisarzowi ziemi lwowskiej, 
wreszcie ławnikom miasta Lwowa sprawę między Maciejem Muszką i synem jego, Janem, mieszeza- 
ninami ze Lwowa, a siodlarzami lwowskimi. 0. t. 14 str. 82 — 83. 

429. W Piotrkowie 10. Stycznia 1530 r. Zygmunt I. nakazuje Żydom lwowskim, ziem ru- 
skich i podolskich, aby pod karą konfiskaty majątku złożyli za przeszły rok przypadający podatek dla 


29 

skarbu królewskiego w ręce MikoJaja z Szydłowca,  kasztelana sandomirskiego  i podskarbiego koron- 
nego najdalej do dnia 3. Lutego. C. t.  13 str. 576 — 577. 

430. W Piotrkowie 13. Stycznia 1530 r. Zygmunt I. nakazuje Żydom województwa ruskiego, 
aby na koronaeyą królewicza, wyznaczoną na dzień 20. Lutego, złożyli nałożone na nich podatki do 
skarbu królewskiego, rozkaz zaś sam podawali z jednego miasta do drugiego. C. t.  13 str. 578. 

431. W Piotrkowie 14. Stycznia 1530 r. Zygmunt L mianuje Jana hr. na Tarnowie, woje- 
wodę ruskiego, w. hetmana koronnego i sandomirskiego starostę, Mikołaja Kolę z Dalejowa, podkomo- 
rzego halickiego i Macieja Gębickiego, wojskiego żydaczowskiego, komisarzami swymi do rozpatrzenia 
skargi Pawła Tarły ze Szczekarzowic, sędziego ziemskiego lwowskiego, przeciw staroście lwowskiemu 
o nieprawne nałożenie stacyjnego. C. t. 13 str. 644 — 645. 

432. W Piotrkowie 14. Stycznia 1530 r. Zygmunt L, uwzględniając skargę Pawła Tarły 
z Szczekarzowic, dzierżawcy dóbr królewskich, przeciw staroście lwowskiemu o nieprawne i nadmierne 
nałożenie stacyjnego, rozkazuje temuż staroście Ottonowi z Chodcza, aby się stawił wobec komisarzów 
królewskich do rozpatrzenia sprawy tej wydelegowanych. C. t. 13 str.  643 — 644. 

433. W Krakowie 26. Lutego 1530 r. Zygmunt L zatwierdza przywilej Władysława Warneń- 
czyka wydany w Budzie 30. Września 1442 r. dla Sanka Kozłowskiego. 0. t. 526 str. 639—642. 

434. W Krakowie U. Marca 1530 r. Zygmunt 1. nadaje wsi Podlaszki i Wisłoboki, w ziemi 
lwowskiej położone, Andrzejowi Nieprzeskiemu, odbierając je Mikołajowi i Michałowi Chomatowskim. 
C. t. 14 str. 90. 

435. W Krakowie 11. Marca 1530 r. Zygmunt L uwiadamia Ottona z Chodcza, wojewodę 
sandomirskiego, lwowskiego, halickiego, lubaczowskiego, kołomyjskiego, śniatyuskiego i ziem ruskich 
starostę generalnego, Pawła Tarłę, sędziego, Jana Dziedoszyckiego, podsędka, ziemskich lwowskich, że 
pozwala Andrzejowi Nieprzeskiemu odebrać wsi królewskie Podlaszki i Wisłoboki, w obwodzie lwo- 
wskim leżące, od Mikołaja i Michała braci Chomatowskich. C. t.  14 str. 88 — 89. 

436. W Krakowie 12. Marca 1530 r. Zygmunt L potwierdza Janowi Maiczyckiemu przywi- 
lej Władysława Jagiełły, wydany w Przemyślu 29. Października 1407 r., tudzież dokument Andrzeja 
Odrowąża i Jerzego Strumiły, wydany we Lwowie 29. Marca 1462 r. C. t. 333 str. 222—224. 

437. W Krakowie 24. Marca 1530 r. Zygmunt L nadaje mieszczanom Glinian prawo pobie- 
rania od mostu na Pełtwi mostowego z tym jednakże warunkiem, iżby most ten w należytym utrzy- 
mywali stanie. C. t. 341 str. 560. 

438. W Krakowie 28. Marca 1530 r. Zygmunt 1. uwiadamia Ottona z Chodcza, wojewodę 
sandomirskiego, starostę lwowskiego, lubaczowskiego, halickiego, kołomyjskiego, śniatyńskiego i ziem 
ruskich generalnego, i Pawła Tarłę, sędziego ziemskiego lwowskiego, że pozwolił Ormianinowi, Wa- 
sylowi, wykupie wieś Domaszal od Stanisława Sławińskiego.  C. t. 14 str. 92 — 93. 

439. W Krakowie 29. Marca 1530 r. Zygmunt L wypuszcza w dzierżawę królewską wieś 
Zaszkowicze, w ziemi lwowskiej, obwodzie gródeckim, Mikołajowi z Szydłowca, kasztelanowi sandomir- 
skiemu, podskarbiemu w. k.. radomskiemu, olsztyńskiemu, krzepickiemu, oświęcimskiemu, Zatorskiemu, 
gródeckiemu i t. d. staroście i jego potomstwu, zastrzegając sobie prawo odkupu. C. Grodecensia ad 
C. Leopol. t.  1 str. 54. 

440. W Krakowie 30. Marca 1530 r. Zygmunt L poleca Pawłowi Tarle, sędziemu, Janowi 
Dziedoszyckierau, podsędkowi, i Janowi Wilczkowi, wojskiemu, lwowskim, odebranie wsi królewskiej 
Zaszkowic od dzierżawcy Adama Boreckiego, rozsądzenie jego pretensyi i oddanie wsi rzeczone 
Mikołajowi z Szydłowca. C. Grodecensia ad C. Leopol. t. 1 str. 54. 


441. w Krakowie 30. Marca 1530 r. Zygmunt I. potwierdza przywilej Jana Olbrachta dja 
Ormianina Iwaśka, wydany w Czarnowcach 29. Października 1497 r. C. t. 14 str. 94 i t. 329 
str. 24—27. 

442. W Krakowie 1. Kwietnia 1530 r. Zygmunt I. poleca Ottonowi z Chodcza, wojewodzie 
sandomirskiemu i t. d., Pawłowi Tarle, sędziemu, Janowi Wilczkowi z Lubienia, wojskiemu lwowskie- 
mu i Janowi Herburtowi, wojskiemu Samborskiemu, sprawę między Janem Nipszycem a Zygmuntem 
Nizborskim. 0. t. 14 str. 104—105. 

443. W Krakowie 2. Kwietnia 1530 r. Zygmunt I. poleca Bernardowi, arcybiskupowi lwow- 
skiemu, i Ottonowi z Chodcza, wojewodzie sandomirskiemu i t. d. sprawę między Stanisławem Hynek 
a Pawłem Tarła, sędzią, lwowskim, o odebranie trzeciej części młyna w Zimnej Wodzie. 0. t. 14 str. 131. 

444. W Krakowie 12. Kwietnia 1530 r. Zygmunt I., uwzględniają;C pilność mieszczan lwow- 
skich w obwarowaniu miasta, uwalnia ich od łanowego, przewoźnego i mostowego. 0. t. 13 
str. 665—666. 

445. W Krakowie 25. Kwietnia 1530 r. Zygmunt I. pozwala Andrzejowi z Tenczyna, woje- 
wodzie krakowskiemu, oraz staroście chełmskiemu, bełskiemu i krasnostawskiemu, Stanisławowi z Ten- 
czyna, podkomorzemu sandeckiemu i staroście trembowelskiemu , wykupić dobra królewskie , w staro- 
stwie trembowelskiem położone, z rąk dzierżawców. 0. t. 14 str.  163 — 164. 

446. W Krakowie 11. Maja 1530 r. Zygmunt I. uwiadamia Macieja Gębickiego, wojskiego 
żydaczowskiego i dzierżawcę wsi królewskiej Kozłowa, że sprawę między nim a arcybiskupem lwo- 
wskim, Bernardem, przeniósł do swego sądu. C. t. 14 str.  129 — 130. 

447 a. W Krakowie 2. Czerwca 1530 r. Zygmunt I. pozwala Tomaszowi Dyakowi wziąć 
w dzierżawę trzecią część młyna w Szczercu. 0. t. 14 str. 99. 

b. Uwiadomienie komisarzy o tej  sprawie. Ibidem str. 98. 

448. W Krakowie 24. Czerwca 1530 r. Zygmunt I. uwiadamia Andrzeja z Tenczyna, woje- 
wodę krakowskiego, chełmskiego, bełskiego i krakowskiego starostę, przełożonego myt królewskich 
na Eusi, że kupcy udający się na jarmark lwowski w dzień św. Małgorzaty są wolni od ceł i myt. 
C. t. 13 str. 663—664. 

449. W Hruszowie 24. Czerwca 1530 r. Jan z Kamionacza, dziedzic rzeszowski, nadaje z roz- 
kazu króla Zygmunta I, wykupionym królewskim wsiom, Litynie i Hruszowej, prawo magdeburskie. 
C. t. 387. str. 1245. 

450. We Lwowie 30. Czerwca 1530 r. Paweł Tarło z Szczekarzowic, sędzia, i Jan Dziedoszy- 
cki podsędek, ziemscy lwowscy, wydają wyrok w sprawie Stanisława Hyneka, podkomorzego łęczyckiego, 
przeciw Stanisławowi Złoczowskiemu.  C. t. 13 str. 849—850. 

451. W Krakowie 8. Lipca 1530 r. Zygmunt L daje Pawłowi Tarle, sędziemu, i Janowi Dzie- 
doszyckiemu, podsędkowi ziemskim lwowskim, instrukcyą dla oszacowania sołtystwa w Szczercu celem 
wydzierżawienia tegoż Stanisławowi Pyrzniekiemu. C. t. 14 str.  109 — 110. 

452. W Krakowie 15. Lipca 1530 r. Zygmunt L uwiadamia Ottona z Chodcza, że sprawę 
Jana Dziedoszyckiego, dzierżawcy Horożany i włościan tamtejszych, polecił Janowi Tarnowskiemu, 
wojewodzie ruskiemu, hetmanowi kor. C. t. 14 str. 108. 

453. W Krakowie 28 Września 1530 r. Zygmunt L uwiadamia Ottona z Chodcza, wojewodę 
sandomirskiego i lwowskiego, halickiego, kołomyj skiego, śniatyńskieg o, lubaczowskiego i t. d. starostę 
generalnego, że nałożył wadyum 1000 grzywien w sprawie wikarego plebana w Sokolnikach przeciw 
Marcinowi Trzebieńskiemu. C. t. 13 str. 732—733. 


31 

454. W Krakowie 26. Października 1530 r. Zygmunt I. poleca Ottonowi z Chodcza, wojewo- 
dzie sandomirskiemu, Pawłowi Tarle i Janowi Dziedoszyckiemu sprawę między Stanisławem Pyrzni- 
ckim a byłymi dzierżawcami sołtystwa w Szezercu. 0. t. 14 str. 121 — 122. 

455. W Krakowie 28. Października 1530 r. Zygmunt I. nakłada wadyum 2000 grzywien 
w sprawie Mikołaja Wilczka, mieszczanina krakowskiego, przeciw Andrzejowi Pełce. C. t. 13 str. 760 — 761. 

456. We Lwowie 15. Grudnia 1530 r. Bernard, arcybiskup lwowski, nakazuje plebanom w Zło- 
czowie i Pomorzanach, aby napomnieli Stanisława Złoczowskiego do złożenia w przeciągu jednego 
tygodnia przyrzeczonej daniny, w razie przeciwnym podlegnie klątwie. 0. t.  13. str. 844 — 845. 

457. W Sieradzu 26. Stycznia 1531 r. Krzysztof z Szydłowca, kasztelan i starosta krakowski 
oraz w. kanclerz kor., poświadcza, że Albert Trzebieński kupił posiadłości w Zimnej Wodzie od krewnycłi 
Zygmunta Bartoszewskiego. C. t.  14 str. 133—134. 

458. W Mstowie 27. Stycznia 1531 r. Eajcy i ławnicy mstowscy poświadczają, że Elżbieta 
z domu Bartoszewska, zrzekła się spadku po bracie swoim, Zygmuncie Bartoszewskim, na rzecz pa- 
sierba swego, Stanisława Pytuski. C. t. 14 str. 135. 

459. We Lwowie 2. Marca 1531 r. Anna, córka Jana Sokolnickiego , żona Stanisława Sobie- 
mądrego, zeznaje, że Job Niziołek, syn jej z Stanisława, wójta w Szezercu, spłodzony, wypłacił jej wiano 
200 zł. zapisane na Jastrzębkowie czyli Srokach i wójtostwie szczerzeckiem. T. t. 76 str. 31 — 32. 

460. W Krakowie 30. Marca 1531 r. Zygmunt L poleca Ottonowi z Ohodcza, wojewodzie 
sandomirskiemu, Janowi Tarnowskiemu, wojewodzie ruskiemu, Pawłowi Tarle, ziemskiemu i Janowi 
Wiśniewskiemu, grodzkiemu, sędziom lwowskim, sprawę między Bernardem, arcybiskupem lwowskim, 
a Maciejem Gąbickim, wojskim żydaczowskim, dzierżawcą wsi królewskiej Kozłowa. 0. t. 14 str. 127, 

461. W Krakowie 6. Kwietnia 1531 r. Zygmunt L nakazuje Ottonowi z Chodcza, wojewodzie 
sandomirskiemu i lwowskiemu, halickiemu, kołomyjskiemu, śniatyńskiemu, lubaczowskiemu staroście, 
aby zastosował dekret królewski do osób wyklętych przez Bernarda, arcybiskupa lwowskiego. O t. 13 
str. 839—840. 

462. W Busku 24. Kwietnia 1531 r. Wyrok sądu ziemskiego buskiego w sprawie Elżbiety 
Jaworowej przeciw Janowi Ozyelye. 0. t.  13 str. 885 — 886. 

463. W Krakowie U. Maja 1531 r. Zygmunt L poleca Ottonowi z Chodcza i innym komi- 
sarzom swoim, aby sprawę o wieś królewską Kozłów między Maciejem Gąbickim a Bernardem, arcy- 
biskupem lwowskim, do niego odesłali. C. t.  14 str.  129. 

464. W Krakowie 18. Maja 1531 r. Zygmunt L rozkazuje Ottonowi z Chodcza, wojewodzie 
sandomirskiemu i t. d., aby w sprawie Jana Czyelye z Banunina przeciw Elżbiecie Jaworowej egzekwo- 
wał wyrok sądu buskiego. C. t. 13 str. 880—881. 

465. W Krakowie 15. Czerwca 1531 r. Zygmunt L poleca Ottonowi z Chodcza, wojewodzie 
sandomirskiemu, aby uczynił rozdział dóbr Czyżykowa pomiędzy Spirydyonem Zamosczkim a Janem 
Czyżykowskim. C. t. 16 str.  133—134. 

466. W Krakowie 19. Czerwca 1531 r. Zygmunt L uwiadamia Mikołaja Sieniawskiego , że 
wyznaczył Ottona z Chodcza, wojewodę sandomirskiego, starostę, burmistrza i rajców lwowskich, 
swymi komisarzami do rozpatrzenia sprawy, toczącej się między nim a Jakóbem, mieszczaninem kamie- 
nieckim. C. t. 13 str. 905—906. 

467. W Krakowie 5. Czerwca 1531 r. Zygmunt L uwiadamia komisarzy swoich, Ottona z Chod- 
cza, wojewodę sandomirskiego i t. d., Pawła Tarłę, sędziego, i Dziersława Wilczka, wojskiego, lwowskich, 
że pozwolił Stanisławowi z Tenczyna, podkomorzemu sandeckiemu i staroście trembowelskiemu, wyku- 
pić dobra królewskie w powiecie trembowelskim od poprzednich dzierżawców. C. t. 14 str. 164 — 165. 


32 

468. W Hruszowej 24. Czerwca 1531 r. Jan z Kamionacza, dziedzic rzeszowski, urzędnik 
drohobycki, wykonuje z rozkazu króla pomiar wsi Hruszowej i Litynie, obdarowanych prawem niemie- 
ckiem, i spisuje ich obowiązki względem króla. C. t. 384 str. 655 i t. 387 str. 1247. 

469. W Krakowie 18. Lipca 1531 r. Zygmunt I. poleca OUonowi z Ohodcza, staroście lwo- 
wskiemu i t. d., sprawę między Ann^ Fredruszową z Oleska, żoną Felixa z Paniowa, starosty 
żydaczowskiego, a Żydami międzyborskimi. 0. t. 14 str. 139 — 140. 

470. W Krakowie 21. Lipca 1531 r. Zygmunt L rozstrzyga sprawę między Ann% Fredru- 
szową, żoną Felixa z Paniowa, starosty żydaczowskiego, i córką Piotra Oleskiego z jednej, a Żydami 
z Międzyborza z drugiej strony. 0. t. 14 str. 140—143. 

471. W Krakowie 13. Sierpnia 1531 r. Zygmunt L potwierdza darowiznę wsi Koziowa arcy- 
biskupowi lwowskiemu udzieloną przez króla Alexandra. O. t. 14 str.  169 — 171. 

472. W Krakowie 18. Sierpnia 1531 r. Marcin Eadziejowski z Mstowa zrzeka się praw 
spadkowych po Zygmuncie Bartoszowskim na rzecz Stanisława Pytoski. 0. t. 14 str.  134 — 135. 

473. W Krakowie 22. Sierpnia 1531 r. Zygmunt L potwierdza Manykowi przywilej na posia- 
danie trzeciej części młyna na przedmieściu w Szczercu.  C. t. 14 str. 195 — 196. 

474. W Krakowie 28. Sierpnia 1531 r. Zygmunt L pozwala Stanisławowi Hynkowi wziąć 
w posiadanie czwartą część młyna w Zimnej Wodzie od Pawła Tarły. 0. t. 14 str. 149 — 152. 

475. W Krakowie 1. Września 1531 r. Zygmunt I. poleca Bernardowi, arcybiskupowi lwow- 
skiemu i Ottonowi z Ohodcza sprawę między Pawłem Tarła a Albertem Trzebieńskim o młyn 
w Zimnej Wodzie. 0. t. 14 str.  147—149. 

476. W Krakowie 26. Września 1531 r. Zygmunt L potwierdza dokumenta Mikołaja z Ta- 
czowa wystawione 15. Maja 1448 i 22. Września 1449 r. a rozgraniczające wsi Świerże Wielkie 
i Małe, Bielany i Mirowice. O  t. 393 str. 558. 

477. W Lubieniu 9. Grudnia 1531 r. Paweł Tarło z Szczekarzowie, sędzia lwowski, Jan Wil- 
czek z Lubienia, wojski lwowski, Adam Borecki, podstarości lwowski, Jan Korytko, podstoli i Andrzej 
Pełka poborca ziemi lwowskiej i inni skarżą się przed Mikołajem z Szydłowca, kasztelanem sando- 
mirskim, podskarbim w. k., starostą gródeckim etc. na postępowanie sądu miejskiego gródeckiego, 
w sprawie Stanisława Młodnickiego, pisarza grodzkiego w Gródku, obrażonego i pobitego przez mie- 
szczanina, Grzegorza Daskowicza. 0. Grodecen. ad O  Leopol t. 1 str. 216 — 218. 

478. W Krakowie 2. Stycznia 1532 r. Zygmunt L uwiadamia sędziego i podsędka ziemi lwo- 
wskiej, że odwołuje przyzwolenie dane Felixowi Lipnickiemu, dworzaninowi swemu, na wykupienie 
wsi Kozice i Jemielno. 0. t. 16 str.  71 — 72. 

479. W Krakowie 2. Stycznia 1532 r. Zygmunt L zakazuje Felixowi Lipnickiemu, swemu 
dworzaninowi, intromitować się na wsiach Kozice i Jemielno.  0. t.  16 str.  70 — 71. 

480. W Krakowie 21. Stycznia 1532 r. Zygmunt L, spowodowany skargami Macieja Goljań- 
skiego i innych zakazuje Tęezyńskiemu, podkomorzemu sandomirskiemu i staroście trembowelskiemu, 
krzywdy wyrządzać poddanym królewskim. 0. t.  16 str.  127 — 128. 

481. W Krakowie 5. Lutego 1532 r. Zygmunt L wzywa ks. Andrzeja Michajłowicza Sangu- 
szkę, aby sześciu zbiegów Jana Herburta natychmiast wydał. C. t. 16  str.  123 — 124. 

482. W Krakowie 5. Lutego 1532 r. Zygmunt L wzywa Wasyla Bokyy Pieczychowskiego, 
obywatela ziemi wołyńskiej, ażeby sześciu zbiegów Jana Herburta natychmiast wydał. 0. t. 16 
str. 124. 


33 

483. W Krakowie 5. Lutego 1532 r. Zygmunt I. wzywa ks. Fedora Michąjłowicza Czartory- 
skiego i ks. Fedora Andrzejowicza Sanguszkę, ażeby sześciu zbiegów Jaua Herburta , którzy z Polski 
uciekli, natychmiast wydali. 0. t. 16 str. 122—123. 

484. W Krakowie 6. Lutego 1532 r. Zygmunt L wzywa Ottona z Chodcza, wojewodę sando- 
mirskiego, aby Kierdejowi z Pomorzan, posłowi tureckiemu Imbry-baszy, sprawiedliwość uczynił co do 
dóbr jego Pomorzany, które, wzięty w niewolę turecką, w Polsce pozostawił.  C. t. 16 str. 140—141. 

485. W Krakowie 14. Lutego 1532 r. Zygmunt L poleca Ottonowi z Ohodcza, wojewodzie 
sandomirskiemu i staroście lwowskiemu, sprawę między Anną Fredruszową z Oleska a Żydami z Mię- 
dzyborza. 0. t.  14 str. 247—248. 

486. W Krakowie 19. Lutego 1532 r. Zygmunt L pozwala Janowi Dziedoszyckiemu, podsęd- 
kowi lwowskiemu ziemskiemu, pobierać myto we wsi Dziedoszyce na naprawę mostów. C. t, 388 
str. 704—7. 

487. W Krakowie 19. Lutego 1532 r. Zygmunt L poleca Ottonowi z Chodcza, wojewodzie 
sandomirskiemu, staroście lwowskiemu, przestrzegać, aby kupcy udający się przez Ruś do Sandomierza 
i Krakowa jechali zwykłemi i zdawna używanemi drogami. C. t. 16 str.  166. 

488. W Krakowie 5. Marca 1532 r. Zygmunt L wzywa Ottona z Chodcza, ażeby nie zezwolił 
wójtowi szczerzeckiemu, Stanisławowi Pierznickiemu, kopać w Szczercu staw rybny, gdyby ta robota 
miała przynieść szkodę polom należącym do miasta. 0. t. 16 str.  166 — 167. 

489. W Krakowie 5. Marca 1532 r. Zygmunt L nakazuje wójtowi szczerzeckiemu oddać zło- 
dziejkę, którą u siebie w domu przechowuje, natychmiast do grodu. C. t. 16 str. 164 — 165. 

490. W Krakowie 6. Marca 1532 r. Zygmunt L potwierdza kapitule lwowskiej kupno dwo- 
rzyska Antoniego Kłopota i uwalnia je od wszelkich opłat i podatków.  C. t. 16 str.  181 — 183. 

491. W Krakowie 22. Marca 1532 r. Zygmunt I. wzywa Jana Tarnowskiego, wojewodę ru- 
skiego, i Ottona z Chodcza, starostę lwowskiego, aby odebrali od Jakóba Żyda, syna Abrahama, dłużną 
królowi sumę 184 grzywien. 0. t. 16 str. 194. 

492. W Krakowie 22. Marca 1532 r. Zygmunt L uwiadamia sędziego ziemi lwowskiej, Pa- 
wła Tarłę z Szczekarzowic , iż wysyła ks. Jana Czermyenskiego , przemyskiego i sandomirskiego 
kanonika, plebana sanockiego a swego pisarza, dla spisania inwentarza, dochodów i t. d. grodu Gródka 
i nakazuje, ażeby temuż komisarzowi w czynnościach jego był pomocnym. C. t. 16 str. 195 — 196. 

493. W Krakowie 17. Kwietnia 1532 r. Zygmunt I wzywa Ottona z Chodcza, aby od szlachty 
ziemi lwowskiej, handlującej wołami, rybami i t. d. cła odbierać kazał. C. t. 16 str. 213 — 214. 

494. W Krakowie 10. Maja 1532 r. Zygmunt L uwiadamia Ottona z Chodcza, starostę lwo- 
wskiego, że nałożył wadyum 100 wiek. grzyw, pomiędzy Konradem Ciołkowskim a Leonardem Aczy- 
mirskim. C. t. 16 str. 218—219. 

495. W Krakowie 28. Maja 1532 r. Zygmunt L poleca Stanisławowi Odrowążowi ze Sprowy, 
staroście Samborskiemu, aby odebrał od Adama Korczboga 300 grz. na rzecz potomków zmarłego 
Jakóba, niegdyś młynarza Samborskiego. Castr. Sambor, ad Castr. Leopol. t. 1 str. 41. 

496. W Krakowie 6. Czerwca 1532 r. Zygmunt L poleca Ottonowi z Chodcza rozstrzygnąć 
sprawę Jana Jawora i Mikołaja Herburta, wojskiego kamienieckiego. C. t. 16 str. 283 — 284. 

497. W Krakowie 10. Czerwca 1532 r. Zygmunt L oznacza drogę, którędy kupcy mają pę- 
dzić woły i prowadzić towary z Rusi, Podola, Wołoszczyzny i Wołynia. C. t. 15 str. 162. 

498. W Krakowie 29. Czerwca 1532 r. Zygmunt L potwierdza akt rozgraniczenia dóbr staro- 
stwa jaworowskiego od dóbr Andrzeja Wysockiego. C. t. 382 str. 1785. 

5 


34 

499. W Krakowie 30. Czerwca 1532 r. Zygmunt I. pozwala miasta Włodzimierzowi pobierać 
pomierne i mostowe i obracać na potrzeby miasta.  C. t. 342 str. 1270 i 1281. 

500. W Krakowie 3. Października 1532 r. Mikołaj Taszycki z Luczkawy, sędzia, i Jan z Pu- 
tniowie, podsędek ziemi krakowskiej, poświadczają, że Stanisław Pierzchnicki cały majątek swój na 
żonę przeniósł. 0. t. 26 str.  925-927. 

501. W Krakowie 4. Października 1532 r. Zygmunt I. nakazuje przedmieszczanom miasta 
Szezerca wykonywać roboty około królewskiego stawu rybnego w mieście. 0. t. 16 str. 316—317. 

502. W Krakowie 8. Października 1532 r. Zygmunt I. nakazuje Ottonowi z Chodcza, staroście 
lwowskiemu, dopilnować, ażeby Mikołaj Herburt ustąpił Janowi Jaworowi z części Banunina. C. t. 16 
str. 332—333. 

503. W Krakowie 15. Października 1532 r. Zygmunt I. poleca Ottonowi z Chodcza, wojewo- 
dzie sandomirskiemu i t. d., Janowi z Kamieńca, staroście drohobyckiemu i gródeckiemu , Pawłowi 
Tarle, ziemskiemu, i Janowi Wiśniowskiemu, grodzkiemu sędziom lwowskim, tudzież Janowi Salomoń- 
skiemu sprawę między Anną Kulikowską z Dobrzan a Kornalewską. 0. t. 14 str.  179 — 180. 

504. W Krakowie 30. Października 1532 r. Zygmunt I. pozwala zwrócić skonfiskowane dobra 
Iwanowi z Zagosezya po oczyszczeniu się jego przed sądem z zarzutu, jakoby przeszedł na stronę 
wojewody mołdawskiego. 0. t. 14 str. 188 — 189. 

505. W Krakowie 30. Października 1532 r. Zygmunt I. uwiadamia Ottona z Chodcza, woje- 
wodę sandomirskiego, Jana Kolę z Dalejowa, kasztelana halickiego, i Mikołaja Szkrzyckiego, podkomo- 
rzego podolskiego, że pozwolił Iwanowi z Zagoszczya uniewinnić się przed sądem z zarzutu, jakoby 
przeszedł na stronę wojewody mołdawskiego. C. t. 14 str. 187 — 188. 

506. W Krakowie 20. Grudnia 1532 r. Zygmunt I. poleca Ottonowi z Chodcza, ażeby nie 
wykonywał wyroku w sprawie Mikołaja Herburta i Jana Jawora, gdyż skazanemu przysługuje prawo 
apelacyi do króla, od czego go starosta nieprawnie odsądził. C. t. 16 str. 371 — 372. 

507. Na sejmie piotrkowskim 6. Lutego 1533 r. Zygmunt I. darowuje Ottonowi z Chodcza 
wojewodzie sandomirskiemu, lwowskiemu, halickiemu, kołomyjskiemu, śniatyńskiemu , lubaczowskiemu 
staroście wieś Tatarynów. 0. t. 18 str.  785 — 786. 

508. Bez miejsca i daty. Zygmunt I. zabrania Ottonowi z Chodcza, wojewodzie sandomirskie- 
mu, przeszkadzać Andrzejowi z Górki, dzierżawcy Jaworowa, w używalności lasu Huyków. Castr. Gród. 
ad C. Leop. t. 1 str. 206. 

509. W Piotrkowie 10. Lutego 1533 r. Zygmunt I. nakazuje Stanisławowi z Tęczyna, podko- 
morzemu sandomirskiemu i staroście trembowelskiemu, ażeby zaspokoił pretensye Zygmunta Kierdeja, 
od którego wykupił dobra. C. t. 16 str. 508—509. 

510. W Krakowie 21. Lutego 1533 r. Zygmunt I. poleca Bernardowi, arcybiskupowi lwo- 
wskiemu, Ottonowi z Chodcza i Pawłowi Tarle sprawę spadkobierców Jana Kosnara, rajcy lwowskiego 
z Mikołajem Odnowskim o kamieniołom we Lwowie. 0. t. 14 str. 232—233. 

511. W Krakowie 9. Maja 1533 r. Zygmunt I. nakazuje Ottonowi z Chodcza, staroście lwo- 
wskiemu, ażeby wzbronił Janowi Jaworowi intromisyi w sprawie jego z Mikołajem Herburtem. O. t. 16 
str. 448. 

512. W Krakowie 10. Maja 1533 r. Zygmunt I. uwiadamia Ottona z Chodcza, wojewodę kra- 
kowskiego, lwowskiego i t. d. starostę i Pawła Tarłę, sędziego ziemi lwowskiej , że nie pozwala To- 
maszowi Dyakowi zabrać młyna dzieciom i wdowie Mana, dzierżawcy trzeciej części młyna w Szczercu, 
C. t. 14. str. 194. 


35 

513. W Krakowie 17. Maja 1533 r. Zygmunt I. uwiadamia Bernarda, arcybiskupa, i Jana 
Wilczka, wojskiego, lwowskich, komisarzów w sprawie pomiędzy Katarzyna , żoną Zacharyasza Mikła- 
czewskiego, Barbarą, żoną Stanisława Halki, Małgorzatą i Dorotą, dziedzicami wsi Czeremoszna z jednej, 
a Wacławem i Maciejem Włodkami z drugiej strony, że sprawę tę odkłada do walnego sejmu. 
C. t. 16 str. 451—452. 

514. W Krakowie 23. Maja 1533 r. Zygmunt I. nadaje przywileje Ormianom lwowskim, 
C. t. 17 str. 672 — 673. 

515. W Krakowie 2. Czerwca 1533 r. Zygmunt I. nakazuje Ottonowi z Chodcza, wojewodzie 
krakowskiemu, lwowskiemu i t. d. staroście, ażeby unieważnił zapis Kuliny, wdowy po Pawle Czay- 
kowskim, gdyż donatorka jest obłąkaną, uczyniła zapis bez wiedzy krewnycłi , a dzieci jej są mało- 
letnie. C. t. 16 str. 544—545. 

516. W Krakowie 9. Czerwca 1533 r. Zygmunt I. pozwala Marcinowi Krąmpskiemu wykupić 
wsi Laski i Jelenczicze w lwowskim, Bialoloy i Tarhowicza w halickim i Tuezampy w kołomyjskim 
obwodach, z rąk dotychczasowych dzierżawców Jana Jakrzowskiego , Katarzyny, żony Juskowskiego 
i Stanisława Ostrowskiego. C. t. 14 str. 222—223, 

517. W I^rakowie 9. Czerwca 1533 r. Zygmunt I. uwiadamia Ottona z Chodcza, wojewodę 
krakowskiego, lwowskiego i t. d. starostę, Stanisława Zurawiiiskiego, pisarza ziemskiego lwowskiego, 
i Jana Herburta Kukizowskiego, że pozwolił Marcinowi Krąmpskiemu wykupić dobra królewskie Laski, 
Jelenczicze i Thuezampi i nakazuje im ustanowić wysokość wynagrodzenia dla dotychczasowych 
dzierżawców. C. t. 14 str. 224—225. 

518. W Krakowie 9. Czerwca 1533 r, Zygmunt L nakazuje burmistrzowi i rajcom Lwowa, ażeby 
przedłużyli Achacemu Jordanowi, mytnikowi sandomirskiemu, termin przysięgi w sprawie jego z Eufro- 
zyną, córką śp. Macieja Mikułki, aż do przybycia Ottona z Chodcza do Lwowa  C. t. 16 str. 456 — 457. 

519. W Krakowie 9. Czerwca 1533 r. Zygmunt L pozwala Hinkowi Piotrowskiemu, swemu 
rotmistrzowi, wykupić sołtystwo Buska z rąk Anny Dziedoszyckiej i dzieci Tomasza Wilzyńskiego. 
C. t. 14 str. 210—211. 

520. W Krakowie 9. Czerwca 1533 r. Zygmunt L poleca Ottonowi z Chodcza, wojewodzie 
krakowskiemu, lwowskiemu i t. d. staroście, Pawłowi Tarle, sędziemu ziemi lwowskiej, i Mikołajowi 
Herburtowi z Fulsztyna, wojskiemu kamienieckiemu, oddać Hinkowi Piotrowskiemu sołtystwo w Busku. 
C. t. 14 str. 211. 

521. W Krakowie 10. Czerwca 1533 r. Zygmunt L pozwala Jerzemu Czernikowskiemu, pod- 
starościemu z Kamionki, wykupić wieś królewską Gaje od Anny, wdowy Tomasza Wilzyńskiego. C. t. 14 
str. 198—199. 

522. W Krakowie 11. Czerwca 1533 r. Zygmunt L uwiadamia Ottona z Chodcza, Pawła 
Tarłę i Jana Wiśniewskiego, że pozwohł Jerzemu Czernikowskiemu, podstarościemu z Kamionki, wy- 
kupić wieś królewską Gaje z rąk Anny wdowy po Tomaszu Wilzynskim. C. t. 14 str. 199 — 200. 

523. W Proszowicach ^sśc^ 11. Czerwca 1533 r. Zygmunt L nadaje Annie Mikulczynie trzecią 
część dochodów z młyna kołomyjskiego w dożywocie. C. t. 16 str. 686. 

524. W Szydłowie 12. Czerwca 1533 r. Zygmunta I uwiadamia, że przeglądnął i uznał za 
wiarogodne zapisy swoich poprzedników na rzecz przodków Ottona z Chodcza na wsiach Korlyązycze, 

iJarczin, Podgrodzie, Matheyow i Ruda. C. t. 14 str. 291 — 292. 

525. W Radomiu 17, Czerwca 1533 r. Zygmunt I. poleca Ottonowi z Chodcza sprawę między 
Anną Predruszową z Oleska a Żydami z Międzyborza. C. t.  14 str. 246 — 247. 


36 

526. W Gielnie 17. Czerwca 1533 r. Zygrauut I. poleca Ottonowi z Ohodcza, wojewodzie 
krakowskiemu, lwowskiemu i t. d. staroście, ażeby rozstrzygnął spór między Katarzyną, Barbarą, 
Małgorzatą i Dorotą z jednej, a Włodkami z drugiej strony o oddanie niesłusznie zabranych Włod- 
kom we wsi Czeremosznie rzeczy. 0. t. 16 str. 533. 

527. W Łagowie 20. Czerwca 1533 r. Zygmunt I. uwiadamia Pawła Tarłę, sędziego lwo- 
wskiego i dzierżawcę dóbr król. Drohowicz, Demnia, Ysczye, i Mikołaja, Jana, Jakóba Dziedoszyckich, 
dzierżawców dóbr Horożanki Małej i Wielkiej i Ryczyhowa, o wysłaniu swych komisarzy do rozgra- 
niczenia tychże dóbr od dóbr metropolitalnych V>ierzbiąża. C. t.  16 str. 560. 

528. W Wilnie 5. Września 1533 r. Zygmunt I. zakazuje władzom miejskim lwowskim po- 
ciągać przed swoje forum Żydów, przychodzących na targ do Lwowa, gdyż ci należą do sądownictwa 
wojewody ruskiego. C. t. 326 str.  5 — 6. 

529. W Wilnie 28. Września 1533 r. Zygmunt I. poleca Ottonowi z Chodcza, wojewodzie 
krakowskiemu, lwowskiemu i t. d. staroście, i Pawłowi Tarle roztrząsnąć sprawę o sołtystwo w Busku 
między Piotrowskim a Anną Dziedoszycką. C. t. 14 str. 276—278. 

530. W Wiluie 17. Października 1533 r. Zygmunt I. poleca Ottonowi z Chodcza, Pawłowi 
Tarle i Janowi Wiśniowskiemu rozstrzygnąć sprawę między Jerzym Czernikowskim a Piotrem Gol- 
dacz o wieś Gaje. C. t. 14 str. 268—270. 

531. W Wilnie 17. Października 1533 r. Zygmunt I. poleca Ottonowi z Chodcza i Pawłowi 
Tarle sprawę Jana Wilczka o zrzeczenie się sołtystwa w Małkowicach i Czerlanach na rzecz króla. 
C. t. 14 str. 253—254. 

532. W Wilnie 24. Listopada 1533 r. Zygmunt L poleca Ottonowi z Chodcza, wojewodzie 
krakowskiemu, lwowskiemu staroście i t. d., sprawę między Anną Predruszową z Oleska a Żydami 
z Międzyborza. C. t. 14 str. 282—283. 

533. W Wilnie 24. Listopada 1533 r. Zygmunt L zakazuje burmistrzowi i rajcom miasta 
Lwowa wstrzymywać w stawach swych wodę, gdyż na tern cierpią młyny królewskie. C. t. 16 str. 565. 

534. W Wilnie 24. Listopada 1533 r. Zygmunt L wzywa Ottona z Chodcza, ażeby zakazał po 
domach szlacheckich na przedmieściach lwowskich wykonywać ślusarzom rzemiosło i sprzedawać napoje, 
gdyż to  sprzeciwia się przywilejom miasta. 0. t. 16 str.  567 — 568. 

535. W Wilnie 1. Stycznia 1534 r. Zygmunt L uwiadamia Piotra Goldacza, wojskiego buskiego, 
iż wysłał komisarzy w celu wykupna od niego wsi Gaje na rzecz Jerzego Czernikowskiego. C. t. 16 
str. 594. 

536. W Wilnie 31. Stycznia 1534 r. Zygmunt L poleca Bernardowi, arcybiskupowi lwo- 
wskiemu, Janowi Kamionackiemu , staroście gródeckiemu i drohobyekiemu, Pawłowi Tarle, sędziemu 
ziemskiemu lwowskiemu, sprawę między Piotrem Goldaczem^ a Ottonem z Chodcza o wsi Rudę i Ma- 
tiów. C. t.  14 str. 286—287. 

537. W Wilnie 31. Stycznia 1534 r. Zygmunt L uwiadamia Piotra Goldacza, dzierżawcę dóbr 
królewskich Rudy i Matiowa, że sprawę wykupna tych dóbr na rzecz Ottona z Chodcza polecił ko- 
misarzom. 0. t. 14 str. 296—297 i t. 16 str. 590. 

538. Między Lutym a Kwietniem 1534 r. Zygmunt L powołuje sprawę między instygatorem 
król. a Janem Wilczkiem, wojskim Iwowski^p, przed sąd królewski. C. t. 14 str. 305—306. 

539. W Wilnie 8. Kwietnia 1534 r. Zygmunt L pozwala dworzaninowi swemu Felixowi 
Lipnickiemu wykupić wsi Kozycze, Kupysczyna, Gemyelno, Jaromirka z rąk Burnety, wojewodziny 
podolskiej, Anny, kasztelanowej sandeckiej, sióstr zmarłego Ottona z Chodcza i Jana Slazowskiego. 
C. t, 14 str. 315. 


540. W Wilnie 8. Kwietnia 1534 r. Zygmunt I. poleca Janowi Kamionackiemu , drohoby- 
ckiemu i lubaczowskiemu staroście, Pawłowi Tarle, sędziemu, i Stanisławowi Leśniowskiemu, podsęd- 
kowi ziemskim lwowskim, sprawę dworzanina swego Feliksa Lipnickiego o wykupno dóbr Kozice i t. d. 
z rąk Burnety, wojewodziny podolskiej, Anny kasztelanowej sandeckiej, sióstr zmarłego Ottona z Chod- 
cza, i Jana Slazowskiego. C. t. 14 str. 315 — 316. 

541. W Wilnie 29. Kwietnia 1534 r. Zygmunt I. poleca Bernardowi, arcybiskupowi, Pa- 
włowi Tarle, sędziemu, lwowskim, ażeby w sprawie nieboszczyka Ottona z Ohodcza i Piotra Goldacza 
o oddanie wsi wypłacili Goldaczowi sumy pieniężne, które ma na tych dobrach zapisane. 0. t. 16 str. 611. 

542. W Wilnie bez daty. Zygmunt I. upomina Bernarda, arcybiskupa lwowskiego, aby nie 
protegował Eusina Jacka Sikory, wyklętego przez duchownych gr. obrz. 0. t. 15 str.  80. 

543. W Wilnie 10. Lipca 1534 r Zygmunt 1. daje glejt mieszczankom lwowskim, Małgorza- 
cie i Annie Kochnowym na rok cały. C. t.  16 str. 609 — 610. 

544. W Wilnie 27. Lipca 1534 r. Zygmunt L poleca Pawłowi Tarle, sędziemu ziemi lwo- 
wskiej, zastępować w sądach starostę aż do mianowania nowego.  C. t.  16 str.  605. 

545. W Wilnie 1. Października 1534 r. Zygmunt I. uwiadamia Jana z Tęczyna, wojewodę 
podolskiego i bełskiego starostę, że unieważnił wyrok wydany w Komarnie w sprawie Anny Kochno- 
wej, której przysługuje prawo magdeburskie. 0. t. 16 str. 683 — 634. 

546. W Wilnie 31. Października 1534 r. Zygmunt L nadaje Janowi Klayskiemu , dworzani- 
nowi swemu, w nagrodę zasług wojennych dom we Lwowie, spadły na króla i skarb jurę caduco. 
0. t. 16 str. 671—672. 

547. W Wilnie 2. Stycznia 1535 r. Zygmunt I. nakłada wadyum w kwocie 2000 złot. pol. 
pomiędzy Pawłem Piaseckim a Piotrem Kłus. C. t. 16 str.  147 — 149. 

548. W Wilnie 26. Lutego 1535 r. Zygmunt L wyznacza Ormianinowi lwowskiemu Andrze- 
jowi Dawidowiczowi rok przed sądem król. w Krakowie. 0. t. 16 str. 746 — 747. 

549. We Lwowie 1. Lipca 1535 r, Marcin Trzebiński i Job Niziołek ze Srok czyli Jastrzęb- 
kowa zeznają, że podzielili się wsią Srokami czyli Jastrzębkowem. T. t. 76 str. 33 — 35. 

550. W Krakowie 1. Października 1535 r. Zygmunt L poleca urzędom, aby broniły Adama 
Korzboka przeciw Andrzejowi Tarle, chorążemu lwowskiemu. 0. t. 15 str. 53 — 54. 

551. We Lwowie 4. Stycznia 153') r. Stanisław Odrowąż ze Sprowy, kasztelan i starosta 
lwowski, Samborski, ziem ruskich generalny, darowuje Stefanowi, księdzu cerkwi św. Mikołaja za 
murami miasta Lwowa leżącej, las między Zniesieniem a Krzywczycami i uwalnia je od danin. 
C. t. 32 str. 125. 

552. W Wilnie 5. Stycznia 1536 r. Zygmunt L wydaje pierwsze wici. 0. t. 16 str. 893 — 894. 

553. W Wilnie 10. Stycznia 1536 r. Zygmunt L wydaje drugie wici. 0. t.  16 str. 894. 

554. W Wilnie 6. Marca 1536 r. Zygmunt I. wzywa szlachtę do zebrania się zbrojno i konno 
w obozie w Glinianach. 0. t. 16 str. 915—916. 

555. W Wilnie 16. Marca 1536 r, Zygmunt 1. nakazuje urzędom szanować list żelazny dany 
Adamowi Korzbokowi. C. t. 15 str. 54—55. 

556. 5. Kwietnia 1536 r. Zygmunt L pozwala Janowi Kole z Dalejowa, kasztelanowi hali- 
ckiemu, zapisać na wsi Zadworze posag dla córki Anny, wstępującej do zakonu św. Franciszka. C. t. 15 
str. 3—4. 


38 

557. W Eadomiu 27. Kwietnia 153G r. Piotr z Dąbrowicy, kasztelan radomski i t. d., wydaje 
wyrok w sprawie Adama Firleja przeciw Eafałowi Koteckiemu. 0. t. 15 str. 18 — 20. 

558. W Salyeyowie 17. Czerwca 1536 r. Jan z Tęczyna, wojewoda ruski, chełmski, bełski, 
krasnostawski, ratyński starosta, mianuje Andrzeja z Dolinian woźnym ziemskim. 0. t. 326 str. 730 — 1. 

559. W Gródku 13. Lipca 1536 r. Alexy, burmistrz, Albert Czaykowski i Marcin Lanin, rajcy 
gródeccy, kwitują. Jana z Kamyoneza Kamyonackiego, starostę gródeckiego, lubaczowskiego , drohoby- 
ckiego, z zapłaconej ceny kupna dwóch łanów pastwiska i kawa^łka przyległego lasu, kupionych od 
mieszczan gródeckich. Castr. Grodec. ad 0. Leop, t. 1 str. 364 — 5. 

560. W Krakowie 25. Lutego 1537 r. Zygmunt L zatwierdza dokument rozdziału granic mię- 
dzy dobrami starostwa stryjskiego a dobrami bolechowskiemi, do Mikołaja Herburta z Fulsztyna na- 
leżącemi, z daty 24. Września 1529 r. 0. t. 459 str. 38—47. 

561. We Lwowie 1. Marca 1537 r. Stanisław Orzechowski zeznaje, że winien 650 złot. 
Stanisławowi Sienieńskiemu. C. t. 22 str. 680—683. 

562. W Krakowie 19. Marca 1537 r. Sebastyan Branicki, biskup kamieniecki i referendarz 
kor., i Paweł z Woli, podkanclerzy kor., wydają wyrok polubowny w sprawie Żyda Moszka z Mię- 
dzyborza i Sebastyana Swiderskiego o 540 złp. C. t. 18 str.  23. 

563. We Lwowie 20. Marca 1537 r. Piotr Wlodkowicz z Tarwinowicz, podstoli sandomirski 
i starosta ruski generalny, poświadcza, że Stanisław Dropanicz zapisał dworzysko zwane Mikulińskie 
we Lwowie Dawidowi, Ormianinowi lwowskiemu. C. t. 334 str. 234. 

564. W Eadomiu 19. Kwietnia 1537 r. Piotr z Dąbrowicy, kasztelan wiślicki, kazimirski i t. d. 
starosta, wydaje wyrok w sprawie Adama Firleja z Eafałem Choteckim. 0. t. 18 str. 51 — 53. 

565. We Lwowie 28. Lipca 1537 r. Zygmunt I. daje przywileje gródeckiemu cechowi tka- 
czów. C. t. 461  str. 1099—1102. 

566. W Krakowie (sic) 28. Lipca 1537 r. Zygmunt L mianuje Mikołaja Herburta, wojskiego 
kamienieckiego, Mikołaja Gołąbka, podsędka, i Stanisława Żórawińskiego, pisarza ziemskich lwowskich, 
komisarzami w sprawie Andrzeja Pełki. 0. t. 18 str, 45—46. 

567. We Lwowie 1. Sierpnia 1537 r. Zygmunt L daje list żelazny Mikołajowi Dłużniewskie- 
mu. 0. t. 18 str. 65. 

568. We Lwowie 2. Sierpnia 1537 r. Zygmunt I. ustanawia wadyi^pa w sprawie Benesza 
Suchodolskiego i Pawła Wąglieńskiego. 0. t. 18 str. 58—59. 

569. We Lwowie 4. Sierpnia 1537 r. Zygmunt I. potwierdza dokument Kazimierza Jagielloń- 
czyka, wydany w Krakowie 17. Maja 1469 r, dla Bobrki.  C.  t. 365 str. 2169  i T. t. 142 str. 140. 

570. We Lwowie 4. Sierpnia 1537 r. Sebastyan Branicki, biskup kamieniecki i referendarz 
kor., oznacza obowiązki wsi król. Podborcze i Kamienopole względem dzierżawcy tychże wsi Kazi- 
mierza Hinka. C. t. 328 str. 876. 

571. We Lwowie 11. Sierpnia 1537 r. Zygmunt L potwierdza Janowi Hołyńskiemu przywi- 
lej Władysława Jagiełły, wydany w Eopczycach 24. Lipca 1391 r. C. t. 470 str.  149 — 153. 

572. We Lwowie 11. Września 1537 r. Zygmunt 1. zatwierdza popa Zacharyasza, przy cer- 
kwi Św. Teodora na przedmieściu Iwowskiem, w posiadaniu pól i łąk do tejże parafii należących. 
C. t. 439 str. 1299—1301. 

573. We Lwowie 11. Września 1537 r. Zygmunt L potwierdza dokument Władysława Jagiełły 
wydany w Krakowie 7. Marca 1424 r.   dla arcybiskupa lwowskiego.  C. t. 395 str. 828—836, 


39 

574. We Lwowie 12. Września 1537 r. Zygmunt I. potwierdza dokument Piotra Włodkowi- 
cza z Tarwinowicz, podstolego sandomirskiego i starosty ruskiego, wydany we Lwowie 20. Marca 1537 r. 
C. t. 334 str. 234—235. 

575. W Mościskach 14. Września 1537 r. Zygmunt L potwierdza dokument Sebastyana Bra- 
nickiego, biskupa kamienieckiego i referendarza kor., wydany we Lwowie 4. Sierpnia 1537 r. dla wsi 
Podborce i Kamienopole. C, t. 328 str, 875—877. 

576. W Gródku 14. (?) Września 1537 r. Zygmunt L potwierdza przywilej Władysława Ja- 
giełły wydany we Lwowie 16. Marca 1420 r. dla popów wsi Stradecz. T. t. 21 str. 348 i t. 55 
str. 217. 

577. W Ezeszowie 19. Września 1537 r. Zygmunt L poleca Mikołajowi Odnowskiemu, staro- 
ście lwowskiemu, ażeby wyznaczył mieszczanom gródeckim miejsce, skądby mogli brać drzewo na opał 
i potrzeby domowe. C. t. 27 str. 675. 

578. W Krakowie 8. Października 1537 r. Zygmunt L zakazuje starostom lwowskim mieszać 
się w sprawę ustanowienia namiestników przez arcybiskupa lwowskiego obrz. gr. kat. 0. t. 395 
str. 867—868. 

579. W Krakowie 20. Października 1537 r. Zygmunt 1. każe szlachcie przedłożyć na sejmie, 
w Piotrkowie odbyć się mającym, przywileje dotyczące ceł i innych opłat. G. t. 18 str. 203 — 209. 

580. W Krakowie U. Listopada 1537 r. Zygmunt L wyznacza Marcinowi Trzebińskiemu, 
staremu zasłużonemu żołnierzowi, rocznie 20 grzywien. 0. t. 18 str. 285 — 286. 

581. W Piotrkowie 14. Stycznia 1538 r. Zygmunt L poleca sądowi lwowskiemu uwolnić 
z więzienia Pelixa, syna Jana Jandy z Paniowa, obwinionego o współudział w zabójstwie Bartłomieja 
Mikołajczowskiego. 0. t. 18 str. 294. 

582. W Piotrkowie 12, Lutego 1538 r. Zygmunt L upomina Mikołaja Odnowskiego z Fel- 
sztyna, kasztelana przemyskiego, starostę lwowskiego, ażeby wykonał rozporządzenie królewskie, mocą 
którego miał wyznaczyć mieszczanom gródeckim miejsce w lasach królewskich, należących do staro- 
stwa lwowskiego, z któregoby mogli brać drzewo. Castr. Grodec. ad O, Leop. t. 1 str. 435. 

583. W Krakowie 17. Marca 1538 r. Zygmunt L poleca Mikołajowi Odnowskiemu, kasztela- 
nowi przemyskiemu, staroście lwowskiemu, aby natychmiast wydał wozy i woły, zagrabione bezpra- 
wnie Stanisławowi Odrowążowi ze Sprowy, wojewodzie podolskiemu.  O, t.  18 str, 332. 

584. W Krakowie 20. Marca 1538 r. Zygmunt L pozwala mieszkańcom starostwa gróde- 
ckiego i lwowskiego wrąb w oznaczonych miejscach. C. t. 328 str. 1001 — 1002, 

585. W Krakowie 20. Marca 1538 r. Zygmunt I. nakazuje staroście lwowskiemu (Odnowskie- 
mu), aby naznaczył mieszczanom gródeckim takie miejsca w lasach królewskich do użytkowania, 
gdzieby nie robili szkody przez wycinanie drzew owocowych lub pasiecznikom przydatnych. C. t. 29 
str.  184—185. 

586. W Krakowie 22. Marca 1538 r. Bona królowa nakazuje staroście lwowskiemu (Odno- 
wskiemu) przestrzegać, aby Grodeczanie, biorąc drzewo z lasów gródeckich, nie robili szkody. C. t. 27 
str.  677—678. 

587. W Krakowie 4. Kwietnia 1538 r. Zygmunt L rozstrzyga spór między Mikołajem Odno- 
wskim a burmistrzem i rajcami lwowskimi.  0. t. 27 str. 675 — 677. 

588. W Nowym Samborze 11. Października 1538 r. Urząd ławniczy Samborski poświadcza, 
że Brzeszczański winien jest siostrze swojej Annie kwotę 50 zł. C. t. 24 str. 596 — 597. 

589. W Krakowie 11. Grudnia 1538 r. Zygmunt L poleca Mikołajowi Odnowskiemu, ażeby 
biskupa ormiańskiego Kiliana  i dobra jego strzegł  i bronił od napaści  i gwałtów. C t. 18 str. 482. 


40 

590. W Krakowie 2. Stycznia 1539 r. Zygmunt I. uwiadamia Mikołaja Odnowskiego, że sprawę 
kapituły ormiańskiej o wieś Ozeperów zastrzegł swemu sądowi.  C. t.  18 str. 544. 

591. W Krakowie IG. Stycznia 1539 r. Zygmunt I. ustanawia wadyum w sprawie Zanka 
Czerkawskiego przeciw Stanisławowi Pierzcłinickiemu. 0. t. 18 str. 528. 

592. W Krakowie 13. Marca 1539 r. Zygmunt I. udziela Krzysztofowi Popowi, Ormianinowi 
i kupcowi lwowskiemu, 6 miesięczne moratoryum niepłacenia długów. 0. t. 9 str. 400—401. 

593. W Krakowie 10. Maja 1539 r. Mikołaj Taszycki sędzia i Jan z Putniowie podsędek, 
ziemscy krakowscy, wydają wyrok w sprawie Stanisława i Walentyna Lipskich, tudzież Krzysztofa, 
icłi krewnego z jednej, a kasztelana halickiego, Jana Koli z Dalejowa z drugiej strony, o myto w Do- 
brotworze. 0. t. 9 str. 342. 

594. W Krakowie 12. Maja 1539 r. Zygmunt I. nakazuje Janowi z Dalejowa, kasztelanowi 
halickiemu, aby szanował przywilej Lipskich, mocą którego są wolni od mostowego.  0. t. 9 str. 344. 

595. W Krakowie 17. Maja 1539 r. Zygmunt 1. wydaje wyrok w sprawie Koteckiego z Fir- 
lejami. 0. t. 18 str. 560—562. 

596. W Krakowie 26. Maja 1539 r Zygmunt L przeznacza podatek od wina z Kamionki na 
reparaeyą murów miejskich. 0. t. 20 str. 236 — 278. 

597. W Krakowie 24. Czerwca 1539 r. Zygmunt 1. daje rozkaz burmistrzowi i rajcom lwo- 
wskim dotyczący kupców. C. t. 17 str. 673 — 674. 

598. W Krakowie 28. Lipca 1539 r. Zygmunt L wystawia glejt Krzysztofowi Pop, kupcowi 
ze Lwowa, na przeciąg sześciu miesięcy. 0. t. 17 str. 678 — 679. 

599. We Lwowie 23. Października 1539 r. Stanisław Myenda ze Lwowa, profesor sztuk wy- 
zwolonych i Św. teologii, kanonik i oficyał lwowski generalny, powodowany skargą wniesioną przez 
Mikołaja Poniatowskiego, kanonika lwowskiego, przeciw Iwaśkowi Lachodowskiemu o niezapłacenie 
dziesięciny, nakazuje plebanom w Wisnianach, Glinianach, Gołogórach i Dunajowie , aby tegoż Iwaśka 
napomnieli i do zapłaty dziesięciny skłonili lub przed sąd oficyała lwowskiego wezwali. Gdyby to 
jednak nie pomogło, podpada Iwaśko klątwie kościelnej. 0. t. 19 str. 610—611. 

600. We Lwowie 11. Grudnia 1539 r. Stanisław Myenda ze Lwowa, sztuk wyzwolonych 
i Św. teologii profesor, kanonik i oficyał lwowski generalny, poleca plebanom w Wisnianach, Duna- 
jowie, Glinianach i Gołogórach, aby wyklęli Iwaśka Lachodowskiego , który nie jawił się przed sądem 
na wezwanie Mikołaja Poniatowskiego, kanonika lwowskiego. 0. t  19 str. 669—670. 

601. We Lwowie 12. Grudnia 1539 r. Stanisław Myenda ze Lwowa, sztuk wyzwolonych 
i Św. teologii profesor, kanonik i oficyał lwowski generalny, nakazuje plebanom w Wisnianach, Du- 
najowie, Glinianach i Gołogórach agrawować Iwaśka Lachodowskiego. C. t. 19 str.  670 — 671. 

602. Bez daty i miejsca. Zygmunt I. wydaje Kilianowi, biskupowi, i Grzegorzowi Mankowi- 
czowi, Jerzemu Iwaskowiczowi, seniorom Ormian lwowskich, rozkaz dotyczący Krzysztofa Ormianina. 
0. t.  17 str. 679—680. 

603. W Glinnie 19. Stycznia 1540 r. Bernard Pretficz, rotmistrz król., kwituje Mikołaja Go- 
łąbka, sędziego lwowskiego, z otrzymanego żołdu. 0. t.  18 str. 833—834. 

604. We Lwowie 23. Stycznia 1540 r. Stanisław Myenda ze Lwowa, sztuk wyzwolonych 
i Św. teologii profesor, kanonik, wikary spirytualny i oficyał lwowski generalny, nakazuje plebanom 
w Wisnianach, Dunajowie, Gołogórach i Glinianach reagrawować Iwaśka Lachodowskiego. C. t. 19 
str. 672—674. 

605. W Krakowie 15. Lutego 1540 r. Zygmunt I. zatwierdza Joba Sokolnickiego i jego potom- 
ków w posiadaniu wsi Lipowiec. 0. t. 464 str. 1082 — 1083. 


41 

60G. W Krakowie 17. Lutego 1540 r. Zygmunt I. ustanawia wadyum 3000 zfp. w sprawie 
Stanisława Zbyczkowsi^iego, podstarośeiego jaworowskiego, i Mikołaja Odnowskiego, kasztelana przemy- 
skiego, starosty lwowskiego. Castr. Grodecen. ad C. Leopol  t. 1 str. 548 — 549. 

607. W Krakowie 27. Lutego 1540 r. Zygmunt L nakazuje burmistrzowi i radnym lwowskim 
ażeby wydali Stanisławowi Chomąckiemu kwotę pieniężna złożoną u nich przez Andrzeja i Eufrozynę 
małżonków Pełków. C. t. 18 str. 645. 

608. We Lwowie 2... Lutego 1540 r. Stanisław Myenda ze Lwowa, sztuk wyzwolonych 
i Św. teologii profesor, kanonik i wikary spirytualny, oficyał lwowski generalny, nakazuje plebanom 
w Wisznianach, Dunajowie, Gołogórach i Glinianach, superreagrawować Iwaśka Lahodowskiego. 0. t. 19 
8tr. 675—676. 

609. W" Krakowie 23. Marca 1540 r. Zygmunt I. potwierdza przywilej mieszczan buskich, 
mocą którego wolni być mają od opłat cłowego, mostowego i t. d. 0. t. 18 str. 760. 

610. W Krakowie 31. Marca 1540 r. Zygmunt L zakazuje starostom przeszkadzać Makaremu 
Tuczopskyemu , władyce halickiemu, w odprawianiu nabożeństwa według gr. rytuału. C. t. 17 
str. 723—724. 

611. W Krakowie 10. Kwietnia 1540 r. Zygmunt 1. poleca Mikołajowi Odnowskiemu, kaszte- 
lanowi przemyskiemu, staroście lwowskiemu, ażeby wziął w obronę prześladowanych przez ludność 
chrześcijańską Żydów. C. t. 18 str. 661—662. 

612. W Krakowie 10. Kwietnia 1540 r. Zygmunt L nakazuje wszystkim poborcom ceł, ażeby 
nie pobierali od Żydów cłowego więcej aniżeli się prawnie należy. C. t. 18 str. 662. 

613. W Krakowie 22. Kwietnia 1540 r. Zygmunt L zatwierdza dokument Kazimierza Jagielloń- 
czyka, wydany we Lwowie 24. Marca 1469 r. dla Piotra Berli z Strutyna. C. t. 329 str. 187. 

614. W Wilnie 27. Maja 1540 r. Zygmunt L uwalnia kamienicę Jerzego Gracza we Lwowie 
od podatków. 0. t. 27 str. 684—685. 

615. W Przemyślu 13. Lipca 1540 r. Mikołaj Derszniak z Rokietnicy, sędzia, i Andrzej Krze- 
czowski, podsędek przemyscy, poświadczają, że Jakób Dziedoszycki zapisał Annie z Fredrów, żonie swej, 
wiano 1000 grz. 0. t. 20 str. 436—438. 

616. W Wilnie 20. Lipca 1540 r. Zygmunt I. uwiadamia burmistrza i rajców lwowskich 
o rozstrzygnięciu sprawy Hrehora Kirkosza Popowicza z Eupertem Tausehem. 0. t. 18 str. 693. 

617. W Wilnie 23. Lipca 1540 r. Zygmunt I  poleca  Mikołajowi   Sieniawskiemu ,  kasztela- 
nowi bełskiemu, hetmanowi polnemu, staroście halickiemu, aby przed wyrokiem sądowym nie odbierał 
od arcybiskupa lwowskiego Piotra spornych dóbr Wierzchowa. 0. t. 18 str. 697—698. 

618. W Wilnie 23. Lipca 1540 r. Zygmunt L zakazuje Mikołajowi Narajowskiemu Sperce 
odbierać przed wyrokiem arcybiskupowi lwowskiemu Piotrowi dobra Blotnya, Podussow i Uszyelne. 
C. t.  18 str. 698—699. 

619. W Wilnie 23. Lipca 1540 r. Zygmunt L zabrania Marcinowi Krempskiemu odbierać 
przed wyrokiem arcybiskupowi lwowskiemu Piotrowi dobra Szenczycze.  0. t. 18 str. 699. 

620. W Wilnie 29. Sierpnia 1540 r. Zygmunt L zabrania Alexandrowi Iwano wieżowi Chod- 
kiewiczowi, marszałkowi litewskiemu, niepokoić ks. Fedora Andrejowicza Sanguszkowicza. G. t. 515 
str.  2693—2694. 

621. We Lwowie po 1. Stycznia 1541 r. Stanisław ze Sprowy, wojewoda ruski i starosta opo- 
czyński, mianuje Macieja Nyekraszowicza woźnym. C. t. 326 str. 202—3. 


42 

622. We Lwowie 8. Stycznia 1541 r, Mii^ołaj Odnowski z Fulsztyna, kasztelan przemyski, 
lwowski i ziem ruskich starosta generalny, potwierdza Staszko wieżowi Jaczkowi Jacznickiemu prawo 
prezentowania popów do cerkwi w Jaśnicy. T. t. 14 str. 414. 

623. We Lwowie 20. Stycznia 1541 r. Marcin z Kurowa, doktor praw i zastępca arcybiskupa 
lwowskiego Piotra, upomina Mikołaja Odnowskiego z Fulsztyna, kasztelana przemyskiego i starostę 
lwowskiego, aby stosownie do statutów królestwa skonfiskował dobra Iwaśka Lahodowskiego Wani- 
kowicza obrz. ruskiego, nie płacącego dziesięciny kanonikowi lwowskiemu Mikołajowi Poniatowskiemu. 
C. t. 19 str. 609—610, 

624. W Wilnie 5. Lutego 1541 r. Zygmunt I. poleca burmistrzowi i rajcom miasta Lwowa, 
aby wyegzekwowali wyrok, którym Janowi Władyce przyznano majątek po Kochnowej. C. t. 20 
str. 231—232. 

625. We Lwowie 25. Lutego 1541 r.  Mikołaj  Odnowski  z Fulsztyna,  kasztelan  przemyski, 
ziem ruskich starosta generalny,  poświadcza,  że Jan Golicz odstąpił dom swój na przedmieściu Iwo- 
wskiem leżący Janowi Kutilowskiemu. T. t. 14 str. 70. 

626. We Lwowie 10. Marca 1541 r. Mikołaj Odnowski z Fulsztyna, kasztelan przemyski, 
lwowski, ziem ruskich starosta generalny, oznajmia Iwaśkowi Wanykowiczowi Lahodowskiemu, że sto- 
sownie do statutów królestwa konfiskuje mu dobra aż do zdjęcia z niego klątwy kościelnej. C. t. 19 
str.  677-679. 

627. W Wilnie 21. Marca 1541 r. Zygmunt L aprobuje postępowanie Makarego, władyki 
halickiego i lwowskiego, w sprawie Jaroszyca, czerńca, z mieszczaninem suczawskim. 0. 1. 18 str. 774 — 775. 

628. W Wilnie 31. Marca 1541 r. Zygmunt L poleca Mikołajowi Odnowskiemu z Felsztyna, 
kasztelanowi przemyskiemu, staroście lwowskiemu, ażeby popów Dymitra i Waśka, tudzież Lewka Prze- 
drzymirskiego bronił od napaści Alexego Przedrzymirskiego i synów tegoż Jana , Wańka i Sieńka. 
C. t. 18 str, 775. 

629. W Busku 23. Maja 1541 r. Andrzej hr. z Górki, kasztelan poznański, wielkopolski, 
buski starosta, ogłasza przebieg sporu Anny Golyessowskiej z Stanisławem Sienienskim, właścicielem 
wsi Stolpyn i Przewloczno. 0. t. 18 str. 796 — 802. 

630. W Wilnie 17. Czerwca 1541 r. Zygmunt L ustanawia wadyum w sprawie Stanisława 
Beryndy z Anną Korytkową i innymi. 0. t.  18 str. 806—807. 

631. W Wilnie 17. Czerwca 1541 r. Zygmunt L poleca Albertowi Lisowskiemu z Bratkowiec, 
staroście gródeckiemu, wojskiemu stryjskiemu, aby jeszcze raz podjął sprawę Stanisława Beryndy 
z Czaykowic i Anny Korytkowej. C. t. 18 str. 809 — 811, 

632. W Wilnie 17. Czerwca 1541 r. Zygmunt L poleca Albertowi Lisowskiemu, staroście gró- 
deckiemu, wojskiemu stryjskiemu, ażeby wprowadził Pawła Beryndę z Czaykowic w zabrane mu 
dobra, C, t. 18 str. 811. 

633. W Wilnie 5. Lipca 1541 r. Zygmunt I rozkazuje Mikołajowi Odnowskiemu, kasztelanowi 
przemyskiemu i staroście lwowskiemu, wymierzyć sprawiedliwość Jerzemu Glacz, mieszczaninowi 
lwowskiemu, w sprawie stawu. T. t. 11 str. 1195. 

634. W Opocznie 12. Lipca 1541 r, Stanisław ze Sprowy, wojewoda ziem ruskich, generalny 
i opoczyński starosta, mianuje Sienka Siecha z Dunajowa woźnym. T. t. 14 str. 687. 

635. W Wilnie 23. Lipca 1541 r. Zygmunt L ustanawia wadyum w sprawie Jeremiego So- 
bieskiego przeciw Jerzemu Woretko. 0. t. 18 str. 832—833. 

636. "W Wilnie 7. Sierpnia 1541 r. Zygmunt I. zakazuje Wańkowi Stanimirskiemu mieszać 
się do spraw monasteru uniejowskiego. C. t. 20 str. 182. 


43 

637. W Wilnie 11. Sierpnia 1541 r. Zygmunt I. poleca powtórnie Albertowi Lisowskiemu, 
staroście gródeckiemu, wojskiemu stryjskiemu, sprawę Stanisława i Jana Beryndów Czaykowskich 
z Anną Korytkową. C. t. 18 str. 827—828. 

638. W Wilnie 5. Października 1541 r. Zygmunt I. wyrokuje w sprawie Krzysztofa Gliń- 
skiego. C. t. 19 str. 805—807. 

639. W Wilnie 6. Października 1541 r. Zygmunt I. zakazuje Wańkowi Stanimierskiemu nie- 
pokoić monastyr uniejowski. 0. t. 20 str. 183. 

640. W Wilnie 25. Października 1541 r. Zygmunt I. poświadcza, że odebrał za pośredni- 
ctwem Kaspra Chrząstowskiego, sługi Mikołaja Odnowskiego, kasztelana przemyskiego i starosty lwo- 
wskiego, od tegoż starosty 20 dokumentów pergaminowych, wystawionych przez różnych swych przod- 
ków królewskich na rozmaite sumy, zapisane na dobrach Ortassow, Stronyatin, Kosselyów, Podlyeski, 
Zuchoczycze, Dzyewyączylye, Dzłewyeczyce , Obrazo wy cze i złożył takowe w skarbie. 0. t. 29 
str. 303. 

641. W Sieradzu 29. Października 1541 r. Oblata minuty z aktów sieradzkich grodzkich 
w sprawie Stanisława z Kutna , wojewody rawskiego, z Mikołajem i Stanisławem Nyewyeskimi. 0. t. 20 
str.  18—19. 

642. Oblat. 1541 r. Mikołaj Ostrowski, podstarości drohobycki, poświadcza, że Piotr Chobo- 
czyński pogodził się z Szymkiem Podwysockim. C. t. 19 str. 625. 

643. W Wilnie 17. Stycznia 1542 r. Zygmunt I. poleca Piotrowi Kmicie, hrabiemu na Wi- 
śniczu, przemyskiemu staroście, sprawę Kaspra Chrząstowskiego o zbiegłego kmiecia. C. t. 20 
str.  163 — 164. 

644. W Wilnie 4. Lutego 1542 r. Zygmunt L zakazuje po raz trzeci Wankowi Stanimier- 
skiemu niepokoić monastyr uniejowski. C. t. 20 str. 183 — 184. 

645. W Wilnie 4. Lutego 1542 r. Zygmunt L nakazuje uniwersałem urzędom bronie wła- 
dykę lwowskiego i halickiego Makarego od wyrządzanych mu krzywd, w szczególności zaś przestrze- 
gać, aby mu nie porywano z dóbr dziewcząt. C. t. 20 str. 334 — 335. 

646. W Wilnie 13. Kwietnia 1542 r. Zygmunt L nakazuje przyjąć wyrok sądu komisarskiego, 
w sprawie Jerzego Gutterera, mieszczanina krakowskiego, i Andrzeja Ormianina, mieszczanina lwo- 
wskiego. C. t. 21 str. 69—71. 

647. We Lwowie 27. Kwietnia 1542 r. Mikołaj Gołąbek, sędzia, i Daniel Wolwanowski, pod- 
sędek ziemscy lwowscy, wydają wyrok w sprawie Kaspra Hermanowskiego z Michałkiem Łopatką. 
C. t. 20 str. 208—213. 

648. W Wilnie 19. Maja 1542 r. Zygmunt L pozwala mieszczanom miasta Kamionki łowić 
ryby w stawach, wyznacza wolne pastwiska i t. d. G. t. 20 str. 238 — 240. 

649. W Rudnikach 22. Maja 1542 r. Zygmunt L pozwala rajcom Kamionki pobierać schoss 
na lat 10 i obracać go na obwarowanie miasta. 0. t. 20 str. 240 — 241. 

650. W Szczercu 1. Czerwca 1542 r. Jan Słupski, król. poborca cła w Gródku, zeznaje, że 
Jacek Zielowski napadał na Walentego Wierzchowskiego. G. t. 20 str. 228—230. 

651. W Krakowie 12. Lipca 1542 r. Zygmunt 1. znosi wyrok banicyi na Mikołaja Chrząsto- 
wskiego przez sąd grodzki przemyski wydany i uwiadamia o tem Piotra Kmitę z Wiśnicza, wojewodę 
i starostę krakowskiego, marszałka kor., spiskiego, przemyskiego, kolskiego starostę. C. t. 20 str. 274 — 275. 

652. W Krakowie 30. Lipca 1542 r. Zygmunt L rozstrzygając spór władyki lwowskiego z mo- 
nastyrem uniejowskim, poddaje monastyr władzy władyki, który ma prawo zatwierdzania wybranego 
przez mnichów archimandryty. 0. t. 348 str. 599 — 601. 


44 

653. W Krakowie 31. Lipea 1542 r. Zygmunt I. nakłada wadyum 1000 grzywien pomiędzy 
Wańkiem Stanimirskim a władyką lwowskim Makarym i uwiadamia o tem Mikołaja z Fulsztyna 
Odnowskiego, starostę lwowskiego. C. t. 20 str. 283 — 284. 

654. W Krakowie 3. Stycznia 1543 r. Zygmunt I. powodowany skargą Jana Władyki na- 
kazuje burmistrzowi i rajcom miasta Lwowa, ażeby wykonali dekret w sprawie Kochnowej. C. t. 20 
str. 350—351. 

655. W Krakowie 23. Lutego 1543 r. Zygmunt L poleca Mikołajowi Odnowskiemu, staroście 
lwowskiemu, ażeby mieszczanina lwowskiego, Macieja Hedek, wprowadził w posiadanie domu na przed- 
mieściu Iwowskiem będącego. C. t. 20 str. 446 — 447. 

656. W Krakowie 24. Lutego 1543 r. Zygmunt I. ustanawia wadyum 120 grz. pomiędzy 
Mikołajem Unyeńskim, podstarościm, a Maciejem Hidek, mieszczaninem lwowskimi. 0. t. 20 str. 448—449. 

657. W Krakowie 1. Marca 1543 r. Zygmunt L nakazuje pod groźbą kar poddanym król. 
wsi Turzynka, do starostwa lwowskiego należącej, ażeby pełnili obowiązki na nich nałożone. 0. t. 20 
str. 455—456. 

658. W Krakowie 3. Marca 1543 r. Zygmunt L potwierdza dokument Kazimierza Jagielloń- 
czyka, wydany w Piotrkowie 24. Października 1464 r. Janowi i Jakóbowi z Fulsztyna. C. t. 335 
str. 288—291. 

659. W Krakowie 12. Marca 1543 r. Zygmunt L wyznacza Wańkowi Stanimirskiemu w spra- 
wie z władyką halickim i lwowskim, Makarym, termin przed sądem królewskim. C. t. 20 str. 463 — 464. 

660. W Chorlowie 14. Marca 1543 r. Piotr, wojewoda mołdawski, potwierdza ugodę pomiędzy 
Grzegorzem Eozemberg, starostą ro^/wenewsis, jako dłużnikiem z jednej, a Jerzym Graczem, mieszcza- 
ninem krakowskim, jako wierzycielem z drugiej strony, o sumę 4095 zł. polskich. 0. t. 20 str. 452 — 454. 

661. W Krakowie 17. Marca 1543 r. Zygmunt L nakazuje mieszkańcom królestwa, ażeby 
przestrzegali przywileju uwalniającego mieszczan miasta Kamieńca od ceł, poborów i t. d. bez względu 
na ich obrządek. C. t. 20 str. 462-463. 

662. W Krakowie 9. Kwietnia 1543 r. Zygmunt L zakazuje Żydom i innym nie upoważnio- 
nym osobom wykonywać wbrew przywilejom krawców i kuśnierzów lwowskich rzemiosło. 0. t. 20 
str. 490-494. 

663. W Krakowie 20. Kwietnia 1543 r. Zygmunt L wydaje wyrok w sprawie Andrzeja Górki, 
kasztelana poznańskiego, starosty wielkopolskiego i buskiego, z burmistrzem i rajcami miasta Buska. 
C. t. 20 str. 718—722. 

664. W Krakowie 29. Kwietnia 1543 r. Zygmunt I. nakazuje sędziemu ziemskiemu, Janowi 
Piaseckiemu, tudzież burmistrzowi i rajcom buskim, ażeby dla sprawy spornej, którą toczą z Andrze- 
jem hr. Górką, kasztelanem poznańskim, opieczętowali acta cwilia aż do przybycia komisarzów króle- 
wskich. C. t. 20 str. 481—482. 

665. W Krakowie 2. Maja 1543. r. Zygmunt I. poleca Janowi Piaseckiemu, sędziemu ziem- 
skiemu buskiemu, i Andrzejowi Mienkickiemu, wojskiemu lubaczowskiemu , ażeby zjechawszy do Buska 
kazali sobie opieczętowane acta cwilia wydać i zawyrokować, czy podmieszezanie są obowiązani do 
robót około grodu. 0. t. 20 str. 500. 

666. W Krakowie 25. Maja 1543 r. Zygmunt L wzywa Makarego, władykę lwowskiego, ażeby 
stanął przed komisarzami królewskimi na termin w sprawie swej z klasztorem uniejowskim. G. t. 20 
str. 485. 

667. W Żydaezowie 28. Maja 1543 r. Mikołaj Gołąbek Leśniewski z Zimnej Wody, sędzia, 
i Piotr Cziestinskl, podsędek ziemscy lwowscy, poświadczają ,  że  w aktach  ziemskich żydaczowskich 


45 

z czasów sędziostwa  Mikołaja  Gołąbka  i  podsędkostwa  Daniela  Wolwanowskiego  znaleźli dokument 
pod powyższa datą, mocą którego Jan i Stanisław Braniccy podzielili się dobrami. C. t. 327 str. 367. 

668. W Krakowie 4. Czerwca 1543 r. Zygmunt I. uwiadamia poborców ceł, myt i t. d., że 
nadał Żydom lwowskim takie przywileje pod względem opłaty ceł i t. d., jakie posiadają mieszczanie 
lwowscy. C. t. 20 str. 501—502. 

669. W Krakowie 6. Czerwca 1543 r. Zygmunt I. poleca Mikołajowi z Fulsztyna Odnowskie- 
mu, kasztelanowi przemyskiemu i staroście lwowskiemu, zbadać, czy Żydom lwowskim od dawna przy- 
sługuje prawo sprzedawania mięsa, bicia wołów i innego tucznego bydła i stosownie do tego rozstrzy- 
gnąć spór Żydów z mieszczanami lwowskimi. C. t. 20 str. 501. 

670. W Krakowie 9. Czerwca 1543 r. Zygmunt I. uwiadamia Mikołaja z Fulsztyna Odno- 
wskiego, starostę lwowskiego, iż udzielił Żydom lwowskim wolności wypasania bydła na łąkach kró- 
lewskich. C. t. 20 str. 500-501. 

671. W Krakowie 20. Czerwca 1543 r. Zygmunt I. poleca burmistrzowi i rajcom miasta 
Lwowa, ażeby Jadwigę, córkę Jakóba Eymarza, wprowadzili w posiadanie dóbr, po babee na nią spa- 
dłych. C. t. 20 str. 508—509. 

672. W Krakowie 7. Lipca 1543 r. Zygmunt L pisze do Mikołaja Odnowskiego , kasztelana 
przemyskiego i starosty lwowskiego, w sprawie ściślejszego wybierania ceł. T. t. 10 str. 12 i 137. 

673. W Krakowie 8. Lipca 1543 r. Zygmunt I. nakazuje burmistrzowi i rajcom lwowskim 
wykonać wyrok królewski w sprawie mieszczanina lwowskiego, Jana Władyki, o dobra po Kochnowej. 
C. t. 21 str. 204—205. 

674. We Lwowie 19. Lipca 154 r. Mikołaj Gołąbek Leśniewski z Zimnej Wody, sędzia, i Daniel 
Wolwanowski, podsędek ziemscy lwowscy, wydają wyrok w sprawie Sebastyana Zieleuskiego z Jakó- 
bem Iskrą. C. t. 20 str. 699—703. 

675. We Lwowie 25. Lipca 1543 r. Stanisław Odrowąż ze Sprowy, hr na Jarosławiu, woje- 
woda ruski, mianuje Jana z Rumna woźnym województwa ruskiego. T. t. 10 str. 143 — 4. 

676. W Krakowie 2. Sierpnia 1543 r. Zygmunt L wzywa burmistrza i rajców lwowskich, 
aby wyrok jego w sprawie Jana Władyki wypełnili. C. t. 21 str. 227. 

677. W Gołogórach 7. Sierpnia 1543 r. Stanisław Odrowąż ze Sprowy, hrabia na Jarosławiu, 
wojewoda ziem ruskich, mianuje na prośbę Jana Sienieńskiego z Gołogór, kasztelana halickiego, wo- 
źnym Iwanka z Gołogór. T. t. 11 str. 885. 

678. W Osieku 19. Września 1543 r. Zygmunt L pisze do burmistrza i rajców lwowskich 
w sprawie Jana Władyki, 0. t. 21 str. 263. 

679. We Lwowie 20. Września 1543 r. Stanisław Odrowąż ze Sprowy, hr. na Jarosławiu, 
wojewoda ruski, mianuje Piotra z Zóltaniec woźnym województwa ruskiego. T. t. 10 str. 143—4. 

680. W Osieku 22. Września 1543 r. Zygmunt L pisze w sprawie Marcina Stanowskiego, 
mieszczanina wileńskiego, do burmistrza i rajców lwowskich. C. t. 21 str. 278 (początek) 1265 (dok.). 

681. W Osieku 22. Września 1543 r. Zygmunt L ustanawia wadyum w sprawie klasztoru 
uniejowskiego z Makarym, władyką lwowskim. C. t. 21 str. 260 i t. 24 str. 555 — 556. 

682. We Lwowie 24. Września 1543 r. Stanisław Odrowąż ze Sprowy, hrabia na Jarosławiu, 
wojewoda ziem ruskich, mianuje Matwija z Chanaczowa woźnym. T. t. 11 str. 884. 

683. W Krakowie 6. Października 1543 r. Sędzia i podsędek ziemscy krakowscy, unieważniają 
wyrok sądu przemyskiego w sprawie Dymitra i Hrycia Przedzimierskich powodów a Olechny i Ale- 
xego Przedzimirskich oskarżonych. C. t. 20 str. 486 — 487. 


46 

684. W Wielowsi 15. Października 1543 r. Zygmunt I. zapisuje wieś Łozinę, w oicręgu 
i starostwie Iwowsliiem, Grzegorzowi Domazersliiemu Steczkowiczowi. C. t. 29 str. 300 — 301. 

685. W Wielowsi ... Października 1543 r. Zygmunt I. napomina burmistrza i rajców 
lwowskich, aby Janowi Władyce, mieszczaninowi lwowskiemu, nie czynili krzywd. C. t. 21 str. 318—319. 

686. W Wielowsi 10. Listopada 1543 r. Zygmunt I. uwalnia Gliniany od dostarczania podwód, 
i płacenia opłat od wina i uwiadamia o tem Mikołaja Odnowskiego z Felsztyna, kasztelana prze- 
myskiego i starostę lwowskiego. T. t. 156 str. 1639 — 1641. 

687. W Krakowie 3 1543 r. Zygmunt I. uwalnia Żydów lwowskich od ceł pewnych. 

C. t. 334 str. 509—511. 

688. 1543 r. Stanisław Odrową.ż ze Sprowy, hr. na Jarosławiu, wojewoda ziem ruskich 
generalny, mianuje Wojciecha z Kosczajowa woźnym ziemskim generalnym ruskim. T. t. 11 
str. 883. 

689. W Piotrkowie 19. Lutego 1544 r. Zygmunt 1. potwierdza wyrok w sprawie Jana 
Władyki i Eóży, żony jego, mieszczan lwowskich, przeciw burmistrzowi i rajcom miasta Lwowa. 
C. t. 327 str. 635. 

690. W Piotrkowie 29. Lutego 1544 r. Zygmunt L wydaje wyrok w sprawie .Jerzego 
z Paniowa, starosty żydaczowskiego , i Melchiora z Paniowa. C. t. 329 str. 53 — 57. 

691. W Piotrkowie 1. Marca 1544 r. Zygmunt L poleca Mikołajowi Odnowskiemu, staroście 
lwowskiemu, wstrzymać wyrok wydany przeciw Prokopowi Sienławskiemu , stolnikowi lwowskiemu, 
który był z królem pod Thehyny%. C. t. 20 str. 695. 

692. W Piotrkowie 2. Marca 1544 r. Zygmunt I. z uwagi, że król Kazimierz Jag. zastawił 
był poradlne za 800 złt. węg. Urielowi z Górki, proboszczowi gnieźnieńskiemu i poznańskiemu, jego 
braciom i spadkobiercom, zakazuje Mikołajowi Odnowskiemu, staroście lwowskiemu, pobierać poradlne 
od poddanych Andrzeja hr. z Górki. 0. t. 20 str. 746—47, t. 24 str. 587—589 i t. 27 str. 678—9. 

693. W Piotrkowie 10. Marca 1544 r. Zygmunt 1. wydaje wyrok uzupełniający w sprawie 
Andrzeja Górki, kasztelana poznańskiego i starosty buskiego, z burmistrzem i rajcami miasta Buska. 
C. t. 20 str. 722—725. 

694. W Piotrkowie 16. Marca 1544 r. Zygmunt L potwierdza uczyniony przez władyków 
lwowskiego i przemyskiego, dział parafii pomiędzy Zacharyaszem popem cerkwi św. Fedora a Stefanem, 
popem Św. Mikołaja we Lwowie. T. t. 15 str. 56 — 57. 

695. W Krakowie 1. Kwietnia 1544 r. Zygmunt L potwierdza dokument Stanisława Odrowąża, 
wydany we Lwowie 4. Stycznia 1536 r. dla Stefana popa cerkwi św. Mikołaja we Lwowie. C. t. 32 
str. 125—132. 

696. We Lwowie 23. Kwietnia 1544 r. Jan Branyeczki, dziedzic Branic obojgu i Borysowa 
w obwód, lwowskim, i Wolczyowa, w obw. żydaczowskim , Yyerczan, Podhorcza Tatarskiego i wsi 
Lotatinki, ubezpiecza 3.000 złt. na swych dobrach żonie swej, Annie, córce niegdyś Jana Polanowskiego. 
C. t. 327 str. 328. 

697. We Lwowie 24. Kwietnia 1544 r. Mikołaj Gołąbek Leśniowski z Zimnejwody, sędzia, 
i Piotr Cziestinski, podsędek ziemscy lwowscy, poświadczają, że znaleźli w aktach ziemskich lwowskich, 
z czasów Mikołaja Gołąbka, obecnie sędziego, i Daniela Wolwanowskiego, niegdyś podsędka ziemskich 
lwowskich, dokument , mocą którego Jan Branicki ustanawia żonę swą, Annę , na wypadek śmierci, 
jedyną opiekunką dzieci swych płci obojga z tą żoną Anną spłodzonych i w przyszłości spłodzić się 
mających. C. t. 327 str. 330. 


47 

698. W Poluchowie 9. Maja 1544 r. Andrzej Świrski, Sebastyan Zieleński, Szymon Czemie- 
rzyński i Grzegorz Czartkow, jako deputaci sądu grodzkiego lwowskiego, rozstrzygają spór o części 
wsi Poluchowa między Pawłem Gamycz, Iwanem Balko, Klemensem Zuliowskim z jednej, a Stanisławem 
Poluciaowskim z drugiej strony. C, t. 22 str. 479 — 483. 

699. W Bielsku 14. Czerwca 1544 r. Zygmunt I. potwierdza dokument Jana z Czyżowa, 
wydany w Wiszni 24. Września 1443 r.  Włodkowi z Biłki. C. t. 351 str. 1061 i T. t. 51 str. 2246. 

700. W Haliczu 4. Lipca 1544 r. Marcin PyrsAicki zapisuje Annie, wdowie Stanisława 
Pyrsznickiego, a matce swej, dobra w Srokach , Nikunkowicach i wójtostwie w Szczercu. 0. t. 26 
str. 928—929. 

701. We Lwowie 17. Lipca 1544 r. Mikołaj Gołąbek Leśniowski z Zimnejwody, sędzia, 
i Daniel Wolwanowski, podsędek ziemscy lwowscy, ogłaszają przebieg procesu Jacka Ozaykowskiego 
Słoninki z Pawłem Byryndą Czaykowskłm.  C. t. 326 str. 51—72. 

702. W Brześciu Litewskim 11. Sierpnia 1544 r. Zygmunt L ustanawia dni robocizny dla 
wsi Batiatycz. 0. t. 345 str.  1258—9 i t. 384 str.  1013. 

703. W Brześciu 24. Sierpnia 1544 r. Zygmunt L ogłasza Szczęsnego Jandę z Paniowa 
banitą. 0. t. 326 str. 89. 

704. W Brześciu 11. Października 1544 r. Zygmunt L zakazuje poddanym ruskim ochraniać 
księży gr. kat., nieposłusznych Makaremu, władyce kamienieckiemu. 0. t. 326 str. 114 — 115. 

705. W Krakowie 2. Stycznia 1545 r. Zygmunt L nakazuje Janowi Władyce, mieszcza- 
ninowi lwowskiemu, milczenie w sprawie jego przeciw burmistrzowi i rajcom lwowskim. C. t. 327 
str. 635. 

706. W Krakowie 11. Stycznia 1545 r. Zygmunt L wydaje rozporządzenie na korzyść szewców 
w miasteczku Słony Grodek. C. t. 356 str. 100 — 104. 

707. W Krakowie 4. Lutego 1545 r. Zygmunt L zabrania Janowi Władyce, mieszczaninowi 
lwowskiemu, cudze sprawy w sądach prowadzić, w swoich zaś sprawach nie może zakładać apelacyi, 
gdy już raz król sprawę tę rozstrzygnął, a to pod karą śmierci.  0. t. 327 str. 637. 

708. W Krakowie 24. Lutego 1545 r. Zygmunt L rozstrzygając spór między Mikołajem 
Dziedoszyckim a poddanymi wsi Horożany, nakazuje tym ostatnim odrabiać jeden dzień w tygodniu. 
C. t. 330 str. 519 i t. 867 str. 145. 

709. W Krakowie 27. Lutego 1545 r. Zygmunt I. pozwala Piotrowi Starzechowskiemu, arcy- 
biskupowi lwowskiemu, wykupić od Tęczyńskich przysiółki dóbr Kozłowa. 0. t. 365 str.  1825. 

710. W Krakowie 6. Marca 1545 r. Zygmunt L poleca burmistrzowi i rajcom lwowskim, 
wyegzekwować od Stanisława Soltisa sumę dłużną Andrzejowi Rożek. C. t. 22 str. 600. 

711. W Krakowie 19. Marca 1545 r, Zygmunt L zakazuje Iwanowi Chotkowi zastawiać 
lub zapisywać komu innemu część wsi Łoziny jak tylko Grzegorzowi Domazyrskiemu. 0. t. 22 
str. 998-999. 

712. W Bełzie 27. Kwietnia 1545 r. Augustyn Myrecki z Myrcza zeznaje, że zapisał swe 
dobra Szymonowi i Jerzemu Myreckim w kuratelę, ale dopiero za 2 lata od daty zapisu. C. t. 22 
str. 740—741, 760—761, 799—800. 

713. W Bełzie 22. Maja 1545 r. Szymon i Jerzy Myreccy, bracia rodzeni, spadkobiercy 
części swych we wsi Bujanycze, i Augustyn Myrecki, syn niegdyś Jana Sczirby Myreckiego, spadko- 
bierca części swej w Myrcze, zawierają ugodę zamiany obopólnych dóbr. C. t. 22 str. 730—735, 
750—755, 770—775,  795 — 806, 848—852. 


48 

714. W Bełzie 27. Maja 1545 r. Woźny zeznaje, że da-ł Augustynowi Myreckiemu intromissyą 
na częściach wsi Bujanycze, należących do Szymona i Jerzego Myreckich, braci, a na odmian 
tymże braciom na wsi Myrcze, należącej do Augustyna. O. t. 22 str. 736, 756, 775, 795, 853. 

715. W Krakowie 9. Czerwca 1545 r. Zygmunt I. deleguje komisarzy do otaksowania sołtystwa 
w Sokolnikach. 0. t. 334 str. 544—5. 

716. W Krakowie 11. Lipca 1545 r. Zygmunt I. nadaje sołtystwo we wsi Zalesiu Mikołajowi 
Hinkowi. C. t. 28 str. 240—242. * 

717. W Bełzie 20. Lipca 1545 r. Szymon i Jerzy Myreccy, bracia rodzeni, protestują przeciw 
Augustynowi, który nie dopełnił warunków ugody w obee sądu zawartej. 0. t. 22 str. 737 — 738, 
757, 776—777, 796—798. 

718. W Sokolnikach 24. Lipca 1545 r. Jan Gołogórski, kasztelan halicki, Mikołaj Leśniowski 
Gołąbek, sędzia, i Marcin Broniewski , pisarz ziemscy lwowscy, komisarze król., spisują akt oszacowania 
sołtystwa w Sokolnikach.  C. t. 334 str. 543—548. 

719. W Krakowie po 29. Września 1545 r. Zygmunt L uwiadamia burmistrza i rajców lwowskich, 
że pozwala Władyce Janowi, który boi się do Lwowa udać w celu odebrania w posiadanie dóbr po 
jego niedawno zmarłej żonie pozostałych, udać się do tego miasta. C. t. 22 str.  1020 — 1021. 

720. We Lwowie 1. Października 1545 r. Piotr z Dąmbrowicy, wojewoda ruski, radomski 
i kazimirski starosta, mianuje Michała Eusina z Mysliatycz woźnym.  G. t. 326 str. 382—3. 

721. W Eamnie 18. Października 1545 r. Piotr z Dąmbrowicy, wojewoda generał ziem 
ruskich,  starosta radomski i kazimirski,  mianuje Zygmunta Zarzeckiego woźnym.  T. t. 14 str. 751. 

722. W Krakowie 2. Listopada 1545 r. Zygmunt I. rozkazuje Andrzejowi z Górki, kasztela- 
nowi poznańskiemu , zwrócić plony , które zabrał Janowi Eychcickiemu , zarządzcy dóbr królew. 
Kamionki i od podobnych krzywd nadal się wstrzymywać.  C. t. 23 str. 66—68. 

723. W Krakowie 3. Stycznia 1546 r. Zygmunt L rozkazuje Wojciechowi Starzewskiemu, 
kasztelanowi bełskiemu i staroście drohobyekiemu, aby nie przeszkadzał' kapitule lwowskiej w używaniu 
lasów nad rzeką Dniestrem. C. t. 23 str. 468 

724. W Krakowie 4. Lutego 1546 r. Piotr z Dąmbrowicy, wojewoda ziem ruskich generalny, 
radomski i kazimirski starosta, potwierdza Stanisława Draba z Lunowic w urzędzie woźnego dla 
województwa ruskiego.  0. t. 327 str. 53. 

725. W Krakowie 5. Lutego 1546 r. Piotr Kmita, hrabia na Wiśniczu, wojewoda i starosta 
generalny krakowski, wielki marszałek koronny, spiski, przemyski i kolski starosta, mianuje Stanisława 
Draba z Marsczowicz woźnym ziemskim w województwie krakowskiem. 0. t. 327 str. 52. 

726. W Krakowie 6. Lutego 1546 r. Jan hr. na Tęczynie, wojewoda sandomirski i marszałek 
nadworny, starosta lubelski, lelowski, mianuje na żądanie Mikołaja Odnowskiego z Pelsztyna, prze- 
myskiego kasztelana i starosty lwowskiego, Stanisława Draba z Oleśnicy woźnym całego województwa 
sandomirskiego. G. t. 327 str. 52. 

727. We Lwowie 7. Lutego 1546 r. Michel Żyd i Piotr i Jan Frajborgowie kwitują siebie 
ze wzajemnych pretensyj.  0. t. 24 str. 877—878. 

728. W Krakowie 16. Marca 1546 r. Zygmunt L potwierdza żonie i dzieciom Jerzego z Pa- 
niowa, starosty żydaczowskiego, posiadanie Zydaczowa z przyległościami i cłem w Dolinie aż do 
wypłaty pewnej sumy, a to stosownie do swego dawnego przyrzeczenia, danego Jerzemu i Malchierowi 
Paniowskim, starostom żydaczowskim. C. t. 329 str. 184. 

729. W Krakowie 22. Marca 1546 r. Zygmunt I. uwiadamia, że chociaż pod karą śmierci 
zakazał Janowi Władyce ,   mieszczaninowi  lwowskiemu , poruszać sprawę jego  przeciw burmistrzowi 


49 

i rajcom  lwowskim a  tenże  mimo to sprawę  na  nowo  przed  sądem  poruszył  i  przez  to  karze 
śmierci podpaść powinien,  przecież ten raz uwalnia go od tej kary. 0. t. 327 str. 638. 

730. W Krakowie 22. Marca 1546 r. Zygmunt I. nadaje młynarzowi Buszkowi młyn nad 
rzeką. Kamionką. 0. t, 30 str. 805—806. 

731. W Krakowie 7. Kwietnia 1546 r. Zygmunt I. zakazuje Melchiorowi z Paniowa, staroście 
żydaczowskiemu, uciskać poddanych.  C. t. 24 str. 597—602. 

732. W Krakowie 20. Kwietnia 1546 r. Zygmunt I. ustanawia wadyum 1000 grzywien 
pomiędzy Walentym Klunskim a Stanisławem Fredruszem. 0. t. 25 str. 319—320. 

733. W Krakowie 20. Kwietnia 1546 r. Zygmunt I. uwiadamia Mikołaja Odnowskiego 
z Fulsztyna, starostę lwowskiego, że nakłada wadyum 1000 grzywien pomiędzy Piotrem Podhoreckim 
a Walentynem Klunskim z Szerecziecza. 0. t. 25 str. 317—318. 

734. W Krakowie 29. Kwietnia 1546 r. Zygmunt I. rozkazuje wszystkim urzędnikom, 
a w szczególności Andrzejowi z Tęezyna, lubelskiemu, śniatyńskiemu , rohatjńskiemu i Mikołajowi 
z Sieniawy, bełskiemu wojewodom, hetmanowi polnemu, kołomyjskiemu i halickiemu starostom, 
aby dozwalali wolnego przewozu kruszców do Wołoszczyzny. C. t. 326 str. 666 — 7. 

735. We Lwowie 29. Kwietnia 1546 r. Mikołaj Leśniowski Gołąbek z Zimnejwody, sędzia 
i Daniel Wolwanowski, podsędek ziemscy lwowscy, poświadczają przebieg sporu, toczącego się przed 
sądem ziemskim od 1544 — 46 r. między Eliaszem Popowiczem z Sołonki a Timoszem Szamborem 
z Horbacza. 0. t  326 str. 458—60 i Castr. Grodec. ad Castr. Leopol. t.  1 str. 323—6. 

736. We Lwowie 29. Kwietnia 1546 r. Mikołaj Gołąbek z Zimnejwody. sędzia i Daniel 
Wolwanowski, podsędek ziemscy lwowscy , poświadczają przebieg sporu w sądzie ziemskim toczącego 
się od 1544— 46 r. między Zacharyaszem Czirkaskim a Marcinem Pirzchnickim.  0. t. 326 str. 693 — 8. 

737. W Krakowie 19. Czerwca 1546 r. Wyrok królewski w sprawie między Mikołajem 
Odnowskira, kasztelanem przemyskim i starostą lwowskim a Andrzejem z Górki, kasztelanem po- 
znańskim i starostą wielkopolskim, o Jaworów i Złoczów.  C. t. 326 str. 519 — 520. 

738. W Krakowie 20. Czerwca 1546 r. Zygmunt L zakazuje Prokopowi Sieniawskiemu 
pobierać od mieszczan lwowskich podatki w naturaliach. C. t. 24 str. 880—881. 

739. We Lwowie po 13. Lipca 1546 r. Boczki sądu ziemskiego lwowskiego w sprawie 
Andrzeja Kucharskiego z Lachodowa przeciw Jopowi Sokolnickiemu z lat 1545 — 46. C. t. 326 
str. 690—693. 

740. W Krakowie 22. Sierpnia 1546 r. Zygmunt L rozkazuje poddanym stawać na cytacye 
komisarzów królewskich w sprawie Makarego , halickiego , lwowskiego i kamienieckiego władyki. 
C. t. 326 str. 461. 

741. W Krakowie 23. Sierpnia 1546 r. Zygmunt 1. wzywa Mikołaja, Stefana, Władysława 
Zbaraskich, Jakóba Dudyńskiego, Leonarda Klunyskiego, aby się poddali wyrokowi sądu komisarskiego 
w sprawie z Janem z Kamieńca o wsi Nyskowcze , Serecziecz,  Panassowcze. 0. t. 326. str. 390 — 91. 

742. W Żydaczowie 23. Sierpnia 1546 r. Malchier z Paniowa, starosta żydaczowski, poświadcza 
przebieg sporu, toczącego się przed sądem grodzkim żydaczowskim między Janem Wydżgą a Prokopem 
z Sieniawy, stolnikiem lwowskim. C. t. 326 str. 724—728. 

743. W Krakowie 24. Sierpnia 1546 r. Zygmunt L rozkazuje komisarzom swoim Mikołajowi 
z Buczacza, kamienieckiemu, Janowi z Mielca, wiślickiemu, chmielnickiemu staroście, Janowi Sienień- 
skiemu, halickiemu kasztelanom, Mikołajowi Leśniewskiemu z Zimnejwody, sędziemu i Danielowi 
Wolwanowskiemu, podsędkowi ziemskim lwowskim , aby oddaH Janowi z Kamieńca dobra Nyskowcze, 
Serecziecz, Panasowcze i inne. C. t. 326 str. 386 — 7. 


5Q 

744. W Krakowie 24. Sierpnia 1546 r. Zygmunt I. rozkazuje klerowi ruskiemu stawać na 
cytacje komisarzów królewskich w sprawie z Makarym, władyka halickim, lwowskim i kamienieckkn. 
0. t. 326 str. 461—2. 

745. W Busku 9. Września 1546 r. Jan z Mielca, kasztelan wiślicki, starosta chmielnicki i inni 
komisarze królewscy wydają wyrok w sprawie Jana z Kamieńca i Zbaraskich.  0. t. 326 str. 392 — 3. 

746. W Złoczowie 26. Października 1546 r. Eoczki sądu komisarskiego w sprawie Jana 
z Kamieńca, wojewodzica podolskiego, o wykupno dóbr Nyskowcze, Serecziecz, Zahorygye, Panasowcze 
i t. d. 0. t. 326 str. 385—398. 

747. W Krakowie 24. Listopada 1546 r. (Piotr) Dembieński z Piotrkowic, sędzia i Andrzej 
Mysłowski z Mysłowic, podsędek ziemscy krakowscy, wydają wyrok w sprawie między Stanisławem 
z Tęczyna, podkomorzym sandomirskim , starostą trembowelskim i dzierżawcą wsi król. Zubów 
i przynależności z Zygmuntem Zarzeckim. 0. t. 334 str. 727 — 9. 

748. W Krakowie 27. Listopada 1546 r. Zygmunt I. potwierdza dokument Andrzeja ze 
Sprowy, wydany we Lwowie 12. Września 1461 r., i Guntera z Sieniawy wydany we Lwowie po 
21. Października (między 1478—86 r.) w sprawie granicy między Lwowem a Zimnowodą. C. t. 334 
str. 642—646. 

749. W Krakowie 17. Grudnia 1546 r. Zygmunt L nakazuje Malchierowi z Paniowa, dzierżawcy 
dóbr królewskich żydaczowskich, wstrzymać się od wyrządzania krzywd Zydaczowowi aż do rozpatrzenia 
sporu przez komisarzów królewskich. 0. t. 326 str. 470. 

750. W Krakowie 12. Stycznia 1547 r. Zygmunt L wzywa urzędy, aby dopomagały Janowi 
Brzeskiemu, któremu polecił zbierać podatki od Żydów. 0. t. 326 str. 516—517. 

751. W Krakowie 26. Lutego 1547 r. Franciszek Lłsmaninus, mistrz i komisarz generalny 
Franciszkanów w Polsce i Czechach , pozwala Janowi Bolanowskiemu , gwardyanowi lwowskiemu 
i komisarzowi swemu na Eusi, ułożyć granice dóbr z Janem Pieczychowskim. T, t. 14 str. 392; 
granice ibidem str. 393. 

752. W Krakowie 28. Lutego 1547 r. Zygmunt 1. zatwierdza Jana Osmolskiego, plebana 
z  Gródka i jego następców w posiadaniu stawu w Dobrostanach.  0. t. 603 str. 647—649. 

753. W Krakowie 22. Marca 1547 r. Zygmunt I. nakłada wadyum na prośbę Waszka i Siena 
Ozerkaskich, Fiedka Zajączka i Fiedki, żony Zajączka a siostry Czerkaskich, którym groził Marcin 
Pierzchnicki, poborca. 0. t. 326 str. 714 — 15. 

754. W Krakowie 30. Marca 1547 r. Zygmunt L rozkazuje Albertowi Lissowskiemu , staroście 
gródeckiemu, wypłacić mieszczanom Gródka przeznaczoną na wybudowanie murów kwotę. C. t. 326 
str. 563—4. 

755. W Krakowie 6. Kwietnia 1547 r. Zygmunt I. wzywa burmistrza i rajców lwowskich, 
aby stawili się przed sądem komisarskim w sprawie popa Tomasza Bloawisczenskiego. G. t. 326 
str. 567. 

756. W Krakowie 23. Kwietnia 1547 r. Zygmunt I. rozkazuje Janowi Eychcickiemu, staroście 
kamioneckiemu , ażehy przyczynił się, stosownie do przywileju, do naprawy młyna w Łanach. 
C. t. 326 str. 663. 

757. We Lwowie 27, Kwietnia 1547 r. Mikołaj Gołąbek, sędzia i Daniel Wolwanowski, 
podsędek ziemscy lwowscy, poświadczają przebieg sporu, toczącego się od 1546 r. przed sądem 
ziemskim między Dorotą, córką Jerzego Plotenickiego, siostrą Andrzeja Jawor a Szymonem Olszowskim. 
C. i 326 str. 643—663. 


£ ^ 

P 

1 T, 


758. We Lwowie 28. Kwietnia 1547 r. Jan z Mielca, wojewoda ziem podolskich, starosta 
chmielnicki, mianuje Klemensa z Zaruezcza woźnym generalnym. T. t. 14 str. 540. 

759. W Krakowie 10. Maja 1547 r. Zygmunt I. uwiadamia, że polecił Mikołajowi z Sie- 
niawy, wojewodzie bełskiemu, hetmanowi polnemu, ściągać podatki od Żydów. 0. t. 326 str. 676 — 7 
i t. 338 str. 174. 

760. We Lwowie 14. Lipca 1547 r. Przebieg sporu Eliasza Popowicza przeciw Pawłowi 
ambor, toczącego się przed sądem ziemskim. C. t. 27 str. 121. 

761. We Lwowie 14. Lipca 1547 r. Mikołaj Gołąbek Leśniowski z Zimnejwody, sędzia 
Daniel Wolwanowski, podsędek ziemscy lwowscy, poświadczają przebieg sporu, toczącego się od 
546 r. przed sądem ziemskim, między Mikołajem Dziedoszyckim, wojskim trembowelskim a Prokopem 
ieniawskim, stolnikiem lwowskim. 0. t. 326 str. 746—9. 

762. W Piotrkowie 5. Sierpnia 1547 r. Zygmunt 1. zakazuje Tomaszowi Blahowiszczenskiemu, 
opowi ruskiemu we Lwowie, naruszać przyległe cerkwi grunta mieszczańskie. C. t. 326 str. 750 — 1. 

763. W Piotrkowie 11. Sierpnia 1547 r. Zygmunt I. nakazuje wieśniakom wsi Krassowa 
słuchać wyroku komisarzy królewskich. C. t. 326 str. 754. 

764. W Piotrkowie 23. Sierpnia 1547 r. Zygmunt L rozkazuje burmistrzowi i rajcom lwowskim 
wydać z aktów kopie wilkierzów , potrzebnych Andrzejowi Pełce, sędziemu ziemskiemu halickiemu 
i Eufrozynie, żonie jego. 0. t. 326 str. 879—880. 

765. W Piotrkowie 1. Września 1547 r. Zygmunt I rozkazuje Piotrowi z Dąmbrowicy, 
wojewodzie ruskiemu, przestrzegać, aby Żydzi nie bili więcej bydła jak im potrzeba do własnego 
użytku. C. t. 326 str. 770 i 845—6. 

766. W Piotrkowie 1. Września 1547 r. Zygmunt L rozkazuje burmistrzowi i rajcom miasta 
Lwowa przestrzegać przywilejów rzeźników. 0. t. 326 str. 771. 

767. W Piotrkowie 1. Września 1547 r. Zygmunt L rozkazuje Mikołajowi Odnowskiemu 
z Fulsztyna, kasztelanowi przemyskiemu , staroście lwowskiemu , przestrzegać przywilejów rzeźników 
lwowskich 0. t. 326 str. 770—1. 

768. W Piotrkowie 22. Września 1547 r. Zygmunt 1. pozwala mieszczanom gródeckim 
obrządku ruskiego , przenieść cerkiew z przedmieścia do miasta na miejsce darowane przez 
Sienka a położone między domami Stanisława Duchny i Felixa Sadlona. C. t. 345 str. 263 i T. t. 65 
str. 413. 

769. W Piotrkowie 12, Października 1547 r. Zygmunt L rozkazuje Mikołajowi Odnowskiemu 
z Fulsztyna, kasztelanowi przemyskiemu, staroście lwowskiemu, wprowadzić Szymona Cisowskiego 
w posiadanie Paluchowa i Pletenicz. 0. t. 326 str. 789 — 91. 

770. W Olesku 13. Listopada 1547 r. Jan z Kamieńca, dziedzic Oleska i Załoziee, wyposaża 
kościół w Załoścach. T. t. 46 str. 564—567. 

771. W Piotrkowie 21. Stycznia 1548 r. Zygmunt L rozkazuje burmistrzowi i rajcom 
lwowskim zmusić żonę Władyki Jana, która do Josta Glacza uciekła, do powrotu do męża. 
0. t. 26 str. 52, 53. 

772. W Piotrkowie 21. Stycznia 1548 r. Zygmunt L rozkazuje Mikołajowi Odnowskiemu, 
kasztelanowi przemyskiemu, staroście lwowskiemu, zmusić żonę Władyki Jana, która uciekła do Josta 
Glacza, do powrotu do męża. 0. t. 26 str. 52. 

773. W Piotrkowie 24. Stycznia 1548 r. Zygmunt 1. uwiadamia poborców podatków, że 
uwolnił mieszczan łowickich od podatków. C. t. 331 str. 59—60. 


52 

774. W Piotrkowie 3. Lutego 1548 r. Zygmunt I. rozkazuje Mikołajowi Odnowskiemu 
z Fulsztyna, kasztelanowi przemyskiemu, staroście lwowskiemu, sprawę między Janem z Mielca, 
wojewodą podolskim, przedtem kasztelanem wiślickim, a Stanisławem Broniewskim o nieprzyjacielski 
najazd z  ksiąg wykreślić, bo spór ten syn królewski zupełnie załagodził. C. t. 326 str. 810 — 11. 

775. W Krakowie 3. Lutego 1548 r. Zygmunt L wzywa mieszczan, a wszczególności miasta 
Gródka, którzy mają przywilej Kazimierza, uwalniający ich od dostarczania podwód i innych ciężarów, 
aby się z tymże przywilejem, celem potwierdzenia go, w Krakowie  stawili.  G.  t. 28 str. 245 — 246. 

776. W Piotrkowie 13. Lutego 1548 r. Zygmunt L daje kupcowi Kasprowi Baptyście prawo 
sprzedawania towarów, od których cło opłaci, w całej Polsce.  G. t. 326 str. 820—21. 

777. W Piotrkowie 20. Lutego 1548 r. Zygmunt L pozwala Makaremu, władyce lwowskiemu, 
halickiemu i kamienieckiemu, wykupić z rąk Gembickiego Macieja zastawione temuż przez popa 
Zbożnego monastyr i wieś Perehyńsko, należące do cerkwi halickiej. 0. t. 399 str. 1232 i t. 459 
str. 1163. 

778. W Krakowie 7. Marca 1548 r. Zygmunt L nadaje Andrzejowi i Mikołajowi Korycińskim 
w dożywocie miasto Zuków i wsi Zukocin i Abramowce. C. t. 328 str. 378 — 380. 

779. W Krakowie 7. Marca 1548 r. Zygmunt L rozkazuje Wojciechowi Lissowskiemu, 
wojskiemu stryjskiemu i staroście gródeckiemu, aby wieśniakom wiosek królewskich Krinicza i Mal- 
kawicza z lasów w Libowczy użytkować pozwolił. 0. t. 326 str. 831 — 2. 

780. Bez miejsca i daty. Zygmunt L pisze do burmistrza i rajców lwowskich w sprawie Doroty 
Mysczowskiej, żony Prokopa Mysczowskiego, wójta lubaczowskiego, przeciw Anastazy! Morochowskiej. 
0. t. 22 str. 594—596. 

781. W Krakowie 8. Czerwca 1548 r. Zygmunt August, król, zakazuje Markowi Bałłabanowi, 
mieszać się do administracyi monasterów, które podlegają Makaremu, władyce halickiemu i kamie- 
nieckiemu. 0. t. 326 str. 870. 

782. W Krakowie 15. Czerwca 1548 r. Zygmunt August, król, rozkazuje Andrzejowi 
z Tęczyna, wojewodzie lubelskiemu, staroście śniatyńskiemu i rohatyńskiemu, aby zabraną Andrzejowi 
Świerskiemu z Świrza wieś Tuczne zwrócił. C. t, 326 str. 871 — 2. 

783. W Krakowie 6. Sierpnia 1548 r. Zygmunt August, król, rozkazuje burmistrzowi i rajcom 
lwowskim oddać żonie Władyki Jana dobra odziedziczone po Kochnowej i przez komisarzy jej przyznane. 
C. t. 26 str. 53—54. 

784. W Krakowie 13. Sierpnia 1548 r. Zygmunt August, król, daje Krzysztofowi Borkowi, 
dworzaninowi swemu 100 złotych z podatku należnego od lwowskich Żydów. 0. t. 328 str. 908—909. 

785. W Jedlnie 29. Września 1548 r. Zygmunt August, król, nakazuje Mikołajowi Sieniawskiemu, 
wojewodzie bełskiemu, hetmanowi polnemu, halickiemu i kołomyjskiemu staroście, aby wstrzymał się 
od wykonania wyroku w sprawie Kalinowskich.  C. t. 25 str. 387 — 388. 

786. Na sejmie w Piotrkowie 10. Grudnia 1548 r. Zygmunt August, król, potwierdza przywileje 
Jana Olbrachta, wydane na sejmie w Piotrkowie 8. i 10. Lutego 1501 r. dla Żyrawki i Sołonki. 
C. t. 26 str. 399—402, t. 461 str. 2478 i t. 564 str. 1587. 

787. W Piotrkowie 11. Grudnia 1548 r. Zygmunt August, król, potwierdza dokument Kazimierza 
Jagiellończyka, wydany Żydom w Krakowie 13. Sierpnia 1453 i-.  0. t. 461 str. 54 — 69. 

788. W Piotrkowie 16. Grudnia 1548 r. Zygmunt August, król, poleca burmistrzowi i rajcom 
lwowskim sprawę Jana Sienińskłego z Gołogór, kasztelana halickiego, przeciw Jaezkowi, mieszcza- 
ninowi lwowskiemu o dług 540 złt.  0. t. 26 str. 103. 


53 

789. W Piotrkowie na sejmie 19. Grudaia 1548 r. Zygmunt August, król, wydaje wyrok 
w sprawie między Piotrem i Bartłomiejem Korytkami a Stanisławem Broniowskim.  C. t. 26 sir. 171 — 180. 

790. W Piotrkowie 21. Grudnia 1548 r. Zygmunt August, król, napomina Mikołaja Leśnio- 
wskiego sędziego. Piotra Cziestinskiego, podsędka i Marcina Broniewskiego, pisarza ziemskicłi lwo- 
wskich, aby nie zaniedbywali urzędu swego i wedle statutu z r. 1543 pierwszy roczek odprawili zaraz 
po Trzech Królach, a następne wedle zwyczaju istniejącego na Eusi. C. t. 26 str. 92. 

791. Na sejmie Piotrkowskim 23. Grudnia 1548 r. Zygmunt August, król, ustanawia wadyum 
600 grz. w sprawie Jacka Staskowicza przeciw Michałowi Jędruszkowi. 0. t. 27 str. 99 — 100. 

792. W Piotrkowie 24. Grudnia 1548 r. Zygmunt August, król, rozkazuje Mikołajowi Odno- 
wskiemu z Fulsztyna, kasztelanowi przemyskiemu, staroście lwowskiemu, przestrzegać, aby Żydzi nie 
wypasali więcej bydła jak do koniecznego użytku im potrzeba. C. t. 26 str. 89 — 90. 

793. W Piotrkowie 24. Grudnia 1548 r. Zygmunt August, król, rozkazuje burmistrzowi i raj- 
com lwowskim przestrzegać, iżby Ormianie sprzedawali tylko Ormianom mięso. C. t. 26 str. 89. 

794. W Piotrkowie 5. Stycznia 1549 r. Zygmunt August, król, po ponownem przeprowadze- 
niu sporu Jana Władyki i Róży Herbisthowny małżonków, mieszczan lwowskich, przeciw burmistrzowi 
i rajcom lwowskim o posiadanie dóbr po śp. Annie Koehnownej zatwierdza wyroki ojca swego 
potępiające powoda. 0. t. 327 str. 639. 

795. W Nowym Hrodku 10. Stycznia 1549 r. Makary, metropolita kijowski, halicki i wszech 
Eusi, ustanawia dochody i sposób utrzymania kryłoszan. 0. t. 386 str. 811 — 817. 

796. Na sejmie w Piotrkowie 16. Stycznia 1549 r. Zygmunt August, król, zakazuje burmi- 
strzowi i rajcom sądzić Żydów, co przybywają do Lwowa z prowincyi, gdyż ci należą przed sąd 
wojewody ruskiego. Piotra z Dąmbrowicy. C. t. 26 str. 131. 

797. W Piotrkowie 18. Stycznia 1549 r. Mikołaj z Sieniawy, wojewoda bełski, hetman polny 
koronny, bełski, halicki i kołomyjski starosta, wydzierżawia myta halickie i kołomyjskie na dwa lata 
Żydom lwowskim Izakowi i Natanowi. C. t. 327 str. 431. 

798. W Busku 29. Stycznia 1549 r. Boczki sądu buskiego z r. 1547 — 49 w sprawie Marcina 
Krempskiego  i Prokopa  Sieniawskiego ,  stolnika  lwowskiego.  C.  t.  26  str.  269—289,  296 — 318. 

799. W Piotrkowie 4. Lutego 1549 r. Zygmunt August, król, na prośbę Eliasza Popowicza 
z SoJonki nakazuje Mikołajowi Odnowskiemu, kasztelanowi przemyskiemu i staroście lwowskiemu, egze- 
kwować wyrok w sprawie przeciw Tymoszowi Schambor, Annie żonie, Andrzejowi, Łukaszowi i Iwa- 
śce, synom niegdyś Iwaśki Schambora. 0. t. 327 str. 175. 

800. W Piotrkowie 28. Stycznia 1549 r. Zygmunt August, król, rozkazuje Mikołajowi z Sie- 
niawy, wojewodzie bełskiemu, aby nie pozwolił Arnolfowi Bludnickiemu używać plonów ze wsi Sapchów, 
bo należą do Jana Herburta Kukizowskiego. 0. t. 26 str. 451 — 452. 

801. W Sulejowie 5. Lutego 1549 r. Zygmunt August, król, poleca Mikołajowi z Fulsztyna, 
ażeby wpisać kazał ugody zawarte między Piotrem Ożgą i Piotrem Wrzeszczem w księgi grodzkie 
lwowskie. 0. t. 27 str. 119—120. 

802. W Busku 14. Lutego 1549 r. Jan Gołogórski z Pomorzan zeznaje, że potwierdza wszel- 
kie zapisy dotyczące dóbr Międzyborza a uczynione przez Jana Sienieńskiego , kasztelana haUckiego. 
C. t. 327 str. 123. 

803. W Busku 14. Lutego 1549 r. Jan Sienieiiski, kasztelan halicki, właściciel Gołogór i Jan 
Gołogórski, syn niegdyś Dawida Sienieńskiego, właściciel Pomorzan, czynią dział dóbr dziedzicznych. 
C. t. 327 str.  137. 


54 

804. W Krakowie 17. Lutego 1549 r. Zygmunt August, król, nadaje kamienicę na krako- 
wskiem przedmieściu we Lwowie, stojącą pod zamkiem wyższym, niegdyś własność Ottona z Chod- 
cza, Mikołajowi z Sieniawy, wojewodzie bełskiemu. 0. t. 505 str.  1254—6. 

805. We Lwowie 16. Marca 1549 r. Jakób Herburt z Felsztyna zeznaje, że obciąża wieś 
swą Gdassicze, w przemyskim obwodzie, sumą 455 złot. i I grosza monety polskiej na rzecz Miko- 
łaja Odnowskiego. 0. t. 327 str. 237, 245 i 254. 

806. We Lwowie 19. Marca 1549 r. Mikołaj Odnowski, kasztelan przemyski, lwowski i ziem 
ruskicłi starosta . uwiadamia Prokopa Sieniawskiego , stolnika lwowskiego , że wydelegował Macieja 
Kucharskiego do wprowadzenia Jana Wydżgi w posiadanie wygrany cłi dóbr Sieniawa. 0. t. 27 
str.  96—98. 

807. W Krakowie 23. Marca 1549 r. Zygmunt August, król, potwierdza przywilej Zygmunta I, 
wydany w Krakowie 1. Marca 1507 r. miastu Chęcinom. 0. t. 330 str. 375—77. 

808. W Krakowie 18. Kwietnia 1549 r. Zygmunt August, król, napomina Marka Bałabana, 
żeby nie niepokoił dóbr monastyru uniejowskiego. 0. t. 26 str. 215. 

809. W Krakowie 20. Kwietnia 1549 r. Zygmunt August, król, wzywa Ormianina Grzegorza 
Kirkosza Popowicza przed sąd swój do Krakowa. 0. t. 27 str. 3—4. 

810. W Krakowie 22. Kwietnia 1549 r. Zygmunt August, król, przykazuje Mikołajowi Le- 
śniewskiemu z Zimnej Wody, sędziemu, Piotrowi Oiestińskiemu, podsędkowi ziemskim lwowskim, Wol- 
fangowi Schulzowi, Stanisławowi Balgierowi, rajcom i Hieronimowi Schapale, ławnikowi lwowskim, 
komisarzom swoim, aby czekali na rozstrzygnięcie królewskie w sprawie seniorów prawa ormiańskiego 
i Grzegorza Kyrkos Popowicza. 0. t. 27 str. 1 — 2 i T. t. 14 str. 544. 

811. W Krakowie 23. Kwietnia 1549 r. Zygmunt August, król, przyznając arcybiskupowi 
lwowskiemu. Piotrowi Starzechowskiemu, prawo prezentowania władyki lwowskiego, poleca mu Marka 
Bałabana na tę godność, opróżnioną śmiercią Makarego. C. t. 26 str. 923. 

812. We Lwowie 25. Kwietnia 1549 r. Mikołaj Gołąbek Leśniowski z Zimnej Wody, sędzia 
i Piotr Cziestinski z Czarnokuńcza, podsędek ziemscy lwowscy, ogłaszają przebieg procesu Leonarda 
Ozizikowskiego z Ozizikowa, powoda, przeciw Janowi Dawidowskiemu z Zorawnłk podsądnemu. 
C. t. 327 str. 451. 

813. We Lwowie 25. Kwietnia 1549 r, Mikołaj Gołąbek Leśniowski, sędzia i Piotr Cziestinski, 
podsędek ziemscy lwowscy, poświadczają przebieg sporu toczącego się przed sądem ziemskim lwo- 
wskim między Mikołajem Chomętowskim i Janem Gołogórskłm. 0. t. 26 str. 415—446. 

814. We Lwowie 25. Kwietnia 1549 r. Mikołaj z Sieniawy, wojewoda bełski, hetman polny, 
halicki i kołomyjski starosta, właściciel wsi Dobrcze, Hynowicze, zeznaje, że na dobrach tych ubezpiecza 
Marcinowi Chodorowskiemu z Chodorowstawu 1700 złot. pol. 0. t. 327 str. 226. 

815. W Krakowie 26. Kwietnia 1549 r. Zygmunt August, król, rozkazuje Piotrowi, arcybi- 
skupowi lwowskiemu, Mikołajowi Leśniewskiemu, sędziemu i Piotrowi Oiestińskiemu podsędkowi ziem- 
skim lwowskim, oddać sprawę władyki włodzimirskiego, Alexego i Iwana Borzobohaczicza o woły i inne 
rzeczy przed sąd królewski. C. t. 26 str. 222. 

816. W Poznaniu 5. Maja 1549 r. Andrzej hr. z Górki daje Mikołajowi Kubileckiemu, swemu 
dworzaninowi, pustki zwane Kunin na założenie osady z prawem magdeburskiem. C. t. 33 
str. 284—286. 

817. W Krakowie 14. Maja 1549 r., Zygmunt August, król, poleca Mikołajowi z Sieniawy, 
wojewodzie bełskiemu, hetmanowi poln. kor., staroście halickiemu i kołomyjskiemu, sprawę Katarzyny, 
wdowy Sienka, z Anną Kalinowską. C. t. 26 str, 249—251. 


55 

818. W Krakowie 1. Czerwca 1549 r. Zygmunt August, król, rozkazuje Sienkowi stanąć przed 
komisarzami królewskimi i wojewody wołoskiego. C. t. 26 str. 388. 

819. W Krakowie 12. Czerwca 1549 r. Roczki krakowskie w sprawie Jana Czielią z Andrze- 
jem Lisieckim. C. t. 27 str.  190 — 197. 

820. W Krakowie 13. Czerwca 1549 r. Zygmunt August, król, nadaje przywileje Ormianom 
lwowskim. C. t. 393 str. 1083. 

821. Na polu między wsiami Chłopi, Uhiereze i Koropicz 15. Czerwca 1549 r. Jan Herburt 
z Fulsztyna, podkomorzy lwowski, rozgranicza wsi Chłopi i Uhercze, własność Jana Mieleckiego, 
wojewody podolskiego, starosty chmielnickiego i żony jego Anny z Dalejowa, od wsi Koropicz, wła- 
sności Andrzeja Podoleckiego. T. t.  14 str. 236. 

822. W Nowym Korczynie 17. Czerwca 1549 r. Andrzej Gnojeński, burgrabia krakowski 
i starosta nowokorczyński, ogłasza wyroki sądu nowokorczyńskiego w sprawie Jana Kazimirskiego 
przeciw Marcinowi Przechnickiemu. 0. t. 26 str. 693—718. 

823. W Krakowie 22. Czerwca 1549 r. Zygmunt August, król, wzywa wszystkie urzędy, aby 
dopomagały Markowi Bałabanowi, władyce lwowskiemu, przeciw popom , którzy nie chcą się poddać 
jego jurysdykcyi. C. t. 26 str. 462 — 464. 

824. W Krakowie 26. Czerwca 1549 r. Zygmunt August, król, wydaje wyrok w sprawie rze- 
źników ormiańskich a rzeźników miasta Lwowa. C. t. 26 str.  649 — 651. 

825. W Krakowie 28. Czerwca 1549 r. Zygmunt August, król, poleca Mikołajowi Odno- 
wskiemu, aby Franciszkanom lwowskim zwrócił miejsce zajęte na stajnie. C. t. 27 str. 317—319. 

826. Na polu między wsiami Czesski, Dmitrowice i Winniczki 1. Lipca 1549 r. Eozgranicze- 
nie dóbr Czesski , należących do Franciszkanów lwowskich, od dóbr Dmitrowice i Winniczki, należą- 
cych do Jana Pieczychoskiego. T. t.  14 str. 393. 

827. W Krakowie 5. Lipca 1549 r. Zygmunt August, król, poleca sądowi grodzk. lwowskie- 
mu przeprowadzić podział dóbr między Janem a Pawłem Samborami. C. t. 27 str. 296 — 299. 

828. W Krakowie 12. Lipca 1549 r. Zygmunt August, król, napomina Mikołaja Sieniawskiego, 
wojewodę bełskiego, hetmana polnego kor., starostę halickiego i kolomyjskiego, aby mieszczan Halicza 
nie uciskał karami. C. t. 26 str. 534. 

829. W Krakowie 14. Lipca 1549 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Mikołaja Sieniawskiego, 
wojewodę bełskiego, że sprawę między nim a mieszczanami Halicza przeznaczył na sejm najbliższy. 
C. t. 26 str. 534—535. 

830. W Krakowie 20. Lipca 1549 r. Zygmunt August, król, poleca Mikołajowi z Sieniawy, 
wojewodzie bełskiemu, hetmanowi polnemu, sprawę Anny z Kalinowskich Brzissowskiej, Jana i Mar- 
cina Kalinowskich z jednej, a Sienka, mieszczanina lwowskiego z drugiej.  0. t. 26 str. 473—474. 

831. W Krakowie 22. Lipca 1549 r. Zygmunt August, król, pisze do rajców lwowskich 
w sprawie piekarzów lwowskich. 0. t. 28 str. 444 — 445. 

832. W Krakowie 23. Lipca 1549 r. Zygmunt August, król, nadaje w mieście powstałem ze 
wsi Mosty wójtostwo Andrzejowi Rokickiemu. C. t. 377 str. 122. 

833. W Krakowie 23. Lipca 1549 r. Zygmunt August, król, funduje w Augustowie kościół. 
C. t. 6 str. 129 — 130. 

834. W Kurzanach 24. Lipca 1549 r. Andrzej Wysocki, wojski buski, Mikołaj Chocimierski, 
podsędek halicki, Felix Ziemnicki z Bielki, delegaci starostwa lwowskiego, przeprowadzają podział 
dóbr między Franciszkiem i Ambrożym Kurczyuskimi, braćmi rodzonymi. C. t. 22 str. 36—43. 


56 

835. W Wiślicy 29. Lipca 1549 r. Zygmunt August, król, rozkazuje Janowi Kazimirskiemu, 
dzierżawcy z Skowrodaa, stanąć przed sądem w Wiślicy na wezwanie Anny Pirznickiej. G. t. 26 
str. 929—931. 

836. W Krakowie 14. Sierpnia 1549 r. Zygmunt August, król, [pozwala Malehierowi z Pa- 
niowa, staroście żydaczowskiemu, obciąiać królewszczyzny Orisskowcze i Ollyessthow. C. t. 329 str. 181. 

837. W Krakowie 28. Sierpnia 1549 r. Zygmunt August, król, potwierdza Swaryczowskim 
dokument kniazia Fedora Olkirkowicza wydany w Żydaczowie 27. Grudnia 1518 r. C. t. 470 
str, 153—155. 

838. W Krakowie 28. Sierpnia 1549 r. Zygmunt August, król, potwierdza Swaryczowskim 
dokument Zygmunta I. wydany w Piotrkowie 6. Lutego 1511 r. 0. t. 470 str. 156 — 161. 

839. W Krakowie 31. Sierpnia 1549 r. Zygmunt August, król, potwierdza dziai graniczny 
pomiędzy wsiami Kryłosem i Komarewem dokonany przez Andrzeja Ciołka, starostę halickiego, w r, 
1420. 0. t. 567 str. 42—44. 

840. W Krakowie 16. Września 1549 r. Zygmunt August, król, uwiadamia wojewodów i sta- 
rostów, że ustanowi! podatek na Żydów i polecił pobór Stanisławowi Lipnickiemu, łowczemu 
sandomirskiemu. 0. t. 26 str. 946 — 947. 

841. We wsiach Horbacze alias Dubrowlany i Cheboczin od 31. Października do 2. Listo- 
pada 1549 r. Maciej Kucharski przeprowadza, z ramienia królewskiego imieniem urzędu starościńskiego 
lwowskiego, dział dóbr Horbacze alias Dubrowlany i Cheboczin między braćmi Janem i Pawłem 
Samborami. 0. t. 26 str. 856. 

842. W Krakowie 20. Listopada 1549 r. Zygmunt August, król, nakazuje Markowi Bałaba- 
nowi, władyce lwowskiemu, halickiemu i kamienieckiemu, aby wynagrodził szkody wyrządzone mona- 
styrowi uniejowskiemu, zwalnia go od opieki monasteru, którą porucza Alexandrowi Wanykowi Laho- 
dowskiemu. 0. t. 26 str. 897—898. 

843. We Lwowie 22. Listopada 1549 r. Prokop Sieniawski z Sieniawy, stolnik lwowski, wła- 
ściciel Wonylowa i Lany, zeznaje, że winien 872 zł. Stanisławowi hr. z Tęczyna, lubelskiemu i beł- 
skiemu staroście, i zabezpiecza je na wsi Lany. C. t. 29 str. 56—60. 

844. W Krakowie 3. Grudnia 1549 r. Zygmunt August, król, potwierdza przywilej Kazimierza 
Jagiellończyka, wydany we Lwowie 3. Kwietnia 1460 r.  na korzyść miasta Stryja. T. t. 14 str. 373. 

845. W Krakowie 5. Grudnia 1549 r. Zygmunt August, król, potwierdza akt kupna i sprze- 
daży wsi Horpyn, Wyrów i Tadanie zawarty między Jerzym Czernikowskim a Eafałem Choteckim. 
C. t. 328 str. 439—441. 

846. W Krakowie 11, Grudnia 1549 r. Zygmunt August, król, potwierdza Fedora, popa 
w Dobrotworze i potomków męskich w administraeyi dóbr monastyru Jaźwin, C. t. 30 str. 782 — 784. 

847. W Krakowie 22. Stycznia 1550 r. Zygmunt August, król, uwalnia mieszkańców Baru 
od płacenia podatków. 0. t. 328 str. 362—364. 

848. W Kazimirzu 22, Stycznia 1550 r. Piotr Firlej z Dąmbrowicy, wojewoda ziem ruskich 
generalny, radomski i kazimirski starosta, mianuje woźnym Bartłomieja z Oleska, poddanego Stanisława 
Herburta z Fulsztyna, chorążego halickiego. T. t. 14 str. 198. 

849. W Krakowie 3, Lutego 1550 r. Zygmunt August, król, poleca Mikołajowi Odnowskiemu 
z Fulsztyna, staroście lwowskiemu, bronić przywilejów lwowskiego cechu krawieckiego, C, t, 26 
str, 991. 


57 

850. W Krakowie 8. Lutego 1550 r. Zygmunt August, król, zakazuje Melchiorowi z Paniowa, 
staroście żydaczowskiemu, przywłaszczać sobie nad osobami duchownemi jurysdykcyi, która należy 
do Piotra, metropolity lwowskiego. G. t. 327 str. 223. 

851. W Krakowie 14. Lutego 1550 r. Zygmunt August, król, potwierdza dokument Władysława 
Jagiełły, wydany w Dobrostanach 5. Października 1420 r. dla Iwana i Wlaszyna Wołochów. 
C. t. 341 str. 661. 

852. W Nowym Korczynie 29. Marca 1550 r. Andrzej Gnojeński z Gnojnik, burgrabia 
krakowski, starosta Nowego miasta Korczyna, zapozywa przed s%d swój Marcina Pieszchnickiego 
z Pieszchniey i Nikunkowie w sprawie Mikołaja Zarzińskiego, stolnika sanockiego. C. t. 327 
str. 657 — 660. 

853. W Krakowie 2. Kwietnia 1550 r. Zygmunt August, król, potwierdza przywilej Zygmunta!, 
wydany w Piotrkowie 8. Grudnia 1521 r. dla miasta Buska.  C. t. 328 str. 79 — 85. 

854. We Lwowie 2. Kwietnia 1550 r. Mikołaj Odnowski z Felsztyna, kasztelan przemyski 
i lwowski, ziem ruskich starosta generalny, ogłasza wyrok sądowy, ferowany dnia 19. Marca 
w obecności Mikołaja Hinka, podstarościego lwowskiego i innych w sprawie Anny, wdowy po 
Janie Branieckim, właścicielki wsi Brańcze i Borissow przeciw Stanisławowi Branieckiemu. C. t. 29 
str. 151—161. 

855. W Krakowie 12. Kwietnia 1550 r. Zygmunt August, król, nakazuje Piotrowi Firlejowi 
z Dąmbrowicy, wojewodzie ziem ruskich generalnemu, radomskiemu i kazimirskiemu staroście i jego 
sędziemu Żydów lwowskich, aby ściśle przestrzegali przywilejów żydowskich.  C. t. 327 str. 672. 

856. We Lwowie 28. Kwietnia 1550 r. Stanisław Lipnicki, łowczy sandomirski, dworzanin 
królewski, kwituje Żydów lwowskich z pogłównego i poświadcza, iż są tak biedni, że więcej dać 
nie mogą. C. t. 26 str.  1013—1014. 

857. W Glinianach 12. i 14. Czerwca 1550 r. Boczki sądu gliniańskiego w sprawie Jana 
Zabierzowskiego. C. t. 26 str. 1005—12. 

858. W Piotrkowie 19. Czerwca 1550 r. Piotr Firlej z Dąmbrowicy, wojewoda ziem ruskich 
generalny, starosta radomski i kazimirski, mianuje Stanisława Mereskę i Myska Zuziez z wsi Pczany 
woźnymi. T. t. 14 str. 169. 

859. W Piotrkowie 20. Czerwca 1550 r. Zygmunt August, król, rozkazuje wszystkim swym 
urzędnikom, aby Janowi z Mielca, wojewodzie podolskiemu, gródeckiemu i chmielnickiemu staroście, 
wysłanemu w sprawach Ezeczypospolitej na granicę państwa , ani w podróży ani czynnościach jego 
żadnych nie stawiali przeszkód , tudzież dozwolili, by mu towarzyszyła żona jego Anna z Dalejowa 
z sługami. C. t. 29 str. 109—111. 

860. W Piotrkowie 23. Czerwca 1550 r. Zygmunt August, król. pozwala na przemianę wsi 
Mosty w starostwie bełskiem na miasto Augustów i nadaje mu prawo magdeburskie. T. t. 141 
str. 333, C. t. 203 str. 158 i t. 337 str. 66. 

861. W Piotrkowie 1. Lipca 1550 r. Piotr Firlej z Dąmbrowicy, wojewoda ruski, starosta 
radomski i kazimirski, mianuje Jakóba z Grodzisk woźnym. C. t. 33 str. 374 — 375. 

862. W Piotrkowie 5. Lipca 1550 r. Zygmunt August, król, uwalnia kupców kamienieckich 
od wszelkich ceł i myt na Eusi opłacanych z wyjątkiem cła na fortyflkacye Kamieńca, które mają 
uiszczać raytnikowi przez  starostę kamienieckiego ustanowionemu. C. t. 29 str. 52—53. 

863. W Piotrkowie 17. Lipca 1550 r. Zygmunt August, król, nakazuje mytnikom lwowskim, 
kamioneckim, buskim i drohobyckim, aby przestrzegali przywileju mieszczan sokalskich, uwalniającego 
ich od płacenia myt. C. t. 327 str. 645. 

8 


58 

864. W Piotrkowie 18. Lipca 1550 r. Zygmunt August, król, wzywa wszystkie urzędy, 
aby były pomocne Stanisławowi Lipnickiemu, łowczemu sandorairskiemu , przy zbieraniu pogłównego 
od Żydów. G. t  26 str. 1037. 

865. W Piotrkowie 28. Lipca 1550 r. Zygmunt August, król, przeznacza dla Prokopa Sie- 
niawskiego, cześnika lwowskiego, rocznie sumę 200 złotych z podatku lwowskiego. G. t. 33 str. 564 
i t. 328 str. 841—842. 

866. W Krakowie 4. Sierpnia 1550 r. Zygmunt August, król, nakazuje Mikołajowi Odnowskiemu 
z Felsztyna, kasztelanowi przemyskiemu i staroście lwowskiemu, aby przestrzegał przywilejów 
mieszczan bełskich, uwalniających ich od płacenia myt.  G. t. 327 str. 646. 

867. W Krakowie 5. Sierpnia 1550 r Zygmunt August, król, składa wadyum 300 grz. w sprawie 
Arseniego, lwowskiego, halickiego i kamienieckiego na Podolu władyki, a Anastazego Eadzilowskiego, 
monasteru uniejowskiego archimandryty.  G. t. 29 str. 76 — 77. 

868. W Krakowie 5. Sierpnia 1550 r. Zygmunt August, król, nakazuje Andrzejowi hrabiemu 
z Tęczyna, wojewodzie lubelskiemu, rohatyńskiemu , śniatyńskiemu staroście, aby bronił praw 
Anastazego, archimandryty monasteru uniejowskiego, przeciw uroszczeniom władyki lwowskiego. 
G. t. 29 str. 92. 

869. W Krakowie 9. Sierpnia 1550 r. Zygmunt August, król, uwalnia miasto Krasny Staw 
od podatków. G. t. 328 str. 313—314. 

870. W Krakowie 9. Sierpnia 1550 r. Zygmunt August, król, uwalnia miasto Przeworsk 
od podatków. G. t. 328 str. 319—321 i t. 349 str. 911. 

871. W Nowym Korczynie 18. Sierpnia 1550 r. Wyrok sądowy w sprawie Mikołaja Zarzinskiego, 
stolnika sanockiego, przeciw Marcinowi Pieszchnickiemu. C. t. 327 str. 656, 660. 

872. Na polowaniu w Niepołomicach 21. Sierpnia 1550 r. Zygmunt August, król, nakazuje 
wszystkim urzędnikom, aby Marcina Pieszchnickiego i Annę Pieszchnicką , matkę jego, z kraju 
wywołanych, schwytali i tak długo więzili, dopókiby ci nie uczynili zadość wyrokowi sądowemu, 
ferowanemu przeciw nim w sprawie Mikołaja Zarzinskiego. 0. t. 327 str. 654. 

873. W Krakowie 25. Sierpnia 1550 r. Zygmunt August, król, nakazuje Mikołajowi Odnowskiemu, 
kasztelanowi przemyskiemu i staroście lwowskiemu , aby postarał się o exekucyą wyroku w sprawie 
Mikołaja Zarzinskiego, stolnika sanockiego, przeciw Annie i Marcinowi Pieszchnickim. G. t. 327 
str. 655. 

874. W Wiśniczu 1. Września 1550 r. Zygmunt August, król, poleca szlachcie ruskiej, aby 
nie odraczała wiecu sądowego z powodu nieobecności chorego Piotra z Dąmbrowicy, wojewody 
ruskiego, radomskiego i kazimirskiego starosty.  T. t. 14 str, 124. 

875. W Drwyanie 20. Września 1550 r. Zygmunt August, król, nakazuje Mikołajowi 
Odnowskiemu z Felsztyna, kasztelanowi przemyskiemu, lwowskiemu staroście, odłożyć do przyszłej 
Wielkiejnocy exekueyą przeciw Melchiorowi z Paniowa, staroście żydaczowskiemu , przestępcy praw 
kościelnych. 0. t. 327 str. 688. 

876. W Krakowie 14. Października 1550 r. Zygmunt August, król, uwalnia na prośbę Piotra 
Kmity, hr. na Wiśniczu, wojewody krakowskiego, wielkiego marszałka koronnego i krakowskiego, 
przemyskiego, spiskiego, kolskiego starosty, mieszczan z Lieszka od opłaty łanowego, mostowego, 
targowego w obrębie granic królestwa polskiego. G. t. 329 str. 107. 

877. W Krakowie 14. Października 1550 r. Zygmunt August, król, uwalnia mieszczan 
Wiśnicza od wszelkich podatków i opłat. G. t. 346 str. 355 — 356. 


59 

878. W Krakowie 3. Listopada 1550 r. Zygmunt August, król, poleca rajcom krakowskim 
sprawę między Mojżeszem, Żydem z Krakowa, a Wolfem Scholzem, rajcą miejskim. C. t. 328 str. 115. 

879. W Krakowie 15. Listopada 1550 r. Zygmunt August, król, uwalnia mieszkańców Tarnopola, 
poddanych Jana Tarnowskiego, od opłaty cel w całem królestwie.  C. t. 330 str. 624. 

880. W Krakowie 11. Grudnia 1550 r. Zygmunt August, król, potwierdza szlachectwo Grze- 
gorzowi Ostrowskiemu, komornikowi ziemskiemu lwowskiemu. T. t. 50 str. 261. 

881. W Krakowie 16. Grudnia 1550 r. Zygmunt August, król, uwalnia miasto Sokal od 
płacenia podatków. 0. t. 32 S str. 317—318. 

882. W Krakowie 19. Grudnia 1550 r. Zygmunt August, król, uwalnia patryarchę ormiańskiego 
lwowskiego  Szczepana od składania dorocznego  podatku  około  Wielkiej nocy.   0.  t.  328 str. 691. 

883. We Lwowie b. d. (1550 r.), Mikołaj Odnowskł z Felsztyna , kasztelan przemyski , lwowski 
i ziem ruskich starosta generalny , nadaje Maciejowi Kucharskiemu , prokuratorowi dóbr królewskich 
starostwa szczerzeckiego, pełnomocnictwo do przeprowadzenia zbrojnej exekucyi wyroku sądowego 
w sprawie Joba Niziołka Jastrzembskiego przeciw Marcinowi Pieszchnickiemu , gdyż kasztelan sam 
z powodu zajęcia jego ludzi w służbie grodu lwowskiego i Kpltej nie jest w stanie obowiązkowi 
swemu zadość uczynić.  C. t. 327 str  430. 

884. W Krakowie 7. Stycznia 1551 r. Zygmunt August, król, poleca Mikołajowi Odnowskiemu 
z Fulsztyna sprawę Piotra Choteckiego o pokrzywdzenie tegoż przez sąd lwowski. C. t. 328 
str. 303—305. 

885. W Krakowie 7. Stycznia 1551 r. Zygmunt August, król, pozwala Stanisławowi Orlikowi, 
żup ruskich przełożonemu, wykupić z rąk wdowy po Karolu Plorentynie, przełożonym żup ruskich, 
młyny przemyski i drohobycki i cło w Dolinie. 0. t. 345 str. 58. 

886. W Krakowie 12. Stycznia 1551 r. Zygmunt August, król, pozwala Janowi Herburtowi 
Kukizowskiemu korzystać z lasów królewskich. 0. t, 328 str. 355. 

887. W Krakowie 31. Stycznia 1551 r. Zygmunt August, król, pisze do Melchiora z Paniowa, 
starosty żydaczowskiego, w sprawie Jana Czołhańskiego. 0. t. 328 str. 579 — 580. 

888. W Krakowie 16. Lutego 1551 r. Zygmunt August, król, poleca Mikołajowi Odnowskiemu, 
staroście lwowskiemu, sprawę między Rafałem Ohoteekim a Mikołajem Bełzeckim, Stanisławem Ga- 
jewskim i Janem Miechowickim. 0. t. 328 str.  516—517. 

889. W Krakowie 16. Lutego 1551 r. Zygmunt August, król, poleca Mikołajowi Odnowskiemu, 
staroście lwowskiemu, ażeby wyrok królewski w sprawie Eafała Choteckiego z Mikołajem Bełzeckim, 
Stanisławem Gajowskim i Janem Miechowickim zapisać kazał w księgi grodu lwowskiego. C. t. 27 
str. 352—355. 

890. W Krakowie 22. Lutego 1551 r. Zygmunt August, król, poleca Mikołajowi Odnowskiemu, 
staroście lwowskiemu, sprawę Anastazego Radziłowskiego. C. t. 328 str. 556—558 

891. W Krakowie 9. Marca 1551 r. Zygmunt August, król, poleca rajcom krakowskim 
sprawę między Żydem Mojżeszem a Wolfgangiem Szolcem, rajcą krakowskim. C. t. 328 str. 496. 

892. W Krakowie 15. Marca 1551 r. Zygmunt August, król, poleca niewymienionemu, aby 
posła wojewody wołoskiego , którego do Lwowa odprowadza pokojowy królewski , do granicy odpro- 
wadził i pieniądze na ten cel od poborcy królewskiego zabrał. Resztę tych pieniędzy ma przechować 
u siebie na podobny wypadek. C. t. 29 str. 162. 

893. W Krakowie 23. Marca 1551 r. Zygmunt August, król, uwalnia miasto Przemyśl od 
opłaty podatków. C. t. 328 str. 603—604. 


60 

894. W Krakowie 28. Marca 1551 r. Zygmunt August, król, odbiera na przedstawienia rajców 
Lwowa Mikołajowi Leśniowskiemu Gołąbkowi nadane mu w pobliżu miasta dworzysko. T. t. 66 
str, 101. 

895. W Krakowie 9. Kwietnia 1551 r. Zygmunt August, król, zabrania Piotrowi z Dąmbrowicy 
uciskać Żydów lwowskich. 0. t  33 str. 18 — 19. 

896. W Krakowie 15. Kwietnia 1551 r. Zygmunt August, król, pisze do Piotra Starzechowskiego, 
arcybiskupa lwowskiego, w sprawie Jana Gołogórskiego, kasztelana halickiego. C. t. 328 str. 574 — 575. 

897. W Krakowie 16. Kwietnia 1551 r. Zygmunt August, król, uwalnia mieszkańców miasta 
Gołogór od płacenia podatków. C. t. 328 str. 585 — 588. 

898. W Krakowie 18. Kwietnia 1551 r. Zygmunt August, król, zakazuje przyjmować skargi 
przeciw Andrzejowi Tęczyńskiemu, wojewodzie lubelskiemu, staroście śniatyńskiemu i rohatyńskiemu, 
który jest zajęty układami z Turcyą. 0. t. 29 str.  170—171 i t. 328 str. 633—634. 

899. W Krakowie 19. Kwietnia 1551 r. Zygmunt August, król, uwiadamia urzędników swoich, 
że uwalnia od podatków miasta Przemyśl, Babicę i Fulsztyn. 0. t. 328 str. 1039 — 1040. 

900. W Krakowie 24. Kwietnia 1551 r. Zygmunt August, król, nakazuje mieszkańcom 
Glinian, pomagać Mikołajowi Odnowskiemu Herburtowi, staroście lwowskiemu, przy budowaniu 
zamku w Glinianach. O. t. 328 str. 730-731. 

901. W Krakowie 2. Maja 1551 r. Zygmunt August, król, poleca Mikołajowi Odnowskiemu, 
staroście lwowskiemu, sprawę Marcina Herburta. 0. t. 328 str. 612 — 613. 

902. W Krakowie U. Maja 1551 r. Zygmunt August, król, nakłada wadyum między Arsenim, 
władyką lwowskim a Anastazym, archimandrytą uniejowskim. 0. t. 328 str. 624—625. 

903. W Krakowie 14. Maja 1551 r. Zygmunt August, król, wydaje wyrok w sprawie Mikołaja 
Herburta Odnowskiego z Stanisławem Maleczkowskim. 0. t. 328 str. 787—788 i 809 — 810. 

904. W Krakowie 15. Maja 1551 r. Zygmunt August, król, pisze do starościny braeławskiej 
Ostrowskiej w sprawie Piotra Klusza. O, t. 328 str. 662 — 663. 

905. W Krakowie 16. Maja 1551 r. Zygmunt August, król, poleca Mikołajowi Herburtowi 
Odnowskiemu, staroście lwowskiemu, sprawę Piotra Ohoteckiego. 0. t. 328 str. 1119 — 1120. 

906. W Krakowie 19. Maja 1551 r. Zygmunt August, król, poleca Szczepanowi, patryarsze 
ormiańskiemu lwowskiemu, aby zwrócił matce dwóch chłopców religii greckiej, których zabrał celem 
nawrócenia ich na wyznanie katolickie. 0. t. 328 str. 666—667. 

907. W Słupi 25. Maja 1551 r. Zygmunt August, król, uwiadamia rajców lwowskich 
a w szczególności Marcina Handla, że wyznaczył osobnych komisarzy w sprawie ich z Janem 
Bąkiem. 0. t. 328 str. 696—697. 

908. W Słupi 29. Maja 1551 r. Zygmunt August, król, poleca rajcom lwowskim sprawę 
Macieja Lissek. C. t. 328 str. 697—698. 

909. W Słupi 29. Maja 1551 r. Zygmunt August, król, wysyła Jana Mieleckiego, wojewodę 
podolskiego, celem załagodzenia sporów pomiędzy poddanymi sułtana tureckiego a poddanymi królestwa. 
T. t. 15 str. 74. 

910. W Słupi 30. Maja 1551 r. Zygmunt August, król, poleca rajcom lwowskim sprawę 
Jana Bąka, mieszczanina lwowskiego. 0. t. 328 str. 665 — 666. 

911. W Słupi 5. Czerwca 1551 r. Zygmunt August, król, poleca Mikołajowi Odnowskiemu 
Herburtowi, staroście lwowskiemu, sprawę między Janem Bąkiem a rajcami lwowskimi. C. t. 323 
str. 685—687. 


611 

912. W Wilnie 28. Lipca 1551 r. Zygmunt August, król, poleca rajcom lwowskim sprawę 
Anny Handel. C. t. 328 str. 830—831. 

913. W Wilnie 9. Sierpnia 1551 r. Zygmunt August, król, zawiesza sprawy cywilne i krymi- 
nalne, należące przed forum królewskie, aż do powrotu do królestwa. C. t. 328 str. 821 — 822. 

914. Na polowaniu 15. Września 1551 r. Zygmunt August, król, poleca rajcom lwowskim, 
sprawę Marcina, rzeźnika. C. t. 328 str. 891. 

915. W Wilnie 1. Października 1551 r. Zygmunt August, król, poleca Barabanowi Markowi, 
władyce lwowskiemu, by wynagrodził krzywdy poczynione Anastazemu Kadziłowskiemu , archiman- 
drycie uniejowskiemu. 0. t. 328 str. 907—908. 

9 IG. W Wilnie 19. Października 1551 r. Zygmunt August, król, poleca rajcom i ławnikom 
lwowskim sprawę między Janem Bąkiem a Małgorzatą Mardachajową o kamieniołom we Lwowie. 
C. t. 328 str. 912—914. 

917. W Wilnie 28. Października 1551 r. Zygmunt August, król, poleca rajcom i ławnikom 
lwowskim sprawę Jana Bąka. 0. t. 328 str. 914 — 915. 

918. W Wilnie 7. Listopada 1551 r. Zygmunt August, król, nadaje wójtostwo w Szczercu 
Piotrowi Boratyńskiemu, burgrabiemu krakowskiemu.  C. t. 328 str. 1128 — 1129. 

919. W Wilnie 16. Listopada 1551 r. Zygmunt August, król, poleca Mikołajowi Herburtowi 
Odnowskiemu sprawę Fryderyka Pruńskiego, wojewody kijowskiego, starosty czarnobolskiego. 0. t. 328 
str. 947—948. 

920. W Wilnie 22. Listopada 1551 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Mikołaja Herburta 
Odnowskiego , starostę lwowskiego , że nałożył wadyum w sprawie między Fryderykiem Pruńskim, 
wojewodą kijowskim, starostą czarnobolskim i Krzysztofem Siedlińskim a PiotremChoteckim. 0. t. 328 
str. 945—947. 

921. W Warszawie 15. Lutego 1552 r. Bona, królowa, uwiadamia 00. Bernardynów Samborskich, 
że poleciła staroście Samborskiemu wydawać im wiktuały. C. t. 357 str. 22. 

922. W Piotrkowie 7. Marca 155 2 r. Zygmunt August, król, zezwala Rafałowi Halce z Milatycz 
pobierać mostowe i kopytkowe na mostach wybudowanych w Milatyczaeh.  T. t. 15 str. 579 — 582. 

923. W Piotrkowie 11 Marca 1552 r. Zygmunt August, król, napomina wszystkich poborców 
ceł a szczególniej pisarza poborcy drohobyckiego , by przestrzegali przywileju królewskiego, mocą 
którego są kupcy bełscy wolni od opłaty wszelkich ceł od swych towarów.  0. t. 29 str. 220. 

924. W Piotrkowie 14. Marca 1552 r. Zygmunt August, król, uwalnia mieszczan miasta 
Potylicz, jadących za kupnem, od opłaty podatków wewnątrz państwa. C. t. 346 str. 814 — 817 
i t. 502 str. 1840—41. 

925. We Lwowie 16. Marca 1552 r. Mikołaj Narajowski z Narajowa, sędzia, Piotr Cziestinski, 
podsędek ziemscy lwowscy, ogłaszają przebieg i wynik procesu, toczonego przed sądem ziemskim 
lwowskim między Marcinem Poniatowskim, plebanem z Wyżnian, mansyonaryuszem lwowskim, 
właścicielem Jakimowa a Janem Pieczychoskim, właścicielem Dmytrowic. C. t. 29 str. 234 — 238. 

926. W Piotrkowie 19. Marca 1552 r. Zygmunt August, król, nie pozwala Iwankowi 
Tatko sprzedać części swej w Łozinie komu innemu jak tylko Grzegorzowi Domazerskiemu. C. t. 29 
str. 301—302. 

927. W Piotrkowie 29. Marca 1552 r. Zygmunt August, król, zatwierdza Stanisława Sieciń- 
skiego w posiadaniu wsi królewskiej Kruszyce i jej sołtystwa. C. t. 354 str. 3022 — 3024. 

928. Na sejmie w Piotrkowie 1. Kwietnia 1552 r. Zygmunt August, król, zapisuje Jakóbowi 
Mnichowskiemu dożywocie na dochodach żydowskich we Lwowie. C. t. 27 str. 690—692. 


62 

929. W Piotrkowie 2. Kwietnia 1552 r. Zygmunt August, król, potwierdza na prośbę Piotra 
Kmity, hr. na Wiśniczu, wojewody i starosty krakowskiego, spiskiego, przemyskiego, kolskiego starosty, 
swój dokument wydany w Krakowie 14. Października 1550 r. dla miasta Lieszka. 0. t. 329 str. 106. 

930. W Piotrkowie 2. Kwietnia 1552 r. Zygmunt August, król, potwierdza swój własny przy- 
wilej wydany mieszczanom wiślickim w Krakowie 14. Października 1550 r.  0. t  346 str. 354—357. 

931. W Piotrkowie 4. Kwietnia 1552 r. Zygmunt August, kroi, pozwala dzierżawcom i mie- 
szkańcom wsi Ezeczyczany korzystać z lasów starostwa gródeckiego. 0. t. 485 str. 1743 — 1745. 

932. Na sejmie w Piotrkowie 4. Kwietnia 1552 r. Zygmunt August, król, pozwala Prokopowi 
Sieniawskiemu, stolnikowi lwowskiemu, założyć miasto Prokopów. 0. t. 33 str. 494—500. 

933. W Piotrkowie 6. Kwietnia 1552 r. Zygmunt August, król, potwierdza dawny przywilej, 
aby przywożący drzewo do Lwowa odkładali pewn% część na korzyść mieszkańców miasta. G. t. 449 
str. 733—735. 

934. W" Piotrkowie 8. Kwietnia 1552 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Jana z Mielca, 
wojewodę podolskiego, gródeckiego, chmielnickiego starostę, że powodowany zapytaniami Pawła Korytki 
objaśnia dokument Władysława, króla węg. i polskiego, zezwalający dzierżawcom i mieszkańcom wsi 
Ezeczyczany użytkować z lasów królewskich starostwa gródeckiego w ten sposób, że dotyczącym 
wolno używać drzewa na opał i budulec, tudzież paść tam bydło. C. t. 29 str. 215 i T. t. 15 str. 308. 

935. W Piotrkowie 9. Kwietnia 1552 r. Zygmunt August, król, potwierdza dokument Zy- 
gmunta I. wydany w Krakowie 10. Czerwca 1532 r. w sprawie  drogi handlowej.  0. t.  15 str. 162. 

936. W Piotrkowie 13. Kwietnia 1552 r. Zygmunt August, król, nie pozwala Iwanowi i Czer- 
nikowi ZienczioTyom, braciom rodzonym i Kostiowi Piotrowi Sayko sprzedawać ich części wsi Łoziny, 
w obwodzie i starostwie Iwowskiem, komu innemu jak tylko Grzegorzowi Domazerskiemu. C. t. 29 
str. 303. 

937. W Krakowie 27. Kwietnia 1552 r. Piotr Kmita, hr. na Wiśniczu, wojewoda i starosta 
krakowski generalny, marszałek wielki koronny, spiski, przemyski, kolski starosta, ogłasza przebieg 
i wynik procesu między Mikołajem Herburtem z Felsztyna, właścicielem Dobromyśla a Andrzejem 
Wysockim z Winnik, wojskim buskim, toczonego o 2000 zł. przed sądem grodzkim krakowskim. 0. t. 29 
str. 227—231. 

938. W Jeżowie 10. Maja 1552 r. Zygmunt August, król, poleca Mikołajowi Odnowskiemu, 
kasztelanowi przemyskiemu i staroście lwowskiemu, aby przestrzegał przywileju Marka Bałabana, wła- 
dyki lwowskiego, mocą którego tenże ma prawo pobierać targowe w okręgu Św. Jura we Lwowie aż 
do dnia Św. Jerzego. 0. t. 29 str. 254 — 255. 

939. W Warszawie 13. Maja 1552 r. Zygmunt August, król, poleca hetmanowi w. księstwa 
litewskiego, wojewodzie wileńskiemu, Grzegorzowi AIexandrowiczowi i innym rozgraniczyć 10 włok 
gruntu nad Dnieprem, które król darował Janowi Chodkiewiczowi , hrabi na Szkłowie i Myszy, staro- 
ście żmudzkiemu , marszałkowi ziemskiemu w. księstwa htewskiego, administratorowi i hetmanowi 
ziemi inflanckiej i Hieronimowi Chodkiewiczowi. T. t. 156 str.  2255. 

940. W Gostyniu 21. Maja 1552 r. Zygmunt August, król, zapisuje Eafałowi Cybulskiemu, 
łożniczemu swemu, dożywocie na podatkach Żydów lwowskich. C. t. 27 str. 679 — 680. 

941. W Grabowcu 23. Maja 1552 r. Mikołaj Lissakowski, poborca chełmski i bełski , odstę- 
puje Stanisławowi Żółkiewskiemu wszelkie swe prawa do wsi Sossno i Nyestanycze, które posiadał 
tytułem pożyczki 3000 zł. udzielonej Stanisławowi Lipskiemu. C. t. 29 str. 384. 


63 

942. W Gostyniu 28. Maja 1552 r. Zygmunt August, król, nakazuje Janowi Trzemeskiemu, 
sędziemu i seniorom Żydów lwowskich, aby rozstrzygnęli szybko i sprawiedliwie sprawę przed ich 
sąd wniesioną przez Jakóba Ścibora, pisarza grodzkiego lwowskiego, przeciw Spadkobiercom Jakóba 
Żyda zwanego .garbatym szklarzem". C. t. 29 słr. 250. 

943. We Lwowie 19. Lipca 1552 r. Mikołaj Odnowski z Felsztyna, kasztelan przemyski 
i lwowski starosta, daje Piotrowi Wrzeszczowi z Żelechowa trzy młyny w Przegnojowie, Nowymstawie 
nad Pełtwią i trzy łany. T. t. 40 str. 1060. 

944. W Naydeburgu w Lipcu 1552 r. Zygmunt August, król, rozkazuje wszystkim urzędni- 
kom, aby Janowi Fridrichowskiemu, żołnierzowi królewskiemu, powracającemu od króla do Baru, 
dostarczyli koni podwodowych. C. t. 29 str. 296 — 297. 

945. W Srokach 8. Sierpnia 1552 r. Roki sądowe chłopa Hrycia z Humieniec przeciw Chwie- 
tkowi Zayaczkowi o wypędzenie z posiadłości. C. t. 27 str. 602 — 612. 

946. W Gdańsku 13. Sierpnia 1552 r. Zygmunt August, król, odracza wszystkie sprawy, 
które na sejmie piotrkowskim miały być sądzone, na dzień 12. Września 1552 r. C. t. 27 str. 567 — 570. 

947. Na polu wsi Zaluki i Kozodowy 10. Października 1552 r. Wańko Lahodowski i Andrzej 
Kucharski zawierają ugodę. C. t. 29 str. 355 — 358. 

948. W Wilnie 17. Października 1552 r. Zygmunt August, król, odracza wszystkie termina, 
które przed trybunałem króla mają być sądzone. 0. t. 27 str. 672 — 674. 

949. W Wilnie 20. Grudnia 1552 r. Zygmunt August, król, daje Stanisławowi Błoniowskiemu 
pensyi rocznej  100 złt. z dochodów starostwa barskiego. 0. t. 331 str. 30 

950. W Wilnie 26. Grudnia 1552 r. Zygmunt August, król, nakazuje w razie pojmania banity 
Żyda Zuszmana wykonać na nim przepisany przez prawo wyrok. 0. t. 30 str. 775 — 776. 

951. Oblat. 1552 r. Testament Hrehora Zerkałowicza. C. t. 27 str. 574—576. 

952. We Lwowie 12. Stycznia 1553 r. Mikołaj Narajowski z Narajowa, sędzia i Piotr Czie- 
stiński, podsędek ziemscy lwowscy, ogłaszają przebieg procesu toczonego przed sądem ziemskim 
lwowskim między Wasylem, Makarym, Iwanem, Marussą, Duchną Świstelnickimi a Andrzejem Ku- 
charskim o konia siwego, którego zabił Chwedor kmieć i poddany Swistelnickich. C. t. 29 
str. 417—423. 

953. W Nakle 18. Stycznia 1553 r. Albert Kluniski i Jan i Krzysztof Pamietowscy zeznają, 
że zgodzili się na sędziów polubownych. C. t. 34 str. 19 — 24. 

954. W Krakowie 3. Lutego 1553 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Mikołaja Odnowskiego 
z Fulsztyna, wojewodę sandomirskiego, starostę lwowskiego i przełożonego lasów królewskich w obwo- 
dzie lwowskim, że pozwala rajcom lwowskim wycinać drzewo z tychże lasów. C. t. 28 str. 192 — 193. 

955. We Lwowie 27. Lutego 1553 r. Mikołaj Odnowski z Felsztyna, wojewoda sandomirski 
i lwowski, ziem ruskich generalny starosta, przeznacza Marcina Klunskiego, burgrabiego zamku wyż- 
szego lwowskiego, na swego zastępcę do intromisyi Kucharskiego w dobra Swistelnickich. 0. t. 29 
8tr. 429-431. 

956. W Krakowie 1. Marca 1553 r. Zygmunt August, król, poleca Piotrowi z Dąmbrowicy, wo- 
jewodzie ruskiemu, staroście radomskiemu, zmusić Żydów lwowskich Marka i Szmojłę do zwrotu długu 
kupcowi tureckiemu Bekierowi. C. t. 30 str. 482 — 483. 

957. W Krakowie 13. Marca 1553 r. Jakób Uchański, biskup chełmski, Mikołaj Odnowski 
z Fulsztyna, wojewoda sandomirski, starosta lwowski i Mikołaj Leszniowski, komisarze królewscy, zała- 
twiają spór między Janem Bąkiem a Małgorzatą Mordoehajową. C. t. 28 str. 419 — 420. 


64 

958. W Krakowie 15. Marca 1553 r. Zygmunt August, król, uwalnia mieszczan Kamieńca od 
ceł i innych ciężarów. C. t. 41 str. 531 — 534. 

959. We Lwowie 15. Marca 1553 r. Rajcy lwowscy poświadczają, że Marcin Chodorowski, 
starosta złoczowski i Jakób Nastaraski, dworzanie Łukasza, Andrzeja i Stanisława hrabiów z Górki, 
odebrali 1960 florenów złożonych przez Andrzeja Mielejskiego, wojskiego lubaczowskiego. C. t. 28 
str, 253—254. 

960. W Krakowie 17. Marca 1553 r. Zygmunt August, król, nadaje sołtystwo Rodatycze 
Krzysztofowi Witkowskiemu. C. t. 376 str. 727—732. 

961. W Krakowie 18, Marca 1553 r. Zygmunt August, król, poleca Melchiorowi z Paniowa, 
staroście żydaczowskiemu , aby się lepiej obchodził z mieszczanami żydaczowskimi. C. t. 28 
str. 269—270, 

962. W Krakowie 20. Marca 1553 r. Jakób Uchański, biskup chełmski, Mikołaj Odnowski 
z Fulsztyna, wojewoda sandomirski, starosta lwowski i Mikołaj Lesniowski, komisarze królewscy, wy- 
dają wyrok w sprawie między Janem Bąkiem a Małgorzatą  Mordochajową.   C.  t. 28 str. 421—426, 

963. W Krakowie 7. Kwietnia 1553 r. Zygmunt August, król, pozwala Zacharyaszowi, popowi, 
wybudować cerkiew pod wezwaniem Nar. P, Maryi we wsi królewskiej Wroczowie. C. t. 349 
str, 1055, 

964. W Krakowie 9. Kwietnia 1553 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Jana z Mielca, 
wojewodę podolskiego, gródeckiego, chmielnickiego starostę, że ustanowił komisarzy dla rozpatrzenia 
sporu o granice starostwa lwowskiego i gródeckiego. C. t. 33 str. 605. 

965. W Krakowie 10. Kwietnia 1553 r. Zygmunt August, król, pozwala mieszkańcom Glinian 
podwyższyć mostowe. 0. t. 341 str, 561. 

966. W Krakowie 10. Kwietnia 1553 r. Zygmunt August, król, pozwala lwowskim Żydom 
w sprawach mniejszej wagi składać przysięgę podług przepisów ich religii. 0. t. 342 str. 1240 — 1244. 

967. W Krakowie 13. Kwietnia 1553 r. Zygmunt August, król, wzywa Bałabana, władykę 
lwowskiego, aby uiścił podatek uchwalony  na  sejmie  piotrkowskim  1552 r.  0. t. 28 str. 437 — 438. 

968. W Krakowie 14. Kwietnia 1553 r, Zygmunt August król, poleca rajcom lwowskim, aby 
przymusili rzeźników do wypełnienia obowiązków względem Mikołaja Odnowskiego , starosty lwo- 
wskiego. C, t. 28 str. 435—436, 

969. W Krakowie 14. Kwietnia 1553 r. Zygmunt August, król, pozwala Janowi Pieczychoj- 
skiemu i jego poddanym wrębu w lasach karaioneckich. T. t. 155 str. 5. 

970. W Krakowie 17. Kwietnia 1553 r. Zygmunt August, król, daje Janowi Bąkowi, mie- 
szczaninowi lwowskiemu, list bezpieczeństwa na rok jeden. C. t. 30 str. 674 — 676. 

971. W Krakowie 20. Kwietnia 1553 r, Zygmunt August, król, poleca Mikołajowi Naraj o wskiemu, 
sędziemu, Piotrowi Cziestińskiemu, podsędkowi i Marcinowi Broniewskiemu, pisarzowi ziemskim lwo- 
wskim, aby się wstrzymali z rozsądzaniem spraw aż do zakończenia sejmu krakowskiego. 0. t. 28 
str, 292—293  i 295—6. 

972. W Krakowie 22, Kwietnia 1553 r. Piotr Boratyński zeznaje przed sądem królewskim 
krakowskim, iż winien Mikołajowi Odnowskierau, staroście lwowskiemu, 2000 złot, polskich. C. t. 31 
str. 247—250. 

973. W Krakowie 24. Kwietnia 1553 r. Zygmunt August, król, rozkazuje rajcom lwowskim, 
aby wydali Wańkowi Lahodowskiemu uwięzionego poddanego. O, t, 28 str. 354 — 355. 


63 

974. W Krakowie 26. Kwietnia 1553 r. Zygmunt August, król, oznacza na prośbę Teodora, 
popa z miasta Dobrotworu, przynależności monasteru Jaszwin. C. t. 30 str. 767 — 768. 

97.5. W Krakowie 6. Maja 1553 r. Zygmunt August, król, potwierdza wyrok swych komisa- 
rzów w sprawie Małgorzaty Mordochajowej przeciw Janowi Bąkowi, mieszczaninowi lwowskiemu. 
C. t. 28 str. 426—7 i t. 329 str. 222. 

976. W Krakowie 6. Maja 1553 r. Zygmunt August, król, nakazuje burmistrzowi, rajcom, 
sołtysowi i ławnikom lwowskim wykonanie wyroku przez królewskich komisarzy wydanego w sprawie 
sporu o kamienicę między Janem Bąkiem i córką jego Barbarą z jednej a Małgorzatą Mordoehajową, 
mieszczanami lwowskimi z drugiej strony.  C. t. 28 str. 428 i t. 329 str. 223. 

977. W Krakowie C. Maja 1553 r. Zygmunt August, król, zapisuje Jerzemu Głowie z Nowo- 
sioła rocznych 50 zi. polskich na mycie Iwowskiem. C. t. 30 str. 909 — 911. 

978. W Krakowie 10. Maja 1553 r. Zygmunt August, król, poleca Mikołajowi Sieniawskiemu, 
wojewodzie bełskiemu, staroście halickiemu i kołomyjskiemu, sprawę między Katarzyną z Buczacza, 
wojewodziną podolską a rajcami kołomyjskimi. C. t. 28 str, 391 — 3. 

979. W Krakowie 10. Maja 1553 r. Zygmunt August, król, poleca rajcom kołomyjskim, aby 
stanęli przed rewizorami, wyznaczonymi dla zbadania sporu ich z Katarzyną z Buczacza, wojewodziną 
podolską. C. t. 28 str. 390—391, 

980. W Krakowie 11. Maja 1553 r. Zygmunt August, król, pisze do rajców i ławników lwo- 
wskich w sprawie Jana Bąka. C. t. 28 str. 428 — 429. 

981. W Krakowie 12. Maja 1553 r. Zygmunt August, król, daje polecenie sądowi grodzkiemu 
w sprawie Piotra Gerstoffa. C. t. 28 str. 415—416. 

982. W Krakowie 12. Maja 1553 r. Zygmunt August, król, mianuje Stanisława Herburta, 
przemyskiego i Stanisława Ligęzę, żarnowskiego kasztelanów, Jana Starzechowskiego, Samborskiego 
i starostę drohobyckiego, Alberta Lisowskiego, stryjskiego wojskich, Stanisława Orlika, żupnika ziem 
ruskich i Jana Herburta, podkomorzego lwowskiego, komisarzami dla rozgraniczenia starostw lwo- 
wskiego i gródeckiego. C. t. 33 str. 602—604. 

983. W Krakowie 13. Maja 1553 r. Zygmunt August, król, nakazuje Janowi Trzemeskiemu, 
sędziemu Żydów lwowskich, ażeby rozstrzygnął sprawę braci Jelingów, kupców krakowskich, w spra- 
wie ich dłużników Żydów lwowskich, w przeciwnym razie wyznacza im termin przed swym maje- 
statem. C. t. 30 str. 486—488. 

984. W Krakowie 2. Czerwca 1553 r. Zygmunt August, król, donosi Mikołajowi Leśnio- 
wskiemu, że cofnął udzielone mu pozwolenie wystawienia na pewnem miejscu we Lwowie budynków. 
C. t. 330 str. 223. 

985. W Krakowie 4. Czerwca 1553 r. Zygmunt August, król, poleca Janowi z Mielca, woje- 
wodzie podolskiemu, gródeckiemu i chmielnickiemu staroście, aby bronił przywilejów Sołonki i Żyrawki, 
dotyczących dostarczania podwód, przeciw uroszczeniom Gródka i Bobrki. C.  t. 28 str. 434 — 435. 

986. W Krakowie 26. Czerwca 1553 r. Zygmunt August, król, nakazuje Piotrowi z Dąmbro- 
wicy, wojewodzie ruskiemu, radomskiemu, kazimirskiemu staroście, aby wypuścił z więzienia Marka, 
Żyda lwowskiego, uwięzionego w sprawie z Turkiem Bekierem, skoro postawi poręczycieli. C. t. 30 
str.  475—477. 

987. W Krakowie 25. Lipca 1553 r. Zygmunt August, król, rozkazuje Mikołajowi Hinkowi, 
podstarościemu lwowskiemu, aby wypuścił z więzienia Żydów, dłużników Turka Bekiera, skoro po- 
stawią zakładników. Jeśliby zaś dłużnicy nie dotrzymali przyrzeczenia, mają być powtórnie uwięzieni, 
ale w razie ich śmierci w więzieniu należy wydać trupy tym, którzy się po nie zgłoszą. C. t, 30 
str. 500—501. 

9 


66 

988. W Krakowie 13. Sierpnia 1553 r. Zygmunt August, iiról, naicazuje starostom, dzierżawcom, 
podstarościm , burgrabiom, wójtom, burmistrzom i t d., ażeby zaopatrywali Mikołaja Potockiego, 
dworzanina król., jadą.cego na granicę Podola w sprawach Ezptej. w podwody. C. t. 30 str. 651 — 652. 

989. W Krakowie 16. Sierpnia 1553 r. Zygmunt August, król, pozwala na rzecz szpitala 
w mieście Dolinie pobierać jedno polano od każdego wozu z drzewem jadącego. C. t. 389 str. 928 — 29. 

990. W Niepołomicach 26. Sierpnia 1553 r. Zygmunt August, król, nakazuje Piotrowi z Dąbro- 
wicy, wojewodzie ruskiemu a staroście radomskiemu, kazimirskiemu, ażeby Żyda lwowskiego Marka, 
dłużnika Turka Bekiera, na tortury nie brał , ale osadził w więzieniu takiem , w jakiem siedzą inni 
dłużnicy. C. t. 30 str. 683 — 685. 

991. We Lwowie 31. Sierpnia 1553 r. Andrzej, służebnik Andrzeja hr. na Tęczynie, wojewody 
lubelskiego, śniatyńskiego i rohatyńskiego starosty, prosi celników, ażeby przepuścili 61 wozów żelaza 
należącego do wojewody.  0. t. 30 str. 737. 

992. W lesie między Zalesiem, Wielkopolem, Dobrostanami, Woliczą , Lelechówką i Weresczną 
4. Września 1553 r. Stanisław Herburt z Eelsztyna, kasztelan przemyski i inni komisarze królewscy 
rozgraniczają powyższe wsi królewskie, należące do starostw lwowskiego i gródeckiego. 0. t. 33 
str. 601—612. 

993. W Bartułtowej 6, Września 1553 r. Stanisław Herburt z Felsztyna, kasztelan przemyski 
i inni komisarze królewscy łagodzą spory poddanych starostw gródeckiego i lwowskiego. C. t. 33 
str. 612—16. 

994. W Krakowie 7. Września 1553 r. Zygmunt August, król, uwalnia mieszczan w Szczuro- 
wicach od podatków na 15  lat. 0. t. 331 str. 21 — 22. 

995. W Krakowie 9. Września 1553 r. Zygmunt August, król, nakłada wadyum 1000 grz. 
pomiędzy Arsenim, władyką lwowskim, halickim, podolskim a Anastazym Eadziłowskim, archimandrytą 
monasteru uniejowskiego.  0. t. 30 str. 583 — 584. 

996. W Krakowie 9. Września 1553 r. Zygmunt August, król, dozwala tkaczom lwowskim 
sprzedawać strzały i łuki u siebie w domu. W mieście zaś mogą je sprzedawać tylko kupcy mający 
sklepy. C. t. 30 str. 573—574. 

997. W Krakowie 20. Września 1553 r. Zygmunt August, król, uwalnia powodów Mojżesza 
i innych Żydów lwowskich w sprawie z Zacharyaszem Bohdanem od składania przysięgi, bo wystarcza 
poświadczenie  trzech świadków. 0. t. 30 str.  702 — 704. 

998. W Krakowie (20.) Września 1553 r. Zygmunt August, król, zakazuje Mikołajowi 
Odnowskiemu, wojewodzie sandomirskiemu , staroście lwowskiemu, pobierać cło od mieszczan kamie- 
nieckich wbrew ich przywilejom. 0. t. 30 str. 590 — 591. 

999. W Krakowie 20. Września 1553 r. Zygmunt August, król, zakazuje Janowi z Mielca, 
wojewodzie podolskiemu, staroście gródeckiemu i chmielnickiemu, pobierać cło od mieszczan kamie- 
nieckich wbrew ich przywilejom. C. t. 30 str. 592 — 3. 

1000. W Krakowie 23. Września 1553 r. Zygmunt August, król, uwalnia mieszczan Przemyśla, 
Mostów, Wiśni, Babic, Leska i Felsztyna od opłat celnych. C. t. 30 str. 599 — 601, koniec na str. 603. 

1001. W Krakowie 23. Września 1553 r. Zygmunt August, król, nakazuje Mikołajowi 
z Sieniawy, wojewodzie bełskiemu, halickiemu i kołomyjskiemu staroście, ażeby wykonał wyrok 
królewski w sprawie Żydów Mojżesza krakowskiego i Jakusza synów Alema lwowskiego z jednej, 
a Zacharyasza Bohdana z drugiej strony. 0. t. 30 str. 603 — 604. 


67 

1002. W Opocznie 28. Września 1553 r. Zygmunt August, król, wzywa Mikołaja Odnowskiego, 
starostę lwowskiego, ażeby w swem starostwie zakazał obcym kupcom sprzedawać cynę i inne kruszce. 
C. t  31 str. 159. 

1003 W Opocznie 28. Września 1553 r. Zygmunt August, król, uwalnia na prośby Mikołaja 
z Fulsztyna, wojewody sandomirskiego , starosty lwowskiego, mieszczan Kulikowa od opłat cła kró- 
lewskiego na 7 lat. C. t. 30 str. 720. 

1004. W Knyszynie 9. Grudnia 1553 r. Zygmunt August, król, nakazuje Maciejowi Włodkowi, 
chorążemu i staroście kamienieckiemu, ażeby nie pobierał nadal ceł od kupców lwowskich. 0. t. 30 
763 — 764. 

1005. W Knyszynie 9. Grudnia 1553 r. Zygmunt August, król, nakazuje Spytkowi Jordanowi 
z Zakliczyna, kasztelanowi sandeckiemu, kamioneckiemu i przemyskiemu staroście, ażeby nie pobierał 
cła od mieszczan lwowskich. 0. t. 30 str. 854 — 859. 

1006. W Knyszynie 6. Stycznia 1554 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Jana Tarłę, 
wojskiego lwowskiego, Mikołaja Tarłę ze Szczekarzowic, Jerzego Jazłowieckiego i Stanisława Fredrusza, 
że zezwolił Gabryelowi Tarle ze Szczekarzowic, ochmistrzowi dworu królowej i staroście chełmskiemu, 
wykupić od nich wsi Drohowyż, Eozwadów, Verin, Uście, Nadzieyczicze , Stoisko i Demnię. C. t. 30 
str. 975—976. 

1007. W Knyszynie 8. Stycznia 1554 r. Zygmunt August, król, zakazuje burmistrzowi 
i ławnikom lwowskim sądzie Żydów, gdyż prawo to nawet względem obcych Żydów przysługuje 
tylko wojewodzie ruskiemu Mikołajowi Sieniawskiemu.  0. t. 30 str. 780 — 781. 

1008. W Knyszynie 10, Stycznia 1554 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Katarzynę 
Saporowską, wdowę po Mikołaju Herburcie z Fulsztyna, że zezwolił Piotrowi Korytce wykupić z rąk 
jej wieś Lipczyce. C. t. 30 str. 951. 

1009. W Knyszynie 13. Stycznia 1554 r. Zygmunt August, król, uwalnia mieszczan hosa- 
kowskich od cła i innych opłat. C. t. 30 str. 871 — 873. 

• 1010. W Knyszynie 13. Stycznia 1554 r. Zygmunt August, król, nakazuje Mikołajowi 
z Fulsztyna, wojewodzie sandomirskiemu a staroście lwowskiemu, ażeby Alberta, profesora fizyki, 
obwinionego przez Marcina Dąbrowskiego kazał zamknąć jako gołotę. 0. t. 30 str. 785 — 786. 

1011. W Knyszynie 26. Stycznia 1554 r. Zygmunt August, król, daje list bezpieczeństwa 
Piotrowi Choteckiemu. C  t. 30 str. 867—869. 

1012. W Leszniowicach 19. Lutego 1554 r. Mikołaj Leszniowski , sędzia niedgyś lwowski. 
Piotr Czestinski, podsędek, Piotr Korytko, podczaszy lwowscy, sędziowie polubowni rozstrzygają spór 
o czwartą część stawu w Srokach pomiędzy Piotrem, Andrzejem, Pawłem i Stanisławem Srokowskimi 
z jednej a Oluehną Fiedkową Srokowską z drugiej strony. 0. t. 30 str. 879—880. 

1013. W Lublinie 12. Marca 1554 r. Zygmunt August, król, na podstawie przedłożonych mu 
przywilejów Zygmunta i Kazimierza, królów, uwalnia mieszczan bieckich od opłaty ceł. 0. t. 329 str. 229. 

1014. W Lublinie 12. Marca 1554 r. Zygmunt August, król, zatwierdza przywilej Kazimierza 
Jagiellończyka dla Rawy wydany 8. Grudnia 1462 r. C. t. 338 str. 18 i 21—23. 

1015. W Lublinie 13. Marca 1554 r. Zygmunt August, król, nadaje Mikołajowi Sieniawskiemu 
Łysą Górę we Lwowie. 0. t. 547 str. 1662—1666. 

1016. W Lublinie 23. Marca 1554 r. Zygmunt August, król, nakazuje Kazimierzowi Hinkowi, 
dzierżawcy młynów przedmieść Lwowa, ażeby nie podwyższał Żydom lwowskim czynszu z domów 
mieszkalnych, wybudowanych na gruntach do młynów tych należących. C. t. 30 str. 929 — 930. 


68 

1017. W Lublinie 28. Marca 1554 r. Zygmunt August, król, poleca Mikołajowi z Sieniawy, 
wojewodzie ziem ruskich generalnemu, hetmanowi polnemu, halickiemu i kołomyjskiemu staroście, 
Albertowi Starzechowskiemu, kasztelanowi bełskiemu, Piotrowi Korytce, cześnikowi i Piotrowi Cziestiu- 
skiemu, podsędkowi ziemskiemu lwowskim, aby w obecności burmistrza i rajców lwowskich oddali 
Mikołajowi Leszniowskiemu Gołąbkowi z Zimnej wody darowany mu przez króla dom i ogród. 
C. t. 329 str. 20. 

1018. W Lublinie 28. Marca 1554 r. Zygmunt August, król, uwiadamia burmistrza i rajców 
lwowskich, że darował Mikołajowi Leszniowskiemu Gołąbkowi z Zimnej wody dom i ogród, pozostały 
po Hanusu, puszkarzu lwowskim. 0. t. 329 str. 21 i t. 30 str. 942. 

1019. W Lublinie 28. Marca 1554 r. Zygmunt August, król, uwiadamia burmistrza i rajców 
lwowskich, że wysyła komisarzów swoich dla zbadania, czy dom zbudowany przez Milkę Żyda zajmuje 
plac publiczny. 0. t. 30 str. 939-940. 

1020. W Lublinie 2. Kwietnia 1554 r. Zygmunt August, król, pozwala mieszkańcom wsi 
Nikunkowycze, Sroki, Pustomito i Maleczkowiee paść trzodę chlewna w lasach na żołędziach i bydło 
na pastwiskach królewskich. 0. t. 32 str. 26 — 30. 

1021. W Lublinie 3. Kwietnia 1554 r. Zygmut August, król, uwiadamia Mikołaja Odnowskiego 
z Pulsztyna, starostę lwowskiego, że darował Mikołajowi Sieniawskiemu Łysą Górę pod Lwowem 
i wysłał do jej wymierzenia komisarzów. C. t. 30 str. 943. 

1022. We Lwowie 6. Kwietnia 1554 r. Mikołaj Odnowski z Fulsztyna, wojewoda krakowski 
i starosta lwowski, pozwala wójtowi i poddanym z Prus wrąb w dąbrowie borszczowskiej. 0. t. 475 
str. 1056. 

1023. W Lublinie 12. Kwietnia 1554 r. Zygmunt August, król, ogłasza Piotra Koteckiego 
banitą. C. t. 30 str. 973—974. 

1024. W Warszawie 14. Kwietnia 1554 r. Bona, królowa, wydaje wyrok w sprawie Grzegorza 
Symonowiańskiego , kanonika przemyskiego i plebana Samborskiego , powoda a burmistrza i ławników 
Samborskich o dwa łany zapisane kościołowi Samborskiemu.  C. t. 32 str. 146 — 149. 

1025. W Lublinie 16. Kwietnia 1554 r. Zygmunt August, król, uwalnia Mikołaja Odnowskiego 
z Fulsztyna, wojewodę krakowskiego i starostę lwowskiego, od oskarżenia wniesionego przez mieszczan 
kamienieckich o wybieranie ceł w Glinianach i Mikłaszowie z tego powodu, że Odnowskiego przy- 
wilej, dany mu na starostwo jest starszym niż przywilej mieszczan kamienieckich, uwalniający ich 
od opłaty ceł. O. t. 32 str. 40—41. 

1026. W Lublinie 16. Kwietnia 1554 r. Zygmunt August, król, nadaje przywilej wójtowi 
szczerzeckiemu. 0. t. 32 str. 21—26. 

1027. W Lublinie 16. Kwietnia 1554 r. Zygmunt August, król, potwierdza stare i nadaje 
nowe przywileje miastu Ozieskow. 0. t. 337 str. 928. 

1028. W Brzeżanach 16. Kwietnia 1554 r. Mikołaj z Sieniawy, wojewoda ziem ruskich 
generalny, hetman polny, halicki, kołomyjski starosta, Albert Starzechowski, kasztelan bełski, Piotr 
Korytko, cześnik, Piotr Oziestinski, podsędek ziemski lwowscy, wyznaczają burmistrzowi i rajcom 
lwowskim roki w sprawie Mikołaja Leszniowskiego Gołąbka z Zimnej w ody o dom i ogród pozostały 
po Hanusu puszkarzu. 0. t. 329 str. 22. 

1029. W Lublinie 18. Kwietnia 1554 r. Zygmunt August, król, potwierdza mieszkańcom wsi 
Prus dokument  Odnowskiego, wydany we Lwowie 6. Kwietnia 1554 r.  0. t.  475 str. 1056 — 1057. 


69 

1030. W Lublinie 20. Kwietnia 1554 r. Zygmunt August, król, nakazuje burmistrzowi i rajcom 
lwowskim, ażeby nie ważyli się sukcesorów Handela, mieszczanina lwowskiego, wyzuwać z młyna 
w Brzuchowicach, gdyż sprawa ta przeszła przez apelaeyą do sejmu. 0. t. 30 str. 957 — 958. 

1031. W Brześciu Litewskim 1. Maja 1554 r. Zygmunt August, król, uwalnia mieszkańców 
Bobrki od podatku. C. t. 757 str. 49. 

1032. We Lwowie 4. Maja 1554 r.  Mikołaj z Sieniawy,  wojewoda  ziem ruskich generalny 
I, i hetman  polny  koronny, halicki i kołomyjski   starosta, Piotr  Korytko,  cześnik. Piotr Oziestinski, 

podsędek ziemski lwowscy, komisarze królewscy, wydają, wyrok w sprawie Mikołaja Leśniewskiego 
Gołąbka z Zimnejwody przeciw rajcom lwowskim o dom i ogród niegdyś Marty Hanus. C. t. 329 
str. 15—24. 

1033. W Wilnie 23. Lipca 1554 r. Zygmunt August, król, wydaje wyrok w sprawie między 
Janem Bąkiem a Małgorzatą Mordoebajową , mieszczanami lwowskimi , o kamienicę we Lwowie. 
C. t. 15 str. 142 i t. 757 str. 72—3. 

1034. W Wilnie 9. Sierpnia 1554 r. Zygmunt August, król, bierze Szymona Popiecha pod 
swoje opiekę i nakazuje, ażeby nikt nie ważył się przeciw niemu wystąpić. 0. t. 30 str. 898 — 899. 

1035. W Wilnie 11. Sierpnia 1554 r. Zygmunt August, król, poleca Odnowskiemu z Fulsztyna, 
wojewodzie krakowskiemu, staroście lwowskiemu, sprawę Leśniowskiego przeciw rajcom miasta Lwowa. 
C. t. 15. str.  125 — 127. 

1036. W Wilnie 20. Sierpnia 1554 r. Zygmunt August, król, poleca Odnowskiemu z Fulsztyna, 
wojewodzie krakowskiemu, staroście lwowskiemu, ażeby powstrzymał szlachtę zamieszkałą we Lwowie 
od wyrządzania krzywd mieszczanom. C. t. 15. str. 157. 

1037. W Wilnie 20. Sierpnia 1554 r. Zygmunt August, król, odracza egzekueyą wyroku 
w sprawie sporu między Mikołajem Leszniowskim a rajcami Lwowa aż do rozstrzygnięcia sprawy 
przez króla. 0. t. 15 str. 129. 

1038. W AVilnie 25. Sierpnia 1554 r. Zygmunt August, król, zawiadamia Mikołaja Leśniowskiego 
o udzieleniu  gleitu  mieszczanom lwowskim z powodu  jego  sporu z nimi.   0. t 15 str. 129 — 130. 

1039. W Wilnie 27. Sierpnia 1554 r. Zygmunt August, król, zawiesza aż do najbliższego sejmu 
wyrok banicyi wydany przez sąd lwowski w sprawie Jana Pieczychoyskiego przeciw Eafałowi 
Choteckiemu. 0. t. 329 str. 58. 

1040. W Wilnie 28. Sierpnia 1554 r. Zygmunt August, król, wydaje Janowi Bąkowi, mieszcza- 
ninowi lwowskiemu, list żelazny. 0. t. 15 str. 140 — 141. 

1041. W Wilnie 30. Sierpnia 1554 r. Zygmunt August, król, pisze do rajców lwowskich 
w sprawie sporu Jana Bąka z Małgorzatą Mardochajową o kamienicę we Lwowie. C. t. 15 
str.  139 — 140, t. 757 str. 73—4. 

1042. W Wilnie we Wrześniu 1554 r. Zygmunt August, król, nakazuje burmistrzowi i rajcom 
miasta Lwowa, ażeby wydali wyrok w sprawie Jana Bąka przeciw Sebastyanowi Szalia i Małgorzacie 
Mardochajowej. C. t. 15 str. 142 — 143. 

1043. W Wilnie 25. Października 1554 r. Zygmunt August, król, nakazuje burmistrzowi, rajcom, 
wójtowi i ławnikom lwowskim, aby dozwolili Stanisławowi Jabłońskiemu, zwanemu Maleczkowski, 
sprzedać pewne części swych posiadłości. C. t. 329 str. 179. 

1044. W Wilnie 18 1554 r. Zygmunt August, król, zakazuje mieszczanom prze- 
myskim wybierać mostowe od mieszczan lwowskich.  C. t. 329 str. 86. 


70 

1045. W Busku 22. Stycznia 1555 r. Jan z Buska, woźny ziemski buski, zeznaje, że Andrzej 
Streptowski z Streptowa nie dopuścił na swej wsi intromisyi na rzecz Marcina Dembksiego z Żele- 
chowa. C. t. 329 str. 85. 

1046. Oblat. 20. Marca 1555 r. Maryna Olyeffyerowa, przedmieszczanka krakowska ze Lwowa, 
spisuje testament. 0. t. 329 str. 128. 

1047. W Piotrkowie 7. Maja 1555 r. Zygmunt August, król, transumuje na prośbę mieszczan 
kamienieckich swój wyrok, wydany w Lublinie 16. Kwietnia 1554 r. w sprawie tychże mieszczan 
z Mikołajem Odnowskim, star. lwowskim, o opłatę ceł. C. t. 32 str. 39 — 42. 

1048. W Piotrkowie 17. Maja 155(5) r. Zygmunt August, król, potwierdza dokument ojca, 
wydany w Krakowie 27. Listopada 1546 r. w sprawie granic między Lwowem a Zimnowodą. 
C. t. 334 str. 642—647. 

1049. W Piotrkowie 18. Maja 1555 r. Zygmunt August, król, nadaje przywileje mas'tu Rawie. 
C. t. 330 str. 523 i t. 867 str. 151—153. 

1050. W Piotrkowie 22. Maja 1555 r. Zygmunt August, król, potwierdza dokument Władysława 
Jagiełły, wydany w Łucku 24. Stycznia 1392 r. Michałowi Habdanecz. C. t. 205 str. 1095—1096 
i t. 346 str. 711—14. 

1051. W Piotrkowie 27. Maja 1555 r. Zygmunt August, król, potwierdza kapitule lwowskiej 
rz, kat. dokument Władysława Jagiełły, wydany w Koninie 14. Lipca 1433 r. C. t. 585 str. 1437—1441. 

1052. W Piotrkowie 31. Maja 1555 r. Zygmunt August, król, ustanawia wadjum 500 grz. 
w sprawie pomiędzy Proczem Michayowskim a Michałem Jasnoskim i uwiadamia o tern Odnowskiego 
z Pulsztyna, starostę lwowskiego. 0. t. 32 str. 12 — 14. 

1053. W Piotrkowie 1. Czerwca 1555 r. Zygmunt August, król, zasłyszawszy o śmierci starosty 
lwowskiego Odnowskiego, nakazuje Hynkowi z Unienia, podstarościemu lwowskiemu, aby Maciejowi 
Góreckiemu, chorążemu poznańskiemu, sekretarzowi i dworzaninowi królewskiemu, oddał zamek 
i starostwo lwowskie. 0. t. 32 str. 2 — 3. 

1054. W Piotrkowie 11. Czerwca 1555 r. Zygmunt August, król, pozwala Ormianom i Rusinom 
w Kamieńcu Podolskim mieć posiadłości między katolikami. O  t. 347 str. 966—7. 

1055. W Gródku 15. Czerwca 1555 r. Woźny ziemski lwowski zeznaje, że wprowadził 
Mikołaja Ormianina, tłómacza królewskiego dla języka tureckiego, w posiadanie młyna Poluchowskiego. 
C. t. 32 str. 121 — 122. 

1056. W Piotrkowie 18. Czerwca 1555 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Macieja Góreckiego, 
chorążego poznańskiego, pisarza polnego kor., tymczasowego dzierżawcę starostwa lwowskiego, że 
nadał Piotrowi Boratyńskiemu, kasztelanowi przemyskiemu i staroście Samborskiemu, staw i młyn 
w Szczercu położone. C. t. 32 str. 5 — 7. 

1057. W Piotrkowie 18. Czerwca 1555 r. Zygmunt August, król, nakazuje burmistrzowi 
i rajcom lwowskim, ażeby z aktów „Inscripcionum Leopoliensium" wydali Annie, spadkobierczyni 
Handela, mieszczanina, żądaną przez nią minutę. C. t. 32 str. 8 — 10. 

1058. W Piotrkowie 20. Czerwca 1555 r. Zygmunt August, król, potwierdza przywilej 
Kazimierza Jagiellończyka, wydany w Korczynie 2. Czerwca 1467 r. dla wójtostwa w Glinianach 
i dodaje wójtowi 4 łany i 6 dworzysk. T. t. 156 str. 1630 — 1638. 

1059. W Piotrkowie 21. Czerwca 1555 r. Zygmunt August, król, wzywa burmistrza i rajców 
lwowskich, ażeby od sądzenia sprawy między spadkobiercami Handela z Józefem Creuczerem i spad- 
kobiercami odstąpili, aż dopokąd król nie rozstrzygnie sporu spadkobierców Handela z burmistrzem 
i ławnikami lwowskimi o Hołosko. 0. t. 32 str. 10—11. 


71 


Maciejowi Góreckiemu, 
wyjątkiem  cła i stawu 


1060. W Zembrowie 2. Lipca 1555 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Macieja Góreckiego, 
chorążego poznańskiego,  że nadał Stanisławowi Żółkiewskiemu wieś Turzynkę.  C. t. 32 str. 12 — 13. 

1061. W Wilnie 18. Lipca 1555 r. Zygmunt August, król, daje Janowi Buckiemu ogród pod 
zamkiem we Lwowie. C. t. 33 str. ó93. 

1062. W Wilnie 20. Lipca 1555 r. Zygmunt August, król, wzywa Macieja Góreckiego, na- 
miestnika swego w starostwie Iwowskiem, ażeby ustąpił Marcinowi Herburtowi z Fulsztyna wsi Ortas- 
sów, Stroniatyn, Kozelów. C. t. 32 str. 37—38. 

1063. W Wilnie 31. Lipca 1555 r. Zygmunt August, król, poleca Maciejowi Góreckiemu, 
swemu namiestnikowi w starostwie Iwowskiem, ażeby wyznaczył wójtostwu w Glinianach 4 łany i 6 
dworzysk przez króla zapisanych. C. t. 33 str. 144. 

1064. W Wilnie 31. Lipca 1555 r. Zygmunt August, król, nakazuje 
swemu namiestnikowi w starostwie Iwowskiem, aby oddał wieś Mikłaszów, z 
rybnego, Annie z Glinnik, kasztelanowej sandomirskiej. C. t. 32 btr. 46 — 47. 

1065. W Wilnie 8. Sierpnia 1555 r. Zygmunt August, król, wzywa Macieja Góreckiego, swego 
namiestnika w starostwie Iwowskiem, ażeby Mikołajowi Sieniawskiemu dopuścił posesyi wsi Zniesienia 
i Łysej Góry, darowanych przez króla. 0. t. 32 str. 54 — 55. 

1066. W Wilnie 9. Sierpnia 1555 r. Zygmunt August, król, nakazuje uniwersałem do ziemi 
lwowskiej wydanym, ażeby słuchano rozkazów Macieja Góreckiego, tak jakby rzeczywistego starosty. 
C. t. 32 str. 71—72. 

1067. W Wilnie 12. Sierpnia 1555. Zygmunt August, król, poleca burmistrzowi i rajcom 
miasta Lwowa postępować wedle wyroku królewskiego, wydanego w ich sprawie z spadkobiercami 
Handela o Hołosko i Brzuchowicę. 0. t. 33 str. 570—571. 

1068. W Wilnie 21. Sierpnia 1555 r. Zygmunt August, król, nakazuje Maciejowi Góreckiemu, 
swemu namiestnikowi w starostwie Iwowskiem, ażeby Piotra Barzy wpuścił w. dzierżawę wsi Nowe- 
sioło. C. t. 32 str. 73—74. 

1069. W Wilnie 21. Sierpnia 1555 r. Zygmunt August, król, nakazuje Maciejowi Góreckiemu, 
zastępcy starosty lwowskiego, ażeby nie bronił podstarościemu Hinkowi z Unienia posiadania 4 rolników 
i sołtystwa we wsi Zalesie. C. t. 32 str. 90. 

1070. W Wolkinnikaeh 12. Września 1555 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Macieja Gó- 
reckiego, administratora starostwa lwowskiego, że darował Gabryelowi Tarle, kasztelanowi radomskiemu, 
ochmistrzowi królowej i staroście chełmskiemu, staeye, które dłużen był do grodu lwowskiego. C. t. 32 
str. 143—144. 

1071. W Wolkinnikaeh 14. Września 1555 r. Zygmunt August, król, poleca Maciejowi Gó- 
reckiemu, sekretarzowi swemu, chorążemu poznańskiemu, zastępcy starosty lwowskiego, ażeby zakazał 
ściągać w Glinianach cła od Ormian kamienieckich. C. t. 33 str. 7 — 8. 

1072. W Wolkinnikaeh 18. Września 1555 r. Zygmunt August, król, daje Gabryelowi Tarle, 
kasztelanowi radomskiemu i ochmistrzowi królowej, stacyjne z wsi Usczie, Rozwadów, Nadzyeyczicze 
i Skolsko. C. t. 33 str. 143—144. 

1073. W Wolkinnikaeh 19. Września 1555 r. Zygmunt August, król, pozwala Maciejowi 
Góreckiemu, chorążemu poznańskiemu, pisarzowi polnemu koronnemu, sekretarzowi i dworzaninowi 
swemu, zabierać drwa na opał i budowlę z lasów królewskich, należących do wsi Wroczow, Kareczi- 
nów, Zalyeszye, Thurzina, Wrzesicza i Leliechow. C. t. 33 str. 48 — 49. 


72 

1074. W Wilnie 4. Października 1555 r. Zygmunt August, król, oznajmia mieszkańcom ziemi 
lwowskiej, że ustanowił Zygmunta Ligęzę, podczaszego kor., starostę krzepickiego i tyszowieckiego, 
starostą lwowskim. 0. t. 33 str. 6 — 7. 

1075. W Wilnie 4. Października 1555 r. Zygmunt August, król, każe Maciejowi Góreckiemu, 
chorążemu poznańskiemu, zastępcy starosty lwowskiego, aby wprowadził na starostwo lwowskie Zy- 
gmunta Ligęzę z Bobrka, podczaszego kor., starostę krzepickiego i tyszowieckiego. 0. t. 33 str. 2 — 3. 

1076. W Wilnie 14. Października 1555 r. Zygmunt August, król, uwalnia mieszczan z Mościsk 
od wszelkich ceł, mostowego i innych opłat. C. t. 33 str. 35—36. 

1077. W Wilnie 3. Listopada 1555 r. Zygmunt August, król, nakazuje Zygmuntowi Ligęzie, 
staroście lwowskiemu, aby Izabelli, królowej węgierskiej i jej synowi ustąpił zamku lwowskiego na 
mieszkanie. 0. t. 33 str. 89—90. 

1078. W Wilnie 14. Listopada 1555 r. Zygmunt August, król, dodaje Mikołajowi Ormianinowi, 
tłumaczowi swemu języka tureckiego, do poprzedniej sumy, którą tenże miał na Poluchowskim młynie 
pod zamkiem lwowskim leżącym, 100 zł. p. czyli razem 400 zł. p. .0. t. 46 str. 889 — 891. 

1079. W Wilnie 14. Listopada 1555 r. Zygmunt August, król, donosi poborcom ceł, że po- 
zwolił Izabelli, królowej węgierskiej, wypędzić 500 wołów z granic królestwa polskiego i zabrania 
pobierać cło od tego bydła. 0. t. 33 str. 484—485. 

1080. W Wilnie 20. Listopada 1555 r. Zygmunt August, król, poleca Zygmuntowi Ligęzie 
z Bobrka, podczaszemu kor. i staroście lwowskiemu, ażeby w zamian za należne sobie od mieszczan 
lwowskich ryby, wino itd. przyjął odpowiednią kwotę pieniężną. C. t. 33 str. 50. 

1081. W Wilnie 29. Listopada 1555 r. Zygmunt August, król, rozstrzygając spór między 
spadkobiercami Marcina Hanela a rajcami lwowskimi postanawia, że Brzucho wica, Hołosko Małe 
i Wielkie podlegać mają jurysdykcyi miejskiej. 0. t. 41 str. 857. 

1082. W Wilnie 11, Grudnia 1555 r. Zygmunt August, król, poleca Zygmuntowi Ligęzie, 
staroście lwowskiemu, ażeby sprawę Pawła Wiganieckiego z rajcami lwowskimi raz jeszcze rozpatrzył 
i sprawiedliwy wydał wyrok. 0. t. 33 str. 202—203. 

1083. W Wilnie 18. Grudnia 1555 r. Zygmunt August, król, poleca Zygmuntowi Ligęzie, 
ażeby nie ściągał ceł od mieszczan lwowskich. G. t. 33 str. 440. 

1084. W Wilnie 18. Grudnia 1555 r. Zygmunt August, król, potwierdza przywileje swoich 
poprzedników, uwalniające mieszczan lwowskich od opłaty ceł, mostowego i t. d. C. t. 33 str. 161 — 162. 

1085. W Wilnie 20. Grudnia 1555 r. Zygmunt August, król, wzywa powtórnie Zygmunta 
Ligęzę, podczaszego kor., lwowskiego, krzepickiego i tyszowieckiego starostę, ażeby zadowolnił się 
kwotą pieniężną za ryby należne mu od miasta Lwowa. 0. t. 33 str. 88—89. 

1086. W Wilnie 23. Grudnia 1555 r. Zygmunt August, król, nakazuje burmistrzowi i rajcom 
lwowskim, ażeby zapis dóbr Jana Bąka na rzecz Jana Pieczychoskiego zdziałany wpisali do ksiąg 
miejskich. 0. t. 33 str. 338. 

1087. W Wilnie 23. Grudnia 1555 r. Zygmunt August, król, poleca Zygmuntowi Ligęzie, sta- 
roście lwowskiemu, ażeby dom z łąką, ogrodem i sadem we Lwowie jeszcze przez poprzedniego sta- 
rostę Maciejowi Hidekowi przyznany, oddał natychmiast w posiadanie. 0. t. 33 str. 182—184. 

1088. W Wilnie 5, Stycznia 1556 r. Zygmunt August, król, mianuje Jana Pogla chirurgiem 
wojskowym w miejsce zmarłego Prycza. C. t. 330 str. 82. 

1089. W Warszawie 20. Stycznia 1556 r. Zygmunt August, król, zakazuje Zygmuntowi Ligęzie, 
staroście lwowskiemu, niepokoić Stanisława Żółkiewskiego w posiadaniu wsi Turzynki. C. t. 33 
str. 308—309. 


73 

1090. W Trembowli 31. Stycznia 1556 r. Bernard Prettficz, starosta trembowelski , zeznaje, 
że Mikołaj Kosslya, rajca krakowski, zaspokoił jego pretensje. C. t. 33 str. 181 — 182. 

1091. W Wilnie 26. Lutego 1556 r. Zygmunt August, król, poleca Zygmuntowi Ligęzie, 
staroście lwowskiemu, ażeby wójtostwu w Glinianach wydzielił 4 lany i 6 dworzysk. 0. t. 33 str. 310. 

1092. W Mischagola 11. Czerwca 1556 r. Zygmunt August, król, uwalnia na prośbę Izabelli, 
królowej węgierskiej, Ormianina Iwaszka Jurkowicza ze Lwowa od wszelkich podatków i innych 
ciężarów. C. t. 33 str.  474—475. 

1093. W Wilnie 10. Lipca 1556 r. Zygmunt August, król, nakazuje Zygmuntowi Ligęzie, 
staroście lwowskiemu, ażeby wprowadził bractwo kościoła P. Maryi na przedmieściu krakowskiem we 
Lwowie napowrót w posiadanie domu, z którego bezprawnie wyrzucone zostało. C. t. 33 str. 538. 

1094. W Wilnie 10. Sierpnia 1556 r. Zygmunt August, król, nakazuje Zygmuntowi z Bobrka 
Ligęzie, staroście lwowskiemu, utrzymać Piotra Boratyńskiego, kasztelana przemyskiego i starostę Sam- 
borskiego, w posiadaniu wójtostwa szczerzeckiego. C. t. 330 str. 125. 

1095. W Wilnie 12. Sierpnia .1556 r. Zygmunt August, król, poleca burmistrzowi i rajcom 
lwowskim, ażeby powstrzymali się z egzekucyą wyroku w sprawie Hanelowej, która zgłosiła apellacyą 
do króla, C. t. 33 str. 571. 

1096. W Wilnie 25. Sierpnia 1556 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Macieja Kuchar- 
skiego, dzierżawcę sołtystw w Żubrzy i Zubyanie, że wydelegował komisarzy do rozstrzygnięcia sprawy 
jego z Stanisławem i Janem Lankami. C. t. 330 str.  39. 

1097. W Wilnie 26. Sierpnia 1556 r. Zygmunt August, król, zawiadamia Melchiora z Paniowa, 
starostę żydaczowskiego, że wysłał komisarzów do rozgraniczenia dóbr królewskich Żydaczowa, Gro- 
dziska od dóbr Stanisława Czartoryskiego Międzyrzecza, Czartoryi, Zalesia, Żyrawy. 0. t. 330 str. 53. 

1098. W Wilnie 28. Sierpnia 1556 r. Zygmunt August, król, nadaje Wojciechowi Lisso- 
wskiemu, wojskiemu stryjskiemu, wójtostwo w Czuniowie z młynem i przynależnościami. 0. t. 330 
str. 351. 

1099. W Warszawie 25. Października 1556 r. Zygmunt August, król, poleca Zygmuntowi 
Ligęzie, staroście lwowskiemu, ażeby szanował przywileje mieszczan kamienieckich, uwalniające ich 
od ceł. C. t. 33 str. 677—678. 

1100. W Warszawie 27. Października 1556 r. Roki sądu królewskiego w sprawie Jadwigi, 
wdowy po Janie z Kukizowa Herburcie, z Stanisławem z Pulsztyna Herburtem. 0. t. 34 str. 99. 

1101. W Warszawie 27. Października 1556 r. Roki sądu królewskiego w sprawie Stanisława 
Ożygałki ze Zwartowa. C. t. 34 str. 117—119. 

1102. W .... 1. Listopada 1556 r. Iwan Kloranicki, dziedzic z Niesznawic koło Często- 
chowy zeznaje, że winien Stanisławowi Garlickiemu  100 złotych. C. t. 34 str. 308—309. 

1103. W Warszawie 4. Listopada 1556 r. Zygmunt August, król, potwierdza dokument 
ks. Swidrygiełły Olgierdowicza dany w Horodku 1. Stycznia 1443 r. dla cerkwi św. Iwana i jej popa. 
C. t. 403 str. 1589—96. 

1104. W Warszawie 6. Listopada 1556 r. Zygmunt August, król, ustanawia mostowe, trzy 
doroczne jarmarki i jeden tygodniowy w Glinianach. T. t. 156 str. 1641 — 1643. 

1105. W Warszawie 7. Listopada 1556 r. Zygmunt August, król, poleca ławnikom i wójtowi 
sniatyńskim roztrząsnąć sprawę Andrzeja Gębickiego, mieszczanina śniatyuskiego. C. t. 330. str. 1. 

1106. W Warszawie 10. Listopada 1556 r. Zygmunt August, król, daje Ormianinowi Iwaszkowi, 
kupcowi lwowskiemu, na prośbę Izabelli, królowej węgierskiej, puste dworzysko we Lwowie nad Peł- 
twią. C. t. 33 str. 689—691. 

10 


74 

1107. W Warszawie 10. Listopada 155G r. Zygmunt August, król, nakazuje urzędnikom sza- 
nować przywilej mieszczan tyszowieckich, uwalniający ich od opłaty ceł. 0. t. 330 str, 20. 

1108. W Warszawie 10. Listopada 1556 r. Zygmunt August, król, poleca celnikom, ażeby 
bez opłaty przepuszczali 1000 wołów i 100 wozów, które Stanisław Orlik, przełożony żup solnych 
na Rusi, ma do Litwy wprowadzić. C. t. 330 str. 105. 

1109. W Warszawie 12. Listopada 1556 r. Zygmunt August, król, pozwala Ormianinowi 
Iwaszkowi wybudować młyn wodny nad Pełtwią. 0. t. 33 str. 691. 

1110. W Warszawie IG. Listopada 1556 r. Zygmunt August, król, nadaje Jerzemu ojcu i Sta- 
nisławowi synowi Guttelerom za przysługi wyświadczone Izabelli, królowej węgierskiej, kamienicę we 
Lwowie i zrównuje ich pod względem przywilejów handlowych z mieszczanami lwowskimi. C. t. 330 
str. 40. 

Uli. W Wilnie 20. Listopada 1556 r. Zygmunt August, król, poleca Zygmuntowi Ligęzie, 
staroście lwowskiemu, zakazać kolonistom z Wroczowa łowić ryby w stawie malczyckim , należącym 
do Jana i Eeginy Tarłów. 0. t. 33 str. 201—202. 

1112. W Wilnie 16. Grudnia 1556 r. Zygmunt August, król, rozstrzygając spór między spad- 
kobiercami Hanela a rajcami lwowskimi o młyn nad rzeką Brzuehowicą, nakazuje 2 rajcom, 2 ławni- 
kom i 6 innym mieszczanom lwowskim ałożyć przysięgę, że młyn ten za życia Hanela należał do 
mia.sta Lwowa. 0. t. 41 str. 858. 

1113. W Warszawie 24. Grudnia 1556 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Wojciecha Sepi- 
chowskiego, głównego poborcę, że pozwolił margrabiemu brandenburskiemu wyprowadzić z Polski 300 
wołów bez opłaty ceł. C. t. 330 str. 164. 

1114. W Warszawie 5. Stycznia 1557 r. Zygmunt August, król, potwierdza wyrok Kazimierza 
Jagiellończyka, wydany w Poznaniu 7. Czerwca 1462 r. w sporze Krzysztofa de Sancto Bomulo 
z Żydaczowem. 0. t. 330 str. 887. 

1115. W Warszawie 7. Stycznia 1557 r. Zygmunt August, król, poleca Janowi Sienieńskiemu 
z Gołogór, kasztelanowi halickiemu, wykonać wyrok w sprawie Żyda Jakóba Lipnicz z Krzysztofem 
Czeliczem o 324 zł. 0. t. 330 str. 10. 

1116. W Warszawie 7. Stycznia 1557 r. Zygmunt August, król, poleca Mikołajowi z Sieniawy, 
wojewodzie ruskiemu, hetmanowi polnemu koron., staroście halickiemu, kołomyjskiemu, ściągnąć 90 zł. 
od Żyda Jakóba Eubina ze Lwowa na rzecz Mikołaja Koszlya, mieszczanina i rajcy krakowskiego. 
0. t. 330 str.  10. 

1117. W Warszawie 8. Stycznia 1557 r. Zygmunt August, król, zawiadamia Melchiora z Pa- 
niowa, starostę żydaczowskiego, że pozwolił Mikołajowi z Bobrka Ligęzie, dworzaninowi i sekretarzowi 
swemu, wykupić zamek żydaczowski z przyległemi wsiami. 0. t. 330 str. 41. 

1118. W Warszawie 11. Stycznia 1557 r. Zygmunt August, król, zezwala Marcinowi i Miko- 
łajowi Wilczkom na pobieranie mostowego i groblo wego na mostach i drogach w ich dobrach Lu- 
bieniu i Wrzesica nad rzeką Wrzesiec. T. t. 76 str. 251 — 254. 

1119. W Warszawie 13. Stycznia 1557 r. Zygmunt August, król, poleca burmistrzowi miasta 
Lwowa, ażeby wydzielił Mikołajowi Leśniowskiemu miejsce na dom  we Lwowie.  0. t. 330 str. 111. 

1120. W Warszawie 13. Stycznia 1557 r. Zygmunt August, król, poleca Zygmuntowi Ligęzie 
z Bobrka, podczaszemu kor. i staroście lwowskiemu, ażeby czuwał nad sprawiedliwym wymiarem 
darowanego miejsca na dom we Lwowie Mikołajowi Leśniowskiemu. G. t. 330 str. Ul. 


75 

1121. W Warszawie 13. Stycznia 1557 r. Zygmunt August, król, zakazuje poddanym blu- 
żnierstw przeciw Eucharystyl , zgromadzeń innowierców , występowania przeciw religii katolickiej 
i zabierania kościołów. C. t. 330 str. 646. 

1122. W Warszawie 16. Stycznia 1557 r. Zygmunt August, król, zakazuje rajcom lwowskim 
niepokoić spadkobierców Marcina Hanela. C. t. 330 str. 16. 

1123. W Wilnie 5. Lutego 1557 r. Zygmunt August, król, poleca rajcom miasta Lwowa, 
ażeby wykonali wyrok w sprawie Włocha Antoniego de Alboni z Marcinem Hanelem i Zebaldem 
Aichinger bezzwłocznie. C. t. 330 str. 45. 

1124. W Wilnie 13. Marca 1557 r. Zygmunt August, król, zapisuje Mikołajowi Ormianinowi, 
tłumaczowi swemu języka tureckiego, młyn nad Pełtwi% we Lwowie, który wykupił za 400 zł. z rąk 
Marcina Bolichowskiego. C. t. 46 str. 887—889. 

1125. W Białogrodzie (węgierskim) 21. Marca 1557 r. Izabella, królowa Węgier, pozwala 
kupcom lwowskim sprowadzać i sprzedawać towary  w Węgrzech  bez opłaty  ceł. C. t. 391 str. 449, 

1126. W Wilnie 22. Marca 1557 r. Zygmunt August, król, poleca rajcom m. Lwowa, ażeby 
dokumenta przedłożone im przez Aichingera Zebalda do ksiąg swoich wpisali.  0. t. 330 str. 68. 

1127. We Lwowie 12. Maja 1557 r. Zygmunt Ligęza z Bobrka, podczaszy kor., lwowski, 
krzepicki, tyszowiecki starosta, pozwala Piotrowi Korytce, podczaszemu i podstarościemu lwowskiemu, 
zabudować i używać pusty plac we Lwowie. C. t. 330 str. 284. 

1128. W Wilnie 16. Maja 1557 r. Zygmunt August, król, pozwala Albertowi, margrabiemu 
brandenburskiemu, zakupić i bez ceł wyprowadzić z Polski rocznie 300 wołów. 0. t. 330 str. 842. 

1129. W Gródku 24. Maja 1557 r. Jan Mielecki, wojewoda podolski, marszałek kor. i staro- 
sta gródecki, pozwala kniaziowi Hryciowi założyć wieś Wisienkę i nadaje mu łan roli i sianożęć. 
C. t. 348 str. 660—62, t. 360 str. 771, t. 385 str. 1326, t. 426 str. 2948 i t. 437 str. 2486. 

1130. W 12. Czerwca 1557 r.  Kafał Sieniawski  poświadcza,  że  Stanisław Strepto- 

wski nie zapłacił Elesowi Turczynowi za wykup pachołka. C. t. 338 str. 93. 

1131. W Wilnie 28. Czerwca 1557 r. Zygmunt August, król, zakazuje Zygmuntowi Ligęzie 
z Bobrka, staroście lwowskiemu, niepokoić Piotra Boratyńskiego, kasztelana bełskiego i starostę Sam- 
borskiego, w posiadaniu młyna i stawu w Szezereu. C. t. 330 str. 133. 

1132. W Wilnie 26. Października 1557 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Zygmunta Ligęzę 
z Bobrka, podczaszego kor. i starostę lwowskiego, krzepickiego i tyszowieckiego , że nadał Piotrowi 
Barzy, sekretarzowi i dworzaninowi swemu, wieś Nowesioło. C. t. 330 str. 219. 

1133. W Wilnie 28. Października 1557 r. Zygmunt August, król, nakazuje Jakóbowi Ostro- 
wskiemu, poborcy ceł lwowskiemu, lubelskiemu i sandomirskiemu , ażeby dawał 200 zł. rocznie Mi- 
kołajowi z Sieniawy, wojewodzicowi ruskiemu. 0. t. 330 str.  190. 

1134. W Wilnie 1. Stycznia 1558 r. Zygmunt August, król, uwiadamia urzędników, że zawarł 
z cesarzem tureckim traktat handlowy i poleca szczególnym ich względom kupca tureckiego Mustafę 
Czeliabę. C. t. 330 str. 311. 

1135. W Wilnie 14. Stycznia 1558 r. Zygmunt August, król, zakazuje Mikołajowi Leśnio- 
wskiemu, poborcy ruskiemu, żądać po raz drugi podatku od rzemieślników lwowskich. G. t. 330 str. 224. 

1136. W Wilnie 22. Stycznia 1558 r. Zygmunt August, król, zapisuje Mikołajowi Sienia- 
wskiemu, synowi Mikołaja, wojewody ruskiego, 300 zł. rocznie na dochodach z ceł i podatków ziemi 
lwowskiej, a unieważnia dawniejszy swój zapis na 200 zł. C. t. 330 str. 238. 


76 

1137. W Wilnie 30. Stycznia 1558 r. Zygmunt August, król, zawiadamia spadkobierców Mi- 
kołaja Hineka, że wydelegował komisarzy do uregulowania sprawy o wójtostwa w Zalesiu i Prusach. 
C. t. 330 str. 225. 

1138. W Wilnie 7. Lutego 1558 r. Zygmunt August, król, potwierdza Jaśniskim nadanie 
pustkowia Jaśnisko przez Kazimierza Jagiellończyka w Dobrostrzanach 10. Września 1451 r. C. t. 385 
str. 155—158. 

1189. W Wilnie 9. Marca 1558 r. Zygmunt August, król, zabrania Mikołajowi Leśniewskiemu 
stawiania budynków pod zamkiem niższym we Lwowie. 0. t. 330 str. 240. 

1140. W Wilnie 10. Marca 1558 r. Zygmunt August, król, donosi urzędnikom lwowskim, że 
wysyła dworzanina swego Sebastyana Tarnawskiego w celu objęcia dzierżawy starostwa lwowskiego, 
opróżnionego śmiercią Zygmunta Ligęzy. C. t. 330 str. 228. 

1141. W Wilnie 10. Marca 1558 r. Zygmunt August, król, nadaje władzę sądową w staro- 
stwie Iwowskiem aż do zamianowania nowego starosty, Maciejowi Góreckiemu, chorążemu poznańskie- 
mu i pisarzowi polnemu koronnemu. 0. t. 330 str. 229. 

1142. W Wilnie 18. Marca 1558 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Sebastyana Tarna- 
wskiego, administratora starostwa lwowskiego, że darował braciom Jerzemu, Stanisławowi i Maciejowi 
Sulimom 4 łany w Glinianach. 0. t. 330 str. 242- 

1143. W Wilnie 18. Marca 1558 r. Zygmunt August, król, uwiadamia burmistrza i rajców 
gliniańskich, że nadał braciom Sulimom 4 łany ogrodu. 0. t. 330 str. 248. 

1144. W Wilnie 28. Marca 1558 r. Zygmunt August, król, poleca Sebastyanowi Tarna- 
wskiemu, administratorowi starostwa lwowskiego, ażeby odebrał od kasztelana bełskiego Piotra Bora- 
tyńskiego młyn, który tenże po śmierci starosty lwowskiego bezprawnie zajął. G. t. 330 str.  242. 

1145. W Wilnie 6. Kwietnia 1558 r. Zygmunt August, król, nakazuje Jakóbowi Ostrowskie- 
mu, głównemu poborcy ziem sandomirskiej, lubelskiej i lwowskiej , ażeby wypłacał 200 zł. rocznie 
Prokopowi Sieniawskiemu, stolnikowi halickiemu. C. t. 330  str. 251. 

1146. W Wilnie 24. Kwietnia 1558 r. Zygmunt August, król, uwiadamia urzędników, że 
pozwolił Alexandrowi, wojewodzie wołoskiemu, zakupić w Polsce 100 centnarów żelaza i ołowiu. 
O. t. 330 str. 475. 

1147. W Wilnie 27. Kwietnia 1558 r. Zygmunt August, król, poleca Piotrowi Barzy, staro- 
ście lwowskiemu, ażeby nie wzbraniał włościanom Zniesienia, poddanym Mikołaja ze Sieniawy, woje- 
wody ruskiego, poboru drzewa z lasów lwowskich. 0. t. 330 str. 446. 

1148. W Krakowie 22. Maja 1558 r. Zygmunt August, król, uwalnia Stanisława, podkomo- 
rzego przemyskiego, Walentyna, kanonika krakowskiego, Mikołaja i Jana braci Herburtów od wszel- 
kich ceł i opłat mostowych. 0. t. 330 str. 460—461. 

1149. We Lwowie 25. Maja 1558 r. Eajcy lwowscy dają Małgorzacie, wdowie i Wacławowi, 
Krzysztofowi, Florjanowi i Wawrzyńcowi, dzieciom niegdyś Marcina młynarza, trzecią część młyna 
nad rzeką Brzuchowicą. 0. t. 396 str. 2072. 

1150. W Mostach 6. Czerwca 1558 r. Zygmunt August, król, wzywa wszystkich urzędników 
i mieszkańców ziem ruskich, ażeby Piotra Barzy uważali za rzeczywistego starostę lwowskiego. 0. t. 330 
str. 268. 

1151. W Krasnymstawie 28. Czerwca 1558 r. Zygmunt August, król, daje Wojciechowi 
Marszałkowiczowi list żelazny. C. t. 330 str. 274. 

1152. W Krasnymstawie 30. Czerwca 1558 r. Zygmunt August, król, potwierdza dokument 
Zygmunta Ligęzy wydany we Lwowie 12. Maja 1557 r. dla Piotra Korytki. O. t. 330 str. 284. 


1153. W Krasnymstawie 1558 r. Zygmunt August,  król, nakazuje burmistrzowi 

i rajcom miasta Lwowa,  wprowadzić  Mikołaja  Leśniewskiego  w posiadanie  domu  i  dworzyska we 
Lwowie, skoro przyjmie prawo miejskie. 0. t, 330 str. 371. 

1154. W Krasnymstawie 4. Lipca  1558 r.  Zygmunt  August,  król,  nakazuje  Stanisławowi 
Dłużniewskiemu z Konotop zwrócić woła, zabranego ze stada królewskiego. C. t. 330 str. 358. 

1155. W Krasnymstawie 6. Lipca 1558 r. Zygmunt August, król, wzywa Piotra Barzy, staro- 
stę lwowskiego, ażeby z powodu grożą,cej od Moskwy wojny opatrzył zamki i grody. 0. t. 330 str. 304. 

1156. W Krasnymstawie 11. Lipea 1558 r. Wyrok sądowy w sprawie Kalieczów i Kołodru- 
bów przeciw Podwysockim o wieś Podwysokie. C. t. 330 str. 299. 

1157. W Krasnymstawie 12. Lipca 1558 r. Zygmunt August, król, poleca Piotrowi Barzy, 
staroście lwowskiemu, ażeby zakazał swoim sługom niepokoić Ormianina Mikołaja w używaniu młyna 
i łąki. C. t. 330 str. 302. 

1158. W Krasnymstawie 12. Lipca 1558 r. Zygmunt August, król, zapisuje roczną pensyą 
300 złp. Prokopowi Sieniawskiemu, stolnikowi halickiemu, na podatkach lwowskich. C. t. 330 str. 760. 

1159. W Krasnymstawie 26. Lipca 1558 r. Zygmunt August, król, nakazuje burmistrzowi 
i rajcom szczerzeckim, ażeby rozstrzygnęli spór przeciw Sienkowi, rajcy szczerzeckiemu, który otrzy- 
mawszy w przechowanie od Marcina Błaskowicza, mieszczanina lwowskiego, broń i 100 bombard zaparł 
się tego depozytu. C. t. 330 str. 317. 

1160. W Krasnymstawie 26. Lipea 1558 r. Zygmunt August, król, donosi Piotrowi Barzy, 
staroście lwowskiemu, że uwolnił mieszczan kamienieckich od opłaty wszelkich ceł od towarów 
i wołów. C. t. 330 str. 313. 

1161. W Krasnymstawie 29. Lipca 1558 r. Zygmunt August, król, nakazuje burmistrzowi 
i rajcom lwowskim, ażeby kupcom krakowskim nie stawiali żadnych przeszkód. 0. t. 330 str, 307. 

1162. W Krasnymstawie 30. Lipca 1558 r. Zygmunt August, król, nakazuje burmistrzowi 
i rajcom lwowskim, ażeby natychmiast zwrócili sumę 100 dukatów węgierskich, zabranych bezprawnie 
Bartłomiejowi Szembegkowi, rajcy krakowskiemu. 0. t. 330 str. 308. 

1163. W Krasnymstawie 2. Sierpnia 1558 r. Zygmunt August, król, zapisuje rocznych 100 
złotych Felisowi Ziemieckiemu, rotmistrzowi, na dochodach z starostwa gródeckiego. O. t. 330 str. 473. 

1164. W Krasnymstawie 3. Sierpnia 1558 r. Zygmunt August, król, nakazuje burmistrzowi 
i rajcom lwowskim, ażeby nie przeszkadzali Mikołajowi Leśniewskiemu w posiadaniu domu i ogrodu. 
C. t. 330 str. 371. 

1165. W Krasnymstawie 3. Sierpnia 1558 r. Zygmunt August, król, wzywa Piotra Barzy, 
starostę lwowskiego, ażeby utrzymał Mikołaja Leśniewskiego w posiadaniu kamienicy i gruntu we 
Lwowie, który dostał od króla po śmierci mieszczanina Hanusa. 0. t. 330 str. 476. 

1166. W Krasnymstawie 3. Sierpnia 1558 r. Zygmunt August, król, wzywa Piotra Barzy, 
starostę lwowskiego, ażeby bronił Mikołaja Leśniewskiego od napaści rajców lwowskich, nie chcących 
mu zezwolić na wybudowanie demu pod zamkiem niższym. C. t. 330 str. 476. 

1167. W Krasnymstawie 29. Sierpnia 1558 r. Zygmunt August, król, uwiadamia, że z po- 
wodu panującej zarazy miejsce każdorazowego pobytu królewskiego będzie jednocześnie siedzibą naj- 
wyższego trybunału. C. t. 330 str. 332. 

1168. W Warszawie 19. Września 1558 r. Zygmunt August, król, poleca Piotrowi Barzy, 
staroście lwowskiemu, ażeby Marcina Wilkanowskiego, zabójcę Macieja Grodziuskiego, śmiercią ukarał. 
C. t. 330 str. 353. 


78 

1169. W Warszawie 26. Września 1558 r. Zygmunt August, król, nakazuje Mikołajowi 
z Sieniawy, wojewodzie ruskiemu, ażeby zwrócił pobrane od kupców lwowskich woły. C. t. 330 
str. 379. 

1170. W Warszawie 26. Września 1558 r. Zygmunt August, król, wzywa Bernarda Pretficza, starostę 
trembowelskiego, przed s^d swój w Piotrkowie skutkiem skargi mieszczan lwowskich. 0. t. 330 str. 356. 

1171. W Warszawie 26. Września 1558 r. Zygmunt August, król, wzywa Mikołaja z Sieniawy, 
wojewodę ruskiego i hetmana kor, przed sąd swój do Piotrkowa skutkiem skargi burmistrza i mieszczan 
lwowskich. 0. t. 330 str. 355. 

1172. W Warszawie 26. Września 1558 r. Zygmunt August, król, wzywa Macieja Włodka, 
chorążego i starostę kamienieckiego, przed sąd swój do Piotrkowa skutkiem skargi mieszczan lwowskich. 
C. t. 330 str. 355. 

1173. W Warszawie 26. Września 1558 r. Zygmunt August, król, poleca Piotrowi Barzy 
z Blozewa, staroście lwowskiemu, sekretarzowi swemu, ażeby wszystkim miastom ogłosił, iż na 
następnym sejmie mają się stawić przed królem i sejmem z wszystkimi przywilejami swymi. C, t. 330 
str. 362. 

1174. W Warszawie 30. Września 1558 r. Zygmunt August, król, nakazuje Andrzejowi hr. 
Tenczyńskiemu, wojewodzie lubelskiemu i staroście rohatyńskiemu i śniatyńskiemu, ażeby wstrzymane 
bezprawnie towary mieszczan lwowskich bezzwłocznie wydał i na przyszłość tego nie czynił. 0. t. 330 
str. 378. 

1175. W Krakowie 7. Listopada 1558 r. Zygmunt August, król, cofa swój przywilej, wydany 
kupcom krakowskim na niekorzyść składu we Lwowie. C. t  330 str. 383. 

1176. W Władzisławie 13. Listopada 1558 r. Zygmunt August, król, uwiadamia, że Piotr 
Barzy złożył na jego ręce przysięgę jako starosta lwowski. 0. t. 330 str. 599. 

1177. W Piotrkowie 16. Grudnia 1558 r. Zygmunt August, król, nakazuje Janowi Sienieńskiemu 
z Gołogór, kasztelanowi halickiemu, wymierzyć sprawiedliwość Prokopowi, wójtowi z Morawy, poddanemu 
cesarza Ferdynanda. 0. t. 330 str. 412. 

1178. W Piotrkowie 16. Grudnia 1558 r. Zygmunt August, król, potwierdza dokument 
ławników lwowskich, wydany we Lwowie 1. Czerwca 1524 r. a dotyczący sprzedaży łana w Kleparowie. 
C. t. 380 str. 2227—33. 

1179. W Piotrkowie 20. Grudnia 1558 r. Zygmunt August, król, przestrzega mieszkańców 
Eusi i Podola przed grożącym napadem Tatarów.  0. t. 330 str. 417. 

1180. W Piotrkowie 22. Grudnia 1558 r. Zygmunt August, król, potwierdza przywilej 
Kazimierza Jagiellończyka, wydany w Korczynie 4. Maja 1464 r. dla wsi Eozonia, Podwisolcze 
i Eyczychów, tudzież dokument Zygmunta L wydany w Krakowie 24. Lutego 1545 r. a oznaczający 
obowiązki poddanych ze wsi Horożany. 0. t. 330 str. 519 i t. 867 str. 145. 

1181. W Piotrkowie 12. Stycznia 1559 r. Zygmunt August, król, nakazuje Ormianom lwowskim, 
ażeby Iwaszka Jurkowicza, wyłączonego z kościoła i wspólności z Ormianami, napowrót przyjęli do 
swego grona. 0. t. 330 str. 430. 

1182. W Piotrkowie 17. Stycznia 1559 r. Zygmunt August, król, potwierdza przywilej 
Kazimierza Jagiellończyka, wydany w Eadomiu 2. Września 1491 r. dla poddanych dziekana lwowskiego. 
C. t. 390 str. 609—619 i t. 610 str. 1815. 

1183. W Piotrkowie 17. Stycznia 1559 r. Zygmunt August, król, poleca Piotrowi Barzy, 
staroście lwowskiemu, ażeby kazał wykreślić z ksiąg wszelkie akta, które wniósł Jerzy Czernikowski 
na szkodę czci Jana Pieczychojskiego.  0. t. 330 str. 539. 


79 

1184. W Piotrkowie 22. Stycznia 1559 r. Zygmunt August, król, nakazuje Piotrowi Barzy, 
staroście lwowskiemu i sekretarzowi swemu , aby nie bronił mieszkańcom Mikłaszowa , poddanym 
Anny z Glinki, kasztelanowej sandorairskiej,  wrębu w lasach królewskich. C. t. 35 str. 409. 

1185. W Piotrkowie 5. Lutego 1559 r. Zygmunt August, król, poleca Piotrowi Barzy, staroście 
lwowskiemu, ażeby Halszkę z Ostroga wydał Łukaszowi z Górki, wojewodzie łęczyckiemu, jej mał- 
żonkowi. C. t. 330 str. 466. 

1186. W Piotrkowie 8. Lutego 1559 r. Zygmunt August, król, ustanawia sąd komisarski 
w sprawie dóbr w Sokalu.  0. t. 6 str. 37. 

1187. W Piotrkowie 8. Lutego 1559 r. Zygmunt August, król, wzywa Łukasza hr. z Górki, 
wojewodę łęczyckiego i starostę buskiego, ażeby się stawił na miejscu granicznem, skoro go zawezwą 
komisarze królewscy, wydelegowani w celu rozgraniczenia dóbr królewskich Kamionka, Demo w, 
Wola Nowostawska, Czestynie od dóbr Stanisława Gajewskiego Manasterz i innych.  0. t. 330 str. 579. 

1188. W Piotrkowie 8. Lutego 1559 r. Zygmunt August, król, nakazuje Spytkowi Jordanowi 
z Zakliczyna i na Melsztynie, wojewodzie sandomirskiemu , przemyskiemu, kamioneckiemu staroście, 
aby się stawił na wezwanie komisarzy królewskich wysłanych do rozgraniczenia dóbr Kamionka, 
Dernow, Wola Nowostawska, Wola Czestyńska, Czestynie od dóbr Zadenye, Manaster. C. t. 330 
str. 580. 

1189. W Piotrkowie 8. Lutego 1559 r. Zygmunt August, król, daje zlecenie komisarzom 
swoim w sprawie dóbr królewskich w Sokalu i Babicze. 0. t. 6 str. 38. 

1190. W Piotrkowie 9. Lutego 1559 r. Zygmunt August, król, odkłada sprawy sądowe do 
przyszłego sejmu walnego. C. t. 331 str. 545. 

1191. W Piotrkowie 11. Lutego 1559 r. Zygmunt August, król, nakazuje Stanisławowi Orlikowi, 
żupnikowi ziem ruskich, wypłacać kapitule lwowskiej należny jej z żup drohobyckich czynsz roczny. 
C. t. 35 str. 406. 

1192. W Jaworowie 1. Marca 1559 r. Łukasz hr. z Górki, wałecki, gnieźnieński i jaworowski 
starosta, nadaje Grzegorzowi popostwo w Starzyczowie i Zaluziu.  0. t. 351 str. 547. 

1193. W Krakowie 4. Marca 1559 r. Zygmunt August, król, wydaje wyrok w sprawie między 
rajcami lwowskimi a spadkobiercami Marcina Hanel o wsi Brzuchowicę, Hołosko Małe i Wielkie. 
C. t. 41  str. 853-856. 

1194. W Krakowie 14. Marca 1559 r. Zygmunt August, król, zakazuje Maciejowi Włodkowi, 
chorążemu i staroście kamienieckiemu, pobierać cła od kupców lwowskich. C. t. 330 str. 472. 

1195. W Krakowie 17. Marca 1559 r. Zygmunt August, król, potwierdza swoje dwa wyroki 
wydane w Wilnie 29. Listopada 1555 r. i 16. Grudnia 1556 r, w sporze spadkobierców Hanela 
z rajcami lwowskimi. C. t. 41 str. 856 — 859. 

1196. W Krakowie 21. Marca 1559 r. Zygmunt August, kroi, pozwala mieszczanom lwowskim 
udawać się na Wołoszczyznę w sprawach handlowych. G. t. 35 str. 407. 

1197. W Krakowie 25. Marca 1559 r. Zygmunt August, król, zabrania Bernardowi Pretficzowi, 
staroście trembowelskiemu, pobierać cła od mieszczan lwowskich.  G. t. 330 str. 472. 

1198. W Krakowie 30. Marca 1559 r. Zygmunt August, król, poleca opiece urzędników kupca 
tureckiego, jadącego do Moskwy i uwalnia go od ceł.  O  t. 330 str. 540 i t. 867 str. 163. 

1199. W Krakowie 8. Kwietnia 1559 r. Zygmunt August, król, zdejmuje banieyą z Bafała 
CkoŁeckiego. C. t. 330 str. 490. 


80 

1200. W Krakowie 25. Kwietnia 1559 r. Zygmunt August, król, wzywa starszych Żydów 
lwowskich, ażeby sprawiedliwie postąpili z wdową, po Jakóbie Michalewiczu , Żydzie lwowskim. 
C. t. 330 str. 636, 

1201. W Krakowie 5. Maja 1559 r. Zygmunt August, król, wzywa rajców lwowskich, ażeby 
wymierzyli sprawiedliwość Mikołajowi Szulczowi. 0. t. 330 str. 513. 

1202. W Krakowie 6. Maja 1559 r. Zygmunt August, król, odracza należące przed sąd 
królewski sprawy do swego powrotu z Litwy. 0. t. 330 str. 497. 

1203. W Krakowie 9. Maja 1559 r. Zygmunt August, król, donosi wszystkim przełożonym 
ceJ królewskich , że uwolnił mieszczan Bodzęcina i wszystkich poddanych Samuela Maciejowskiego, 
biskupa krakowskiego, od opłaty ceł. C. t. 330 str. 671. 

1204. W Krakowie 10. Maja 1559 r. Zygmunt August, król, poleca Ormianom lwowskim, ażeby 
nie czynili przykrości Iwaszkowi Jurko wieżowi, zostającemu w usługach królewskich. C. t. 330 str. 517. 

1205. "W Krakowie U. Maja 1559 r. Zygmunt August, król, uwalnia domy braci Stefana, 
Jakóba, Dawida i Marka Steczkowiczów , Ormian lwowskich, od wszelkich ciężarów. 0. t. 330 
str. 823. 

1206. W Krakowie 19. Maja 1559 r. Zygmunt August, król, nakazuje Piotrowi Barzy, staroście 
lwowskiemu, aby wprowadził Jana z Mielca, wojewodę podolskiego, marszałka kor., Samborskiego 
i gródeckiego starostę, w posiadanie wsi Małej i Wielkiej Horożany.  C. t. 330 str. 537. 

1207. W Krakowie 30. Maja 1559 r. Zygmunt August, król, donosi Piotrowi Barzy, staroście 
lwowskiemu, że wydał list żelazny Walentemu Głogińskiemu, gwardyanowi Franciszkanów lwowskich. 
C. t. 330 str. 507. 

1208. W Krakowie 30. Maja 1559 r. Zygmunt August, król, daje list żelazny Walentemu 
Głogińskiemu, gwardyanowi konwentu Św. Franciszka we Lwowie. 0. t. 330 str. 507. 

1209. W Krakowie 3. Czerwca 1559 r. Zygmunt August, król, poleca Piotrowi Barzy, staroście 
lwowskiemu, ażeby zwrócił Mikołajowi, Ormianinowi lwowskiemu , tłumaczowi tureckiemu, zabraną 
mu rolę. C. t. 330 str. 596. 

1210. W Mulawicach 5. Czerwca 1559 r. Zygmunt August, król , nakazuje Piotrowi Fal- 
czewskiemu, dzierżawcy knyszyńskiemu i Piotrowi Konińskiemu, namiestnikowi bełskiemu, roztrząsnąć 
sprawę między poddanymi królewskimi zamku tykocińskiego a podkomorzym kamienieckim Hiero- 
nimem Sieniawskim i jego małżonką Elżbietą z Radziwiłłów. T. t. 156 str. 2251. 

1211. W Wilnie 18. Sierpnia 1559 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Joachima Cziesko- 
wskiego i Mikołaja Kalechowicza, przełożonych ceł lwowskich, że uwolnił od opłaty ceł Mustafę 
Czelabyego, kupca tureckiego. C. t. 330 str. 563. 

1212. W Wilnie 30. Września 1559 r. Zygmunt August, król, nakazuje Mikołajowi Kale- 
chowiczowi, poborcy ceł, ażeby od ludzi Mustafy Czelabyego, kupca tureckiego, nie żądał opłaty ceł. 
C. t. 330 str. 612. 

1213. W Wilnie 25. Października 1559 r. Zygmunt August, król, poleca rajcom lwowskim 
rozstrzygnąć spór Andrzeja Thasza z Zebaldem Aichingerem. 0. t. 330 str. 615, 

1214- W Wilnie 20. Grudnia 1559 r. Zygmunt August, król, zabrania Mikołajowi Koszli, rajcy 
krakowskiemu, małopolskiemu poborcy ceł, żądać opłaty od 700 wołów Mikołaja z Sieniawy, wojewody 
ruskiego, starosty halickiego i kołomyj skiego, które słudzy jego do Szląska pędzili. C. t. 330 str. 629. 

1215. W Warszawie 1560 r.  Zygmunt August,  król, uwalnia rajców lwowskich od 

skargi wniesionej przez Żyda Jakóba Faibisza. C. t. 334 str. 666—7. 


81 

1216. W Białogrodzie (węgierskim) 29. Stycznia 1560 r. Jan, wybrany król Węgier, pozwala 
kupcom lwowskim wprowadzać i sprzedawać towary w Węgrzech  bez opłaty ceł. G. t. 391 str. 447. 

1217. W Wilnie 7. Marca 1560 r. Zygmunt August, król, nakazuje Piotrowi Barzy, staroście 
lwowskiemu, pod kar^ 1000 złp., aby bronił mieszczan lwowskich i tychże poddanych od krzywd 
i napaści ze strony szlachty. C. t. 330 str. 670. 

1218. W Wilnie 27. Kwietnia 1560 r. Zygmunt August, król, zawiadamia Sebastyana Burzyń- 
skiego i Mikołaja Kalichowicza , przełożonych ceł lwowskich, że zapisał rocznych 50 złp. Rafałowi 
Eokickiemu. 0. t. 330 str. 668. 

1219. W Wilnie 28. Kwietnia 1560 r. Zygmunt August, król, zapisuje Rafałowi Rokickiemu 
na cłach lwowskich 50 złp. rocznej pensyi. C. t. 330 str. 667. 

1220. W Wilnie 12. Maja 1560 r. Zygmunt August, król, mianuje komisarzów do rozstrzy- 
gnięcia sporu między Jaroszem Sieniawskim, wojewodzicem ruskim, podkomorzym kamienieckim i starostą 
halickim, z poddanymi zamku tykociuskiego o gwałty i grabieże.  T. t. 156 str. 2253. 

1221. W Wilnie 17. Maja 1560 r. Zygmunt August, król, wzywa szlachtę powiatu bialskiego, 
a w szczególności parafii kobyłeckiej , mieszkającą wzdłuż granicy tykocińskiej i rogowskiej , ażeby 
zeznaniami swemi ułatwiła rozsądzenie sporu granicznego pomiędzy królewskim dzierżawcą a Jaroszem 
Sieniawskim, podkomorzym kamienieckim, starostą halickim.  T. t. 156 str. 2257. 

1222. W Wilnie 8. Sierpnia 1560 r. Zygmunt August, król, daje Urszuli Krynczowowej, 
mieszczance krakowskiej, list żelazny. 0. t. 330 str. 763. 

1223. W Wilnie 31. Października 1560 r. Zygmunt August, król, poleca Arseniemu Bałłabanowi, 
władyce lwowskiemu, ażeby usprawiedliwił się przed metropolitą z rozwodu, który udzielił małżonkom 
Muisiowiezom z Tarnopola. C. t. 330 str. 757. 

1224. W Wilnie 24. Stycznia 1561 r. Zygmunt August, król, wzywa Piotra Barzy, starostę 
lwowskiego i wszystkich urzędników, ażeby szanowali przywileje mieszkańców Krotoszyna, 0. t. 330 
str. 886. 

^ 1225. W Wilnie 28. Stycznia 1561 r. Zygmunt August, król, potwierdza przywilej Jana 
Olbrachta, wydany w Piotrkowie 8. Lutego 1501 r. mieszkańcom wsi Sołonki i Żyrawki. 0. t. 393 
str. 1129. 

1226. W Wilnie 29. Stycznia 1561 r. Zygmunt August, król, nakłada wadyum w sprawie 
Piotra Rogowskiego z Janem Starzechowskim. 0. t. 330 str. 776. 

1227. W Wilnie 19. Kwietnia 1561 r. Zygmunt August, król, wzywa Piotra Barzy, starostę 
lwowskiego, ażeby wprowadził Jana z Mielca, wojewodę podolskiego i marszałka koronnego, w posia- 
danie darowanych temat przez króla dóbr Wielka i Mała Horożana. C. t. 330 str. 834. 

1228. W Wilnie 22. Maja 1561 r. Zygmunt August, król, poleca powtórnie Arseniemu 
Bałłabanowi, władyce lwowskiemu, ażeby usprawiedliwił się przed metropolitą dla czego rozwiódł 
małżonków Muisio więzów. C. t. 330 str. 861. 

1229. W Wilnie 22. Maja 1561 r. Zygmunt August, król, wzywa burmistrza i rajców lwowskich, 
ażeby szanowali prawa i przywileje nadane Ormianom lwowskim przez poprzednich królów. 0. t. 330 
str. 818. 

1230. W Wilnie 25, Maja 1561 r. Zygmunt August, król, donosi Mikołajowi z Mielca, 
chmielnickiemu staroście, że sprawę jego z mieszczanami gródeckimi powierzył do rozstrzygnięcia 
komisarzom i poleca mu, ażeby się stawił na ich wezwanie.  C. t. 330 str. 821. 

11 


82 

1231. W Wilnie 25. Maja 1561 r. Zygmunt August, król, wzywa wszystkie sądy i urzędy 
królestwa, ażeby nie przyjmowały spraw przeciw Stanisławowi Zamoyskiemu, łowczemu chełmskiemu, 
jak długo tenże pozostawać będzie w obozie na Litwie. O  t. 330 str. 835. 

1232. W Wilnie 27. Maja 1561 r. Zygmunt August, król, wzywa Mikołaja z Mielca, starostę 
chmielnickiego, ażeby zostawił mieszczan gródeckich w posiadaniu prawa wyrąbywania drzewa z lasów. 
O. t. 330 sir. 820. 

1233. W Wilnie 7. Czerwca 1561 r. Zygmunt August, król, nakłada wadyum w sprawie 
Szymona Olssowskiego z Poluchowa z Janem Gołogórskim, kasztelanem halickim.  0. t. 330 str. 822. 

1234. W Wilnie 31. Lipca 1561 r. Zygmunt August, król, mianuje Stanisława Siemońskiego 
puszkarzem w Kamieńcu w miejsce zmarłego Jerzego Krussyny. 0. t. 330 str. 852. 

1235. W Wilnie 31. Lipca 1561 r. Zygmunt August, król, nakazuje Mikołajowi Kalechowiczowi, 
przełożonemu ceł lwowskich, wypłacać z ceł Stanisławowi Siemońskiemu puszkarzowi 50 złp. tytułem 
pensyi. C. t. 330 str. 852. 

1236. W Wilnie 6. Listopada 1561 r. Zygmunt August, król, poświadcza, że Maciej i Anna 
Kucharscy mianowali prokuratora, aby ich w wszelkich sprawach przed sądami koronnymi zastępował. 
0. t. 333 str. 543. 

1237. W Łowiczu 14. Grudnia 1561 r. Zygmunt August, król, nakazuje Marcinowi Herburtowi, 
staroście barskiemu, pilnować zamku barskiego przed Wołochami. 0. t. 331 str. 22 — 23. 

1238. W Łomży 31. Grudnia 1561 r. Zygmunt August, król, nakazuje rajcom i ławnikom 
drohobyckira pod karą 100 grzywien podjąć na nowo sprawę Jakóba, łaźniczego drohobyckiego. 
0. t. 331 str. 32—33. 

1239. W Łomży 10. Stycznia 1562 r. Zygmunt August, król, nakazuje wiercz i Miko- 
łajowi i Elżbiecie, dzieciom i spadkobiercom Herburta, podkomorzego kamienieckiego, aby stawili się 
w obec komisarzy wydelegowanych do oddania Marcinowi Herburtowi, wojskiemu kamienieckiemu 
i staroście dóbr Jaromirka i Kwialow (uszkodzony). G. t. 332 str. 502. 

1240. W Łomży 11. Stycznia 1562 r. Zygmunt August, król, podwyższa Stanisławowi 
Błoniowskiemu, dworzaninowi swemu, pensyą do 200 złt. 0. t. 331 str. 28 — 9. 

1241. W Łomży 13. Stycznia 1562 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Mikołaja Mieleckiego, 
starostę gródeckiego, że wyznaczył Stanisławowi Błoniowskiemu 100 złt. rocznej pensyi na dochodach 
starostwa gródeckiego. 0. t. 331 str. 29. 

1242. W Wilnie 10. Maja 1562 r. Zygmunt August, król, nakazuje wszystkim, którzy posiadają 
roczne pensye, dochody z królewszczyzn i t. d., aby doń do Wilna zbrojnie na dzień 5. Lipca przybyli 
pod groźbą utraty dobrodziejstwa. 0. t. 331 str.  60—61. 

1243. W Wilnie 23. Maja 1562 r. Zygmunt August, król, nakazuje rajcom i ławnikom lwowskim 
pod karą 2000 grzywien szanować prawa i przywileje Ormian lwowskich, nadane im przez królów 
polskich. 0. t. 331 str. 130—132. 

1244. W Wilnie 4. Lipca 1562 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Piotra Barzy, kasztelana 
przemyskiego i starostę lwowskiego, że uwolnił mieszczan kamienieckich od opłaty ceł. 0. t. 331 
str. 121—122. 

1245. W Wilnie 11. Lipca 1562 r. Zygmunt August, król, nakazuje kniaziowi Mikołajowi 
Zbaraskiemu, staroście -krzemienieckiemu i bratu jego Mikołajowi, aby zwrócili Kucharskiemu ludzi, 
którzy do nich zbiegli. 0.  t. 331 str. 175—176. 


83 

1246. W Wilnie 25. Lipca 1562 r. Zygmunt August, król, nadaje kapłanom lwowskim 
obrządku ormiańskiego wolność od wszelkich opłat, danin i t. d. tak miejskich jak i królewskich. 
C. t. 331 str. 127. 

1247. W Wilnie 18. Sierpnia 1562 r. Zygmunt August, król, daje Żydowi lwowskiemu Izakowi 
Zyskind list żelazny wolnego pobytu i handlu na trzy lata.  G. t. 331 str. 124 — 25. 

1248. W Wilnie 19. Sierpnia 1562 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Mikołaja Sieniawskiego, 
wojewodę ruskiego, hetmana polnego kor., że dal Żydowi lwowskiemu Izakowi Zyskind glejt na trzy 
lata.  C. t. 331 str. 125. 

1249. W Wilnie 19. Sierpnia 1562 r. Zygmunt August, król, nakazuje Mikołajowi Sienią wskiemu, 
wojewodzie ruskiemu i hetmanowi polnemu, aby w sprawie Żyda lwowskiego Zyskinda nie mieszał się 
do obrzędów religijnych. C. t. 831  str. 126. 

1250. W Przemyślu 1. Września 1562 r. Paweł Marcichowski, burgrabia przemyski, rozstrzyga 
z polecenia Spytka Jordana z Melsztyna, wojewody krakowskiego, przemyskiego i kamioneckiego starosty, 
spór o rolę między Mielkonem Gholowcze a Orynką z Buczowa.  G. t. 333 str. 641. 

1251. W Kownie 11. Września 1562 r. Zygmunt August, król, nakazuje poddanym królewskiej 
wsi Sołonki, aby jawili się przed komisarzami królewskimi w sprawie ich z popem Eliaszem o dzie- 
sięcinę.  C. t. 331 str. 150. 

1252. W Wilnie 11, Października 1562 r. Zygmunt August, król,  nakazuje Piotrowi Barzy, 
kasztelanowi przemyskiemu  a  staroście lwowskiemu,  aby nakazał wymazać z aktów  gr. lwowskich 
protestacye  wniesione przez  Piotra  Choteckiego celem oczernienia Stanisława  Ostroroga.  C. t, 331 
str. 155—156. 

1253. W Łomży 10. Listopada 1562 r. Zygmunt August, król, wyznacza Baltazarowi 
Eambińskiemu, słudze siostry król. Anny, roczną pensyą 50 złt., które przedtem pobierał od Żydów 
lwowskich zmarły Hieronim Poszwiątny. C. t. 331 str. 243. 

1254. W Kamieńcu Podolskim 5. Grudnia 1562 r. Przebieg procesu toczącego się przed 
sądem miejskim między spadkobiercami Leonarda Lany a Gyelharnami, mieszczanami krakowskimi. 
G. t. 331 str. 224. 

1255. W Piotrkowie 16. Grudnia 1562 r. Zygmunt August, król, potwierdza dokumen 
Jakóba, metropolity halickiego, wydany w Haliczu 17. Stycznia 1399 r. dla kościoła w Kulikowie. 
G. t. 335 str. 227—32 i t. 349 str.  103—5. 

1256. W Piotrkowie 19. Stycznia 1563 r. Zygmunt August, król, nakazuje Żydom lwowskim 
wypłacać Baltazarowi Eambińskiemu , dworzaninowi królewny Anny, roczną pensyą 50 złt., które 
przedtem płacili Hieronimowi Poszwiątny.  G. t. 331 str. 243. 

1257. We Lwowie 27. Stycznia 15G3 r. Leszko, złotnik, przedmieszczanin lwowski, mieszkający 
pod zamkiem koło kościoła Panny Maryi i Paraśka, żona jego, rozwodzą się dobrowolnie, gdy Leszko 
chce wstąpić do klasztoru. 0. t. 36 str. 31. 

1258. W Piotrkowie 9. Lutego 1563 r. Zygmunt August, król, rozkazuje, ażeby kupcy, kupujący 
na Easi, Podolu lub Wołoszczyźnie, mogli tylko przez Lwów, Przemyśl do Sandomierza jechać, nie 
zaś na Wołyń ze szkodą skarbu królewskiego.  G. t. 331 str. 295 — 96. 

1259. W Piotrkowie 27. Lutego 1563 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Piotra Barzy, sta- 
rostę lwowskiego, o wysłaniu komisarzy celem rozgraniczenia dóbr król. Skniłowa i Sokolnik od dób 
kapituły lwowskiej obrz. łac. Hodowice i Basiówka. G. t. 331 str. 462. 


84 

1260. W Piotrkowie 27. Lutego 1563 r. 

a) To samo co  w poprzednim  numerze  do  Mikołaja  Leśniewskiego  z Zlmnejwody,  chorążego 

halickiego. 0. t. 331 str. 462—463. 
h) To samo do Pawła Tarły, arcybiskupa lwowskiego. Ibidem str. 464. 

c) To samo do kapituły lwowskiej obrz. łac. Ibidem str. 464—465. 

d) To samo do Baltazara Leśniewskiego z Zimnej wody. Ibidem str. 465. 

c) To samo do Wacława Dziedoszyckiego z Maleczkowic i Pustomyt. Ibidem str. 466. 

1261. W Piotrkowie 6. Marca 1563 r. Zygmunt August, król, nakazuje rajcom buskim wykonać 
wyrok w sprawie Hieronima Sapały, rajcy lwowskiego, z Pawłem Milkowskim, rajc| buskim. G. t. 331 
str. 296 — 297. 

1262. W Piotrkowie około 14. Marca 1563 r. Zygmunt August, król, potwierdza Janowi 
Malczyckiemu dokument Zygmunta I. wydany w Krakowie 12. Marca 1530 r. 0. t.  333 str. 222 — 225. 

1263. W Piotrkowie 19. Marca 1563 r. Zygmunt August, król, wzywa Spytka Jordana z Za- 
kliczyna, wojewodę krakowskiego, starostę kamioneekiego, aby nakazał Ozuryle, dzierżawcy swemu, 
pozwolić mieszczanom wisznieńskim użytkować z lasu. C. t. 331 str. 273. 

1264. W Piotrkowie 20. Marca 1563 r. Zygmunt August, król, zabrania Sebastyanowi Tu- 
rowskieniu uciskać włościan wsi Derniowa i Ozeszynie. 0. t. 331 str. 394 — 395. 

1265. W Piotrkowie 26. Marca 1563 r. Zygmunt August, król, wzywa Stanisława Oporowskiego, 
starostę kruszwickiego, dzierżawcę dóbr król. Mierzwicy i Mokroezyna, aby nie wyrządzał krzywd 
Dominikanom lwowskim. 0. t. 331 str. 264 — 265. 

1266. W Piotrkowie 26. Marca 1563 r. Zygmunt August, król, ogłasza uniwersał o uchwalo- 
nych na sejmie walnym podatkach w celu obrony królestwa. 0. t. 331. str. 279 — 289. 

1267. W Piotrkowie 26. Marca 1563 r. Zygmunt August, król, ogłasza uniwersał o poborze 
podatku czopowego. C. t. 331. str. 289—292. 

1268. W Piotrkowie 30. Marca 1563 r. Zygmunt August, król, nakazuje rajcom lwowskim, 
aby szanowali przywileje Ormian. O  t. 331. str. 274 — 275. 

1269. W Piotrkowie 4. Kwietnia 1563 r. Zygmunt August, król, potwierdza ugodę Piotra 
Barzy , kasztelana przemyskiego i starosty lwowskiego, z Aleksandrem, popem z Borszowic, Pawłem 
Iwanem Oniskim i Terentym Sidorowiczem z Nawoszy, poddanymi królewskimi, mocą której odtąd 
zamiast danin w miodzie i zbożu i robocizny mają płacić tylko 8 grzywien podatku rocznego. T. t. 
18 str. 732—733. 

1270. W Piotrkowie 24. Kwietnia 1563 r. Zygmunt August, król, nakazuje Walentemu Dem- 
bińskiemu, kasztelanowi sandeckiemu, podskarbiemu koronnemu, wypłacić żołnierzom żołd za r. 1558. 
O. t. 331. str. 429. 

1271. W Gródku 29. Kwietnia 1563 r. Antoni, przemyski i Samborski episkop, uwiadamia 
Jeremiego Moszieyowicza, mieszczanina tarnopolskiego, że musząc się udać w sprawie gruntów cerkie- 
wnych do Krakowa do kanclerza koronnego, odkłada sprawę jego o rozwód. C. t. 331 str. 278. 

1272. We Lwowie 1. Maja 1563 r. Sąd lwowski, złożony skutkiem uchwały sejmu piotrkowskiego 
tylko dla tej sprawy, rozstrzyga spór między Kasparem de Oastilione, złotnikiem krakowskim a Ma- 
ciejem Góreckim, chorążym poznańskim. C. t. 332 str. 380. 

1273. W Warszawie 2. Maja 1563 r. Zygmunt August, król, nakazuje Piotrowi Barzy, kaszte- 
lanowi przemyskiemu i staroście lwowskiemu, przestrzegać, aby kupcy nie wywozili z Polski i Rusi 
broni do Mołdawii i Turcyi. C. t. 331 str. 326. 


85 

1274. W Wilnie 13. Czerwca 1563 r. Zygmunt August, król, daje poddanym swym ze wsi 
Horożany glejt na przeciąg jednego roku. C. t. 381 str. 380—381. 

1275. W Wilnie 13. Czerwca 1563 r. Zygmunt August, król, nakazuje Janowi Herburtowi 
z Fulsztyna, kasztelanowi lubaczowskiemu i innym, ażeby się wstrzymali od egzekwowania wyroku na 
poddanych z Horożany i wyznaczyli im inny termin w sprawie z dzierżawcą tej wsi Wac/awem Dzie- 
doszyckim. C. t. 331 str. 381. 

1276. We Lwowie 15. Lipca 1563 r. Mikołaj Narajowski, sędzia i Jan Brzozdowski z Wołkowa, 
podsędek ziemscy lwowscy, ogłaszają przebieg procesu Jana Ozebrowskiego zwanego Wlocłi z Andrzejem 
Pełka z Kuzienic. C. t. 37 str. 71—87. 

1277. W Wilnie 22. Lipca 1563 r. Zygmunt August, król, zalicza Zacharyasza, 
Macieja i Baltazara Bogumiłów z Eudawki w poczet szlactity i daje im lierb Gozdawa. C. t. 41 
str. 738—740. 

1278. W Wilnie 30. Sierpnia 1563 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Piotra Barzy, starostę 
lwowskiego, że ustanowił wadyum 1000 grzywien pomiędzy Marcinem Handel, mieszczaninem lwowskim, 
a Maciejem Góreckim, chorążym poznańskim. C. t. 331 str. 509. 

1279. W Wilnie 12. Września 1563 r. Zygmunt August, król, nakazuje uniwersałem, ażeby 
szlachta ruska wykazała się kwitami przed grodem lwowskim z zapłaconego podatku. 0. t. 331 
str. 511—512. 

1280. W Wilnie 14. Września 1563 r. Zygmunt August, król, poleca Sylwestrowi, metropolicie 
kijowskiemu i halickiemu, aby uwiadomił władykę lwowskiego o wyroku swym, wydanym w sprawie 
rozwodu Jeremiego Moszieyowicza, mieszczanina tarnopolskiego, z Oaffią, żoną jego. C. t. 331 str. 549. 

1281. W Wilnie 18. Września 1563 r. Zygmunt August, król, udziela Maciejowi Skarbińskiemu, 
młynarzowi ze starostwa buskiego, glejt na rok cały. 0. t. 331 st. 524—525. 

1282. W Nowogródku 4. Października 1563 r. Sylwester, metropolita kijowski, halicki i całej 
Rusi, poleca Arseniemu, władyce lwowskiemu i kamienieckiemu, aby wydał Jeremiemu Moszieyowiczowi 
żonę jego, którą był bezprawnie rozwiódł. C. t. 331  str. 550. 

1283. W Wilnie 16. Października 1563 r. Zygmunt August, król, zakazuje Albertowi Łaskiemu 
pod karą opisaną statutami przedsiębrać wyprawę na sprzymierzeńca Ezeczypospolitej Stefana, wojewodę 
wołoskiego. C. t. 331  str. 533—534. 

1284. W Wilnie 18. Października 1563 r. Zygmunt August, król, zakazuje pod srogą karą 
pomagać Albertowi Łaskiemu, który sam na swą rękę gotuje wyprawę na ziemie wołoskie, 0. t. 331 
str. 532—533. 

1285. Lnstracya starostwa lwowskiego z 1563 r. 0. t. 390 str. 741—787. 

1286. Reces sejmu warszawskiego z r. 1563. 0. t. 15 str. 181—184. 

1287. Konstytucya gejmu warszawskiego dotycząca egzekucyi przywilejów. C. t. 410 
str. 1100-1102. 

1288. W Warszawie 3. Lutego 1564 r. Zygmunt August, król, poleca staroście i rajcom ka- 
mieneckira, aby w razie odszukania zbiegłego Łazarza Hołubka, skazanego na złożenie wadyum w kwocie 
220 zł., znowu przed sąd go stawili. C. t. 333 str. 94 — 95. 

1289. W Warszawie 29. Marca 1564 r. Zygmunt August, król, nakazuje Mikołajowi z Sieniawy, 
wojewodzie ziem ruskich i wielkiemu hetmanowi koronnemu, a w nieobecności tegoż jego sędziemu 
Żydów lwowskich, aby wypełnili rozkaz królewski, wydany w sprawie sporu Malchiora Hasza, mieszczą- 


86 

nina lwowskiego, przeciw  Żydowi  Iwowsiciemu Jalióbowi  Traithel  o  350 zł. węgierskich. 0. t. 332 
str. 23. 

1290. W Kadziminie 28. Kwietnia 1564 r. Zygmunt August, król, spowodowany skargami mie- 
szkańców Sołonki na Eliasza, popa, o nieprawne wybieranie dziesięciny, nakazuje Piotrowi Barzy z Blozewa, 
kasztelanowi przemyskiemu i staroście lwowskiemu, aby spór ten zbadał i po słuszności załatwił. 
C. t. 332 str. 54. 

1291. W 8.  Sierpnia  1564 r.  Zygmunt  August, król,  wyjmuje  Waywisza  Jakóba 

Joszkowicza i  Łazarza Hiklowicza, Żydów  z Kobryna, z pod  jurysdykcyi sądów grodzkich. 0. t. 36 
str. 425-427. 

1292. W Parczowie 19. Sierpnia 1564 r. Zygmunt August, król, pozwala Stanisławowi Zocho- 
■wskiemu, pisarzowi grodzkiemu lwowskiemu, na objęcie w posiadanie domu we Lwowie od Sebastyana 
Ormianina. 0. t. 333 str. 332—333. 

1293. W Knyszynie 12. Września 15(64) r. Zygmunt August, król, daje Piotrowi Barzy z Blo- 
zewa, kasztelanowi przemyskiemu i staroście lwowskiemu, dworzysko leżące pod wyższym zamkiem 
we Lwowie. T. t. 17 str. 359. 

1294. W Warszawie 26. Września 1564 r. Zygmunt August, król, uwalnia odjeżdżającego na 
wyprawę moskiewską Mikołaja z Mielca, sekretarza i dworzanina swego i starostę gródeckiego, od 
stawania na jakichkolwiek rokach sądowych. T. t. 18 str. 749—750. 

1295. W Bołszowie 12. Października 1564 r. Mikołaj Sieniawski, wojewoda ruski, uwiadamia 
mieszkańców województwa, że Fedor Aksamit z Żydaczowa został zamianowany woźnym. C. t. 333 
str. 403. 

1296. We Lwowie 30. Października 1564 r. Piotr Barzy, starosta lwowski, rozstrzyga spór 
między Eliaszem, parochem Sołonki a kmieciami tejże wsi o dziesięciny. 0. t. 332 str. 53— 59. 

1297. 1564 r. Wyciąg z rewizyi skarbowej, dotyczącej dochodów starostwa lwowskiego. 
C. t. 360 str. 1202. 

1298. W Piotrkowie 16. Stycznia 1565 r. Zygmunt August, król, rozkazuje Piotrowi Barzy, 
kasztelanowi przemyskiemu ł lwowskiemu staroście, aby w starostwie swem ogłosił publicznie, że bez 
pozwolenia królewskiego nie wolno nikomu przyjmować służby wojskowej u obcego księcia. 0. t. 
332 str. 32. 

1299. W Piotrkowie 15. Marca 1565 r. Zygmunt August, król, uwalnia księży Ormian lwowskich 
z powodu ich ubóstwa od wszelkich opłat, a wykraczającym przeciw tym przepisom zagraża karą 
500 zł. węg. 0. t. 332 str. 80 i t. 338 str. 588 — 589. 

1300. W Piotrkowie 19, Marca 1565 r. Zygmunt August, król, nakazuje krewnym zmarłego 
arcybiskupa lwowskiego Pawła Tarły, aby oddali w ręku ich znajdujące się dobra areybiskupstwa 
kapitule lwowskiej do administracyi. C. t. 332 str. 73. 

1301. W Piotrkowie 26. Marca 1565 r. Zygmunt August, król, nakazuje Stanisławowi- i Ma- 
ciejowi Sulimom wieczne milczenie w sprawie sporu z Piotrem Barzy z Blozewa, kasztelanem prze- 
myskim i starostą lwowskim, o zalanie wodą miejsca, na którem niegdyś stał młyn do przodków Sulimów 
należący.   C. t. 332 str. 209 i t. 337 str. 778. 

1302. W Piotrkowie 10. Kwietnia 1565 r. Zygmunt August, król, uwalniając Żyda Jakóba 
Esera od wszelkich sądów królestwa, poddaje go jedynie i wyłącznie jurysdykcyi wojewody krakowskiego. 
C. t. 339 str. 1052. 


1303. W Piotrkowie 13. Kwietnia 1565 r. Zygmunt August, król, nagradzając usługi Mikołaja, 
Ormianina, tłumacza tureckiego, który z Jerzym Jazłowieckim, kasztelanem kamienieckim, odbył poselstwo 
do Selima IX. i umarł, darowuje młyn we Lwowie jego zięciowi Krzysztofowi, Ormianinowi, ożenionemu 
z Elżbietą, córk^ Mikołaja. C. t. 332 str. 487 i t. 343 str. 282. 

1304. W Piotrkowie 26. Kwietnia 1565 r. Zygmunt August, król, poleca urzędnikom i pod- 
fdanym, aby mytnikom W. X. litewskiego pomagali w strzeżeniu granic celnych. C. t. 333 
[str. 122—123, 

1305. W Brzeżanach 30. Kwietnia 15G5 r. Mikołaj z Sieniawy, wojewoda ziem ruskich i tietman 
pwielki koronny, halicki, kołomyjski i t. d. starosta, mianuje woźnym ziemi ruskiej Andrzeja Podo- 
Ueckiego. T. t. 18 str. 750—751. 

130G. W Piotrkowie 13. Maja 1565 r. Zygmunt August, król, uwiadamia o uchwale sejmu 
j warszawskiego określającej opłatę za podwody. 0. t. 332 str, 124. 

1307. W Piotrkowie 22. Maja 1565 r, Zygmunt August,' król, zapozywa przed sąd swój 
j cechmistrza i mistrzów całego cechu bednarskiego lwowskiego na skargę starszych takiegoż cechu 
Iw Samborze o pogwałcenie praw i przywilejów. 0. t. 332 str. 404. 

1308. W Piotrkowie 28. Maja 1565 r. Zygmunt August, król, zapozywa przed sąd swój 
własny Jana Zaydlicza, poddelegata sądu żydowskiego, Izaka Nachmanowicza doktora, Jakóba Traycha, 
Jakóba Zyskinda i Nachima Baruchowicza, starszych żydowskich, z powodu niewypełnienia wyroku 
królewskiego, wydanego w sporze Anny, wdowy po Andrzeju Haliczu, mieszczaninie krakowskim, 
z Lewkiem Czechem, Żydem lwowskim, o 105 zł. G. t. 332  str. 389. 

1309. W Piotrkowie 7. Czerwca 1565 r. Zygmunt August, król, poleca Mikołajowi Koslya, 
poborcy lwowskiemu, aby wszelkie pieniądze do skarbu królewskiego wnosił, nie wypłacając wprzód 
pensyj  różnym  osobom, co tylko nieporządek w administracyi wyradza. C. t. 332 str. 176. 

1310. W Knyszynie 8 Lipca 1565 r. Zygmunt August, król, zastawia Andrzejowi Dembo- 
wskiemu, wojewodzie bełskiemu i jego następcom , starostwo hrubieszowskie za sumę 16.000 zł. 
C. t. 354 str. 2729—2732. 

1311. We Lwowie 3. Sierpnia 1565 r. Piotr Barzy z Blozewa, kasztelan przemyski i lwowski, 
ziem ruskich starosta generalny, nakazuje pod zagrożeniem trzykrotnego wadyum burmistrzowi, raj- 
com, wójtowi i ławnikom Kamionki wypełnienie wyroku zapadłego w sprawie sporu ich z Sienkiem 
Jurkowiczem o inwentarz żywy wsi Sroki. 0. t. 332 str. 136. 

1312. W Grodnie 4. Sierpnia 1565 r. Zygmunt August, król, potwierdza wyrok ferowany 
przez Mikołaja z Sieniawy, wojewodę ziem ruskich, w. hetmana koronnego i kołomyjskiego starostę, 
w sprawie Lewka Czecha, Żyda lwowskiego przeciw Andrzejowi Halicz o 105 zł. 0. t. 36 
str. 217—220, 

1313. W Grodnie 3. Września 1565 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Grzegorza Mako- 
wieckiego, poborcę województwa ruskiego, że uniwersały poborowe sam sejm zredagował i wydał 
i nakazuje mu postępować stosownie do zawartych w nich instrukcyj. 0. t. 332 str, 204. 

1314. W Grodnie 4, Września 1565 r. Zygmunt August, król, nakazuje wszystkim urzędni- 
kom i sądom, aby Piotra Barzy, kasztelana przemyskiego i starostę lwowskiego, który wyjechał w po- 
selstwie do stolicy apostolskiej i do hiszpańskiego króla, aż do czasu powrotu na żadne roczki nie 
wzywali, w ogóle żadnej sprawy jego nie rozstrzygali. 0. t. 332 str. 228. 

1315. W Grodnie 4, Września 1505 r, Zygmunt August, król, porucza sprawowanie sądowni- 
ctwa grodu lwowskiego  w zastępstwie Piotra  Barzy, kasztelana przemyskiego i starosty lwowskiego, 


88 

udającego się w poselstwie do stolicy apostolskiej i do Hiszpanii, Adamowi Siemuszowskiemu,  podsta- 
rościemu lwowskiemu. 0. t. 39 str. 2 — 4. 

1316. W Wilnie 3. Listopada 1565 r. Zygmunt August, król, nakazuje Mikołajowi Koslya, 
dzierżawcy poborów lwowskich, aby wypłacił Jerzemu Jazłowieckiemu, kasztelanowi kamienieckiemu, 
400 talarów. C. t. 332 str. 279. 

1317. W Wilnie 18. Listopada 1565 r. Zygmunt August, król, przykazuje Grzegorzowi Ma- 
kowieckiemu, poborcy województwa ruskiego, aby wbrew oporowi szlachty ściśle do uniwersałów 
piotrkowskich w wybieraniu podatków się zastosował, a opornych przekazywał starostwu. 0. t. 332 
str. 235. 

1318. W Krakowie 20. Listopada 1565 r. Stanisław Opocius, Św. teologii profesor, wikary 
generalny i komisarz zakonu Bernardynów w Polsce, Litwie, na Eusi i Podolu, instytuuje Mikołaja 
Trepskiego na kustodyą podolską. T. t  16 str. 199. 

1319. W Wilnie 23. Grudnia 1565 r. Zygmunt August, król, nakazuje burmistrzowi i rajcom 
lwowskim, aby Jana Greka , którego uwięziono we Lwowie jako podejrzanego o sporządzanie trucizny, 
w przeciągu miesiąca na dwór królewski odstawili. 0. t. 332 str. 299. 

1320. W Wilnie 13, Stycznia 1566 r. Zygmunt August, król, poleca Mikołajowi Koslya, po- 
borcy na Eusi, aby wszelkie pieniądze składał wprost do skarbu królewskiego, nie wypłacając przed- 
tem pensyj rozmaitym osobom, C. t. 332 str. 280. 

1321. We Lwowie 19, Stycznia 1566 r. Mikołaj z Sieniawy, wojewoda ziem ruskich, mianuje 
szlachcica Jana Szdzieszolskiego woźnym.  T. t. 16 str. 526. 

1322. W Wilnie 27. Stycznia 1566 r. Zygmunt August, król, nakazuje Mikołajowi z Sieniawy, 
wojewodzie ziem ruskich, w, hetmanowi koronnemu i halickiemu, kołomyjskiemu, Piotrowi Barzy, 
kasztelanowi przemyskiemu, lwowskiemu ł Maciejowi Włodkowi, kamienieckiemu starostom, aby wy- 
dali monastery do biskupstwa obrz. greek, lwowskiego należące w ręce władyki Grzegorza Bałabana, 
któremu stolicy ustąpił za zezwoleniem królewskiem ojciec jego Marek. C. t. 332 str. 309. 

1323. W Wilnie 8. Lutego 1566 r. Zygmunt August, król, wysyła Hieronima Prussinskiego, 
swego pokojowego, w celu zbadania stanu puszcz leśnych. 0. t. 332 str. 343. 

1324. W Wilnie 16. Lutego 1566 r. Zygmunt August, król, wzywa Spytka Jordana z Zakli- 
czyna i Melsztyna, kasztelana krakowskiego, przemyskiego i kamioneckiego starostę, aby udzielał 
wszelkiej pomocy Stanisławowi Grajewskiemu, dworzaninowi królewskiemu , wysłanemu w celu zba- 
dania stanu towarów leśnych w okolicach w wielkie lasy obfitujących. C. t. 332 str.  344. 

1325. W Wilnie 4. Marca 1566 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Stanisława Stadnickiego, 
dzierżawcę królewszezyzny Ozhomlia, że wysłał osobnych komisarzy do załatwienia sporu między 
nim a właścicielami Mużyłowie Marcinem, starostą barskim i Mikołajem i Elżbietą Herburtami, spad- 
kobiercami Walentego Herburta. C. t. 332 str. 495. 

1326. W Porzeczy 18. Marca 1566 r. Eafał Dobaniowski, łowczy ziemi przemyskiej, i Piotr 
Borecki, sędziowie polubowni, czynią dział dóbr wsi Porzeczy między Pawła i Jana Krzeczowskich 
braci. 0. t. 332 str. 353, 

1327, W Brzeżanach 22. Marca 1566 r. Mikołaj z Sieniawy, wojewoda ziem ruskich, hetman 
koronny i t. d., dopuszcza odwołanie się do króla od wyroku przez siebie ferowanego w sprawie 
sporu Malchiora Haza z Izakiem Nachmanowiczem, Żydem lwowskim, o dziedzictwo po Żydzie lwo- 
wskim Traitlu. C. t. 332 str. 336. 


89 

1328. W Knyszynie 25. Marca 1566 r. Zygmunt August, król, pozwala Konstantynowi Kor- 
niaktowi z Kandyi sprzedawać wina swe po zwykłej cenie bez względu na nałożone ceny przez 
Sieniawskiego, wojewodę ruskiego. 0. t. 332 str. 341. 

1329. W Międzyrzeczu 2. Kwietnia 1566 r. Zygmunt August, król, odracza wszelkie sprawy 
sądowe, które na najbliższym sejmie lubelskim miał załatwić, do czasu późniejszego. C. t. 332 str. 339. 

1330. W Lublinie 18. Kwietnia 1566 r. Zygmunt August, król, nakazuje starostom, aby pu- 
blicznie ogłosili, że nikomu nie wolno przyjmować służby wojskowej u obcego księcia. C. t. 332 
str. 356. 

1331. W Lublinie 24. Kwietnia 1566 r. Zygmunt August, król, zakazuje burmistrzowi i raj- 
com lwowskim robić jakiekolwiek trudności Iwaśkowi Ormianinowi, słudze królewskiemu. C. t. 332 
str. 358. 

1332. W Lublinie 7. Maja 1566 r. Zygmunt August, kroi, nakazuje Zyskindowi, Żydowi lwo- 
wskiemu, aby wypu.ścił z więzienia Żyda lwowskiego Lewka. 0. t. 332 str. 373. 

1333. W Lublinie 16. Maja 1566 r. Zygmunt August, król, potwierdza dokument Mikołaja 
Odnowskiego, wydany we Lwowie 19. Lipca 1552 r. dla Piotra Wrzeszcza. T. t. 40 str.  1059. 

1334. W Lublinie 23. Maja 1566 r. Zygmunt August, król. nakazuje Andrzejowi hr. Górce, 
wałeckiemu i jaworowskiemu staroście, aby jako dzierżawca wsi królewskiej Tuczęmp, w starostwie 
jaworowskiem położonej, był obecny rozgraniczeniu królewszczyzny Eodatycz, do starostwa gró- 
deckiego należącej, od wsi Laszki, należącej do Marcina, Mikołaja i Elżbiety Herburtów. C. t. 332 
str. 500. 

1335. W Lublinie 23. Maja 1566 r. Zygmunt August, król, poleca Mikołajowi z Mielca, sta- 
roście gródeckiemu, aby był obecny przy rozgraniczeniu wsi królewskiej Bodatyez od wsi Laszki. 
C. t. 332 str. 501. 

1336. W Lublinie 27. Maja 1566 r. Zygmunt August, król, zakazuje przyjmować obcą służbę 
wojenną pod karą banicyi ; konstytucya ta ma trwać tylko jeden rok. 0. t. 332 str. 394. 

1337. W Lublinie 29. Maja 1566 r. Zygmunt August, król, wydaje rozporządzenie w spra- 
wie odbywania sądów. C. t. 332 str. 391—394. 

1338. W Lublinie 5. Czerwca 1566 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Piotra Barzego, sta- 
rostę lwowskiego, że wyznaczył komisarzy dla obejrzenia młynów w Glinianach nad Pełtwią. C. t. 333 
str. 41,  73. 

1339. W Lublinie 8. Czerwca 1566 r. Zygmunt August, król, poleca Mikołajowi Koszle, 
poborcy podatków na Rusi, aby jurgeltów nie wypłacał. C. t. 333 str. 19. 

1340. W Lublinie 11. Czerwca 1566 r. Zygmunt August, król, nakazuje Marcinowi Kunatowi, 
dzierżawcy królewszczyzn Siemianówki i Choroszny, przestrzeganie gleitu danego chłopom tejże wsi. 
G. t. 332 str. 410. 

1341. W Lublinie 12. Czerwca 1566 r. Zygmunt August, król, nakazuje Piotrowi Barzemu 
z Blozewa, kasztelanowi przemyskiemu i staroście lwowskiemu, aby chłopów wsi królewskich Siemia- 
nówki i Choroszny bronił od ucisku dzierżawcy Marcina Kunata. C. t. 332 str. 409. 

1342. W Lublinie 12. Czerwca 1566 r. Zygmunt August, król, udziela na przeciąg 3 lat 
gleit mieszkańcom wsi królewskich Choroszny i Siemianówki, dzierżawionych przez Marcina Kunata. 
C. t, 339 str. 408. 

1343. W Lublinie 27. Czerwca 1566 r. Zygmunt August, król, uwalnia miasteczko Dunajów 
od składania podatków. C. t. 333 str. 243. 

12 


90 

1344. W Lublinie 29. Czerwca 1566 r. Zygmunt August, król, zakazuje sądom sądzić sprawy 
Piotra Barzego z powodu poselstwa jego do Rzymu 1 Hiszpanii. 0. t. 39 str. 761, 769,  777. 

1345. We Lwowie w Czerwcu 1566 r. Piotr Barzy z Blozewa, kasztelan przemyski, starosta 
lwowski i ziem ruskich główny, nadaje popostwo we wsi królewskiej Smerekowie popowi Wołoszowi 
i jego potomkom. O. t. 343 str. 73. 

1346. W Lublinie 8. Lipca 1566 r. Zygmunt August, król, uwalnia mieszkańców Baru od 
płacenia podatków. 0. t. 333 str. 124—125. 

1347. W Lublinie 10. Lipca 1566 r. Zygmunt August, król, uwalnia mieszkańców Między- 
rzecza od opłaty podatków. C. t. 502 str. 1844 — 1846. 

1348. W Lublinie 12. Lipca 1566 r. Zygmunt August, król, zakazuje Kazimierzowi Hinkowi, 
dzierżawcy królewszczyzn Podhorzec i Kamionopola, uciemiężać chłopów. C. t. 332 str. 447. 

1349. W Lublinie 15. Lipca 1566 r. Zygmunt August, król, potwierdza Marcinowi Bilinie, 
aptekarzowi lwowskiemu, przywilej sprzedawania wszelkiego rodzaju likworu w własnym domu z uwol- 
nieniem od opłat. C. t. 332 str. 476. 

1350. W Lublinie 15. Lipca 1566 r. Zygmunt August, król, potwierdza dokument Makarego, 
metropolity kijowskiego, wydany w Nowym Gródku 10. Stycznia 1549 r. dla kryłoszan. C. t. 386 
str. 811—17. 

1351. W Lublinie 16. Lipca 1566 r. Zygmunt August, król, zatwierdza dokument Andrzeja 
Jacimirskiego, wydany 12. Marca 1487 r. dla poddanych z Ryczahowa. C. t. 332 str. 457. 

1352. W Lublinie 18. Lipca 1566 r. Zygmunt August, król, nadaje jednoroczny gleit pod- 
danym królewszczyzn Wielkiej i Małej Horożany i Eyczahowa, dzierżawionych przez Wacława Dzie- 
doszyekiego, C. t. 332 str. 458. 

1353. W Lublinie 18. Lipca 1566 r. Zygmunt August, król, skutkiem skargi księży obrz. 
ormiańskiego lwowskich, że rajcy nie zważają na przywilej uwalniający ich od wszelkich opłat, 
odbiera przyrzeczenie od posłów lwowskich Jana Zaleskiego i Mikołaja Gelazinusa, tudzież Jana pi- 
sarza , że miasto na przyszłość będzie ten przywilej szanować. 0. t. 335 str. 624 — 25 i t. 338 
str. 589—591. 

1354. W Lublinie 19. Lipca 1566 r. Zygmunt August, król, nadaje Zachariaszowi Stefano- 
wiczowi, Ormianinowi lwowskiemu, staw i młyn w Zeniowie koło Glinian.  C. t. 347 str. 147 — 50. 

1355. W LubHnie 20. Lipca 1566 r. Zygmunt August, król, poleca Piotrowi Barzemu skargę 
Wawrzyńca Krzywczyckiego przeciw Janowi i Mikołajowi Tarłom. C. t. 333 str. 7. 

1356. W Lublinie 21. Lipca 1566 r. Zygmunt August , król, zakazuje Piotrowi Barzemu, kaszte- 
lanowi przemyskiemu i staroście lwowskiemu, niepokoić posiadłości Macieja Góreckiego, chorążego 
poznańskiego i pisarza polnego koronnego. C. t. 332 str. 459. 

1357. W Lublinie 25. Lipca 1566 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Piotra Barzego, sta- 
rostę lwowskiego, iż wysyła komisyą celem wyznaczenia miejsca na osadę w Glinianach i Połtwi 
dla Piotra Wrzeszcza, wojskiego buskiego. C. t. 333 str. 72 — 73 i 112. 

1358. W Lublinie od początku Lipca do Sierpnia 1566 r. Dekreta sejmu koronnego lubel- 
skiego dotyczące województwa ruskiego. C. t. 39 str. 484 — 96. 

1359. W Lublinie 6. Sierpnia 1566 r. Zygmunt August, król, poleca Piotrowi Barzemu, sta- 
roście lwowskiemu, publikowanie uchwały zapadłej na sejmie piotrkowskim a tyczącej się handlu 
woskiem. C. t. 333 str. 36—7. 

1360. W Lublinie 9. Sierpnia 1566 r. Zygmunt August, król, poleca rajcom lwowskim, aby 
powstrzymywali Ormian lwowskich od handlu z Turkami i Wołochami. C. t. 333 str. 21. 


91 

1361. W Lublinie 10. Sierpnia 1566 r. Zygmunt August, Ijról, mianuje Jana zwanego 
'Barssczyk  ze  wsi  Dniestru,  poddanego  Jana  Wołossyeczlfiego,  woźnym  generalnym  województwa 

ruskiego i bełskiego. T. t. 18 str.  1210—1211. 

1362. W Lublinie 10. Sierpnia 1566 r. Zygmunt August, król, poleca urzędnikom swoim, 
laby aresztowali Żydów buskich Abrahamowicza i Meszka Gersznowicza, gdyby sprowadzali towary 
i-wołoskie. C. t. 333 str.  178—179. 

1363. W Lublinie 10. Sierpnia 1566 r. Zygmunt August, król, uwalnia Żydów z Międzyborza 
lod ceJ. 0. t. 502 str. 1845. 

1364. W Lublinie 11. Sierpnia 1566 r. Zygmunt August, król, uwiadamia urzędników, mieszczan 
i kupców, że wypuścił w dzierżawę podatki ziem ruskiej, sandomirskiej, lubelskiej i lwowskiej Miko- 
łajowi Koszle. C. t. 333 str. 18 — 19. 

1365. W Lublinie 12. Sierpnia 1566 r. Zygmunt August, król, nakazuje burmistrzowi i rajcom 
lwowskim, aby pozostawili w spokoju Marcina, Szymona, Jadwigę, żonę Sebalda Aictiingera, Annę, żonę 
Waeława Kunickiego, mieszczanina jarosławskiego i Stanisława Kraiczera, właścicieli Hołoska, odzie- 
dziczonego po Marcinie Handel, mieszczaninie lwowskim. C. t. 332 str. 489. 

1366. W Lublinie 16. Sierpnia 1566 r. Zygmunt August, król, rozkazuje Cziestińskim, właści- 
cielom wsi Czarnokuncze, aby byli obecni przy rozgraniczeniu wsi królewskiej Kodatycz, do starostwa 
gródeckiego należącej, od Laszek własności Marcina, Mikołaja i Elżbiety Herburtów i poddali się wy- 
rokowi komisarzy. C. t. 332 str. 501. 

1367. W Lublinie 16. Sierpnia 1566 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Stanisława Sta- 
dnickiego, że wysłał komisarzów do rozgraniczenia wsi królewskiej Eodatycze od wsi Laszki, należącej 
do Herburtów. C. t. 332 str. 502. 

1308. W Lublinie 21. Sierpnia 1566 r. Zygmunt August, król, pozwala Janowi Błonickiemu 
założyć wieś Porsznę. C. t. 419 str.  1693—1698. 

1369. W Lublinie 22. Sierpnia 1566 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Piotra Barzego, 
starostę lwowskiego, że pozwolił Janowi Błonickiemu założyć wieś na pustkowiu Porszna. C. t. 333 
str. 160. 

1370. W Lublinie 24. Sierpnia 1566 r. Zygmunt August, król, poleca rajcom lwowskim, aby 
się stosowali do rozporządzenia wojewody ziem ruskich w sprawach targowych.  C. t  333 str. 9. 

1371. W Lublinie 25. Sierpnia 1566 r. Zygmunt August, król, poleca rajcom lwowskim prze- 
strzegać, aby nie sprzedawano wina przed ustanowieniem ceny przez wojewodę lub tegoż zastępcę. 
C. t. 333 str. 8—9. 

1372. W Lublinie 25. Sierpnia 1566 r. Zygmunt August, król, poleca rajcom lwowskim, aby 
po dostarczeniu dowodów przez Mikołaja Koszlę, poborcę ceł, kazali Zacharyaszowi, Ormianinowi, tłuma- 
czowi, .stawić poręczycieli. C. t. 333 str. 20. 

1373. W Lublinie 26. Sierpnia 1566 r. Zygmunt August, król, poleca poddanym wsi Sołonki 
i Żyrawki stawić się przed komisarzami królewskimi. C. t. 333 str. 29. 

1374. W Lublinie 28. Sierpnia 1566 r. Zygmunt August, król, zabrania Mikołajowi Sie- 
niawskiemu, wojewodzie ruskiemu, uciskać poddanych Lwowa ze wsi Zamarstynowa. C. t. 333 
str. 23-24. 

1375. W Lublinie 10. Września 1560 r. Zygmunt August, król, poleca Mikołajowi Koszle, 
poborcy podatków na Rusi, aby rozkazał poborcom sandorairskim zwrócić 17 wołów, które zabrali 
Mikołajowi Sieniawskiemu, wojewodzie ruskiemu. G. t. 333 str. 24. 


92 

1376. W Lublinie 14. Września 15G6 r. Zygmunt August, król, poleca rajcom lwowskim, aby 
oszacowali dobra Zebalda Worcela w Zamarstynowie poiożone. C. t. 333 str. ICO. 

1377. W Lublinie 14. Września 15G6 r. Zygmunt August, król, uwalnia Zebalda Worcela, 
mieszczanina i kupca lwowskiego, od stawania przed sądami w sprawie swych wierzycieli, dopóki 
nie otrzyma pieniędzy należących się mu ze skarbu publicznego. C. t. 333 str. 496—497. 

1378. W Lublinie 17. Września 1566 r. Zygmunt August, król, poleca Piotrowi Barzemu, 
staroście lwowskiemu, sprawę Macieja Góreckiego, chorążego poznańskiego, o wsi Jaśnica i Dąbrowica. 
C. t. 333 str. 22. 

1379. W Warszawie 11. Października 1566 r. Zygmunt August, król, poleca urzędnikom, aby 
zbiegów z Multan i Wołoszczyzny chwytali jako gwałcicieli pokoju międzynarodowego. C. t. 333 
str. 66—67. 

1380. W Gródku 19. Października 1566 r. Mikołaj na Mielcu, starosta gródecki, osadza na 
miejscu Euda, w starostwie grodeckiem, ludzi i określa ich powinności. C. t. 385 str. 1348. 

1381. W Warszawie 27. Października 1566 r. Zygmunt August, król, zakazuje poborcom 
podatków napastować Aleksandra Qvidicio z Bononii, mieszczanina łowickiego i wójta skiernie- 
wickiego o podatki, od których jest wolny, jako poddany arcybiskupa gnieźnieńskiego. C. t. 333 
str. 83—84. 

1382. W Warszawie 4. Listopada 1566 r, Zygmunt August, król, nakazuje rajcom lwowskim 
pozwolić Konstantemu Korniaktowi, kupcowi kandyjskiemu, sprzedać wina, które do królestwa sprowadził. 
0. t. 333 str. 60. 

1383. W Grodnie 21. Grudnia 1566 r. Zygmunt August, król, poleca rajcom lwowskim, aby 
się stosowali do uchwał sejmowych i słuchali rozkazów wojewody ruskiego Mikołaja Sieniawskiego. 
C. t. 333 str. 88—89. 

1384. W Knyszynie 22. Stycznia 1567 r. Zygmunt August, król, pozwala Józefowi Naxowi, 
dworzaninowi sułtana tureckiego, na handel winem w Polsce. C. t. 333 str. 211 — 212 i 229. 

1385. W Knyszynie 26. Stycznia 1567 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Jana Morawiń- 
skiego, sędziego żydowskiego we Lwowie, że Żyd Izak Nachmanowicz ma się stawić na przyszłym 
sejmie piotrkowskim w sprawie Krzysztofa Szawłowskiego, mieszczanina warszawskiego. C. t. 333 
str.  147—148. 

1386. W Knyszynie 10. Lutego 1567 r. Zygmunt August, król, pozwala Janowi Chodkiewi- 
czowi, staroście żmudzkiemu i Eustachemu Wołłowiczowi, podkanclerzemu W. X. litewskiego, dzierżawcom 
ceł na Litwie, zabierać towary nie płacącym cła. C. t. 333 str. 382 — 383. 

1387. W Knyszynie 26. Lutego 1567 r. Zygmunt August, król, nadaje wieś Mszanę Maciejowi 
Góreckiemu, chorążemu poznańskiemu. 0. t. 333. str. 171. 

1388. W Piotrkowie 2. Kwietnia 1567 r. Zygmunt August, król, nakazuje mieszkańcom wsi 
Sołonki płacić dziesięciny Eliaszowi, popowi obrz. gr. 0. t. 333. str. 174 — 175. 

1389. W Piotrkowie 4. Kwietnia 1567 r. Zygmunt August, król, poleca Piotrowi Barzemu, 
staroście lwowskiemu, sprawę Eliasza, popa, z mieszkańcami wsi Sołonki. 0. t. 333 str. 175 — 176. 

1390. W Piotrkowie 17. Kwietnia 1567 r. Zygmunt August, król, uwiadamia o podatku od 
soli. 0. t. 333 str. 198—199. 

1391. W Piotrkowie 7. Maja 1567 r. Zygmunt August, król, poleca ławnikom lwowskim 
sprawę Krzysztofa Foxa z Stanisławem Doliną. 0. t. 333 str. 200. 


93 

1392. W Piotrkowie 12, Maja 1567 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Sebastyana, Ormia- 
nina lwowskiego, że dla odebrania domu od niego wyznaczył osobnych komisarzy.  C. t. 333 str. 333. 

1393. W Piotrkowie 12. Maja 1567 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Stanisława Ożygałkę, 
sędziego, Baltazara Ozgę, podstarościego lwowskich, iż pozwolił Stanisławowi Zochowskiemu wiiąć 
w posiadanie dom we Lwowie od Sebastyana, Ormianina. 0. t. 333 str. 329 — 330. 

1394. W Piotrkowie 20. Maja 1567 r. Zygmunt August, król, uwalnia mieszkańców miasta 
Brzeżan od podatków. 0. t. 333 str. 372-373. 

1395. W Piotrkowie 22. Maja 1567 r. Zygmunt August, król, na prośbę Mikołaja z Sieniawy, 
wojewody ziem ruskich, hetmana koronnego, i ze względu na szkodę wyrządzoną przez Tatarów 
uwalnia Żydów Międzyborza od wszelkich ceł i podatków. 0. t. 15 str. 316 i t. 338 str. 175. 

1396. W Piotrkowie w Maju i Czerwcu 1567 r. Dekreta sejmu koronnego piotrkowskiego doty- 
czące województwa ruskiego. C. t. 39 str. 496 — 500. 

1397. W Piotrkowie 6. Czerwca 1567 r. Zygmunt August, król, poleca urzędnikom Mikołaja 
Brzeskiego i Adama Siemuszowskiego, udających się z posłem tureckim, celem obejrzenia szkód przez 
Wołochów i Turków na Eusi i Podolu wyrządzonych. C. t. 333 str. 214 — 215. 

1398. W Piotrkowie 12. Czerwca 1567 r. Zygmunt August, król, nakazuje Mikołajowi Koszle, 
dzierżawcy podatków na Rusi, aby od mieszkańców Kamieńca nie żądał podatków. C. t. 333 
str. 226—227. 

1399. W Warszawie 22. Czerwca 1567 r. Zygmunt August, król, pozwala pełnomocnikom 
Józefa Naxa, dworzanina sułtana tureckiego, na handel winem w Polsce i uwiadamia o tern rajców 
lwowskich. C. t. 333 str. 227—228. 

1400. W Warszawie 22. Czerwca 1567 r. Zygmunt August, król, uwiadamia poborców podatków 
na Rusi, iż pozwolił pełnomocnikom Józefa Naxa, dworzanina sułtana tureckiego, na handel winem 
w Polsce. C. t. 333 str. 228—229. 

1401. W Warszawie 23. Czerwca 1567 r. Zygmunt August, król, poleca Stanisławowi Barzemu, 
staroście śniatyńskiemu, dozór nad żupami solnemi. C. t. 333 str. 276 — 278. 

1402. W Warszawie 23. Czerwca 1567 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Jana Starze- 
chowskiego, wojewodę podolskiego, starostę Samborskiego i drohobyckiego, iż dozór nad żupami solnemi 
oddał Stanisławowi Barzemu, staroście śniatyńskiemu. C. t. 333 str. 278. 

1403. W Warszawie 23. Czerwca 1567 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Jerzego Jazło- 
wieckiego, kasztelana kamienieckiego, starostę czerwonogrodzkiego i latyczewskiego, o oddaniu dozoru 
nad żupami solnemi Stanisławowi Barzemu, staroście śniatyńskiemu, C. t, 333 str. 278 — 279. 

1404. W Knyszynie 1. Lipca 1567 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Piotra Barzego, 
starostę lwowskiego, o wysłaniu komisarzy celem rozgraniczenia dóbr król. Kamionki z przyległościami 
od wsi Tadanie i Orpin. C. t. 333 str. 238. 

1405. W Grodnie 20, Sierpnia 1567 r. Zygmunt August, król, nadaje Leonardowi, puszkarzowi 
ze Lwowa, ze skarbu publicznego rocznie 15 grzywien. C. t. 333 str. 392—393. 

1406. W Grodnie 20. Sierpnia 1567 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Stanisława Sobka 
z Sulejowa, podskarbiego koronnego, że Leonard, puszkarz ze Lwowa, ma pobierać rocznie ze skarbu 
pubHcznego^ 15 grzywien. C. t. 333 str. 393. 

1407. W Knyszynie 1. Września 1567 r. Zygmunt August, król, wysyła Sebastyana Tarna- 
wskiego, dworzanina swego, na Ruś w celu poboru kwarty na mocy uchwal sejmu piotrkowskiego. C. t. 
333 str. 399—401, « 


94 

1408. W Radoskowicach 14. Grudnia 1567 r. Zygmunt August, król, poleca Adamowi Sie- 
muszowskiemu, podstarośeiemu lwowskiemu, aby powstrzymał komisarzy królewskich od odebrania domu 
Sebastyanowi, Ormianinowi lwowskiemu, na rzecz Stanisława Zochowskiego. 0. t. 333 str. 350 — 351. 

1409. W Radoskowicach 14. Grudnia 1567 r. Zygmunt August, król, uwalnia Mikołaja 
Trzebieiiskiego, rotmistrza, udającego się na wyprawę moskiewską, od stawania przed sądami. C. t. 
333 str. 361—362. 

1410. W Knyszynie 28. Lutego 1568 r. Zygmunt August, król, poleca rajcom lwowskim, aby 
ogłosili, iż mimo zakazu Mikołaja Sieniawskiego, wojewody ruskiego, odbędzie się jarmark śniatyński. 
C. t. 333 str. 454. 

1411. W Knyszynie 28. Lutego 1568 r. Zygmunt August, król, rozkazuje Mikołajowi Sie- 
niawskiemu, wojewodzie ruskiemu, cofnąć zakaz wykluczający kupców zamiejscowych od jarmarku 
śniatyńskiego. C. t. 333 str. 454 — 455. 

1412. W Knyszynie  ]. (?) Marca 1568 r.  Zygmunt  August, król,  wzywa  (.Jana) Herburta, 

z Felsztyna, (kasztelana) sanockiego,  Jana  Brzozdowskiego,  podsędka  ziemi  lwowskiej,  Jana , 

pisarza ziemskiego  buskiego i Jana Zaydlicz, mieszczanina lwowskiego, aby odnośnie do postanowień 
sejmu czuwali nad naprawą miast i miasteczek starostwa lwowskiego. C. t. 36. str. 429 — 431. 

1413. W Knyszynie 10. Marca 1568 r. Zygmunt August, król, nadaje w dożywocie Stanisła- 
wowi i Annie Szolcom hutę żelazną koło Bełżca. G. t. 333 str. 630. 

1414. W Knyszynie 15. Marca 1568 r. Zygmunt August, król, nakazuje Michałowi Luto- 
mirskiemu, wojskiemu sieradzkiemu, wydać Ormianinowi Sebastyanowi zabrane towary. C. t. 333 
str. 456-457. 

1415. W Grodnie 28. Maja 1568 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Adama Siemuszowskiego, 
podstarośeiego lwowskiego, o wysłaniu komisarzy celem odebrania młyna w Zimnej Wodzie od spadko- 
bierców Kazimierza Hinka. C. t. 333 str. 328. 

1416. W Grodnie 28. Maja 1568 r. Zygmunt August, król, poleca Andrzejowi, Stanisławowi, 
Janowi, Zofii i Jadwidze, dzieciom i spadkobiercom Kazimierza Hinka, aby się stawili przed komisarzami 
królewskimi wyznaczonymi do odebrania od nich młyna w Zimnej Wodzie.  C. t. 333 str. 527—528. 

1417. W Grodnie 24. Czerwca 1568 r. Zygmunt August, król, rozkazuje rajcom i ławnikom 
lwowskim wypuścić z więzienia Żyda Jakóba Paiwisza. 0. t. 333 str. 518—519. 

1418. W Grodnie 27. Czerwca 1568 r. Zygmunt August, król, poleca Hieronimowi Sieniaw- 
skiemu, staroście halickiemu, aby arcybiskupowi lwowskiemu, Stanisławowi Schlomowskiemu wypłacał 
czwartą część dochodów z ceł miasta Halicza. C. t. 333 str. 524 — 525. 

1419. W Grodnie 27. Czerwca 1568 r. Zygmunt August, król, poleca Stanisławowi Herburtowi, 
żupnikowi drohobyckiemu, aby czwartą część dochodów z żup wypłacał arcybiskupowi lwowskiemu 
Stanisławowi Schlomowskiemu. 0. t. 333 str. 525 — 526. 

1420. W Kamieńcu Podolskim 5.Lipca(?) 1568 r. Szymon Dąbrowski, szlachcic, służebnik pana 
Streptowskiego z Buska, zeznaje, że winien jest Heleszowi, Turkowi z Białogrodu, 220 zł. czerw, za 
wykup. C. t. 338 str. 92. 

1421. We Lwowie 15. Lipca 1568 r. Mikołaj Narajowski, sędzia i Jan Brzozdowski, podsędek 
ziemscy lwowscy, ogłaszają przebieg procesu między poddanymi kapituły obrz. łac. lwowskiej z Basłówki 
a Baltazarem Leśniewskim z Zimnej wody i Glinny.  0. t. 41 str. 479 — 499. 

1422. We Lwowie 15, Lipca 1568 r. Mikołaj Narajowski, sędzia i Jan Brzozdowski z Woł- 
kowa, podsędek ziemscy lwowscy, ogłaszają przebieg procesu między kapitułą lwowską a Leśniewskimi 
o Hodowice. 0. t. 41 str. 883—896. 


95 

1423. W Knyszynie 5. Sierpnia 1568 r. Zygmunt August, iiról, uwiadamia burmistrza i rajców 
lwowskich, iż nadał wolności w sprawach kupieckich Józefowi (Naxowi), dworzaninowi sułtana 
tureckiego. C. t. 333 str. 617—618. 

1424. W Warszawie 5. Września 1568 r. Zygmunt August, król, poleca burmistrzowi i rajcom 
lwowskim sprawę między bednarzami lwowskimi a drohobyckimi. C. t. 333 str. 711. 

1425. W Warszawie 23. Września 1568 r. Zygmunt August, król, poleca przełożonym bednarzów 
lwowskich, aby nie wyrządzaU szkody bednarzom drohobyckim. 0. t. 333 str. 711 — 714. 

1426. W Warszawie 27. Września 1568 r. Zygmunt August, król, poleca burmistrzowi, rajcom 
i ławnikom lwowskim sprawę Anny Ozieszkowskiej , mieszczanki lwowskiej , przeciw jej mężowi 
Stanisławowi. C. t. 41 str. 726—727. 

1427. W Warszawie 13. Października 1568 r. Zygmunt August, król, potwierdza wyrok Pawła 
Marcichowskiego, burgrabiego przemyskiego, wydany w Przemyślu 1. Września 1562 r. C. t. 333 
str. 640—641. 

1428. W Warszawie 19. Października 1568 r. Zygmunt August, król, poleca Andrzejowi 
Owadowskiemu, dworzaninowi swemu, aby Dymitrowi, włościaninowi z Buczowa, zwrócił pole, które 
mu był zabrał. C. t. 333 str. 641-642. 

1429. W Warszawie 3 Listopada 1568 r. Zygmunt August, król, potwierdza układ dotyczący 
dóbr Horożany Wielkiej i Horożanki Małej , zawarty między Wacławem Dziedoszyckim a Mikołajem 
Tarła, chorążym sądeckim. C. t. 333 str. 692. 

1430. W Warszawie 3. Listopada 1568 r. Zygmunt August, król, mianuje Jakóba Żurowskiego 
woźnym królestwa polskiego.  C. t  333 str. 606. 

1431. W Brzeżanach 9. Grudnia 1568 r. Mikołaj z Sieniawy, wojewoda ruski, mianuje Lewka 
z Ponikowiey woźnym ruskiego województwa.  0. t. 334 str.  19 — 20. 

1432. W Lublinie 27. Grudnia 1568 r. Zygmunt August, król, potwierdza przywilej Zygmunta I. 
dla wsi Batiatycz, dany w Brześciu Litewskim U. Sierpnia 1544 r. C. t. 345 str. 1259 i t. 384 
str. 1013. 

1433. We Lwowie 9. Stycznia 1569 r. Cywun i poddani Sołonki przyrzekają nie nastawaó 
na życie popa swego Eliasza i zawierają z nim ugodę dotyczącą dziesięcin. C. t, 335 str. 184 
i T. t. 20 str. 261. 

1434. We Lwowie 13. Stycznia 1569 r. Mikołaj Narajowski, sędzia i Jan Brzozdowski, 
podsędek ziemscy lwowscy, ogłaszają przebieg procesu toczonego przed sądem ziemskim lwowskim 
między Janem Srebrnym,  mieszczaninem  lwowskim i Stanisławem  Narajowskim.  C.  t. 41 str. 625. 

1435. We Lwowie 13. Stycznia 1569 r. Mikołaj Narajowski, sędzia i Jan Brzozdowski, 
podsędek ziemscy lwowscy , ogłaszają roki sądu ziemskiego lwowskiego w sprawie Jana Srebrnego 
z Janem Zakrzewskim z Ezemienowa. C. t. 41. str. 635 — 641. 

' 1436. W Lublinie 14. Stycznia 1509 r. Zygmunt August, król, potwierdza wyrok swych 
komisarzy zapadły w sprawie Stanisława Zochowskiego , pisarza grodu lwowskiego, z Sebastyanem, 
Ormianinem lwowskim. 0. t. 333 str. 774 — 5. 

1437. W Lublinie 22. Stycznia 1569 r. Zygmunt August, król, nadaje przywileje klasztorowi 
ormiańskiemu we Lwowie na krakowskiem przedmieściu położonemu i wyjmuje go z pod władzy 
arcybiskupa. C  t. 363 str. 165—167. 

1438. W Lublinie 27. Stycznia 1569 r. Zygmunt August, król, potwierdza dokument Zygmunta L 
wydany w Krakowie 7. Października 1521  r. dla  Scharera.  C. t. 386 str. 919 — 26. 


96 

1439. W Lublinie 2. Lutego 1569 r. Zygmuat August, król, potwierdza ugodę między wojewodą 
ruskim i Żydami lwowskimi zawartą. 0. t. 41 str. 527 — 528 i t. 357 str. 251 (urywek). 

1440. W Lublinie 3. Lutego 1569. r. Limitacya spraw sądowych przypadłych na sąd sejmowy. 
0. t. 41 str. 575—576. 

1441. W Lublinie 3. Lutego 1569 r. Zygmunt August, król, wydaje wyrok w sprawie o młyn 
zimnowocki we Lwowie między miastem a Andrzejem, Stanisławem , Janem', Zofią i Jadwigą spadko- 
biercami Kazimierza Hinka. 0. t. 41 str. 769—770. 

1442. W Lublinie 3. Lutego 1569 r. Zygmunt August, król, poleca Stanisławowi Schlo- 
mowskiemu, arcybiskupowi lwowskiemu, Mikołajowi Mieleckiemu, kasztelanowi wojnickiemu, Janowi 
Tarle z Szczekarzowic, chorążemu, Korytce , pisarzowi ziemskiemu i Stanisławowi Ożygałce, sędziemu 
grodzkiemu lwowskim, oddać młyn zimnowocki spadkobiercom Hinka. C. t. 41  str. 767 — 769. 

1443. W Lublinie 18. Lutego 1569 r. Zygmunt August, król, potwierdza ugodę, zawartą we 
Lwowie 9. Stycznia 1569 r. między mieszkańcami wsi Sołonki a popem ich Eliaszem. C. t. 335 
str.  182—186 i T. t. 20 str. 261—65. 

1444. W Lublinie 27. Lutego 1569 r. Zygmunt August, król, znosi wyrok banicyi wydany 
na Stanisława Euckiego. 0. t. 41 str. 471—472. 

1445. W Lublinie 2. Marca 1569 r. Zygmunt August, król, daje Iwaszkowi Jurkowiczowi, 
Ormianinowi, mieszczaninowi lwowskiemu, list bezpieczeństwa. C. t. 41 str. 766. 

1446. W Lubhnie 6 Marca 1569 r. Zygmunt August, król, zamienia wieś Młynówce na 
miasteczko i obdarza je przywilejem.- 0. t.  347 str. 807 — 9. 

1447. W Lublinie 9. Marca 1569 r. Zygmunt August, król, upoważnia Jana Pieczychojskiego, 
stolnika i Jana Brzozdowskiego , podsędka ziemskiego lwowskich, do odebrania przysięgi od Andrzeja 
Barzego  na surrogata starosty lwowskiego.   C. t. 41 str. 947 — 948. 

1448. W Lublinie 10. Marca 1569 r. Zygmunt August, król, rozkazuje Andrzejowi Barzemu, 
sekretarzowi swemu i zastępcy starosty lwowskiego, przestrzegać, aby w lasach królewskich w Eokietnicy 
nie robiono szkód. 0. t. 41 str. 505 — 506. 

1449. W Lubhnie 10. Marca 1569 r. Zygmunt August, król, rozkazuje burmistrzowi i rajcom 
miasta Lwowa, przestrzegać , aby w lasach królewskich w Eokietnicy nie robiono szkód i popierać 
w wykonaniu tego rozkazu Andrzeja Barzego , sekretarza królewskiego i zastępcę starosty lwowskiego. 
0. t. 41 str, 506—507. 

1450. W Lublinie 10. Marca 1569 r. Zygmunt August, król, zakazuje Andrzejowi Barzemu, 
sekretarzowi swemu i zastępcy starosty lwowskiego, uciskać włościan Eyczyhowa, Horożany Wielkiej 
i Małej. 0. t. 41  str, 475—476. 

1451. W Lublinie 15. Marca 1569 r. Zygmunt August, król, uwalnia mieszkańców Tyczyna 
od ceł i myt. 0. t. 369 str. 37—8. 

1452. W Lublinie 15. Marca 1569 r. Zygmunt August, król, pozwala Żydom Dawidowi 
i Mossie Ozeketiczom mieszkać na przedmieściu Iwowskiem i wzywa urzędy, iżby nie dozwoliły 
czynić im krzywd. 0. t, 41  str. 516-517. 

1453. We Lwowie 17. Marca 1569 r. Stanisław Schlomowski, arcybiskup lwowski, Mikołaj 
Mielecki, kasztelan wojnicki i inni komisarze królewscy wydają wyrok w sprawie egzekucyi wyroku 
królewskiego w sporze o młyn zimnowocki między rajcami m. Lwowa a spadkobiercami Hinka. 
C. t. 41 str. 767-89. 


1454. W Lublinie 18. Marca 1569 r. Zygmunt August, król, nadaje Zachariaszowi Stefanowi- 
czowi, Ormianinowi  lwowskiemu i żonie jego  mtyn i staw,  położone na pustkowiu  Zeniowo,  obok 

^-miasteczka Glinian. C. t. 347 str. 150—2. 

^B 1455. We Lwowie 19. Marca 1569 r. Wawrzyniec Poczinski obowiązuje się oddać Mikołajowi 

^BOrzeszkowi wypożyczona sumę. 0. t. 41 str. 509—516. 

^B 1456. W Lublinie 20. Marca 1569 r. Zygmunt August,  król, uwiadamia posiadaczy młynów 

^Bw starostwie kamionecklem we wsi Stradeez i na rzece Wressycza położonych, że pozwolił Janowi 
Grodkowskiemu wykupić od nich młyny i mianował do przeprowadzenia tej czynności komisarzy. 
C. t. 41 str. 842, 847, 851. 

1457. W Lublinie 20. Marca 1569 r. Zygmunt August, król, mianuje Stanisława Oporowskiego, 
starostę kruszwickiego, Macieja Góreckiego, chorijżego poznańskiego i pisarza polnego, Joachima Sempa 
stolnika lwowskiego i innych komisarzami swymi do odebrania pięciu młynów koło Kamionki 
położonych z rąk dotychczasowych posiadaczy i oddania ich Janowi Grodkowskiemu. C. t. 41 
str. 839—840, 844—45, 849. 

1458. W Lublinie 20. Marca 1569 r. Zygmunt August, król, rozkazuje poborcom ziemi 
lwowskiej, a osobliwie Feliksowi Ługowskiemu wypłacać corocznie na św. Jana Chrz. Katarzynie 
Tomszynie 25 grz. pensyi dożywotniej. C. t. 41 str. 508 — 509. 

1459. W Lublinie 24. Marca 1569 r. Zygmunt August, król, uwiadamia celników i poborców, 
że uwolnił Konstantego Korniakta z wyspy Kandyi , obecnie na Wołoszczyźnie zamieszkałego, handlarza 
win, od wszystkich ceł i poborów i pozwolił mu wszędzie w kraju przebywać. C. t. 41 str. 507 — 508. 

1460. W Lublinie 28. Marca 1569 r. Zygmunt August, król, rozkazuje włościanom Horożany 
i Ryczyhowa stanąć przed sądem komisarskim na wezwanie Mikołaja Tarły, chorążego sandomirskiego 
i dzierżawcy wspomnianych wiosek. 0. t. 41 str. 674. 

1461. W Lublinie 29. Marca 1569 r. Zygmunt August, król, potwierdza mieszczanom 
Kamieńca przywilej nadany im na sejmie w Krakowie 15. Marca 1553 r. 0. t. 41 str. 530 — 36. 

1462. W Lublinie 1. Kwietnia 1569 r. Zygmunt August, król, poleca Stanisławowi Schło - 
mowskiemu, arcybiskupowi lwowskiemu, Andrzejowi Barzemu, podstarościemu, Mikołajowi Narajowskiemu, 
sędziemu i Janowi Brzozdowskiemu, podsędkowi ziemskim lwowskim, obejrzeć wieś Juriów Kąt. 
C. t. 342 str. 1010—1012. 

1463. W Lublinie 1. Kwietnia 1569 r. Zygmunt August, król, poleca komisarzom swoim 
obejrzenie wsi Dobrotwor. C. t. 342 str. 1025—1027. 

1464. W Lublinie 1. Kwietnia 1569 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Andrzeja Owa- 
dowskiego, ekonoma wsi Łany, Ruda, Siedlec, Dobrotwor, że wysyła komisarzy celem rewizyi tych 
dóbr. C. t. 342 str. 1030—1031. 

1465. W Lublinie 6. Kwietnia 1569 r. Zygmunt August, król, pozwala Ilu Turkowi, kupcowi 
z Białogrodu, sprzedawać towary w królestwie polskiem i uwalnia go od ceł. C. t. 41 str. 573. 

1466. W Lublinie 9. Kwietnia 1569 r. Zygmunt August, król, przekazuje spór Konstantego 
Korniakta z Łazarzem Luchozowiczem o dług wojewody wołoskiego Ormianom lwowskim. C. t. 41 
str, 537—538. 

14(17. W Lublinie 13. Kwietnia 1569 r. Zygmunt August, król, potwierdza dokument Jana 
Mieleckiego, wojewody podolskiego i starosty gródeckiego, dany w Gródku 24. Maja 1557 r. knia- 
ziowi Hryciowi na założenie wsi Wisienki, C. t. 348 str. 660, t. 385 str. 1325, t. 360 str. 771, t, 426 
8tr,, 2948— 2952 i t. 437 str. 2485. 


18 


98 

1468. W Lublinie 20. Kwietnia 1569 r. Zygmunt August, icrói, uwalnia mieszkańców wsi 
Laszki od dostarczania podwód, a obowiązuje ich w zamian do siażby pieszej w Mościskach, wyno- 
szącej przez lato jedno po 8 dni. 0. t. 348 str. 532—533. 

1469. W Lublinie 29. Kwietnia 1569 r. Zygmunt August, król, potwierdza cechowi kra- 
wieckiemu lwowskiemu przywilej dany przez Zygmunta L, mocą którego nie wolno żadnemu Żydowi 
w mieście trudnić się krawiectwem. 0. t. 41 str. 559 — 560. 

1470. W Lublinie 3. Maja 1569 r. Zygmunt August, król, wyznacza Annie, córce Jacka 
Zielowskiego, opiekuna w osobie Andrzeja Kakowskiego. C. t. 335 str. 823 — 824. 

1471. W Lublinie 14. Maja 1569 r. Limitacya spraw sądowych. C. t. 41 str. 580—581 
i 652—657. 

1472. W Lublinie 16. Maja 1569 r. Zygmunt August, król, wydaje wyrok w sprawie między 
Grzegorzem, biskupem ormiańskim, a starszymi gminy ormiańskiej we Lwowie. 0. t. 41 str. 597 — 600. 

1473. W Lublinie 17. Maja 1569 r. Zygmunt August, król, wydaje wyrok w sprawie między 
Anną Ostroróg, Marcinem, Prokopem i Elżbietą Sieniawskimi , spadkobiercami stolnika lwowskiego 
Prokopa Sieniawskiego z jednej, a PeUksem, Janem i Szymonem Chodorowskimi z drugiej strony. 
C. t. 41 str. 792—793. 

. 1474. W Lublinie 24. Maja 1569 r. Zygmunt August, król, uwiadamia urzędy, że polecił 
Feliksowi Ługowskiemu, poborcy ziemi ruskiej , chełmskiej i bełskiej , zrewidować kasę lwowską, 
sandomirską i lubelską, i rozkazuje im popierać go w tem zadaniu.  0. t. 41 str. 586 — 587. 

1475. W Lublinie 24. Maja 1569 r. Zygmunt August, król, uwiadamia o tem samem co 
w poprzednim numerze rajców lwowskich. 0. t. 41  str. 588. 

1476. W Lublinie 24. Maja 1569 r. Zygmunt August, król, uwiadamia urzędy, że pozwolił 
Feliksowi Ługowskiemu więzić przekraczających przepisy, dotyczące poboru cła.  0. t. 41 str. 588—89. 

1477. W Lublinie 24. Maja 1569 r. Zygmunt August, król, rozkazuje burmistrzowi i rajcom 
lwowskim przestrzegać, aby mieszczanie uiszczali targowe i inne cła. 0. t. 41 str. 589 — 590. 

1478. W Lublinie 26. Maja 1569 r. Stanisław Sobek z Sulejowa, kasztelan sandomirski, podskarbi 
koronny, małogoski, tyszowiecki starosta, kwituje Stanisława Żółkiewskiego z zapłacenia do skarbu 
należnej od wsi Trczince sumy. 0. t. 334 str. 124. 

1479. Nad potokiem Biały Potok 2. Czerwca 1569 r. Lustraeya wsi Juriów Kąt. 0. t. 342 
str.  1009—1024. 

1480. W Lublinie 7. Czerwca 1569 r. Zygmunt August, król, gani burmistrza i rajców 
lwowskich, że zabrali gwałtem Aleksandrowi Lagodowskiemu dobra jego w Winnikach i każe je 
zwrócić. 0. t. 41 str. 601—602. 

1481. W Lublinie 11. Czerwca 1569 r. Zygmunt August, król, uwiadamia urzędy i poborców 
ceł i myt, że Tarnopolanom przysługuje wolność od wszelkich ceł z wyjątkiem pogranicznego. 
0. t. 336 str. 966. 

1482. W Lublinie 12. Czerwca 1569 r, Zygmunt August, król, poleca Mikołajowi Ligęzie 
z Bobrka, kasztelanowi zawichoskiemu, bieckiemu i żydaczowskiemu staroście, aby wzbronił Sebastya- 
nowi Żórawińskiemu, podkomorzemu halickiemu, bezprawnego pobierania danin w Zórawnie. 0. t. 41 
str. 648 i t. 202 str. 26. 

1483. We wsiach Łany, Buda, Siedlec i Dobrotwor 13. Czerwca 1569 r, Lustraeya wsi Do- 
brotwor. C. t. 342 str. 1024—1030 r. 

1484. W Lublinie 16. Czerwca 1569 r. Zygmunt August, król, cofa zezwolenie dane zmar- 
łemu władyce Markowi Bałłabanowi,  aby zrezygnował na rzecz syna swego  Hrehora, jako  sprzęci- 


99 


[wiające się przywilejom arcybiskupa lwowskiego obrz. łaó. i rozkazuje Andrzejowi Barzemu, sekreta- 
rzowi swemu, zastępcy starosty lwowskiego, Maciejowi Włodkowi, kamienieckiemu i Hieronimowi 
Sieniawskiemu, halickiemu starostom, wprowadzić nowego władykę Iwana Łopatkę Ostałowskiego, 
prezentowanego przez arcybiskupa lwowskiego, w posiadanie dóbr, po odebraniu ich Hrehorowi Bałła- 

rbanowi. C. t. 41 str. 659. 

1485. W Lublinie 16. Czerwca 1569 r.  Zygmunt August, król, uwiadamia  Piotra  Barzego, 
! kasztelana przemyskiego i starostę lwowskiego, że na prośbę Feliksa Eadzanowskiego, przeciw któremu 

odgrażał się Stanisław Daniłowicz z Hniezdziczowa, nałożył wadyum. C. t. 41 str. 690—691 i t. 202 
str, 14. 

1486. W Lublinie 18. Czerwca 1569 r. Zygmunt August, król, zakazuje Mikołajowi Tarle, 
chorążemu sandomirskiemu, dzierżawcy królewskich wsi Horożany i Ryczyhowa, naruszać przywileje 
włościanom tych wiosek nadane. C. t. 41 str. 644—645, 646—647 i t. 202 str. 23, 25. 

1487. W Lublinie 20. Czerwca 1569 r. Zygmunt August, król, mianuje Andrzeja z Kniehy- 
niec, poddanego Sebastiana Żórawińskiego, podkomorzego halickiego, woźnym królestwa. C. t. 6 str. 80 
i t. 41 str. 872 — 873. 

1488. W Lublinie 21. Czerwca 1569 r. Zygmunt August, król, zakazuje poborcom, celnikom 
i t. d. naruszać przywilej mieszczan lwowskich, uwalniający ich od ceł i podatków. 0. t. 41 
str. 619—620. 

1489. W Przemyślu 27. Czerwca 1569 r. Aleksy Krasicki z Siecina i Grochowie, wojski 
i zastępca starosty przemyskiego, ogłasza roki sądu grodzkiego przemyskiego z lat 1563—64. w spra- 
wie Małgorzaty, wdowy po Andrzeju Drohojowskim i córek jej Katarzyny, Anny, Barbary i Zofii 
przeciw Piotrowi Barzemu z Blozewa, kasztelanowi przemyskiemu i staroście lwowskiemu. C. t. 41 
str. 675 — 695. 

1490. W Lublinie 28. Czerwca 1569 r. Zygmunt August, król, uwalnia miasteczko Nowy 
Sambor od ceł i podatków. C. t. 334 str. 373—5. 

1491. W Lublinie 28. Czerwca 1569 r. Zygmunt August, król, daje włościanom wsi Horożany 
Większej i Mniejszej i Eyczyhowa list bezpieczeństwa i uwiadamia o tem wszystkich poddanych, a oso- 
bliwie Mikołaja Tarłę, chorążego sandomirskiego, dzierżawcę tych wsi. G. t. 41 str. 643 — 44 i t. 202 
8tr. 22—3. 

1492. W Lublinie 1. Lipca 1569 r. Zygmunt August, król, przyjmuje puszkarza Marcina 
Ziarneckiego do swej służby, pozwala mu swe zatrudnienie wszędzie w kraju wykonywać i wzywa 
urzędy, aby go wspierały. C. t. 41 str. 698—699. 

1493. W Lublinie 2. Lipca 1569 r. Zygmunt August, król, zatwierdzając dokument Łukasza 
Górki, wydany w Krakowie 24. Września 1512 r. dla Jaworowa, nadaje temuż miastu prawo magde- 
burskie i dochody z woskobójni, szrotarstwa i t. d. C. t. 361 str. 575. 

1494. W Lublinie U. Lipca 1569 r. Zygmunt August, król, wzywa wszystkie urzędy, iżby 
nie naruszały przywileju Tarnopolan, poddanych Zofii z Tarnowskich Ostrowskiej, danego im przez 
Zygmunta L i nie uciskali ich daninami. C. t. 41 str. 702—703. 

1495. W Lublinie 11. Lipca 1569 r. Zygmunt August, król, pozbawia Bernarda Maciejow- 
skiego wsi Zielowa, a pozostawia mu dożywocie na wsiach Zorniscza i Łoziny. C. t. 41 str. 860 — 862. 

1496. W Lublinie 16. Lipca 1569 r. Zygmunt August, król, wzywa Hieronima z Sieniawy, 
kasztelana kamienieckiego, halickiego, kołorayjskiego starostę, aby przestrzegał przywilejów Haliczan, 
nadanych im przez królów polskich i książąt ruskich. C. t. 41 str. 727 — 728. 


100 

1497. W Lublinie 18. Lipca 1569 r. Zygmunt August, król, wyzuwa Jana Tarłę, chorążego 
lwowskiego, z posiadania stawu malczyckiego. C. t. 41 str. 736 — 737. 

1498. W Lublinie 18. Lipca 1569 r. Zygmunt August, król, stwierdza, że wieś Malczyce 
należy do kapituły lwowskiej obrz. łac. i każę j% wprowadzić także w posiadanie stawu w Malczy- 
cach. C. t. 41  str. 737—738. 

1499. W Lublinie 18. Lipca 1569 r. Zygmunt August, król, uwalnia mieszczan Łucka od 
opłaty ceł z wyjątkiem nowego cła pogranicznego. G. t. 336 str. 1123 i t. 399 str. 857. 

1500. W Lublinie 27. Lipca 1569 r. Zygmunt August, król, nakazuje Bartłomiejowi Korytce, 
pisarzowi ziemi lwowskiej, wydać kapitule łać. bezzwłocznie akta dotyczące sporu jej z Elżbietą Le- 
śniowską. 0. t. 41 str. 720—721. 

1501. W Lublinie 27. Lipca 1569. Zygmunt August, król, wydaje wyrok w sprawie Ana- 
stazy! Ichnatowej z Jakóbem Pretficzem, starostą trembowelskim. 0. t. 41 str. 721 — 4 i t. 202 
str. 63—5. 

1502. W Lublinie 6. Sierpnia 1569 r. Zygmunt August, król, nakazuje starostom lwowskie- 
mu, halickiemu, kamienieckiemu, aby wprowadzili Hrehorego Bałłabana, władykę halickiego, lwowskiego 
i kamienieckiego, w posiadanie dóbr. 0. t. 41 str. 730 — 731. 

1503. W Lublinie 11. Sierpnia 1569 r. Zygmunt August, król, uznaje Mikołaja Ozgę z Ossy, 
syna Stanisława i Urszuli Palczewskiej, pełnoletnim i pozwala mu objąć spadek po ojcu. C. t. 41 str. 735. 

1504. W Kamieńcu 11. Sierpnia 1569 r. Urząd miejski burmistrzowski kamieniecki poświad- 
cza, że Jakób z Ozarohroda i Chaskel ze Lwowa, Żydzi, kupili u Piera Kalanthy z Galaty małmazyi 
i ziela tatarskiego za 7000 talar, i obowiązali się spłacić ten dług w dwóch ratach. 0. t. 41 str. 823. 

1505. W Lublinie 11. Sierpnia 1569 r. Zygmunt August, król, utrzymuje wyrokiem swoim 
Pawła Łozińskiego w posiadaniu dóbr. 0. t. 41 str. 913 — 914. 

1506. W Lublinie 13. Sierpnia 1569 r. Limita spraw sądowych należących do sejmu lubel- 
skiego. 0. t. 41 str. 742—744. 

1507. W Lublinie 13. Sierpnia 1569 r. Zygmunt August, król, rozkazuje rajcom lwowskim 
zasekwestrować rzeczy, pozostałe po śmierci Stanisława Doliny, aż do rozstrzygnięcia królewskiego 
w sprawie Krzysztofa Foxa przeciw Janowi Dolinie.  0. t. 41 str. 804 — 805. 

1508. W Knyszynie 12. Września 1569 r. Zygmunt August, król , dowiedziawszy się, że Piotr 
Borecki przywłaszczył sobie niektóre części dóbr królewskich Sołonki i Porszny, a Maciej Czerniej ow- 
ski zagarnął bezprawnie grunta miasta Kozdołu, rozkazuje Andrzejowi Barzemu z Blozewa, zastępcy 
starosty lwowskiego, wglądnąć w tę sprawę. C. t. 41 str. 802 i t. 202 str. 110. 

1509. W Knyszynie 12. Września 1569 r. Zygmunt August, król, rozkazuje Andrzejowi 
Barzemu z Blozewa, zastępcy starosty lwowskiego, przestrzegać, aby nie umniejszano dóbr królewskich 
jak to się stało przy rozgraniczeniu wsi król. Dobrzan i Piaski od wsi Siemianówki i Ohorossna 
C. t. 41 str. 803. 

1510. W Knyszynie 20. Września 1569 r. Zygmunt August, król, rozkazuje miastom, mia 
steczkom i wsiom składać pieniądze podwodne na ręce Marcina Jagodzińskiego.  0. t. 334 str. 90—91 

1511. W Knyszynie 30. Września 1569 r. Zygmunt August, król, uwalniając Jana Zeidlicza, 
mieszczanina lwowskiego, od jurysdykcył miejskiej, przekazuje go sądowi Jerzego Jazłowieckiego , wo- 
jewody ruskiego, hetmana polnego, starosty lubaczowskiego i czerwonogrodzkiego. C. t. 334 str. 616 

1512. W Knyszynie 15. Października 1569 r. Zygmunt August, król, poleca Bernardowi 
Maciejowskiemu wydać Janowi Chroscziechowskiemu, komornikowi królewskiemu, wieś Zielow. 0. t. 41 
str. 862—863. 


101 


1513. W Knyszynie 15. Października 1569 r. Zygmunt August, król, poleca Andrzejowi Ba- 
rzemu, surrogatowi lwowskiemu, dopilnować wydanie wsi Zielowa do rąk Jana Ohroscziechowskiego, 
komornika królewskiego. C. t. 41 str. 863. 

1514. W Knyszynie 1. Listopada 1569 r. Zygmunt August, król, poświadcza, że Walenty 
Uberfelth, sekretarz królewski i przełożony towarów leśnych królew., upełnomocnił Jakóba Lesmana 
i Jakóba Świetlika, mieszczanina lwowskiego, do wystawienia pokwitowania Samuelowi Zborowskiemu 
na zapłacenie sumy dłużnej za przewóz 400 łasztów popiołu.  C. t. 41 str. 933. 

1515. W Warszawie 22. Grudnia 1569 r. Zygmunt August, król, rozkazuje starostom i dzierża- 
wcom dóbr królewskich, ady zapłacili kwartę niezwłocznie. 0. t. 41  str. 833 — 834. 

1516. W Kamionce 3. Stycznia 1570 r. Stanisław Oporowski, starosta kruszwicki, Stanisław 
Żółkiewski i inni komisarze królewscy przeprowadzają wykupno pięciu młynów koło Kamionki poło- 
żonych z rąk dotychczasowych posiadaczy na rzecz Jana Grodkowskiego. 0. t. 41 str. 839 — 852. 

1517. W Warszawie 3. Stycznia 1570 r. Zygmunt August, król, bierze Annę Cieszkowską 
w opiekę i daje jej list bezpieczeństwa. C. t. 334 str. 12 — 13. 

1518. W Warszawie 19. Stycznia 1570 r. Zygmunt August, król, rozsądza sprawę między 
Stanisławem Lipnickim, dworzaninem swoim i dziedzicem Góry i Włostowa, a Andrzejem Karwickim, 
opatem klasztoru wąchockiego, w sprawie dziesięcin z miasta Waszniowa i wsi Zajączkowiee. C. t. 334 
str.  161—163. 

1519. W Warszawie 25. Stycznia 1570 r. Zygmunt August, król, rozkazuje sądowi miejskiemu 
zwrócić Annie Cieszkowskiej, mieszczance lwowskiej, zabrane jej przez męża i brata męża dobra 
w Olesku. C. t. 334 str. 14—16. 

1520. W Warszawie 7. Lutego 1570 r. Zygmunt August, król, nakazuje rajcom lwowskim 
wydać Jakóbowi Eokossowskiemu, podkomorzemu poznańskiemu, staroście ostrzeszowskiemu i poborcy 
ceł, zabrany mu postaw sukna. C. t. 41 str. 900 — 901. 

1521. W Warszawie 9. Lutego 1570 r. Zygmunt August, król, zakazuje Hieronimowi z Sie- 
niawy, kasztelanowi kamienieckiemu, halickiemu, kołomyjskiemu staroście, naruszać przywileje Koło- 
myi, a to pod groźbą zawezwania go przed sąd królewski. 0. t. 41 str. 903 — 904. 

1522. W Warszawie 13. Lutego 1570 r. Zygmunt August, król, nakazuje rajcom lwowskim 
wydać pod karą 6000 zł. węg. Jakóbowi Eokossowskiemu , podkomorzemu poznańskiemu , staroście 
ostrzeszowskiemu i poborcy ceł, zabrane mu sukno.  0. t. 41 str. 901 — 902. 

1523. W Warszawie 21. Lutego 1570 r. Wyrok królewski w sprawie Sopriana i Marka, pod- 
danych Mikołaja Młodeckiego ze wsi Wykoty, a Bartłomiejem Eytarowskim z Eytarowiec o zabranie 
dwóch sukien, dwóch siekier i łańcucha. C. t. 334 str.  180 — 182. 

1524. W Warszawie 22. Lutego 1570 r. Zygmunt August, król, rozkazuje Janowi Herburtowi 
z Fulsztyna, kasztelanowi sanockiemu i staroście przemyskiemu, aby nie odmawiał dziesięcin z Mościsk 
i Tyrowej Woli Krzysztofowi Stmanowskiemu , kanonikowi lwowskiemu i plebanowi w Mościskach. 
C. t. 41 str. 941—942. 

1525. W W^arszawie 25. Lutego 1570 r. Zygmunt August, król, pozwala Mikołajowi Tarle ze 
Sczekarzowic, chorążemu sandomirskiemu , dworzaninowi i sekretarzowi swemu, założyć na gruntach 
wsi Drohowysz nad , Głębokim Potokiem" miasteczko Mikołajów. C. t, 337 str. 159—163, t. 399 
str. 1484 t. 403 str. 2056 i T. t. 22 str. 9—15. 

1526. W Warszawie 26. Lutego 1570 r. Zygmunt August, król, rozkazuje sądom i urzędom 
wymierzyć sprawiedliwość Annie Cieszkowskiej , mieszczance lwowskiej , pozbawionej przez męża 
Stanisława i brata jego Piotra Cieszkowskich całego mienia.  C. t. 334 str. 13 — 14- 


102 

1527. W Warszawie 27. Lutego 1570 r. Wyrok sądu królewskiego w sprawie rajców lwow- 
skich z Joachimem Sempem z Zimnej Wody. C. t. 334 str. 416 — 8. 

1528. W Warszawie 1. Marca 1570 r. Wyrok sądu król. między Eafałem Halką a rajcami 
lwowskimi o podatek wybrany przez tych ostatnich we wsi Nowosielce. 0. t. 334 str.  130 — 1. 

1529. W Warszawie 4. Marca 1570 r. Zygmunt August, król, wydaje wyrok w sprawie 
Mikołaja Tarły, chorążego sandomirskiego, dzierżawcy król. wsi Horożanki Wielkiej i Małej i Eyczy- 
howa z poddanymi tychże wiosek. 0. t. 41 str. 939—940 i t. 377 str. 762. 

1530. W Warszawie 9. Marca 1570 r. Zygmunt August, król, wyznacza Andrzeja Barzego, 
sekretarza swego, Bartłomieja Korytkę, pisarza ziemskiego lwowskiego, Jana Narajowskiego i Stani- 
sława Żółkiewskiego swymi komisarzami do załatwienia sporu między Jakóbem Udryckim a spadko- 
biercami Macieja Kucharskiego o wykupienie wójtostwa w Dobrzanach i Brodzie.  0. t. 334 str. 23—4. 

1531. W Warszawie 10. Marca 1570 r. Zygmunt August, król, zakazuje sądom pozywać 
Izaka Brodawkę, dzierżawcę myt królewskich, bo on podlega jedynie królewskiej jurysdykcyi. 0. t. 334 
str. 10 — 12. 

1532. W Warszawie 16. Marca 1570 r. Zygmunt August, król, rozsądza spór o dwa łany 
między Mikołajem Trzebieńskim , sołtysem z Sokolnik, a Stanisławem Żochowskim, przełożonym 
szpitala św. Ducha, na korzyść ostatniego. G. t. 334 str. 17 — 18 i 504 — 5. 

1533. W Warszawie 17. Marca 1570 r. Zygmunt August, król, nakazuje wójtowi, ławnikom 
i sędziom ormiańskim lwowskim rozstrzygnąć spór Pedka Kurilowicza z Kulikowa z Ormianinem 
lwowskim Donowak. C. t. 41 str. 937—938. 

1534. W Warszawie 18. Marca 1570 r. Wyrok sądu królewskiego w sprawie Pawła Korytki, 
dziedzica z Pohorcza, z Anną z Glinki, kasztelanową sandomirską, o zbiega Lucyana z Pohoreza. 
0. t. 334 str.  1—4. 

1535. W Warszawie 22. Marca 1570 r. Zygmunt August, król, potwierdza wyrok komisarzy 
swoich w sprawie między Jakóbem Udryckim, pisarzem kancelaryi król., a Anną Kucharską, wdową 
po Macieju, i Katarzyną, cóiką jego, o sołtystwo w Dobrzanach i Brodzie. 0. t. 334 str. 25 — 26. 

1536. W sołtystwach w Dobrzanach i Brodzie 4. Kwietnia 1570 r. Wyrok sądu komisar- 
skiego w sprawie Jakóba Udryckiego i sukcesorów Macieja Kucharskiego o wykupno sołtystw w Do- 
brzanach i Brodzie. 0. t. 334 str. 23—35. 

1537. W Warszawie 7. Kwietnia 1570 r. Zygmunt August, król, uwalnia golibrodę polnego 
i mieszczanina lwowskiego Jana Wogiela, od wszelkich sądów, przekazując go jedynie jurysdykcyi 
Jerzego Jazłowieckiego, hetmana, wojewody ruskiego, starosty lubaczowskiego i czerwonogrodzkiego. 
C. t. 334 str.  612—13. 

1538. W Warszawie 15. Kwietnia 1570 r. Zygmunt August, król, rozkazuje dworzaninowi 
swemu Andrzejowi Owadowskiemu, nie wpisywać do inwentarza starostwa lwowskiego rzeczy, o które 
toczy się spór między zamkiem a miastem. C. t. 334 str.  127 — 128. 

1539. We Lwowie 21. Kwietnia 1570 r. Stanisław Szlomowski, arcybiskup lwowski, Paweł 
Skotnicki, chorąży halicki, i Stanisław Krasicki, dworzanin królewski , rewizorowie wyznaczeni do 
oględzin terytoryum przynależnego do Pustomyt, wsi Wacława Dziedoszyckiego, poświadczają, że 
starosta lwowski i pop z Sołonki wnieśli przed nim protest o przynależność uroczyska Nagorzany, 
dziesięciny i t. p. C. t. 334 str. 102—107. 

1540. W Warszawie 24. Kwietnia 1570 r. Zygmunt August, król, uwalnia Żydów łuckich od 
opłaty wszelkich myt w W. X. litewskiem. 0. t. 334 str. 223—4, 


103 

1541. W Warszawie 9. Maja 1570 r. Zygmunt August, król, zakazuje s%dowi miejskiemu 
lwowskiemu sądzić sprawę między spadkobiercami rajcy krakowskiego Bartłomieja Szembeka a Agnieszką 
Saliową i Anną Świątkową, dopóki sąd królewski jej nie zbada. 0. t. 334 str. 83—84. 

1542. W" Warszawie 25. Maja 1570 r. Zygmunt August, król, daje Mikołajowi Buben, mie- 
szczaninowi lwowskiemu, list żelazny. C. t. 334 str. 549. , 

1543. We Lwowie 1. Czerwca 1570 r. Hieronim, kasztelan kamieniecki, halicki i kołomyjski 
starosta, Mikołaj, starosta stryjski, Jan i Eafał, bracia Sieniawscy a synowie Mikołaja z Sieniawy, 
wojewody ruskiego, hetmana w. koronnego, przeprowadzają dział dóbr. T. t. 22 str. 203 — 209. 

1544. W Warszawie 11. Czerwca 1570 r. Zygmunt August, król, zakazuje Jerzemu i Jakóbowi 
Strusom, dzierżawcom Chorostkowa i Howiłowa, niepokoić Macieja Góreckiego, chorążego poznańskiego 
i pisarza polnego, w posiadaniu dzierżawy wsi Mszany. C. t. 334 str. 142 — 143. 

1545. W Warszawie 26. Czerwca 1570 r. Zygmunt August, król, zatwierdza mieszczanom 
i Żydom Ostroga, za sprawą Olbrachta Łaskiego, wojewody sieradzkiego, wolność od wszelkich ceł w całem 
królestwie. C. t. 334 str. 175 i t. 336 str. 1083. 

1546. W Warszawie 30. Czerwca (?) 1570 r. Zygmunt August, król, potwierdza przywilej 
Zygmunta I. wydany we Lwowie 18. Października 1524 r. dla piekarzy lwowskich. C. t. 388 str. 501, 
a w t. 392 str. 488—491 pod datą 31. Lipca 1570 r. 

1547. W Busku 3. Lipca 1570 r. Łukasz z Górki, wojewoda poznański, starosta buski, ogłasza 
przebieg procesu między Zygmuntem Podwysockim i Adamem Ożgą z Milatyna. C. t. 334 str. 603— 607. 

1548. W Busku 7. Lipca 1570 r. Łukasz Górka, wojewoda poznański, starosta buski, ogłasza 
przebieg procesu między Janem Kychłowskim, pisarzem ziemskim i surrogatem buskim, a Andrzejem 
Streptowskim. C. t. 334 str. 649—652. 

1549. W Warszawie 9. Lipca 1570 r. Zygmunt August, król, pozwala Janowi Firlejowi 
z Dąbrowicy, wojewodzie lubelskiemu, marszałkowi koronnemu, na nowo osadzić miasteczko Firlejów. 
C. t. 569 str. 856. 

1550. W Warszawie 9. Lipca 1570 r. Zygmunt August, król, uwalniając Zebalda Aichingera 
od jurysdykcyj wszelkich sądów, poddaje go własnemu sądowi. C. t. 334 str. 390—391. 

1551. W Warszawie 14. Lipca 1570 r. Zygmunt August , król, mianuje Antoniego Czernacho- 
wicza ze  wsi Włosów, poddanego Jana Wołoszeckiego,  woźnym koronnym. C. t. 334 str. 183 — 184, 

1552. W Warszawie 16. Lipca 1570 r. Zygmunt August, król, poleca Nikodemowi Łekińskiemu, 
kasztelanowi nakielskiemu, Mikołajowi Malochowskiemu, sekretarzowi, i Stanisławowi Kroczewskiemu, 
dworzaninowi i stolnikowi swemu, lustratorom Eusi, zlustrować dobra Łozinę. C. t. 397 str. 1758. 

1553. W Warszawie 19. Lipca 1570 r. Zygmunt August, król, poleca Mikołajowi Herburtowi 
z Fulsztyna, staroście lwowskiemu, czuwać nad dobrami królewskiemi tegoż starostwa. C. t. 834 
str. 311—312. 

1554. W Warszawie 26 Lipca 1570 r. Zygmunt August, król, poleca Mikołajowi Herburtowi 
z Fulsztyna, podkomorzemu przemyskiemu i staroście lwowskiemu, rozgraniczyć wsi Chorosznę i Siemia- 
nówkę, dzierżawę Marcina Kunata, od wsi królewskich Piaski i Dobrzany. C. t. 334 str. 268. 

1555. W Warszawie 26 Lipca 1570 r. Zygmunt August, król, poleca Wojciechowi Starze- 
chowskiemu, podkomorzemu lwowskiemu, rozgraniczyć wsi Chorosznę i Siemianówkę, dzierżawę 
Marcina Kunata, od wsi królewskich Piaski i Dobrzany. C. t. 334 str. 280 — 281. 

1556. W Warszawie 26. Lipca 1570 r. Zygmunt August, król, rozkazuje Mikołajowi Her- 
burtowi z Fulsztyna, podkomorzemu przemyskiemu i staroście lwowskiemu, ustanowić granice między 
Miłoszowicami, wsią braci Kunatów, a dobrami królewskiemi Porszną i Sołonką. C. t. 334 str. 267 — 268. 


104 

1557. W Warszawie 26. Lipca 1570 r. Zygmunt August, l^ról, poleca Wojciechowi Starzechow- 
siiiemu, podkomorzemu Iwowslciemu, ustanowić granicę między wiosk% Miloszowice, do rodziny 
Kunatów należącą, a królewskiemi wsiami Porszną i Sołonką. C. t. 334 str. 281 — 282. 

1558. W Warszawie 30. Lipca 1570 r. Zygmunt August, król, poleca Nikodemowi Łekiń- 
skiemu, kasztelanowi nakielskiemu, i innym lustratorom, rozstrzygnąć spór Kunatów z Miłoszowie 
z wsiami królewskiemi Porszną i Sołonką. G. t. 397 str. 1814. 

1559. W Warszawie 31. Lipca 1570 r. Woźny sądowy składa zeznanie w sprawie sporu 
między Anną Cieszkowską a Piotrem Cieszkowskim, sługą starosty lwowskiego Herburta. C. t. 334 
str. 284—285. 

1560. W Warszawie 10. Sierpnia 1570 r. Zygmunt August, król, rozkazuje urzędom wydalić 
z Polski zbiegów z Wołoszczyzny, Malczy Wewericza i Hasana, na prośbę księcia wołoskiego. C. t. 334 
str. 179—180. 

1561. W Warszawie 13. Sierpnia 1570 r. Zygmunt August, król, wysyła do Lwowa dworza- 
nina swego Bartosza Zawadzkiego, aby zbadał, czy nie ma pochowanych towarów, które wbrew zakazowi 
królewskiemu do Turcyi wywozili Don Józef Nasi Chaim Chochen, dworzanin cesarza tureckiego, 
i Abraham Moszo, Żydzi. C. t. 334 str. 177—178. 

1562. W Warszawie 15. Sierpnia 1570 r. Zygmunt August, król, poleca mieszkańcom ziemi 
lwowskiej, aby mianowanego przez niego władykę lwowskiego, Łopatkę Ostałowskiego, uznawali i jemu 
byli posłuszni. C. t, 335 str. 211—212. 

1563. W Warszawie 15. Sierpnia 1570 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Mikołaja Her- 
burta z Fulsztyna, starostę lwowskiego, że złożył wadyum w sprawie Pawła Eokotowskiego przeciw 
Bartłomiejowi, Jerzemu i Wojciechowi Narajowskim. C. t. 334 str. 219 — 220. 

1564. W Warszawie 15. Sierpnia 1570 r. Zygmunt August, król, rozkazuje urzędnikom ormiań- 
skim i wszystkim Ormianom biskupa swego, jak przystoi, słuchać. 0. t. 334 str. 230 — 232. 

1565. W Warszawie 16. Sierpnia 1570 r. Zygmunt August, król, daje karczmarzowi Toma- 
szowi Hortysowi łąki w Wielkiempolu koło karczmy leżące i pozwala mu szynkować trunki, prócz 
piwa dworskiego. T. t. 65 str. 956. 

1566. W Warszawie 20. Sierpnia 1570 r. Zygmunt August, król, zakazuje skutkiem skargi 
Hieronima Sieniawskiego, kasztelana kamienieckiego, starosty halickiego i kołomyjskiego, kupcom wy- 
wijać się od opłaty ceł w Haliczu i Kołomyi. C. t. 334 str. 307. 

1567. W Warszawie 29. Sierpnia 1570 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Bartosza 
Zawadzkiego, swego jurgieltnika, że pozwolił Don Józefowi Nasiemu, dworzaninowi cesarza tureckiego, 
u którego nie znaleziono zakazanych towarów, powrócić do Konstantynopola. G. t. 334 str. 197. 

1568. W Warszawie 29. Sierpnia 1570 r. Zygmunt August, król, zawiadamia Mikołaja 
Herburta z Fulsztyna, że pozwolił Don Józefowi towary, wśród których nie znaleziono artykułów 
zakazanych, wywieść do Turcyi. 0. t. 334 str. 196. 

1569. W Warszawie 29. Sierpnia 1570 r. Zygmunt August, król, uwalnia mieszczan lwowskich, 
w myśl przywilejów od dawna im przysługujących, od wszelkich ceł i podatków aż do najbliższego sejmu. 
C. t. 334 str. 212—213. 

1570. W Warszawie 15. Września 1570 r. Zygmunt August, król, rozkazuje Hieronimowi 
Sieniawskiemu, kasztelanowi kamienieckiemu, staroście halickiemu, załatwić sprawę Krzysztofa Świerskiego 
z Walentynem, Sebastyanem, Markiem i Janem z Dobiesławie. C. t. 334 str. 213—214. 


105 


1571. W Warszawie 20. Września 1570 r. Zygmunt August, król, rozkazuje Mikołajowi 
Herburtowi z Fulsztyna, staroście lwowskiemu, przyłączyć wieś Nowosiołkę, w dzierżawie Katarzyny 
Barzowej, starościny lwowskiej, zostającą, do starostwa lwowskiego a to na podstawie uchwały sejmu 
lubelskiego. 0. t. 334 str. 229—230. 

1572. W Warszawie 20. Września 1570 r, Zygmunt August, król, poleca lustratorom ziemi 
ruskiej zbadać, które grunta oderwali od królewszczyzn starostwa lwowskiego Maciej Czerniejowski, 
Marcin Kunat, Stanisław Żółkiewski i Mikołaj Tarło, chorąży sandomirski. C. t. 397 str. 1793. 

1573. We Lwowie 21. Września 1570 r. Mikołaj Narajowski, sędzia, i Jan Brzozdowski, 
podsędek ziemscy lwowscy, ogłaszają roki sądowe w sprawie Anny z Dalejowa, wojewodziny po- 
dolskiej, dziedziczki Żółtaniec, przeciw Wawrzyńcowi Krzywieckiemu. 0. t. 334 str. 245 i 254. 

1574. W Warszawie 23. Września 1570 r. Zygmunt August, król, pozwala Sebastyanowi, 
szewcowi ze Lwowa, szynkować wódkę i wszelkie trunki na placu, kupionym od Andrzeja Owadowskiego. 
C. t. 334 str. 293—294. 

1575. W Warszawie 27. Września 1570 r. Zygmunt August, król, rozkazuje Mikołajowi 
Herburtowi z Fulsztyna, staroście lwowskiemu, wprowadzić Bartłomieja, siodlarza, w posiadanie dwo- 
rzyska pod zamkiem wyższym lwowskim położonego, a zabranego mu przez Katarzynę z Dziaduszyc, 
wdowę po Piotrze Barzym, kasztelanie przemyskim i staroście lwowskim. C. t. 334 str. 307 — 308. 

1576. W Warszawie 27. Września 1570 r. Zygmunt August, król, nakłada cła i myta na 
wosk, łój, skóry, sukna, wełnę itd. wywożone z królestwa, umocowując do poboru należytości Stanisława 
Barzego z Blozewa, marszałka nadwornego i starostę śniatyńskiego. 0. t. 334 str. 301 — 304. 

1577. W Warszawie 27. Września 1570 r. Zygmunt August, król, rozkazuje Mikołajowi 
Herburtowi z Fulsztyna, podkomorzemu przemyskiemu i staroście lwowskiemu, ogłosić rychło uniwersał 
dotyczący poboru ceł i myt. 0. t. 334 str. 305—306. 

1578. W Dolinie 10. Października 1570 r. Nikodem Łękiński, kasztelan nakielski, Mikołaj 
Malochowski, sekretarz, i Jan Kroczewski, dworzanin J. K. M., lustratorowie, wydają wyrok w sporze 
między Benedyktem Narajowskim a Janem Leszniowskim, sekretarzem król. i dzierżawcą dolińskim, 
o dom z przynależytościami. 0. t. 334 str. 273 — 274. 

1579. W Warszawie 20. Października 1570 r. Zygmunt August, król, potwierdza przywileje 
Zygmunta L, wydane w Krakowie 17. Lipca 1509 r. i 30. Czerwca 1532 r. dla miasta Włodzimierza 
i rozszerza je znacznie. C. t. 342 str. 1267—1277 i 1278—1288. 

1580. W Warszawie 20. Października 1570 r. Zygmunt August, król, uwiadamia burmistrza 
i rajców lwowskich, że umocował marszałka nadwornego i starostę śniatyńskiego Stanisława z Blozewa 
Barzego do poboru ceł i myt granicznych. 0. t. 334 str. 306. 

1581. W Gródku 21. Października 1570 r. Andrzej Fonhernhoff, dzierżawca dóbr koniński 
panów Niklowskich, czyni testament. C. t. 44 str. 24. 

1582. W Warszawie 28. Października 1570 r. Zygmunt August, król, mianuje Nikodema Łekiń- 
skiego, kasztelana krzywińskiego (sic), Mikołaja Malochowskiego, sekretarza swego, i Jana Kro- 
czowskiego, dworzanina i miecznika, lustratorami dla rozpatrzenia pretensyj Stanisława Żółkiewskiego, 
dzierżawcy wsi Turzynki, do wsi królewskich Buttyna, Smerekowa i Bliszczywód. C. t. 334 str. 271 
do 272 i t. 397 str. 1798. 

1583. W Warszawie 28. Października 1570 r. Zygmunt August, król, oznajmia Mikołajowi 
Herburtowi z Fulsztyna, staroście lwowskiemu, że pretensye Stanisława Żółkiewskiego, dzierżawcy wsi 

li 


106 

Turzynki, do wsi królewskich Smerekowa i Bliszczywody rozpatrzą lustratorowie królewscy. C. t. 334 
str. 270—271. 

1584. W Warszawie 28. Października 1570 r. Zygmunt August, król, oznajmia Stanisławowi 
Zamoyskiemu, kasztelanowi chełmskiemu i staroście bełskiemu, że skargę Stanisława Żółkiewskiego, 
dzierżawcy wsi Turzynki, załatwią lustratorowie królewscy, zesłani na rewizyą Butyna w starostwie 
bełskiem położonego, C. t. 334 str. 271. 

1585. W Warszawie 2. Listopada 1570 r. Zygmunt August, król, rozkazuje Katarzynie z Dzia- 
duszyc, wdowie -po Piotrze Barzym z Blozewa, kasztelanie przemyskim i staroście lwowskim, aby wieś 
Nowosiółki oddała komornikowi król. Janowi Psarskiemu. G. t. 334 str. 285—286. 

1586. W Warszawie 9. Listopada 1570 r. Zygmunt August, król, nadaje prawo magdeburskie 
i inne przywileje miasteczku Firlejów, świeżo założonemu przez Jana Firleja z Dąbrowicy, wojewodę 
lubelskiego, marszałka koronnego i starostę rohatyńskiego, a wójtostwo w niem Mikołajowi Nara- 
jowskiemu, sędziemu ziemi lwowskiej. 0. t. 335 str. 264—269. 

1587. Na gruntach spornych 15. Listopada 1570 r. Nikodem Łekiński, kasztelan nakielski, 
i inni lustratorowie rozstrzygają spór Kunatów z Miłoszowie z Porszną i Sołonką. 0. t. 397 str. 1814. 

1588. Na gruncie spornym koło Eozdołu 15. Listopada 1570 r. Nikodem Łekiński, kasztelan 
nakielski, i inni lustratorowie rozstrzygają spór między Maciejem Czerniejowskim a starostą lwowskim. 
O. t. 397 str. 1804. 

1589. W Warszawie 28. Listopada 1570 r. Zygmunt August, król, poleca Mikołajowi Her- 
burtowi z Fulsztyna, staroście, i Wojciechowi Starzechowskiemu, podkomorzemu lwowskim, rozgra- 
niczyć do 4 tygodni Miloszowice, własność Kunatów, od królewskich wiosek Sołonki i Porszny. 0. t. 
334 str. 346—348. 

1590. W Warszawie 29. Listopada 1570 r. Zygmunt August, król, mianuje Nikodema 
Pekińskiego, kasztelana nakielskiego, Mikołaja Malochowskiego, sekretarza swego, i Mikołaja Grzy- 
bowskiego, podkomorzego warszawskiego, starostę milawskiego, lustratorami do rozpatrzenia sporów 
między rajcami a starostą lwowskimi. 0. t. 397 str. 1709. 

1591. We Lwowie (w Listopadzie) 1570 r. Nikodem Łekiński, kasztelan nakielski, Mikołaj 
Malochowski, sekretarz J. K. M., i inni komisarze królewscy lustrują miasto Lwów i przynależytości. 
C. t. 397 str. 1709—1758. 

1592. W Listopadzie i Grudniu 1570 r. Nikodem Łekiński, kasztelan nakielski, Mikołaj Malo- 
chowski, sekretarz, Stanisław Kroczewski, dworzanin J. K. M., lustratorowie sejmowi do ziem ruskich, 
wołyńskich i podolskich wysłani, lustrują Łozinę, Eokitnicę, staw sieciechowski, łąki nowosielskie. 
0. t. 397 str. 1758—1793. 

1593. We Lwowie (w Listopadzie lub Grudniu) 1570 r. Nikodem Łekiński, kasztelan nakielski, 
i inni lustratorowie lustrują wsi Dobrzany, Karaezenow, Sokolniki, przedmieście szezerzeckie, Dmitrze 
alias Michonczyce. 0. t. 397 str. 1819. 

1594. We Lwowie 11. Grudnia 1570 r. Nikodem Łekiński, kasztelan nakielski, Mikołaj 
Malochowski i Stanisław Kroczewski, lustratorowie królewscy, zdają sprawę z rewizyi wsi Zielowa, 
położonej w starostwie Iwowskiem. C. t. 335 str. 258 — 259. 

1595. We Lwowie 11. Grudnia 1570 r. Nikodem Łekiński, kasztelan nakielski, i inni lustra- 
torowie rozstrzygają spór Stanisława Żółkiewskiego i Zofii z Lipska, małżonków, mających prawo 
dożywocia do Turzynki z Stanisławem Zamoyskim,  kasztelanem chełmskim i bełskim, zamieehowskim 


107 

starostą, i Mikołajem Herburtem, starostą lwowskim, o pretensye do Butyaia, Smerekowa i Bliszczy wód. 
C. t. 397 str. 1798. 

1596. W Warszawie 18. Grudnia 1570 r. Zygmunt August, król, uwalnia mieszkańców 
Międzyboża od ceł, myt i innych poborów. 0. t. 334 str. 400 — 401. 

1597. We Lwowie 18. Grudnia 1570 r. Nikodem Łekiński, kasztelan nakielski, i inni 
lustratorowie lustrują zamek dolny i wysoki we Lwowie położone.  C. t. 397 str. 1825. 

1598. W Warszawie 19. Grudnia 1570 r. Zygmunt August, król, daje list bezpieczeństwa 
Żydom Leszkowi Szlomniczowi , Jonasowi z Brześcia, Smerlie Dawidowiczowi, sprawcom z komor 
solnych żup ruskich. 0. t. 334 str. 387—9. 

1599. W Warszawie 20. Grudnia 1570 r. Zygmunt August, król, wzywa burmistrza, rajców, 
wójta i ławników lwowskich, aby nie robili krzywdy Zibultowi Worczelowi.  0. t 334 str. 496. 

1600. W Warszawie 24. Grudnia 1570 r. Zygmunt August, król, mianuje Jakóba Maszica 
woźnym ziemskim. 0. t. 334 str. 538. 

1601. W Warszawie 28. Grudnia 1570 r. Zygmunt August, król, rozkazuje Wojciechowi 
Starzechowskiemu , podkomorzemu lwowskiemu, na granicach naznaczonych przez lustratorów między 
Sołonką i Porszną z jednej, a Miloszowicami z drugiej strony  usypać  kopce.  C. t. 334 str. 428—9. 

1602. W Warszawie 30. Grudnia 1570 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Mikołaja Herburta 
z Fulsztyna, starostę lwowskiego, że zatwierdził granice ustanowione przez lustratorów między wsiami 
Sołonką i Porszną z jednej, a Miloszowicami z drugiej strony.  C. t. 334 str. 426 — 8. 

1603. W Warszawie 31. Grudnia 1570 r. Zygmunt August, król, rozkazuje burmistrzowi 
i rajcom lwowskim wymierzyć sprawiedliwość Janowi Wiewioreckiemu w sprawie z Janem Dudką, 
krawcem. C. t. 334 str. 351. 

1604. W Warszawie 5. Stycznia 1571 r. Zygmunt August, król, limituje do 5. Lutego 
wszystkie sprawy sądu komisarskiego i królewskiego. G. t. 334 str. 429 — 30. 

1605. We Lwowie 12. Stycznia 1571 r. Stanisław Szlomowski, arcybiskup lwowski, potwierdza 
testament Andrzeja Ponherrnhoff, sporządzony w Gródku 21. Października 1570 r.  G.  t. 44 str. 23. 

1606. W Warszawie 15. Stycznia 1571 r. Zygmunt August, król, wysyła do pisarzów 
i sług Stanisława Barzego z Blozewa, wojewody i starosty krakowskiego i śniatyńskiego, upoważnionego 
do wybierania myt, komornika Stanisława Molskiego, aby pieniądze zebrane opieczętował i podejrzanego 
Jonasza Żyda oddalił. C. t. 334 str. 378—9. 

1607. W Warszawie 20. Stycznia 1571 r. Zygmunt August, król, nadaje Żydom krzemienieckim 
przywileje dotyczące handlu, uwalnia ich od płacenia podatków , a szczególnie myta zwanego „stare 
myto". 0. t. 335 str. 87—88. 

1608. W Rawie 24. Stycznia 1571 r. Hieronim Bużeński z Bużenina, podskarbi koronny, 
rozkazuje Tomaszowi Dubrawskiemu , poborcy lwowskiemu, trzymać się uniwersałów. 0. t. 334 
str. 479—81. 

1609. W Przemyśhi 5. Lutego 1571 r. Nikodem Łekiński, kasztelan nakielski, i inni lustra- 
torowie rozstrzygają spór o dobra między starostą lwowskim a Mikołajem Tarła, chorążym sandomirskim, 
dzierżawcą drohowyskim. C. t. 397 str. 1793. 

1610. We Lwowie C. Lutego 1571 r. Jan Bembertowski poświadcza, że wziął 88 zł. od Jana 
Kosowskiego w przechowanie. C. t. 334 str. 663. 

1611. W Warszawie 7. Lutego 1571 r. Zygmunt August, król, oznajmia Mikołajowi Herburtowi 
z Fulsztyna, staroście lwowskiemu, że w ziemiach ruskich ma zbierać cła i myta Zyd Icyk Slomnicz 
i rozkazuje go wspierać. 0. t. 334 str. 411 — 12. 


108 

1612. We Lwowie 7. Lutego 1571 r. Mikołaj Herburt z Fulsztyna, starosta lwowski i ziem 
ruskich generalny, nadaje małżonkom Piotrowi i Annie Dunajewskim pole leżące koło Zboisk. 
O.  t. 335 str. 147—148. 

1613. W Warszawie 6. Marca 1571 r. Zygmunt August, król, wysyła do dzierżawców dóbr 
stołu królewskiego Stanisława Olszowskiego, burgrabiego krakowskiego, swego dworzanina, aby obejrzał 
lasy królewskie i zakazał sprzedawać stamtąd drzewo i smołę.  C. t. 334 str. 458 — 9. 

1614. Oblat. 10. Marca 1571 r. Lustratorowie królewscy rozstrzygają spór o łąki, ciągnące się 
do połowy Błota i rzeki Brzuehowicy, między właścicielem Sieciechowa a Podlisek. 0. t. 334 str. 475. 

1615. W Trembowli 11. Marca 1571 r. Jakób Pretficz z Gawron, starosta trembowelski, 
puszcza Ihnatowi Mielieszkowiczowi , mieszczaninowi lwowskiemu , myto i młyny trembowelskie 
w arendę. 0. t. 334 str. 503—4. 

1616. W Warszawie 13. Marca 1571 r. Zygmunt August, król, skazuje Melchiora Koszlię, 
poborcę sandomisrkiego , lubelskiego i lwowskiego , za nieprawne pobieranie podatków od mieszczan 
lwowskich na 3000 grz. kary. 0. t. 334 str. 554. 

1617. W Warszawie 14. Marca 1571 r. Zygmunt August, król, rozkazuje Jerzemu Jazło- 
wieckiemu z Buczacza, wojewodzie ruskiemu i staroście nowogrodzkiemu i chmieleckiemu, wypuścić 
starszych Żydów ze Lwowa z więzienia, bo nie mieli żadnego udziału w zabójstwie Joska Włocha. 
C. t. 334 str. 437—8. 

1618. W Warszawie 14. Marca 1571 r. Zygmunt August, król, odracza wyrok banicyi, 
wydany na Wawrzyńca Krzywczyckiego w sporze z Anną z Dalejowa, wojewodziną podolską. 
O. t. 334 str. 462. 

1619. W Warszawie 15. Marca 1571 r. Zygmunt August, król, nadaje starostwo kamienieckie 
Janowi Zborowskiemu, synowi Piotra, wojewody sandomirskiego. C. t. 334 str. 570 — 1. 

1620. W Warszawie 16. Marca 1571 r. Zygmunt August, król, rozkazuje Żydom lwowskim 
Izakowi, Naftali i innym wynagrodzić szkodę, którą wyrządzili w żupach ruskich Żydowi Slomniczowi 
O. t. 334 str. 477. 

1621. W Warszawie 20. Marca 1571 r. Zygmunt August, król, znosi cło pograniczne od 
cudzoziemców i uwiadamia o tem sługi Stanisława Barzego z Blozewa, wojewody krakowskiego 
i starosty śniatyńskiego.  0. t. 334 str. 468—9 i t. 359 str. 38. 

1622. W Warszawie 4, Kwietnia 1571 r. Zygmunt August, król, zakazuje burmistrzowi, 
rajcom, wójtowi i ławnikom lwowskim cytować przed swoje forum Jana Zaidlicza, sługę król. 
0. t. 334 str. 616—7. 

1623. W Warszawie 10. Kwietnia 1571 r. Zygmunt August, król, bierze starszego Żydów 
lwowskich doktora Salomona w opiekę, uwalnia go od wszelkich sądów i poddaje własnej jurysdykcyi. 
0. t. 334 str. 720—21. 

1624. W Warszawie 10. Kwietnia 1571 r. Zygmunt August, król, daje przywileje Żydom 
lwowskim. 0. t. 334 str. 721—23. 

1625. W Warszawie 21. Kwietnia 1571 r. Zygmunt August, król, rozkazuje Tomaszowi 
Dubrawskiemu, poborcy lwowskiemu, wybierać podatki tylko wedle przepisów uniwersałów. 0. t. 334 
str. 475—6. 

1626. W Przemyślu 24. Kwietnia 1571 r. Jan Herburt z Fulsztyna, kasztelan sanocki i starosta 
przemyski, ogłasza przebieg procesu między Małgorzatą z Fulsztyna, wdową po Andrzeju Drohojowskim, 
żoną Stanisława z Oporowa, starosty kruszwickiego, Anną, Barbarą, Zofią i Katarzyną Drohojowskiemi, 


I 


109 

córkami jej, a Piotrem Barzym z Blozewa, kasztelanem przemyskim i starostą lwowskim.  0. t. 334 
str. 527—535. 

1627. W Glinianach 25. Kwietnia 1571 r. Mikołaj Herburt, starosta lwowski, oznacza granice 
pustyni w kluczu gliniańskim, danej przez króla Zacharyaszowi Ormianinowi, C. t. 335 str. 757 — 759. 

1628. We Lwowie 26. Kwietnia 1571 r. Stefan, pop z Krasowa, odstępuje prawa swe do 
cerkwi we wsi Brodach i zapis Mikołaja Herburta, starosty lwowskiego, Fedorowi Podlesieckiemu , 
popowi w Suchodole. O. t. 378 str. 3145. 

1629. W Szczercu 29. Kwietnia 1571 r. Mikołaj Herburt, starosta lwowski, przyrzeka nie 
ruszać Jacka Zerebeckiego i jego synów z miejsca, na którem się nad potokiem Rokitna osadził. 
0. t. 335 str. 1243. 

1630. W Szczercu 30. Kwietnia 1571 r. Mikołaj Herburt z Fulsztyna, starosta lwowski, ziem 
ruskich główny, pozwala popowi Stefanowi z Krasowa wybudować cerkiew we wsi Brody i uposaża 
ją odpowiednio. C. t. 378 str. 3146. 

1631. W Warszawie 1. Maja 1571 r. Zygmunt August, król, rozkazuje dzierżawcom sołtystwa 
Rodatycze okazać przywileje i dokumenta komisarzom, wyznaczonym do oddania tego sołtystwa 
Pawłowi Jaczimirskiemu. 0. t. 334 str. 618—19. 

1632. W Warszawie 20. Maja 1571 r. Zygmunt August, król, potwierdza przywilej ojca 
swego, mocą którego tenże uwolnił Żydów lwowskich, ciągnących z towarami po drogach lubelskiej, 
przemyskiej, na Pokuciu i innych od opłaty cła.  0. t. 46 str. 449. 

1633. W Warszawie 21. Maja 1571 r. Zygmunt August, król, wydaje wyrok w sprawie 
Macieja, mieszczanina lwowskiego, i wdowy po Jakóbie Tatarzynie, Żydzie lwowskim. 0. t. 335 
str. 607—608. 

1634. W Warszawie 24. Maja 1571 r. Zygmunt August, król, rozkazuje Mikołajowi Herbur- 
towi z Fulsztyna, staroście lwowskiemu, przestrzegać, aby mytnicy nie wyrządzali Żydom lwowskim 
żadnych krzywd. 0. t. 334 str. 719—20. 

1635. W Warszawie 30. Maja 1571 r. Sąd królewski wydaje wyrok w sprawie między 
Maruchną i Anną, córkami Jaczka Zielowskiego, i ich stryjem i opiekunem Klemensem z jednej, 
a Hryćkiem Tustanowskim z drugiej strony. 0. t. 334 str. 574—6. 

1636. W Warszawie 9. Czerwca 1571 r. Zygmunt August, król, zakazuje poddanym swym 
służyć wojskowo za granicą. C. t. 334 str. 551 — 2. 

1637. W Warszawie 14. Czerwca 1571 r. Zygmunt August, król, rozkazuje spadkobiercom 
Mikołaja Tarły, chorążego sandomirskiego , udowodnić prawa swe do wsi Drohowyża, Werhina i t. d. 
przed komisarzami królewskimi. C. t. 334 str. 565 — 6. 

1638. W Warszawie 15. Czerwca 1571 r. Zygmunt August, król, zakazuje burmistrzowi 
i rajcom lwowskim zabraniać Żydom budować inne domy jak murowane i poleca zostawić im wolę 
własną. C. t. 334 str. 621—2. 

1039. W Warszawie 20. Czerwca 1571 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Mikołaja Herburta 
z Fulsztyna, podkomorzego przemyskiego, starostę lwowskiego, że na prośbę Alberta, Jana i Stanisława 
Kamienieckich wyznaczył wadyum przeciw Marcinowi Popławskiemu. C. t. 334 str. 706 — 7. 

1640. W Warszawie 20. Czerwca 1571 r. Zygmunt August, król, poleca Mikołajowi Herbur- 
towi z Fulsztyna, staroście lwowskiemu, nie brać od Żydów lwowskich, którzy się spalili, żadnych 
podatków. C. t. 334 str. 614—15. 

1641. W Szczercu 8. Lipca 1571 r. Mikołaj Herburt z Fulsztyna, starosta lwowski, nadaje 
Iwaszkowi Wołoszynowi z Sołonki młyn zwany Ostrażauski.  C. t. 335 str. 224 — 225. 


110 

1642. W Warszawie 17. Lipca 1571 r. Zygmunt August, król, uwalnia Konstantyna Korniakta, 
kupca z Kandyi, za rozmaite usługi od wszelkich myt. 0. t. 334 str. 696—7. 

1643. We Lwowie 19. Lipca 1571 r. Mikołaj Narajowski z Narajowa, sędzia, i Jan Brzozdowski, 
podsędek ziemscy lwowscy, ogłaszają przebieg procesu między Aleksandrem i Zacharyaszem Lacho - 
dowskimi a Mikołajem i Stanisławem Kamienieckimi. C. t. 334 str. 746—766. 

1644. We Lwowie 19. Lipca 1571 r. Mikołaj Herburt z Fulsztyna, starosta ziem ruskich, 
poleca woźnemu, aby wprowadził  (Lahodowskich?) w posiadanie dóbr (Nowosiołka?). C. t. 6 str. 102. 

1645. W Warszawie 20. Lipca 1571 r. Zygmunt August, król, zakazuje odkupować towary 
od kupców z Turcyi w Kamieńcu, bo przez to nie płacą oni cła lwowskiego i skarb o szkodę 
przyprawiają. C. t. 333 str. 608. 

1646. W Warszawie 20. Lipca 1571 r. Zygmunt August, król, zakazuje burmistrzowi 
i rajcom lwowskim zabierać Szymonowi Handlowi, dziedzicowi wsi Hołowsko, część plonów. 0. t. 334 
str. 631—2. 

1647. W Warszawie 16. Sierpnia 1571 r. Zygmunt August, król, uwalnia Mikołaja Strzembosza 
od dalszej służby wojskowej. C. t. 335 str. 1237—1238. 

1648. W Wielopolu 1. Sierpnia 1571 r. Mikołaj Herburt z Fulsztyna, starosta lwowski, 
ziem ruskich główny, obowiązuje się zachować karczmarza Hortysa i synów jego w posiadaniu 
karczmy w Wielopolu i pozwala mu wykopać sadzawkę. T. t. 65 str. 965 — 966. 

1649. W Warszawie 16. Sierpnia 1571 r. Zygmunt August, król, uznaje dokument Stanisława 
Szlomowskiego , arcybiskupa lwowskiego, wydany we Lwowie 12. Stycznia 1571 r., mocą którego 
tenże testament Andrzeja Ponherrnhoffa z 21. Października 1570 r. potwierdził, za prawomocny. 
C. t. 44 str. 28—26. 

1650. W Warszawie w Sierpniu 1571 r. Zygmunt August, król, zakazuje Hieronimowi 
Sieniawskiemu , kasztelanowi kamienieckiemu , halickiemu i kołomyjskiemu staroście , pobierać od 
poddanych kołomyjskich dziesięciny od czynszu domowego. C. t. 334 str. 629—30. 

1651. W Warszawie 8. Września 1571 r. Zygmunt August, król, daje Ihnatowi Mielieszko- 
wiczowi, mieszczaninowi lwowskiemu, list żelazny. 0. t. 334 str. 661. 

1652. W Warszawie 20. Września 1571 r. Zygmunt August, król, uwiadamia poborców 
podatków, że uwolnił Żydów krzemienieckich od wszelkich ceł, tak ziemnych jakoteż i wodnych. 
0. t. 335 str. 89—90. 

1653. W Warszawie 28. Września 1571 r. Zygmunt August, król, zakazuje pod karą 
10.000 czerw. zł. miejskiemu urzędowi lwowskiemu przeszkadzać celnikom i poborcom w odbieraniu 
myta od kupców z Turcyi jadących.  0. t. 334 str. 705. 

1654. W Warszawie 28. Września 1571 r. Zygmunt August, król, mianuje Konstantego 
Korneada celnikiem  ziem ruskich i przypuszcza go do swobód szlacheckich.  C. t. 334 str. 714 — 15. 

1655. W Warszawie 28. Września 1571 r. Zygmunt August, król, uwiadamia Mikołaja 
Potockiego, starostę kamienieckiego, że rozkazał celnikowi swemu, Konstantemu Korneadi, założyć 
komorę w Kamieńcu dla kupców z Wołoch lub Turcyi przybywających.  C. t. 334 str. 711 — 12. 

1656. W Warszawie 28. Września 1571 r. Zygmunt August, król, rozkazuje celnikowi 
Konstantemu Korneadowi, pobierać myto od bydła pędzonego za granicę, we wszystkich miastach 
i miasteczkach na jarmarkach sprzedawanego, bez względu na przywileje. C. t. 334. str. 712. 

1657. W Warszawie 28. Września 1571 r. Zygmunt August, król, rozkazuje wszystkim 
urzędom ostro baczyć na to, aby bydło kupione w Śniatynie i pogranicznych miejscowościach pędzono 
na Lwów lub sandomirską rogatkę a nie mianowcami.  C. t. 334 str. 713—14. 


111 


w 


1658. W Warszawie 6. Października 1571 r. Zygmunt August, król, uwiadamia burmistrza, 
rajców, wójta i ławników lwowskich, że sprawę Jana Zaidlicza sądzić będzie na sądach królewskich. 
C. t. 334 str. 716—718. 

1659. W Warszawie 7. Października 1571 r. Zygmunt August, król, zakazuje Konstantemu 
Korneadi, celnikowi ziem ruskich, wypłacać jurgielty bez osobnego pozwolenia królewskiego. C. t. 334 
str. 711. 

1660. W Warszawie 8. Października 1571 r. Zygmunt August , król, poleca Piotrowi Zborow- 
skiemu z Zborowa, wojewodzie sandomirskiemu , stobniekiemu i kamioneckiemu dzierżawcy, wydać 
pogorzelcom sokalskim drzewo budulcowe z lasów królewskich. 0. t. 334 str. 724. 

1661. W Warszawie 10. Października 1571 r. Zygmunt August, król, rozkazuje Mikołajowi 
Herbartowi, staroście lwowskiemu, przestrzegać, aby urząd miejski nie wyrządzał Janowi Zaidliczowi 
krzywd. G. t. 334 str, 718—19. 

1662. W Warszawie 18. Października 1571 r. Zygmunt August, król, potwierdza wyrok swo- 
ich komisarzów w sprawie między Wojciechem Berezą, mieszczaninem Samborskim, a Anną, żoną 
jego, o posag. C. t. 334 str. 725—26. 

1663. W Warszawie 20. Października 1571 r. Zygmunt August, król, daje Janowi Zaidli- 
czowi, mieszczaninowi lwowskiemu, list żelazny. C. t. 334 str, 731 — 2. 

1664. W Warszawie 27. Października 1571 r. Zygmunt August , kroi, poleca Mikołajowi Her- 
burtowi, staroście lwowskiemu, przywrócić Andrzeja Paszka z Baru, kowala, w posiadanie jego wła- 
sności. C. t. 334 str. 787—8. 

1665. W Warszawie 8. Listopada 1571 r. Zygmunt August, król, poleca rajcom lwowskim, 
pozostawić Szymona B.a.n(dla) w spokojnem posiadaniu dóbr. 0. t. 339 str. 1229. 

1666. W Warszawie 20. Grudnia 1571 r. Zygmunt August, król, rozkazuje Mikołajowi Łąn- 
czyńskierau, aby pieniądze potrzebne na zapłacenie żołnierzy podolskich tudzież resztę, jakaby pozo- 
stała, oddał pisarzowi polnemu. O  t. 334 str. 382. 

1667. W Warszawie 24. Grudnia 1571 r. Zygmunt August, król, rozkazuje staroście lwow- 
skiemu Mikołajowi Herburtowi ogłosić uniwersał królewski, zwołujący sejm na dzień 28. Lutego 
1572 r. C. t. 335 str. 12. 

1668. W Warszawie 21 1571 r. Zygmunt August, król, daje list żelazny Andrzejowi 

Paszkowi z Baru, kowalowi. C. t. 334 str. 786—7. 

1669. Oblat, 1571 r. Nikodem Łekiński, kasztelan nakielski, Mikołaj Malochowski , sekretarz, 
Stanisław Kroczewski, dworzanin królewscy, lustratorowie dóbr królewskich w ziemi wołyńskiej, 
ruskiej i podolskiej, wzywają tych, których dobra nie zostały zlustrowane, aby się do nich zgłosili 
pod karą oznaczoną w konstytucyi. C. t. 334 str. 435 — 6. 

1670. We Lwowie 1571 r. Mikołaj Herburt z Pulsztyna, starosta lwowski generalny, wydaje 
rozporządzenie dotyczące cechu rymarskiego we Lwowie. C. t. 6 str. 875 — 877. 

1671. W Warszawie 4. Stycznia 1572 r. Zygmunt August, król, znosi wyrok zapadły prze- 
ciw Zofii Kroguleckiej w sprawie jej z Mikołajem Ligęzą z Bobrka, kasztelanem zawichoskim i sta- 
rostą żydaczowskim. C. t. 335 str. 20—21. 

1672. W Warszawie 9. Stycznia 1572 r. Zygmunt August, król, wydaje z aktów ojca doku- 
ment dla Ottona z Chodcza, przyzwolony mu w Piotrkowie 6. Marca 1519 r. C. t. 335 str. 473. 

1673. W Warszawie 9. Stycznia 1572 r. Zygmunt August, król, wydaje z aktów ojca doku- 
ment dla Andrzeja Wysockiego, przyzwolony mu w Krakowie 24'. Czerwca 1519 r. O t. 335 str. 471, 


112 

1674. W Warszawie 18. Stycznia 1572 r. Zygmunt August, król, uwiadamia burmistrza 
i rajców Iwowsiiich, że doiitor Paweł Nowicampius Woszczynka odniósł się w sprawie spadku po 
Sebastyanie Zielińskim do s^du królewskiego. 0. t. 335 str. 90. 

1675. W Warszawie 28. Stycznia 1572 r. Zygmunt August, król, objaśnia Mikołajowi Sie- 
niawskiemu, staroście i burmistrzowi i rajcom stryjskim statut o mordercach w ten sposób, że schwy- 
tany na uczynku ma być bez względu na jakiekolwiek prawne wyjątki na miejscu czynu osądzony. 
C. t. 335 str. 101. 

1676. W Warszawie 7. Lutego 1572 r. Zygmunt August , król, zakazuje Stanisławowi Eokos- 
sowskiemu, podkomorzemu poznańskiemu, staroście ostrzeszowskiemu, dzierżawcy ceł w Wielko- i Ma- 
łopolsce, i Konstantemu Korniademu, dzierżawcy ceł na Eusi, pobierać cła od mieszczan toruńskich. 
C. t. 335 str. 177—178. 

1677. W Warszawie 8. Lutego 1572 r. Zygmunt August, król, zakazuje Stanisławowi Rokos- 
sowskiemu, podkomorzemu poznańskiemu, staroście ostrzeszowskiemu, dzierżawcy ceł w Wielko- i Ma- 
łopolsce, i Konstantemu Korniademu, dzierżawcy ceł na Eusi, pobierać cła od kupców i mieszczan 
gdańskich. C. t. 335 str. 179—180. 

1678. W Warszawie 15. Lutego 1572 r. Zygmunt August, król, poleca Mikołajowi Herburtowi, 
staroście lwowskiemu, oddać Franciszka Wrzeszcza, który sługi wojewody wołoskiego zranił i szlachcica 
Lubienieckiego zabił, pod sąd i podług statutu ukarać, dalej Stogniewa, zbiegłego z więzienia, 
schwytać i śmiercią ukarać, C. t. 335 str. 107—108. 

1679. W Warszawie 16. Lutego 1572 r. Zygmunt August, król, rozkazuje wójtom, sołtysom 
i w ogóle poddanym starostwa lwowskiego, aby byU posłuszni jego komornikowi, Piotrowi Kloffasowi, 
którego wysyła do objęcia dóbr będących w dzierżawie nieboszczyka Stanisława Oporowskiego, staro- 
sty kruszwickiego. 0. t. 335 str. 154 — 155. 

1680. W Warszawie 16. Lutego 1572 r. Zygmunt August , król, poleca Hieronimowi Sieniaw- 
skiemu, kasztelanowi kamienieckiemu i staroście halickiemu i kołomyjskiemu, aby nie ociągał się 
z wydaniem Krzysztofowi Świrskiemu testamentu karczmarza z Dobiesławiec, oblatowanago w aktach 
grodzkich kołomyjskich. 0. t. 335 str. 118—119. 

1681. W Warszawie 16. Lutego 1572 r. Zygmunt August, król, poleca Hieronimowi Sieniaw- 
skiemu, kasztelanowi kamienieckiemu i staroście halickiemu, aby Walentego, Krzysztofa, Marka, Jana, 
Piotra i Sebastyana Stogniewów, skazanych na banicyą, schwytał i uwięził, a Krzysztofa Świrskiego 
w posiadanie wsi Dobiesławiec wprowadził. 0. t. 335 str. 119 — 120. 

1682. W Warszawie 16. Lutego 1572 r. Zygmunt August, król, poleca urzędnikom, aby 
skazanych na banicyą Walentego, Krzysztofa, Marka, Jana, Piotra i Sebastyana Stogniewów kazali 
schwytać i do więzienia wtrącić. G. t. 335 str. 125 — 126. 

1683. We Lwowie 22. Lutego 1572 r. Testament Anny Bartoszowej Koreckiej. 0. t. 42 
str. 871—872. 

1684. W Warszawie 4. Marca 1572 r. Zygmunt August, król, poleca Mikołajowi Mieleckiemu, 
wojewodzie podolskiemu, ażeby zabrane spadkobiercom Stanisława Oporowskiego, starosty kruszwickiego, 
wsi Kamienobród i Czuniow napowrót zwrócił. C. t. 335 str. 109 — 110. 

1685. W Warszawie 4. Marca 1572 r. Zygmunt August, król, poleca Piotrowi Klophasowi, 
komornikowi swemu, aby się wwiązał w wsi Mierzwiecze , Mokroczin, Kamienobród i Czuniow, a na- 
stępnie oddał je opiekunom potomków Stanisława Oporowskiego, starosty kruszwickiego, w posesyą. 
C. t. 335 str. 145. 


113 

1686. W "Warszawie 25. Marca 1572 r. Zygmunt August, król, uwiadamia spadkobierców 
Stanisława Lipnickiego, dzierżawcy wsi Kozice i Jemielno, że celem wykupna tychże wsi na rzecz Mi- 
kołaja Herburta, starosty lwowskiego, wysłał komisarzy. C. t. 335 str. 189, a na str. 176 pod dniem 
126. Marca 1572 r. 
1687. W Warszawie 26. Marca 1572 r. Zygmunt August, król, poleca Konstantemu Kornia- 
demu, celnikowi ruskiemu, aby od mieszkańców miasta Buska nie pobierał ceł i podatków. C. t. 335 
Btr. 195. 
1688. W Warszawie 1. Kwietnia 1572 r. Zygmunt August, król, poleca staroście lwowskiemu 
Mikołajowi Herburtowi, aby Walentego Balantera kazał wypuścić z więzienia. 0. t. 335 str. 173 — 174. 
, 1689. W Chocimiu 15. Kwietnia 1572 r. Bohdan, wojewoda  i  hospodar mołdawski,  porucza 

Marcinowi Dobrosolowskiemu zamek Chocim w opiekę. 0. t. 335 str. 294. 

1690. W Warszawie 26. Kwietnia 1572 r. Zygmunt August, król, nadaje wieś Grzędę w do- 
żywocie małżonkom Mikołajowi i Barbarze Trzebińskim.  0. t. 335 str. 474 — 475. 

1691. W Warszawie 5. Maja 1572 r. Zygmunt August, król, podaje do wiadomości poborców 
podatków i ceł, że mieszkańcy miasta Kamieńca zostali na sejmie warszawskim uwolnieni od płacenia 
ceł i podatków na lat dziesięć. C. t. 335 str. 277—278. 

1692. W Warszawie 10. Maja 1572 r. Zygmunt August, król, darowuje Baltazarowi Ożdze 
z Milatyna, podstarościemu lwowskiemu, dom położony między domem Sydora Ozyżykowicza i mły- 
nem kanoników i ł^kę, po bezpotomnej śmierci Miszka Zubka, z przedmieścia lwowskiego, skar- 
bowi przypadła, a któr^ niegdyś Maciej Wilczek, podstarości lwowski, Fedkowi Szidorowi sprzedał. 
C. t. 345 str. 284. 

1693. W Warszawie 20. Maja 1572 r. Zygmunt August, król, nadaje mieszkańcom miasta 
Lwowa wyznania greckiego różne wolności, zastrzegając je oraz i dla łacinników. C. t. 335 
str.  426—431. 

1694. W Łucku 20. Maja 1572 r. Oryna Putatinaja Suropiatowiczowa z dziećmi Matwijem 
i Jewem sprzedaje popowi ormiańskiemu Jakóbowi pół ostrowu za 70 kóp groszy szerokich liczby 
i monety litewskiej. C. t. 345 str. 257. 

L 1695. W Warszawie 20. Maja 1572 r. Zygmunt August, król, pozwala małżonkom Franci- 
szkowi i Magdalenie Białkowskim wsi Dobrzany i Brody, które prawem dożywocia posiadają, sprzedać 
lub zamieniać. C. t. 335 str. 621. 

1696. W Warszawie 20. Maja 1572 r, Zygmunt August, król, potwierdza dokument Mikołaja 
Herburta, wydany w Wielopolu 1. Sierpnia 1571 r. karczmarzowi w Wielopolu. T. t. 65 str. 964 — 967. 

1697. W Warszawie 21. Maja 1572 r. Zygmunt August, król, rozkazuje Żydom, z których 
winy rozszerzyła się zła moneta, złożyć srebro potrzebne do wybicia nowej monety w sumie 100.000 zł. 
C. t. 335 str. 274—275. 

1698. W Warszawie 22. Maja 1572 r. Zygmunt August, król, publikuje uchwały sejmu, 
dotyczące opatrzenia zamków podolskich, monety i żup krakowskich. C. t. 335 str. 270 — 273. 

1699. W Warszawie 22. Maja 1572 r. Zygmunt August, król, potwierdza dokument Kazi- 
mierza Jagiellończyka, uwalniający mieszczan sądeckich od opłaty ceł. C. t. 338 str. 333. 

1700. W Warszawie 30. Maja 1572 r. Zygmunt August, król, uwiadamia burmistrza i rajców 
lwowskich, że Businom obrządku greckiego, mieszkającym we Lwowie, nadał równe prawa z łacinni- 
kami. C. t. 335 str. 443-444. 


16 


114 

1701. W Warszawie 31. Maja 1572 r. Zygmunt August, król, poleca burmistrzowi i rajcom 
lwowskim sprawę małżonków Jerzego i Katarzyny Glaczów z Krakowa. C. t. 335 str. 244 — 245, 
300—301. 

1702. W Warszawie 1. Czerwca 1572 r. Zygmunt August , król, potwierdza dokument funda- 
cyjny cerkwi w Brodach wydany przez Mikołaja Herburta z Pulsztyna, starostę lwowskiego, w Szczercu 
30. Kwietnia 1571 r. i zeznanie popa Stefana, złożone w Lwowie 26. Kwietnia 1571 r. C. t. 378 
str. 3144—9. 

1703. W Warszawie 6. Czerwca 1572 r, Zygmunt August, król, uwiadamia Mikołaja Her- 
burta, starostę lwowskiego, że Eusinom obrządku greckiego, mieszkającym we Lwowie, nadał takie 
prawa i przywileje jakie mają łacinnicy. C. t. 335 str. 444—445. 

1704. W Warszawie 10. Czerwca 1572 r. Zygmunt August, król, odracza na przeciąg sześciu 
miesięcy wyrok banieyi, wydany przeciw Walentemu, Markowi, Piotrowi i Sebastyanowi Stogniewom. 
C. t. 335 str. 260—261. 

1705. W  Warszawie  13 1572 r. Zygmunt  August, król,  poleca burmistrzowi 

i rajcom lwowskim,  aby po śmierci Ormianina Ohoderbala wydali kosztowności, przypadające królowi, 
Janowi Boczkowskiemu, słudze królewskiemu lub jego plenipotentowi. C. t. 335 str. 216 — 217. 

1706. W Warszawie 15. Czerwca 1572 r. Zygmunt August, król, kreuje sołtystwo we wsi 
Babince w starostwie rohatyńskiem. 0. t. 361 str. 922 — 924. 

1707. W Warszawie 15. Czerwca 1572 r. Zygmunt August, król, rozkazuje urzędnikom 
grodowym, aby przysłane dwa uniwersały, uchwalone na ostatnim walnym sejmie warszawskim zaraz 
ogłosili. 0. t. 335 str. 270. 

1708. Bez miejsca i daty. Zygmunt August, król, potwierdza Siemionowi, Pawłowi i Maciejowi 
Odychowiczom ze wsi Humienicza, dokument Piotra z Blozewa Barzego, kasztelana przemyskiego, 
starosty lwowskiego, w sprawie rocznego czynszu należnego staroście. T. t. 16 str. 2. 

1709. Bez daty i miejsca. Zygmunt August, król, wydaje wyrok w sprawie Jerzego, Stani- 
sława i Macieja Sulimów z jednej, a Piotra Barzego z Blozewa, kasztelana przemyskiego, z drugiej 
strony. C. t. 334 str. 789—790. 

1710. Bez miejsca i daty. Zygmunt August, król, uwiadamia Mikołaja z Felsztyna Odnow- 
skiego, wojewodę krakowskiego, starostę lwowskiego, że nałożył wadyum 3600 złot. w sprawie 
Mikołaja Bihńskiego przeciw Chwyedorowi, Stanisławowi i Łukaszowi Dubrawskim.  C. t. 329 str. 8. 

1711. W Łowiczu 13. Lipca 1572 r. Jakób Uchański, prymas i arcybiskup gnieźnieński, 
poleca Mikołajowi Herburtowi, staroście lwowskiemu, opatrzenie zamku lwowskiego i innych grani- 
cznych na Eusi. C. t. 335 str. 297. 

1712. W Glinianach 31. Lipca 1572 r. Konfederacya szlachty ziem ruskich i podolskich po 
śmierci Zygmunta Augusta. 0. t. 335 str. 305 — 309. 

1713. W Zaderewczu 9. Września 1572 r. Bohdan Despotowicz, wojewoda mołdawski, zeznaje 
dług 8093 talarów czątych na rzecz Konstantego Korniakta, celnika ziem ruskich. C. t. 348 str. 332. 

1714. W Szczercu 16. Stycznia 1573 r. Mikołaj Herburt z Fulsztyna, starosta lwowski, każe 
złożyć burmistrzowi i rajcom lwowskim zakład 10.000 czerwonych złotych w sprawie Jana Zaidlicza. 
C. t. 335 str. 368—371. 

1715. W Warszawie 28. Stycznia 1573 r. Uchwały konfederacyi warszawskiej, zawiązanej po 
śmierci Zygmunta Augusta. 0. t. 335 str. 400 — 404. 

1716. W Warszawie 29. Stycznia 1573 u Artykuły tyczące się elekcyi króla, uchwalone przez 
konlederacyą warszawską. 0. t. 335 str. 404—414. 


115 


1717. W Wiszni 2. Marca 1573 r. Uchwały konfederacji wisznieńskiej. C. t. 335 str. 485—439. 

1718. W Rusiatyczach 12. Kwietnia 1573 r. Szczęsny Chodorowski z Chodorostawu nadaje 
cerkiew we Fradze Iwanowi popowi, synowi Piotra. C. t. 49 str. 59 — 60. 

1719. Pod Warszaw- we wsi Kamieniu 24. Kwietnia 1573 r. Stany Rzpltej, nie mogąc rot- 
mistrzom, zostającym pod komendą Jerzego  Jazłowieckiego  z Buczacza,  wojewody ruskiego, hetmana 

^^■ioronnego, wypłacić żołdu, żądają, aby poczekali do 31. Maja 1573 r.  na wypłatę, za którą ręczą sobą 
Hi swojemi dobrami. C. t. 335 str. 626—628. 

^B 1720. W Warszawie 5. Maja  1573 r. Albert Sobiejuski, biskup chełmski, i inni  dygnitarze, 

^B tudzież cała szlachta województwa  ruskiego,  zgromadzona na sejm elekcyjny, uwalnia miasto Lwów 
^^od składania podatku zwanego szos, a to z powodu pożaru, jaki miasto nawiedził. 0. t. 335 str. 550 — 552. 

1721. W Warszawie 7. Maja 1573 r. Uniwersał ogłaszający podatki, uchwalone na sejmie 
elekcyjnym. C. t. 335 str. 576—592 i t. 336 str. 1151 — 1163. 

1722. We wsi Kamieniu pod Warszawą 12. Maja 1573 r. Pakta konwenta, uchwalone na sejmie 
elekcyjnym przez zgromadzone stany. 0. t. 335 str. 978 — 982. 

1723. We wsi Kamieniu pod Warszawą 12. Maja 1573 r. Warunki i prawa, które sobie szlachta 
zastrzega wobec nowo wybranego króla. C. t. 335 str. 968 — 975. 

1724. W Warszawie 19. Maja 1573 r. Stany Rzpltej zebrane na elekeyę ogłaszają wybór 
Henryka Walezego, oznaczając dzień koronacyi na 4. Października 1573 r. w Krakowie i zapowiadają 
sejmiki powiatowe. 0. t. 335 str. 598 — 600. 

1725. W Warszawie 20. Maja 1573 r. Uniwersał stanów Rzpltej ogłaszający nowe podatki. 
C. t. 335 str. 592—595. 

1726. W Łowiczu 15. Czerwca 1573 r. Rada koronna wzywa obywateli, aby spieszyli ze 
składaniem pieniędzy do 20. Lipca, celem opędzenia kosztów koronacyi. C. t. 335 str. 642. 

1727. W Jazłowcu 26. Czerwca 1573 r. Jerzy Jazlowiecki, wojewoda ruski, hetman koronny, 
starosta lubaczowski, śniatyński i czerwonogrodzki, poleca szlachcie ziem ruskich, aby z powodu nie- 
bezpieczeństwa, grożącego ze strony Turków i Tatarów, była zawsze na pogotowiu. C. t. 335 str. 621 — 622. 

1728. W Krakowie 1. Lipca 1573 r. Hieronim Bużeński, podskarbi koronny, żupnik krakowski 
i starosta brzeźnicki, podaje do wiadomości, że podatek koronacyjny na Rusi ma zbierać Jan Boezkowski. 
C. t. 335 str. 643. 

1729. W Krakowie 3. Lipca 1573 r. Hieronim Bużeński wzywa szlachtę, by składała podatek 
na opędzenie kosztów koronacyi i uwiadamia o sposobie poboru. C. t. 335 str. 644 — 645. 

1730. W Jazłowcu 22. Lipca 1573 r. Jerzy Jazłowiecki, wojewoda ruski, hetman koronny, 
mianuje Wasyla Dziczka woźnym w swojem województwie. C. t. 335 str. 688—689. 

1731. W Wiszni 1. Września 1573 r. Uchwała zgromadzonej na sejmiku szlachty ruskiej, 
tycząca się sądów kapturowych. C. t. 335 str. 718 — 721. 

1732. W Wiszni 1. Września 1573 r. Uchwała sejmiku, tycząca się czopowego. C. t. 335 
8tr. 717—718. 

1733. W Paryżu 10. Września 1573 r. Henryk Walezy, elekt, potwierdza warunki i prawa 
uchwalone na sejmie elekcyjnym. 0. t. 335 str. 968—977. 

1734. W Paryżu 10. Września 1573 r. Henryk Walezy, elekt, potwierdza pakta konwenta 
przedłożone mu przez poselstwo polskie. C. t. 335 str. 977—985. 


116 

1735. W Paryżu 10. Września 1573 r. Karol IX, król francuski, potwierdza pakta konwenta. 
C. t. 335 str, 987—995. 

1736. W Paryżu 10. Września 1573 r. Karol IX, król francuski, przysięga, że dotrzyma 
paktów konwentów, przedłożonych bratu swemu. C. t. 335 str. 995—996. 

1737. W Paryżu 23. Września 1573 r. Henryk Walezy, elekt, wysyła do Polski Jana Zbo- 
rowskiego, starostę odolanowskiego, jako swego pełnomocnika. C. t. 335 str. 965—966. 

1738. W Paryżu 23. Września 1573 r. Henryk Walezy, elekt, daje instrukcy% swemu pełno- 
mocnikowi Janowi Zborowskiemu, staroście odolanowskiemu. 0. t. 335 str. 966 — 968. 

1739. W Paryżu 23. Września 1573 r. Henryk Walezy, elekt, składa przysięgę na statuta 
i pakta konwenta. 0. t. 335 str. 985—987. 

1740. W Lisku U. Grudnia 1573 r. Mikołaj Herburt, starosta lwowski, wydaje wyrok w sprawie 
Żydów, wspólników arendy Arona Eeisa i Izaka, uwalniając ostatniego od płacenia długu na spółce 
ciążącego. C. t. 335 str. 774—781 i 949—954. 

1741. W Krakowie 2. Marca 1574 r. Henryk, król, uwiadamia Jerzego Jazłowieekiego, wo- 
jewodę ruskiego, Mikołaja Herburta, starostę lwowskiego, burmistrza i rajców lwowskich i starszych 
gminy żydowskiej we Lwowie, że potwierdził wyrok Mikołaja Herburta w sprawie między Izakiem 
a Aronem Eeisem. 0. t. 335 str. 903—904. 

1742. W Krakowie 2. Marca 1574 r. Henryk, król, udziela mieszczaninowi lwowskiemu Bartło- 
miejowi Gompryczowi  listu żelaznego, celem  swobodnego handlu  w Polsce. 0. t. 335 str. 883—884. 

1743. W Krakowie 6. Marca 1574 r. Henryk, król, potwierdza wyrok Mikołaja Herburta. wy- 
dany w Lisku 11. Grudnia 1573 r., w sprawie między Żydami Izakiem a Aronem Eeisem. G. t. 335 
str. 948—954. 

1744. W Krakowie 15. Marca 1574 r. Henryk, król, skazuje Samuela Zborowskiego na banicyą 
za zabicie Wapowskiego. C. t. 335 str. 1059 — 1068. 

1745. W Krakowie 18. Marca 1574 r. Henryk, król, uwiadamia Mikołaja Herburta, starostę 
lwowskiego, że nałożył w sprawie Jana Koźmiński«go z Stefanem Mikulińskim, popem, wadyum 4000 zł. 
C. t. 335 str. 877—878. 

1746. W Krakowie 1. Kwietnia 1574 r. Henryk, król, potwierdza Stanisławowi Wrzeszczowi 
Żelechowskiemu, łożnemu Zygmunta Augusta, nadane mu przez tegoż króla dożywocie na trzech mły- 
nach, położonych pod Glinianami, w Przegnojowie i nad Pełtwią. T. t. 40 str. 1055—1057. 

1747. "W Krakowie 5. Kwietnia 1574 r. Henryk, król, poleca miastom województwa ruskiego, 
podolskiego i kijowskiego, a szczególnie Żydom, aby podatek koronacyjny składali na ręce Mikołaja 
Łączyńskiego, pisarza skarbu koronnego. 0. t. 335 str. 900—902. 

1748. W Krakowie 7. Kwietnia 1574 r. Henryk, król, potwierdza Tarnopolanom przywilej 
Zygmunta Augusta, uwalniający ich od opłaty ceł i myt. C. t. 336 str. 967. 

1749. W Krakowie 15. Kwietnia 1574 r. Henryk, król, poleca spisać wszystkie akta odnoszące 
się do elekeyi i większą pieczęcią opatrzyć. C. t. 335 str. 965—996. 

1750. W Krakowie 15. Kwietnia 1574 r. Henryk, król, poleca burmistrzowi i rajcom lwowskim, 
aby z Eusinami obrządku wschodniego obchodzili się stosownie do przywilejów, udzielonych im przez 
Zygmunta Augusta. 0. t. 335 str. 1089—1090. 

1751. W Krakowie 19. Kwietnia 1574 r. Henryk, król, uwiadamia, że Konstantemu Korniaktowi 
wypuścił w dzierżawę wszelkie podatki ziem ruskich. 0. t. 335 str. 962—965. 


117 

1752. W Krakowie 19. Kwietnia 1574 r. Henryk, król, podaje do wiadomości, że Konstantego 
Korniakta przypuścił do swobód stanu rycerskiego i poleca go opiece władz. C. t. 335 str. 960—961. 

1753. W Krakowie 22. Kwietnia 1574 r. Henryk, król, poleca Prokopowi Żupee, podstarośeiemu 
złoezowskiemu, aby małżonkom Nastce i Leonardowi Ignacemu Mielieszkowiczom wypłacił ze skon- 
fiskowanych dóbr Samuela Zborowskiego sumę 3306 zł. C. t. 335 str. 904—905. 

1754. "W Krakowie 22. Kwietnia 1574 r. Henryk, król, poleca Janowi Zamoyskiemu, staroście 
bełskiemu i zamiechowskiemu, sprawę zakonu Dominikanów w Bełzie. 0. t. 335 str. 1016 — 1017. 

1755. W Krakowie 22. Kwietnia 1574 r. Henryk, król, zatwierdza przywileje księży ormiań- 
skich lwowskich, nadane im przez Zygmunta Augusta w Piotrkowie 15. Marca 1565 r. i Lublinie 
18. Lipca 1566 r. C. t. 338 str. 588—593 i t. 377 str. 1176. 

1756. W Krakowie 26. Kwietnia 1574 r. Mikołaj Firlej z D^mbrowicy, starosta kazirairski, 
i Andrzej Firlej z Dąmbrowicy, wojewodzie krakowski, stosując się do woli zmarłego ojca swego, dają 
Piotrowi Strykowskiemu dom w Firlejowie. 0. t. 343 str. 809. 

1757. W Krakowie 29. Kwietnia 1574 r. Henryk, król, potwierdzając dokument Mikołaja Firleja 
z Dąmbrowicy, starosty kazimirskiego, i Andrzeja brata jego, wojewodzica krakowskiego, wydany dla 
Piotra Strykowskiego w Krakowie 26. Kwietnia 1574 r., uwalnia tegoż Piotra od jurysdykcyi miejskiej 
i daje mu łąkę Woroniowka. 0. t. 343 str. 809. 

1758. W Krakowie 10. Maja 1574 r. Henryk, król, udziela Janowi Samochwałowi, mieszcza- 
ninowi lwowskiemu, listu żelaznego dla bezpieczeństwa od wierzycieli i poleca go opiece sądowej. 
C. t. 335 str. 932—933. 

1759. W Krakowie 13. Maja 1574 r. Henryk, król, daje list żelazny Feidkowi Kuryłowiczowi, 
mieszczaninowi kulikowskiemu. 0. t. 335 str. 1057- 1059. 

1760. W Firlejowie 14. Maja 1574 r. Mikołaj Narajowski, sędzia ziemski lwowski i wójt dzie- 
dziczny Firlejowa, burmistrz i rajcy firlejowscy potwierdzają, że Firlejowie, wojewodzice krakowscy, 
dali intromisyą Piotrowi Stryjkowskiemu ńa dom wybudowany przez Jana Firleja z Dąmbrowicy, 
wojewodę krakowskiego, marszałka koronnego i starostę rohatyńskiego. C. t. 343 str. 807. 

1761. W Krakowie 15. Maja 1574 r. Henryk, król, poleca burmistrzowi i rajcom lwowskim 
szybkie załatwienie sprawy Seweryna Maleczkowskiego. C. t. 335 str. 996 — 997. 

1762. W Krakowie 19. Maja 1574 r. Henryk, król, daje list żelazny braciom Łukaszowi 
i Janowi Wojnarom, mieszczanom lwowskim. C. t. 335 str. 941 — 942. 

1763. W Krakowie 19. Maja 1574 r. Henryk, król, poleca Konstantemu Korniaktowi, celnikowi 
ruskiemu, aby z dochodów skarbu płacił księżom ormiańskim lwowskim wyznaczoną im przez króla 
pensyą roczną. T. t. 20 str. 90. 

• 1764.  W Krakowie 20. Maja 1574 r. Henryk, król,  uwiadamia  urzędy o  wyroku  zapadłym 
przeciw Samuelowi Zborowskiemu, skazującym go na banicyą. 0. t. 335 str. 1069 — 1070. 

1765. W Krakowie 1. Czerwca 1574 r. Henryk, król, uwiadamia Jakóba Eokossowskiego, kaszte- 
lana szremskiego i wielkopolskiego, i Konstantego Korniakta, ruskiego mytników, że uwolnił Jerzego 
Orochowskiego od opłaty myta za 200 wołów. C. t. 335 str. 1009. 

1766. We Lwowie 14. Lipca 1574 r. Burmistrz i rajcy lwowscy zeznają, iż otrzymali w depozyt 
koronę, którą Zygmunt August w Gdańsku zakupił. C. t. 335 str.  1014 — 1016. 

1767. We Lwowie 24. Lipca 1574 r. Jakób Pretficz z Gawron, starosta trembowelski, kwituje 
Krzysztofa Świetliekiego, urzędnika swego, ze wszystkich procentów w starostwie trembowelskiem 
pobranych. 0. t. 66 str. 1567—1568. 


118 

17C8. We Lwowie 28. Lipca 1574 r. Konfederacja zgromadzonej we Lwowie szlachty po 
ucieczce Henryka. C, t. 335 str. 1031—1041. 

1769. We Lwowie 21. Sierpnia 1574 r. Konstanty Korniakt, celnik ziem ruskich, podaje do 
wiadomości swoich urzędników, że mieszczanie Kijowa wolni s% od opłaty cła. C. t. 335 str. 1100— 1101. 

1770. W Warszawie 18. Września 1574 r. List stanów do Henryka Walezego po jego ucieczce 
do Prancyi. C. t. 335 str. 1270—1277. 

1771. W Warszawie 18. Września 1574 r. Konfederacya warszawska po ucieczce Henryka 
Walezego. C. t. 335 str. 1264—1270. 

1772. W Warszawie 19. Września 1574 r. Eada koronna, zebrana na sejmie warszawskim, 
poleca sędziom i deputatom, aby uwzględniali przywileje i prawa, jakie mają zapewnione mieszkańcy 
Lwowa od królów polskich. C. t. 335 str. 1204—1205. 

1773. W Wiszni 1. Grudnia 1574 r. Uchwały szlachty ziem ruskich w Wiszni na sejmiku 
zebranej, odnoszące się do sądownictwa. 0. t. 335 str. 1249 — 1263, 

1774. We Lwowie 1574 r. Jan Brzozdowski z Wołkowa, sędzia, i Jan Eychłowski z Eychłowic, 
podsędek ziemscy lwowscy, wydają odpis przebiegu procesu Jana Wolfowicza, mieszczanina lwowskiego, 
przeciw Anastazyi, żonie Macieja Siemiginowskiego, Pedkowi, Hryciowi i Iwanowi Siemiginowskim, 
braciom rodzonym z Maruchny, żony Jacka Siemiginowskiego, zrodzonym, tudzież Janowi Borssowskiemu 
alias Mindzule z Nieradki, żony Mikołaja Borssowskiego alias Mindzuli. zrodzonemu, siostrze i siostrzanom, 
tudzież spadkobiercom Jana Kruszelnickiego, właściciela wsi Dussanowa, o 21 groszy i 24 zł. dłużnych 
za sukno pobrane przez Jana Kruszelnickiego. G. t. 338 str. 441. 

1775. W Warszawie na zjeździe koronacyjnym 1574 r. Eada koronna żąda od burmistrza 
i rajców lwowskich, aby dane w depozyt klejnoty i koronę wydali Janowi Tarle, wojewodzie lubelskiemu. 
C. t. 335 str. 1154—1155. 

1776. We Lwowie 1. Lutego 1575 r. Jona, biskup halicki, lwowski i kamieniecki, załatwia 
skargę liii, popa z Sołonki, na Jakóba, namiestnika lwowskiego, i kryłoszan lwowskich o dopuszczenie 
i błogosławienie nieprawnych związków kilku chłopów, poimiennie wskazanych. T. t. 20 str. 265—267. 

1777. W Wielopolu 17. Kwietnia 1575. Mikołaj Herburt z Pulsztyna, starosta lwowski, zapisuje 
młynarzowi Ławrykowi trzydzieści grzywien na młynie. 0. t. 49 str. 100—103. 

1778. We Lwowie 30. Grudnia 1575 r. Anna Mokrzska, wdowa po Wojciechu, wraz z Za- 
charjaszem Lahodowskim i Mikołajem Lindzickim, przyjaciółmi, kwitują Mikołaja Herburta, starostę 
lwowskiego, z sumy 9000 zł., obowiązując się oraz pokwitowanie to wnieść do ksiąg ziemskich lwowskich. 
C. t. 338 str. 261. 

1779. W Krakowie 8. Stycznia 1576 r. Mikołaj Sieniawski, hetman polny koronny, zapowiada 
służbę żołnierską w półtorasta koni Mikołajowi Brzeskiemu, staroście kamienieckiemu, asygnując mu 
na to pieniądze. G. t. 336 str. 733—734. 

1780. W Krakowie 7. Lutego 1576 r. Sejm w Krakowie zebrany nakazuje pisarzowi polnemu 
Maciejowi Góreckiemu, aby przeznaczone na obronę Eusi i Podola pieniądze z kwarty doręczył hetma- 
nowi. C. t. 336 str. 519—521. 

1781. We Lwowie 13. Lutego 1576 r. Eewizya pieniędzy kwarty Ezpltej z ratusza wydanych 
Mikołajowi Sieniawskiemu, hetmanowi koronnemu polnemu. C. t. 336 str. 594. 

1782. W Jarosławiu 12. Kwietnia 1576 r. Stefan Batory, elekt, nakazuje Mikołajowi Sieniaw- 
skiemu, hetmanowi polnemu, staroście stryjskiemu, aby celem obrony Eusi i Podola od Tatarów tysiąc 
husarzów i tysiąc kozaków na żołd Ezpltej przyjął. C. t. 336 str. 605—607. 


11!) 


1783. We Lwowie 10. Maja 1576 r.  Hieronim Sieniawski, wojewoda ziem ruskich, halicki 
T' kolomyjski   starosta,  transumuje  przywilej  Zygmunta  Augusta   dla  Żydów  lwowskich  wydany 

w Warszawie 20. Maja 1571 r.  C. t. 46 str. 448. 

1784. W Krakowie 14. Maja 1576 r. Stefan, król, nakazuje Mikołajowi Herburtowi z Fulsztyna, 
staroście lwowskiemu, aby Piotra Stryj ko wskiego, bezprawnie wyrzuconego przez Wojciecha Narajowskiego 
z sołtystwa w Firlejowie, napowrót w prawne posiadanie tegoż wprowadził.  C. t. 336 str. 856 — 857. 

1785. W Krakowie 22. Maja 1576 r. Stefan, król, oznajmia uniwersałem, że bierze pod swą 
protekcyą burmistrza, rajców i mieszczan lwowskich, zostających w sporach z okoliczną szlachtą, 
na przeciąg jednego roku i daje im glejt bezpieczeństwa do wolnego kupczenia. G. t. 336 str. 720. 

1786. W Krakowie 23. Maja 1576 r. Stefan, król, nakazuje Mikołajowi Sieniawskiemu, 
kasztelanowi kamienieckiemu, aby Iwaszka, Ormianina, dzierżawcę w stryjskiem, w spokojnem 
dzierżawieniu tych dwóch wsi, które w dzierżawie trzyma, pozostawił.  0. t. 336 str. 702. 

1787. W Krakowie 23. Maja 1576 r. Stefan, król, nakazuje Stanisławowi Jasowskiemu, wsi 
królewskiej Orzowa w stryjskiem dzierżawcy, aby Iwaszkowi, Ormianinowi, krzywd granicznych ani 
żadnych przykrości nie wyrządzał. C. t. 336 str. 703. 

1788. W Krakowie 27. Maja 1576 r. Stefan, król, zatwierdza Piotra Jaruntowskiego w posia- 
daniu sołtystwa w Bylcu.  C. t. 434 str. 117—118. 

1789. W Krakowie 29. Maja 1576 r. Stefan, król, rozstrzyga spór między Janem Herburtem, 
kasztelanem sanockim, a poddanymi ze wsi Wysiatycz o robociznę. 0. t. 385 str. 1433, t. 415 
str. 1011 i t. 439 str. 181. 

1790. W Krakowie 30. Maja 1576 r. Stefan, król, wydaje uniwersał dotyczący poboru kwarty, 
pospolitego ruszenia, jako też środków, jakie zachować należy względem tych, którzy go za króla uznać 
nie chcą. 0. t. 336 str. 723—728. 

1791. Z Wolborza 6.  Czerwca  1576  r.   Stefan,   król,   nakazuje' starostom  sieradzkiemu, 
piotrkowskiemu, radomskiemu, sandomirskiemu, lubelskiemu, krasnostawskiemu, bełskiemu, lwowskiemu, 
trembowelskiemu, skalskiemu i kamienieckiemu, aby jeńców (zaciężnych ludzi, którzy z cudzoziemszczyzny 
szli  ku  pomocy  tym, którzy  Kzeczpospolitą  turbować  chcą)  kolejno jeden drugiemu  odsyłając do 
Kamieńca posłali. 0. t. 336 str. 707. 

1792. W Warszawie 17. Czerwca 1576 r. Stefan, król, uwalnia obywateli i poddanych 
złoczowskiego i andrzejowskiego powiatów od wszelkich opłat i podatków na przeciąg lat pięciu, ze 
względu na to, że przy zeszłorocznym napadzie Tatarów całkowicie zniszczeli i zubożeli. C. t. 336 
str. 718—19. 

1793. W Kamieńcu 20. Czerwca 1576 r. Mikołaj Brzeski z Brześcia, ziemi podolskiej generalny 
i kamieniecki starosta, obowiązuje się zachować kt)nwentowi Dominikanów w Kamieńcu przywilej 
Teodora z Buczaeza, kasztelana kamienieckiego i starosty podolskiego, potwierdzony przez Zygmunta I., 
mocą którego konwent  prawnie  posiada dziesięciny z młyna królewskiego.   C. t. 73 str. 711—712. 

1794. W Warszawie 22. Czerwca 1576 r. Stefan, król, potwierdza przywilej Zygmunta Augusta, 
wydany w Piotrkowie 23. Czerwca 1550 r. dla miasta Augustowa w starostwie bełskiem. C. t. 203 
str. 158 i t. 337 str. 66, 

1795. W Warszawie 28. Czerwca 1576 r. Stefan, król, ustanawia jarmarki w mieście 
Augustowie w starostwie  bełskiem.  C. t. 203 str. 159 i t. 337 str. 68. 

1796. W Warszawie 2. Lipca 1576 r. Stefan, król, poleca właścicielom wsi Jezierna, w powiecie 
kamienieckim na Podolu leżącej, aby stanęli przed komisarzami król. z przywilejami swymi i oznajmuje 
im, że dał prawo wykupna tej wsi Janowi Boczkowskiemu. C. t. 336 str. 821. 


120 

1797. W "Warszawie 9. Lipca 1576 r. Stefan, król, daje Łukaszowi Zeliczko 130 talarów na 
wykupienie dzieci z niewoli tatarskiej.  T. t. 21 str. 43. 

1798. W Warszawie 9. Lipca 1576 r. Stefan, król, daje Korzeniowskiemu Stanisławowi 
70 talarów na wykupienie żony z niewoli tatarskiej. T. t. 21 str. 43. 

1799. W Warszawie 10. Lipca 1576 r. Stefan, król, mianuje Mikołaja Troczkowicza woźnym 
lwowskim. 0. t. 337 str. 48. 

1800. "WWarszawie 7. Sierpnia 1576 r. Stefan, król, potwierdza dokument Zygmunta Augusta, 
wydany w Warszawie 15. Czerwca 1572 r. dla sołtystwa we wsi Babince, należącej do starostwa 
rołiatyńskiego  0. t. 361 str. 922—925. 

1801. W Stryju 7. Sierpnia 1576 r. Mikołaj Sieniawski, kasztelan kamieniecki, hetman polny 
koronny, starosta stryjski, pozwala Andrzejowi Wołoszczyczowi z Pobuku osadzić pustynię pod płonin% 
Zieleminem, na rzece Kamionie nad potokiem Bereszczaca. T. t. 54 str. 540. 

1802. W Warszawie 14. Sierpnia 1576 r. Stefan, król, nakazuje burmistrzowi i rajcom lwowskim 
pod karą 1000 dukatów, aby folwark na przedmieściu halickiem leżący, a nieprawnie na rzecz szpitala 
Św. Ducha przez Stanisława Maleczkowskiego zapisany, bratu tegoż Sewerynowi natychmiast oddali. 
0. t. 336 str. 849. 

1803. W Malborgu 15. Września 1576 r. Stefan, król, zakazuje poddanym swoim dowozu 
zboża tak Wisł% jak i lądem do Gdańska. C. t. 336 str. 895—896. 

1804. W Grebinie 3. Października 1576 r. Stefan, król, poleca Hieronimowi Sieniawskiemu, 
wojewodzie ruskiemu, ażeby był powolnym komisarzom, delegowanym przez króla, w sprawie wojewody 
z kołomyjskimi mieszczanami. 0. t. 336 str. 926. 

1805. W Grebinie 4. Października 1576 r. Stefan, król, daje list bezpieczeństwa mieszczanom 
kołomyjskim. 0. t. 336 str. 927. 

1806. W Toruniu' 17. Października 1576 r. Stefan, król, udziela Stanisławowi Kudlikowi, 
mieszczaninowi i kupcowi lwowskiemu, moratoryum płacenia długów na dwa lata. C. t. 336 
str. 986—987. 

1807. W Toruniu 20. Października 1576 r. Stefan, król, potwierdza przywilej Zygmunta Augusta, 
wydany w Piotrkowie 10. Kwietnia 1565 r. Żydowi Jakóbowi Eserowi.  C. t. 339 str. 1051. 

1808. W Toruniu 20. Października 1576 r. Stefan, król, potwierdza mieszczanom Łucka 
przywilej Zygmunta Augusta, wydany w Lublinie 18. Lipca 1569 r. C. t. 336 str. 1122 — 1124 
i t. 399 str. 857. 

1809. W Toruniu 20. Października 1576 r. Dokument króla Stefana, z którego prócz daty 
tylko kilka końcowych wierszy pozostało. 0. t. 6 str. 697. 

1810. W Toruniu 26. Października 1576 r. Stefan, król, potwierdza i rozszerza przywileje 
m. Łucka. 0. t. 6 str. 539, 698 i t. 399 str. 860. 

1811. W Toruniu 28. Października 1576 r. Stefan, król, określa podatki, do których są 
obowiązani mieszkańcy Łucka.  0. t. 6 str. 795 i t. 399 str. 865. 

1812. W Toruniu 3. Listopada 1576 r. Stefan, król, wzywa Mikołaja Sieniawskiego, kasztelana 
kamienieckiego i starostę stryjskiego, hetmana polnego, ażeby zaległy żołd w sumie 350 zł. Bartło- 
miejowi Szobańskiemu wypłacił. C. t. 337 str. 185. 

1813. W Toruniu 6. Listopada 1576 r. Stefan, król, nadaje zniszczonemu i spalonemu przez 
Tatarów miasteczku Stojanów, w stryjskim  powiecie, wolność od opłaty ceł. 0. t. 336 str. 1027. 

1814. W Toruniu 6. Listopada 1576 r. Stefan, król, potwierdza prawa i przywileje nadane 
przez poprzedników jego mieszczanom kamienieckim.  0. t. 336 str. 1094—96. 


121 

1815. W Toruniu 7. Listopada 1576 r. Stefan, król, przyjmuje Jana Frankenstaina do usług 
swych za rocznych 300 talarów. C. t. 337 str. 243. 

1816. W Toruniu 10. Listopada 1576 r. Stefan, kril, nadaje Janowi Orzeszkowi, mieszczaninowi 
lwowskiemu, prawo wyszynku wszelkich napojów. 0. t  336 str.  1098 — 99. 

1817. W Toruniu 10 Listopada 1576 r. Stefan, król, poprawiając na prośbę Łazarza Megel- 
dicza, Ormianina, majstra szewskiego. Wad w przywileju króla Henryka, popełniony przez to, że 
Megeldicza nazwano Janem , przyjmuje petenta pod swą opiekę i pozwala mu wykonywać swe 
rzemiosło. C. t. 337 str. 24. 

1818. W Toruniu 10. Listopada 1576 r. Stefan, król, uwalnia Jana Dymideckiego i Agnieszkę, 
żonę jego, w uznaniu zasług ich syna, od wszelkich ciężarów gruntowych i osobistych. C. t. 203 
str.  175 i t. 337 str. 83. 

1819. W Toruniu U. Listopada 1576 r. Stefan, król, potwierdza mieszczanom tarnopolskim 
przywileje, nadane im przez Zygmunta Augusta w Lublinie 11. Czerwca 1569 r. i Henryka Walezego 
w Krakowie 7. Kwietnia 1574 r.  0. t. 336 str. 965—968. 

1820. W Toruniu 13. Listopada 1576 r. Stefan, król, zakazuje Jakóbowi Pretwiczowi, staroście 
trembowelskiemu, zabraniać Konstantemu księciu Ostrogskiemu pobierania prawnie jemu się należących 
podatków z miasta Tarnopola. C. t. 336 str. 1015. 

1821. W Toruniu 15. Listopada 1576 r. Stefan, król, wyznacza Zygmuntowi Eozen de Lęka 
pensyą roczną 300 zł. C. t. 336 str. 1013—1014. 

1822. W Toruniu 20. Listopada 1576 r. Stefan, król, przykazuje Wacławowi Wiganowskiemu, 
kanonikowi lwowskiemu i administratorowi dyecezyi, aby Piotra Zebrzydowskiego przy prawie patronatu 
dekanatu przemyskiego zachował. 0. t. 336 str. 970 — 971. 

1823. W Toruniu 20. Listopada 1576 r. Stefan, król, zatwierdza zamianę dóbr między 
Świrskimi ze Strzelek a dzierżawcą wsi król. Łany. T. t. 21  str. 1210. 

1824. W Toruniu 20. Listopada 1576 r. Stefan, król, zabrania Mikołajowi Brzeskiemu, staroście 
kamienieckiemu, uciskać Ormian tamecznych. 0. t. 336 str. 977 — 978. 

1825. W Toruniu 20. Listopada 1576 r. Stefan, król, zakazuje Mikołajowi Brzeskiemu, staroście 
kamienieckiemu, wzbraniać wójtowi i starszym Ormian kamienieckich poboru trzeciej miary z młyna. 
C. t. 336 str. 978—979. 

1826. W Toruniu 20. Listopada 1576 r. Stefan, król, nakazuje Mikołajowi Brzeskiemu, staroście 
kamienieckiemu, wydać Ormianom odebranego im więźnia Holuba, schwytanego na zbrodniczym uczynku. 
C. t. 336 str. 979. 

1827. W Toruniu 20. Listopada 1576 r. Stefan, król. zakazuje Mikołajowi Brzeskiemu 
przeszkadzać Ormianom kamienieckim w odbywaniu obrzędów religijnych w ich kościele we wsi 
Kubaczowcze położonym. 0. t. 336 str. 980—81. 

1828. W Toruniu 20. Listopada 1576 r. Stefan, król, oznajmia rajcom lwowskim, że pozwolił 
Łazarzowi Megeldiczowi wykonywać roboty szewskie we Lwowie i wszędzie indziej. C. t. 337 
str. 25. 

1829. W Toruniu 20. Listopada 1576 r. Stefan, król, potwierdza na prośbę ks. Konstantego 
Ostrogskiego, wojewody kijowskiego, marszałka ziemi wołyńskiej, mieszczanom ostrogskim dokument 
Zygmunta Augusta, wydany w Warszawie 26. Czerwca 1570 r.  C. t. 336 str. 1082 — 1086. 

1830. W Toruniu 22. Listopada 1576 r. Stefan, król, potwierdza przywileje mieszczan 
sokalskich, nadane im przez Zygmunta L i Zygmunta Augusta. (Eazem 8 dokumentów przytoczonych 
w wyciągach). C. t. 337 str. 291. 

16 


122 

1831. W Toruniu 22. Listopada 1576 r. Stefan, król, potwierdza przywileje Kazimierza 
Jagiellończyka z 8. Grudnia 1462 r. i Zygmunta Augusta, wydany w Lublinie 12. Marca 1554 r. dla 
mieszczan rawskich. 0. t. 338 str. 17 — 18 i dalszy ciąg 21—23. 

1832. W Toruniu 26. Listopada 1576 r. Stefan, król, mianuje Iwana Wojtowicza woźnym 
ziemskim. C. t. 203 str. 231 i t  337 str. 428. 

1833. W Toruniu 29. Listopada 1576 r« Stefan, król, ogłasza uniwersałem konstytueyą 
dotyczącą pobierania podwód. 0. t. 336 str. 1070, 1277—80 i t. 337 str. 956. 

1834. W Toruniu 30. Listopada 1576 r. Stefan, król, nakazuje burmistrzowi i rajcom miasta 
Sambora, aby nie ważyli się zmieniać wyroku króla Zygmunta Augusta w sprawie Anny, wdowy po 
Olbrachcie Berezie, i nie wprowadzali w jej posiadłości wierzycieli nieboszczyka męża. 0. t. 336 
str. 1226—28. 

1835. W Toruniu 30. Listopada 1576 r. Stefan, król, uwiadamia Sebastyana Bydłowskiego, 
dzierżawcę dóbr Dworzyszcza, w obwodzie żydaczowskim położonych , że Zygmunt August zamienił 
był tę wieś z Janem Białoskórskim, cześnikiem halickim, na wieś Duszanów, należącą do tegoż 
Jana, i że w wykonaniu tej ugody wysyła król komisarzów.  G. t. 336 str, 1130 — 1. 

1836. W" Toruniu 30. Listopada 1576 r. Stefan, król, potwierdza dokument Zygmunta 
Augusta, uwalniający Mikołaja Strzembosza dla starości od udziału w wyprawach wojennych. C. t. 338 
str. 264. 

1837. W Toruniu 1. Grudnia 1576 r. Stefan, król, nakazuje Herburtowi z Fulsztyna, staroście 
lwowskiemu, poróżnionych mieszczan, tudzież burmistrza i rajców lwowskich tak długo w zgodzie 
utrzymywać, dopókąd wyznaczeni przez króla komisarze nie przyjadą. C. t. 336 str. 1009 — 1010. 

1838. W Toruniu 4. Grudnia 1576 r. Stefan, król, zakazuje Eliaszowi, popowi ze wsi Sołonki, 
uciskać chłopów.  0. t. 336 str. 1038. 

1839. W Toruniu 4. Grudnia 1576 r. Stefan, król, bierze mieszczanina lwowskiego Jana 
Orzeszka pod swą protekcyą i poddaje go wyłącznie własnej jurysdykcji.  0. t. 336 str. 1100. 

1840. W Toruniu 17. Grudnia 1576 r. Stefan, król, uwalnia miasto Eohatyn od opłaty 
wszystkich ceł, wyjąwszy granicznego.  0. t. 336 str. 1016. 

1841. W Toruniu 17. Grudnia 1576 r. Stefan, król, uwiadamia urzędy i poborców, że uwolnił 
mieszczan Eohatyna od opłaty ceł, z wyjątkiem granicznego.  0. t. 336 str. 1017. 

1842. W Toruniu 17. Grudnia 1576 r. Stefan, król, wydaje wyrok w sprawie Hinków i ich 
spadkobierców z mieszczanami lwowskimi o trzecią część dochodów z młyna zimnowodzkiego. 
C. t. 336 str. 1113-1118. 

1843. W Toruniu 20. Grudnia 1576 r. Stefan, król, odracza wszystkie sprawy do jurysdykcyi 
król. należące. C. t. 337 str. 386. 

1844. W Toruniu 20. Grudnia 1576 r. Stefan, król, mianuje Mikołaja z Gajów woźnym 
generalnym ziemskim. 0. t. 337 str. 826. 

1845. W Toruniu 20. Grudnia 1576 r. Stefan, król, nakazuje burmistrzowi i rajcom lwowskim, 
aby słudze królewskiemu Janowi Zaydliczowi wydaU dobra ruchome i nieruchome po bezpotomnej 
śmierci Wawrzyńca Morawińskiego na fiskus spadłe, a przez króla Piotrowi Zborowskiemu, wojewodzie 
i kasztelanowi krakowskiemu, zapisane.  C. t. 336 str. 1091 a na str. 1209 pod r. 1577. 

1846. Oblatowano we Lwowie 26. Grudnia 1576 r. Spis dochodów Lisiatycz i przynależnych 
wsi dzierżawy Mikołaja Trzebieńskiego.  C.  t. 336 str. 998—1002. 

1847. W Toruniu 2. Stycznia 1577 r. Stefan, król, poleca starszym ormiańskim lwowskim, 
ażeby przeprowadzili sprawiedliwy podział dóbr między braćmi S uchnowiczami. 0. t. 337 str. 26. 


I 


123 

1848. W Suchodole 8. Lutego 1577 r. Testament Brzuchowskiego Tomasza, dzierżawcy 
wsi Bugu. T. t. 20. str. 233—237. 

1849. W Bydgoszczy 13. Lutego 1577 r. Stefan, król, uwiadamia uniwersałem o danym 
Mikołajowi Łąezyńskiemu pełnomocnictwie aresztowania dóbr i towarów zbuntowanych Gdańszczan 
na Wołyniu, Eusi, w lubelskiej i bełskiej ziemi.  C. t. 336 str.  1213 — 15. 

1850. W Bydgoszczy 13. Lutego 1577 r. Stefan, król. bierze pod swą protekeyą mieszczan 
lwowskich Jana Gancarza, Jakóba Soskę, kuśnierzów, i Pawła, aptekarza, udziela im glejtu i wyjmuje 
z pod sądów zwykłych. G. t. 336 str. 1266-67. 

1851. W Bydgoszczy 21. Lutego 1577 r. Stefan, król, daje Ormianom kamienieckim glejt. 
0. t. 33b str. 1194—96. 

1852. W Bydgoszczy 21. Lutego 1577 r. Stefan, król, uwiadamia Mikołaja Brzeskiego, 
starostę kamienieckiego, o udzielonym Ormianom kamienieckim glejcie. 0. t. 336 str. 1196 — 97. 

1853. W Bydgoszczy 24. Lutego 1577 r. Stefan, król, nakazuje Mikołajowi Herburtowi, 
staroście lwowskiemu, aby bronił mieszczan lwowskich od krzywd wyrządzanych im przez Stanisława 
Żółkiewskiego.  C. t. 336 str. 1144. 

1854. W Bydgoszczy 26. Lutego 1577 r. Stefan, król, nakazuje Mikołajowi Herburtowi 
z Fulsztyna, staroście lwowskiemu , aby sprawę sporną o młyn zimnowodzki pomiędzy Andrzejem 
Dembowskim, kasztelanem sieradzkim, a mieszczanami lwowskimi zdał na sąd królewski. 0. t, 336 
str. 1203. 

1855. W Włocławku nad Wisłą 26. Marca 1577 r. Stefan, król, potwierdza dokument 
Zygmunta Augusta, wydany w Wilnie 28. Stycznia 1561 r. dla wsi Sołonki i Żyrawki. G. t. 393 
str. 1129. 

1856. W Włocławku 30. Marca 1577 r. Stefan, król, zakazuje burmistrzowi i ławnikom 
lwowskim uciskać Eusinów greek, obrządku, wbrew ich przywilejom. 0. t. 336 str. 1282 — 88, 

1857. W Włocławku 15. Kwietnia 1577 r. Stefan, król, mianuje Tomasza Drohojowskiego 
swoim pełnomocnikiem i komisarzem w sprawie rokoszu  gdańskiego.  0. t. 337 str.  12. 

1858. W Włocławku 15. Kwietnia 1577 r. Stefan, król, daje instrukcyą Tomaszowi Droho- 
jowskiemu, swemu pełnomocnikowi w sprawach rokoszu gdańskiego.  G. t. 337 str. 43. 

1859. W Włocławku 15. Kwietnia 1577 r. Stefan, król, donosi rajcom lwowskim, że darował 

I Janowi Frankensteinowi, słudze swemu, łąkę na przedmieściu halickiem, po za obrębem murów leżącą, 
Freiburska zwaną, i nakazuje wydać ją udarowanerau.  0. t. 337 str. 246. 
1860. W Warszawie 28.  Kwietnia  1577  r.   Stefan,  król,  nakazuje  starszym  ormiańskim 
lwowskim zmusić Suchnowiczów do wydania depozytu  Michałowi  Schembergowi.  C.  t. 337 str. 62. 
1861. W Warszawie 28. Kwietnia 1577 r.  Stefan, król, poleca rajcom lwowskim wpłynąć na 
Ormian Suchnowiczów, aby oddali depozyt Michałowi  Schembergowi.  0. t. 337 str. 63. 
1862. W Warszawie 30. Kwietnia 1577 r.  Stefan, król, rozstrzyga sprawę Gniewosza Dmy- 
trowieza Obrzyzowskiego, wojskiego Winnickiego, przeciw Filonowi Siemionowiczowi Kmicie, staroście 
czarnobylskiemu, o zbrojny napad. 0. t. 337 str. 190 — 195. 

1863. W Brodnicy 13. Maja 1577 r. Stefan, król, zatwierdza przywilej Zygmunta Augusta, 
wydany w Warszawie 30. Czerwca 1570 r. dla piekarzy lwowskich. G. t. 388 str. 500 — 6 i t. 392 
str. 488 — 92 (gdzie dokument Zygmunta datowano 31. Lipca). 

1864. W Brodnicy 13. Maja 1577 r. Stefan, król, nakazuje urzędnikom, by szanowali przywileje 
mieszczan lwowskich, nadane im przez poprzednich królów, a uwalniające ich od opłaty ceł i t. d. 
C. t. 203 str. 171 i t. 337 str. 79. 


124 

1865. W Brodnicy 14. Maja 1577 r. Stefaa, król, rozkazuję Konstantemu Korniaktowi, cel- 
nikowi ruskiemu, ażeby szanował przywileje Żydów łuckich zarówno z przywilejem innych mie- 
szczan tego miasta. C. t. 337 str. 179. 

1866. W Malborgu 25. Maja 1577 r. Stefan; król, rozstrzyga spór rajców lwowskich z mie- 
szczaństwem tegoż miasta. 0. t. 350 str.  721. 

1867. W Malborgu 29, Maja 1577 r. Stefan, król, nakazuje rajcom lwowskim, by uczynili 
zadość żądaniu Jana Orzeszka, mieszczanina lwowskiego. 0. t. 203 str. 190 i t. 337 str. 112. 

1868. W Brodnicy 1. Czerwca 1577 r. Stefan, król, nakazuje rajcom lwowskim, by dozwolili 
pod wadyum 5000 zł. węg. objąć dworzaninowi król. Aysingerowi dobra pozostałe po śmierci Żyda 
Karayma. 0. t. 203 str. 187 i t. 337 str. 109. 

1869. W Malborgu 3. Czerwca 1577 r. Stefan, król, wzywa burmistrza i rajców lwowskich, 
aby wymierzyli sprawiedliwość Sienkowi Wołosowiczowi z Tarnopola, wówczas mieszczaninowi kamie- 
nieckiemu, w sporze z Choma Babiczem o 844 złt. C. t. 203 str. 216 i t. 337 str.  15. 

1870. W Malborgu 6. Czerwca 1577 r. Stefan, król, wzywa burmistrza i rajców lwowskich 
powtórnie, ażeby wymierzyli sprawiedliwość Sienkowi Wołosowiczowi w sprawie jego z Chom% Babi- 
czem o 844 złt. C. t. 203 str. 217 i t. 337 str. 154. 

1871. W Malborgu 6. Czerwca 1577 r. Stefan, król, zakazuje Hieronimowi Sieniawskiemu, 
wojewodzie ruskiemu, uciskać mieszczan kołomyjskich. C. t. 337 str. 170. 

1872. W obozie pod Gdańskiem 20. Czerwca 1577 r. Stefan, król, wzywa wszystkie stany 
królestwa, ażeby uchwalone na sejmikach podatki i pobory jak najrychlej płaciły i wyszczególnia, co 
i ile każda ziemia i stan płacić mają. C. t. 337 str. 259 — 270. 

1873. W obozie pod Gdańskiem 3. Lipca 1577 r. Stefan, król, nakazuje burmistrzowi i rajcom 
lwowskim, ażeby pod niesłusznym pozorem uwięzionego Ferensiusa Postawę, dworzanina starosty 
lwowskiego Mikołaja Herburta, natychmiast wypuścili. C. t. 337 str. 174. 

1874. W obozie pod Gdańskiem 13. Lipca 1577 r. Stefan, król, przysyła uniwersał poborowy 
z rozkazem wciągnięcia go do aktów grodzkich lwowskich. C. t. 337 str. 348. 

1875. We Lwowie 13. Lipca 1577 r. Konstanty Korniakt, celnik ziem ruskich, wydzierżawia 
za sumę 4000 zł. Jośkowi i Piesakowi, zięciowi jego, Żydom i mieszczanom z Komarna, komory ceł 
krasnostawską i chełmską wraz z przykomorkami. C. t. 338 str. 851. 

1876. W obozie pod Głową 27. Lipca 1577 r. Stefan, król, wydaje list żelazny Szymonowi 
Pisuli, mieszczaninowi i wędzidlarzowi lwowskiemu. C. t. 337 str. 252. 

1877. W obozie między wsią Kieżmarkiem a Wisłą 28. Lipca 1577 r. Stefan, król, wzywa 
Alexandra Łaszczą, kasztelana czerskiego i starostę chełmskiego, ażeby bezprawnie zatrzymywane 
dochody myta w Chełmie zwrócił celnikowi. C. t. 337 str. 228. 

1878. W obozie pod Latarnią 31. Sierpnia 1577 r. Stefan, król, odracza wszystkie sprawy 
przed sąd królewski należące z powodu wojny gdańskiej. C. t. 337 str. 299. 

1879. W obozie pod Latarnią 5. Września 1577 r. Stefan, król, nadaje na własność za ważne 
usługi Janowi Orichowskiemu kilka miejscowości między Barem aBracławiem. C. t. 339 str. 1558. 

1880. W Malborgu 20. Września 1577 r. Stefan, król, wyznacza Mikołaja Jastrzembskiego, 
swego pokojowca, do lustracyi dóbr należących do skarbu Kplty. C. t. 338 str. 24. 

1881. W Malborgu 29. Września 1577 r. Stefan, król, przykazuje Mikołajowi Ligęzie, kaszte- 
lanowi zawichoskiemu, bieckiemu, żydaczowskiemu staroście, aby wydał Pawłowi, wikaremu archikatedr, 
lwowskiemu i proboszczowi żydaczowskiemu, należną mu z żydaczowskich dóbr dziesięcinę. T. t. 29 
str. 94. 


I 

m 


125 

1882. W Malborgu 29. Września 1577  r.  Stefan,  król,  daje  gleit  bezpieczeństwa  rajcom 
iasta Doliny. T. t. 22 str. 8—9. 

1883. W Malborgu 5. Października 1577 r. Stefan, król, uwiadamia Mikołaja Ligęzę z Bobrka, 
kasztelana zawichoskiego , bieckiego i żydaczowskiego starostę, że mianował komisarzów dla rozstrzy- 

nięcia sporu między tymże starostą, a proboszczem żydaczowskim. T. t. 29 str. 95. 

1884. W Malborgu 10. Października 1577 r. Stefan, król, odracza sprawę Mikołaja Herburta 
z gminą miasta Lwowa, aż do ukończenia wojny gdańskiej. C. t. 337 str. 353. 

1885. W Trembowli 12. Października 1577 r. Nachum z Kobylowloki, woźny ziem. trembo- 
welski, zeznaje, że wieś Wierzbowiec, do Marcina Wilczka, wojskiego lwowskiego, należąca, została przez 
Tatarów zniszczona, a ludność i karczmarz w niewolę wzięci. Tenże los spotkał wieś Zwiniacze i Ko- 
szów, tudzież Skomrosz. C. t. 338 str. 943. 

1886. W Malborgu 12. Października 1577 r. Stefan, król, zabrania rajcom lwowskim sądzić 
Konstantego Korniakta, poborcę ruskiego. 0. t. 337 str. 362. 

1887. W Malborgu 14. Października 1577  r.  Stefan,  król,  wzywa  rajców  Lwowa,  ażeby 
kazali cechowi szewskiemu wydać Janowi  Megieldiczowi,  Ormianinowi, szewcowi,  zabrane  mu skóry . 
tureckie i narzędzia. 0. t. 337 str.  656. 

1888. 15. Października 1577 (?) r. Hieronim Bużyński, podskarbi koronny, daje Strykowskie- 
mu , pokojowcowi królewskiemu i poborcy ceł na granicy w Śniatynie i Kamieńcu, instrukcyą , by od 
wszystkich bez wyjątku kupców pobierał cła graniczne. 0. t. 338 str. 462. 

1889. W Malborgu 15. Października 1577 r. Stefan, król, dla zapobieżenia temu, że kupcy 
zagraniczni omijając Lwów, usuwają się przez to od opłaty cła, ustanawia komory celne w Kamieńcu 
i Śniatynie i wysyła dla dopilnowania wykonania rozkazu swego pokojowca Piotra Strykowskiego. 
C. t. 338 str. 272. 

1890. W Malborgu 19. Października 1577 r. Stefan, król, pozwala Prosperowi, żupnikowi 
krakowskiemu, odebrać 200 centnarów soli na Wiśle przez celników przytrzymanych i poucza go, żeby 
na przyszłość nieskarbowej soli nie spławiał Wisłą w ten sposób, jakby do skarbu należała. 0. t. 338 
str. 234. 

1891. W Toruniu 20. Października 1577 r. Stefan, król, nakazuje Konstantemu Korniaktowi, 
przełożonemu ceł ruskich, wypłacić zatrzymane kapitule i kanonikom sandomirskim czynsze. 0. t. 336 
str. 954. 

1892. W Malborgu 30. Października 1577 r. Stefan, król, uwalnia Ormianina Krzysztofa, 
tłumacza tureckiego, z wszystkiemi jego dobrami od wszelkich ciężarów. 0. t. 337 str. 1327. 

1893. W Malborgu 4. Listopada 1577 r. Stefan, król, zakazuje rajcom lwowskim ściągać 
od Ormianina Krzysztofa, tłumacza tureckiego , podatki i daniny, od których przywilejem został uwol- 
niony. C. t. 337 str. 510. 

1894. W Malborgu 5. Listopada 1577 r. Stefan, król, uwiadamia stany królestwa o wznowio- 
nem z Turkiem przymierzu i wzywa do zachowania tegoż. 0. t. 337 str. 509. 

1895. W Malborgu 6. Listopada 1577 r. Stefan, król, na p^śbę Mikołaja, kasztelana kamie- 
nieckiego, przełożonego (praefectus) wojsk koronnych i starosty stryjskiego, tudzież Eatiiła, braci Sie- 
niawskich, potwierdza dokumenta Zygmunta, wydany w Krakowie 10. Maja 1547 r, i Zygmunta Augusta, 
wydany w Piotrkowie 22. Maja 1567 r. dla Żydów międzyborskich. C. t. 338 str. 174. 

1896. W Malborgu 7. Listopada 1577 r. Stefan, król, rozstrzyga spór między Mikołajem 
Herburtem z Felsztyna, starostą lwowskim, a rajcami lwowskimi, o wybór burmistrza. 0. t. 337 
str. 574. 


126 

1897. W Malborgu 7. Listopada 1577 r. Stefan, król, nakazuje Mikołajowi Herburtowi z Ful- 
sztjna, staroście lwowskiemu, ażeby w sporze z mieszczaństwem Iwowskiem wstrzymał się od kroków 
sadowych przekraczających jego kompetencyą. C. t. 337 str. 559. 

1898. W Malborgu 7. Listopada 1577 r. Stefan, król, potwierdza przywilej Zygmunta L, 
wydany w Piotrkowie 14. Marca 1519 r. kupcom lwowskim. C. t. 388 str. 506. 

1899. W Malborgu 9. Listopada 1577 r. Stefan, król, zakazuje rajcom lwowskim przeszka- 
dzać Krzysztofowi Ormianinowi, tłumaczowi tureckiemu, w sprzedaży zboża na jarmarkach lwowskich. 
C. t. 337 str. 510. 

1900. W Malborgu 12. Listopada 1577 r. Stefan, król, przykazuje rajcom lwowskim, aby nie 
przeszkadzali instytutowi ubogich Ormian lwowskich sprzedawać rzeczy drobnej wartości. C. t. 365 
str. 2336 i t. 372 str. 1236. 

1901. "W Malborgu 15. Listopada 1577 r. Stefan, król, darowuje Janowi Drohojowskiemu, 
swemu sekretarzowi, wszystko złoto Gdańszczan, skonfiskowane we Lwowie i Przemyślu. C. t. 338 
str. 19. 

1902. W Malborgu 20. Listopada 1577 r. Stefan, król, odracza na 6 miesięcy banicya wydaną 
na Hieronima Krzeczowskiego. C. t. 204 str. 119 i t. 337 str. 755. 

1903. W Malborgu 30. Listopada 1577 r. Stefan, król, poleca Jakóbowi Pretficzowi, staroście 
trembowelskiemu, ażeby wymierzył sprawiedliwość Ormianinowi trembowelskiemu Krzysztofowi, który 
wyswobodziwszy Maruchnę Tomkowiczównę od Tatarów za 100 zł. węgiersk., został od krewnych jej 
znieważony. C. t. 337 str. 568. 

1904. W Toruniu 1. Grudnia 1577 r. Stefan, król, zakazuje Mikołajowi Herburtowi, staroście 
lwowskiemu, pociągać mieszczan lwowskich przed niekompetentne sądy; mieszczanie podlegają bowiem 
tylko prawu magdeburskiemu i jurysdykcyi królewskiej. 0. t. 337 str. 561. 

1905. W Warszawie 7. Stycznia 1578 r. Stefan, król, poleca, aby Żydów nie skarżono 
o zabijanie dzieci chrześcijańskich i kupowanie przenajśw. Sakramentu, gdyż zbrodnie te im przypi- 
sywane są zmyślone. C. t. 348 str. 241 — 243. 

1906. W Warszawie 20. Stycznia 1578 r. Stefan, król, postanawia dla poddanych wsi Jamny, 
Tyssowy, Makowy i Leszczyny robocizny od pół łanu 1 dzień, od całego łanu 2 dni w tygodniu. 
C. t. 337 str. 861. 

1907. W Warszawie 25. Stycznia 1578 r. Stefan, król, znosi wyrok zapadły w sprawie Bal- 
tazara Leśniewskiego i Katarzyny Karasoczowskiej. 0. t. 204 str. 225 — 226. 

1908. W Warszawie 1. Lutego 1578 r. Stefan, król, potwierdza wszystkie przywileje miasta 
Szydłowca, O, t. 337 str. 1101. 

1909. W Warszawie 1. Lutego 1578 r. Stefan, król, pozwala mieszkańcom Kulikowa wycinać 
zeschłe drzewa w lasach Smerekowa i Mokroczyna. 0. t. 204 str. 126 i t. 337 str. 769. 

1910. W Warszawie 8. Lutego 1578 r. Stefan, król, wzywa wszystkich kupców i podróżnych, 
ażeby nie omijali miasta Eohatyna, przez co skarbowi królewskiemu uszczerbek przynoszą. 0. t. 337 
str. 621. 

1911. W Warszawie 8. Lutego 1578 r. Stefan, król, donosi Stanisławowi Starzechowskiemu, 
dzierżawcy medynieckiemu, że pozwolił Hieronimowi Krzeczowskiemu brać drzewo z lasów medynie- 
ckich. 0. t. 204 str. 213 i t. 337 str. 1067. 

1912. W Warszawie 8. Lutego 1578 r. Stefan, król, pozwala Hieronimowi Krzeczowskiemu 
brać drzewo na opał i materyał z lasów medynieckick. C. t. 204 str. 212 i t. 337 str. 1063. 


127 

1913. W Warszawie 9. Lutego 1578 r. Stefan, król, potwierdza swój przywilej, wydany 
w Krakowie 29. Maja 1576 r. dla poddanych z Wysiatycz. C. t. 439 str. 181—184, t. 385 str. 1432 
i t. 415 str.  1010. 

1914. W Warszawie 18. Lutego 1578 r. Stefan, król, potwierdza przywilej Zygmunta Augusta, 
mocą którego wolno wieśniakom z Krotoszyna, brać drwa leżące na ziemi z lasu królewskiego w De- 
rewaczu w star. Iwowskiem. 0. t. 350 str.  291. 

1915. W Warszawie 18. Lutego 1578 r. Stefan, król, daje Iwaśkowi Bobreckiemu puste miejsce 
w pobliżu Kraszewa, w starostwie Iwowskiem, w celu założenia tam  osady.  C. t. 343  str, 137 — 143. 

1916. W Warszawie 18. Lutego 1578 r. Stefan, król, wzywa Konstantego Korniakta, głó- 
wnego poborcę ceł, ażeby szanował przywilej mieszczan rohatyńskich, którym są uwolnieni od płace- 
nia ceł. C. t. 337 str. 622. 

1917. W Warszawie 18. Lutego 1578 r. Stefan, król, uwiadamia urzędy, że mieszczanie 
rohatyńscy są wolni od wszystkich ceł. C. t. 337 str. 624. 

1918. W Warszawie 18. Lutego 1578 r. Stefan, król, udziela listu żelaznego Sieńko wi, synowi 
popa Eliasza z Sołonki. C. t. 337 str. 645. 

1919. W Warszawie 22. Lutego 1578 r. Stefan, król, zakazuje rajcom lwowskim stawiać 
przeszkody Jakóbowi, Ormianinowi, w wykonywaniu rzemiosła szewskiego. C. t. 339 str. 1797. 

1920. W Warszawie 23. Lutego 1578 r. Stefan, król, odracza na dalsze 6 miesięcy wyrok 
banicyi na Hieronima Krzeczowskiego. C. t. 204 str. 120 i t. 337 str. 754. 

1921. W Warszawie 23. Lutego 1578 r. Stefan, król, daje list żelazny Janowi Belerowi, 
mieszczaninowi i kupcowi lwowskiemu. C. t. 337 str. 657. 

1922. W Warszawie 24. Lutego 1578 r. Stefan, król, zabrania na prośby poddanych wsi 
Smerekowa i Bliszczywód staroście lwowskiemu, zmuszać ich do większych robocizn niż to od dawna 
było w zwyczaju i przykazuje mu zbadać wiele puszczy Stanisław Żółkiewski od tych wsi dla siebie 
zagarnął. C. t. 362 str. 1762. 

1923. W Warszawie w Lutym 1578 r. Stefan, król, wzywa uniwersałem szlachtę do broni 
przeciw Tatarom. C. t. 338 str. 265. 

1924. W Warszawie 3. Marca 1578 r. Uchwały sejmu warszawskiego. 0. t. 337 str. 963— 988. 

1925. W Warszawie 4. Marca 1578 r. Stefan, król, potwierdza swój dokument ogłaszający 
uchwałę sejmu toruńskiego z 29. Listopada 1576 r., dotyczącą porządku i sposobu płacenia podwód 
z miast i miasteczek. C. t. 337 str, 957. 

1926. W Warszawie 10. Marca 1578 r. Stefan, król, potwierdza przywilej dla księży ormiań- 
^skich lwowskich, wydany przez Henryka Walezego w Krakowie 22. Kwietnia 1574 r. 0. t. 338 
_8tr. 587—595 i t, 377 str. 1176. 

1927. W Warszawie 12. Marca 1578 r. Stefan, król, przekazuje  spór plebana  sokolniekiego, 
Stanisława Kurowy  z wójtem tamtejszym o ogrody, łąki i role swoim rewizorom.  T. t.  22 str. 216. 

1928. W Warszawie 28. Marca 1578 r. Stefan, król,  uwalnia  mieszczan  śniatyńskich , nara- 
onych na rozliczne niebezpieczeństwa, od ciężarów publicznych po wieczne czasy. 0. t. 337 str. 823. 

1929. W Warszawie 7. Kwietnia 1578 r. Stefan, król,  dzieli spadek  po  Jerzym  Rozenbergu 
aiędzy krewnych zmarłego. C. t. 338 str. 904—5. 

1930. We  Lwowie  24.  Kwietnia 1578 r. Przebieg procesu Marcina  Kowalewskiego przeciw 
Ikowi Szamborowi o zadanie ran. G. t. 338 str. 549—566. 

1931. We Lwowie 16. Maja 1578 r. Stefan, kroi, nadaje przywileje Żydom miasta Jaworowa, 
t. 338 str. 680—681, 


128 

1932. We Lwowie 18. Maja 1578 r. Stefan, król, zatwierdza dokument Andrzeja z Szamotuł 
wydany w Jaworowie 1. Maja 1408 r. i (dosłownie przytoczone) „sprawy rzemiosła szewskiego" 
w Jaworowie. 0. t. 378 str. 2310—2317. 

1933. We Lwowie 22. Maja 1578 r. Stefan, król, potwierdza dokument Zygmunta Augusta, 
wydany w Lublinie 2. Lipca 1569 r. dla miasta Jaworowa. C. t. 361 str. 575. 

1934. We Lwowie 23. Maja 1578 r. Stefan, król, rozsądza sprawę mieszczan szczerzeckich 
z Bartłomiejem Wargockim, plebanem tamtejszym. C. t. 341 str. 785. 

1935. We Lwowie 23. Maja 1578 r. Stefan, król, wzywa Katarzynę z Drohojowa, wdowę po 
Janie Herburcie, dzierżawcy Mościsk, ażeby poddanych nie uciskała robocizną i podwyższeniem łano- 
wego. 0. t. 337 str. 766. 

1936. We Lwowie 27. Maja 1578 r. Stefan, król, zgadza się na przyzwolenie udzielone 
przez Stanisława Herburta, kasztelana lwowskiego, wybudowania cerkwi w Berezynce. 0. t. 545 
str. 2522. 

1937. We Lwowie 31. Maja 1578 r. Stefan, król, zatwierdza dokument Jana z Kamionacza 
wydany w Hruszowej 24. Czerwca 1531 r. dla wsi Hruszowej i Litynie. G. t. 384 str. 654 i t. 387 
str. 1245. 

1938. We Lwowie 3. Czerwca 1578 r. Stefan, król, dołącza do wsi Zeniowa obszar „pastewnik 
nowy" i daje go w dożywocie Janowi i Elżbiecie Czarnowskim. C. t. 344 str. 38 — 40. 

1939. We Lwowie 3. Czerwca 1578 r. Stefan, król, zezwala Mikołajowi Pieczychoyskiemu 
wrąb w lasach kamioneckich. T. t. 155 str. 7. 

1940. We Lwowie 7. Czerwca 1578 r, Stefan, król, odracza wyrok banicyi wydany na Jana 
Borssowskiego. C. t. 337 str. 803. 

1941. We Lwowie 9. Czerwca 1578 r. Stefan, król, wydaje wyrok w sprawie rajców lwowskich 
z Mikołajem Herburtem, starostą lwowskim, o skład soli, cechy, ryby solone i t. d. C. t. 337 
str. 1310. 

1942. We Lwowie 9. Czerwca 1578 r. Stefan, król, wydaje wyrok w sporze starosty lwowskiego, 
Mikołaja Herburta, z rajcami lwowskimi o obiór rajców. C. t. 337 str. 1305. 

1943. We Lwowie 9. Czerwca 1578 r. Stefan, król, wyrokuje w sprawie Herburta Mikołaja, 
starosty lwowskiego, z rajcami lwowskimi o młyn na przedmieściu krakowskiem położony. C. t. 337 
str. 1294. 

1944. We Lwowie 9. Czerwca 1578 r. Stefan, król, rozstrzyga spór między Herburtem, starostą 
lwowskim, a rajcami miasta o młyn zimnowodzki. C. t. 337 str. 1296. 

1945. We Lwowie 10. Czerwca 1578 r. Stefan, król, ustanawia porządek i sposób płacenia 
podatków dla wszystkich stanów. C. t. 337 str. 988 — 1011. 

1946. We Lwowie 11. Czerwca 1578 r. Stefan, król, potwierdza przywilej przez Mikołaja 
Sieniawskiego, kasztelana kamienieckiego, wydany w Stryju 7. Sierpnia 1576 r. Andrzejowi Wołoszczy- 
cowi. T. t. 54 str. 540—545. 

1947. We Lwowie 12. Czerwca 1578 r. Stefan, król, uwalnia mieszkańców spalonego ze 
szczętem Śniatyna od wszystkich ciężarów publicznych. C. t. 337 str. 823. 

1948. We Lwowie 12. Czerwca 1578 r. Stefan, król, wydaje wyrok w sporze między Mikołajem 
Herburtem, starostą, a rajcami Iwowkimi o uwięzienie mieszczan i t. p. C. t. 337 str. 1308. 

1949. We Lwowie 12. Czerwca 1578 r. Stefan, król, wydaje wyrok w sporze Mikołaja Her- 
burta, starosty, z rajcami lwowskimi o wnoszenie zapisów do aktów grodzkich, obronę mieszczan itd. 
C. t, 337 str. 1283. 


129 

1950. We Lwowie 12. Czerwca 1578 r. Stefan, król, wyrokuje w sporze Herburta Mikołaja, 
Btarosty lwowskiego, i rajców lwowskich o przybyszów, kupców obcych itd. C. t. 337 str. 1292. 

1951. We Lwowie 14. Czerwca 1578 r. Stefan, król, potwierdza przywilej Kazimierza Jagiel- 
Wczyka dla cerkwi św. Mikołaja na przedmieściu Iwowskiem położonej, wydany w Gródku 6. Marca 
1448 r. C. t. 528 str.  1468. 

1952. We Lwowie 14. Czerwca 1578 r. Stefan, król, mianuje Jana Brzozdowskiego, sędziego, 
ana Eychłowskiego, podsędka, Bartłomieja Korytkę, pisarza ziemskich, i Baltazara Ozgę, podstarościego 

'lwowskich,  do  rozpatrzenia  sporu  Macieja  Zimnickiego,  wójta  z Sokolnik, z księdzem Stanisławein 
Kurowy o ogrody, łąki i pola. T. t. 22 str. 215. 

1953. We Lwowie 14. Czerwca 1578 r. Stefan, król, uwiadamia Macieja Zimnickiego, wójta 
sokolnickiego, że mianował komisarzów dla załatwienia sporu jego z miejscowym plebanem. T. t. 22 
str. 219 i C. t. 337 str. 1231. 

1954. We Lwowie 15. Czerwca 1578 r. Stefan, król, daje Jerzemu, bednarzowi, mieszcza- 
ninowi kamienieckiemu, list żelazny. C. t. 204 str. 175 i t. 337 str. 949. 

1955. We Lwowie 15. Czerwca 1578 r. Stefan, król, na przedłożenie Mikołaja Herburta 
z Felsztyna, kasztelana lwowskiego, starosty Samborskiego, żupnika ruskiego, unieważnia przywilej 
Dolinianów, mocą którego województwa bełskie i wołyńskie tylko w Dolinie sól nabywać mogły. C. t. 
337 str. 839 i t. 338 str. 757. 

1956. We Lwowie 20. Czerwca 1578 r. Stefan, król, rozstrzyga spór Mikołaja Herburta, 
starosty, z rajcami lwowskimi o wyznaczenie gospód, zdawanie rachunków z dochodów, podwód, bydło 
chodzące samopas. C. t. 337 str.  1285 — 1291. 

1957. We Lwowie 20. Czerwca 1578 r. Stefan, król, rozstrzyga spór Mikołaja Herburta, 
starosty lwowskiego, z rajcami lwowskimi o uchwały województwa, wykraczających prieciw prawu 
składu itd. C. t. 337 str. 1282. 

1958. We Lwowie 20. Czerwca 1578 r. Stefan, król, potwierdza przywileje kościoła P. Maryi 
w Żydaczowie, a mianowicie Władysława Jagiełły wydany w Gródku 20. Października 1387 r., 
Swidrygiełły z r. 1415 i wyrok Stanisława z Trzebuchowa wydany we Lwowie 15. Czerwca 1474 r. 
C. t. 541 str. 323. 

1959. We Lwowie 21. Czerwca 1578 r. Stefan, król, zatwierdza akt rozgraniczenia dóbr sta- 
rostwa lwowskiego i zakonu kaznodziejskiego. C. t. 382 str. 663. 

i 1960. We  Lwowie  21.  Czerwca  1578  r.  Stefan,  król,  wydaje  wyrok  w sporze  Mikołaja 

[erburta, starosty, z rajcami lwowskimi o jurysdykcyą. C. t. 337 str.  1277. 
19G1. We Lwowie  21.  Czerwca 1578  r.  Stefan,  król,  rozstrzyga  spór Mikołaja Herburta, 
larosty lwowskiego,  z rajcami lwowskimi o kilka kamienie we Lwowie położonych i wieś Malechów. 
I. t. 337 str. 1301. 
1962. We Lwowie 23. Czerwca 1578 r. Stefan, król, udziela Janowi Wolfowiczowi, mieszcza- 
ninowi lwowskiemu, list żelazny. C. t. 204 str. 134 i t. 337 str. 896. 

tl963. We Lwowie  24.  Czerwca 1578 r. Stefan, król,  mianuje  Jerzego, bednarza, mieszcza- 
ina kamienieckiego, opiekunem Marcina i Mikołaja Kaznowskich z Kamieńca. C. t. 204 str. 171. 
1964. We Lwowie 24. Czerwca 1578 r. Stefan, król, potwierdza dokument Kazimierza Jagiel- 
•ńczyka dla kościoła  Św. Mikołaja obrz. greckiego we Lwowie, wydany w Gródku 6. Marca 1448 r. 
. t. 351 str. 429—437. 
1965.  We  Lwowie  25.  Czerwca 1578  r.  Stefan,  król,  potwierdza  dokument Zygmunta 1. 
wydany w Gródku 14. (?) Września 1537 r. dla popów wsi Stradeez. T. t. 55 str. 214. 

17 


130 

1966. We Lwowie 25. Czerwca 1578 r. Stefan, król, potwierdza dokument Piotra Barzego 
z Blozewa, kasztelana przemyskiego, starosty lwowskiego i ziem ruskich głównego, dany we Lwowie 
w Czerwcu 1566 r. dla popa Wołosza i jego potomków. 0. t. 343 str. 72 — 75. 

1967. We Lwowie 25. Czerwca 1578 r. Mikołaj Sieniawski, kasztelan kamieniecki, hetman 
polny i starosta stryjski, oświadcza, że chociaż poddani wsi obu Stirnaw, w starostwie stryjskiem 
położonych, wyrobili sobie listy służebne od króla, przecież listy te dopiero wtedy moc sw% otrzymają, 
gdy on wyrobi ich potwierdzenie od obecnego dzierżawcy tych wsi Iwaśka Jurkowicza, Ormianina, 
mieszczanina lwowskiego. C. t. 338 str. 136. 

1968. We Lwowie 27. Czerwca 1578 r. Stefan, król, nakazuje Konstantemu Korniaktowi, 
głównemu poborcy ziemi ruskiej, ażeby wypłacał regularnie konwentowi Eremitów, reguły św. Bene- 
dykta w Krasnyrastawie, zapisaną im przez Władysława a potwierdzoną przez Alexandra i Zygmunta 
Augusta pensyą roczną. C. t. 337 str. 908. 

1969. We Lwowie 30. Czerwca 1578 r. Stefan, król, uwiadamia Jakóba Rokossowskiego, 
kasztelana szremskiego, podskarbiego dworu swego i przełożonego ceł w Wielko- i Małej Polsce, tudzież 
Konstantego Korniakta, poborcę ceł na Eusi, i w ogóle wszystkich celników, że pozwolił Augustowi, 
ks. Saxonii i elektorowi, zakupić i bez ceł przeprowadzić 600 wołów w przeciągu lat sześciu. C. t. 
338 str. 395. 

1970. We Lwowie 8. Lipca 1578 r. Stefan, król, rozstrzyga sprawę poddanych miasteczka 
Dobrotwora z plebanem tamecznym Tomaszem Zaszultowskim o pobrane przez niego i sprzedane na 
własny użytek woły. C. t. 337 str. 1333. 

1971. We Lwowie 10. Lipca 1578 r. Stefan, król, pozwala Iwaśkowi Bobreckiemu i bratu 
jego postawić młyn w osadzie przez siebie założonej w pobliżu Szczerca i Krasowa. C. t. 343 str. 144. 

1972. We Lwowie 10. Lipca 1578 r. Stefan, król, potwierdza dokument Andrzeja z Górki 
dla popów w Staryczowie i Zaluziu. 0. t. 351 str. 547 — 548. 

1973. We Lwowie 10. Lipca 1578 r. Stefan, król, wywołuje z obiegu fałszywe talary i zakazuje 
przyjmować i płacić talarami szwajcarskimi i niemieckimi. C. t. 337 str. 959. 

1974. We Lwowie 12. Lipca 1578 r. Stefan, król, rozstrzyga spór Mikołaja Herburta, starosty 
lwowskiego, z rajcami miasta o apelaeyą (de rotulis). C. t. 337 str.  1300. 

1975. We Lwowie 12. Lipca 1578 r. Stefan, król, wydaje wyrok w sporze Mikołaja Herburta, 
starosty lwowskiego, z rajcami lwowskimi o sądownictwo z powodu ran i wymiar sprawiedliwości 
przez rajców. C. t. 337 str. 1280. 

1976. We Lwowie 15. Lipca 1578 r. Stefan, król, rozstrzyga spór Mikołaja Herburta, starosty, 
z rajcami lwowskimi o niewykonanie egzekucyi w sprawie młyna zimnowodzkiego. C. t. 337 
str. 1297. 

1977. We Lwowie 16. Lipca 1578 r. Stefan, król, wydaje wyrok w sprawie między rajcami 
lwowskimi a przedmieszczanami halickimi i krakowskimi. C. t. 356 str. 1229 — 1232. 

1978. We Lwowie 18. Lipca 1578 r. Stefan, król, mianuje Lewka z Eozwasza woźnym. 
C. t. 337 str. 1325. 

1979. We Lwowie 22. Lipca 1578 r. Stefan, król, daje Wawrzyńcowi Ginterowi, Jerzemu 
i Gotfrydowi Hernikom list żelazny. C. t. 204 str. 194 i t. 337 str. 1036. 

1980. We Lwowie 23. Lipca 1578 r. Stefan, król, mianuje Jana z Niklowicz woźnym gene- 
ralnym. T. i 22 str. 419—420. 

1981. We Lwowie 27. Lipca 1578 r. Stefan, król, wydaje uniwersał do celników w sprawie 
cła, mającego się pobierać od kupców. C. t. 73 str. 1028 — 1030. 


131 

1982. We Lwowie 28. Lipca 1578 r. Stefan, król, zdejmuje wyrok banicji z Hieronima Krze- 
'> czowskiego, wydany bezprawnie podczas bezkrólewia. C. t. 337 str.  1194. 

1983. We Lwowie 31. Lipca 1578 r. Mikołaj Wolski na Podhajcach, miecznik koronny, starosta 
'krzepicki, kwituje z zarządu  dóbr  podhajeckich  swych  ui-zędników,  Jakóba  Glinkę, Walentego Spa- 

dowskiego, Mikołaja Śladowskiego i Jana Poradowskiego. 0. t. 338 str. 452. 

1984. We Lwowie 3. Sierpnia 1578 r. Stefan, król, daje list bezpieczeństwa Wilhelmowi 
Eobuncz, mieszkańcowi Lwowa. 0. t. 337 str. 1097. 

1985. We Lwowie 4. Sierpnia (?) 1578 r. Stefan, król, rozstrzygając spór między poborcą 
ceł na Eusi a Eohatynem orzeka, że mieszczanie winni są opłacać tylko cło graniczne. G. t. 384 
str. 660 

1986. We Lwowie 6. Sierpnia 1578 r. Stefan, król, nadaje Szymonowi Zołotkowiezowi 
prawem dziedzictwa dworzysko w Zernisczach, w Iwowskiem, zostające w dzierżawie jego. C. t. 343 
str. 271. 

1987. We Lwowie 7. Sierpnia 1578 r. Stefan, król, dyktuje rotę przysięgi dla Żyda Arona, 
w sprawie jego z Turkiem Machmetem. 0. t. 346 str. 1333 — 1334. 

1988. We Lwowie 7. Sierpnia 1578 r. Stefan, król, wydaje wyrok w sprawie między Machme- 
tem, kupcem tureckim, a Aronem, Żydem z Chełma, o cło komory krasnostawskiej. C. t. 348 str. 726 
do 727 i t. 617 str. 338—339. 

1989. We Lwowie 7. Sierpnia 1578 r. Stefan, król, wydaje wyrok w sprawie Machmeta, Turka, 
przeciw Żydowi Pieszakowi o 700 talarów. 0. t. 339 str. 1873. 

1990. We Lwowie 8. Sierpnia 1578 r. Stefan, król, mianuje Stepanowicza z Wielopola woźnym 
generalnym. C. t. 339 str. 1186. 

1991. We Lwowie 15. Sierpnia 1578 r. Stefan, król, deleguje komisarzy do rozpatrzenia sporu 
Herburta Mikołaja, starosty lwowskiego, z dzierżawcami łaźni na krakowskiem za miastem leżącej. 
C. t. 337 str. 1250. 

1992. We Lwowie 15. Sierpnia 1578 r. Stefan, król, rozkazuje Hryciowi Bałabanowi, ażeby 
wypłacił Florianowi Krajewskiemu 30 złp. na okup z niewoli pogańskiej. 0. t. 337 str. 1121. 

1993. We Lwowie 18. Sierpnia 1578 r. Stefan, król, uwiadamia poddanych wsi Dobrzan 
i  Kraszowy,  że  wydelegował  komisarzy  do  jbadania  ich  sporu  z starostą  królewskim.  0.  t.  337 

I^str. 1249. 
^P 1994.  We Lwowie 21.  Sierpnia 1578 r.  Stefan, król,  mianuje  komisarzów, dla rozpatrzenia 

sporu dziedziców wsi Jaśniszcza w Iwowskiem  leżącej  z Mikołajem Herburtem  z Pulsztyna, starostą 
i« lwowskim. C. t. 71 str. 243 — 245. 

I^K 1995.  We  Lwowie  25.  Sierpnia  1578 r.  Stefan,  król,  potwierdza własny  wyrok, wydany 

^pw Warszawie 24. Lutego 1578 r. w sprawie poddanych wsi Smerekowa i Bliszczy wód przeciw staroście 
lwowskiemu Mikołajowi Herburtowi. C. t. 362 str. 1762. 

1996. We Lwowie 25. Sierpnia 1578 r. Stefan, król, nakazuje Janowi Eychlewskiemu, pod- 
sędkowi lwowskiemu, ażeby potrzebne Katarzynie Czemierzyńskiej dekreta i dokumenta natychmiast 
wydał. C. t. 337 str. 1120. 

1097. W^e Lwowie 27. Sierpnia 1578 r. Stefan, król, potwierdza wybór popa, dokonany przez 
■gromadę wsi Sołonki i aprobowany przez starostę lwowskiego Mikołaja Herburta z Fulsztyna. C. t. 373 
Btr. 1993. 

1998. We Lwowie 30. Sierpnia 1578 r. Stefan, król, zalicza Grzegorza, Ormianina z Wilna, 
> poczet mieszczan lwowskich. C. t. 337 str. 1138. 


132 

1999. We Lwowie 11. Września 1578 r. Mikołaj Herburt z Pulsztyna, starosta lwowski, ziem 
ruskich główny, zezwala na wybudowanie karczmy w Zalesiu. T. t. 50 str. 580. 

2000. We Lwowie 12. Września 1578 r. Stefan, król, rozkazuje swemu pokojowcowi Piotrowi 
Strykowskiemu, przełożonemu komory celnej w Kamieńcu i Śniatynie, aby przestrzegał praw i przy- 
wilejów ormiańskich kupców lwowskich. 0. t. 337 str. 1158 i t. 338 str. 372. 

2001. We Lwowie 12. Września 1578 r. Stefan, król, wystawia list bezpieczeństwa mieszczance 
lwowskiej Barbarze Eymarzowej. G. t. 337 str. 1381. 

2002. We Lwowie 13. Września 1578 r. Stefan, król, poleca komisarzom delegowanym do 
rozpatrzenia sporu dziedziców wsi Jaśniseza z starosta lwowskim rozgraniczyć tę wieś od Kokitny. 
C. t. 71 str. 245—247. 

2003. We Lwowie 13. Września 1578 r. Stefan, król, przyjmuje malarza Alberta Stefanów- 
skiego, mieszkańca lwowskiego, w poczet swych sług i pozwala mu we wszystkich ziemiach przebywać. 
0. t. 338 str. 923. 

2004. We Lwowie 15. Września 1578 r. Stefan, król, rozstrzyga spór o granice wsi Porzeeza, 
dzierżawy Jana z Sienna, kasztelana żarnowskiego, z Wielopolem i innemi królewskiemi wsiami. 
C. t. 337 str. 1313. 

2005. We Lwowie 15. Września 1578 r. Stefan, król, mianuje Macieja Barscza, poddanego 
księdza Jakóba Wierzbińskiego, generalnym wszystkich województw i posiadłości woźnym. 0. t. 338 
str. 160. 

2006. Na miejscu sporu 15. Września 1578 r. Eustachy Wołłowiez, kasztelan trocki, Wawrzyniec 
Goślicki, kanonik krakowski i sekretarz królewski, Jan Białoskórski, podczaszy halicki, komisarze 
królewscy, rozgraniczają wieś Jaśniseza od Eokitny. C. t. 71 str. 247 — 251. 

2007. W Kamieńcu 26. Września 1578 r. Mikołaj Serebko arthik Hrehorowicz Asfedor 

Szawni, mieszczanie i kupcy lwowscy, protestują przeciw Piotrowi Strykowskiemu, celnikowi, że wbrew 
przywilejom zmusił ich do opłaty cła. 0. t. 338 str. 73 — 74. 

2008. W Przemyślu 30. Września 1578 r. Stefan, król, mianuje Juśka z Porzeeza woźnym 
ziemskim ziemi ruskiej i innych ziem królestwa. T. t. 22 str. 423. 

2009. W Krakowie 19. Października 1578 r. Stefan, król, odracza wyrok banicyi zapadły przeciw 
Stanisławowi Buckiemu. C. t. 342 str. 1080—1081. 

2010. W Sokolnikach 21. Października 1578 r. Jan Brzozdowski, sędzia, Jan Eychłowski, 
podsędek ziemscy, i Baltazar Ozga, podstarośei lwowscy, wyrokują w sprawie sporu Stanisława 
Kurowy, plebana z Sokolnik, z Maciejem Zimnickim, wójtem tamtejszym. T. t. 22 str. 215. 

2011. W Krakowie 29. Października 1578 r. Stefan, król, polegając na sprawozdaniu umyślnie 
do sprawy tej wydelegowanego Jacentego Młodziejowskiego, pisarza skarbu koronnego, uwiadamia 
Mikołaja Herburta z Felsztyna, starostę lwowskiego, że mieszczanie lwowscy mocą swych przywilejów 
obowiązani są tylko do opłaty szosu. 0. t. 338 str. 344. 

2012. W Krakowie 1. Listopada 1578 r. Stefan, król, zakazuje Piotrowi Strykowskiemu, 
pokojowcowi swemu i poborcy celnemu komory w Kamieńcu i Śniatynie, niepokoić kupców ormiańskich 
lwowskich. 0. t. 338 str. 374. 

2013. W Krakowie 2. Listopada 1578 r. Stefan, król, pozwala m. Łuckowi założyć u siebie 
kapnicę dla wyrabiania wosku. 0. t. 399 str. 867. 

2014. W Krakowie 18. Listopada 1578 r. Stefan, król, wywołuje z obiegu starą monetę 
i zawiadamia stany wszystkie o wypuszczeniu w obieg nowej monety. C. t. 337 str. 1392. 


133 

2015. W Krakowie 20. Listopada 1578 r. Stefan, król, rozkazuje urzędnikom, aby wspierali 
Mikołaja Łączyńskiego, pisarza skarbu koronnego, w zbieraniu pieniędzy do skarbu na podwody. 
C. t. 338 str. 347. 

2016. W Krakowie 3. Grudnia 1578 r. Stefan, król, potwierdza przywilej Kazimierza 
Jagiellończyka, wydany we Lwowie 29. Marca 1469 r. dla kościoła w Kałuszu. C. t. 475 
str. 1121—1127. 

2017. W Krakowie 22. Grudnia 1578 r. Stefan, król, mianuje Jakóba Madeja z Kozielnik 
woźnym głównym koronnym. 0. t. 33S str. 892. 

2018. W Krakowie 30. Grudnia 1578 r. Stefan, król, nakazuje burmistrzowi, rajcom, wójtowi 
i ławnikom lwowskim pod karą 1000 zł. węg., aby wymierzyli sprawiedliwość Annie Cieszkowskiej, 
mieszczance lwowskiej. 0. t. 338 str. 101. 

2019. We Lwowie I. Stycznia 1579 r. Mikołaj Herburt, starosta lwowski i ziem 
ruskich generalny, pozwala Jakóbowi Oziarnowskiemu osadzić ponownie wieś Eokitnę. C. t. 348 
str. 150. 

2020. W Przemyślu 20. Stycznia 1579 r. Barbara ze Strzelczysk, żona Jana Boratyńskiego 
z Boratyna, chorążego ziemi przemyskiej, w obecności męża, Krzysztofa Łysakowskiego i Marcina 
Ostrowskiego, pisarza ziemskiego przemyskiego, który do napisania tego aktu wydelegował Kihana 
Drohojowskiego z Drohojowa, kwituje męża z 3000 zł. zapisanych jej na Hussakowie. 0. t. 388 
str. 621 — 622. 

2021. W Przemyślu 20. Stycznia 1579 r. Jan Boratyński z Boratyna, chorąży ziemi 
przemyskiej, zapisuje i oddaje w posiadanie dobra swe, miasto Hussaków, tudzież wsi Złoczkowice, 
Bojowiec, Hosscisławice, Homkowice, Eudy, część Myskatyczych, Tamanowice, których dzierżawcą, 
skutkiem obligu, jest Walenty Niesmieński, Konstantemu Korniaktowi, poborcy ceł ziemi ruskiej. 
C. t. 338 str. 614. 

2022. W Przemyślu 20. Stycznia 1579 r. Barbara ze Strzelczysk, żona Jana Boratyńskiego, 
w obecności męża, Krzysztofa Łysakowskiego i Marcina Ostrowskiego, pisarza ziemskiego przemyskiego, 
który do pisania aktu tego w sądzie wydelegował Kiliana Drohojowskiego z Drohojowa, zeznaje, że 
zrzeka się wszelkich praw do wyżej wymienionych dóbr. C. t. 338 str. 618. 

2023. W Przemyślu 20. Stycznia 1579 r. Barbara ze Strzelczysk, żona Jana Boratyńskiego 
z Boratyna, chorążego ziemi przemyskiej, w obecności męża, Krzysztofa Łysakowskiego, i Marcina 
Ostrowskiego, pisarza ziemskiego przemyskiego, który do napisania tego aktu wydelegował Kiliana 
Drohojowskiego z Drohojowa, w swem i spadkobierców swych imieniu zrzeka się praw do dóbr 
Hussakowa z przyległościami, zapisanych przez męża jej Konstantemu Korniaktowi, poborcy ceł ruskich, 
a to pod zakładem 40.000 zł. polskich. C, t. 338 str. 618—621. 

2024. W Warszawie 20. Stycznia 1579 r. Stefan, król, nakazuje Mikołajowi Brzeskiemu, 
staroście kamienieckiemu i podolskiemu generalnemu, aby Sebastyana Schendol, puszkarza kamienieckiego, 
którego był oddalił dla starości, napowrót przyjął i pensyą mu płacił. C. t. 338 str. 59. 

2025. W Warszawie 26. Stycznia 1579 r. Stefan, król, odracza wyrok banicyi, ferowany przez 
sąd grodzki lwowski na Baltazara Leśniowskiego z powodu niezapłacenia 100 złt. Katarzynie, wdowie 
po Mikołaju Karaprzowskim, na przeciąg 6 miesięcy.  0. t. 338 str. 366. 

2026. W Warszawie 30. Stycznia 1579 r. Stefan , król , rozkazuje Herburtowi z Felsztyna, 
staroście lwowskiemu, aby w obecności komornika królewskiego Kaspra Zebrzydowskiego i plenipotenta 
Turczyna Idzego Imbrehema, starał się ściągnąć od Szymona Dąbrowskiego 220 czerw, złt., które 
winien temuż Turczynowi za okup z niewoli tatarskiej. C. t. 338 str. 94, 


134 

2027. W Warszawie 30. Stycznia 1579 r. Stefan, icról, nakazuje urzędniicom , aby pomogli 
Adzihelekowi, Turczynowi, kupcowi białogrodzkiemu, do odebrania pieniędzy od tych, których własnym 
kosztem z niewoli tatarskiej  wykupił.  C. t. 338 str. 90. 

2028. W Warszawie 1. Lutego 1579 r. Stefan, król, uwalnia Owaka, Ormianina, mieszczanina 
kamienieckiego, od sądownictwa miejskiego i starościńskiego, poddajije go jedynie sądownictwu wojewody 
ruskiego. 0. t. 338 str. 82. 

2029. W Haliczu 2. Lutego 1579 r. Jan Polanowski kwituje Stanisława Włodka z Hermanowa 
z 1400 złt. pol. zapłaconych mu przez Jana Boczkowskiego. C. t. 338 str. 87. 

2030. W Sanoku 4. Lutego 1579 r. Jerzy Mniszech z Wielkich Kunczyc, krajczy koronny, 
sanocki, rohatyński i t. d. starosta, ogłasza przebieg procesu prowadzonego na roczkach sanockich 
7. Stycznia 1579 r. i 4. Lutego 1579 r. migdzy Malchiorem Chwalem, powodem, a Stanisławem 
Koteckim, oskarżonym, o 1000 złt. pol.  C. t. 338 str. 65—69. 

2031. We Lwowie 21. Lutego 1579 r. Gabriel Awedik, Ormianin, mieszczanin i kupiec 
lwowski, oblatuje ze swych ksiąg kupieckich rachunek pobranych towarów przez Jana Dawidowskiego. 
0. t. 338 str. 103. 

2032. W Trembowli 23. Lutego 1579 r. Jan Jutrowski odstępuje wszelkie swe pretensye 
do Jana Kamienieckiego, wyjąwszy pretensyą do wsi Eaniowa, na rzecz Macieja Gronowskiego. 
0. t. 338 str. 113. 

2033. W Warszawie w Lutym 1579 r. Stefan, król, daje glejt jednoroczny Nowakowi Mate- 
jowiezowi, Ormianinowi, mieszczaninowi kamienieckiemu.  C. t. 338 str. 83. 

2034. We Lwowie 6. Marca 1579 r. Konstanty Korniakt, celnik ziem ruskich, nakazuje 
arendarzom na wszelkich komorach myt ruskich, aby przestrzegali przywilejów Żydów bełskich. 
C, t. 338 str. 122. 

2035. W Wilnie 6. Marca 1579 r. Stefan, król, przykazuje poborcom województw małopolskich, 
aby spiesznie wybrali pieniądze na wojnę potrzebne. 0. t. 338 str. 640—41. 

2036. W Haliczu 18. Marca 1579 r.  Adam  ski,  wsi  Chlewiczyna  dziedzic,  uwalnia 

z więzienia i kwituje z wynagrodzenia szkody Stanisława Eadwankowicza. 0. t. 338 str.  148. 

2037. W Wilnie 20. Marca 1579 r. Stefan, król, nakazuje Mikołajowi Herburtowi z Felsztyna, 
staroście lwowskiemu , aby nie stawiał żadnych przeszkód komisarzom królewskim , wysłanym do 
oszacowania młyna koło Zboisk na rzecz Krzysztofa, Ormianina lwowskiego i tłumacza tureckiego. 
0. t. 338 str. 69. 

2038. W Wilnie 26. Marca 1579 r. Stefan, król, wzywa starostów i poborców województw 
kijowskiego , ruskiego , wołyńskiego , podolskiego , bełskiego i bracławskiego , aby przyspieszyli pobór 
pieniędzy, gdyż król w obec zamiaru ukończenia wojny moskiewskiej potrzebuje ich do wypłaty 
żołdu. 0. t. 338 str. 671. 

2039. W Wilnie 10. Kwietnia 1579 r. Stefan, król, nakazuje Walentemu Orzechowskiemu, 
sędziemu, Hieronimowi Ohmieleckiemu , podsędkowi, Marcinowi Ostrowskiemu, pisarzowi ziemskim 
przemyskim, aby wydali Janowi, Sebastyanowi i Jakóbowi Czarnowskim scrutinium w sprawie zabicia 
Stanisława  Czarnowskiego,  brata  ich rodzonego, przez Andrzeja Grochowskiego. 0. t. 338 str. 512. 

2040. W Wilnie 13. Kwietnia 1579 r. Stefan, król, zakazuje uniwersałem wszczynać w Wo- 
łoszezyźnie rozruchy, narażające na niebezpieczeństwo wojny tureckiej.  C. t. 338 str. 645—6. 

2041. W Wilnie 17. Kwietnia 1579 r. Stefan, król, uwalnia od banicyi Baltazara Leśniowskiego, 
łowczego lwowskiego, skazanego przez sąd lwowski w procesie z Katarzyną Karapczowską , wdową 
po Mikołaju, cześniku kamienieckim, o 100 złt.  C. t. 338 str. 850. 


135 


2042. We Lwowie 19. Kwietnia 1579 r. Jakób Mieskowski, rajca lwowski, w imienia wJasnem 
i innych rajców oświadcza, że nie ma pretensji do Laiiodowskiego Aleksandra i synów, ani 
do Stanisława Podoleckiego za uderzenia w głowę i rany zadane w Sichowie i Żubrzy. T. t. 22 
str. 421. 

2043. W Kamieńcu 27. Kwietnia 1579 r. Mikołaj Brzeski z Brześcia, kamieniecki i podolski 
starosta, uposaża zbudowany przez siebie kościół w Smotryczu i daje prezentę Tomaszowi Gyntarowi. 
C. t. 364 str. 103-7. 

2044. We Lwowie 30. Kwietnia 1579 r. Jan Brzozdowski z Wołkowa, sędzia, i Jan Eychłowski 
z Rychłowic, podsędek ziemscy lwowscy, ogłaszają przebieg procesu Walentego Ostrowskiego przeciw 
Zofii,  żonie Jana Hlebowicza, kasztelana  mińskiego.  0.  t. 338 str. 705—710, 710—715, 716 — 723. 

2045. We Lwowie 30. Kwietnia 1579 r. Jan Brzozdowski z Wołkowa, sędzia, i Jan Eychłowski, 
podsędek ziemscy lwowscy, ogłaszają wyrok ferowany w sprawie Jana Ożygałki z Rzemienowa przeciw 
Janowi Kucharskiemu o zniszczenie płotów.  0.  t. 338 str. 381 — 386. 

2046. W Wilnie 5. Maja 1579 r. Stefan, król, uwalnia Mikołaja Sieniawskiego , kasztelana 
kamienieckiego, hetmana kor., od stawania przed sądami w czasie wyprawy moskiewskiej. C. t. 338 
str. 800. 

2047. W Wilnie 19. Maja 1579 r. Stefan, król, nakazuje starostom i poborcom spieszne 
wybranie pieniędzy na wojnę przeciw Moskwie uchwalonych.  0. t. 338 str. 915 — 6. 

2048. W Wilnie 29. Maja 1579 r. Stefan, król, z uwagi, że Mikołaj Herburt z Felsztyna 
i na Dziedziłowie dziedzic, chorąży lwowski, służy obecnie w wojnie moskiewskiej z 150 jazdy, 
uwalnia jego, tudzież pupilkę jego, córkę niegdyś barskiego starosty, na przeciąg wojny od stawania 
przed sądami. C. t. 338 str. 780—781. 

2049. W Wilnie 30. Maja 1579 r. Stefan, król, nadaje Joachimowi Wysockiemu, pisarzowi 
kancelaryi koronnej, popostwo w cerkwi św. Mikołaja we Lwowie, opróżnione przez śmierć Stefana 
Mikulnickiego. C. t. 343 str. 546. 

2050. W Wilnie 1579 r. Stefan, król, zakazuje dzierżawcom królewszczyzn bez osobnego swego 
zezwolenia wyrąbywać lasy i spławiać do Gdańska towary leśne. C. t. 338 str. 641 — 2. 

2051. W Lublinie 2. Lipca 1579 r. Trybunał lubelski wydaje wyrok w sprawie Adama 
Dobrzyńskiego przeciw Pawłowi Ciemierzyńskiemu z Ciemierzyniec.  0. t. 338 str. 895 — 901. 

2052. W Lublinie 7. Lipca 1579 r. Wyrok trybunału lubelskiego w sprawie Malchiora Chwalą 
przeciw Stanisławowi Koteckiemu z Orpina, synowi niegdyś Piotra. 0. t. 338 str. 886 — 888. 

2053. We Lwowie 15. Lipca 1579 r. Mikołaj Sieniawskł z Sieniawy, kasztelan kamieniecki, 
hetman polny koronny, starosta stryjski. wydzierżawia Iwaśkowi Jurkowiczowi, Ormianinowi i mieszcza- 
ninowi lwowskiemu, Wyższe i Niższe Styniawy w powiecie stryjskim.  C. t. 343 str. 251. 

2054. W Lublinie 16. Lipca 1579 r. Trybunał lubelski z uwagi, że wielu sędziów odjechało 
a inni są bardzo zmęczeni, odracza wszelkie sprawy województw ruskich do następnych roków. 
C. t. 338 str. 933. 

2055. WLubHnie 16. Lipca 1579 r. Trybunał lubelski znosi wyrok sądu lwowskiego w sprawie 
Pawła Eokotowskiego. 0. t. 338 str. 935. 

2056. We Lwowie 21. Lipca 1579 r. Mikołaj Sieniawski z Sieniawy, kasztelan kamieniecki, 
hetman polny koronny i starosta stryjski, zabezpiecza Iwaśkowi Jurkowiczowi, Ormianinowi, mieszcza- 
ninowi lwowskiemu, że po zapłaceniu sumy 7000 złt. będzie mógł z dóbr Sieniawskiego bez przeszkody 
z rzeczami swemi odjechać. C. t. 338 str. 922. 

2057. Na stacyi koło Postaw 22. Lipca 1579 r. Stefan, król, oznajmia burmistrzowi i rajcom 


136 

lwowskim, że darował dom Szymona Kinosta, mieszczanina lwowskiego, w którym mieszkał Leonard, 
złotnik, Stanisławowi Żółkiewskiemu, swemu sekretarzowi. C. t. 204 str. 377 i t. 338 str. 502. 

2058. W Lublinie 28. Lipca 1579 r. Jan Brzozowski, podkomorzy bialski i deputat do 
trybunału lubelskiego, protestuje przeciw małej liczbie deputatów trybunału. 0. t. 338 str. 379. 

2059. W Świrzu w Lipcu 1579 r. Stefan, król, uwiadamia Mikołaja Herburta z Felsztyna, 
starostę lwowskiego, że na prośbę Steczka Srokowskiego , którego życiu zagrażać ma Konstanty 
Korniakt, przełożony ceł na Kusi, ustanowił w sprawie tej wadyum 4000 złt. pol. 0. t. 338 
str. 415. 

2060. W Stryju 2. Sierpnia 1579 r. Sebastyan Mysłowski, podstarości stryjski, kwituje 
Iwaśka, Jurkowego syna, dzierżawcę stynawskiego, z 2 dni roboty.  G. t. 338 str. 599. 

2061. W obozie pod Połockiem 9. Sierpnia 1579 r. Stefan, król, nakazuje Mikołajowi Herburtowi 
z Felsztyna, staroście lwowskiemu, uwolnić szlachcica, oddanego mu do więzienia przez Jana Tarłę 
z Szczekarzowic, wojewodę lubelskiego, bo więzień ten ma być użyteczny na wojnie. C. t. 338 
str. 464. 

2062. W obozie pod Połockiem 10. Sierpnia 1579 r. Stefan, król, zakazuje s^dom rozpatrywać 
sprawy i wydawać wyroki na tych , którzy służą wojskowo w czasie obecnej wyprawy. 0. t. 338 
str. 455—6 i 457. 

2063. W obozie pod Połockiem 10. Sierpnia 1579 r. Stefan, król, dowiedziawszy się, że ei, 
którzy się z nim udali na wojnę moskiewską, ponoszą szkodę w domu, stanowi środki zaradcze 
przeciw temu.  0. t. 204 str. 334—336. 

2064. W obozie pod Połockiem 20. Sierpnia 1579 r. Stefan, król, nakazuje Siecińskiemu, 
swemu pokojowcowi, aby oddał Prokopowi Easkowi w posiadanie królewszczyzny Lan .... w Iwowskiem 
i Ostrów z Demeskowem w halickiem. 0. t. 338 str. 530. 

2065. Pod Połockiem 16. Września 1579 r. Stefan, król, oznajmia dzierżawcom wsi król. 
Adrinkowce, Onyszkowce w województwie ruskiem, że pozwolił Marcinowi Czuryle wykupie z ich 
rąk te wsi.  0. t. 204 str. 373 i t. 338 str. 500. 

2066. W Warszawie 23. Listopada 1579 r. Stefan, król, daje Pawłowi Sezerbiczowi, pisarzowi 
miejskiemu lwowskiemu, glejt na jeden rok, jednakże z obowiązkiem stawania w razie potrzeby 
w sądach.  T. t. 23 str. 164. 

2067. W Warszawie 15. Grudnia 1579 r. Stefan, król, nakazuje Mikołajowi Herburtowi 
z Pulsztyna, ażeby na wezwanie podkomorzego, stanął na oznaczonem miejscu, dla rozgraniczenia wsi 
Czeszki i Kozielniki, należących do konwentu Franciszkanów od wsi Sichowa i Żubrzy, własności 
rajców lwowskich. C, t. 339 str. 1917. 

2068. W Warszawie 15. Grudnia 1579 r. Stefan, król, poleca rajcom lwowskim stanąć na 
wezwanie podkomorzego, dla rozgraniczenia ich wsi Sichowa i Żubrzy od wsi konwentu franciszkań- 
skiego Czeszek i Kozielnik. G. t. 339 str  1918. 

2069. W Warszawie 22. Grudnia 1579 r. Stefan, król, potwierdza dokument wydany we 
Lwowie 1. Października 1397 r. przez Władysława Jagiełłę dla Szczerca. C. t. 555 str. 1141 
i t. 560 str. 2370—2375. 

2070. (1579 r.) Jan Brzozdowski z Wołkowa, sędzia, i Jan Eychłowski, podsędek ziemscy 
lwowscy, ogłaszają wyrok w sprawie Justyny z Dalejowa, żony w 2iem małż. Jana Mańkowskiego 
przeciw Piotrowi Kamodziejskiemu  o 15000 złt. G, t. 338 str. 388. 

2071. W Warszawie 1. Stycznia 1580 r. Stefan, król, wystawia list bezpieczeństwa Łukaszowi 
Ortowi. C. t. 340 str. 634. 


137 

2072. W Warszawie 2. Stycznia 1580 r. Stefan, król, potwierdza Krzysztofowi, Ormianinowi, 
należytość sum wydanych na młyn na podzamczu Iwowskiem naprzeciw Zboisk leżący, które to sumy 
taxatorowie królewscy przez sejm wydelegowani przyznali.  C. t. 46 str. 892—898. 

2073. W Warszawie 2. Stycznia 1580 r. Stefan, król, potwierdza przywilej Zygmunta Augusta, 
dany Żydom w Piotrkowie 11. Grudnia 1548 r.  C. t. 461 str. 53—70. 

2074. W Warszawie 3. Stycznia 1580 r. Stefan, król, uwiadamia urzędy, że nadał Stanisławowi 
Herburtowi z Fulsztyna prawo rozwożenia soli po wszystkich prowincyach królestwa i wzywa, aby 
mu nie stawiano w tem przeszkód. 0. t. 339 str.  1900. 

2075. W Warszawie 3. Stycznia 1580 r. Stefan, król, ogłasza konstytueya o wybieraniu 
podatków. 0. t. 338 str. 29—47. 

2076. W Warszawie 4. Stycznia 1580 r. Stefan, król, postanawia, żeby wierzyciele nie 
upominali się przez czas wyprawy moskiewskiej o swoje wierzytelności u tych dłużników, którzy 
wyruszyli na wyprawę. 0. t. 339 str. 1115. 

2077. W Warszawie II. Stycznia 1580 r. Stefan, król, zabrania Stanisławowi Herburtowi 
z Felsztyna, kasztelanowi lwowskiemu, Samborskiemu staroście, przełożonemu żup, przeszkadzać 
Wiktorowi Kowalskiemu, dzierżawcy sołtystwa we wsi Nahojowice, w pobieraniu należnych mu 
danin.  T. t. 73 str. 652. 

2078. W Warszawie 12. Stycznia 1580 r. Stefan, król, rozstrzyga spór między Janem 
Lechnikiem a Maciejem Kapinosem, mieszczanami doliniańskimi, o miedź znalezioną przez Kapinosa 
i Lechnikowi sprzedaną.  C. t. 339 str. 1330. 

2079. W Warszawie 12. Stycznia 1580 r. Stefan, król, ustanawia porządek i sposób płacenia 
drugiej kwarty podatku na wojnę moskiewską.  C. t, 339 str.  1113. 

2080. W Warszawie 12. Stycznia 1580 r. Stefan, król, nakazuje Mikołajowi Herburtowi 
z Fulsztyna, staroście lwowskiemu, ażeby zrobiony na publicznej drodze staw rybny spuścił i drogę 
do użytku publicznego oddał. 0. t. 339 str. 1055. 

2081. W Warszawie 16. Stycznia 1580 r. Stefan, król, daje Steczkowi z Kobylnicy glejt 
na rok. C. t. 339 str. 1888. 

2082. W Warszawie 22. Stycznia 1580 r. Stefan, król, poleca Mikołajowi Herburtowi z Fulsztyna, 
aby w razie spotkania Samuela Zborowskiego w ziemi lwowskiej  tegoż schwytał i podług praw ukarał. 

^C. t. 339 str. 1938. 

^K 2083. W Warszawie 22. Stycznia 1580 r. Stefan, król,  poleca szlachcie obwodu lwowskiego, 

^■aby zawezwana przez  swego  starostę  bezzwłocznie  udzieliła  mu  pomocy potrzebnej  do schwytania 

H Samuela Zborowskiego. C. t. 339 str.  1940. 

^F 2084. W Warszawie 26. Stycznia  1580  r.  Stefan,  król,  poleca  Janowi  Płazie,  staroście 

lubaczowskiemu, ażeby bronił  mieszczanina  z Kobylnicy Steczka od krzywd wyrządzanych  mu przez 

Jerzego Fredrę. C. t. 339  str. 1889. 
.^^ 2085. W Warszawie 31. Stycznia 1580 r.  Stefan,  król,  rozkazuje  poddanym  wsi  Darowic 

l^^i  Witoszyniec,  ażeby  posłusznymi  byli  Stanisławowi  Żółkiewskiemu,  dzierżawcy  medynieckiemu. 

C. t. 339 str. 1877. 
iimł 2086. W Warszawie w Styczniu 1580 r.  Stefan,  król,  wydaje rozporządzenie przeciw tym, 

^^Hltórzy swawolnem wtargnięciem w ziemie sąsiednie gwałcą przymierza.  C. t. 339 str. 1117. 
|H| 2087. W Warszawie 2.  Lutego 1580  r.  Stefan,  król,  nadaje  Żydom  lwowskim  wolności 

handlowe. C. t. 342 str. 1218—1220. 

2088. W Warszawie 3. (?) Lutego 1580 r.  Stefan,  król,  powodowany sporem sokołowskich 

18 


138 

mieszczan z celnikiem Eusi Konstantym Korneadem potwierdza przywileje tychże mieszczan, uwalniające 
ich od opłaty ceł. C. t. 338 str. 48. 

2089. W Warszawie 6. Lutego 1580 r. Stefan, król, wzywa rajców Lwowa, ażeby wymie- 
rzyli sprawiedliwość Jakóbowi Maleskierau w sporze z Pawłem Bergerem, mieszczaninem opawskim. 
0. t. 340 str. 802. 

2090. W Warszawie 8. Lutego 1580 r. Stefan, król, nakazuje urzędnikom pogranicznym, aby 
chwytali wywożących za granicę Epltej srebro. 0. t. 338 str. 47. 

2091. W Warszawie 10. Lutego 1580 r, Stefan, król, ustanawia porządek i sposób wybiera- 
nia pieszych dla potrzeby moskiewskiej. 0. t. 339 str.  1590. 

2092. W Warszawie 16. Lutego 1580 r. Stefan, król, odracza wszystkie sprawy przed sąd 
królewski należące  0. t. 339 str.  1495. 

2093. W Grodnie 4. Marca 1580 r. Stefan, król, poleca Sebastyanowi Żórawinskiemu, pod- 
komorzemu halickiemu, i Stanisławowi Żółkiewskiemu, podstarościemu bełskiemu, Janowi Eychłow- 
skiemu, podsędkowi lwowskiemu, Janowi Grabowskiemu, podstarościemu gródeckiemu, i Mikołajowi 
Baczyńskiemu, pisarzowi skarbu kor., aby obejrzeli staw w Biłce królewskiej, o który toczą spór 
Mikołaj Trzebiński z Mikołajem Herburtem, starostą lwowskim. 0. t. 339 str. 1263 i t. 348 
str.  G38— G39. 

2094. W Grodnie 4. Marca 1580 r. Stefan, król, wyznacza rewizorów w sprawie sporu rajców 
Lwowa z starostą lwowskim Mikołajem z Fulsztyna Herburtem. C. t. 339 str.  1495. 

2095. W Grodnie 14. Marca 1580 r. Stefan,  król,  wydaje  rożka? do starostw i wszystkich 
innych urzędów, ażeby tych ludzi, którzy wziąwszy pieniądze od rotmistrzów  ani  do  służby się nie 
zgłosili, ani pieniędzy tych nie zwrócili, karali więzieniem, dopóki nie odsłużą w wojsku lub pieniędzy 
nie zwrócą do skarbu. 0. t. 339 str.  1660. 

2096. W Grodnie 24. Marca 1580 r. Stefan, król, uwalnia Stanisława Żółkiewskiego, biorącego 
udział w wyprawie wojennej, od stawania przed sądami. C. t. 339 str.  1798. 

2097. W Didatyczach 2. Kwietnia 1580 r. Jan Boczkowski z Woszczaniec sprzedaje młyn 
we wsi Koczarzynie z przynależnem doń polem Tymkowi  z Porsnej za 110 złt   0. t. 345 str. 200. 

2098. W Grodnie 2. Kwietnia 1580 r. Stefan, król, odracza wyrok banicyi wydany na Sta- 
nisława Ostrowskiego. 0. t. 339 str. 1242. 

2099. W Wilnie 27. Kwietnia 1580 r. Stefan, król, uwalnia Mikołaja ze Sieniawy, bawiącego 
przy królu na wyprawie moskiewskiej, od stawania na terminach sądowych. G. t. 339 str. 1724. 

2100. W Jasach 30. Kwietnia 1580 r. Jankuł, wojewoda mołdawski, pozwala kupcom polskim 
bez przeszkód jeździe z towarami do krajów jego. 0. t. 339 str.  1809. 

2101. W Wilnie 15. Maja 1580 r. Stefan, król, nakazuje urzędom granicznym, ażeby nie 
przepuszczali z kraju przez granicę kupców wiozących ze sobą złoto lub srebro w sztabach, blachach 
lub naczyniach. 0. t. 339 str. 1779. 

2102. W Wilnie 16. Maja 1580 r. Stefan, król, wydaje rozporządzenie w sprawie leż zimo- 
wych dla wojska. G. t. 339 str. 1631. 

2103. W Wilnie 26. Maja 1580 r. Stefan, król, bierze w opiekę Mikołaja Danasia. C. t. 339 
str. 1782. 

2104. W Wilnie 6. Czerwca 1580 r. Stefan, król, poleca szlachcie ruskiej składać bez oporu 
czopowe do rąk poborcy Baltazara Leśniowskiego, łowczego lwowskiego. 0. t. 340 str. 641. 

2105. W Wilnie 6. Czerwca 1580 r. Stefan, król, przykazuje Prokopowi Easzce, sędziemu 
halickiemu, lwowskiemu, żydaczowskiemu, trembowelskiemu poborcy podatków, aby nie przeszkadzał 
Baltazarowi Leśniowskiemu w poborze czopowego. C. t. 340 str. 636. 


i 


139 

2106. W Wilnie 6. Czerwca 1580 r. Stefan, król, poleca Mikołajowi Herburtowi z Fulsztyna, 
staroście lwowskiemu, wspierać Baltazara Leśniowskiego w poborze czopowego. C. t. 340 str. 637. 

2107. W Wilnie 7. Czerwca 1580 r. Stefan, król, przyjmuje Zacharyasza, Ormianina, szewca. 
w poczet poddanych królestwa. C. t. 343 str. 754. 

2108. W Wilnie 8. Czerwca 1580 r. Stefan, król, zakazuje Kilianowi Drohojowskiemu, prze- 
myskiemu i sanockiemu poborcy podatków, przeszkadzać Baltazarowi Leśniewskiemu w poborze czo- 
powego. C. t. 340 str. 637. 

2109. W Wilnie 10. Czerwca 1580 r. Stefan, król, napomina starostę drohobyckiego Pawła 
Uchańskiego, aby nie czynił krzywdy Andrzejowi, łowczemu lubelskiemu, i Krzysztofowi Lassotom 
z Łopiennik z okazyi sporu granicznego. 0. t. 340 str. 659. 

2110. W Wilnie 10. Czerwca 1580 r. Stefan, król, napomina Mikołaja Sieniawskiego, kaszte- 
lana kamienieckiego i starostę stryjskiego, ażeby nie czynił krzywd Andrzejowi, łowczemu lubelskiemu, 
i Krzysztofowi Lassotom z Łopiennik z okazyi sporu o granice. C. t. 340 str. 658. 

2111. W Biłce Królewskiej 10. Czerwca 1580 r. Sebastyan Żórawiński z Chodorowstawu, 
podkomorzy halicki, i inni komisarze królewscy zdaj^ królowi sprawę z rozpatrzenia sporu między 
Mikołajem Trzebińskim a Mikołajem Herburtem, starostą lwowskim, o staw w Biłce Królewskiej. 
C. t. 339 str.  1260 i t. 348 str. 638. 

2112. W Brzeżanach 20. Czerwca 1580 r. Hieronim Sieniawski, wojewoda ruski, halicki 
i kołomyjski starosta, i Jan Sieniawski, bracia, dzielą się dobrami i zamkiem brzeżańskiemi. T. t. 23 
str. 165. 

2113. W obozie pod 13. Lipca 1580 r. Stefan, król, uwalnia Stanisława Krasickiego 

od stawania na terminach sądowych na czas trwania potrzeby moskiewskiej. 0. t. 339 str. 1275. 

2114. W obozie pod Pskowem 28. Lipca 1580 r. Stefan, król, zakazuje mieszczan doliniań- 
skich zapozywać przed inne sądy jak miejski w Dolinie. C. t. 339 str. 1302. 

2115. W obozie pod Wielkiemi Łukami 27. Września 1580 r. Stefan, król, zakazuje Stanisła- 
wowi Starzechowskiemu, podkomorzemu lwowskiemu, niepokoić Andrzeja, łowczego lubelskiego, i Krzy- 
sztofa Lassotów z okazyi sporu o granice. C. t. 340 str, 057. 

2116. W Wilnie 15. Listopada 1580 r. Stefan, król, rozpisuje sejmiki. C. t. 339 str. 1467. 

2117. W Grodnie 7. Grudnia 1580 r. Stefan, król, uwiadamia uniwersałem stany, że wysłał 
rotmistrzów swoich do zaciągania wojska pieszego. C. t. 340 str. 757. 

2118. W Warszawie 18. Grudnia 1580 r. Stefan, król, wzywa Jerzego Mniszcba, krajczego 
kor. i starostę sokalskiego i sanockiego, ażeby drogę publiczną z Mikołajowa do Drohowyża oddał do 
użytku. C. t. 339 str. 1905. 

2119. We Lwowie 12. Stycznia 1581 r. Jan Brzozdowski z Wołkowa, sędzia, i Jan Rychłow- 
ski z Rychłowic, podsędek ziemscy lwowscy, ogłaszają roki sądu ziemskiego lwowskiego w sprawie 
Andrzeja Czajkowskiego i Ilka Jaczinskiego. C. t. 73 str. 778—780. 

2120. W Warszawie 20. Stycznia 1581 r. Stefan, król, wzywa Mikołaja Herburta, starostę 
lwowskiego, ażeby zbiegłego z więzienia Stefana Eotthwedsa wydał do rąk mieszczan wacowskich 
(na Węgrzech). C. t. 340 str. 693. 

2121. W Warszawie 27. Stycznia 1581 r. Stefan, król, mianuje Stanisława Lipińskiego wo- 
źnym ziemi ruskiej. C. t. 73 str. 978—979. 

2122. W Warszawie 31. Stycznia 1581 r. Stefan, król, rozkazuje Mikołajowi Herburtowi 
z Fulsztyna, staroście lwowskiemu, oddać Gedeonowi, władyce lwowskiemu 1 halickiemu, łąkę, którą 
mu zabrał. C. t. 73 str, 757—758. 


140 

2123. W Warszawie 31. Stycznia 1581 r. Stefau, król, potwierdza przywilej Ics. Lwa wydany 
w Haliczu 8. Marca 1301 r. metropolicie halickiemu obrz. gr. 0. t. 459 str,  1158. 

2124. W Warszawie 7. Lutego 1581 r. Stefan, król, potwierdza konwentowi Dominikanów 
w Kamieńcu dokument Mikołaja Brzeskiego wydany w Kamieńcu 20. Czerwca 1576 r. C. t. 73 
str.  710—712. 

2125. W Warszawie 9, Lutego 1581 r. Stefan, król, mianuje Ilka Wieliczkę z Piekułowie 
woźnym. C. t. 345 str. 340. 

2126. W Warszawie 10. Lutego 1581 r. Stefan, król, wzywa Hieronima Sieniawskiego, wo- 
jewodę ruskiego, ażeby nie nakładał na towary kupców zagranicznych cen dowolnych. 0. t. 340 
str. 747. 

2127. W Warszawie -10. Lutego 1581 r. Stefan, król, poleca rajcom lwowskim, ażeby w de- 
pozycie złożone pieniądze Piotra, wojewody wołoskiego, wydali Konstantemu Korniaktowi. C. t. 340 
str. 746. 

2128. W Warszawie 12. Lutego 1581 r. Stefan, król, potwierdza list Mikołaja Herburta, 
starosty lwowskiego, wydany we Lwowie 1. Stycznia 1579 r. Jakóbowi Cziarnowskiemu. 0. t. 348 
str. 150—153. 

2129. W Warszawie 13. Lutego 1581 r. Stefan, król, pozwala Krzysztofowi, Ormianinowi, 
tłumaczowi tureckiemu, warzyć w browarze swoim piwo dla siebie i swojej familii. C. t. 340 str. 766. 

2130 W Warszawie 15. Lutego 1581 r. Stefan, król, darowuje Jerzemu Baka, łażniczemu 
swemu, i Jerzemu Korniaktowi, słudze swemu, po 92 talarów i rzędy na konia ze spuścizny po 
zmarłym we Lwowie Hiszpanie i wzywa rajców lwowskich, żeby je wypłacili.  C. t. 340 str. 804. 

2131. W Warszawie 15. Lutego 1581 r. Stefan, król, nakazuje najwyższemu trybunałowi, 
ażeby nie uzurpował sobie prawa zapozywania Żydów, gdyż ci należą w pierwszej linii do jurysdykcyi 
swych wojewodów, a potem króla. C. t. 46 str. 87—89. 

2132. W Warszawie 17. Lutego 1581 r. Stefan, król, wydaje wyrok w sporze między kra- 
marzami uboższymi Ormianami a cechmistrzami i cechem kramarzy bogatszych we Lwowie. C. t. 73 
str. 840—841. 

2133. W Warszawie 28. Lutego 1581 r. Stefan, król, uwiadamia wszystkie urzędy, że Albert 
Kutkowski, towarzysz chorągwi Jana Ostrowskiego, znajduje się na wojnie przeciw Moskwie i wzywa, 
aby jakiejś szkody ze strony sądów nie poniósł. 0. t. 73 str. 795—796. 

2134. W Warszawie 2. Marca 1581 r. Stefan, król, odracza wyrok banicyi na Barzów, fero- 
wany z powodu sporu z Kowarskimi o 2'/, łańcucha złotego, na przeciąg 6 miesięcy. C. t. 340 
str. 829. 

2135. W Warszawie 2. Marca 1581 r. Stefan, król, odracza wyrok banicyi, ferowany na 
Barzów z powodu sporu z Kowarskimi  o 100 węg.  złt., na  przeciąg  6 miesięcy. 0. t. 340 str. 829. 

2136. W Warszawie 4. Marca 1581 r. Stefan, król, poleca Mikołajowi z Felsztyna Herbur- 
towi, staroście lwowskiemu, czuwać nad przywilejem rzeźników, mocą którego Żydzi nie mogą więcej 
bydła bić jak sami potrzebują. 0. t. 73 str. 732 — 733. 

2137. W Warszawie 12. Marca 1581 r. Stefan, król, uwiadamia wszystkie urzędy, że Jerzy 
z Wielkich Kunczyc Mniszech, krajezy kor., sanocki i sokalski starosta, udaje się na wojnę moskiewską 
jako dowódzca jazdy i dla tego nie będzie mógł stawać na żadnych rokach sądowych. C. t. 73 
str.  759—760. 

2138. W Warszawie 19. Marca 1581 r. Stefan, król, wydaje wyrok w sprawie między 
Aleksym Wyssłobockim i Joachimem Wyssockim, pisarzem królewskim, o dobra po popie Stefanie 
Mykulińskim pozostałe. 0. t. 73 str. 789—790. 


I 


141 

2139. W Warszawie 24. Marca 1581 r. Stefan, król, potwierdza rajcom lwowskim sprzedaż 
dworzyska położonego we Lwowie. 0. t. 356 str. 1426 — 1427. 

2140. W Warszawie 26. Marca 1581 r. Stefan, król, rozkazuje rajcom i burmistrzowi, wój- 
towi i ławnikom lwowskim pod karą 2000 zt. wykonać wyrok królewski w sprawie Marka Majera, 
Żyda poznańskiego, z Jane.ii i Katarzyną Zajdlic/;ami. C. t. 73 str. 753 — 754. 

2141. W Warszawie 6. Kwietnia 1581 r. Stefan, król, ogłasza konstytucyij sejmu warszaw- 
skiego. C. t. 73 str.  663—681. 

2142. W Warszawie 6. Kwietnia 1581 r. Stefan, król, ogłasza uniwersał poborowy. 0. t. 73 
str.  643—662. 

2143. We Lwowie 19. Kwietnia 1581 r. Mikołaj Herburt z Fulsztyna, starosta lwowski i ziem 
ruskich generalny, daje Marcinowi Konieckiemu ogród położony we Lwowie na krakowskiem przed- 
mieściu koło cerkwi woskreseńskiej, a raczej kolo drogi wiodącej do młyna zwanego „Piekarski" i koło 
rzeki Pełtwi. C. t. 341 str. 425. 

2144. W Grodnie 22. Kwietnia 1581 r. Stefan, król, odracza na prośbę Jerzego i Macieja 
Podwysockich banicyą wydaną na ich ojca Jana  C, t. 73 str. 825—826. 

2145. W Lublinie 1. Maja 1581 r. Wyrok trybunału lubelskiego w sprawie między burmi- 
strzem, rajcami, wójtem i ławnikami z jednej, a Joachimem Sempem, podstolim lwowskimi, z drugiej. 
C. t. 73 str. 887—889. 

2146. W Lublinie 1. Maja 1581. Wyrok sądu lubelskiego w sprawie między Wolfem Sulczem, 
mieszczaninem lwowskim, a Eaf^łem Sieniawskim. C. t. 73 str. 827 — 829. 

2147. W Lublinie 2. Maja 1581 r. Wyrok trybunału lubelskiego między wójtem i ławnikami 
lwowskimi z jednej a Rafałem Sieniawskim z drugiej strony. C. t. 73 str. 889—892. 

2148. W Lublinie 5. Maja 1581 r. Wyrok w tej samej sprawie. C. t. 73 str. 892—893. 

2149. W Wilnie 8. Maja 1581 r. Stefan, król, rozkazuje Konstantemu Korniaktowi, celnikowi, 
przestrzegać przywilejów Żydów. C. t. 73 str. 871 — 873. 

2150. W Lublinie 12. Maja 1581 r. Wyrok trybunału lubelskiego w sprawie Doroty, wdowy 
po Kazimierzu Hinku, ze Stanisławem Krzeczowskim. 0. t. 73 str. 929 — 935. 

2151. W Lublinie 17. Maja 1581 r. Wyrok trybunału lubelskiego w sprawie między Kata- 
rzyną z Narajowa, wdową po Janie Czemeryńskim, a Janem z Sienna, arcybiskupem lwowskim. 
C. t. 73 str. 998—1002. 

2152. W Wilnie 26. Maja 1581 r. Stefan, król, poleca Mikołajowi Herburtowi z Fulsztyna, 
staroście lwowskiemu, sprawę Marka, Hrehorego, Stefana i Dawida Steykowicza, Jakóba i Jerzego, 
Ormian. C. t. 73 str. 905. 

2153. W Wilnie 8. Czerwca 1581 r. Stefan, król, poleca burmistrzowi i rajcom dowiedzieć 
się, czy zmarły Baligog, Ormianin, którego majątek na skarb przeszedł, zostawił rzeczywiście siostrę 
Selczing z dwojgiem dzieci, jak to sułtan pisze. C. t. 73 str. 881 — 882. 

2154. W Lublinie 9, Czerwca 1581 r. Przebieg procesu między Stanisławem i Barbarą, córką 
i synem śp. Andrzeja Ciołka z Żelechowa, a Stanisławem i Kasprem Maciejowskimi, braćmi, synami Sta- 
nisława, kasztelana sandomirskiego, właścicielami Chodla i Ratostyna. C. t. 343 str. 613 — 621. 

2155. W Wilnie 19. Czerwca 1581 r. Stefan, król, odracza wyrok banicyi wydany na Sta- 
nisława Koteckiego, syna Piotra, na sześć miesięcy. 0. t. 73 str. 906 — 907. 

2156. W Busku 3. Lipca 1581 r. Roki sądu grodzkiego w sprawie między Stanisławem 
Dobieckim i Stanisławem z Kamieńca Kamienieckim. C. t. 73 str. 924. 

2157. W Świeczu 15.  Lipca  1581 r.  Jan Dulski,  kasztelan  chełmiński, podskarbi koronny, 


142 

brański, suraski, rogoziński i na Swieczu starosta, kwituje poborcę lwowskiego i trembowelskiego Jana 
Świerskiego. 0. t. 73 str. 1051. 

2158. W obozie w pobliżu Połocka 19. Lipca 1581 r. Stefan, król, rozkazuje Baltazarowi 
Leśniewskiemu, łowczemu lwowskiemu, poborcy czopowego, ściągać czopowe od gorzałki. C. t. 73 
str. 1027. 

2159. W Warszawie 16. Września 1581 r. Stefan, król, mianuje woźnym Hrycia Budka 
z Kobelnicy. 0. t. 341 str. 634. 

2160. W Brodach 23. Października 1581 r. Akt oskarżenia Iliasza Chorostkowicza o rabunek 
przez powoda Jerzego Zeliesko, sługę wojewody bełskiego, Stanisława Żółkiewskiego. C. t. 46 
str. 102—106. 

2161. W obozie pod Pskowem 22. Listopada 1581 r. Stefan, król, przyrzeka zapłacić zaległy 
żołd na św. Marcin 1582 r. C. t. 842 str. 1535 — 1538. 

2162. W Liupszy 27. Grudnia 1581 r. Zeznanie Świderskiego, złodzieja, oblatowane przez Jana 
Czebrowskiego. C. t. 46 str. 110—114. 

2163. W Wilnie 3. Lutego 1582 r. Stefan, król, uwiadamia burmistrza i rajców lwowskich, 
że sukcesyą, po Ormianinie Baligogu przysądza Selczik-Kadenie, mieszczance konstantynopolitańskiej, 
jako siostrze zmarłego. 0. t. 46 str. 32 — 34. 

2164. W Eydze 20. Marca 1582 r. Stefan, król, poleca Mikołajowi Herburtowi z Pelsztyna, 
staroście lwowskiemu, czuwać nad przywilejami poddanych Joachima Wysockiego, pisarza królewskiego, 
zamieszkałych koło kościoła św. Mikołaja na przedmieściu Iwowskiem, C. t. 341 str. 588. 

2165. W Eydze 22. Marca 1582 r. Stefan, król, wydaje pod mniejszą pieczęcią własną swą 
asekuracyą, daną wojsku w sprawie żołdu pod Pskowem 22. Listopada 1581 r. 0. t. 342 str. 1534 — 1538. 

2166. W Wilnie 21. Maja 1582 r. Stefan, król, nakazuje Konstantemu Korniaktowi, ażeby 
oddał Harszlanowi Caramanti 780 talarów, dłużnych mu za pobrane towary. C. t. 341 str. 734. 

2167. W Wilnie 28. Maja 1582 r. Stefan, król, nakazuje rajcom Lwowa, ażeby wymierzyli 
sprawiedliwość Harszlanowi Caramanti , Turkowi z Konstantynopola , którego napadł , zranił i zrabował 
Melchior Grajecki. 0. t. 341 str. 733. 

2168. W Grodnie 6. Czerwca 1582 r. Stefan, król, uwiadamia prasolów, szwaryczów, kupców, 
itd. zatrudnionych przy żupach, że zgodził się  na pobór potysiącznego od soli. C. t. 341 str. 434. 

2169. W Grodnie 6. Czerwca 1582 r. Stefan, król, donosi Mikołajowi Jazłowieckiemu, staroście 
śniatyńskiemu i czerwonogrodzkiemu, że poruczył Jerzemu Niemszy pobór myta potysiącznego od soli 
i wzywa go, ażeby był mu pomocnym. C. t  341 str. 432. 

2170. W Grodnie 8. Czerwca 1582 r. Stefan, król, mianuje Bartłomieja Zienkowicza ze wsi 
Czyży woźnym generalnym. C. t. 343 str. 643. 

2171. W Grodnie 10. Czerwca 1582 r. Stefan, król, wynagradzając zasługi w wojnie moskiew- 
skiej położone, uwalnia Oleska z Dobrostan, Jana Zielnickiego z Kodatycz i innych poddanych 
starostwa gródeckiego od czynszów i robocizn i obdarza ich pewnymi przywilejami. C. t 347 
str. 1253—1254. 

2172. W Grodnie 10. Czerwca 1582 r. Stefan, król, uwalnia Jacka ze wsi królewskiej 
Perehińska od robót, podatków i t. d. za zasługi, jakie tenże położył pod Pskowem. C. t. 346 
str. 1193—1194. 

2173. W Grodnie 10. Czerwca 1582 r. Stefan, król, uwalnia Mikołaja Koscziowego, Tymka 
Jaczkowego syna i innych poddanych starostwa jaworowskiego od robocizn, czynszów itp., a to w na- 
grodę zasług położonych pod Pskowem. C. t. 344 str. 484 — 486. 


143 

2174. W Grodnie 10. Czerwca 1582 r. Stefan, król, uwalnia Szymona Mitkowicza, Hawryła 
z Wielkiego Pola i innych poddanych starostwa lwowskiego od czynszów i robocizn w nagrodę zasJug 
pod Pskowem położonych. C. t. 341 str. 406. 

2175. W Grodnie 10. Czerwca 1582 r. Stefan, król, uwalnia od danin i robocizn mieszkańców 
wsi Horożany i Drohowyża Matusika Wasilowego, Stecka Badarzyckiego i Tymka Lisowicza za usługi 
wojskowe pod Pskowem. C. t. 341 .str. 409 i t. 373 str.  1871. 

2176. W Grodnie 10. Czerwca 1582 r. Stefan, król, nagradzając zasługi położone pod Pskowem, 
uwalnia Feitka Wasilowego i innych poddanych ze wsi Grzędy, Zniesienia itd. od czynszu i robocizn. 
C.  t.  341 str. 411. 

2177. W Grodnie 10. Czerwca 1582 r. Stefan, król, uwalnia Krzysztofa Kaziowego i innych 
poddanych starostwa drohobyckiego od podatków, czynszów i wszelkich robót. C. t. 385 str. 1491 — 1494, 

2178. W Grodnie 19. Lipca 1582 r. Stefan, król, daje list bezpieczeństwa kupcom Tejffenowi 
Korobiejnikowi, Iwanowi Miszeninowi, Jurgiemu Grekowi z orszakiem 19 osób i 23 kolas, wysłanym 
przez W. ks. moskiewskiego do Carogrodu do patryarchy. 0. t. 343 str. 123—125. 

2179. W Grodnie 30. Lipca 1582 r. Stefan, król, mianuje Jana Strzałkowskiego woźnym 
generalnym. C. t. 341  str. 797. 

2180. W Warszawie 12. Sierpnia 1582 r. Stefan, król, odracza wyrok banicyi, zapadły na Andrzeja 
Czajkowskiego i Małgorzatę, żonę jego. C. t. 342 str. 903 — 904. 

2181. W Warszawie 10. Września 1582 r. Stefan, król, wzywa powtórnie Jana Płazę, ażeby 
zabrane bydło zwrócił właścicielowi Steczkowi z Kobelnicy. C. t. 341 str. 635. 

2182. W Warszawie 10. Września 1582 r. Stefan, król, daje list żelazny Steczkowi z Ivobelnicy. 
C. t. 341 str. 632. 

2183. W Warszawie 24. Września 1582 r. Stefan, król, ogłasza uniwersał dotyczący poboru 
podatków. C. t. 341 str. 648. 

2184. VV Warszawie 1. Listopada 1582 r. Stefan, król, informuje Mikołaja Herburta z Fulsztyna, 
starostę lwowskiego, w sprawie krewnych zabitego Pawła Doaatkowskiego przeciwko Abrahamowi 
Kmicie Zelepuchowi. C. t. 46 str. 312—315. 

2185. W Warszawie 2. Listopada 1582 r. Stefan, król, potwierdza przywilej Kazimierza Ja- 
giellończyka, wydany w Gródku  12. Kwietnia 1469 r. dla Szeptyckich. C. t. 560 str. 2198—2200. 

; 2186.  W Warszawie  15.  Listopada  1582  r.  Stefan,  król,  potwierdza  przywilej  Zygmunta 

l^p Augusta,  wydany  w Warszawie  12.  Października  1570 r   mieszczanom  włodzimierskim.  C.  t. 342 
^ str. 1277—1289. 

2187. W Warszawie 19. Listopada 1582 r. Stefan, król, uwiadamia urzędy województwa, że 
poruczył pobór czopowego Jerzemu Grozowskiemu, podstarościemu opoczyńskiemu, i nakazuje go wspierać. 
C. t. 342 str. 988—989 a str. 1105 pod datą 29. Listopada 1582 r. 

2188. W W'arszawie 24. Listopada 1582 r. Stefan, król, poleca burmistrzowi i rajcom lwowskim 
sprawę doktora Pawła Novi Campiani. C. t. 342 str. 1795 — 1797. 

2189. W Warszawie 24. Listopada 1582 r. Stefan, król, wydaje list bezpieczeństwa Tomaszowi 
Babiezowi, mieszczaninowi lwowskiemu. C. t. 341 str. 766. 

2190. W Warszawie 27. Listopada 1582 r. Stefan, król, zapewnia wolność Grekom, osiedlonym 
w Polsce, wychodźcom z Wołoszczyzny, towarzyszom Jankuła, niegdyś wojewody wołoskiego. 0. t. 342 
str. 905—906. 

2191. W Warszawie 28. Listopada 1582 r. Stefan, król, odracza na 6 miesięcy wyrok banicyi 
zapadły przeciw Stanisławowi Słońskiemu. G. t. 342 str. 1066. 


144 

2192. W Warszawie 29. Listopada 1582 r. Stefan, liról, uwiadamia Prokopa Raszka, sędziego 
ziemskiego halickiego i poborcę podatków od wina, iż dochody od tegoż wynajął Jakób Jordan. 
0. t. 342 str. 936—937. 

2193. W Warszawie 29. Listopada 1582 r. Stefan, król, uwiadamia Jana Świrskiego, poborcę 
podatków na Eusi, że dochody od wina wynajął Jakób Jordan. C. t. 342 str. 937 — 938. 

2194. W Warszawie 30. Listopada 1582 r. Stefan, król, podaje do wiadomości, że pobór 
podatków na Eusi oddał Wacławowi Uhrowieckiemu, podkomorzemu, i Pawłowi Orzechowskiemu, pod- 
stolemu chełmskim. C. t. 342 str. 1050—1051. 

2195. W Warszawie 30. Listopada 1582 r. Stefan, król, poleca Konstantemu Korniaktowi, 
poborcy podatków na Eusi, aby adrainistracyą, podatków oddał Wacławowi Uhrowieckiemu i Pawłowi 
Orzechowskiemu. C. t. 342 str. 1051 — 1052. 

2196. W Warszawie 1. Grudnia 1582 r. Stefan, król, poleca Mikołajowi Herburtowi, staroście 
lwowskiemu, czuwać nad tem, aby czopowe składali wszyscy, na których ten obowiązek ciąży. 0. t. 
342 str. 850. 

2197. W Warszawie 2. Grudnia 1582 r. Stefan, król, poleca 'Mikołajowi Jazłowieckiemu. staroście 
śniatyńskiemu i czerwonogrodzkiemu, aby Grekom, towarzyszom Jankuły, zabrane pieniądze i klejnoty 
napowrót i wrócił. C. t. 342 str. 919—920. 

2198. W Warszawie 6. Grudnia 1582 r. Stefan, król, wydzierżawia podatki od win węgierskich 
do Polski sprowadzanych Jerzemu Grozo wskiemu, podstarościemu opoczyńskiemu. C. t. 342 
str. 1074—1076.   . 

2199. W Grodnie 18. Grudnia 1582 r. Stefan, król, potwierdza dokument Mikołaja Herburta 
z Fulsztyna, wydany we Lwowie 19.  Kwietnia  1581 r.  Marcinowi Korneckiemu. C. t. 341 str. 425. 

2200. W Grodnie 20. Grudnia 1582 r. Stefan, król, mianuje Leska z Pohorilcza woźnym 
ziemskim generalnym. 0. t. 344 str. 213 — 214. 

2201. We Lwowie 24. Grudnia 1582 r. Konstanty Korniakt, celnik ziem ruskich i podol- 
skich, uwiadamia swoich pisarzy, że mieszczanie Skrzynna wolni są od opłaty myta. C. t. 342 
str. 847—848. 

2202. W Kaliszu 27. Grudnia 1582 r. Kontrakt zawarty pomiędzy Wawrzyńcem Bełzeńskim, 
podstarościm kaliskim, likiem Miecznikowiczem, mieszczaninem rohatyńskim, z jednej, a Mendlem 
Izakowiczem , Żydem, z drugiej strony o dzierżawę czopowego w Eohatynie i t. d. C, t. 46 
str. 461—463. 

2203. W Krakowie 28. Grudnia 15S2 r. Stefan, król, poleca burmistrzowi i rajcom lwowskim 
sprawę Żyda poznańskiego Marka przeciw Janowi Zajdliczowi, mieszczaninowi lwowskiemu. C. t. 342. 
str. 951—952. 

2204. W Krakowie 4. Stycznia 1583 r. Stefan, król, poleca starostom, aby ociągających się od 
służby wojskowej wydawali rotmistrzom celem ukarania. C. t. 342 str. 932 — 934. 

2205. W Krakowie 8. Stycznia 1583 r. Stefan, król, poleca Konstantemu Korniaktowi, 
celnikowi ziem ruskich, aby pieniądze zabrane Ormianom napowrót zwrócił. 0. t.  342  str. 921 — 922. 

2206. W Krakowie 10. Stycznia 1583 r. Stefan, król, odracza wyrok banicyi na Janie 
Wolskim ciężący. 0. t. 342 str. 923—925. 

2207. W Krakowie 12. Stycznia 1583 r. Stefan, król, zezwala Piotrowi Kłomnickiemu, dzie- 
rżawcy sołtystwa barskiego, na cesyą tegoż sołtystwa na rzecz syna Ploryana. 0. t. 46 str. 637—640. 

2208. W Krakowie 13. Stycznia 1583 r. Stefan, król, poleca Mikołajowi Herburtowi, staroście 
lwowskiemu, sprawę Jana Wolskiego i Stanisława Strzyżowskiego. C. t. 342 str. 1037—1038. 


I 


145 

2209. W Krakowie 13. Stycznia 1583 r. Stefan, król, wzywa szlachtę, aby w razie potrzeby 
udzielita pomocy Mikołajowi Herburtowi w spełnieniu wyroku banicyi przeciw Janowi Wolskiemu. 
C. t. 342 str.  1041 — 1042. 

2210 W Krakowie 15. Stycznia 1583 r. Stefan, król, uwiadamia Jakóba Leśniowskiego, 
'podczaszego lwowskiego, że celem zbadania nadużyć popełnionych w starostwie horodelskiem tak przez 
brata jego Jana, starostę horodelskiego, jako i przez Jakóba samego wysyła Krzysztofa Wilfińskiego, 
swego dworzanina. C  t. 342 str. 995 — 996. 

2211. W Krakowie 15 Stycznia 1583 r. Stefan, król, uwiadamia mieszkaiicew starostwa 
horodelskiego, że celem zbadania nadużyć, popełnionych przez Jana Leśniowskiego, starostę horodelskiego, 
wysyła dworzanina swego Wilfińskiego. C. t. 342 str. 994 — 995. 

2212. W Krakowie 15. Stycznia 1583 r. Stefan, król. poleca Mikołajowi Herburtowi, staroście 
lwowskiemu, sprawę między Albertem, Janem i Stanisławem Kamienieckimi a Stanisławem Strzyżewskim. 
C. t. 342 str. 1038—1039. 

2213. W Krakowie 15. Stycznia 1583 r. Stefan, król, wzywa szlachtę, aby w razie potrzeby 
udzieliła pomocy Mikołajowi Herburtowi, staroście lwowskiemu, w spełnieniu wyroku banicyi przeciw 
Albertowi, Janowi i Stanisławowi Kamienieckim. C. t. 342 str. 1040 — )041. 

2214. W Niepołomicach 28. Stycznia 1583 r. Stefan, król, wyznacza dzień 18. Kwietnia, jako 
termin dla spraw, które mają się sądzie podług prawa magdeburskiego i chełmińskiego. C. t. 342 
str. 1047—1049. 

2215. W Niepołomicach 29. Stycznia 1583 r. Stefan, król, odracza wyrok banicyi wydany 
na Jana Wolskiego. C. t. 342 str. 983—984. 

2216. W Niepołomicach 29. Stycznia 1583 r. Stefan, król, odracza wyrok banicyi zapadły 
przeciw Stanisławowi Kamienieckiemu. 0. t. 342 str. 1054 — 1056. 

2217. W Krakowie 7. Lutego 1583 r. Stefan, król, potwierdza nadania dla kamienieckich 
Franciszkanów uczynione przez Władysława Jagiełłę w Kamieńcu 6. Sierpnia 1402 r. i Swidrygiełłę 
w Kamieńcu 17. Sierpnia 1400 r. C. t. 417 str. 2098—2104. 

2218. We Lwowie 16. Lutego 1583 r. Jan Zamoyski, kanclerz i hetman koronny, starosta 
krakowski, malborski, knyszyński, międzyrzecki i kreszowski, podaje do wiadomości, że mieszczanin 
lwowski  Jan Wiht,  Anglik, mający sprowadzać do Polski broń i amunicyą, uwolniony jest od opłaty 

I ^_cła. C. t. 342 str.  1111—1112. 

I^P 2219. We Lwowie 26. Lutego 1583 r. Iwan Fedorowicz, drukarz ks. Konstantego Ostrogskiego, 

godzi się z Hryniem Iwanowiczem, malarzem i rzezaczem czcionek, ku wspólnemu pracowaniu w sztuce 
.^drukarskiej. 0. t. 46 str. 452—458. 
If 2220. W Niepołomicach 27. Lutego 1583 r. Stefan, król, nakazuje ostro Mikołajowi Herburtowi, 

staroście  lwowskiemu ,  prowadzić  szybką  egzekucyą  przeciw  niepłacącym  podatków.   C.  t.  342 

IHStr. 1084. 
^K 2221.  W Niepołomicach  3.  Marca  1583 r. Stefan,  król, uwiadamia Zygmunta Błażowskiego, 

Hpoborcę województwa ruskiego, że wydzierżawia czopowe i czwarty grosz w województwie  podolskiem 
^T^ranczowi Białkowskiemu, pisarzowi grodzkiemu lwowskiemu. C. t. 46 str. 568—571. 
.^- 2222. W Krakowie 19. Kwietnia 1583 r. Stefan, król, wyrokuje w sprawie Stanisława i Jadwigi 

I^K^olskich przeciw Gabryelowi Iłowieckiemu o wójtostwo w Tuczempach. C. t. 15 str. 225. 
I^K 2223. W Krakowie 26. Kwietnia 1583 r. Stefan, król, poleca Mikołajowi Herburtowi, staroście 

^Hwowskiemu, sprawę Bartłomieja Wargockiego, kanonika lwowskiego i proboszcza  w Szczercu,  z mie- 
szczanami tegoż miasta. C. t. 342 str. 1297 — 1298. 

19 


146 

2224. W Krakowie 8. Maja 1583 r. Stefan, król, poleca Wacławowi Uhrowieckiemu i Pawłowi 
Orzechowskiemu, dzierżawcom podatków na Eusi i Podolu, aby przed objęciem dzierżawy wypłacili 
byłemu dzierżawcy Konstantemu Korniaktowi należącą, mu się sumę 15.000 złotych. C. t. 342 
str. 1239—1240. 

2225. W Olesku 12. Maja 1583 r. Wojciech i Zofia, małżonkowie Kamienieccy, uwalniają chłopa 
Iwana Popa z Fragi. C. t. 49 str. 60— Gl. 

2226. W Krakowie 13. Maja 1583 r, Stefan, król, poleca burmistrzowi i rajcom lwowskim 
sprawę rajcy lwowskiego mistrza Szymona i Szymona Handla. 0. t. 342 str  1409 — 1410. 

2227. W Krakowie 13. Maja 1583 r. Stefan, król, nakazuje Stanisławowi Ansoninowi, pisa- 
rzowi urzędu miejskiego we Lwowie, aby zaciągnął do ksiąg spór mistrza Szymona, rajcy, i Szymona 
Handla, mieszczan lwowskich, właścicieli roli w Hołosku. 0. t. 343 str. 308. 

2228. W Krakowie 13. Maja 1583 r. Stefan, król, podaje do wiadomości, że uchwalono na 
sejmie pobór czopowego, a zbieranie polecono  Michałowi  Narzymskiemu.  0. t. 342 str. 1317 — 1319. 

2229. W Krakowie 13. Maja 1583 r. Stefan, król, nakazuje rajcom lwowskim, aby przyjęli 
do ksiąg swych i wydali odpis wyroku w sprawie mistrza Szymona i Andrzeja, syna, tudzież Szymona 
Handla, mieszczan lwowskich, przeciw Fiedorowi o rolę we wsi Hołosku. 0. t. 343 str. 310. 

2230. W Grodnie (sic) 20. Maja 1583 r. Stefan, król, wysyła Jana Komornickiego, służebnika 
skarbu koronnego, z pełnomocnictwem odbierania od arendarzów pieniędzy z czopowego uzbieranych. 
C. t. 343 str. 540. 

2231. We Lwowie 26. Maja 1583 r. Wacław Drozinski, komornik J. K M., wwiązuje 
Białkowskiego w dzierżawę czopowego i czwartego grosza w województwie bełskiem pod warunkiem, 
aby tenże Żyda Joziasza, poddanego Mikołaja Firleja, do połowy arendy przyjął. C. t. 46 
str. 731—733. 

2232. W  Lublinie  28   Maja  1583  r.  Trybunał  lubelski  wydaje  wyrok  w  sprawie  Wa- 
lentego  Wilczka  przeciw  Konstantemu  Korniaktowi  o  nieprawne  pobranie  podatku.   C.  t.  345 
str. 1574. 

2233. We Lwowie 2. Czerwca 1583 r. Jan Białkowski, pisarz lwowski, zeznaje, że przyjął 
arendę czopowego województwa bełskiego i ziemi podolskiej od J. K. M. i przypuścił do połowicy tego 
czopowego i czwartego grosza Józefa Joziasza, Żyda z Kazimierza, poddanego Firleja. C. t. 46 
str. 728—730. 

2234. W Krakowie 3. Czerwca 1583 r. Stefan, król, mianuje Ormianina Hankę tłumaczem 
języka tureckiego. C. t. 342 str. 1340—1341. 

2235. W Krakowie 6. Czerwca 1583 r. Stefan, król, poleca rajcom lwowskim rozsądzić spór 
kupca greckiego Karamanta z Konstantynem Korniaktem. C. t. 342 str. 1331 — 1332. 

2236. W Krakowie 6. Czerwca 1583 r. Stefan, król, uwiadamia Konstantego Korniakta, że 
przydzielił spór jego z kupcem Karamantem sądowi miejskiemu lwowskiemu do rozstrzygnięcia. 
C. t. 342 str.  1333. 

2237. W Krakowie 20. Czerwca 1583 r. Stefan, król, uwalnia niektórych włościan z Lubienia, 
Berylowa i Kobylnicy od robót i czynszów.  C. t. 368 str. 1516 — 1518. 

2238. W Krakowie 23. Czerwca (?) 1583 r. Stefan, król, poleca Konstantemu Korniaktowi, 
dzierżawcy podatków na Eusi i Podolu, aby tę dzierżawę na dniu 20. Lipca oddał Wacławowi 
Uhrowieckiemu i Pawłowi Orzechowskiemu. C. t. 342 str.  1442 — 1443. ' 

2239. W Krakowie 25. Czerwca 1583 r. Stefan, król, poleca Mikołajowi Herburtowi, staroście 
lwowskiemu, sprawę Piotra Przyborowskiego z Jerzym Mniszchiem. C. t, 342. str. 1554. 


I 


147 

2240. W Krakowie 20. Lipca 1583 r. Stefan, król, poleca burmistrzowi i rajcom lwowskim 
sprawę Wuximy.  C. t. 342 str. 1G46— 1648. 

2241. W Krakowie 8. Sierpnia 1583 r. Stefan, król, mianuje Marka Wysockiego woźnym 
generałem. C, t. 343 str. 706. 

2242. W Krakowie 10. Sierpnia 1583 r.  Stefan,  król,  nadaje m. Augustowowi przywileje. 
tT. t. 141  str. 343. 

2243. We Lwowie 23. Sierpnia 1583 r. Eafał Sieniawski na Międzyborzu, wojewodzie ruski, 
uwalnia swego poddanego Bartłomieja Barchata za 30 talarów.  C. t. 345 str. 1396. 

2244. W Krakowie 10. Września 1583 r. Stefan, król, poleca burmistrzowi i rajcom lwowskim 
Eustachego Kąckiego, poborcę podatków na Eusi.  C. t. 342 str. 1734—1735. 

2245. W Nowem Mieście 20. Września 1583 r. Stefan, król, rozkazuje mieszkańcom dyecezyi 
lwowskiej obrządku ormiańskiego i ruskiego, aby przyjęli nowy kalendarz. C. t. 342 str. 1715—1716. 

2246. W Sandomierzu 29. Września 1583 r. Stefan, król, poleca burmistrzowi i rajcom lwowskim 
sprawę mieszczanina lwowskiego Jana Duchny. C. t. 342 str. 1738. 

2247. W Lublinie 12. Października 1583 r. Stefan, król, pozwala Mikołajowi Herburtowi 
z Fulsztyna przenieść posiadanie sołtystwa we wsi Porsznie na Marcina Konieckiego. C. t. 347 
str. 651-2. 

2248. W Lublinie 12. Października 1583 r. Stefan, król, nakazuje Jakóbowi Pretwicowi, 
staroście trembowelskiemu, aby po uzyskaniu od poborcy Eustachego Kąckiego spisu mieszczan 
Trembowli, których mienia ogień nie zniszczył, ściągnął od nich należne podatki. C. t. 343 str. 167. 

2249. W Lublinie 12. Października 1583 r. Stefan, król, przykazuje Baltazarowi Lubomirskiemu, 
staroście sieradzkiemu i dzierżawcy leżajskiemu, aby nie stawiał przeszkód mieszczanom Leżajska 
w składaniu czopowego. 0. t. 343 str.  168—9. 

2250. W Lublinie 12. Października 1583 r. Stefan, król, nakazuje mieszczanom Rohatyna, 
aby nie ociągali się z opłatą czopowego pod pretextem niedawnego wybudowania miasta. C. t. 343 
str. 170. 

2251. W Lublinie 12. Października 1583 r. Stefan, król, odracza wyrok banicyi wydany 
przeciw Zofii Dawidowskiej. 0. t. 342 str. 1763—1765. 

2252. W Złoczowie 2. Grudnia 1583 r.  Testament  Kurila, złodzieja.  C. t. 344 str. 154—6. 

2253. We Lwowie 5. Lutego 1584 r. Wojciech Radziszewski i Jakób Tylicki zawierają ugodę 
dotyczącą arendy wsi, którą Radziszewski od Mikołaja Herburta z Felsztyna, starosty lwowskiego, 
wydzierżawił. C. t. 343 str. 159 — 164. 

2254. W Wolkinikach 28. Lutego 1584 r. Stefan, król, przykazuje Mikołajowi Herburtowi 
z Felsztyna, staroście lwowskiemu, aby dał z swego starostwa, co według starego zwyczaju powinien, 
Marcinowi Dolińskiemu, mieszczaninowi lwowskiemu, który przyprowadził i odprowadził posłów 
tureckich i wojewody wołoskiego. C. t. 343 str. 512. 

2255. W Wilnie 11. Marca 1584 r. Mikołaj Radziwiłł, ks. na Dubinkach i Bieczach, wojewoda 
wileński, hetman  W. X.  Litewskiego i ziemi  inflanckiej,  cytuje przed sąd swój Jana Dymitra Soli- 
kowskiego, arcybiskupa  lwowskiego, w sprawie jego sługi Ławryna Strzelca,  który  ukradł klejnoty. 
C. t. 343 str. 274. 

2256. W Poznaniu 18. Maja 1584 r. Stanisław Górka hr., wojewoda poznański, buski, ujski 
starosta, jako spadkobierca zmarłego swego brata rodzonego Andrzeja hr z Górki, starosty między- 
rzeckiego, potwierdza zapis uczyniony w jego imieniu przez Dobrogosta Cieleckiego na rzecz Jana 
Zamoyskiego, w. hetmana k. i kanclerza. C. t. 343 str. 473. 


148 

2257. W Grodnie 29. Maja 1584 r. Stefaa, król, nakazuje Mikołajowi Jazłowieckiemu, śnia- 
tyiiskiemu i czerwonogrodzkiemu staroście, aby corocznie w dzień Św. Michała wypłacał tytułem 
pensyi 30 zł. Tomaszowi Żołądziowi, dworzaninowi królewskiemu. C. t. 343 str. 498. 

2258. W Grodnie 9. Czerwca 1584 r. Jan Dulski, kasztelan chełmiński, podskarbi koronny, 
brański, rogoziński, surawski i świecki starosta, poświadcza, że Franciszek Białkowski, pisarz grodzki 
lwowski, arendarz czopowego w podolskiem i bełskiera województwie, oddał do skarbu koronnego na 
zapłatę służebnym na zamku kamienieckim za czas od 9. Czerwca do 9. Września 1050 zł. przez 
ręce Wolskiego, pisarza kamienieckiego, rotmistrza J. K. M.  C. t. 343 str. 487. 

2259. W Grodnie IC. Czerwca 1584 r. Stefan, król, uwalnia na G miesięcy Baltazara Leśniewskiego, 
łowczego ziemi lwowskiej, od banicyi, na którą, go skazał sąd grodzki lwowski w sprawie Gabryela 
Eozena. C. t. 343 str. 516. 

2260. W Grodnie 16. Czerwca 1584 r. Stefan, król, uwalnia na 6 miesięcy Jerzego Hinka, Zofię, 
żonę Prokopa Wrzeszcza, i Katarzynę pannę, syna i córki, tudzież spadkobierców Krzysztofa Piotrowskiego 
od banicyi, na którą skazał ich sąd grodzki lwowski w sprawie Wacława Siemowskiego. C. t. 343 str. 517. 

2261. W Pomorzanach 25. Czerwca 1584 r. Zeznanie złodzieja Macieja z Gliny na mękach. 
C. t. 344 str. 58 — 59. 

2262. We Lwowie 19. Lipca 1584 r. Stanisław Stadnicki z Źmigroda, rotmistrz J. K. M,, 
i Jan Łodziński z Eadwanowic zawierają ugodę w sprawie spaszenia zboża i zabicia kilku sług. 
0. t. 343 str. 623. 

2263. W Jaworowie 30. Lipca 1584 r. Dobrogost Cielecki, podstarości jaworowski, imieniem 
Jana Zamoyskiego z Zamościa, kanclerza i hetmana w. kor., krakowskiego, jaworowskiego starosty, 
kwituje Moszka i potomków Saula z Jaworowa z rękojemstwa za Żyda Szklarza Izraela. 0. t. 343 
str. 607. 

2264. W Lublinie 22. Sierpnia 1584 r. Stefan, król, objaśnia kiedy uchwalono czopowe 
dotychczas nieściągnięte.  C. t, 343 str. 714. 

2265. W Lublinie 22. Sierpnia 1584 r. Stefan, król, nadaje miastu Brodom prawo magde- 
burskie. T. t. 55 str. 355. 

2266. W Lublinie 24 Sierpnia 1584 r. Stefan, król, mianuje Panka z Kupczyć generalnym 
woźnym. C. t. 356 str. 851—852. 

2267. W Lublinie 26. Sierpnia 1584 r. Stefan, król, mianuje Demyana z lwowskiej parafii 
kościoła Św. Jerzego  woźnym generałem.  C. t. 345 str. 457. 

2268. W Lublinie 26. Sierpnia 1584 r. Stefan, król, oznajmia Mikołajowi Herburtowi 
z Fulsztyna, staroście lwowskiemu, że przeznaczył komisarzy do odgraniczenia wsi Biłohorscze i Kle - 
parowa od Zimnejwody. C. t. 344 str.  181 — 2. 

2269. W Lublinie 27. Sierpnia 1584 r. Stefan, król, przykazuje Mikołajowi Herburtowi 
z Fulsztyna, kasztelanowi halickiemu , staroście lwowskiemu , aby egzekwował wyrok banicyi , wydany 
na Alberta i Jana Kamienieckich braci skutkiem skargi Andrzeja i Wąska Huczowiczów braci, mieszczan 
buskich. C. t. 343 str. 788. 

2270. W Lublinie 27. Sierpnia 1584 r. Stefan, król, poleca rycerstwu ziemi lwowskiej, aby 
pomagało Mikołajowi Herburtowi z Felsztyna, kasztelanowi halickiemu, staroście lwowskiemu, wykonać 
wyrok banicyi na Alberta i Jana Kamienieckich, wydany skutkiem pozwu Andrzeja i Wąska Huczo- 
wiczów, mieszczan buskich. C. t. 843 str. 799. 

2271. W Grodnie 25. Listopada 1584 r. Stefan, król, napomina senatorów i rycerstwo ruskie, 
aby przybyło na zapowiedziany sejm. C. t. 343 str. 804. 


14!) 

12272. W Grodnie 12. Gruduia 1584 r.  Stefan,  król,  mianuje  Łukasza z Hodowa  woźnym 
generałem. C. t. 345 str. 573. 
2273. (W Grodnie) w- Grudniu 1584 r. Stefan, król, zakazuje burmistrzowi i rajcom lwowskim 
wyrządzać krzywdę zakonowi Franciszkanów we wsiach  Czeszki i Kozielniki.  0. t. 344 str. 5—6. 
2274. W Warszawie na sejmie 16.  Stycznia 1585  r.  Stefan,  król, odracza  wyroki  banicyi 
ferowane na Wojciecha i Jana Kamienieckich w rozmaitych sprawach spornych. C.  t. 344 str. 242—53 
2275. W Warszawie 22. Stycznia 1585 r. Stefan,  król  potwierdza  zapis Mikołaja Herburtii, 
kasztelana halickiego, starosty lwowskiego, którym tenże wydzierżawił Pawłowi Skotnickiemu, chorążemu 
halickiemu, dochody starostwa lwowskiego. G. t. 344 str. 297 — 8. 

2276. W Warszawie 6. Lutego 1585 r. Stefan, król, wzywa starostę kamienieckiego Jana 
Zborowskiego, aby mieszkańcom wsi Botaticze nie wyrządzał krzywd.  0. t. 344 str. 318—20. 

2277. W Warszawie 8. Lutego 1585 r. Stefan, król, daje Łukaszowi Orzelowi z Przybyłowa 
list żelazny. 0. t. 344 str. 132—3. 

2278. W Warszawie 12. Lutego 1585 r. Stefan, król, rozkazuje Mikołajowi Sapieże, wojewodzie 
mińskiemu i żupnikowi ruskiemu, dostarczać soli arcybiskupowi i kapitule lwowskiej z żup drohobyckich 
w ilości przywilejami wskazanej. C. t. 344 str. 156 — 7. 

2279. W Warszawie 12. Lutego 1585 r. Stefan, król, wydaje uniwersał dotyczący różnych 
poborów. C. t. 344 str. 607—610. 

2280. W Warszawie 14. Lutego 1585 r. Wyrok sądowy w sporze między Anną z Koczanowa 
Ostrowską, wdową po pisarzu ziemskim przemyskim, a Jerzym Ptaczkiem. 0. t. 344 sir. 157 — 9. 

2281. W Warszawie 15. Lutego 1585 r. Stefan, król, nadaje sołtystwo w Firlejowie Piotrowi 
Stryj kowskiemu. C. t. 345 str. 904. 

2282. W Warszawie 19. Lutego 1585 r. Stefan, król, bierze pod swoje opiekę Maryą Jankułowę 
wdowę po wojewodzie wołoskim.  C. t. 344 str. 559—560. 

2283. W Warszawie 25. Lutego 1585 r. Stefan, król, ogłasza wyrok sejmowy orzekający 
banicyą na Krzysztofa Zborowskiego. 0. t. 344 str. .H55— 6. 

2284. W Warszawie 26. Lutego 1585 r Jan Dulski, kasztelan chełmiński, podskarbi koronny, 
brański, rogoziński, suraski i na Świeczu starosta, uwalnia mieszczan lwowskich od oskarżenia, że 
nie zapłacili całej sumy czopowego.  G. t. 344 str. 145 — 7. 

2285. W Warszawie 5. Marca 1585 r. Stefan, król, rozkazuje Mikołajowi Herburtowi z Pulsztyna, 
l^fc staroście lwowskiemu, być obecnym przy rozgraniczeniu dóbr król. Miklaszowa od kapitulnej wsi 
B Piekułowice. C. t. 344 str. 560. 

V^m 2286. Takiż mandat do Herburta jako dzierżawcy Mikłaszowa.  C. t. 344 str. 561. 

'^m 2287. W Warszawie  5. Marca  1585  r.  Stefan,  król,  nakazuje  Jakóbowi  Ponętowskiemu, 

kasztelanowi brzeskiemu, dzierżawcy dóbr król. Podborcze i Kamienopole, aby był obecny przy rozgra- 
niczeniu Mikłaszowa od Piekułowic.  C. t. 344 str. 56 L 

2288. We Lwowie 25. Kwietnia 1585 r. Dekret sądu lwowskiego ziemskiego w sprawie między 
spadkobiercami Stefana Kłodnickiego i Andrzejem Zborowskim, marszałkiem nadwornym. C. t. 344 
str. 522—4. 

2289. W Krakowie 9. Maja 1585 r. Stefan, król, rozkazuje Konstantemu Korniaktowi rzeczy 
zbiegłego wojewody wołoskiego , u niego złożone , wydać Albertowi Lunai , dworzaninowi swemu. 
0. t. 344 str. 348—349. 

2290. W Krakowie 9. Maja 1585 r. Stefan, król, wydaje wyrok w sprawie Stanisława i Jadwigi 
I Wolskich przeciw Gabryelowi Iłowieckiemu o wójtostwo w Tuczempach. C. t. 15 str. 226. 


150 

2291. W Niepołomicach 17. Maja 1585 r. Stefan, król, zakazuje burmistrzowi i rajcom kijowskim 
wyrządzać krzywdę ducliownym ormiańskim w Kijowie. C. t. 344 str-. 451—4. 

2292. W Krakowie 20. Maja 1585 r. Stefan, król, rozkazuje poborcom i starostom sądowym 
oddawać pobrane i ściągać zaległe podatki.  C. t. 344 str. 381 — 3, 

2293. W Grodnie (sic) 5. Lipca 1585 r. Stefan, król, uznaje Jana Lassotę, syna Krzysztofa 
Lassoty, eześnika lubelskiego, pełnoletnim. C. t. 345 str. 586. 

2294. W Krakowie (sic) 5. Lipca 1585 r. Stefan, król, mianuje Kalina Matysowicza ze wsi 
Hrebienic  woźnym ziemskim generałem. C. t  345 str. 524. 

2295. W Lublinie 5. Lipca 1585 r. Przebieg procesu między poborcą Izakiem Nachmiowiezem 
a Fryderykiem Grali. 0. t. 344 str. 591—4. 

2296. W Grodnie (sic) 25, Lipca 1585 r. Stefan, król, uwzględniając nieszczęścia, które 
nawiedziły Alberta Krzyżaka, mieszczanina lwowskiego, pozwala mu jednoroczne moratorium długów. 
0. t. 345 str. 425. 

2297. W Niepołomicach 31. Lipca 1585 r. Stefan, król, przypomina, że sądownictwo nad 
Żydami należy do wojewodów i króla. 0. t. 346 str.  1335. 

2298. W Niepołomicach 31. Lipca 1585 r. Stefan, król, zabrania sędziom wydawać wyroki 
w sprawach żydowskich bez  poprzedniego  zawezwania i przesłuchania  Żydów.  0. t. 346 str. 1336. 

2299. W Niepołomicach 31, Lipca 1585 r. Stefan, król, nakazuje przysięgi Żydów w sporach 
z chrześcijanami, mimo niezachowania pewnych ceremonij przy przysiędze na „rodale", uważać za 
ważne. 0. t. 346 str. 1337. 

2300. W Niepołomicach 30. Sierpnia 1585 r. Stefan, król, mianuje Macieja z Wierzbowa 
woźnym generałem. C. t. 345 str. 280. 

2301. W Niepołomicach w Sierpniu 1585 r. Stefan, król, transumuje swój własny dokument, 
którym polecił, by dla niedopełnienia niektórych ceremonij przy przysiędze Żydów nie unieważniać 
przysięgi.  0. t. 345 str. 1461. 

2302. W Niepołomicach 13. "Września 1585 r. Stefan, król, rozkazuje Janowi Płazie, staroście 
lubaczowskiemu, aby wymierzył i oddał Jackowi Bozeli z Kobylnic wolny łan za usługi wojenne. 
0. t. 345 str. 344. 

2303. W Niepołomicach 13. Września 1585 r. Stefan, król, rozkazuje Mikołajowi Herburtowi 
z Fulsztyna, kasztelanowi halickiemu, staroście lwowskiemu, wykonać wyrok banicyi na Stanisławie 
Kamienieckim z Kamieńca. C. t. 344 str. 525 — 8. 

2304. W Niepołomicach 15. Września 1585 r. Stefan, król, mianuje Hryćka z Wielbyąsz 
woźnym generałem ziemskim. C. t. 345 str. 148. 

2305. W Niepołomicach 15. Września 1585 r. Stefan, król, odracza wyrok banicyi, na którą 
sąd lwowski skazał Macieja Korowskiego. G. t  344 str. 464 — 6. 

2306. W Niepołomicach 15. Września 1585 r. Stefan, król, mianuje Andrzeja Lipkę z Ba- 
siowki woźnym generałem ziemskim. 0. t. 345 str. 216. 

2307. W Niepołomicach 15. Września 1585 r. Stefan, król, odracza banicyą na Kaspra Ma- 
ciejowskiego, stajennego królewskiego, nałożoną z powodu procesów z różnemi osobami. G. t. 344 
str.  568—570. 

2308. W Pryszowie 23. Września 1585 r. Stefan, król, mianuje Mikołaja z Krotoszyna 
woźnym generałem. 0. t. 345 str. 231. 

2309. W Pryszowie 23. Września 1585 r. Stefan, król, mianuje Jana z Biełki woźnym 
generałem ziemskim. C. t. 345 str. 76. 


151 

2310. W Krzemieńcu 14. Listopada 1585 r. Stanisław ŻoJi^iewski wnosi w sadzie grodzkim 
skargę przeciw Stanisławowi Radziwiłłowi. C. t. 344 str. 576 — 8. 

2311. W Eohatynie 19. Listopada 1585 r. Burmistrz i rajcy rohatyńsey proszą urzędników, 
aby pozwolili Fedkowi Ribczakowi, mieszczaninowi rohatyńskiemu , dochodzić 42 zł. na Hryćku 
Harasymowiczu. C. t. 345 str. 676. 

2312. W Chełmie 24. Grudnia 1585 r. Wacław Uhrowiecki, podkomorzy chełmski, wzywa 
Tomana, dzierżawcę komory krasnostawskiej, aby szanował przywileje Żydów poznańskich. G. t. 345 
str. 68. 

2313. We Lwowie 9. Stycznia 1586 r. Sąd ziemski lwowski ogłasza wyrok w sprawie 
Alberta, Bartłomieja, Zofii, żony Jakóba Czarneckiego, Anny panny, spadkobierców Stanisława Kutkor- 
skiego przeciw Piotrowi Cardzinie  C. t. 345 str. 115 — 119. 

2314. W Kaliszu 27. Stycznia 1586 r. Wojciech z Brzenina Marczewski udziela Andrzejowi 
Bełzeekiemu pełnomocnictwa do prowadzenia sporu przeciw Maciejowi Sulimaaowi z Glinian, synowi 
niegdyś Szczęsnego, wójta gliniańskiego  C. t. 345 str. 237. 

2315. We Lwowie 31. Stycznia 1586 r Marcin Chodorowski z Chodorowa uwalnia mieszcza- 
nina Bartłomieja Parchulzia ze Strzelić od poddaństwa  C. t. 345 str. 84. 

2316. W Kamieńcu 3. Lutego 1586 r. Mikołaj Brzeski z Brześcia, starosta podolsko-kamie- 
nieeki, oddaje klasztor i kościół w Smotryczu Dominikanom kamienieckim.  C. t. 364 str. 99. 

2317. W Krakowie 22. Lutego 1586 r. Stefan, król. deleguje Stanisława Krasickiego, cMrrwMTO 
nostrorum iwefectum, lubomlskiego, bolimowskiego, dolińskiego starostę, w celu oznaczenia granic 
między wsiami król. Dymitrzem , Popieianami i t. d., a wsiami Mikołaja Herburta z Felsztyna, kaszt, 
halickiego, starosty lwowskiego. C  t. 345 sir. 167. 

2318. W Latyezowie 3. Marca 1586 r. Rafał Sieniawski z Sieniawy, dziedzic Międzyborza, 
kwituje Wiktora Kowalskiego, podsędka lwowskiego ziemskiego, z 4200 złt. polskich. C. t, 345 str. 177. 

2319. W Grodnie 7. Kwietnia 1586 r. Stefan, król, przykazuje Jerzemu Mniszchowi z Wiel- 
kich Kunczyc, kasztelanowi radomskiemu, sanockiemu, sokalskiemu staroście, aby stanął w obec 
komisarzów królewskich wysianych do rozpatrzenia sporu granicznego między nim a Mikołajem Her- 
burtem z Felsztyna, kasztelanem halickim i starostą lwowskim. C  t. 345 str. 342. 

2320. We Lwowie 18. Kwietnia 1586 r. Petranezik, mieszkaniec podgrodzia pod zamkiem 
lwowskim, przekazuje testamentem cały majątek żonie swej Katarzynie.  C. t. 345 str. 224. 

2321. W Grodnie 6. Maja 1586 r. Stefan, król, przykazuje burmistrzowi i rajcom lwowskim, 
aby wymierzyli sprawiedliwość Sienkowi Wołoszkowiczowi, którego dobra brat rodzony Iwan w czasie 
jego pobytu w niewoli tatarskiej sprzedał. C. t. 345 str. 315. 

2322. W Krakowie 10. Maja 1586 r. Burmistrz i rajcy miasta Krakowa oznajmiają aptekarzom 
lwowskim, że do reprezentacyi swej złożonej z 40 członków wybierają nieraz aptekarzów. C. t. 345 
str. 461. 

2323. W Grodnie 3. Czerwca 1586 r. Stefan, król, wzywa spadkobierców Macieja Skarbiu- 
skiego, właściciela młyna na przedmieściu buskiem nad ostapkowską groblą położonego , aby przed 
komisarzami królewskimi wykazali się swemi prawami , gdyż król pozwolił młyn ten wykupić z ich 
rąk Stanisławowi Makowieckiemu, pisarzowi skarbu. C. t. 345 str. 377. 

2324. W Grodnie 8. Czerwca 1586 r. Stefan, król, przykazuje burmistrzowi i rajcom gró- 
deckim, aby wymierzyli sprawiedliwość Wawrzyńcowi Wjąezkowiezowi, słudze Lwa Sapiehy, podkan- 
clerzego litewskiego, markowskiego i raiądzalskiego starosty, w sprawie jego przeciw Leonardowi, 
mieszczanowi gródeckiemu. C. t. 345 str. 332. 


152 

2325. W Lublinie 13. Czerwca 1586 r. Trybunał lubelski skazuje Jakóba Jordana za niepo- 
słuszeństwo prawom Epltej na banicja. C. t. 345 str. 336—339. 

2326. W Grodnie 23. Czerwca 1586 r. Stefan, król, zawiesza banicją wjdaną przez trybu- 
nał lubelski na Jakóba Jordana na 6 miesięcj. C. t. 345 str. 395. 

2327. W Grodnie 10. Lipca 1586 r. Jak wjżej. C. t. 345 str. 397. 

2328. W Grodnie 10. Lipca 1586 r. Stefan, król, odracza na 6 miesięcy wyrok banicyi 
ferowany przed sąd krakowski na Piotra, Stanisława i Katarzynę, dzieci Piotra Barzego, kasztelana 
przemyskiego i starosty lwowskiego, skutkiem skargi Jana, Stanisława i Katarzyny, dzieci Stanisława 
Kowarskiego o dwa złote łańcuchy. C. t. 345 str. 378 i 380. 

2329. We Lwowie 16. Lipca 1586 r. Mikołaj Herburt z Felsztyna, kasztelan halicki, lwowski 
i ruski generalny starosta, daje Zygmuntowi Poradowskiemu bagaisko leżące na krakowskiem przed- 
mieściu nad Pełtwią we Lwowie w celu zabudowania. C. t. 205 str. 1080. 

2330. We Lwowie 6. Sierpnia 1586 r. Mistrze cechu chirurgicznego lwowskiego protestują 
przeciw Janowi Łukaszewiczowi, mieszczaninowi, kramarzowi i tłumaczowi lwowskiemu, o obrazę 
cechu. C. t. 345 str. 426. 

2331. W Brodach 13. Sierpnia 1586 r. Stanisław Żółkiewski, wojewoda bełski, pozwala mie- 
szczanom brodzkim budować , się koło zamku Lubiec na sitowiu brodzkiem zbudowanego. T. t. 55 
str. 384. 

2332. W Grodnie 5. Września 1586 r. Stefan, król, mianuje Wasyla Główkę z Wielbiąsz 
woźnym generałem. 0. t. 345 str. 506. 

2333. W Szczercu pod koniec Września 1586 r. Wacław Czarnowski, podstarości szczerzecki, 
sprzedaje karczmę swą na Woli Derewiańskiej .Janowi Czechowi za 40 złt. C. t. 345 str. 1543. 

2334. W Grodnie 1. Listopada 1586 r. Stefan, król, pozwala Mikołajowi Herburtowi z Fel- 
sztyna, kasztelanowi halickiemu i staroście lwowskiemu, wydzierżawić królewszczjznj tegoż starostwa. 
C. t. 345 str. 660. 

2335. W Grodnie 15. Listopada 1586 r. Stefan, król, wstrzymuje na 6 miesięcy wykonanie 
wyroków banicji wjdanych na Piotra, Stanisława i Zofią Barzych, dzieci Piotra Barzego, kasztelana 
przemyskiego i starosty lwowskiego. C. t. 345 str. 668 i 670. 

2336. W Grodnie 15. Listopada 1586 r. Stefan, król, odracza na sześć miesięcy wyrok 
banicyi wydany przez trybunał lubelski na Piotra, Stanisława i Zofię Barzych, dzieci Piotra Barzego, 
kasztelana przemyskiego i starosty lwowskiego, skutkiem skargi Andrzeja Eemana i Zofii Orzechowskich 
o 4000 złt. C. t. 345 str. 666. 

2337. Bez miejsca i daty. Stefan, król, potwierdza dokument Zygmunta Augusta, którym 
tenże potwierdził przywilej Kazimierza Jagiellończyka dany miastu Eawa. C. t. 337 str. 604. (Wszystkie 
trzy (lokumenta zaczęte). 

2338. Bez miejsca i daty. Stefan, król, ustanawia porządek podatku na wojnę moskiewską. 
0. t. 339 str.  1118. 

2339. We Lwowie 12. Grudnia 1586 r. Wyrok sądu grodzkiego lwowskiego w sprawie Alberta 
Ligowskiego przeciw Sai, Żydowi lwowskiemu. C. t. 345 str. 640. 

2340. We Lwowie na zjeździe województwa ruskiego 1. Stycznia 1587 r. Konfederacya wo- 
jewództwa ruskiego, ustanawiająca sądy kapturowe i wzbraniająca praktyk prywatnych o elekcyą króla. 
0. t. 345 str. 643—649. 

2341. We Lwowie 1. Stycznia 1587 r. Instrukcya sejmikowa dla posłów na sejm konwoka* 
cyjny. C. t. 345 str.  650. 


153 

12342. We Lwowie 7. Stycznia 1587 r. Eada duchowna i świecka i rycerstwo  ziem ruskich 
obiecują wytoczyć sprawę Jerzego Mikołaja Krzysztofa Broniowskiego i brata jego Marcina o odebranie 
im starostwa potylickiego przez Jana Płazę, starostę lubaczowskiego, na sejmie elekcyjnym. C, t. 345 
str, 776. 
2343. W Kusatyczach 2. Lutego 1587 r. Marcia Chodorowski z Chodorowstawu daje cerkiew 
we wsi Fradze Iwanowi, popowi.  C. t. 345 str. 1291. 
2344. We Lwowie 3.  Lutego  1587 r. Jan  Podwojewodzy sporządza  testament.  0.  t.  345 
str. 698. 
2345. W Warszawie 7. Marca 1587 r.  Sebastyan  Tarnawski,  kasztelan  konarski,  od  rady 
koronnej,  i  Stanisław  Uchański z  Służewa,  marszałek  koła  rycerskiego,  od  stanów  deputowani, 
oblatują generalną konfederacyą warszawską. 0. t. 345 str. 743 — 764. 
2346. We Lwowie 1. Kwietnia 1587 r. Stanisław Żółkiewski, wojewoda ziem ruskich, zaprasza 
szlachtę ruską na zjazd do Lwowa w celu porozumienia się co do elekcyi króla.  0. t. 345 str. 774. 

2347. We Lwowie 3. Kwietnia 1587 r. Eajcy lwowscy wydają wyrok w sprawie Leona War- 
szawiego. Greka z Krety, przeciw Mojżeszowi Kochan, Żydowi. 0. t. 345 str. 913. 

2348. We Lwowie 24. Kwietnia 1587 r. Paweł Hubicki sporządza testament. O, t. 345 str. 832. 

2349. We Lwowie 30. Kwietnia 1587 r. Mosse de Mosse Kochen zeznaje, że winien Anto- 
niemu Catacallo 2640 złt. i 420 złt. 0. t. 345 str. 954, 956. 

2350. Pod Wisznią na polu nad rzeką Eokiem 8. Maja 1587 r. Uchwały zjazdu w Wiszni. 
C. t. 345 str. 834. 

2351. Pod Wisznią na polu nad rzeką Eokiem 8. Maja 1587 r. Dyaryusz zjazdu wisznień- 
skiego. C. t. 345 str. 865. 

2352. W Kijowie 28. Czerwca 1587 r. Eadko Mironowski, generał woźny kijowski, zeznaje, 
że oddał grunt Jelca sprzedany monasterowi pieczarskiemu do rąk nabywcy. T. t. 144 sti;. 452. 

2353. We Lwowie 1. Lipca 1587 r. Antoni Holubkowicz, szewc, i Holuska żona jego, Krzy- 
sztof, szewc, i Zofia żona, zeznają, że winni 150 złp. Stanisławowi Wołoszynowi, miecznikowi niegdyś 
Jankuła, wojewody wołoskiego. C. t. 345 str. 1158. 

2354. W monasterze pieczarskim 24. Lipca 1587 r. Dymitr Fedorowicz Jelec, pisarz ziemski 
i deputat województwa kijowskiego, wraz  z żoną swą Maryą Olizarówną  Wołczkówną sprzedają Pe- 

Itryczyn Barachty nad Stuhną monasterowi pieczarskiemu. T. t. 144 str. 448. 
2355. W monasterze pieczarskim 27. Sierpnia 1587 r. Lecko Lenkiewicz  i Grzegorz Kudyn, 
ziemianie kijowscy, ustępują swą część Petryczyna monasterowi  pieczarskiemu  w zamian  za grunt 
Eusanowszczyzna. T. t. 144 str. 443. 
2356. W Busku 9. Października 1587 r. Stanisław Dembski z Żelechowa i części Leska dzie- 
dzic zeznaje, że winien 77 złt. Stanisławowi Wrzesczowi z Żelechowa. C, t. 345 str. 1270. 
2357. W Przeworsku 24. Października 1587 r.  Konstantyn Konstantynowicz  ks,  Ostrogski, 
krajczy litewski, starosta włodzimirski, spisuje testament. C. t. 345 str. 1464. 

2358. W Krakowie 30. Października 1587 r. Zjazd krakowski wzywa szlachtę  do opuszczenia 
tronnictwa Maxymiliana. C. t. 345 str. 1027. 

2359. Na zjeździe w Wiszni 5. Listopada 1587 r. Uchwały zjazdu w Wiszni. C. t. 345 
tr. 1024. 

2360. 25. Listopada 1587 r. Michał Duplia  z Dziewiętnik oskarżony o kradzież a wzięty na 
ęki wydaje swych spólników. C. t. 345 str. 1153. 

ao 


154 

2361. W Rzeszowie 1. Grudnia 1587 r. Uchwały zjazdu szlachty ruskiej w Ezeszowie. 
C. t. 345 str. 1047, 

2362. W Krakowie 28. Grudnia 1587 r. Zygmunt III. ogłasza przysięgę, któr^ 27. Grudnia 
złożył. 0. t. 345 str. 1174. 

2363. W Krakowie 28. Grudnia 1587 r. Zygmunt III. potwierdza pacta conventa. 0. t. 345 
str. 1182. 

2364. W Wiszni 1587 r. Fragment uchwał sejmiku w Wiszni zgromadzonego. 0. t. 757 
str. 403-406. 

2365. W Krakowie 2. Stycznia 1588 r. Zygmunt Ul. zatwierdza Galla ze Lwowa w urzędzie 
woźnego. 0. t. 346 str; 119—120. 

2366. W Krakowie 8. Stycznia 1588 r. Zygmunt III. potwierdza prawa i przywileje nadane 
Polakom przez poprzednich królów od Kazimierza W. począwszy. G. t. 345 str.  1176. 

2367. W Krakowie 10. Stycznia 1588 r. Zygmunt III. mianuje Wasyla z Leszczyna woźnym. 
O. t. 345 str.  1639. 

2368. W Krakowie 11. Stycznia 1588 r. Zygmunt IIL mianuje Chwedka Axamita woźnym 
generałem. 0. t. 345 str. 1406. 

2369. W Krakowie 24. Stycznia 1588 r. Zygmunt III. nobilituje Stefana Skrzyńskiego, nada- 
jąc mu herb Wąs. 0. t. 52 str. 515 — 517. 

2370. W Krakowie 30. Stycznia 1588 r. Zygmunt III. potwierdza dokument Mikołaja Her- 
burta, wydany we Lwowie 16. Lipca 1586 r. Zygmuntowi Poradowskiemu. 0. t. 205 str.  1080 — 81. 

2371. W Krakowie 30. Stycznia 1588 r. Zygmunt III. donosi o swej koronacyi , o potwier- 
dzeniu praw i wzywa sądy do rozpoczęcia swych funkcyj. 0. t. 345 str. 1172. 

2372. W Krakowie 7. Lutego 1588 r. Zygmunt III. uwiadamia o uchwale sejmu wybierania 
czopowego i wypuszczeniu tegoż podatku w dzierżawę. 0. t. 345 str. 1192. 

2373. W Winnicy 11. Lutego 1588 r. Fedor i Iwan Semenowiczowie Deszkowscy, ziemianie 
województwa bracławskiego, sprzedają Petryczyn SiedHsko nad rzeką Stuhną Melentemu Chrebtowi- 
czowi, episkopowi włodzimierskiemu i beresteckiemu, archimandryeie kijowskiemu monasteru pieczar- 
skiego. T. t. 144 str. 435. 

2374. W Braeławiu 15. Lutego 1588 r. Urząd grodzki przyjmuje do aktów dokument Fedora 
i Iwana Semenowiczów Deszkowskich wydany  w Winnicy 11. Lutego 1588 r. T. t. 144 str. 434. 

2375. W Krakowie 27. Lutego 1588 r. Zygmunt III. mianuje Adama Latosa z Ganczar wo- 
źnym ziemskim generałem. C. t. 345 str. 1350. 

2376. W Krakowie 7. Marca 1588 r. Jan Dulski, kasztelan chełmiński, podskarbi koronny, 
brański, rogoziński, suraski i na Świeciu starosta, uwiadamia Kaspra Wasiczyńskiego, poborcę w wo- 
jewództwie ruskiem, że zawarł ugodę z Żydami co do poboru pogłowia. C. t. 345 str. 1293. 

2377. We Lwowie 7. Marca 1588 r. Świętosław Lipski, Stanisław Cieszanowski , arendarze 
czopowego w województwie ruskiem, oświadczają, że nie będą przeszkadzać, by urzędnicy poborcy 
lwowskiego szynko wali w własnych domach we Lwowie. 0. t. 345 str. 1349. 

2378. W Krakowie 10. Marca 1588 r. Zygmunt IIL potwierdza trzy dokumenta Stefana Ba- 
torego wydane w Niepołomicach 31. Lipca 1585 r. na korzyść Żydów. 0. t. 346 str. 1334—1338. 

2379. W Krakowie 16. Marca 1588 r. Zygmunt III. nakazuje urzędnikom ruskim, aby nie 
przeszkadzali kupcom lwowskim w handlu. 0. t. 345 str. 1427. 

2380. W Krakowie 16. Marca 1588 r. Zygmunt III. napomina poborców i celników, aby 
szanowali prawa mieszczan lwowskich. 0. t. 345 str. 1499. 


155 

2381. W Przemyślu 18. Marca 1588 r. Jan Biejkowski z Biejkowa, stolnik przemyski, jeden 
!z konfederatów rzeszowskich i lwowskich, oświadcza, że nie poprzysiągł jeszcze Zygmuntowi III. 
[wierności, gdyż ten nie przysiągł na prawa, nie poprawił trybunału i t. d.  0. t. 345 str. 1248. 

2382. W Krakowie 20. Marca 1588 r. Zygmunt III. uwiadamia o wypuszczeniu w dzierżawę 
[składowego od win wołoskich.  C. t, 345 str. 1300. 

2383. W Krakowie 30. Marca 1588 r. Zygmunt Ul. pozwala Janowi Buchnie i Agnieszce 
^małżonkom, mieszczanom lwowskim, sprzedać słodownię. C. t. 3,45 str. 1320. 

2384. W Krakowie w Marcu 1588 r. Zygmunt III. nakazuje urzędnikom ruskim, aby chronili 
[kupców zagranicznych od nadużyć. 0. t. 345 str.  1500. 

2385. W Krakowie 12. Kwietnia 1588 r. Zygmunt III. potwierdza przywilej Stefana Batorego 
dany Żydom w Warszawie 2. Stycznia 1580 r. 0. t. 461 str. 52—70. 

238(). W Podwysokiem 12. Kwietnia 1588 r. Iwan Michajlów syn, Iwan Waśków syn, 
Podwysoccy, Jan Piszczymucha i Szymon Kinosth, mieszczanie lwowscy, czynią dział majętności 
przypadłej im w spadku po Srokowskiej, babce. 0. t. 345 str. 1333. 

2387. W Krakowie 23. Kwietnia 1588 r. Zygmunt III. rozkazuje Stanisławowi Żółkiewskiemu, 
wojewodzie ruskiemu, by zbadał, którzy to Żydzi w czasie bezkrólewia wywozili towary nie opłaciwszy 
cła. C. t. 345 str. 1401. 

2388. W Krakowie 23. Kwietnia 1588 r. Zygmunt III. nakazuje urzędnikom, aby wybierali 
cła od towarów zagranicznych. C. t. 345 str. 1412. 

2389. We Lwowie 28. Kwietnia 1588 r. Przebieg procesu przed sądem ziemskim lwowskim 
między Sebastyanem, synem Jerzego Narajowskiego, i stryjem jego Wojciechem a Tomaszem Polu- 
chowskim. C. t. 347 str. 188—193. 

2390. W Glinianach 5. Maja 1588 r. Ezeczpospolita gliniauska daje kilkunastu mieszczanom 
pełnomocnictwo działania w jej imieniu. 0. t. 345 str. 1403. 

2391. W Kijowie 5. Maja 1588 r. Eadko Mironowski, generał woźny kijowski, zeznaje, że 
wprowadził monastyr pieczarski w posiadanie gruntu Petryczyna Siedliska, odstąpionego mu przez 
Lenkiewicza i Kudyna. T. t. 144 str. 455. 

2392. W Krakowie 13. Maja 1588 r. Zygmunt III. poleca szlachcie, aby pomogła Herburtowł 
Mikołajowi, kasztelanowi halickiemu i lwowskiemu staroście, wykonać wyrok banicyi, wydany przez 
sąd lwowski grodzki na Stanisława Kamienieckiego skutkiem skargi Andrzeja Taranowskiego. C. t. 345 

"ptr. 1479. 

2393. W Krakowie 13. Maja 1588 r. Zygmunt III, poleca Mikołajowi Herburtowi, kasztelanowi 
lalickiemu, staroście lwowskiemu, wykonanie wyroku banicyi na Stanisława Kamienieckiego. 0. t. 345 

1480. 

2394. W Kijowie 18. Czerwca 1588 r. Sąd ziemski przyjmuje do aktów dokument Lenkiewicza 
Kudyna wystawiony w monasterze pieczarskim 27. Sierpnia 1587 r.  T. t. 144 str. 443. 

2395. W Kijowie 18. Czerwca 1588 r. Sąd ziemski przyjmuje do aktów dokument Dymitra 
•"edorowicza Jelca wydany w monasterze pieczarskim 24. Lipca 1587 r. T. t. 144 str. 446. 

2396. W Krakowie 20. Czerwca 1588 r. Zygmunt III. mianuje Hieronima Kostkę z Ozomli 
rożnym generałem. C. t. 345 str. 1549. 

2397. W Kijowie 20. Czerwca 1588 r.  Sąd  ziemski przyjmuje do aktów zeznanie woźnego 
28. Czerwca 1587 r. i 5. Maja 1588 r. T. t. 144 str. 451, 454. 

2398. W Kijowie 20. Czerwca 1588 r. Wypis z ksiąg ziemskich, zawierający dokument urzędu 
rodzkiego bracławskiego, wystawiony 15. Lutego 1588 r. T. t. 144 str. 434. 


156 

2399. W Krakowie 26. Czerwca 1588 r. Zygmunt III. upomina urzędniifów, aby wspomagali 
Bartłomieja Biereekiego i Mikołaja Chełmskiego w poborze czopowego.  C. t. 345 str. 1558. 

2400. W Krakowie 27. Czerwca 1588 r.  Zygmunt III.  mianuje  Walentego  Ozuda  woźnym, 
C. t. 345 str. 1603. 

2401. W Krakowie 28. Czerwca 1588 r. Zygmunt III. upomina urzędników, aby wspierali 
poborców składnego i czopowego. C. t. 345 str. 1560. 

2402. W Krakowie 6. Lipca 1588 r. Zygmunt III. mianuje Jana z Kulikowa woźnym ziemskim. 
C. t. 345 str. 1572. 

2403. W Krakowie 10. Lipca 1588 r. Zygmunt III. uwalnia Jana Wolfganga Seholza od 
obowiązków ławnika lwowskiego.  C. t. 15 str. 379 — 380. 

2404. W Krakowie 13. Lipca 1588 r. Zygmunt III. potwierdza przywilej Mikołaja Brzeskiego 
wydany w Kamieńcu 3. Lutego 1586 r. dla kościoła i klasztoru w Smotryczu.  C. t. 364 str. 98. 

2405. W Krakowie 13. Lipca 1588 r. Zygmunt IIL nakazuje rajcom rohatyńskim, aby ze 
spadku po Mikołaju Łąnczyńskim przechowali u siebie 270 złt. jako kwotę należn% za czopowe &t 
do rozstrzygnięcia sprawy. C. t. 345 str, 1656. 

2406. W Krakowie 1. Sierpnia 1588 r. Zygmunt III. nakazuje Mikołajowi Uhrowieckiemu, 
dzierżawcy goreńskiemu i ropczyckiemu, i Pawłowi Orzechowskiemu, podkomorzemu chełmskiemu, 
poborcom ruskim, aby wypłacili na św. Michał 1200 złt. Maryi, wdowie po Jankule, wojewodzie 
wołoskim, tytułem rocznej pensyi przyznanej jej przez króla Stefana,  C. t. 345 str. 1654. 

2407. W Krakowie 2. Sierpnia 1588 r. Zygmunt III. potwierdza Łuckowi przywileje Stefana 
Batorego wydane w Toruniu 20., 26. i 28. Października 1576 r,, tudzież w Krakowie 2. Listopada 
1578 r. C. t, 399 str. 856. 

2408. W Krakowie 4. Sierpnia 1588 r. Zygmunt III. uwiadamia Mikołaja Herburta, kasztelana 
kamienieckiego, starostę lwowskiego, że nałożył wadyum 10.000 złp. w sprawie Ilka Miecznikowicza, 
mieszczanina rohatyńskiego, i Baltazara Leśniowskiego, łowczego lwowskiego. C. t. 345 str. 1649. 

2409. W Ołyce 29. Sierpnia 1588 r. Stanisław Eadziwiłł, książę na Ołyce i Nieświeżu, daje 
Grzegorzowi Langfeltowi, słudze swemu wieś Dubiszcze (?).  T. t. 39 str. 159 — 162. 

2410. W Lublinie 3. Listopada 1588 r, Zygmunt III. nadaje Stanisławowi Żółkiewskiemu 
starostwo hrubieszowskie.  C. t. 354 str. 2733 — 2735. 

2411. W Lublinie 3. Listopada 1588 r. Zygmunt HI. wstawia się u burmistrza i rajców miasta 
Lwowa za mieszczaninem kowieńskim Janem Gruszem.  C. t. 346 str. 46. 

2412. W Lublinie 4. Listopada 1588 r. Zygmunt III. mianuje na przedstawienie kanclerza 
Jana Zamoyskiego przełożonym straży kresowej Jana Zamoyskiego z Zamościa i na Piaskach. 
C. t. 363 str. 727—729. 

2413. W Lublinie 7. Listopada 1588 r. Zygmunt HI. potwierdza przywilej króla Stefana 
wydany dla miasta Jaworowa we Lwowie 22. Maja 1578 r.  C. t. 361 str, 574 — 581. 

2414. W Brześciu litewskim 4. Grudnia 1588 r. Zygmunt III. odracza banicyą na Macieja 
Kurowskiego wydaną. C. t. 346 str. 84—85. 

2415. W Grodnie 10. Stycznia 1589 r. Zygmunt III. darowuje Mikołajowi Herburtowi 
z Fulsztyna, kasztelanowi halickiemu i staroście lwowskiemu, dochody ze starostwa lwowskiego na 
trzy lata. C. t. 15 str. 292. 

2416. W Kamieńcu 15. Marca 1589 r. Rajcy i pospólstwo kamienieckie przyjmują Żydów 
twatejszych do obywatelstwa, za co ci poddają się jurysdykcyi miejskiej. C. t. 378 str, 2401, 


157 


2417. W Warszawie 16. Marca (?) 1589 r. Zygmunt III. zatwierdza ugodę obywateli kamie- 
niecicich z Żydami zawartą w Kamieńcu 15. Marca 1589 r.  C. t. 378 str. 2400—2. 

2418. W Warszawie 16. Marca 1589 r. Sąd sejmowy, rozstrzygając spór Drużbiców z Mikołajem 
Jazłowieckim, starostą śniatyńskim i caerwonogrodzkim, o zabicie Prokopa Drużbica, nakazuje staroście 
przysiąc, że popełnił zabójstwo bez rozmysłu.  C. t. 346 str. 1156. 

2419. W Warszawie 22. Marca 1589 r. Zygmunt III. potwierdza mieszkańcom Szczerca 
przywilej Stefana Batorego wydany w Warszawie 22. Grudnia 1579 r. C. t. 555 str. 1141 i t. 560 
str. 2370—2376. 

2420. W Warszawie 26. Marca 1589 r. Zygmunt III. pozwala kupcowi Józefowi Kohen 
sprzedawać towary w całym kraju i uwalnia go od ceł. C. t. 347 str. 12 — 13. 

2421. W Warszawie 29. Marca 1589 r. Zygmunt III. przenosi sprawę Kaspra Piaseezyńskiego 
do sądu swego.  C. t. 348 str. 1555—1556. 

2422. W Warszawie 2. Kwietnia 1589 r. Zygmunt HI. potwierdza przywilej Zygmunta Augusta 
wydany w Piotrkowie 2. Kwietnia 1552 r. dla miasta Wiśnicza. C. t. 346 str. 354 — 358. 

2423. W Warszawie 6. Kwietnia 1589 r. Zygmunt III. ponawia zakaz wywożenia srebra 
tak w sztukach jak i blachach za granice Rpltej.  C. t. 346 str. 333—334. 

2424. W Warszawie 6. Kwietnia 1589 r. Zygmunt III. nadaje Antoniemu Zełowiczowi 
z Młynowiec urząd woźnego. C. t. 346 str. 541. 

2425. W Warszawie 6. Kwietnia 1589 r. Zygmunt III. wzywa Mikołaja Brzeskiego, starostę 
kamienieckiego, aby nie krzywdził kupców Ezeezypospolitej.  C. t. 346 str. 332. 

2426. W Warszawie 6. Kwietnia 1589 r. Zygmunt III. potwierdza Glinianom dokumenta 
Zygmunta I. wydany w Wielowsi 10. Listopada 1543 r. i Zygmunta Augusta wydany w Warszawie 
6. Listopada 1556 r. T. t, 156 str. 1638—44. 

2427. W Warszawie 10. Kwietnia 1589 r. Zygmunt HI. ogłasza uniwersał dotyczący poboru 
czopowego. C. t. 346 str. 322 i 340. 

2428. W Warszawie 15. Kwietnia 1589 r. Jan Dulski, podskarbi koronny, kasztelan chełmiński, 
rogoziński, suraski, na Świeciu i tczewski starosta etc, kwituje Kaspra Wasiczyńskiego, poborcę ziemi 
lwowskiej. G. t. 347 str. 1054—1055. 

2429. W Warszawie 20. Kwietnia 1589 r. Zygmunt III. uwiadamia Jana Zamoyskiego, kanclerza 
i hetmana kor., starostę jaworowskiego, o wysłaniu specyalnych delegatów celem rozpoznania sporu 
Herburta z Fulsztyna, kasztelana przemyskiego i starosty lwowskiego, dzierżawcy wsi Rokitny, 
z wsiami Mokroczyn i Mierzwlca, należącerai do starostwa lwowskiego, dzierżawy Mikołaja Mniszcha, 
i wzywa go, aby jako sąsiad był obecnym przy załatwianiu sprawy. C. t. 346 str. 592. 

2430. W Warszawie 20. Kwietnia 1589 r. Zygmunt IIL uwiadamia Mikołaja Mniszcha, starostę 
łukowskiego, że wyznaczył komisarzy celem rozpatrzenia jego sporu z Herburtem z Fulsztyna o granice 
wsi Rokitny, Mokroczyna i Mierzwicy. C. t. 346 str. 593. 

2431. W Warszawie 20. Kwietnia 1589 r, Zygmunt III. wzywa Dominikanów lwowskich, 
jako właścicieli wsi Zaszkowa, aby byli obecnymi przy rewizyi wsi Rokitny, Mokroczyna i Mierzwicy. 
C. t. 346 str. 594. 

2432. W Warszawie 25. Kwietnia 1589 r. Zygmunt IH. nakazuje Mikołajowi Herburtowi, 
staroście lwowskiemu, wygnać banitę Sebastyana Dobieckiego.  C. t. 346 str. 370 — 371. 

2433. W Warszawie 28. Kwietnia 1589 r. Zygmunt III. potwierdza sprzedaż miasta Bruchnala 
i wsi Przyłbic, Czołhynie i części w Podlubach uczynioną przez Jana Herburta z Fulsztyna, chorążego 
ziemi lwowskiej, na rzecz Jana Dulskiego, w. podskarbiego koronnego.  0. t. 346 str. 518 — 21 . 


158 

2434. W Warszawie 20. Maja 1589 r. Zygmunt III, potwierdza przywilej Zygmunta Augusta 
wydany w Lublinie 20, Kwietnia 1569 r. dla wsi Laszki,  0. t, 348 str. 533 — 534. 

2435. W Krasnymstawie 28, Maja 1589 r. Jan Dulski, kasztelan chełmiński, podskarbi 
koronny, brański, suraski, rogoziński i na Świeciu starosta, kwituje Swiętosława Lipskiego i Stanisława 
Cieszanowskiego, arendarzów czopowego, z kwoty złożonej na ręce Jana Zamoyskiego, kanclerza 
i hetmana kor., w celu zapłacenia żołdu piechocie , pilnującej arcyksięcia Maxymiliana. C. t. 347 
str, 349—50. 

2436. W Warszawie 28. Maja 1589 r. Zygmunt III. przyobiecuje rycerstwu, które w wojnie 
z Maiymilianem służyło, zapłacić żołd na św. Marcina. C. t. 346 str. 1272. 

2437. W Chełmie (sic) 30. Maja 1589 r. Zygmunt III. uwalnia Stanisława Kamienieckiego 
od banicyi w sprawie Jana Dulskiego, kasztelana chełmińskiego, podskarbiego koronnego, brańskiego, 
suraskiego, rogozińskiego i na Świeciu starosty. 0. t. 350 str. 416, 

2438. W Wilnie 30. Czerwca 1589 r. Zygmunt III. zawiesza banicyą ferowaną na Tomasza 
Strzyżowskiego, sługę Andrzeja Taranowskiego, cześnika halickiego. C. t. 205 str. 1071 — 1072. 

2439. W Szczercu 12. Lipca 1589 r. Konstanty Korniakt daje Janowi Biernatowemu synowi 
z Leska plac przed dworem szczerzeckim leżący dla zbudowania tam domu mieszkalnego i słodowni. 
C. t, 348 str. 912. 

2440. We Lwowie 14. Lipca 1589 r. Przebieg procesu w obec sądu ziemskiego lwowskiego 
między Janem Siemiginowskim i Stanisławem Narajowskim, właścicielami części Narajowa. C. t. 347 
str.  175—9, 179—184. 

2441. W Wilnie 11. Sierpnia 1589 r. Zygmunt III. wzywa uniwersałem rycerstwo do obrony 
przeciwko Turkom. C. t. 346 str. 654—56. 

2442. W Wilnie 12. Sierpnia 1589 r. Zygmunt III. ustanawia wadyum w sporze Andrzeja 
Sienieńskiego z Szemberkiem z Eaichenbergu,  C. t. 15 str, 264—265. 

2443. W Wilnie 31. Sierpnia 1589 r. Jan Zamoyski, kanclerz i hetman koronny, kwituje 
Mikołaja Herburta z Fulsztyna z otrzymanej odeń sumy 6266 złtp. i 20 groszy, złożonej przez 
Żydów koronnych i w. xięstwa na potrzeby wojenne,  C. t, 205 str. 1089 i t. 346 str, 686—687. 

2444. W Uberpolu 2. Września 1 589 r, Zygmunt III. potwierdza przywilej Zygmunta Augusta 
wydany w Piotrkowie 22. Maja 1567 r. Żydom z Międzyborza.  C. t. 15 str. 316—317. 

2445 W Zamościu 7, Września 1589 r. Jan Zamoyski, kanclerz i hetman w. kor., uprasza 
Mikołaja Herburta z Fulsztyna , kasztelana przemyskiego i starostę lwowskiego, o uwiadomienie, jakich 
ma się spodziewać zaciągów. O, t. 347 str. 348 — 9. 

2446. W Niepołomicach 7. Września 1589 r, Zygmunt III. mianuje Mikołaja Fiedusczicza 
z Brzozdowiec woźnym generalnym. C. t. 347 str. 1172 — 1173, 

2447. W Wiszni 11. Września 1589 r. Uchwały sejmiku województwa ruskiego, zebranego 
celem obioru deputata do trybunału. C. t. 346 str. 672 — 675. 

2448. W Eewlu 12. Września 1589 r. Zygmunt III. rozporządza majątkiem zmarłego bezpo- 
tomnie Greka Tomasza. C. t. 15 str. 267. 

2449. We Lwowie 14. Września 1589 r. Uchwały sejmiku szlachty województwa ruskiego 
we Lwowie zebranej. C. t. 346 str. 687—690, 

2450. W Czercu 24. Października 1589 r, Maciej Czoliński kwituje Mikołaja Herburta 
z Fulsztyna, kasztelana przemyskiego, starostę lwowskiego, z odbioru 6266 złp, i 20 gr, zostawionych 
u niego w depozycie przez podskarbiego koronnego na żołd dla wojska. C. t. 347 str. 353. 

2451. 13. Listopada 1589 r. Jeremiasz, archiepiskop Konstantynopola, nowego Kzymu, powszechny 


159 


patryarcha, Michał, metropolita kijowski, i inni biskupi orzekają, że sprzedaż Stauropigii św. Onufrego 
we Lwowie dokonana przez ihumena uniejowskiego jest nieprawną i nieważną, równie jak mieszanie się 
biskupa lwowskiego do zarządu klasztorem Bazylianów we Lwowie, zawisłych od metropolity kijowskiego, 
bezpodstawne i nieprawne. T. t. 129 str. 424. 

2452. W Warszawie 7. Grudnia 1589 r. Zygmunt IIL nakazuje rajcom lwowskim wypuścić 
Jana Wighta z więzienia za stawieniem poręki. 0. t. 15 str. 378 — 379. 

2453. W Warszawie 2. Stycznia 1590 r. Zygmunt IIL nadaje spadły nań prawem kaduka 
majątek po Januszu Nemet, Węgrzynie, Ambrożemu Wydzierzewskiemu, pisarzowi kancelaryi większej. 
C. t. 346 str. 1205 — 1206. 

2454. We Lwowie 7. Stycznia 1590 r. Jan Swoszowski, pisarz ziemi lwowskiej, dziedzic 
Tarnawki, potwierdza nadanie gruntu Iwanowi Srokowskiemu, popowi, przedtem krawcowi, uczynione 
przez poprzednich właścicieli Tarnawek. C. t. 350 str. 895. 

2455. W Warszawie II. Stycznia 1590 r. Zygmunt III. ustanawia wadyum 10.000 złt. pol. 
w sprawie Ormianina Wasyla Filipowicza przeciw wdowie po Macieju Góreckim, chorążym poznańskim, 
i innym. C. t. 15 str. 285. 

2456. W Warszawie 12. Stycznia 1590 r. Zygmunt III. mianuje Andrzeja z Chodorowstawu 
woźnym generałem. C, t. 15 str. 361 — 362. 

2457. W Warszawie 15. Stycznia 1590 r. Zygmunt III. wydaje uniwersał dotyczący poboru 
cła od napojów gorących. 0. t. 347 str. 380—382. 

2458. W Ezemieniowie 29. Stycznia 1590 r. Inwentarz oddania majątku Ezemieniowa pannie 
Annie Mańkowskiej. C. t. 15 str. 343—344. 

2459. W Warszawie 2. Lutego 1590 r. Zygmunt III. mianuje Stanisława Kapinosa woźnym 
generalnym. 0. t. 347 str. 417—418. 

2460. W Warszawie 23. Lutego 1590 r. Zygmunt III. ustanawia w sporze mieszczan prze- 
myskich z Stanisławem Trzebińskim wadyum 10.000 złp. C. t. 346 str. 774 — 775. 

2461. W Horbaczu 14. Marca 1590 r. Mikołaj Herburt poświadcza, że Jurek, młynarz 
z Żyrawki, sprzedał młyn Hawryłowi z Oholchowa. 0. t. 347 str. 71 — 72. 

2462. W Miłowaniu 15. Marca 1590 r. Jerzy Dedeński z Dednia nadaje Szczęsnemu Lacho- 
wickiemu kawał ziemi w Miłowaniu. C. t. 347 str. 258 — 259. 

2463. W Warszawie 15. Marca 1590 r. Zygmunt III. zezwala Kasprowi Zawiłowiczowi, 
karczmarzowi we wsi królewskiej Zalesie, w starostwie Iwowskiem położonej, zrzec się dzierżawy 
karczmy w tejże wsi na rzecz syna Piotra Zawiłowicza. T. t. 50 str. 577 — 579. 

2464. W Warszawie 20. Marca 1590 r. Zygmunt III. mianuje Filipa Dumę ze Szkła woźnym. 
C. t. 346 str. 1280. 

2465. W Warszawie 21. Marca 1590 r. Zygmunt III. mianuje Stanisława Morawskiego woźnym 
generalnym. 0. t. 347 str. •567—568. 

2466. We Lwowie 23, Marca 1590 r. Sąd lwowski grodzki rozdziela na prośbę Chwedka 
Miula majątek jego między dzieci. C. t. 49 str. 334 — 336. 

2467. W Warszawie 27. Marca 1590 r. Zygmunt III. uwiadamia dzierżawców wsi Chrosna 
i Siemianówki, że nadał Krzysztofowi Niszczyckiemu, staroście prasnyskiemu, prawo wykupna tych 
wsi z rąk dotychczasowych posesorów. 0. t. 346 str. 1041 — 1042. 

2468. W Warszawie 27. Marca 1590 r. Zygmunt III. uwiadamia dzierżawców sołtystw 
w Siemianówce czyli Siemianowej Woli (i Chrośnie), że pozwolił prawa ich wykupić Krzysztofowi 
Niszczyckiemu, staroście prasnyskiemu. G. t. 346 str. 1043. 


160 

2469. W Warszawie 30. Marca 1590 r. Zygmunt III. potwierdza przywilej Stefana Batorego, 
wydany w Warszawie 10. Marca 1578 r. dla księży ormiańskich we Lwowie. C. t. 377 str. 1175. 

2470, W Warszawie 1. Kwietnia 1590 r. Zygmunt III. uwalnia duchowieństwo ormiańskie 
lwowskie i domy ich od obowiązku przyjmowania w gościnę kogokolwiek. C. t. 348 str. 905. 

2471. W Warszawie 3. Kwietnia 1590 r. Zygmunt III. wzywa poborców ceł, aby nie wybierali 
cła od mieszczan miasta Wiszni wbrew przywilejom. C. t. 346 str. 913. 

2472 W Warszawie 5. Kwietnia 1590 r. Zygmunt III. nadaje indygenat Bartłomiejowi Brutemu 
z Epiru. C. t. 346 str. 1234. 

2473. W Warszawie 6. Kwietnia 1590 r. Zygmunt III. uwiadamia Mikołaja Herburta z Pul- 
sztyna, kasztelana przemyskiego a starostę lwowskiego, o kasacyi protestacyi kryminalnej braci Drużbiców 
przeciwko Mikołajowi Jazłowieckiemu, staroście śniatyńskiemu i czerwonogrodzkiemu, z powodu zabójstwa 
Prokopa Drużbica. 0. t. 346 str. 1156. 

2474. W Warszawie 7. Kwietnia 1590 r. Zygmunt III. nadaje indygenat Franciszkowi Yesselini. 
C. t. 410 str, 1185—1196. 

2475. W Warszawie 10. Kwietnia 1590 r. Zygmunt III. mianuje Piotra Józefowicza woźnym 
generalnym. 0. t. 347 str. 787—788. 

2476. W Warszawie 11. Kwietnia 1590 r. Zygmunt III. potwierdza przywilej Władysława 
Warneńczyka wydany koło wsi św. Mikołaja 27. Listopada 1441 r. Mikołajowi, mieszczaninowi koło- 
myjskiemu. C. t. 446 str. 1791—1797. 

2477. W Sylistryi 12. Kwietnia 1590 r. Stanisław Podleski obowiązuje się oddać Zaeha- 
ryaszowi, tłómaczowi, 40 talarów, którymi tenże go z niewoli tureckiej wykupił. C. t. 347 
str. 1002. 

2478. W Warszawie 15. Kwietnia 1590 r. Zygmunt III. potwierdza Albertowi Bagińskiemu 
prawa do wójtostwa w Trzcieńcu i określa przywileje tego wójtostwa, a to z powodu spalenia dawnego 
dokumentu. T. t. 63 str. 440—443. 

2479. W Warszawie 19. Kwietnia 1590 r. Zygmunt III. ogłasza uchwały sejmu warszawskiego 
dotyczące obrony królestwa. C. t. 346 str. 990—997. 

2480. W Warszawie 19. Kwietnia 1590 r. Zygmunt III. ogłasza uchwałę sejmową dotyczącą 
poboru pogłównego uchwalonego na sejmie warszawskim. C. t. 346 str. 948 — 989. 

2481. W Warszawie 20. Kwietnia 1590 r. Zygmunt III. mianuje Jakima z Jaworowa woźnym. 
0. t. 346 str. 1330. 

2482. W Warszawie 23. Kwietnia 1590 r. Zygmunt III. zezwala, aby w czasie opróżnienia 
stolicy metropolitalnej, episkopalnej lub archimandryty obrz. greckiego, kapituły zawiadowały dobrami 
a nie urzędnicy królewscy. C. t. 567 str. 38 — 41. 

2483. W Warszawie 26. Kwietnia 1590 r. Zygmunt III, wydzierżawia myta ruskie, podolskie 
i sandomirskie Pawłowi Orzechowskiemu i Mikołajowi Uhrowieckiemu i ogłasza rozporządzenia 
mytnicze. C. t. 346 str. 1350—1353. 

2484. W Warszawie 28. Kwietnia 1590 r. Jerzy Mniszech, wojewoda sandomirski, Jan Mniszech, 
starosta krasnostawski, Maciej Konopacki, podstarości chełmiński, Mikołaj Dzialyński, wojewoda cheł- 
miński, Mikołaj Kiszka i Mikołaj Mniszech, starosta łukowski, upraszają Mikołaja Herburta z Pulsztyna, 
kasztelana przemyskiego i starostę lwowskiego, aby oddał wojewodzie ruskiemu 2,000 zł. 0. t. 347 
str. 346—347. 

2485. W Warszawie 5. Maja 1590 r. Zygmunt III. mianuje Marcina Chlebowskiego woźnym. 
C. t. 346 str. 1326—1327. 


161 


2486. W Warszawie 5. Maja 1590 r. Zygmunt III. przypomina starostom i dzierżawcom 
dóbr królewskich uchwałą sejmową ustanowione obowiązki względem wybierania wybrańców z pośród 
kmieci. G. t. 346 str  1124—1125. 

2487. W Warszawie 8. Maja 1590 r. Zygmunt III. bierze Jakóba Zaidykowicza w opiekę 
królewską i daje mu moratoryum płacenia długów. C. Ł. 347 str. 234 — 236 a t. 346 str. 1108 pod 
dniem 10. Maja. 

2488. W Krasnymstawie 18. Maja 1590 r. Zygmunt III. mianuje Onyszka Szuniczyca gene- 
ralnym woźnym. C. t. 348 str. 240—241. 

2489. We Lwowie 25. Maja 1590 r. Mikołaj Herburt z Fulsztyna, wojewoda ruski, ustanawia 
Macieja Wilka z Żelechowa generalnym woźnym ziem ruskich. 0. t. 346 str. 1020—1021. 

2490. W Warszawie 10. Czerwca 1590 r. Zygmunt III. nakazuje burmistrzowi i rajcom miasta 
Lwowa, aby wydali pieniądze, deponowane przez Jerzego Węgrzyna, wdowie po Januszu Węgrzynie 
i dzieciom jej. C. t. 346 str. 1133—1134. 

2491. Na soborze w Beresteczku 22. Czerwca 1590 r. Michał, metropolita kijowski, orzeka, 
że bractwo i monastyr cerkwi św. Onufrego we Lwowie nie podlegają władzy władyki lwowskiego 
Gedeona Bałabana. T. t.  129 str. 426. 

2492. W Lublinie 2. Lipca 1590 r. Wyrok w sprawie między Wojciechem, Mikołajem, 
Jerzym i Hieronimem Białoskórskimi a Zofią 1" v. Chodorowską, 2° v. Kamieniecką. C. t. 347 
str. 340—343. 

2493. W Lublinie 2. Lipca 1590 r. Przebieg procesu w obec trybunału lubelskiego między 
Wojciechem, Mikołajem, Hieronimem Białoskórskimi a Dorotą z Fulsztyna, 2' v. Zebrzydowską. 
C. t. 347 str. 386—391. 

2494. W Warszawie 3. Lipca 1590 r. Zygmunt III. poleca Januszowi ze Zbaraża, wojewodzie 
braeławskiemu, aby Stanisławowi Chłopickiemu, komornikowi śp. króla Stefana, zwrócił zaaresztowane 
majętności. C. t. 346 str. 1182—1183. 

2495. W Warszawie 16. Lipca 1590 r. Zygmunt III. nakazuje burmistrzowi i rajcom miasta 
Lwowa egzekwować wyrok w sprawie Iwana Kohuta z Ormianami Iwaszkowicami. C. t. 346 
str.  1256. 

2496. W Warszawie 25. Lipca 1590 r. Zygmunt IIL pozwala Janowi Feliksowi Herburtowi, 
dzierżawcy wsi Laszki, przyłączyć do tejże wsi pastwiska zwane Pokrzywica. 0. t. 348 str. 530—531. 

2497. We Lwowie 4. Sierpnia 1590 r. Jan Zamoyski, kanclerz i hetman w. koronny, wyznacza 
do podolskich i wołyńskich ziem , tudzież do kijowskiego i bracławskiego województwa sędziów dla 
sądzenia krzywd przez wojska Ezpltej wyrządzonych. C. t. 346 str.  1277 — 1279. 

2498. We Lwowie 5. Sierpnia 1590 r. Jan Zamoyski z Zamościa, kanclerz i hetman w. koronny, 
zakazuje rotmistrzom i porucznikom wybierać żywność we wsiach, należących do Mikołaja Herburta 
z Fulsztyna, kasztelana przemyskiego. C. t. 347 str. 156 — 157. 

2499. W Warszawie 25. Sierpnia 1590 r. Zygmunt III. oznacza wadyum 5000 dukatów 
pomiędzy Stanisławem Kucharskim a Ormianinem Zacharyaszem Iwaszkowicem.  C. t. 346 str. 1372. 

2500. W SczeWzeszynie 22. Października 1590 r. Stanisław hrabia z Górki, wojewoda poznański, 
boski, kolski starosta, kwituje arendarza prowentów starostwa buskiego Krzysztofa Awedykowicza. 
C. t. 347 str. 50—51. 

2501. W Warszawie 25. Października 1590 r. Zygmunt III. rozkazuje wszystkim urzędom, 
aby Greków, których wojewodzina wołoska Marya Jaakułowa wskaże jako swych dłużników, zmuszali 
do uiszczenia długów. C. t. 347 str. 120 — 1. 

31 


162 

2502. W Warszawie 25. Października 1590 r. Zygmunt III. rozlcazuje rajcom lwowskim, 
aby skargę Maryi Jankułowej przeciw Hektorowi i Konstantynowi, spadkobiercom Szymona Warsis, 
szybko załatwili. C. t. 347 str. 121—2. 

2503. W Warszawie 16. Listopada 1590 r. Zygmunt III., rozstrzygając spór między mieszcza- 
nami lwowskimi a kamienieckimi, nakazuje towary przez urząd miejski lwowski zatrzymane zwrócić 
właścicielom. C. t. 347 str. 284—6, 

2504. W Warszawie 3. Grudnia 1590 r. Zygmunt HI. mianuje Stanisława Kufla ze Stfatyna 
generalnym woźnym. C. t. 348 str. 871. 

2505. We Lwowie 1590 r. Protestacye wniesione przez Wasyla, igumena zakonu 00. Bazylianów, 
przełożonego monasteru św. Onufrego na przedmieściu krakowskiem leżącego, o gwałty popełniane 
przez Gedeona Bałłabana, władykę lwowskiego. G. t. 346 str. 1051—1056 i 1120—1123. 

2506. W Warszawie 2. Stycznia 1591 r. Zygmunt III. poleca Mikołajowi Herburtowi z Fel- 
sztyna, kasztelanowi przemyskiemu i staroście lwowskiemu, aby był obecny przy rozgraniczaniu Zimnej - 
wody i Eudny od Białohorskiej i Kleparowa. G. t. 350 str. 165. 

2507. W Mielcu 13. Stycznia 1591 r. Mikołaj Mielecki na Mielcu, koadjutor tyniecki, posyła 
sługę swego Lureusa do Lwowa po małmazyą,  o czem  celników  uwiadamia.  C. t. 347 str. 304 — 5. 

2508. W Warszawie 15. Stycznia 1591 r. Konstytucye sejmu walnego warszawskiego. G. t. 347 
str. 421—444. 

2509. W Warszawie 15. Stycznia 1591 r. Zygmunt III. ogłasza uniwersał poborowy. 0. t. 347 
str. 444—470. 

2510. W Kamieńcu Podolskim 17. Stycznia 1591 r. Ormianie kamienieccy Michno i Serby 
mianują Hanussa Eomaszkowicza pełnomocnikiem swoim. G. t. 347 str. 282 — 4. 

2511. W Warszawie 20. Stycznia 1591 r. Zygmunt III. poświadcza, że zdjęcie banicyi z Krzy- 
sztofa Zborowskiego nie przynosi uszczerbku prawom Jakóba Potockiego do dóbr Gzesybiesy, gdyż 
dobra Krzysztofa podlegają i nadal konfiskacie. G. t. 348 str. 672—673. 

2512. We Lwowie 23. Stycznia 1591 r. Michał, metropolita kijowski i halicki, pozwala bra- 
ctwu stauropigii św. Onufrego przy cerkwi Uspeńskiej we Lwowie wybudować szpital męski i żeński. 
T. t. 129 str. 429—431. 

2513. W Warszawie 27. Stycznia 1591 r. Zygmunt III. uwiadamia wszystkie urzędy, że 
Krzysztof Dzierzek, w poselstwie do Turcyi wysłany, na żadne roki sądowe stawać nie może. G. t. 347 
str. 865. 

2514. W Warszawie 28. Stycznia 1591 r. Zygmunt III. rozkazuje Janowi Gulskiemu oddać 
Juliuszowi Salwaressi z Mołdawii dwie beczki wina i trzy małmazyi, zabrane mu w Czobowolach. 
C. t. 347 str. 521—2. 

2515. W Warszawie 28. Stycznia 1591 r. Zygmunt III. rozkazuje Mikołajowi Łąnckiemu, 
podstarościemu trembowelskiemu, oddać zabraną beczkę małmazyi Juliuszowi Salwaressi. G. t. 347 
str. 520—1, 618—19. 

2516. W Warszawie 28. Stycznia 1591 r. Zygmunt III. rozkazuje Pawłowi Giemierzyńskiemu, 
podstarościemu kamienieckiemu, wydać Juliuszowi Salwaressi z Mołdawii zabraną mu beczkę wina. 
C. t. 347 str. 619. 

2517. W Warszawie 28. Stycznia 1591 r. Zygmunt III. rozkazuje rotmistrzowi Temrukowi 
Szymkowiczowi udać się na leże do Żydaczowa.  G. t. 347 str. 547. 

2518. W Warszawie 28. Stycznia 1591 r. Zygmunt III. poleca rotmistrzowi Temrukowi 
Szymkowiczowi obronę krajów podolskich. C. t. 347 str. 548^ 


163 

2519. W Krakowie 18. Kwietnia 1591 r. Zygmunt III. mianuje komisarzy dla rewizyi Miko- 
łajowa. C. t. 347 str. 697—8. 

2520. W Krakowie 20. Kwietnia 1591 r. Zygmunt III. zakazuje Jadwidze ze Żmigroda, 
wdowie po Mikołaju Tarle z Sczekarzowie, chorążym sandomirskim, wyrządzać krzywdy mieszkańcom 
Mikołajowa. C. t. 347 str. 696—7, 699. 

2521. W Krakowie 21. Kwietnia 1591 r. Zygmunt III. uwiadamia Mikołaja Herburta, kaszte- 
lana przemyskiego i starostę lwowskiego, że nałożył wadyum w sporze Piotra Przeborowskiego z Jerzym 
Mniszchiem z Wielkich Kuńczyc. C. t. 347 str. 891 — 2. 

2522. W Krakowie 25. Kwietnia 1591 r. Zygmunt III. pozwala mieszkańcom Malechowa 
korzystać z lasów w Grzędzie i Sieciechowie, o czem uwiadamia dzierżawcę tych wsi Mikołaja Trze- 
bińskiego. C. t. 348 str. 612 — 613. 

2523. W Krakowie 7. Maja 1591 r. Zygmunt III. ogłasza uchwały sejmowe dotyczące po- 
datków. 0. t. 347 str. 765 — 6. 

2524. W Krakowie 7. Maja 1591 r. Zygmunt III. odracza wyrok banicyi przeciw Krzysztofowi 
Zarembie wydany. C. t. 348 str. 472—473. 

2525. W Krakowie 8. Maja 1591 r. Zygmunt III. poleca Jerzemu Mniszchowi z Wielkich 
Kuńczyc, wojewodzie sandomirskiemu, sanockiemu, Samborskiemu i sokalskiemu staroście i przełożonemu 
salin ruskich, Stanisławowi Żółkiewskiemu, lwowskiemu i staroście hrubieszowskiemu, Stanisławowi 
Lanckorońskiemu z Brzezia, halickiemu i staroście skalskiemu, Janowi Drohojowskiemu z Drohojowa, 
sanockiemu kasztelanom, Mikołajowi Żółkiewskiemu, podkomorzemu lwowskiemu, Pawłowi Skotnickiemu 
chorążemu halickiemu, Stanisławowi Podoleckiemu, stolnikowi, Jakóbowi Leśniewskiemu, cześnikowi, 
Kasparowi Waszieraskiemu, wojskiemu ziemskim lwowskim, i Krzysztofowi Leśniowskierau, wojskiemu 
żydaczowskiemu , rozgraniczenie Zimnejwody i Eudny albo Euszny od Biełohorsczy i Kleparowa. 
C. t. 350 str.  152. 

2526. W Krakowie 8. Maja 1591 r. Zygmunt III. mianuje komisarzy do załatwienia sporu 
granicznego między Berlinem, Brodami, Suchodołem itd., własnością Daniłowiczów i Mikołaja Żół- 
kiewskiego, a dobrami królewskiemi Buskiem, Szczurowicami i Łopaezynem.  T. t. 70 str. 1457 — 1459. 

2527. W Krakowie 8. Maja 1591 r. Zygmunt III. zmienia skład sądu komisarskiego wyzna- 
czonego do załatwienia sporu granicznego między Berlinem, Brodami, Suchodołem itd., a Szczurowicami, 
Buskiem i Łopaezynem. T. t. 70 str. 1459—60. 

2528. W Krakowie 8. Maja 1591 r. Zygmunt III. uwiadamia właścicieli i dzierżawców wsi 
przyległych Berlinowi, Brodom, Suchodołowi, Szczurowicora , Buskowi i Łopaczynowi o wysłaniu 
komisarzy celem rozpatrzenia sporu granicznego. T. t. 70 str.  1460—61. 

2529. W Krakowie 20. Maja 1591 r. Zygmunt III. potwierdza dokument Stefana Batorego, 
wydany w Malborgu 12. Listopada 1577 r. dla biednych Ormian lwowskich. 0. t. 365 str. 2336—38. 

2530. W Krakowie 22. Maja 1591 r. Zygmunt III. rozkazuje rajcom i burmistrzowi nie robić 
trudności Pawłowi Łąnckiemu w objęciu spadku po matce, przekazanego mu prawnym testamentem. 
C. t. 347 str. 838—9. 

2531. We Lwowie 5. Czerwca 1591 r. Spis towarów, które Żydzi lwowscy przywozili do 
Lwowa, z regestrów Konstantyna Korniakta za lata 1577 — 1591 r. C. t. 347 str. 893 — 6. 

2532. W Krakowie 20. Czerwca 1591 r. Zygmunt III. nadaje Lisiec, Parzyków i Powolcze, 
wsi w województwie podolskiem położone, Bartłomiejowi Brutusowi i jego spadkobiercom. C. t. 347 
8tr. 884—6. 

2533. W Krakowie 23. Czerwca 1591 r. Zygmunt III. oddaje opiekę nad małoletnimi Mikołajem, 


164 

Marcinem, Stanifiławem i Teofilą, dziećmi Józefa Szachowicza, Andrzejowi Taranowskiemu, podczaszemu 
haliclfiemu , Zygmuntowi Poradowskiemu, podstarośeiemu lwowskiemu, i Łukaszowi Lubienieckiemu. 
C. t. 347 str.  1080. 

2534. W Krakowie 20. Lipca 1591 r. Zygmunt III. nakłada zakład 2000 zlt. dla obrony 
Tobiasza Zaydlicza, zagrożonego przez Mikołaja Ostrowskiego Czajkowskiego, Grzegorza Podwysockiego 
i innych.  C. t. 350 str. 631. 

2535. W Krakowie 21. Lipca 1591 r. Zygmunt III. odracza banicyą, na którą sąd lwowski 
grodzki skazał Stanisława Barzego w sprawie jego z Wasylem ii'ilipowiczem. C. t. 347 str. 1047—48. 

2536. W Krakowie 23. Lipca 1591 r. Zygmunt III. poleca Mikołajowi Herburtowi z Fulsztyna, 
kasztelanowi przemyskiemu i staroście lwowskiemu, przestrzegać, aby kupcy zatrzymywali się z towarami 
we Lwowie. C. t. 347 str. 1005—6 

2537. W Krakowie 23. Lipca 1591 r. Zygmunt IIL poleca Stanisławowi z Tarnowa, kasztela- 
nowi sandomirskiemu , buskiemu, stobnickiemu staroście, przestrzegać, aby kupcy nie mijali Lwowa, 
lecz wedle przywilejów miasta tamże się zatrzymywali. C. t. 347 str. 1006—8. 

2538. W Krakowie 25. Lipca 1591 r. Zygmunt IIL wyznacza kozakom pod dowództwem 
Mikołaja Jazłowieckiego, starosty śniatyńskiego, zostającym, żołd na lat 5 i zakazuje niepokoić sąsiednie 
kraje. 0. t. 347 str. 1105—6. 

2539. We Lwowie 1. Sierpnia 1591 r. Ugoda sądowa między Waezowiczem Mikołajem 
a Wasylem Teliską i żoną tegoż Maructiną w sprawie o sukcessyą po Morocliowskim. C. t. 49 
str. 605—611. 

2540. W Krakowie 24. Sierpnia 1591 r. Zygmunt III. pozwala Janowi Płazie z Mstycza, 
staroście lubaczowskiemu, przenieść prawa do tegoż starostwa na syna Jana, dworzanina królewskiego. 
C. t. 351 str. 1316—18. 

2541. W Samborze 29. Sierpnia 1591 r. Jerzy Mniszech z W. Kuńczyc, wojewoda sandomirski, 
sanocki, Samborski i sokalski starosta i salin ruskicłi przełożony, i inni komisarze królewscy wzywają 
Mikołaja Herburta z Pelsztyna, kasztelana przemyskiego, starostę lwowskiego, dzierżawcę królewszczyzny 
Skniłowa, aby był obecny przy rozgraniczaniu Zimnej wody i Eudny od Kleparowa i Białohorsczy. 
0. t. 350 str.  165, 171, 173. 

2542. Oblatowano pod dniem 7. Września 1591 r. Zapłata niżowych kozaków za czas od 
18. Października 1590 do 18. Października 1591 r.  C. t. 347 str. 1103. 

2543. We Lwowie 7. Września 1391 r. Jakób Pretficz z Gawron, starosta trembowelski, 
zeznaje, że wziął z ratusza lwowskiego 16.600 złt. na żołd dla kozaków. 0. t. 347 str.  1104. 

2544. W Niepołomicach 10. Września 1591 r. Zygmunt III. posyła Mikołaja Biegano wskiego, 
swego komornika , w celu odbierania czopowego imieniem arendarzów głównych. C. t. 347 
str. 1245—6. 

2545. Na polu między Zimnowodą, Eudną, Białohorską, Kleparowem i Skniłowem 23. Wrze- 
śnia 1591 r. Jerzy Mniszech z W. Kuńczyc, wojewoda sandomirski, sanocki, Samborski, sokalski sta- 
rosta, żup ruskich przełożony, i inni rozgraniczają Zimnowodę i Eudnę czyli Rusnykąth, wsi Jakóba 
Sempa Sarzyńskiego, podstolego, i Baltazara Leśniowskiego, łowczego ziemi lwowskiej, od Białohorskiej 
i Kleparowa należących do m. Lwowa. 0. t. 350 str. 151. 

2546. 1591 r. Komisarze królewscy rozgraniczają Berlin, Brody od Szczurowic i Łopaczyna. 
T. t. 70 str. 1450—83. 

2547. W Warszawie 11. Listopada 1591 r. Zygmunt IIL mianuje Mikołaja Siemiradzkiego 
złotnikiem królewskim. C. t. 366 str.  38—9. 


165 

2548. W Janowcu 6. Grudnia 1591 r. Zygmunt III. potwierdza dokument króla Stefana, wydany 
w Grodnie 10. Czerwca 1582 r.  dla niektórych poddanych Sołonki  i Drohowyża. C. t. 373 str. 1870. 

2549. W Warszawie 17. Grudnia 1591 r. Zygmunt Ul. wystawia niektórym Żydom przemy- 
skim list bezpieczeństwa. C. t. 366  str.  11 — 12. 

2550. W Przaszniszu 30. Grudnia 1591 r. Krzysztof Niszczycki, starosta przaszniski, poświad- 
cza, iż otrzymał od Mikołaja Kunata 1000 złotych. 0. t. 82 str. 33. 

2551. Oblat. 1591 r. Jan Zamoyski, kanclerz i hetman wielki kor., daje instrukcyą Golińskiemu 
Maciejowi wysłanemu po pieniądze dla wojska  C. t. 347 str.  350 — 3. 

2552. W Warszawie 2. Stycznia 1592 r. Zygmunt III. poleca mieszczanom lwowskim, aby 
byli obecni przy rozgraniczeniu Zimnej wody i Eudny od Białohorskiej i Kleparowa. 0. t. 350 str. 169. 

2553. W Wiślicy 4, Stycznia 1592 r. Zygmunt III. udziela mieszczanom Mikołajowa list 
bezpieczeństwa. C. t. 348 str. 125 — 126. 

2554. W W^iślicy w Styczniu 1592 r. Zygmunt III. poleca urzędnikom ziemskim, aby dwo- 
rzaninowi jego w sprawach Rzpltej jadącemu udzielano podwód.  0. t. 348 str. 581, 

2555. W Krakowie 20. Lutego 1592 r. Zygmunt III. mianuje Marcina Koszkę z Kamionki 
generalnym woźnym. C. t. 348 str. 193. 

2556. W Krakowie 27. Lutego 1592 r. Zygmunt III. uwiadamia Mikołaja Herburta, że nało- 
żył wadyum 4000 złt. w sprawie Piotra Przyborowskiego z Jerzym Mniszehiem, wojewodą sandomir- 
skim. C. t. 348 str. 870. 

2557. We Lwowie 2. Marca 1592 r. Kapituła lwowska rz. obrz. darowuje chatę wraz z grun- 
tami przyległymi w Basiówce poddanemu swemu włościaninowi Andrzejowi i żonie jego Agnieszce. 
C. t. 354 str. 2944—2945. 

2558. W Krakowie 4. Marca 1592 r. Zygmunt III. nadaje Jerzemu Madalińskiemu prawo 
wrębu w lasach raedynieckich. C. t. 348 str. 649 — 650. 

2559. W Krakowie 10. Marca 1592 r. Zygmunt III. poleca burmistrzowi i rajcom lwowskim 
i kamienieckim przestrzegać, aby kupcy tamtejsi opłacali czopowe. C. t. 348 str. 332. 

2560. W Krakowie 13. Marca 1592 r. Zygmunt III. uwiadamia, że udzielił kupcowi wene- 
ckiemu Juliuszowi Salwaressi wolność handlowania w Polsce. 0. t. 348 str. 444 — 445. 

2561. W Krakowie 5. Kwietnia 1592 r. Zygmunt III. pozwala Baptyście Amorozyemu, Wło- 
chowi, i Janakyemu, Grekowi, osiedlić się w Polsce. C. t. 348 str. 568 — 569. 

2562. W Krakowie 22. Kwietnia 1592 r. Zygmunt III. poleca burmistrzowi i rajcom lwow- 
skim zmusić dłużników Mikołaja, posła wojewody mołdawskiego Arona, do uiszczenia się z długów. 
C. t. 348 str. 420. 

2563. W Krakowie 28. Kwietnia 1592 r. Zygmunt III. wzywa rajców lwowskich, aby się 
stawili na sądach ziemskich lwowskich wezwani przez podkomorzego w sprawie Jakóba Sępa Szarzyń- 
skiego, podstolego lwowskiego, i kapituły lwowskiej. 0. t. 348 str. 582 — 583. 

2564. W Krakowie 29. Kwietnia 1592 r. Zygmunt III. wydaje wyrok w sprawie kanclerza 
Jana Zamoyskiego i spadkobierców Dulskich. 0. t. 348 str. 782 — 785. 

2565. W Krakowie 12. Maja 1592 r. Zygmunt Ul. przyjmuje w opiekę kupca lwowskiego 
Jakóba Zaidikowicza i spadkobierców brata jego Tomasza. C. t. 348 str. 518 — 519. 

2566. W Krakowie 27. Maja 1592 r. Zygmunt UL nadaje przywileje Żydom. C. t, 351 
8tr. 283—4. 

2567. W Krakowie 2. Czerwca 1592 r. Zygmunt UL potwierdza przywilej Stefana Batorego, 
wydany w Warszawie 9. Lutego 1578 r. dla wsi Wisiatycz. 0. t. 385 str. 1432— 1436, t. 415 str. 1009 
i t. 439 str. 180. 


166 

2568. W Krakowie 8. Czerwca 1592 r. Zygmunt III. pozwala, ażeby Zienko, syn rogatnika 
w Zawadowie, pozostał w posiadaniu młyna, który ojciec jego wybudował, C. t. 377 str.  1325. 

2569. W Krakowie U. Czerwca 1592 r. Zygmunt III. uznaje Królikowskiego opiekunem 
dzieci Kaspra Lieskiego. C. t. 848 str. 626. 

2570. W Krakowie 12. Czerwca 1592 r. Zygmunt III. poświadcza, że Jerzy Mniszech z Wiel- 
kich Kuńczyc, wojewoda sandomirski, Samborski, sanocki, sokalski i t. d. starosta, i Jadwiga z Scze- 
karzowic małżonkowie zeznali przed nim swe długi. C. t. 355 str.  2232. 

2571. W Krakowie 22. Czerwca 1592 r. Zygmunt III. rozkazuje burmistrzom i rajcom miast 
i miasteczek w okolicy Lwowa przestrzegać, aby kupcy zwykłemi drogami towary swe do Lwowa 
wprowadzali. C. t, 348 str. 516—517. 

2572. W Krakowie 25. Czerwca 1592 r. Zygmunt III. poleca opiece rajców lwowskich Jana 
Poletowicza, Żyda nowoochrzconego. C. t. 348 str. 546 — 547. 

2573. W Krakowie 23. Lipca 1592 r. Zygmunt III. uwiadamia Mikołaja Herburta, starosta 
lwowskiego, że dochody z małmazyi wydzierżawił Janowi Bardyskiemu, Jerzemu Zawadzkiemu i Ada- 
mowi Buskowskiemu. C. t. 348 str. 665—666. 

2574. W Śniatynie 7. Sierpnia 1592 r. Jan Wolski, starosta śniatyński, wydzierżawia Miko- 
łajowi Smarzowskiemu dochody od małmazyi i wina wołoskiego. C. t. 348 str. 688 — 689. 

2575. W Warszawie 23. Września 1592 r. Zygmunt III. rozstrzyga na podstawie sprawozda- 
nia swych komisarzy skargi poddanych z ekonomii Samborskiej klucza ozimińskiego. C. t. 360 str. 466. 

2576. We Lwowie 28. Września 1592 r. Eajcy m. Lwowa zawierają z Żydami w temże mie- 
ście zamieszkałymi ugodę w sprawach handlowych. C. t. 349 str. 1385 — 1390. 

2577. W Warszawie 30. Września 1592 r. Zygmunt III. pozwala Andrzejowi Haniarieckiemu 
i żonie jego Anastazyi Morachowskiej odstąpić swe prawo dożywocia do wsi Ostrowa Stanisławowi 
Pstrokońskiemu i żonie jego Annie z Chocimierza. C. t. 350 str. 393. 

2578. W Warszawie 1. Października 1592 r. Zygmunt III. potwierdza dokument króla Ste- 
fana, wydany w Warszawie 31. Stycznia 1581 r. halickiemu biskupowi obrz. gr. C. t. 459 str.  1158. 

2579. W Warszawie 10. Października 1592 r. Zygmunt IIL pozwala Bathyemu i Jonakowi, 
sługom wojewody mołdawskiego Piotra, przebywać w Polsce. C. t. 348 str. 790 — 791. 

2580. W Warszawie 11. Października 1592 r. Zygmunt III. potwierdza dokument Konstan- 
tego Korniakta, wydany w Szczercu 12. Lipca 1589 r. Janowi Biernatowemu synowi. C. t. 348 
str.  911—913. 

2381. W Warszawie 12. Października 1592 r. Zygmunt IIL darowuje Jakóbowi Leśniewskie- 
mu, podczaszemu lwowskiemu, bratu zmarłego Baltazara Leśniewskiego, łowczego lwowskiego, sumę 
31294 zł. p. i 4 groszy, którą tenże Baltazar, były poborca czopowego, dłużny był skarbowi. T. t. 39 
str. 131—132. 

2582. W Warszawie 15. Października 1592 r. Zygmunt III. zatwierdza za wstawieniem się 
ks. Konstantego Ostrogskiego wszelkie prawa, nadania i przywileje monasterowi św. Onufrego we Lwo- 
wie. C. t. 383 str. 2870 i T. t. 129 str. 431 i 435. 

2583. W Warszawie 20. Października 1592 r. Zygmunt IIL mianuje Andrzeja Korolika z La- 
szek generalnym woźnym. C. t. 348 str. 756—757. 

2584. W Warszawie 22. Października 1592 r. Zygmunt III. poleca Mikołajowi Herburtowi, 
staroście lwowskiemu, sprawę między Jerzym Czółowskim a Mikołajem Ostrowskim. C. t. 348 
6tr. 801—802. 


167 


2585. W Warszawie 2. Listopada 1592 r. Zygmunt III. mianuje Hordeya z Olszanicy woźnym 
generalnym. C. t. 366 str. 378—80. 

2586. W Warszawie 10. Listopada 1592 r. Zygmunt III. poleca Janowi Potockiemu, staroście 
kamienieckiemu, wykonać wyrok królewski w sprawie Żydów Arona i Jakóba, pisarzy komory 
kamienieckiej, z Bohdanem Haslamowiczem, Ormianinem. C. t. 348 str. 758 — 759. 

2587. W Warszawie 2. Grudnia 1592 r. Zygmunt III. nadaje Mikołajowi Sosnowskiemu 
wszystkie dobra pozostałe po Hryczku , popie przy cerkwi woskreseńskiej we Lwowie, zmarłym bez 
spadkobierców. C. t. 206 str.  1817—1818. 

2588. W Warszawie 7. Grudnia 1592 r. Zygmunt III. poleca Mikołajowi Herburtowi speł- 
nienie wyroku banicyi na Janie Wolskim. C. t. 348 str. 880 i 883—884. 

2589. W Warszawie 7. Grudnia 1592 r. Zygmunt III. poleca burmistrzowi i rajcom lwowskim 
sprawę Greka Daniela. C. t. 348 str. 832—833. 

2590. W Warszawie 15. Grudnia 1592 r. Zygmunt III. poleca burmistrzowi i rajcom miasta 
Kamieńca podolskiego sprawy Henryka Papego. C. t. 348 str. 833—834 i 835. 

2591. W Krasnymstawie 24. Grudnia 1592 r. Jan Srzedziriski z Średnia ustępuje proces swój 
z Barbarą, córką Andrzeja Gniewosza, żoną Mikołaja Kochanowskiego, Mikołajowi Gałeckiemu, 
0. t. 350 str. 641. 

2592. Oblat. 1592 r. Jeremiasz, patryarcha konstantynopolitański, składa Michała, metropolitę 
kijowskiego, z godności, którą porucza Gedeonowi. 0. t. 348 str. 793 — 794. 

2593. We Lwowie 7. Stycznia 1593 r. Ugoda między Kasparem Wasyczyńskim , wojskim 
lwowskim, i Mikołajem z Chodorowa Chodorowskim w sporze o mostek graniczny. T. t. 45 
str. 658—660. 

2594. W Przeworsku 9. Lutego 1593 r. Barbara z Unienna, wdowa po Piotrze Dedyńskim, 
zapisuje wieś Uhercze Jezuitom sokalskim. T. t. 38 str. 113. 

2595. W Warszawie 23. Lutego 1593 r. Zygmunt III. mianuje woźnym generalnym Strycza 
Zachorowa ze wsi Kzeczyczany. C. t. 349 str. 253. 

2596. W Warszawie 28. Lutego 1593 r. Zygmunt III. poleca urzędowi starościńskiemu lwow- 
skiemu sprawę między Janem Niepszyekim a mieszczaninem lwowskim Kasprem Gulińskim. C. t. 348 
str. 1530—1531. 

2597. W Warszawie 6. Marca 1593 r. Zygmunt III. poleca Mikołajowi Herburtowi sprawę 
mnichów uniejowskich i Grzegorza Ulanickiego, O. t. 348 str. 1026. 

2598. We Lwowie 15. Marca 1593 r. Ugoda między Marcinem Łęskim, synem Kaspra Łę- 
skiego, i wujami jego Walentym i Markiem Stogniewami z jednej a Protoslawem Królikowskim 
z drugiej strony. C. t. 83 str. 1132—1134. 

2599. W Warszawie 22. Marca 1593 r. Zygmunt IH. poleca burmistrzowi i rajcom gródeckim 
sprawę zakonu tamtejszego. C. t. 348 str. 1038. 

2600. W Warszawie 27, Marca 1593 r. Zygmunt III. potwierdza darowiznę dwóch łanów 
pola w okolicy Kołomyi, zeznaną przez Jakóba Korycińskiego na rzecz Dominikanów kołomyjskich. 
C. t. 446 str. 1797—1799. 

2601. W Warszawie 13. Kwietnia 1593 r. Zygmunt lU. powierza Stanisławowi Pstrokoń- 
skiemu, podstarościemu, sądownictwo grodu lwowskiego, a to z powodu śmierci Mikołaja Herbu rta, sta- 
rosty. C. t. 348 str.  1041—1042. 

2602. W Warszawie 22. Maja 1593 r. Zygmunt III. pozwala Janowi Kalinowskiemu z Grodzisk 
korzystać z lasów królewskich w starostwie Iwowskiem. C. t. 348 str. 1173. 


168 

2603. W Warszawie 25. Maja 1593 r. Zygmunt HI. mianuje PawJa z Zernicy generalnym 
woźnym. 0. t. 348 str. 1402—1403. 

2604. W Warszawie 28. Maja 1593 r. Zygmunt III. poleca Stanisławowi Pstrokońskiemu, 
podstarościemu lwowskiemu, wymazać z aktów protestacye w sporze między Marcinem Świrskim 
a Iwanem i Adamem Bałabanami. C. t. 348 str.  1181. 

2605. W Warszawie 4. Czerwca 1593 r. Zygmunt III. uwalnia mieszkańców miasta Mikoła- 
jowa dotkniętych pożarem od płacenia podatków. 0. t. 348 str.  1552. 

2606. W Warszawie 5. Czerwca 1593 r. Zygmunt III. uwalnia mieszkańców wsi Sołonki 
i Żyrawki od podatków. C. t. 348 str.  1190. 

2607. W Warszawie 10. Czerwca 1593 r. Zygmunt HI. nadaje młyn w Dobrostanach, w sta- 
rostwie grodeckiem, Wojciechowi Smołkowiczowi. C. t. 351 str. 148—9. 

2608. W Warszawie 15. Czerwca 1593 r. Zygmunt III. ogłasza uniwersał poborowy. C. t. 348 
str.  1221—1240. 

2609. W Warszawie 15. Czerwca 1593 r. Konstytucya sejmu walnego koronnego. C. t. 348 
str.  1201 — 1220. 

2610. W Warszawie 18. Czerwca 1593 r. Zygmunt III. mianuje Sebastyana Zielonego z Po- 
morzan generalnym woźnym. C. t. 348 str. 1180 — 1181.     ^ 

2611. W Warszawie 20. Czerwca 1593 r. Zygmunt III. pozwala malarzowi Janowi Szwan- 
kowskiemu zajmować się swoj^ sztuką, w całej Polsce. C. t. 348 str.  1357 — 1358. 

2612. W Warszawie 20. Czerwca 1593 r. Zygmunt III. uwiadamia Jana Pelixa Herburta 
z Fulsztyna, dzierżawcę dóbr mościskich, że wysłał komisarzów celem rozgraniczenia Mościsk od 
dóbr Dunikowskich Strzeleska. C. t. 349 str. 415. 

2613. W Warszawie 20. Czerwca 1593 r. Zygmunt III. uwiadamia Jana Felixa Herburta, 
dzierżawcę mościskich dóbr, że wysłał komisarzy celem rozgraniczenia Mościsk od dóbr Dunikowskich 
Rudniki nowe i stare. C. t. 349 str. 416—421. 

2614. W Warszawie 20. Czerwca 1593 r. Zygmunt III. zabrania poborcom wybierać cła 
i myta od Stanisława Górskiego, rotmistrza król., wysłanego do odebrania małmazyi itp. od dworzanina 
król. Krzysztofa Dzierzka. C. t. 348 str. 1268 i 1366. 

2615. W Warszawie 23. Czerwca 1593 r. Zygmunt Ul. poleca Franciszkowi Eylskiemu, staroście 
kamioneckiemu , wielkorządcy krakowskiemu, aby zabronił swym urzędnikom uciskać poddanych 
z Batiatycz. C. t. 348 str. 1194—1195. 

2616. W Warszawie 30. Czerwca 1593 r. Zygmunt III. konferuje starostwo lwowskie po śmierci 
Mikołaja Herburta Jerzemu Mniszchowi. C. t. 348 str. 1242. 

2617. W Warszawie 1. Lipca 1593 r. Zygmunt III. uwiadamia rajców lwowskich o nadaniu 
starostwa lwowskiego Jerzemu Mniszchowi. C. t. 348 str. 1241. 

2618. W Warszawie 1. Lipca 1593 r. Zygmunt III. poleca mieszkańcom starostwa lwowskiego 
słuchać nowego starosty Jerzego Mniszcha. C. t. 348 str. 1241. 

2619. W Warszawie 4. Lipca 1593 r. Zygmunt III, poleca Janowi Firlejowi , podskarbiemu 
koronnemu, delegowanemu do odebrania i administracyi dóbr starostwa lwowskiego po śmierci Mikołaja 
Herburta, aby dobra oddał Jerzemu Mniszchowi.  C. t. 348 str. 1244. 

2620. We Lwowie 7. Lipca 1593 r. Mikołaj Herburt z Fulsztyna, wojewoda ruski, starosta 
kamieniecki, mianuje Stefana z Chodorkowa generalnym woźnym województwa ruskiego. C. t. 348 
str. 1182. 

2621. W Warszawie 18. Lipca 1593 r.  Zygmunt III.  rozkazuje poddanym  z  Batiatycz, do 


169 

starostwa kamioneckiego należących, aby wypełniali roboty staroście swemu Franciszkowi Eylskiemu. 
C. t. 348 str.  1166. 

2622. W Warszawie 30. Lipca 1593 r. Zygmunt III. poleca spadkobiercom Mikołaja Herburta, 
'starosty  lwowskiego,  aby się  stawili  przed  komisarzami  króle\łskimi,  wyznaczonymi do odebrania 

dzierżaw starostwa  lwowskiego  na rzecz Jerzego  Mniszcha, nowo mianowanego starosty.   C. t. 348 
str.  1308—1309. 

2623. W Warszawie 30. Lipca 1593 r. Zygmunt III. mianuje Jana Swoszowskiego, pisarza, 
fJakóba Sępa, podstolego lwowskich, i Zygmunta Poradowskiego komisarzami, celem odebrania dzierżaw 

starostwa lwowskiego na rzecz Jerzego Mniszcha. C. t. 348 str.  1654 — 1655,  1657 

2624. W Wanszawie 1593 r. Zygmunt III. potwierdza przywilej Władysława Jagiełły, wydany 
w Pakowicach 20(?). Października 1421 r. Wincentemu Łące z Ozosławic.  0. t. 415 str. 980. 

2625. W Malborgu U. Sierpnia 1593 r. Zygmunt III. podaje do wiadomości mieszkańców 
starostwa lwowskiego że celem oddania dóbr i dzierżaw tegoż starostwa Jerzemu Mniszchowi wysyła 
Mikołaja Bieganowskiego, swego pisarza i komornika.  0. t. 348 str. 1296 — 1298. 

2626. W Malborgu 11. Sierpnia 1593 r. Zygmunt HI poleca Stanisławowi Pstrokońsjkiemu, 
dzierżawcy dóbr starostwa lwowskiego , aby je oddał Jerzemu Mniszchowi na ręce Mikołaja Biega- 
nowskiego. C. t. 348 str. 1296-1298. 

2627. W Gdańsku 'J.1. Sierpnia 1593 r. Zygmunt III. poleca burmistrzowi i rajcom lwowskim 
sprawę Andrzeja Szyraonowicza, ławnika lwowskiego. C. t. 348 str.  1354 — 1355. 

2628. VVe Lwowie 30. Sierpnia 1593 r. Stanisław Żółkiewski, kasztelan lwowski, hetman 
polny kor, hrubieszowski, kałuski itd. starosta, Mikołaj Żółkiewski, podkomorzy lwowski, starosta 
medycki, i Gedeon Bałaban, lwowski, halicki, kamieniecki episkop i władyka, opiekunowie Alexandra, 
syna Bazylego Bałabana, zawierają ugodę z Wojciechem Kuropatnickira, roszczącym pretensye do Pere- 
hyńska, wsi należącej do cerkwi Kryłoś blisko Halicza leżącej.  C. t. 459 str.  1167. 

2629. W Gdańsku 31. Sierpnia 1593 r. Zygmunt IIL nakazuje Żydom złożyć 20.000 złt. 
pogłównego. C. t. 348 str. 1392—1393. 

2630. W Gdańsku 31. Sierpnia 1593 r. Zygmunt III. mianuje Stanisława Ponikiewskiego 
generalnym woźnym. C. t. 349 str. 1054. 

2631. VV Gdańsku 10. Września 1593 r. Zygmunt III. wydaje rozporządzenia celem zapobieżenia 
fdalszym niepokojom i bójkom, jakie miały miejsce w Gdańsku w czasie jego pobytu w tem mieście. 
[C. t. 348 str.  1456—1457. 

2632. We Lwowie 2. Marca 1594 r. Anna, wdowa po Stanisławie Stadnickim, kasztelanie 
j sądeckim, i Zofia, wdowa po Janie Oleśnickim, córki niegdyś Alexandra Sieniawskiego z Sieniawy, 
[podkomorzego halickiego, i żony jego Katarzyny Żórawińskiej z Ohodorowa, uposażają kościół miasteczka 
f swego dziedzicznego Sieniawy nad Bobrka. C. t. 84 str.  1915 — 1919. 

2633. W Sztokholmie 12. Maja 1594 r. Zygmunt III mianuje Mikołaja Żółkiewskiego, pod- 
jkoraorzego, Stanisława Podoleckiego , stolnika, Jana Swoszowskiego, pisarza ziemskich lwowskich 
li innych rewizorami do rozstrzygnięcia sporu o granice wsi Kozice, Jemielno, Kokitnia, Jaromirka, 
[Wolica, dzierżawionych przez starostę lwowskiego Jerzego Mniszcha z jednej, a wsi Wroczów i Kara- 
Lczewów , dzierżawionych przez Mikołaja Herburta z drugiej strony.  C. t. 349 str. 547. 

2634. W Sztokholmie 12. Maja 1594 r. Zygmunt IIL uwiadamia właścicieli wsi Domazierskie 
[i Zielowskie, jako sąsiadów, o wysłaniu rewizorów do rozstrzygnięcia sporu granicznego między 
'Jerzym Mniszchiem a Mikołajem Herburtem. 0. t. 349 str. 548. 

22 


170 

2635. W Sztokholmie 12. Maja 1594 r. Zygmuat III. uwiadamia Mikołaja Herburta o wysłaniu 
rewizorów dla rozstrzyguięcia jego sporu granicznego z Jerzym Mniszehiem. G. t. 349 str. 548. 

2636. W Sztokholmie 12. Maja 1594 r. Zygmunt III. uwiadamia Jana Dymitra Solikowskiego, 
arcybiskupa lwowskiego , jako sąsiada, o wysłaniu rewizorów dla rozstrzygnięcia sporu granicznego 
Jerzego Mniszcha z Mikołajem Herburtem. O, t. 349 str. 549. 

2637. W Sztokholmie 10. Czerwca 1594 r. Zygmunt III. nadaje dworzaninowi swojemu 
Sebastyanowi Sobieskiemu wójtostwo w miasteczku Szczereu. 0. t. 349 str. 550 — 551. 

2638. W Lublinie 17. Czerwca 1594 r. Jan Firlej z Dąmbrowicy, podskarbi koronny, lubelski 
starosta, kwituje Mikołaja Żółkiewskiego], podkomorzego lwowskiego, starostę medyckiego, z czynszu 
za starostwo zapłaconego. C. t. 350 str. 68. 

2639. We Lwowie 25. Lipca 1594 r. Jan Potocki z Potoka, starosta kamieniecki, pisarz polny 
koronny, potwierdza, że odebrał od Stanisława Bykowskiego, kasztelana konarskiego, łęczyckiego 
starosty, sieradzkiego deputata do odbierania czwartej części na obronę przeznaczonej, 44.000 zł. pol. 
577 groszy, z których połowę składa w ratuszu lwowskim, drugą połowę ma obrócić na zapłatę 
żołnierza. C. t. 349 str. 569—570. 

2640. W Łowiczu 4. Sierpnia 1594 r. Stanisław Karnkowski, prymas, wydaje pod niebytnośe 
króla rozporządzenie celem niepuszczenia Tatarów, wracających z Węgier, do ziem polskich. C. t. 349 
str. 625—627. 

2641. WLubUnie 13. Sierpnia 1594 r. Przebieg procesu Katarzyny, żony Mikołaja Działyńskiego, 
wojewody chełmińskiego, Anny, żony Mikołaja Kiszki, Elżbiety, żony Macieja Konopackiego, Zofii, 
zakonnicy, i Barbary, panny, córek Jana Dulskiego, podskarbiego koronnego, przeciw Stanisławowi, 
Zygmuntowi, Arnolfowi, Marcinowi, Hieronimowi, Elżbiecie, Barbarze, Annie, Dorocie, Zuzannie, synom 
i córkom Stanisława Ostrowskiego. C. t. 350 str. 121. 

2642. W Gdańsku 26. Sierpnia 1594 r. Zygmunt III. uwiadamia stany, że dnia 20. Sierpnia 
wysiadł wraz z królową , wracając ze Szwecyi , na ląd i wzywa szlachtę do gromadzenia się przy 
hetmanie kor. celem niepuszczenia Tatarów z Węgier do Polski. C. t. 349 str. 627—630. 

2643. W Gdańsku 26. Sierpnia 1594 r. Zygmunt III. poleca starostom i dzierżawcom dóbr 
król. wysłać wybrańców do łietmana dla obrony Korony od Tatarów.  C. t. 349 str. 629. 

2644. W Krakowie 3. Października 1594 r. Zygmunt III. w obawie powrotu zwycięskich 
Tatarów z Węgier przez Polskę wzywa szlachtę z Mało- i Wielkopolski, aby się gromadziła pod 
Ezeszowem a ruska pod Wisznią. C. t. 349 str. 630. 

2645. W Krakowie 26. Października 1594 r. Zygmunt III. nadaje Mikołajowi Mityszowiczowi 
prawo wykupna sołtystwa we wsiach Stronna i Strońska Wola z rąk dotychczasowych posiadaczy. 
C. t. 349 str. 638—639. 

2646. W Krakowie 31. Października 1594 r. Zygmunt III. uwiadamia Jerzego Mniszcha, 
starostę lwowskiego, o wyznaczeniu sejmiku w Wiszni na 10. Stycznia a walnego sejmu w Krakowie 
na dzień 6. Lutego i daje mu stosowną instrukcyą. C. t. 349 str. 636—637. 

2647. 1592 — 94. Bractwo cerkwi wniebowzięcia Panny Maryi we Lwowie zanosi imieniem 
wszystkich wyznawców obrz. gr. skargę na ucisk i gwałt, których doznają od rajców lwowskich. 
C. t. 206 str. 1715. 

2648. W Krakowie 12. Stycznia 1595 r. Cech złotników krakowskich daje poświadczenie 
Jerzemu Ostapkiewiczowi, że wyuczył się swego rzemiosła.  0. t. 351 str. 177 — 8. 

2649. We Lwowie 12. Stycznia 1595 r. Alexander Zborowski swojem i brata rodzonego Samuela 
imieniem wypuszcza w dzierżawę dobra w złoczowskiem położone Żydowi Izraelowi. C. t. 355 str. 286, 291. 


171 

2650. W Nowogródku 23. Lutego 1595 r. Michał, arcybiskup, metropolita kijowski, uprasza 
króla, aby nie cofał wyroku jego w sprawie Gedeona Bałabana z mieszczanami lwowskimi. C. t. 349 
str. 997. 

2651. W Nowogródku 23. Lutego 1595 r. Michał, arcybiskup, metropolita kijowski, halicki 
i całej Eusi, ogłasza list pasterski do djecezyan lwowskich. C. t. 349 str. 998. 

2652. W Nowogródka 25. Lutego 1593 r. Michał, metropolita kijowski, uwiadamia o zdjęciu 
sakry z Feodorego, czerńca monastyru uniejowskiego.  C. t. 349 str. 999—1003. 

2653. W Krakowie 6. Marca 1595('?) r. Zygmunt IIL pozwala Janowi Wysockiemu założyć 
miasteczko Podwysokie na prawie niemieckiem.  C. t. 426 str. 3443 — 3446. 

2654. W Krakowie 11. Marca 1595 r. Zygmunt IIL poleca Dymitrowi Solikowskiemu, arcy- 
biskupowi lwowskiemu, Stanisławowi Włodkowi, wojewodzie bełskiemu, Stanisławowi Żółkiewskiemu, 
lwowskiemu, Jakóbowi Pretficzowi, kamienieckiemu, Wawrzyńcowi' Tużyńskiemu, lubaczowskiemu 
kasztelanom, Mikołajowi Żółkiewskiemu, podkomorzemu, Janowi Brzozdowskiemu, sędziemu ziemskiemu, 
Stanisławowi Podoleckiemu, stolnikowi, Jakóbowi Sępowi, podstolemu. Piotrowi Ożdze, podsędkowi, 
Janowi Swoszowskiemu, pisarzowi sądu lwowskim, rozstrzygnięcie sporu granicznego między 
Jadwigą z Szczekaczowic , żoną Jerzego Mniszcha, wojewody sandomirskiego , a miastem Lwowem. 
C. t. 350 str. 1—2. 

2655. W Krakowie 11. Marca 1595 r. Zygmunt III. przykazuje Jerzemu Dydyńskiemu 
z Lisieniec, aby był obecny przy rozgraniczeniu Krzywczyc od dóbr miasta Lwowa. C. t. 350 str. 2. 

2656. W Krakowie 11. Marca 1595 r. Zygmunt III poleca Krzysztofowi Dzierzkowi, sekre- 
tarzowi swemu i dzierżawcy Wzniesienia, aby był obecny przy rozgraniczeniu Krzywczyc od dóbr 
miasta Lwowa. C. t  350 str. 3. 

2657. W Krakowie 11. Marca 1595 r. Zygmunt III. poleca rajcom lwowskim, aby stawili się 
w obec komisarzów królewskich wyznaczonych w celu oznaczenia granic Krzywczyc. C. t. 350 str. 4. 

2658. W Krakowie 15. Marca 1595 r. Zygmunt III. zezwala Stanisławowi Jezierskiemu, 
sołtysowi wsi Zalesie, przenieść prawo swe do sołtystwa na Mikołaja Ozgę i jego żonę Zofię. T. t. 39 
str. 239-240. 

2659. W Krakowie 15. Marca 1595 r. Zygmunt III. potwierdza przywilej Zygmunta Augusta 
wydany w Krakowie 9. Sierpnia 1550 r. dla mieszczan przeworskich. 0. t. 349 str. 911—913. 

2660. W Krakowie 20. Marca 1595 r. Zygmunt III. zakazuje posiadaczom dworzyska Łozina 
wyrąbywać lasy Haray, należące do dóbr królewskich, i osadzać na zrębach osadników. C. t. 349 
str. 1519. 

2661. W Krakowie 20. Marca 1595 r. Zygmunt III. uwiadamia posiadaczy dworzyska Łozina 
o wyznaczeniu rewizorów dla zbadania granic dworzyska i szkód wyrządzonych przez nich w lasach 
królewskich. C. t. 349 str. 1353 i 1519. 

2662. W Krakowie 20. Marca 1595 r. Zygmunt III. nakazuje Jerzemu Mniszchowi, staroście 
lwowskiemu, aby nie dozwolił posiadaczom dworzyska Łozina wycinać lasów Haray. C. t. 349  str. 1520. 

2663. W Krakowie 20. Marca 1595 r.  Konstytucya  sejmu  walnego.   C. t. 349 str. 926—950. 

2664. W Krakowie 20. Marca 1595 r. Zygmunt III. rozkazuje sądom fungować aż do obesłania 
wici. C. t. 349 str. 1069—1070. 

2665. W Krakowie 30. Marca 1595 r. Zygmunt III. ponawia zakaz wywozu koni za granicę 
królestwa. C. t. 349 str. 924—925. 

2666. W Krakowie 30. Marca 1595 r. Zygmunt III. zakazuje wywozić saletrę, proch i broń 
sa granicę. C. t. 349 str. 925. 


172 

2667. W Krakowie 5 Kwietnia 1595 r. Zygmunt III. poleca rajcom lwowskim, aby w obec 
komisarzy królewskich zdali liczbę z administracyi dochodów przeznaczonych na obronę i poprawę 
miasta. C. t. 350 str. 5. 

2668. W Krakowie 7. Kwietnia 1595 r. Zygmunt III. uwiadamia wszystkich o mianowaniu 
Zygmunta Błażowskiego, podwojewodzego podolskiego, poborcą składnego od win wołoskich i małmazyi, 
idących na Kamieniec i Sniatyn, tudzież czopowego lwowskiego. C. t. 349 str. 973—974. 

2669. W Krakowie 7. Kwietnia 1595 r. Zygmunt III. uwiadamia rajców lwowskich o mia- 
nowaniu Zygmunta Błażowskiego , podwojewodzego podolskiego , poborcą składnego od win idących 
na Kamieniec i Sniatyn i czopowego lwowskiego.  C. t. 349 str. 974. 

2670. W Przemyślu, Bieczu, Korczynie 9., 10. i 13. Kwietnia 1595 r. Przebieg procesu między 
Zofią i Anną, córkami niegdyś Alberta Sepichowskiego, przeciw Jakóbowi Leśniewskiemu, cześnikowi 
lwowskiemu. C. t. 350 str. 204—213. 

2671. W Krakowie 25. Kwietnia 1595 r. Zygmunt III. przyjmuje Mikołaja Nauridę , szlachcica 
z wyspy Ohios, w poczet swych sług i pozwala mu załatwiać w królestwie wszelkie sprawy. C. t. 349 
str. 770—771. 

2672. W Krakowie 1. Maja 1595 r. Zygmunt III. nakazuje Jerzemu Mniszchowi, staroście 
lwowskiemu, aby banitę Sulimbeka schwytał, dobra jego skonfiskował i klejnoty ze skarbca koronnego 
jemu zastawione przez Żydów lwowskich powyszukiwał.  0. t. 349 str.  1188—89. 

2673. W Krakowie 1. Maja 1595 r. Zygmunt III. nakazuje Tomaszowi Drohojowskiemu, 
referendarzowi kor. i staroście przemyskiemu, aby banitę Sulimbeka tak długo w więzieniu trzymał, 
dopókiby nie oddał klejnotów koronnych u niego zastawionych i następnie wykupionych, C. t. 349 
str. 1189. 

2674. W Krakowie 9. Maja 1595 r. Zygmunt III. nakazuje uniwersałem rycerstwu przyspo- 
sobić się do wojny w obec spodziewanego napadu Tatarów. C. t. 349 str. 1071 — 72. 

2675. W Krakowie 10. Maja 1595 r. Zygmunt III. uwiadamia burmistrza i ławników miasta 
Lwowa, iż zawiesza sprawę pomiędzy Michałem Eahozą, kijowskim metropolitą, z jednej a bractwem 
K Maryi Panny we Lwowie z drugiej strony na rok cały. C. t. 349 str. 1024—25. 

2676. W Krakowie 19. Maja 1595 r. Zygmunt III. zakazuje poborcom wybierać pogłówne 
od Żydów, gdyż król wydzierżawił je Żydom krakowskim.  0. t. 349 str.  1057. 

2677. W Krakowie 25. Maja 1595 r Zygmunt III, zakazuje szlachcie przyjmować u obcych 
służbę wojenną w obec spodziewanego napadu na ojczyznę i grozi karami przepisanemi w statucie. 
C. t. 349 str,  1071. 

2678. W Krakowie 26. Maja 1595 r. Zygmunt III. przypowiada Misiowskiemu, dowódzcy 
pieszych wybrańców z dóbr królewskich, służbę wojeuną, nakazując, aby ze swą rotą pospieszył do 
województwa ruskiego do hetmana w. koronnego.  0. t. 349 str. 1125—6. 

2679. W Przemyślu 31. Maja 1595 r. Przebieg procesu Anastazyi, wdowy po Macieju 
Tyszkowskim, przeciw Pawłowi Trunkowiczowi Czaykowskiemu.  C. t. 350 str. 751. 

2680. W Krakowie 31. Maja 1595 r. Zygmunt III. uwiadamia posiadaczy młyna tłumaczowskiego 
na przedmieściu krakowskiem we Lwowie położonego, że pozwolił młyn ten wykupić Jerzemu Mniszchowi, 
wojewodzie sandomirskiemu, staroście lwowskiemu i Samborskiemu.  C. t. 349 str.  1355. 

2681. W Krakowie 31. Maja 1595 r. Zygmunt III. nadaje Jerzemu Mniszchowi prawo wykupna 
młyna w Szczercu z rąk dotychczasowych posiadaczy. C. t. 349 str. 1619, 

2682. W Krakowie 31, Maja 1595 r, Zygmunt III. uwiadamia posiadaczy młynów zimno- 
wodzkiego i piekarskiego na przedmieściu Iwowskiem leżących,  że nadał Jerzemu  Mniszchowi, woje- 


173 


bodzie  sandomirskiemu  a  lwowskiemu  i  Samborskiemu  staroście7~prawo  wykupna  tych młynów. 
C. t  349 str. 1354-55 

'2683. W Krakowie 5. Czerwca 1595 r. Zygmunt III. mianuje Jana z Michałowic woźnym 
ziemskim generałem.  C. t. 350 str. 542. 

2G84 W Warszawie 18. Czerwca 1595 r. Zygmunt III. uwalnia Murata Kierimowicza, Ormia- 
nina lwowskiego, i Annę żonę jego od obowiązku przyjmowania kogokolwiek na mieszkanie przymusowe 
w swym domu z wyjątkiem, gdy król do Lwowa przyjedzie.  C. t. 350 str. 787. 

2685. W Lublinie 23. Czerwca 1595 r. Przebieg procesu między rajcami mikołajewskimi 
z jednej a Stefanem i Fienną, dziećmi Andrzeja Żeliborskiego, i Eliaszem Bratkowskim z drugiej 
strony. C. t. 350 str. 301. 

2686. W Lublinie 22. Lipca 1595 r. Przebieg procesu między Jerzym Mniszchiem z Wielkich 
Kuńczycz, wojewodą sandomirskim, starostą sanockim, Samborskim, sokalskim, i Katarzyną, żoną Jana 
Czarnockiego, a Stanisławem Piotrowskim. C. t. 350 str. 332. 

2687. W Żydaczowie 24. Lipca 1595 r. Jan, ojciec, i Jerzy, syn Brzozdowscy z jednej, a Jan 
Zaporski z Zaporza, podstarości szczerzecki, z drugiej strony, zawierają układ dotyczący rozdziału dóbr 
Brzozdowskich. C. t. 350 str. 91. 

2688. Nad Zynkowem 25. Lipca 1595 r. Jan Zamoyski, w. kanclerz i hetman kor., wzywa 
rotmistrzów rot nowych pospiesznie do wojska. C. t. 349 str.  1291. 

2689. Nad Baliną 26. Lipca 1595 r. Jan Zamoyski, w. kanclerz i hetman kor., wzywa uni- 
wersałem szlachtę do spieszenia do wojska i uwiadamia, że w stronie Baru będzie oczekiwać przyby- 
cia nowych rot. 0. t, 349 str.  1290—91. 

2690. Nad Baliną 26. Lipca 1595 r. Jan Zamoyski, w. kanclerz i hetman kor., nakazuje rot- 
mistrzom wybrańców pospieszyć do wojska. C. t. 349 str. 1291. 

2691. W Krakowie 28. Lipca 1595 r. Zygmunt III. nakazuje starostom ukrainnym, ażeby 
nie wpuszczali do granic Ezptej osób greckiego wyznania, wiozących Hsty od patryarchów carogrodzkich 
do biskupów religii greckiej i poddanych królewskich. C. t. 349 str.  1356. 

2692. W Poniczynie 29. Lipca 1595 r. Jan Swierski kwituje Wasyla syna Iwankowego ze 
złożonej sumy okupu od poddaństwa. C. t. 350 str. 828. 

2693. W Krakowie 3. Sierpnia 1595 r. Zygmunt III. naznacza wadyum 10.000 grzywien 
pomiędzy Wasylem Filipowiczem, Ormianinem, a Stanisławem Poloniskim. C. t. 349 str.  1613. 

2694. W Krakowie 13. Sierpnia 1595 r. Zygmunt III. wzywa uniwersałem szlachtę do spie- 
szenia do wojsk zostających pod dowództwem hetmana koronnego na Ukrainie. G. t. 349 str. 1374 — 75. 

2695 W Krakowie 25. Sierpnia 1595 r. Zygmunt III. zatwierdza kontrakt dzierżawny za- 
warty przez Andrzeja Bolek i żonę jego Annę z Piotrkowic z Stanisławem Rzeczyckim, pisarzem gród. 
lwowskim, o dzierżawę wsi król. Wodnik i Plegowa. C. t. 394 str.  1518 — 19. 

2696. W Krakowie 25. Sierpnia 1595 r. Zygmunt IIL naznacza wadyum 10.000 grzywien 
pomiędzy Wasylem Filipowiczem a Janem Swoszowskim, pisarzem ziemskim lwowskim. C. t. 349 
str.  1392 — 93. 

2697. We Lwowie 26. Sierpnia 1595 r. Dymitr Solikowski, arcybiskup lwowski, potwierdza 
fundacyą klasztoru Benedyktynek lwowskich dokonaną przez Katarzynę Saporowską. C. t. 501 str. 1068. 

2698. We Lwowie 28. Sierpnia 1595 r. Przebieg procesu Anny Dworzyckiej, córki Andrzeja 
Pełki, sędziego ziemskiego halickiego, żony Piotra Dworzyckiego, przeciw Katarzynie Pełczynie, wdowie, 
i Krzysztofowi, Janowi Pełkom, matce i synom, o 5000 złt. C. t. 350 str. 583. 

2699. W Krakowie 30. Sierpnia 1595 r.  Zygmunt IIL poświadcza,  że  Mikołaj  Jazłowiecki 


174 

a Buczacza, starosta śniatyński i sokalski, chorujący w Krakowie, złożył zeznanie przed Stanisławem 
Sieczyriskim , proboszczem pułtowieckim , scholastykiem sandomirskim i sekretarzem królewskim , że 
winien Przecławowi Królikowskiemu, dzierżawcy wsi Połowiec, 300 zł. C. t. 350 str. 94. 

2700. W Krakowie 30. Sierpnia 1595 r. Zygmunt III. poświadcza, że Mikołaj Jazłowiecki 
z Buczacza, starosta śniatyński, sokalski i czerwonogrodzki , leżący chory w Krakowie, zeznał zapis 
na rzecz konwentu 00. Dominikanów w Jazłoweu. 0. t. 364 str. 196. 

2701. W Krakowie 8. Września 1595 r. Zygmunt III. poleca Mikołajowi Herburtowi z Ful- 
sztyna, dzierżawcy Wroczowa, Karaezenowa, Wolicy, Bartoltowej Karczmy, stanąć przed sądem pod- 
komorskim, mającym rozstrzygnąć spór o granice wsi Rzęsny, Zimnowody i Rudnego. C. t. 349 
str. 1607. 

2702. W Krakowie 9. Września 1595 r. Zygmunt III. poleca Jerzemu Mniszchowi, wojewo- 
dzie sandomirskiemu, staroście lwowskiemu, i rajcom lwowskim, posiadaczom przedmieść lwowskich 
i wsi Bielochorscza, stawie się przed sądem podkomorskim, który ma rozstrzygnąć spór o granice 
między Dymitrem Solikowskim, arcybiskupem lwowskim, posiadaczem wsi Rzęsny, a Jakóbem Sempem 
Szarzyńskim, podstolim lwowskim, właścicielem Zimnowody i Rudnego. 0. t. 349 str. 1606. 

2703. W Krakowie 23. Września 1595 r. Zygmunt III. zabrania urzędnikom koronnym sta- 
wiać Pawłowi z Konstantynopola, poddanemu cesarza tureckiego, przeszkody w drodze. C. t. 349 
str. 1511 — 12. 

2704. W Krakowie 24. Września 1595 r. Zygmunt III. nakazuje uniwersałem szanować 
obrządki starocerkiewne greckiego kościoła połączonego z łacińskim. C. 1. 349 str. 1509 — 1511. 

2705. W Krakowie 24. Września 1595 r. Zygmunt III. uwiadamia starostów, że pozwolił 
Wołochom i Grekom, którzy do Polski zbiegli z powodu zamieszek w ojczyźnie, wrócić do domu 
bez wszelkich przeszkód. C. t. 349 str.  1511. 

2706. We Lwowie 5. Października 1595 r. Jan Brzozdowski z Wołkowa, sędzia. Piotr Ozga 
z Milatyna , podsędek, Jan Swoszowski, pisarz ziemscy lwowscy, ogłaszają przebieg procesu między 
Pawłem Czaykowskim Trunkiem z Czaykowic a Stanisławem Bednarczykiem, mieszczaninem wisznień- 
skim. C. t, 350 str. 324. 

2707. We Lwowie 5. Października 1595 r. Przebieg procesu Prokopa Raszka z Jerzym Dzie- 
doszyckim. C. t. 3óO str. 318. 

2708. W Sączu 5. Października 1595 r. Przebieg procesu Jana Miesopustka ze wsi Leżyc, 
poddanego Janusza ks. na Ostrogu, kasztelana krakowskiego, przeciw Andrzejowi Sienieńskiemu 
z Sienna i Gołogór o nieprawne wybranie kopytkowego. C. t. 350 str.  16 — 19. 

2709. W Krakowie 14. Października 1595 r. Zygmunt III. suspenduje na 6 miesięcy wyrok 
banicyi zapadły w sądzie trembowelskim na Macieja Poradowskiego. C. t. 349 str. 1626 — 29. 

2710. W Pradze 24. Października 1595 r. Rudolf II., cesarz niemiecki, nadaje szlachectwo 
Janowi Melchiorowi i Józefowi braciom Scholcom. 0. t. 356 str. 147 — 152. 

2711. W Krakowie 13. Listopada 1595 r. Zygmunt IIL poleca Janowi Firlejowi z Dąmbro- 
wicy, podskarbiemu koronnemu, staroście lubelskiemu, aby uwiadomił pisarza polnego, że wojsko 
swycięskie na Wołoszczyźnie otrzyma prócz żołdu 10.000 złt. 0. t. 350 str. 86. 

2712. W Krakowie 14. Listopada 1595 r. Zygmunt III. poleca Janowi Potockiemu, staroście 
kamienieckiemu, pisarzowi polnemu, aby z pieniędzy, które z poborów wpłyną, dał 10.000 złt. hetma- 
nowi dla rozdania między wojsko w Wołoszech zostające. G. t. 350 str. 189. 

2713. W Krakowie 1595 r. Zygmunt III. daje Wawrzyńcowi Więckowiczowi , słudze swemu, 
folwark za miastem Słonym Gródkiem leżący. C. t. 361 str. 634—5. 


175 

2714. W Warszawie 19. Listopada 1595 r. Zygmunt III. uwalnia Jana Sokoła, mieszczanina 
lwowskiego, od podejmowania gości w kamienicy swej Wachalińska zwanej. C. t. 349  str. 1653. 

2715. W Starem Siole 9. Grudnia 1595 r. Jan Zapolski, komornik, rozgranicza wsi Chodor- 
kowce i Sieniawę inaczej Sokołówkę , posiadłości Anny, wdowy po Stanisławie Stadnickim , kasztelanie 
sandomirskim, i Zofii, wdowy po Janie Oleśnickim, od wsi Hlibowce, posiadłości Konstantego ks. Ostrog- 
skiego, wojewody kijowskiego, i jego dzieci Janusza, Aleksandra, Elżbiety z Ostrogskich Krzysztofowej 
Kadziwiłłowej, wojewodziny wileńskiej, oraz Janusza Eadziwiłła, urodzonego z Anny Ostrogskiej. 
T. t. 39 str. 231—6. 

2716. W Poznaniu 13. Grudnia 1595 r. Andrzej, kasztelan nakielski, starosta włocławski, 
Piotr, podkomorzy ziemi poznańskiej, i Jan Czarnkowscy z Czarnkowa, bracia, zapisują na wsi Mana- 
jowie w złoczowskiem Stanisławowi Czepowskiemu z Czepowa w sieradzkiem i Sabinie z Studzienic 
małżonkom 1500 złt. C. t. 350 str. 512. 

2717. W Krynicy 25. Grudnia 1595 r. Grzegorz Ostrowski spisuje regestr dóbr po niebo- 
szczyku Janie ojcu pozostałych do podziału z bratem Mikołajem.  C. t. 380 str. 556. 

2718. 1595 r. Kegestr czopowego z r. 1595. 0. t. 350 str. 563. 

2719. W Warszawie 2. Stycznia 1596 r. Zygmunt III. potwierdza dokument (bez daty) 
Jerzego Mniszcha, wojewody sandomirskiego , którym tenże, stosując się do przywileju Zygmunta 
Augusta, daje miastu Mikołajowowi 35 łanów, oznacza prawa i obowiązki mieszczan. C. t. 399 
str. 1476. 

2720. We Lwowie 11. Stycznia 1596 r. Jan Brzozdowski, sędzia, Piotr Ozga, podsędek, i Jan 
Swoszowski, pisarz ziemscy lwowscy, ogłaszają przebieg procesu Mikołaja Stanińskiego przeciw Jadwidze, 
wdowie po Jakóbie Jordanie z Miliatycz. C. t. 350 str. 906—910. 

2721. We Lwowie 11. Stycznia 1596 r. Jan Brzozdowski, sędzia, Piotr Ozga z Milatyna, 
podsędek, Jan Swoszowski, pisarz ziemscy lwowscy, ogłaszają przebieg procesu Jana i Mikołaja Kru- 
szyńskich braci rodzonych przeciw Hieronimowi Węglińskiemu. 0. t. 350 str. 764. 

2722. We Lwowie 11. Stycznia 1596 r. Proces Andrzeja Podhoreckiego przeciw Albertowi, 
Piotrowi i Andrzejowi, dzieciom Doroty, żony Wincentego Podhoreckiego w pierwszem małżeństwie, 
i Adamowi, Zofii i Barbarze, dzieciom z 2. małżeństwa z Stanisławem Eogalskim, synom i córkom, 
braciom i siostrom przyrodnim. C. t. 350 str, 964. 

2723. We Lwowie 11. Stycznia 1596 r. Jan Brzozdowski z Wołkowa, sędzia, Piotr Ozga, 
podsędek, Jan Swoszowski, pisarz ziemscy lwowscy, ogłaszają przebieg procesu Krzysztofa Próchni- 
ckiego przeciw Krzysztofowi Pełce. 0. t. 350 str. 354. 

2724. We Lwowie 11. Stycznia 1596 r. Wyrok sądu w sprawie Marcina Ligowskiego przeciw 
Albertowi i Sebastyanowi Kuropatniekim, braciom Macieja Kuropatnickiego. C. t. 350 str. 482. 

2725. W Krakowie 18. Stycznia 1596 r. Zygmunt III. zwołuje sejm walny koronny do War- 
szawy na 26. Marca a sejmik do Wiszni na 23. Lutego. 0. t. 350 str. 102. 

2726. W Krakowie 22. Stycznia 1596 r. Zygmunt IIL mianuje Panka Wilcząpokorę z Zen- 
dowicz woźnym generałem. C. t. 350 str. 366. 

2727. We Lwowie 22. Stycznia 1596 r. Wasyl Telecha, mieszczanin z Kamieńca podolskiego, 
obiecuje załatwić spór o tkankę perłową  z Mikołajem  Waczowiczem,  mieszczaninem  lwowskim,  na 

' jarmarku lwowskim w święto Małgorzaty. C. t. 350 str. 599. 

2728. W Krakowie 23. Stycznia 1596 r. Zygmunt III. wzywa szlachtę, aby nie z obowiązku 
lecz z miłości ojczyzny połączyła się z wojskiem hetmańskiem i zaprowadziła ład na Ukrainie. 
C. t. 350 str.  193. 


176 

2729. W Załościach 31. Stycznia 1596 r.  Leonard Nurzyński sporządza testament. C. t. 350 
>. 

2730. W Poznaniu 17. Lutego 1596 r. Andrzej, kasztelan nakielski i starosta włocławski, 
Piotr, podkomorzy poznański, Stanisław i Jan Czarnkowscy, bracia rodzeni, zastawiają wieś Manajów 
małżonkom Czepowskim za 1500 złt. C. t. 350 str. 665. 

2731. We Lwowie Ki. Marca 1596 r. Wojciech Przystałowski wydzierżawia od Jakóba Cliamca 
wójtostwo i młyn w Starym Samborze. C. t. 350 str. 242. 

2732. We Lwowie 5. Kwietnia 1596 r. Albert Perlicki, proboszcz i oficyał generalny lwow- 
ski, zatwierdza testament Leonarda Nurzyńskiego z 31. Stycznia 1596 r. 0. t. 350 str.  275. 

2733. We Lwowie 12. Kwietnia 1596 r. Piotr Korytko, poborca ziemi ruskiej, kwituje Jana 
Sokoła, mieszczanina lwowskiego, arendarza poborów lwowskich. 0. t. 350 str. 409. 

2734. We Lwowie 12. Kwietnia 159G r. Piotr Korytko, poborca lwowski i żydaczowski, kwi- 
tuje Jakóba Doktorowieza i Abrahama Mędlowicza, Żydów lwowskich, dzierżawców czopowego, 
z dopełnienia warunków dzierżawnych. C. t. 350 str.  294. 

2735. W Warszawie 20. Kwietnia 1596 r. Zygmunt III przykazuje Janowi Potockiemu, sta- 
roście kamienieckiemu, aby nie wpuszczał kupców z tureckimi towarami, zakupionymi gdzieindziej 
jak w Konstantynopolu i Adrianopolu. C. t. 350 str  491. 

2736. W Warszawie 25. Kwietnia 1596 r. Zygmunt III. pozwala miastu Śniatyniowi pobierać 
mostowe. C. t. 351 str. 586—7. 

2737. W Warszawie 2. Maja 1596 r. Zygmunt III. zatwierdza przywilej Jerzego Mniszcha 
mieszczanom mikołajowskim nadany. C. t. 350 str. 543, t. 403 str. 2047 i T. t. 59 str. 1182. 

2738. W Warszawie 2. Maja 1596 r. Zygmunt III. zezwala Steczkowi Chwiedkowiezowi 
odstąpić synowi swemu Mikołajowi ciwuństwo w Sołnnce i Żyrawce. T. t. 38 str. 350. 

2739. W Warszawie 7. Maja 1596 r. Zygmunt III. pozwala Mikołajowi Herburtowi z Fel- 
sztyna ustąpić praw swych do Mikłaszowa Stanisławowi Pstrokońskiemu i Annie z Chocimierza 
małżonkom. C. t. 350 str. 394. 

2740. W Warszawie 7. Maja 1596 r. Konstytucya sejmu walnego koronnego warszawskiego, 
w Krakowie z archytypografii Lazarowej. 0. t. 350 str. 500. 

2741. W Warszawie 10. Maja 1596 r. Zygmunt III. uwalnia Stanisława Kamienieckiego od 
banicyi zawieszonej na niego przez sąd w procesie Żyda lwowskiego, Mendla Niemca. C. t. 350 str. 410 

2742. W Warszawie 10. Maja 1596 r. Zygmunt III. poleca staroście lwowskiemu, aby zezwolił 
mieszczanom z Glinian rąbać drzewo w lasach królewskich. T. t. 156 str. 1644. 

2743. W Warszawie 12. Maja 1596 r. Zygmunt IIL uwalnia Stanisława Kamienieckiego od 
banicyi zawieszonej na niego przez sąd skutkiem procesów z rozmaitemi osobami. 0. t. 350 
str. 412—414 i 417. 

2744. We Lwowie 14. Maja 1596 r. Sąd ormiański zatwierdza testament Iwana popa Fedo- 
rowskiego Michaiła syna 21. Kwietnia 1504 r. spisany. C. t. 350 str. 735. 

2745. W Warszawie 24. Maja 1596 r. Zygmunt III. wydaje wyrok w sprawie Sebastyana 
Sobieskiego, swego dworzanina, i spadkobierców Mikołaja Kunata. C. t. 350 str. 537. 

2746 W Warszawie 26. Maja 1596 r. Zygmunt III. nakazuje Janowi Firlejowi z Dąmbrowicy, 
podskarbiemu koronnemu, aby wziął 3380 zł. od Mikołaja Herburta, starościca lwowskiego, poborcy 
za rok 1593, i wypłacił Janowi Tomaszowi Drohojowskiemu, referendarzowi koronnemu, żołd należny. 
0. t. 350 str. 698. 


177 


2747. W Pulsztynie 27. Maja 1596 r. Mikołaj Herburt z Fulsztyna, wojewoda ziem ruskich, 
tłumacki i t. d. starosta, obwieszcza, że w dniu 12. Sierpnia odbędzie się wybór podkomorzego 
lwowskiego w miejsce zmarłego Mikołaja Żółkiewskiego. C. t. 350 str. 373. 

2748. W Żydaczowie 5. Czerwca 1596 r. Przebieg procesu Gabryela Awedyka, Ormianina 
i mieszczanina lwowskiego, z Zygmuntem Poradowskim, podstarościm lwowskim, o 1700 złt. 
C. t. 350 str. 427, 431. 

2749. We Lwowie 10. Czerwca 1596 r. Przebieg procesu między Hieronimem Węglińskim 
a  Jadwiga Potocką, wdową po Andrzeju Potockim. C. t. 350 str. 897. 

2750. W Lublinie 18 Czerwca 1596 r. Jan Firlej z Dąmbrowicy, podskarbi koronny, lubelski 
s tarosta, wysyła do ziemi lwowskiej Andrzeja Srogockiego w celu zrejestrowania pobranego czopo- 
wego. C. t. 350 str. 571. 

2751. We Lwowie 26. Czerwca 1596 r. Jan Zaporski wydzierżawia dziedzictwo swe w Brzo- 
zdowcach Jakóbowi Danieleckiemu na trzy lata.  C  t. 350 str. 728. 

2752. We Lwowie 27. Czerwca 1596 r. Trybunał lubelski pozwala Sebastyanowi Kuropatni- 
ckiemu zająć Przemyślany, własność Jerzego Ulanieckiego, z powodu nieoddania dwóch włościan 
zbiegłych do Przemyślan. C. t. 350 str. 685. 

2753. We Lwowie 27. Czerwca 1596 r. Sąd ziemski lwowski pozwala Sebastyanowi Kuropa- 
tnickiemu z Kuropatnik zająć dobra Stanisława Węglińskiego z Koniach, z powodu nieoddania dwóch 
włościan z dóbr skarżącego do Koniuch zbiegłych. C. t. 350 str. 684. 

2754. W Warszawie 1. Lipca 1596 r. Zygmunt III przykazuje rajcom lwowskim, aby wy- 
konali wyrok królewski wydany w sprawie Sebalda Sehintera i Nachmana Izakowicza. C. t. 350 
str. 669. 

2755. W Leżajsku 2. Lipca 1596 r. Jan Rzeszotarski, podstarości leżajski, wypuszcza Żydowi 
przemyskiemu Markowi prawo warzenia gorzałki i piwa. C. t. 350 str. 911. 

2756. W Żydaczowie 5. Lipca 1596 r. Mikołaj Spytek Ligęza z Bobrka, kasztelan czchowski 
i żydaczowski starosta, ogłasza przebieg procesu Walentego Charskiego przeciw Mikołajowi Wulwa- 
nowskiemu, komornikowi aktów ziemskich lwowskich, i Zaleskiemu. C. t. 350 str. 656. 

2757. W Warszawie 13. Lipca 1596 (?) r. Zygmunt III. potwierdza dokument Zygmunta 
Augusta, wydany w Warszawie 4. Listopada 1556 r. dla cerkwi św. Iwana.  C. t. 403 str. 1590. 

2758. W Warszawie 22. Lipca 1596 r. Zygmunt III. przedłuża na jeden rok wybieranie 
składowego od małmazyi i win na zwykłych komorach t. j. w Kamieńcu i Śniatynie a czopowego 
we Lwowie. C. t. 350 str. 696 

2759. We Lwowie 25. Lipca 1596 r. Jan z Potoka Potocki, starosta kamieniecki, generał 
podolski, pisarz polny koronny, poświadcza, że odebrał od deputatów gdańskich kwarciane pieniądze. 
C. t. 350 str. 630. 

2760. We Lwowie 26. Lipca 1596 r. Paweł Novus Campianus, Dr. medecyny, burmistrz 
lwowski, rozstrzyga sprawę Mojżesza Kochena, Żyda z Zamościa, przeciw Antoniemu Catacaliowi, Gre- 
kowi, przychodźcy i gościowi lwowskiemu, o 120 złt.  C. t. 350 str. 670. 

2761. We Lwowie 28. Lipca 1596 r. Stanisław Gurski, stolnik halicki, kwituje Stanisława 
Kalińskiego i Macieja Przyłuskiego z 10.000 złt., które król dla wojska pod Cecora walczącego na- 
znaczył. C. t. 350 str. 633. 

2762. W Fulsztynie przed Sierpniem 1596 r. Mikołaj Herburt z Fulsztyna, wojewoda ziem 
niskich, tłumacki starosta, odkłada elekcyą podkomorzego ziemi lwowskiej oznaczoną pierwotnie na 
12. Sierpnia z powodu niebezpieczeństwa tatarskiego na 26. Września. C. t. 350 str. 674. 

23 


178 

2763. W Bodzanowie 4. Sierpnia 1596 r. Jan Zamoyski z Zamościa, kanclerz i hetman 
wielki koronny, przestrzega szlachtę przed niebezpieczeństwem grożącem od Turków i Tatarów 
i wzywa ją do pogotowia zbrojnego. 0. t. 350 str. 671. 

2764. W Lublinie 17. Sierpnia 1596 r. Przebieg procesu Janusza ks. na Ostrogu, kasztelana 
krakowskiego, przeciw słudze swemu Marcinowi Kaliskiemu. C. t. 350 str. 793. 

2765. W Warszawie 26. Sierpnia 1596 r. Zygmunt III, uwzględniając straty Jerzego Iwa- 
szkowicza, wójta ormiańskiego lwowskiego, nakazuje sądowi ormiańskiemu, by przyjmował przeciw 
niemu tylko skargi wierzycieli tureckich. G. t. 350 str. 755. 

2766. W Warszawie 26. Sierpnia 1596 r. Zygmunt III. rozkazuje szlachcie ruskiej gromadzić 
się w celu uchronienia Kpltej od napadu pogańskich wojsk. 0. t. 350 str. 774. 

2767. W Warszawie 31. Sierpnia 1596 r. Zygmunt III. zawieszana 6 miesięcy wyrok banicyi 
ferowany skutkiem skargi Stanisława i Mikołaja Wilczków na Macieja Poradowskiego przez sąd trem- 
bowelski. C. t. 350 str. 875. 

2768. W Warszawie 31. Sierpnia 1596 r. Zygmunt III. zawiesza na 6 miesięcy wyrok banicyi 
ferowany przez sąd trembowelski na Macieja Poradowskiego w sprawie Andrzeja Błażowskiego. 
C. t. 350 str. 877. 

2769. We Lwowie 28. Września 1596 r. Mikołaj Herburt z Felsztyna, wojewoda ruski, tłu- 
macki starosta, mianuje Hrycia z Wierzbic woźnym generalnym województwa ruskiego. C. t. 350 
str. 958. 

2770. We Lwowie 3. Października 1596 t. Sąd ziemski lwowski poleca Elżbiecie, wdowie po 
Stanisławie Lanckorońskim, kasztelanie halickim i staroście skalskim, aby pod karą 3 grzywien ska- 
rżącemu a 14 sądowi wydała Konstantynowi Korniaktowi zbiegłego z dóbr jego poddanego. C. t. 350 
str. 932. 

2771. We Lwowie 3. Października 1596 r. Przebieg procesu Katarzyny, żony Oebrowskiego, 
właścicielki dożywotniej Kuropatnik, przeciw Sebastyanowi Kuropatnickiemu. 0. t. 350 str. 901. 

2772. W Brześciu 10. Października 1596 r. Michał Eahoza, metropolita kijowski, halicki 
i wszech Rusi, wraz z synodem brzeskim wyklinają Michała Kopystyńskiego, biskupa przemyskiego 
i Samborskiego, Gedeona Bałabana, biskupa lwowskiego i kamienieckiego, i innych za usunięcie się od 
obrad synodu i nieposłuszeństwo metropolicie. 0. t. 350 str. 868. 

2773. W Warszawie 15. Października 1596 r. Zygmunt III. nadaje opróżnione po śmierci 
Mikołaja Żółkiewskiego podkomorstwo lwowskie Andrzejowi Sienieńskiemu.  T. t. 38 str. 1223 — 1225. 

2774. W Warszawie 15. Listopada 1596 r. Zygmunt III. zezwala Grzegorzowi Xetrochowi 
z Krety kupczyć winem i towarami z Grecyi przywiezionymi. T. t. 39 str. 139 — 140. 

2775. W Krakowie 15. Listopada 1596 r. Zygmunt III. wzywa szlachtę do zbrojnego pogo- 
towia. C. t. 350 str. 917. 

2776. Oblatowano 26. Listopada 1596 r. Przebieg procesu z lat 1592. i 1595. Urbana Ubal- 
diniego, kupca i mieszczanina lwowskiego, przeciw Stanisławowi i Mikołajowi Tarłom, synom Eeginy 
z Malczyc Tarłowej, chorążyny lwowskiej. 0. t. 350 str. 915. 

2777. W Warszawie 5. Grudnia 1596 r. Zygmunt III. składa sejm walny koronny do War- 
szawy na 10. Lutego, sejmik w Wiszni na 15. Stycznia, a główny ziemski w Korczynie na 27. Sty- 
cznia. C. t. 350 str. 949. 

2778. W Domazyrze 17. Grudnia 1596 r. Wojciech, Mikołaj, Jerzy i Hermolaus Białoskórscy, 
synowie Jana Białoskórskiego , podczaszego halickiego, pisarza kor. polnego, dzielą dobra ojcowskie. 
T. t. 40 str. 828-832. 


179 


2779. W Warszawie 20. Grudnia 1596 r. Zygmunt III. nadaje Sebastyanowi Sobieskiemu, chorą- 
żemu i dworzaninowi król., dom we Lwowie zwany Kieglarówką albo Schembekówką. C. t. 351 str. 78. 

2780. W Warszawie 30. Grudnia 1596 r. Zygmunt III. rozkazuje dzierżawcom łanów płacić 
regularnie podatki na ręce Jerzego Mniszeha z Wielkich Kuńezyc, starosty lwowskiego. C. t. 351 
str. 153—4. 

2781. Oblat. 1596 r. Hasia, sługa Mikołaja Krzysztofowicza , sporządza testament. C. t. 350 
str. 267. 

2782. Oblat. 1596 r. Piotr Korytko, poborca ziemi lwowskiej i żydaczowskiej, oblatuje wykaz 
wsi, które nie uiściły podwodowego na  sejmie krakowskim 1595 r. uchwalonego.  C. t. 350 str. 267. 

2783. Oblat. 1596 r. Stanisław Korytko z Zwinigroda oblatuje regestr dochodów z podwodowego. 
C. t. 350 str. 643. 

2784. W Warszawie 10. Stycznia 1597 r. Zygmunt III. daje list bezpieczeństwa Marcinowi 
Abermannowi, mieszczaninowi lwowskiemu.  C, t. 351 str. 53 i t. 617 str. 30. 

2785. W Warszawie 10. Stycznia 1597 r. Zygmunt III. wydaje wyrok w sprawie między 
Ormianinem Krzysztofem Popowiczem i Wojciechem Ciołkiem.  C. t. 351 str. 9G — 7. 

2786. W Piotrkowie 22. Stycznia 1597 r. Instygator publiczny zapozywa spadkobierców Piotra 
Korytki, poborcy lwowskiego, o niewniesienie pieniędzy do skarbu.  C. t. 355 str. 98. 

2787. We Lwowie 5. Lutego 1597 r. Jerzy Walowski spisuje testament. C. t. 351 str.  185—9. 

2788. W Warszawie 20. Marca 1597 r. Zygmunt III udziela Stanisławowi Czychowskiemu 
i Stanisławowi Niegoszowskiemu przywilej na wyrabianie i sprzedawanie przez nich wynalezionej 
farby. C. t. 354 str. 2670—2671. 

2789. W Warszawie 20. Marca 1597 r. Zygmunt III. potwierdza dokument Stefana Batorego 
wydany w Lublinie 22. Sierpnia 1584 r. Brodom. T. t. 55 str. 355. 

2790. W Warszawie 20. Marca 1597 r. Zygmunt III. potwierdza mieszkańcom Białocerkwi 
ich przywileje. T. t. 144 str. 576. 

2791. W Warszawie 26. Marca 1597 r. Zygmunt III. potwierdza Bartłomiejowi Polanowskiemu 
i jego żonie Zofii z Latyczyna dożywocie na wsiach Korczaki i Bażanów w województwie ruskiem, 
powiecie halickim. T. t. 50 str. 1065. 

2792. W Warszawie 30. Marca 1597 r. Zygmunt III. deleguje komisarzy do oznaczenia granic 
między wsią królewską Rokitna a Dombrowicą Wojciecha Białoskórskiego. C. t. 351 str. 308—9. 

2793. W Warszawie 30. Marca 1597 r. Zygmunt III. uwiadamia Mikołaja Herburta z Fulsztyna, 
że w celu ustanowienia granic między królewską wsią Rokitna a Dombrowicą Wojciecha Białoskórskiego 
wydelegował komisarzy. C. t. 351 str. 305. 

2794. Pod tą datą i to samo co w poprzednim numerze do Jana Zamoyskiego. C. t. 351 str. 306—7. 
2794a. Pod tą datą i to  samo co w poprzednim  numerze  do  Jerzego Mniszeha z Wielkich 

Kuńezyc. C. t. 351 str. 308. 

2795. W Warszawie 18. Kwietnia 1597 r. Zygmunt III. rozkazuje kupcom z Turcyi, Woło- 
szczyzny i Mołdawii udawać się na Śniatyn do Polski. C  t. 351  str. 604 — 5. 

2796. W Warszawie 20. Kwietnia 1597 r. Zygmunt III daje mieszczaninowi lwowskiemu 
Wojciechowi Szembekowi i synowi jego list bezpieczeństwa.  0. t. 351 str. 352 — 3. 

2797. W Warszawie 19. Maja 1597 r. Zygmunt III. wydaje wyrok w sprawie między Stani- 
sławem Węgleńskim, dzierżawcą z Bobrki, i Jerzym Krasuckim, starostą sieczyńskim. C. t. 351 str. 680 — 1. 

2798. W Warszawie 31. Maja 1597 r. Zygmunt III. daje Janowi Stefanowiczowi, złotnikowi 
lwowskiemu, i żonie moratoryum płacenia długów. C. t. 351 str. 759 — 60. 


180 

2799. W Warszawie 4. Czerwca 1597 r. Zygmuut III. zakazuje udawać się aa służbę wojskową 
do Węgier. C. t. 351 str. 470—1. 

2800. W Warszawie 2. Lipca 1597 r. Zygmunt III. mianuje Ihnata z Żydatycz woźnym 
generalnym. C. t. 351 str. G42— 3. 

2801. W Warszawie 8. Lipca 1597 r. Zygmunt III. skJada wadyum na prośbę Piotra Prze- 
borowskiego , sołtysa mikołajowskiego , zagrożonego od Jadwigi z Żmigroda Tarłowej , wdowy po 
Mikołaju Tarle, chorążym sandomirskim 0. t. 351 str. 804—5 i 921—2. 

2802. W Warszawie 4. Sierpnia 1597 r. Zygmunt III. przebacza żołnierzom zawiązanie 
konfederacyi we Lwowie. 0. t. 351 str. 901 — 2. 

2803. W Warszawie 12. Września 1597 r. Zygmunt III. wydaje wyrok w sprawie między 
Maciejem, Mikołajem i Marcinem Wrzeszczami a Janem Piaseckim. C. t. 351 str. 1041. 

2804. Z Zamościa 23. Września 1597 r. Jan Zamoyski, kanclerz i hetman w. k., uwiadamia 
szlachtę, co się dzieje w państwie tureckiem. C. t, 351 str. 1091 — 3. 

2805. W Warszawie 13. Października 1597 r. Zygmunt III. rozkazuje Jerzemu Mniszchowi 
z Wielkich Kuuczyc, wojewodzie sandomirskiemu, staroście lwowskiemu i Samborskiemu, aby rozpędził 
zapłacone wojsko, które dopuszcza się różnych zdzierstw. 0. t. 351 str. 1192, 

2806. W Warszawie 15. Października 1597 r. Zygmunt IIL wyznacza komisyą do rewizyi 
dóbr Walentego Jaskraanickiego ze Strzelec.  0. t. 351 str.  1210 — U. 

2807. W Warszawie 25. Października 1597 r. Zygmunt III. wysyła komisyą do zbadania 
spadku po Janie Trzycieskim. C. t. 351 str. 1209 — 1210. 

2808. W Warszawie 1597 r. Zygmunt III. uwiadamia burmistrza i rajców miasta Lwowa, że 
posyła komisarzy w celu oznaczenia podatków miejskich. C. t. 351 str. 947 — 8. 

2809. 1597 r. Testament Koźmy Konstantyna, rotmistrza hospodara wołoskiego. 0. t. 351 
str. 1272—3. 

2810. Oblat. 1597 r. Jan Zapolski, komornik ziemi lwowskiej, wydaje z ksiąg podkomorskich 
odpis dokumentu, dotyczącego granic Dunajowa, wsi arcybiskupa lwowskiego. T. t. 38 str. 935 — 947. 

2811. W Warszawie 21. Marca 1598 r. Zygmunt III. mianuje Matwija Borodkę generalnym 
woźnym. C. t. 352 str. 594. 

2812. W Warszawie 22. Marca 1598 r. Zygmunt III. potwierdza przywilej Stefana Batorego 
wydany we Lwowie 25. Czerwca 1578 r. dla popów wsi Stradecz. T. t. 55 str. 218. 

2813. W Warszawie 3. Kwietnia 1598 r. Zygmunt III. potwierdza przywilej Zygmunta 
Augusta wydany w Piotrkowie 20. Czerwca 1555 r. Glinianom. T. t. 156 str.  1629 — 1638. 

2814. W Warszawie 12. Kwietnia 1598 r. Zygmunt III. mianuje Iwana Stupnickiego woźnym. 
C. t. 352 str. 595. 

2815. W Warszawie 12. Kwietnia 1598 r. Zygmunt III. pozwala Maryi z Dachnowa, wdowie 
po Stanisławie Wrzeszczu Żelechowskim, przenieść swe prawa dożywocia do Przegnojowa, Pełtwi 
i przedmieścia gliniańskiego na Bartłomieja i Barbarę z Zakliczyna Kutkorskich, małżonków. T. t. 40 
str. 1058—1059. 

2816. W Warszawie 13. Kwietnia 1598 r. Zygmunt III. nakazuje zgodę zupełną pomiędzy 
duchowieństwem wschodniego obrządku dysunickiem a uniekiem.  C. t. 352 str. 593—4. 

2817. W Warszawie 13. Kwietnia 1598 r. Konstytucya sejmu warszawskiego. C. t. 352 
str. 477—548. 

2818. W Warszawie 13. Kwietnia  1598  r.  Zygmunt  III.  potwierdza  dokument  Zygmunta 


I 


181 

Angusta, wydany w Lublinie  13.  Kwietnia  1569  r.  dla  wsi  Wisienki.   C. t. 360 str. 771, t. 385 
str. 1325. t. 426 str. 2951 i t. 437 str. 2484. 

2819. W Warszawie 14. Kwietnia 1598 r. Zygmunt III. każe wydać zachowany w aktach 
przywilej Stanisława Ozychowskiego i Stanisława Niegoszewskiego na wyrabianie farby. C. t. 354 
str. 2669—2672. 

2820. W Warszawie 17. Kwietnia 1598 r. Zygmunt III. mianuje Wawrzyńca z Podsilnego 
generalnym woźnym.  C. t. 354 str. 2613. 

2821. W Warszawie 22. Kwietnia 1598 r. Zygmunt III. wydaje wyrok w sprawie mieszczan 
szczerzeckich z Jerzym Mniszchiem, starostą lwowskim.  C. t. 386 str. 1026. 

2822.  W  Warszawie  30. Kwietnia 1598 r.  Zygmunt III. zmienia skład komisyi wyznaczonej 
do rozgraniczenia Krzywczyc od'Lwo*a.  T. t. 39 str. 195. 

2823. W Warszawie 30. Kwietnia 1598 r. Zygmunt III. poleca Stanisławowi Włodkowi, 
wojewodzie bełskiemu, Stanisławowi Żółkiewskiemu, kasztelanowi lwowskiemu , Jakóbowi Pretwiczowi, 
kasztelanowi kamienieckiemu, Wawrzyńcowi Trzcińskiemu, kasztelanowi rawskiemu, i innym rozstrzygnąć 
spór o granice Lwowa i Krzywczyc, wsi Jadwigi ze Szczekarzowic , żony Jerzego Mniszcha. T. t. 39 
str. 194. 

2824. W Warszawie 30. Kwietnia 1598 r. Zygmunt III. poleca Stanisławowi Żółkiewskiemu, 
kasztelanowi lwowskiemu, zastąpić starostę lwowskiego przed komisarzami wyznaczonymi do rozgra- 
niczenia Lwowa od Krzywczyc.  T. t. 39 str. 196. 

2825. W Warszawie 30. Kwietnia 1598 r. Zygmunt III. uwiadamia rajców lwowskich o wy- 
znaczeniu komisarzów dla rozgraniczenia Krzywczyc od Lwowa.  T. t. 39 str. 197. 

2826. W Warszawie 30. Kwietnia 1598 r. Zygmunt III. uwiadamia Mikołaja Kuropatwę, 
posiadacza wsi Zniesienie, o wyznaczeniu komisarzów dla rozgraniczenia Lwowa od Krzywczyc. 
T. t. 39 str. 199. 

2827. W Warszawie 30. Kwietnia 1598 r. Zygmunt III. uwiadamia Jerzego Dydyńskiego, posia- 
dacza Lisienic, o wyznaczeniu komisarzy dla rozgraniczenia Lwowa od Krzywczyc. T. t. 39 str. 202. 

2828. W Krakowie 25. Maja 1598 r. Mikołaj Zebrzydowski poleca Piotrowi Olszowskiemu 
wybierać od kupców jadących ze złotem i srebrem do Multan, Wołoszczyzny lub Turcyi cło przezna- 
czone na budowę zamku w Śniatynie.  C. t. 352 str. 586. 

2829. W Lublinie 17. Czerwca 1598 r. Jan Firlej z Dąmbrowicy, podskarbi koronny, starosta 
lubelski, uwiadamia poborców, że Żydzi lwowscy są wolni od wszelkich opłat. C. t. 617 str. 333. 

2830. We Lwowie 15. Sierpnia 1598 r. Konstanty Korniakt, dziedzic Odnowa i Kulikowa, 
sprzedaje młyn w Kulikowie mieszczaninowi kulikowskiemu   C. t. 354 str. 2625—2626. 

2831. We Lwowie 30. Października 1598 r. Jan Zaporski z Zaperza, poborca lwowski, kwituje 
rajców lwowskich z zapłacenia podatku.  C. t. 355 str. 367. 

2832. We Lwowie 5. Listopada 1598 r. Jan Zaporski z Zaperza, poborca ziemi lwowskiej 
i żydaczowskiej, kwituje rajców lwowskich z zapłacenia poboru od rzemieślników. 0. t. 355 str. 367. 

2833. W Młjnowcach 14. Grudnia 1598 r. Mikołaj z Narajowa Narajowski uposaża i fundiye 
kościół w Młynowcach. T. t. 65 str. 418. 

2834. 1598 r. Spis zapłaconych podatków. C. t. 355 str. 36. 

2835. We Lwowie 7. Stycznia 1599 r. Proces Baltazara Brodeckiego z Jerzym Ulanieckim. 
G. t. 355 str. 701. 

2836. W Warszawie 24. Stycznia 1599 r. Zygmunt III. poleca Jerzemu Mniszchowi, staroście 


182 

lwowskiemu, sprawę Sebastyana i Alberta  Dawidowskich  i  każe spełnić wyrok banicji na Mikołaju 
Herburcie, wojewodzie ruskim.  C. t. 354 str. 2673—2674. 

2837. W Warszawie 24. Stycznia 1599 r. Zygmunt III. poleca szlachcie starostwa lwowskiego, 
aby była pomocną Jerzemu Mniszehowi w spełnieniu wyroku banicyi na Mikołaju Herburcie , woje- 
wodzie ruskim. C. t. 354 str. 2675—2076. 

2838. Na kopcu granicznym Krzywczyc 26. Stycania 1599 r. Stanisław Włodek z Herma- 
nowa , wojewoda bełski , starosta halicki i kołomyjski , i inni komisarze królewscy rozgraniczają 
Krzywczyce od Lwowa. T. t  39 str. 193. 

2839. W Warszawie 9. Marca 1599 r. Zygmunt III. nadaje przypadłe po Łomnickim na skarb 
dobra Hermanów, w województwie ruskiem, Bernardowi Krzyckiemu w nagrodę jego zasług w wieczyste 
posiadanie. T. t. 39 str. 927. 

2840. W Warszawie 14. Marca 1599 r. Zygmunt III. odracza wyrok banicyi wydany na Stani- 
sława Kamienieckiego i braci jego Alberta i Jana.  0. t. 354 str. 2683—2684. 

2841. W Piotrkowie 17. Marca 1599 r. Instygator sądowy oskarża Jana Zaporskiego z Zaporza, 
poborcę podatków na Rusi, o niewniesienie pobranych podatków  do skarbu.   C. t. 355 str. 29 i 31. 

2842. We Lwowie 22. Marca 1599 r. Jan Dymitr Solikowski, arcybiskup lwowski, wraz 
z kapitułą katedralną, nadaje Józefowi Drozenckiemu dożywocie na wsi Taurów nad Strypą. T. t, 39 
str, 353—355, 

2843. We Lwowie 25. Marca 1599 r. Proces Władysława Cebrowskiego z Samuelem Duni- 
kowskim. C. t. 355 str. 714. 

2844. W Lublinie 3. Maja 1599 r. Jan Firlej, podskarbi koronny, kwituje Stanisława 
Ezeczyckiego, pisarza grodzkiego lwowskiego, z sum zaległych podatków w temże starostwie. C. t. 354 
str. 2618—2620. 

2845. W Eawie 12. Czerwca 1599 r. Jan Firlej, podskarbi koronny, kwituje Bartłomieja 
i Agnieszkę Oskich z podatku. C. t. 354 str. 2621. 

2846. W Warszawie 30. Czerwca 1599 r. Zygmunt III. poleca, aby ważono obcą monetę, celem 
przekonania się, czy nie jest fałszywa.  C.  t.  354 str. 2725 — 2728. 

2847. W Lublinie 3, Lipca 1599 r. Przebieg procesu Anny, córki Jana Dulskiego, kasztelana 
chełmińskiego, podskarbiego koronnego, żony Mikołaja Kiszki z Ciechanowiec, przeciw Janowi Sypowskiemu. 
0. t, 350 str. 713. 

2848. W Warszawie 10. Lipca 1599 r. Zygmunt III. podaje do wiadomości, że celem zapo- 
bieżenia szerzeniu się obcej fałszywej monety ustanowiono urząd probierczy. C. t. 354 str. 2728-2729. 

2849. W Warszawie 15. Lipca 1599 r. Zygmunt III. odracza wyrok banicyi przeciw Hieronimowi 
Węglińskiemu wydany.  0. t. 354 str. 3600—3602. 

2850. W Warszawie 15. Sierpnia 1599 r. Zygmunt III. mianuje Piotra Łuczyńskiego generalnym 
woźnym. C. t. 354 str. 2927. 

2851. W Warszawie 18. Sierpnia 1599 r. Zygmunt III. nakazuje burmistrzowi i rajcom miasta 
Lwowa przestrzegać, aby schizmatyey Ormianie i inni oddawali należne kapitule lwowskiej daniny, 
skoro nabyli domy będące przedtem własnością katolików. 0. t. 353 str. 2267 — 8. 

2852. W Lublinie 21. Sierpnia 1599 r. Wyrok trybunału koronnego w sprawie Aleksandra 
Skarzewskiego przeciw Mikołajowi Białoskórskiemu.  C. t. 354 str. 2777—2780. 

2853. We Lwowie 17. Września 1599 r. Akt kupna i sprzedaży gruntu zawarty między zakonem 
PP. Benedyktynek a zakonem 00. Franciszkanów we Lwowie, C  t. 354 str. 2680—2683. 

2854. W Busku 29. Listopada 1599 r.  Proces  Daniela  Kobielskiego  z  Dmynina,  sędziego 


i 


183 


ziemskiego buskiego, z Dorotą córk| Marcyana Dembskiego, podsędka ziemskiego, ioną Piotra Hrodi- 
lowskiego z Żelechowa. C. t. 355 str. 984. 

2855. W Warszawie 9. Grudnia 1599 r. Zygmunt III. mianuje Kaspra Kamińskiego generalnym 
woźnym. C. t. 354 str. 2685. 

2856. W Warszawie 10. Grudnia 1599 r. Zygmunt III. mianuje Krzysztofa Gorlickiego generalnym 
woźnym. C. t. 354 str. 3074—3075. 

2857. W Warszawie 26. Grudnia 1599 r. Zygmunt III. wzywa szlachtę ziem ruskich do 
niesienia pomocy przeciw Michałowi, wojewodzie Multan, który opanowawszy Siedmiogród, kusi się 
o ziemię wołoską.  0. t 354 str. 2615—2616. 

2858. W Warszawie 26. Grudnia 1599 r. Zygmunt III. mianuje Jana Zamoyskiego, kanclerza, 
Stanisława Żółkiewskiego, hetmana polnego, Mikołaja Daniłowicza, starostę drohobyckiego , Jana 
Swoszowskiego, pisarza lwowskiego, Jerzego Mohiłę, arcybiskupa mołdawskiego, opiekunami Konstantego, 
syna Jeremiego, wojewody mołdawskiego. C. t. 354 str. 2698 — 2700. 

2859. 1. Stycznia 16... r. Jan Wysocki uposaża kościół w miasteczku Wysokie, zaloionem 
na gruntach kurzańskich,  T. t. 43 str. 1087. 

2860. W Warszawie 3. Stycznia 1600 r. Zygmunt III. zakazuje poddanym swym udawać się 
do Michała, wojewody Multan, na służbę wojskową. C. t. 354 str. 2679 — 2680. 

2861. We Lwowie 21. Stycznia 1600 r. Jan Potocki, starosta kamieniecki, pisarz polny 
koronny, kwituje Adama z Eożnowa, deputata do oddawania kwarty, z sumy na żołd przeznaczonej. 
C. t. 354 str. 2690. 

2862. W Skniłowie 11. Lutego 1600 r. Mikołaj Skudłowski wydzierżawia Adamowi Grzimkowi, 
mieszczaninowi z Brodów, karczmę. G. t. 355 str. 1369. 

2863. W Warszawie 16. Lutego 1600 r. Zygmunt III. daje list żelazny Iwaszkowi i Zacharya- 
szowi, Ormianom, sługom Bernatowicza, seniora ormiańskiego we Lwowie. 0. t. 354 str. 2809 — 2811. 

2864. W Warszawie 25. Lutego 1600 r. Zygmunt IIL ustanawia przykomorek myta gliniańskiego 
przy karczmie w Wodnikach.  0. t. 354 str. 3039. 

2865. W Lisiaty czach 28. Lutego 1600 r. Jan Zamoyski, strażnik koronny i rotmistrz J. K. 
Mości, ostrzega szlachtę przed zbliżającymi się Tatarami. 0. t. 354 str. 2774. 

2866. W Warszawie 10. Marca 1600 r. Zygmunt III. podaje do wiadomości Anny Stadnickiej, 
żony kasztelana sądeckiego , a dzierżawczyni wsi Bąkowce , Trybuchowce i Rzepiechów , że pozwolił 
Janowi Szczęsnemu Herburtowi wsi te wykupić. C. t. 354 str. 2821 — 2822. 

2867. W Warszawie 10. Marca 1600 r. Zygmunt III. daje w dożywocie posiadłość koło 
kościoła Św. Jana we Lwowie położoną Janowi Boratyńskiemu , proboszczowi chełmskiemu i kanoni- 
kowi lwowskiemu.  C. t. 354 str. 3189. 

2868. W Warszawie 23. Marca 1600 r. Zygmunt III. potwierdza donacyą uczynioną przez 
Krzysztofa Stadnickiego na rzecz Benedyktynek lwowskich. C. t. 501 str. 1072. 

2869. W Warszawie 25. Marca 1600 r. Zygmunt III. nakazuje sądom, by nie ścigały Ryszarda 
Whiłłocka z Elbląga i Izaka Mitkalf z Zamościa za długi zagraniczne. C. t. 355 str. 613. 

2870. W Warszawie 29. Marca 1600 r. Zygmunt IIL zwołuje sejmiki na dzień 15. Maja 1600 r. 
C. t. 354 str. 2931-2932. 

2871. W Warszawie 5. Kwietnia 1600 r. Zygmunt IIL uwiadamia Mikołaja Kuropatwę, dzie- 
rżawcę Wzniesienia, o wyznaczeniu komisarzy do rozpatrzenia sporu granicznego między wsią 
Wzniesieniem a posiadłością Benedyktynek Tatarzynowskie , położoną na przedmieściu Iwowskiem. 
C. t.  354 str.  3741—3742. 


184 

2872. W Warszawie 12. Kwietnia IGOO r. Zygmunt III. mianuje Dawida z Nakwaszą wo- 
źnym. C. t. 355 str. 360. 

2873. W Warszawie 13. Kwietnia 1600 r. Zygmunt III. poleca burmistrzowi i rajcom Iwow- 
siiim, aby wypuścili z więzienia Henryka Langena. C. t. 354 str. 2945 — 2946. 

2874. W Jezupolu 11. Maja 1600 r. Jakób Potocki z Potoka na Jezupolu i Tyśmienicy dzie- 
dzic odstępuje Dominikanom kościół i klasztor w Jezupolu, zwanym przedtem Czesybisy. C. t. 481 
str. 1072. 

2875. W Sieniawie 22. Maja 1600 r. Stanisław Włodek z Hermanowa, wojewoda bełski, 
starosta halicki i kołomyjski, uwiadamia szlachtę o niebezpieczeństwie grożącem ze strony Michała, 
wojewody siedmiogrodzkiego. C. t. 354 str. 2970 — 2971, 

2876. W Zamościu 23. Maja 1600 r. Jan Zamoyski, kanclerz i hetman kor., wzywa szlachtę, 
aby się zbierała pod chorągwie królewskie przeciw Michałowi, wojewodzie siedmiogrodzkiemu. 0. t. 354 
str. 3006. 

2877. W Warszawie 13. Czerwca 1600 r. Zygmunt III. ogłasza uniwersał podatkowy. 0. t. 354 
str. 3137—3152. 

2878. W Warszawie 23. Czerwca 1600 r. Zygmunt III. ustanawia przykomorki myta gliniari- 
skiego przy karczmach wodnickiej i gajowskiej. C. t. 355 str. 168. 

2879. W Lublinie 17. Lipca 1600 r. Proces Adama, łowczego lwowskiego, Jana i Stanisława, 
synów Mikołaja Pieczyhojskiego, cześnika bełskiego, przeciw Elżbiecie z Żmigroda Leśniowskiej 
i Krzysztofowi Leśniewskiemu. 0. t. 355 str. 557. 

2880. W Lublinie 24. Lipca 1600 r. Wyrok w sprawie Konstantego Korniakta z Januszem 
ks. na Ostrogu, kasztelanem krakowskim. C. t. 355 str. 136. 

2881. W Warszawie 25. Lipca 1600 r, Zygmunt III. udziela listu bezpieczeństwa Filipowi- 
czowi Ormianinowi, mieszczaninowi lwowskiemu. C. t. 354 str. 3632—3633. 

2882. W Lublinie 27. Lipca 1600 r. Proces Jana Stempkowskiego z Walentym Karsznickim. 
C. t, 355 str. 185. 

2883. W Samborze 31. Lipca 1600 r. Obrachunek Potockiego z Modzelowskim. 0. t. 355 
str. 671. 

2884. W Lublinie 1. Sierpnia 1600 r. Wyrok w sprawie Sebastyana Sobieskiego, chorążego 
koronnego, przeciw Olbrachtowi Poniatowskiemu, Andrzejowi Chmielowi, Wacławowi i Markowi, synom 
śp. Stanisława Łaszczą, i Elżbiecie, żonie Trojana. C. t. 355 str.  11. 

2885. W Trembowli 3. Sierpnia 1600 r. Jan Zamoyski, kanclerz i hetman w. koronny, 
poleca starostom, aby pachołków i pieszych, wracających od chorągwi bez okazania świadectwa rot- 
mistrzów nie przepuszczali. 0. t. 354 str. 3311. 

2886. W Samborze 6. Sierpnia 1 600 r. Jerzy Mniszech , starosta lwowski , pozwala Piotrowi 
Brekofowi objąć hutę w kluczu szczerzeckim.  0. t. 363 str. 734. 

2887. W Krakowie 22. Sierpnia 1600 r. Mikołaj Zebrzydowski, marszałek koronny, starosta 
krakowski i śniatyński, uwiadamia, że pobór myta w starostwie śniatyńskiem polecił Kasprowi Jago- 
dnickiemu, sędziemu ziemskiemu bełskiemu. C. t. 354 str. 3379—3380. 

2888. W Warszawie 8. Września 1600 r. Zygmunt III. mianuje Steczka Podkopca z Duba- 
niowiec generalnym woźnym. C. t. 354 str. 3479. 

2889. We Lwowie 5. Listopada 1600 r. Testament Linowieskiego. 0. t. 355 str. 65. 

2890. We Lwowie 31. Grudnia 1600 r. Andrzej Sławoszowski i Jan Górecki aprobują testa- 
ment Jana Pożarowskiego , rotmistrza Jego Hospodarskiej Mości, jako mężowie potomków tegoż 
rotmistrza. 0. t. 355 str. 5. 


185 


2891. W Lubomli 4. Stycznia 1601 r. Marcin Krasicki, lubomsici, bolemowski i t. d. starosta, 
kwituje Bazylego Samsonowskiego z oddania dwóch dokumentów. C. t. 355 str. 64. 

2892. W Warszawie 10. Stycznia 1601 r. Zygmunt III. mianuje Jana Zbaraźnickiego woźnym 
generałem. C. t. 355 stf. 61. 

2893. We Lwowie 28. Stycznia 1601 r. Jerzy Cybulski Winnicki, pozwany przez Jana Laho- 
dowskiego o przywłaszczenie szlachectwa, układa się sądownie z powodem. C. t. 355 str. 677. 

2894. W Denowie 19. Lutego 1601 r. Stanisław Wapowski z Radochoniec oznajmia celnikom, 
że posyła Stanisława Budziszka dla zakupienia małmazyi. C. t. 355 str. 133. 

2S95. W Warszawie 23. Lutego 1601 r. Zygmunt III. wzywa Jerzego Mniszcha, wojewodę 
sandomirskiego i lwowskiego starostę , aby wykonał wyrok sądowy zapadły na Mikołaja Białoskór- 
skiego w sprawie Alexandra Skarzewskiego. 0. t. 355 str.  159. 

2896. W Warszawie 23. Lutego 1601 r. Zygmunt III. wzywa szlachtę sandomirską, by 
wsparła swego wojewodę w wykonaniu wyroku sądowego na Mikołaju Białoskórskim. C. t. 355 str. 160. 

2897. W Warszawie 23. Lutego 1601 r. Zygmunt Ul. zatwierdza ugodę, mocą której Jerzy 
Mniszech, wojewoda sandomirski, starosta lwowski i Samborski, zrzekł się jurysdykcyi i dochodów 
starostwa lwowskiego na rzecz Jana Felicyana Herburta. T. t. 40 str. 935. 

2898. W Warszawie 28. Lutego 1601 r. Jan Bukowieński z Witkowie, wojewoda sieradzki, 
zapisuje dobra po bracie swym Jakóbie odziedziczone Wawrzyńcowi Jasińskiemu.  C. t. 355 str. 275. 

2899. W Burzynie 29. Lutego 1601 r. Jerzy Kielanowski, posyłając sługi swe po małmazyą, 
prosi burmistrzów o przepuszczenie ich. 0. t. 355 str. 161. 

2900. W Zborowie 9. Marca 1601 r. Urząd burmistrzowski w Zborowie na skutek pozwu 
wniesionego przez arendarza tamtejszego przeciw Miśkowi z Felsztyna o kradzież 125 złt. pol. zmusza 
tegoż oskarżonego  próbami przez ogień do zeznań i karze go na gardle. C. t. 54 str. 290 — 295. 

2901. W Warszawie 13. Marca 1601 r. Konstytucya sejmu warszawskiego. C. t. 355 str. 433. 

2902. W Warszawie 13. Marca 1601 r. Zygmunt III. ogłasza uniwersał poborowy. 0. t. 355 
str.  494—556. 

2903. W Warszawie 15. Marca 1601 r. Zygmunt III. nadaje mieszkańcom miasta Skinderpolis 
przez Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana, założonego różne przywileje. C. t. 355 str. 1503. 

2904. W Warszawie 17. Marca 1601 r. Jan Firlej z Dąbrowicy, podskarbi koronny, starosta 
lubelski, kwituje Żydów z pogłównego. 0. t. 355 str. 738. 

2905. W Warszawie 20. Marca 1601 r. Karol Chodkiewicz, hrabia na Szkło wie, Myszy 
i Bychowcach, starosta generalny żmudzki, kwituje Hieronima Strzesza, sędziego halickiego, z 10.000 
złotych. C. t. 355 str. 726. 

2906. W Warszawie 22. Marca 1601 r. Zygmunt III. potwierdza Janowi Petrykowskiemu 
posiadanie nadanego mu przez Jakóba Pretficza z Gawron, kasztelana kamienieckiego, starostę trem- 
bowelskiego i ulanowskiego, dzierżawcę pustkowia Mrozuwka, położonego w ulanowskiej dzierżawie. 
C. t. 356 str. 732—733. 

2907. W Warszawie 22. Marca 1601 r. Zygmunt IIL daje Zofii, wdowie po Henryku Redo- 
hosie, mieszczaninie lwowskim, moratorium. C. t. 355 str. 252. 

2908. W Warszawie 1. Kwietnia 1601 r. Jan Firlej z Dąbrowicy, podskarbi koronny, lubelski 
starosta, wylicza sumę zebraną z podatków przez Jana Zaporskiego z Zaporza. C. t. 355 str. 387. 

2909. W Warszawie 10. Kwietnia 1601 r. Zygmunt III. wzywa szlachtę do czuwania nad 
granicą, gdyż Aleiander, wypędzony z Multan, zamierza wszcząć rozruchy. C. t. 355 str. 319. 

24 


186 

2910. W Tarnopolu 11. Kwietnia 1601 r. Jarosz Janlfowski poświadcza, że Jan Sarbut, sługa 
Janusza ks. Eadziwiłła, skwitował go z odebrania majętności. C. t. 355 str. 688. 

2911. W Warszawie 14. Kwietnia 1601 r. Zygmunt III. daje Dadźbogowi Karnkowskiemu 
dożywociem wsi Blizanów, Grodzisko, Zborów w kaliskiem , a Kaweczynko "i Wilowę w sieradzkiem. 
C. t. 355 str. 643. 

2912. W Warszawie 26. Kwietnia 1601 r. Zygmunt III. rozkazuje rajcom lwowskim, by 
sprawiedliwie i według praw przeprowadzili proces Zacharyasza Iwaszkowicza przeciw Mikołajowi 
Bernatowiczowi. C. t. 355 str. 1315. 

2913. Na granicy między Świerżem a Romanowem i Podgrodziem 16. Maja 1601 r. Eozgra- 
niczenie wsi Świerża, Eomanowa i Podgrodzia czyli Podhorodyszcza. T. t. 40 str. 1435 — 1446. 

2914. W Zawadzie 24. Maja 1601 r. Stanisław Ligęza z Bobrka, dziedzic na Zawadzie w Kiel- 
kowie i Braciejowej, uwalnia Wojciecha Rajczyka od poddaństwa. C. t. 355 str. 686. 

2915. W Warszawie 27. Maja 1601 r. Zygmunt III. udziela Walerianowi Montelupiemu, 
Włochowi, moratoryum płacenia długów. 0. t. 355 str. 1317. 

2916. We Lwowie 30. Maja 1601 r. Stanisław Żółkiewski z Żółkwi, kasztelan lwowski, 
hetman polny koronny, hrubieszowski, rohatyński, kamionecki, kałuski i t. d. starosta, obiecuje wypłacić 
wojsku żołd za wyprawę wołoską. C. t. 355 str. 586. 

2917. W Gródku 15. Czerwca 1601 r. Stanisław Żółkiewski, kasztelan lwowski, hetman 
polny koronny, hrubieszowski, kałuski, kamionecki, rohatyński i t. d. starosta, wzywa żołnierzy do 
marszu na Inflanty i napomina, by nie bronili wymierzenia sprawiedliwości na ludziach, którzy pod 
zasłoną nazwy żołnierza licznych dopuścili się we Lwowie bezprawi. C. t. 355 str. 631. 

2918. W Uniejowie 25. Czerwca 1601 r. Izak Bałaban, archimandryta uniejowski, daje 
Klimkowi z Młynowiec przywilej na młyn w Młynowcach. C. t. 355 str. 655. 

2919. W Uniejowie 25. Czerwca 1601 r. Izak Bałaban, archimandryta uniejowski, daje przy- 
wilej na młyn w Młynowcach Sawce z Młynowiec. 0. t. 355 str. 651. 

2920. We Lwowie 26. Czerwca 1601 r. Karol Chodkiewicz, starosta generalny żmudzki, 
kwituje Hieronima Strzesza, sędziego ziemskiego halickiego, z 2000 zł. C. t. 355 str. 676. 

2921. W Warszawie w Czerwcu 1601 r. Zygmunt III. upomina starostów, by nie pozwalali 
mieszkańcom Polski iść w służbę wojskowa u obcych.  0. t. 355 str. 927 i t. 622 str. 211. 

2922. W Kijanach 15. Lipca 1601 r. Jan Zamoyski z Zamościa, kanclerz i hetman w. ko- 
ronny, wzywa rotmistrzów, by roty swe do popisu spiesznie sprowadzili. C. t. 355 str, 820. 

2923. W Wilnie 27. Lipca 1601 r. Zygmunt III. wzywa starostów sąsiadujących z Węgrami, 
by byli gotowi każdej chwili do odparcia wroga i by nie pozwolili mu przedostać się do Wołoszczyzny. 
C. 1. 622 str. 212. 

2924. W Wilnie 2. Sierpnia 1601 r. Zygmunt III. naznacza wojsku koronnemu Ealuszky 
jako punkt zborny. C. t. 622 str. 211. 

2925. We Lwowie 2. Sierpnia 1601 r. Jadwiga Tarłowa z Żmigroda, chorążyna sandomirska, 
kwituje sługę swego Macieja Osękowskiego. G. t. 355 str. 873. 

2926. W Rydze 1. Października 1601 r. Jan Karol Chodkiewicz, starosta generalny ziemi 
żmudzkiej, kwituje Hieronima Strzesza, sędziego ziemskiego halickiego, z 10.000 złt. C. t. 355 
str. 1199. 

2927. 1601 r. Wykaz podatków z powiatu lwowskiego za 1601 r. C. t. 355 str. 1570. 

2928. W Wilnie 30. Stycznia 1602 r. Zygmunt III. nakazuje rajcom lwowskim wypuścić za 
złożeniem kaucyi Zacharyasza Iwaszkowicza z więzienia. O. t. 355 str. 1631. 


187 


2929. .Na miejscu sporu 31. Stycznia 1602 r. Rozgraniczenie wsi Czyszek, własności Fran- 
ciszkanów, od Młynowiec, należących do kapituły metropolitalnej, i Żubrzy, własności rajców lwowskich. 
T. t. 40 str. 1223-1226. 

2930. W Wilnie 4. Lutego 1602 r. Zygmunt III. nakazuje urzędnikom ściganie Rudnickiego, 
który porwał pannę Barbarę, córkę Konopnicza, burmistrza lubelskiego. C. t. 355 str. 1700. 

2931. W monastyrze lwowskim św. Onufrego 9. Lutego 1G02 r. Antoni Abramowicz, pod- 
wojewodzy zamku lwowskiego, układa się o spadek po żonie swej Maruchnie z jej rodziną. C. t. 355 
str. 1735. 

2932. W Wilnie 22. Lutego 1602 r. Zygmunt III. nakazuje sądom, aby nie przyjmowały 
żadnej sprawy przeciw Jerzemu Mniszchowi, wojewodzie sandomirskiemu, w czasie sprawowania posel- 
stwa do papieża Klemensa YIIL C  t. 355 str. 1787. 

2933. W Nurze 31. Marca 1602 r. Zygmunt III. nakazuje urzędnikom, aby przeszkadzali 
samowolnemu przejściu w służbę wojskową obcych państw. C. t  355 str. 1860. 

2934. W Warszawie 10. Maja 1602 r. Zygmunt III. wzywa rajców lwowskich, aby uwolnili 
Iwaszkowicza , Ormianina lwowskiego, za kaueyą. C. t. 355 str. 2088. 

2935. W Krakowi^ł 17. Maja 1602 r. Zygmunt III. mianuje Jana Sączka ze wsi Rokitny 
generalnym woźnym. C. t. 356 str. 471 — 472. 

2936. W Krakowie 12. Czerwca 1602 r. Zygmunt III. mianuje Stanisława Żółkiewskiego, 
Andrzeja Sienińskiego, podkomorzego lwowskiego, i Wojciecha Makowieckiego kuratorami obłąkanego 
Krzysztofa Klusza. G. t. 356 str. 541—542. 

2937. W Krakowie 15. Czerwca 1602 r. Zygmunt III. daje glejt na 6 miesięcy Mikołajowi 
Brzegowi, Marcinowi Forbekowi i i. C. t. 355 str. 2358. 

2G38. W Krakowie 25. Czerwca 1602 r. Zygmunt IIL mianuje Andrzeja Senoikę z Kamiono- 
pola woźnym. C. t. 355 str. 2441. 

2939. W Krakowie 13. Lipca 1602 r. Zygmunt III. posyła Michała Moszyńskiego^ komornika 
swego, do odebrania komor celnych ruskich i podolskich. C. t. 355 str. 2319. 

2940. W Krakowie 15. Lipca 1602 r. Zygmunt III. daje glejt dla Jana Fabriciusza, Stanisława 
Kowalewskiego, Marcina Temrycza i innych. G. t. 355 str. 2359. 

2941. W Krakowie 25. Lipca 1602 r. Zygmunt III. mianuje Izaka Sołohaja opiekunem Jana, 
Piotra, Jerzego i Zofii Cybulskich. C. t. 356 str. 305. 

2942. W Krakowie 27. Lipca 1602 r. Zygmunt IIL wzywa szlachtę do wyruszenia pod wodzą 
Marka Sobieskiego, wojewody lubelskiego, na Ukrainę w celu obrony granic od Tatarów. C. t. 355 
str. 2380. 

2943. W Krakowie 10. Września 1602 r. Zygmunt III. wydaje wyrok w sprawie mieszczan 
poznańskich i Żydów buskich. C. t. 356 str. 1301 — 1303. 

2944. W Krakowie 10. Grudnia 1602 r. Zygmunt III. przenosi sejm zwołany do Warszawy 
z powodu panującej zarazy do Krakowa. C. t. 355 str. 2477. 

2945. W Krakowie 8. Stycznia 1603 r. Zygmunt III. udziela listu żelaznego Klemensowi 
Pruszkowiczowi i Łukaszowi Lessikowiczowi, włościanom z Zawichowiec. C. t. 356 str. 81. 

2946. W Krakowie 8. Stycznia 1603 r. Zygmunt III. poleca Jerzemu Mniszchowi, staroście 
lwowskiemu, aby nie uciskał włościan z Nahorowiec. C. t. 356 str. 82. 

2947. W Krakowie 12. Lutego 1603 r. Zygmunt III. pozwala mieszczanom Słonego Gródka 
pobierać mostowe. C. t. 356 str. 392 — 395. 

2948. W Krakowie 17. Lutego 1603 r. Zygmunt III. mianuje Jana woźnym generalnym. 
C. t. 356 str. 321—322. 


188 

2949. W Krakowie 20. Lutego 1603 r. Zygmunt III. zakazuje Tomaszowi Drphojowskiemu, 
staroście przemyskiemu, używać poddanycti z Wisiatycz do innych robót jak tylko około dziewiętnickiego 
folwarku. C. t. 359 str. 458, 

2950. W Krakowie 2. Marca 1603 r. Zygmunt III. uwiadamia .Jerzego Mniszcha, starostę 
lwowskiego, o wysłaniu komisarzy, celem usunięcia nieporozumień między mieszkańcami nadgranicznymi 
Polski i Mołdawii. C. t. 356 str. 410-411. 

2951. W Krakowie 3. Marca 1603 r. Zygmunt III. nagradza za liczne usługi Janusza 
z Borszowic. C. t. 366 str. 460—3. 

2952. W Krakowie 5. Marca 1603 r. Zygmunt III. ogłasza uniwersał poborowy, uchwalony 
na sejmie walnym koronnym w Krakowie. 0. t. 356 str. 411 — 432. 

2953. W Krakowie 6. Marca 1603 r. Zygmunt HI. poleca wydać z aktów wyrok Stefana 
Batorego z 16. Lipca 1578 r. w sprawie między rajcami lwowskimi a mieszkańcami przedmieść 
halickiego i krakowskiego we Lwowie, 0. t. 356 str. 1229 — 1232. 

2954. W Krakowie 7. Marca 1603 r. Zygmunt III. wzywa przed 8%d warszawski Walentego 
Jabłonowskiego na pozew Macieja Konopackiego. C. t. 360 str. 416. 

2955. W Krakowie 12. Marca 1603 r. Zygmunt III. udziela listu bezpieczeństwa mieszczanom 
żydaczowskim. 0. t. 356 str. 364—365. 

2956. W Krakowie 12. Marca 1603 r. Zygmunt III. poleca Wojciechowi Ponętowskiemu, 
dzierżawcy wsi Podborca, aby zabrany majątek wybrańcowi Czernicy napowrót zwrócił. C. t. 356 
str. 344—345. 

2957. W Krakowie 15. Marca 1603 r. Zygmunt III. zakazuje Jerzemu Broniewskiemu, wójtowi 
potylickiemu, naruszać prawa mieszkańców Potylicza. 0. t. 356 str, 360. 

2958. W Krakowie 15. Marca 1603 r. Zygmunt III. mianuje Stanisława Klusza generalnym 
woźnym. 0. t. 356 str. 1143. 

2959. W Krakowie 18. Marca 1603 r. Zygmunt III. poleca Janowi Drohojowskiemu, refe- 
rendarzowi koronnemu i staroście przemyskiemu, aby od Jana Ulińskiego, wyznaczonego na poborcę 
myta w powiecie przemyskim, odebrał przysięgę. 0. t. 356 str. 341. 

2960. W Krakowie 29. Marca 1603 r. Zygmunt III. odracza na 6 miesięcy wyrok banicyi, 
wydany na Łukasza Stroicza, logotetę mołdawskiego, dzierżawcę wsi królewskiej Zwinogrodu. C. t. 356 
str. 476—477. 

2961. W Wilnie ('sic^ 16. Kwietnia 1603 r. Zygmunt IIL mianuje Waszka Czajkę z Chiszewie 
generalnym woźnym. 0. t. 356 str. 1449. 

2962. W Lublinie 23. Kwietnia 1603 r. Jan Firlej, podskarbi koronny, podaje do wiadomości, 
że składne, czopowe i kwartę w ziemi lwowskiej będzie zbierał Zygmunt Błażejewski. C. t. 356 
str. 565—566. 

2963. W Krakowie 29. Kwietnia 1603 r. Zygmunt El. znosi wyrok banicyi wydany przeciw 
Łukaszowi Stroiczowi, logotecie mołdawskiemu, dzierżawcy wsi królewskiej Zwinogrodu. C. t. 356 
str. 573—574. 

2964. W Krakowie 2. Maja 1603 r. Zygmunt Ul. poleca Jerzemu Mniszchowi, staroście 
lwowskiemu, wymazać z aktów pozwy i skargi w sporze Krzysztofa Kłopotowskiego z Marcinem 
Glińskim.  0. t. 356 str. 880. 

2965. We Lwowie 9. Maja 1603 r. Jan Dymitr Solikowski, arcybiskup lwowski, i Stanisław 
Żółkiewski, kasztelan lwowski i hetman polny, wyrokują w sprawie między zaciężnymi żołnierzami 
polskimi  a wojewodą wołoskim i multańskim o niezapłacenie żołdu. C. t. 356 str. 571 — 573. 


189 

2966. W Krakowie 12. Maja 1603 r. Zygmunt III. poleca Jerzemu Maiszchowi, staroście 
lwowskiemu, aby nie pozwala! żołnierzom krzywdzić mieszkańców lwowskich. 0. t. 356  str. 768 — 769. 

2967. W Krakowie 28. Maja 1603 r. Zygmunt III. uwiadamia dzierżawców wsi królewskich 
Chorosno i Siemianówka, że wysłał komisarzy w celu rozgraniczenia dóbr Kraso w, Porszna, Sołonka, 
Żyrawka od Młynowca, Podcieranego i Manastyrza.  T. t. 99 str. 1307. 

2968. W" Krakowie 7. Czerwca 1603 r. Zygmunt III. poleca Wojciechowi Boboli, administra- 
torowi ceł na Eusi, aby od mieszczan lwowskich ceł nie pobierał. 0. t. 356 str. 843—844. 

2969. W Krakowie 10. Czerwca 1603 r. Zygmunt III. poleca burmistrzowi i rajcom lwowskim 
sprawę Ormianina lwowskiego Zacharyasza Iwaszkowicza.  C. t  356 str. 844 — 845. 

2970. W lesie Słowicza między Krasowem i Porszna 31. Lipca 1603 r. Stanisław Włodek 
z Hermanowa, wojewoda bełski, Stanisław Żółkiewski, kasztelan lwowski, hetman polny koronny, Jan 
Zapolski, podkomorzy ziemi lwowskiej, i inni komisarze królewscy rozgraniczają dobra królewskie 
Krasów i Porszna, dzierżawy Jerzego z Wielkich Kuńczyc Mniszcha, wojewody sandomirskiego, lwowskiego, 
Samborskiego i t. d. starosty, od dóbr Młynówce, Podciemne i Manasterz Mikołaja Narajowskiego, 
miecznika ziemi lwowskiej, tudzież Staregosioła i Łopuszny, wsi ks. na Ostrogu. T. t. 99 str.  1299 — 1318. 

2971. W Stolpinie 1. Września 1603 r. Andrzej z Tenczyna, kasztelan wiślicki, starosta 
horodelski, funduje miasto Toporów. C. t. 364 str.  983. 

2972. W Krakowie 3. Października 1603 r, Zygmunt III. mianuje Miska z Laszek generalnym 
woźnym. C. t. 356 str. 1404. 

2973. W Krakowie 5. Listopada 1603 r. Zygmunt III. poleca urzędnikom grodzkim, aby spełnili 
wyrok banicyi na Izajaszu Bałabanie, opacie uniejowskim.  C. t. 356 str. 1447 — 1448. 

2974. W Starzyskach 14. Listopada 1603 r. Stanisław Żółkiewski opisuje powinności wsi 
Wisienki. 0. t. 426 str. 2954, t. 437 str. 2492 i t. 568 str. 2900. 

2975. We Lwowie 18. Stycznia 1604 r. Jerzy Mniszech, starosta lwowski, pozwala Kasprowi 
Hutnikowi korzystać z sianożęci  położonej  między  Głuchowcami i  Trościańcem,  C. t. 363 str. 733. 

2976. W Krakowie 13. Marca 1604 r. Zygmunt III. rozsądza spór Antoniego Frankowicza, 
rajcy krakowskiego , przeciw Jerzemu Mniszchowi , wojewodzie sandomirskiemu, o opłatę cła od soli. 
C. t. 360 str. 60. 

2977. W Krakowie 13. Marca 1604 r. Zygmunt III. rozsądza spór Walentego Merkiela, mieszcza- 
nina krakowskiego, przeciw Jerzemu Mniszchowi, wojewodzie sandomirskiemu, o opłatę cła od soli. 
T. t. 360 str. 63. 

2978. W Krakowie 6 Kwietnia 1604 r. Zygmunt IIL zatwierdza dokument króla Stefana, wydany 
we Lwowie 31. Maja 1578 r. dla wsi Hruszowej i Litynie.  C. t. 384 str. 654 i t. 387 str. 1246. 

2979. W Lublinie 15. Czerwca 1604 r. Stanisław Stadnicki ze Żmigroda zapisuje Jezuitom 
lwowskim dobra swe Muziłowce, Podłuby i inne. T. t. 41 str. 322 — 32G. 

2980. W Krakowie 21. Czerwca 1604 r. Zygmunt III. nadaje prawem dożywotniem wieś Prussy 
w starostwie Iwowskiera Mikołajowi Kuropatwie, stolnikowi halickiemu. 0. t. 360 str. 564. 

2981. W Krakowie 16. Lipca 1604 r. Zygmunt III potwierdza cesyą wójtostwa w Augustowie 
uczynioną przez Annę Krasińską, wdowę po Stanisławie, na rzecz Komorowskiego. C. t. 359 str. 1021. 

2982. WLublinie4. Sierpnia 1604 r. Trybunał lubelski, rozstrzygając spór Daniela Ko bielskiego, 
sędziego ziemskiego buskiego, z monasterem pieczarskim o grunta Juriewczyna i Barachty, przysądza 
te grunta monasterowi. T. t. 144 str. 457. 

2983. W Krakowie 7. Września 1604 r. Zygmunt III. zakazuje żołnierstwu zebranemu pod 
Lwowem krzywdzie i najazdami pustoszyć dobra szlachty. C. t. 359 str. 1166 — 67. 


190 

2984. W Warszawie 30. Września 1604 r. Zygmunt III. mianuje Jana Lachodowskiego , 
kasztelana wołyńskiego, Jana Zamoyskiego i Jerzego Dzieduszyckiego, kasztelanów chełmskiego i luba- 
czowskiego, Jana ŚwiętosJawskiego , referendarza koronnego, Jana Swoszowskiego , podkomorzego 
lwowskiego, Stanisława Żórawińskiego , podkomorzego halickiego , Prokopa Pieniążka, chorążego prze- 
myskiego, Józefa Narajowskiego, sędziego ziemskiego, Jana Czerniejowskiego, podczaszego lwowskiego, 
i Jana Gumowskiego, wojskiego gródeckiego, komisarzami celem rozgraniczenia dóbr królewskich Porzecze 
od dóbr Katarynce, Cołowiec i Buezat, własności Mikołaja hrabiego na Ostrorogu.  T. t. 50 str. 144. 

2985. W Warszawie 30. Września 1604 r. Zygmunt III. uwiadamia Stanisława Przerębskiego, 
syna Stanisława Przerębskiego, starosty opoczyńskiego, dzierżawcę dóbr królewskich Porzecze, o wysłaniu 
komisyi celem rozgraniczenia tychże dóbr Porzecze od dóbr Katarynce, Cołowiec i Buezat, dziedzictwa 
Mikołaja hr. na Ostrorogu, starosty drohowyskiego, syna Jana hr. na Ostrorogu, wojewody poznańskiego, 
starosty garwolińskiego,  T. t. 50 str.  146 i 147. 

2986. W Warszawie 30. Września 1604 r. Zygmunt III. zawiadamia Stanisława Przerębskiego, 
starostę opoczyńskiego, Mikołaja i Marcina Wilczków, dziedziców części wsi Burczę, przyległej do 
wsi królewskiej Porzecze, że wydelegował komisarzy do rozgraniczenia wsi Porzecze od wsi Cołowiec, 
Katarzynce i Buezat. T. t. 50 str. 147. 

2987. W Krakowie 8. Listopada 1604 r. Zygmunt III. wydaje wyrok w sprawie Stanisława 
Natkowskiego i Kochanowskiego. C. t. 360 str. 1308. 

2988. W Krakowie 18. Listopada 1604 r. Zygmunt III. poleca Jerzemu Mniszehowi z Wielkich 
Kuńczyc, wojewodzie sandomirskiemu, staroście lwowskiemu i Samborskiemu, sprawę Korzeniowskich 
przeciw Łaszczowej i córce jej Izabelli Wilczek.  C. t. 360 str. 58. 

2989. W Krakowie 8. Grudnia 1604 r. Zygmunt III. pozwala Mikołajowi Siemieradzkiemu, 
mieszczaninowi lwowskiemu, zajmować się sprzedażą drogich kamieni. C. t. 360 str. 602 i t. 385 
str. 1277—1279. 

2990. W Mikołajowie 10. Grudnia 1604 r. Chorążyna sandomirska nakłada kary na nieuczę- 
szczających do kościoła i pracujących w niedzielę i święta. 0. t. 393 str. 783. 

2991. W Krakowie 14. Grudnia 1604 r. Zygmunt III. mianuje woźnym Andrzeja Putyrczaka 
z Dobrzan. C, t. 360 str.  1803. 

2992. W Nieświeżu 1. Stycznia 1605 r. Mikołaj Krzysztof ks. Eadziwilł uprasza, ażeby 
posłańca jego po małmazyą do Lwowa wysłanego nigdzie nie zatrzymywano, ani opłaty ceł nie żądano. 
C. t. 360 str. 97. 

2993. W Warszawie 24. Stycznia 1605 r. Zygmunt III. potwierdza dokument Andrzeja 
z Tenczyua, kasztelana wiślickiego, starosty horodelskiego, wydany w Stolpinie 1. Września 1603 r. 
dla Toporowa. 0. t. 364 str. 979. 

2994. W Warszawie 31. Stycznia 1605 r. Zygmunt III. zezwala na wyciąg dokumentu 
Zygmunta I. wystawionego w Piotrkowie 15. Listopada 1521 r. w sprawie rozgraniczenia dóbr Stebnik, 
Truskawiec i t. d. T. t. 134 str. 690. 

2995. W Warszawie 3. Lutego 1605 r. Wyrok sądu w sporze Walentego Jabłonowskiego 
z Maciejem Konopackim. C. t. 360 str. 416. 

2996. W Krakowie 23. Marca 1605 r. Zygmunt IIL wystawia list bezpieczeństwa Maciejowi 
Ziemianikowi, Łukaszowi Stelmachowi i wielu innym mieszczanom lwowskim.  C. t. 360 str. 373. 

2997. W Krakowie 26. Marca 1605 r. Zygmunt III. wzywa rajców miasta Lwowa, ażeby 
uwolnili z więzienia Stanisława kucharza , Pawła furmana i innych lwowskich przedmieszczan. 
C. t. 360 str. 374. 


191 


2998. W Krakowie 7. Kwietnia 1605 r. Zygmnnt III. wzywa Jerzego z Wielicich Kuńczyc 
Mniszcha do tępienia i rozpędzania swawolnych hord łupieżców, zgromadzonych okofo Lwowa i innych 
miast. C. t. 360 str. 881. 

2999. W Krakowie 8. Kwietnia 1605 r. Zygmunt III. wzywa zebranych pod preteitem żołnierki 
około Lwowa i innych miast ludzi zbrojnych, ażeby zaprzestali mordów i bezprawi. C. t. 360 str. 476. 

3000. We Lwowie 15. Kwietnia 1605 r. Jerzy Mniszech z Wielkich Kuńczyc, wojewoda 
sandomirski, lwowski, Samborski starosta i żupnik ziem ruskich, pozwala przedmieszezanom lwowskim 
z krakowskiego przedmieścia restaurować kanał gruntu zamkowego dla sprowadzenia wody do skrzyni 
przedmiejskiej i na potrzebę zamku niższego.  C. t. 400 str. 200 i t. 558 str. 2978. 

3001. W Krakowie 11. Maja 1605 r. Zygmunt III. potwierdza dokument Jerzego Mniszcha, 
starosty lwowskiego, wydany we Lwowie 15. Kwietnia 1605 r. mieszkańcom przedmieścia krakowskiego. 
C. t. 400 str. 199—202 i t. 558 str. 2978. 

3002. W Krakowie 13. Maja 1605 r. Zygmunt III. wydaje wyrok w sprawie cechmistrzów 
cechu kapeluszników przemyskich z lwowskimi. C. t. 361 str. 786 — 788. 

3003. W Krakowie 14. Maja 1605 r. Zygmunt III. wydaje wyrok w sprawie Natkowskiego 
z Kochanowskim. C. t. 360 str. 1310. 

3004. W Krakowie 17. Maja 1605 r. Zygmunt IIL ustanawia Walentego z Kurzan woźnym 
generalnym. C. t. 361 str. 1059—60. 

3005. W Krakowie 27. Czerwca 1605 r. Zygmunt III. daje znać stanom Rzeczypospolitej 
o wtargnięciu Tatarów koło Międzyborza w granice Polski i wzywa do odsieczy i odparcia. C. t. 360 
str. 919. 

3006. W Lublinie 1. Lipca 1605 r. Wyrok trybunału lubelskiego w sprawie sporu monasteru 
pieczarskiego z Harasymem Surynem, podsędkiem ziemskim kijowskim, o wyrok w sprawie sporu 
o grunta Chaczbekowskie, Petryezyńskie i Barachtyńskie. T  t. 144 str. 459. 

3007. W Lublinie 8. Lipca 1605 r. Dekret trybunalski w sprawie sporu monasteru pieczarskiego 
z sądem kijowskim. T. t.  144 str. 464. 

3008. W Krakowie 8. Sierpnia 1605 r. Zygmunt III. mianuje Bartłomieja Podgórskiego woźnym. 
C. t. 360 str. 1261. 

3009. W Krakowie 19. Sierpnia 1605 r. Zygmunt III. wydaje wyrok w sprawie Natkowskiego 
z Kochanowskim. 0. t. 360 str. 1313. 

3010. W Krakowie 26. Sierpnia 1605 r. Zygmunt m. wydaje z aktów kancelaryi mniejszej 
wyrok swój wydany w Krakowie 8. Listopada 1604 r. C. t. 360 str. 1308. 

3011. W Krakowie 30. Sierpnia 1605 r. Zygmunt III. ponawia przestrogi o niebezpieczeństwach 
grożących Ezeczypospolitej ze strony Tatarów.  C. t. 360 str. 1231. 

3012. W Krakowie 6. Września 1605 r. Zygmunt Ul. mianuje Lewka Czabana z Wisło wicz 
I woźnym. C. t. 360 str. 1504. 

3013. W Krakowie 4. Listopada 1605 r. Zygmunt III. wydaje wyrok w sprawie poddanych 
ze wsi Wisiatycz w przemyskiem z Tomaszem Drohojowskim, refer«ndarzem koronnym 1 starostą 
przemyskim. C. t. 364 str. 244. 

3014. W Krakowie 10. Grudnia 1605 r. Zygmunt IIL zezwala Albertowi i Annie Rychłowskim 
[na cesyą ze wsi Zadworzan w Iwowskiem na rzecz Marcina Morawca, komornika lwowskiego. 
'C. t. 361 str. 529. 

3015. W Krakowie 20. Grudnia 1605 r. Zygmunt IIL ostrzega rycerstwo i obywatelstwo 
'Ukrainnych ziem przed napadem Tatarów.  C. t. 361 str. 16. 


192 

3016. W Krakowie 22. Grudnia 1605 r. Zygmuut III. zakazuje sądom rozstrzygać sprawy 
Jerzego Mniszcha, starosty lwowskiego, aż do jego powrotu z Moskwy. 0. i. 361 str. 628 — 629. 

3017. W Krakowie 29. Grudnia 1605 r. Zygmunt III. nadaje Jerzemu Mniszchowi wsi 
Mierzwicę, Mokroczyn i inne. 0. t. 364 str. 1366. 

3018. W Krakowie 4. Stycznia 1606 r. Zygmunt III. pozwala Stanisławskiemu Baltazarowi, 
podkomorzemu ziemi sanockiej, kuchmistrzowi kor., ustąpić dożywocia przysługującego mu na wsiach 
król. Podlesie, Stroniatyn i Korzelów w ziemi lwowskiej leżących na rzecz Kaspra Stanisławskiego, 
brata rodzonego, i  żony jego Anny z Woli. C. t. 361 str. 546. 

3019. W Krakowie 5. Stycznia 1606 r. Zygmunt III. zezwala temuż Stanisławskiemu na 
cesyą dóbr Zuchotycze w Iwowskiem na rzecz Głębockiego Stanisława. 0. t. 361 str. 551. 

3020. W Krakowie 5. Stycznia 1606 r. Zygmunt III. oznajmia poddanym swym ze wsi król. 
Skniłowa, Sokolnik, Porszny, Piesków, Łanów, Dmitrza i Humieńcza, Łubian, Brodów etc. o wysłaniu 
komisarzy celem pomiaru ról i gruntów włościan starostwa szczerzeckiego do dzierżawy Jerzego 
Mniszcha należącego. C. t. 361 str. 1327. 

3021. W Szarogrodzie 14. Stycznia 1606 r. Jan Zamoyski, kasztelan chełmski, strażnik 
koronny, przestrzega szlachtę przed spodziewanym napadem Tatarów, pozostających pod wodzą szwagra 
hana ordy perekopskiej. G. t. 361  str. 132. 

3022. W Krakowie 26. Stycznia 1606 r. Zygmunt III. mianuje Zembeekiego z Kozielnik 
generalnym woźnym. 0. t. 363 str. 1163—64. 

3023. W Wiszni 13. Lutego 1606 r. Szlachta ziemi ruskiej na sejmiku wisznieńskim zebrana 
odmawia konsensu na podniesienie danin. 0. t. 361 str. 300—301. 

3024. W Krakowie 18. Lutego 1606 r. Zygmunt III. upełnoletnia Adama Chodorowskiego 
pod warunkiem, że nie może zbywać dóbr dziedzicznych przed osiągnięciem prawnej pełnoletności. 
G. t. 361 str. 905—6. 

3025. W Warszawie 3. Kwietnia 1606 r. Zygmunt III. zakazuje sądom sądzić sprawy Stani- 
sława Mniszcha, koniuszego kor. i starosty sanockiego, z powodu odjazdu jego do cara moskiewskiego. 
C. t. 361 str. 1295. 

3026. W Warszawie 6. Kwietnia 1606 r. Zygmunt III. zezwala mieszkańcom Kołomyi na 
nowe zabudowanie się i przeniesienie miasta w miejsce odleglejsze od rzeki, która wylewami niszczy 
i pustoszy miasto. 0. t. 361 str. 548 — 550. 

3027. W Warszawie 15. Kwietnia 1606 r. Zygmunt III. wyznacza wadyum w wysokości 
1000 zł. pol. pomiędzy Andrzejem Humieckim a Stanisławem Dembowickim, doktorem medycyny 
i burmistrzem m. Lwowa.  C. t. 361 str. 043 — 644. 

3028. W Warszawie 18. Kwietnia 1606 r. Zygmunt IIL ogłasza uniwersał poborowy. C. t. 361 
str. 669—700. 

3029. W Warszawie 19. Kwietnia 1606 r. Zygmunt III. ogłasza uniwersał dotyczący wybrań- 
ców z dóbr królewskich województwa ruskiego z powodu spodziewanego napadu ze strony Tatarów. 
C. t. 361 str. 636—637. 

3030. W Warszawie 25. Kwietnia 1 606 r. Zygmunt III. naznacza na zastępcę Jerzego Mniszcha, 
wojewody sandomirskiego a starosty lwowskiego, wysłanego do Moskwy, Zygmunta Poradowskiego, 
podstarościego lwowskiego. C. t. 361 str. 625—26. 

3031. W Warszawie 23. Kwietnia 1606 r. Zygmunt III, nakazuje Zygmuntowi Poradowskiemu, 
zastępcy starosty lwowskiego Jerzego Mniszcha, aby miasta Lwowa tak przeciwko zewnętrznym jakoteż 
i wewnętrznym wrogom bronił, a w razie potrzeby odniósł się do Stanisława Żółkiewskiego, kaszte- 
lana lwowskiego, hetmana polnego, prosząc o wsparcie orężem. G. t. 361 str. 631. 


193 


3032. W Warszawie 26. Kwietnia 1606 r. Zygmunt III. uwiadamia Stanisława Żołl£iewskieo;o, 
kasztelana lwowskiego, hetmana polnego, iż mianował Poradowskiego zastępcą starosty lwowskiego 
i prosi go, aby w razie potrzeby wsparł go orężem. 0. t. 361 str. 630. 

3033. W Warszawie 26. Kwietnia 1606 r. Zygmunt III. nakazuje pod kar§ rozjechać się do 
domów ludziom, którzy pod pretekstem służby Epltej dobra ekonomii Samborskiej najechali. 0. t. 361 
str. 627. 

3034. W Warszawie 10. Maja 1606 r. Zygmunt III. potwierdza przywilej Władysława Ja- 
giełły wydany we Lwowie 29. Września 1400 r. miastu Rubieszowowi. 0. t. 406 str. 815. 

3035. W Szarogrodzie 22. Maja 1606 r. Jan Zamoyski, kasztelan chełmski, strażnik koronny, 
przestrzega ukrainnych mieszkańców przed napadem Tatarów ciągnących pod wodzą carewicza czar- 
nym szlakiem. C. t. 361 str. 726. 

3036. We Lwowie 5. Lipca 1606 r. Stanisław Golski , wojewoda ziem ruskich, powołuje 
szlachtę ziemi ruskiej na 30. Lipca pod Wisznię. C. t  361 str. 984. 

3037. W Żółkwi 18. Lipca 1606 r. Stanisław Żółkiewski, kasztelan lwowski, hetman polny 
koronny, ostrzega szlachtę przed napadem Tatarów. 0. t. 361 str.  1041. 

3038. W Krakowie 22. Lipca 1606 r. Zygmunt III. zapisuje Andrzejowi Morendii rocznej 
pensyi 300 złp. z dochodów celnych ziemi ruskiej. C. t. 362 str. 2460. 

3039. W Wiślicy 26 Sierpnia 1606 r. Zygmunt III. daje prawem dożywocia wieś Żuchorzyce 
w powiecie lwowskim Stanisławowi Głembockiemu. C. t. 362 str. 1957. 

3040. W Wiślicy 15. Września 1606 r. Zygmunt III. nakazuje burmistrzowi i rajcom lwow- 
skim, aby wstrzymali się od wszelkich kroków przeciw przedmieszczanom z halickiego przedmieścia, 
dopókąd komisarze królewscy nie zjawią się we Lwowie. C. t. 361 str. 1143 

3041. W Wiślicy 26. Września 1606 r. Zygmunt III. zakazuje szlachcie słuchać rozporządzeń 
konfederacyi. C. t. 361 str. 1154 — 1160. 

3042. Z obozu pod Janowcem 8. Października 1606 r. Zygmunt HI. zaleca, po kompromisie 
z konfederatami, spokojne zachowanie się aż do zwołania przyszłego sejmu; żeby zaś zapobiec swa- 
woli, rozkazuje starostom, aby tych, którzy nie mają listów przypowiednich, jako gwałcicieli pokoju 
publicznego uważali. C. t. 361 str. 1277 — 79. 

3043. W obozie pod Janowcem 8. Października 1606 r. Zygmunt III. poleca wypłacać coro- 
[cznie Mikołajowi Zawiszy 200 zł. z podatków województwa ruskiego. C. t. 363 str. 425. 

3044. W Krakowie 20. Grudnia 1606 r. Zygmunt III. mianuje woźnym Iwana Zulko. 0. t. 362 
'str. 2420. 

3045. 1606 r. Podatek z ziemi lwowskiej na sejmie warszawskim w 1606 r. uchwalony. 
[C. t. 364 str. 1063. 

3046. W Krakowie 16. Stycznia 1607 r. Zygmunt III. rozstrzyga spór między poddanymi wsi 
[Zamarstynowa, Wolicy, Porzecza a rajcami lwowskimi. C. t. 386 str. 904. 

3047. W Krakowie 30. Stycznia 1607 r. Zygmunt IIL pozwala Kornelowi Chmieleckiemu 
[zrzec się prawa dożywocia do wsi Kunin, w powiecie jaworowskim leżącej, na rzecz syna swego Hie- 
[ronima. C. t. 362 str. 2660. 

3048. W Krakowie 7. Lutego 1607 r. Zygmunt IIL rozpisuje sejmiki. 0. t. 362 str.  1788. 

3049. W Krakowie 15. Lutego 1607 r. Zygmunt III. poleca urzędom grodzkim i miejskim, 
[ażeby posłom cudzoziemskim, dopuszczającym się nieraz nadużyć w braniu podwód, nie dostarczały 
[podwód inaczej jak tylko na wyraźny rozkaz królewski. C. t. 362 str. 1790. 

3050. W Trembowli 19. Lutego 1607' r. Ewa Świerska z Romanowa, żona Adama Łychowskiego, 

as 


194 

pisarza ziemskiego halickiego, córka Jana Świerskiego, zapisuje miasto Buscze, wsi Poruczyn albo 
Pomory, Plesznowoki, Dworce, tudzież części swe we wsiach Stryłki i Wołowe j^damowi Hieroni- 
mowi Sieniawskiemu, podczaszemu kor. T. t. 46 str. 1460 — 1468. 

3051. W Krakowie 26. Lutego 1607 r. Zygmunt III. zapewnia szlachtę o dobrych swych 
chęciach zakończenia na przyszłym sejmie rokoszu i potępia zbrojenie się konfederacyi. C. t. 362 
str. 1801. 

3052. W Krakowie 13. Marca 1607 r. Zygmunt III. pozwala Maciejowi Karowskiemu przy- 
sługujące mu na sołtystwach we wsiach Żubrza i Luhawnią Bród tudzież młynach we wsi Krasów 
i nad strumykiem Suszczyn prawo dożywocia przelać na Stanisława Rzeczyckiego.  T. t. 50 str.  196. 

3053. W Warszawie 3. Kwietnia 1607 r. Zygmunt III. potwierdza dokument Zygmunta I. 
wydany we Lwowie 4. Sierpnia 1537 r. dla Bobrki. C. t. 365 str. 2168 i T. t. 142 str.  139. 

3054. W Warszawie 26. Kwietnia 1607 r. Zygmunt III. potwierdza wyrok sądu grodzkiego 
lwowskiego w sprawie Żydów lwowskich Moniszów przeciw Czechowiczowi o napad. C. t. 365 str. 707. 

3055. W Warszawie 15. Maja 1607 r. Zygmunt IIL daje Janowi Księżopolskiemu 300 zł. ze 
starostwa sochaczewskiego. 0. t. 363 str. 359. 

3056. W Lublinie 15. Maja 1607 r. Dekret trybunalski w sprawie sporu monasteru pieczar- 
skiego z Sulimowskim. T. t. 144 str. 468. 

3057. W Warszawie 27. Maja 1607 r. Zygmunt III. wzywa wszystkich, którzyby wiedzieli 
o jego praktykach przeciw elekcyi, aby wystąpili ze skargami w oznaczonych terminach. 0. t. 362 
str. 2155 i 2281. 

3058. W Warszawie w Maju 1607 r. Zygmunt III. daje dobra i gotówkę Bohdana Wołoszyna 
i Iwana Kapustki, mieszkańców lwowskich, Janowi Żeromskiemu. 0. t. 362 str. 2715. 

3059. W Warszawie 13. Czerwca 1607 r. Zygmunt III. nadaje Nestorowi Urekiemu, marszał- 
kowi niższej Mołdawii, indygenat i szlachectwo w Polsce. C. t. 422 str. 520 — 24. 

3060. W Warszawie 18. Czerwca 1607 r. Konstytucya sejmu walnego koronnego. C. t. 362 
str. 2279—2374. 

3061. W Warszawie 21. Czerwca 1607 r. Zygmunt III. pozwala Maxymowi Lisowiątowi 
zrzec się prawa dożywocia trzeciej części młyna we wsi Dobrostanka na korzyść synów. C. t. 368 
str. 1861—1862. 

3062. W obozie pod Warszawą 25. Czerwca 1607 r. Zygmunt HI. ogłasza, że po wyczerpa- 
niu wszelkich środków do sprowadzenia ugody z buntownikami wystąpi przeciw nim zbrojne. C. t. 362 
str. 2250. 

3063. W obozie pod Warszawą 26. Czerwca 1607 r. Zygmunt III. ogłasza, że nikt nie 
oskarżył go o żadne zabronione praktyki na oznaczonym terminie sejmowym i nakazuje gromadzącym 
się rokoszanom powrócić do domów. C. t. 362 str. 2236. 

3064. W obozie pod Warszawą 28. Czerwca 1607 r. Zygmunt III. wzywa szlachtę, aby 
wytrwała w obronie tronu i odstąpiła rokoszan. C. t. 362 str.  2230. 

3665. W obozie pod Orańskiem 6. Lipca 1607 r. Zygmunt III. zagraża karami tym, którzy 
naruszają spokój publiczny. C  t. 362 str. 2246. (W oblacie rok 1608). 

3066. Z obozu pod Orańskiem 7. Lipca 1607 r. Zygmunt III. nadaje Piotrowi Ożdze, sędziemu 
ziemskiemu lwowskiemu, pensył rocznej 2000 zł. pol. płatnej z ceł ruskich. T. t. 45 str. 1531 — 1533. 

3067. W obozie pod Sulowkiem 15. Lipca 1607 r. Stanisław Żółkiewski, kasztelan lwowski, 
hetman polny kor., wydaje uniwersał do zbuntowanych, wzywając ich do spokojnego rozejścia się. 
C. t. 362 str. 2274. 


195 


3068. W Krakowie 22. Lipca 1607 r. Zygmunt III. wzywa rajców lwowskich, aby wsparli 
przridmieszczaii w obwarowaniu przedmieścia halickiego. C. t. 362 str. 2462  i 2463. 

3069. W Krakowie 13. Sierpnia 1607 r. Zygmunt HI. zakazuje Izajaszowi Bałabanowi, igume- 
nowi uniejowskiemu, wyrządzać krzywdy kanonikom lwowskim obrz. gr. C. t. 362 str. 2494. 

3070. W Krakowie 28. Sierpnia 1607 r. Zygmunt III. zapisuje Krzysztofowi Brzostowskiemu 
rocznie 200 zip. rocznych na dochodach starostwa sochaczewskiego. 0. t. 364 str. 753. 

3071. W Krakowie 28. Sierpnia 1607 r. Zygmunt III. wystawia list żelazny kliku mieszcza- 
nom Żydaczowa. C. t. 362 str. 2539. 

3072. W Krakowie 5. Października 1607 r. Zygmunt III. donosi o grożącem od TurkÓMf 
niebezpieczeństwie i wzywa do gotowości w razie potrzeby. 0. t. 362 str. 2634. 

3073. W Krakowie 12. Października 1607 r. Zygmunt III. mianuje woźnym Macieja Siekie- 
rzyńskiego. C. t. 362 str. 2752. 

3074. W Krakowie 18. Października 1607 r. Zygmunt III. donosi staroście i rajcom lwow- 
skim, że nadał biskupstwo obrz. gr. halickie i kamienieckie Ostafiemu Tessarowskiemu. C. t. 362 str. 2812. 

3075. W Krakowie 20. Października 1607 r. Zygmunt III. wzywa Izajasza Bałabana, igumena 
uniejowskiego, aby dobra do kapituły lwowskiej obrz. greek, należące zwrócił władyce Tessarowskiemu. 
C. t 362 str.  2787. 

3076. W Krakowie 22. Października 1607 r. Zygmunt III. poleca rajcom lwowskim, ażeby 
bronili Bogdana Donakowicza przeciw każdemu, ktoby mu przeszkadzał w posiadaniu łąki na kra- 
kowskiem przedmieściu. C. t. 362 str. 2712. 

3077. W Krakowie 13. Listopada 1607 r. Zygmunt III. zakazuje staroście żydaezowskiemu 
Jerzemu Żołczyńskiemu krzywdzić ciężarami  m.  Żydaczów  wbrew przywilejom.  C. t. 362 str. 2743. 

3078. Bez daty i miejsca. Stanisław Żółkiewski, kasztelan lwowski, hetman polny koronny, 
hrubieszowski, rohatyński, kamionecki, kałuski starosta, pospołu z Eeginą Herbułtówną (sic) z Fel- 
sztyna, małżonką swą, zakładają i uposażają przy kościele katolickim żółkiewskim szpital dla 1 męż- 
czyzny, 12 babek i 14"^ kucharki, wszystkich religii katol, zatrzymując prawo patronatu dla siebie 
i potomków swych, lub gdyby ci od wiary kat. odstąpili dla arcybiskupa lwowskiego. C. t. 115 
str. 3520—22. 

3079. W Krakowie 10. Stycznia 1608 r. Zygmunt III. mianuje  woźnym generalnym Macieja 
^Mystiwiecza z Zaliwia. C, t. 364 str. 775. 

3080. We Lwowie 10. Stycznia 1608 r. Zebrana na roki ziemskie we Lwowie szlachta postanawia 
^obrócić uchwalone w województwie ruskiem pobory na  zapłacenie żołnierzy  kwarcianych.  0. t. 363 

str.  118—119. 

3081. W Lublinie 10. Stycznia 1608 r.  Jan  Firlej,  podskarbi  koronny  i  starosta  lubelski, 
[kwituje Wojciecha Bobolę, dzierżawcę ceł na Rusi, z sumy 2000 zł., jako czynszu dzierżawy  za rok 

1608. C. t. 363 str. 90—91. 

3082. W Krakowie 10. Lutego 1608. Zygmunt III. polśca Zygmuntowi Poradowskiemu , pod- 
Btarościemu lwowskiemu, sprawę Jezuitów konwentu lwowskiego. 0. t. 363 str. 426 — 427. 

3083. W Krakowie 14. Marca 1608 r. Zygmunt III. rozkazuje  Jerzemu  Żołczyńskiemu, st»- 
tjoście żydaezowskiemu, aby mie.szczan tamtejszych nie krzywdził. C. t. 363 str. 412 — 413. 

3084. W Krakowie 28. Marca 1608 r. Zygmunt  III.  nadaje  opróżnione  województwo kijow- 
[skie po śmierci Konstantego ks. Ostrogskiego Stanisławowi Żółkiewskiemu. T. t. 46 str. 470—478. 

3085  W Krakowie 31. Marca 1608 r. Zygmunt  IIL  zabrania Polakom zaciągać  się  w obcą 
[służbę wojskową. C. t. 363 str. 591—593. 


196 

3086. W Krakowie 24. Kwietnia 1608 r. Maciej Pstrokoński, biskup przemyski, kanclerz kor., 
funduje klasztor Bernardynów w Leżajsku. C. t. 365 str. 2089. 

3087. W Krakowie 5. Maja 1608 r. Zygmunt III. potwierdza dokument Stefana Batorego 
wydany w Krakowie 27. Maja 1576 r. Piotrowi Jaruntowskiemu. 0. t. 434 str. 117 — 118. 

3088. W Brzeżanach 10. Maja 1608 r. Adam Hieronim Sieniawski z Sieniawy, podczaszy 
kor., jaworowski starosta, daje młyn Dudyrakowski na rzece Szkle Hryciowi i Jędrzejowi, synom 
Deszkowym. C. t. 380 str.  1943. 

3089. W Krakowie 9. Czerwca 1608 r. Zygmunt III. poleca szlachcie nie czynić zaciągów, 
rozejść się do domu i wyczekiwać sejmu. 0. t. 363 str. 856—860. 

3090. W Krakowie 10. Czerwca 1608 r. Zygmunt III. pozwala Stanisławowi Żółkiewskiemu, 
wojewodzie kijowskiemu, na odstąpienie wójtostwa Kujce pod Eohatynem Wojciechowi Sieprawskiemu 
i Zuzannie Pieczowskiej, małżonkom. 0. t. 373 str. 1808. 

3091. W Krakowie 20. Czerwca 1608 r. Zygmunt III. przyjmuje w opiekę Ormianina ze 
Lwowa Jakóba Heliaszowicza. 0. t. 363 str. 852 — 853. 

3092. W Żółkwi 2. Lipca 1608 r. Stanisław Żółkiewski, wojewoda kijowski, hetman polny 
koronny, rohatyński, kamionecki, kałuski i t. d. starosta, rozkazuje starostom województwa ruskiego, 
aby stosownie do uniwersału królewskiego dostarczyli rotmistrzowi Mikołajowi Peliekiemu ludzi w celu 
odparcia napadu Tatarów. 0. t. 212 str. 1601. 

3093. W Krakowie 10. Lipca 1608 r. Zygmunt III. rozkazuje uniwersałem wszystkim urzę- 
dnikom pomagać Mikołajowi Peliekiemu, rotmistrzowi król., w sposobieniu ludzi województwa ruskiego 
i sprowadzeniu ich na miejsce zboru. C. t. 212 str. 1601. 

3094. W Żółkwi 11. Lipca 1608 r. Stanisław Żółkiewski, wojewoda kijowski, starosta roha- 
tyński, kamionecki i kałuski, wzywa szlachtę województwa ruskiego, aby w obee grożącego niebez- 
pieczeństwa od Turków dawała z dóbr swoich wybrańców. 0. t. 363 str. 904. 

3095. W Krakowie 12. Lipca 1608 r. Zygmunt III. potwierdza arcybiskupom lwowskim 
obrządku łacińskiego prawo konferowania biskupstwa ruskiego. C. t. 395 str. 866. 

3096. W Lublinie 12. Lipca 1608 r. Stanisław ze Żmigroda Stadnicki, kasztelan przemyski, 
potwierdza zeznaną w grodzie lwowskim w 1607 r. darowiznę wsi Laszki albo Laseczki, Zimnowoda 
i Eudne na rzecz lwowskiego zakonu Jezuitów. T. t. 44 str. 572 — 579. 

3097. W Krakowie 14. Lipca 1608 r. Zygmunt III. poleca szlachcie ruskiej i podolskiej, aby 
się łączyła z hetmanem polnym Stanisławem Żółkiewskim wyruszającym z wojskiem królewskiem 
i kwarcianem przeciw Tatarom  C. t. 363 str. 956—958. 

3098. We Lwowie 23. Lipca 1608 r. Wyrok Stanisława Żółkiewskiego, wojewody kijowskiego, 
w sprawie Jezuitów z mieszczanami lwowskimi. C. t. 363 str.  951 — 956. 

3099. We Lwowie 27. Lipca 1608 r. Stanisław Żółkiewski, hetman polny, udając się na 
Ukrainę przeciw Tatarom wzywa szlachtę, aby mu towarzyszyła.  C. t. 363 str. 961—962. 

3100. W Krakowie 19. Października 1608 r. Zygmunt IIL pozwala Marcinowi Morawcowi, 
komornikowi lwowskiemu, zrzec się praw swych do wsi Zadworza w powiecie lwowskim leżącej na 
rzecz Piotra Ozgi, sędziego lwowskiego. T. t. 45 str. 1529—1531. 

3101. W Kropiwniku po 11. Listopada 1608 r. Mikołaj ze Stanina Staniński, opiekun Samuel ii 
i Zuzanny  Sokolnickich,  Adam Żyrawski,  podsędek  halicki,  Wojciech Golański,  w imieniu  własnem| 
i braci Jakóba i Marcina, Bartosz Czołowski  i Andrzej  Chełkowski  dzielą między siebie dobra fami- 
lijne wieś Schodnicę i Kropiwnik. T. t. 44 str. 1966. 


197 

3102. W Krakowie 25. Listopada 1608 r. Zygmunt III. potwierdza dokument Hieronima Sie- 
niawskiego wydany w Brzeżanach 10. Maja 1608 r.  synom Daszkowym.  C. t.  380 str. 1942—1944. 

3103. We Lwowie 9. Stycznia 1609 r. Jan Zamoyski, arcybiskup lwowski, opat płocki, kupuje 
od Andrzeja Lachodowskiego i żony jego Zofii z Przezwok miasteczko i wieś Pohorelcze z Torkoczy- 
nera, Stanimierzera, Dworzyszczami, Podhajczykarai i Załuką za 33000 zł.  T. 1. 44 str. 1992—2001. 

3104. W Warszawie 20. Stycznia 1609 r. Zygmunt III. mianuje Andrzeja z Piasków Bobolę 
podkomorzym koronnym. C. t. 503 str. 1135 — 1137. 

3105. W Warszawie 14. Lutego 1609 r. Zygmunt lU. nakłada wadyum 1000 złp. w sprawie 
Baltazara Brodeckiego przeciw Wojciechowi, Mikołajowi i Hermolausowi braciom Białoskórskim. 
C. t. 364 str. 213. 

3106. W Warszawie 16. Lutego 1609 r. Zygmunt IIL zatwierdza dokument Kazimierza Ja- 
giellończyka wydany w Bełzie 21. Października 1476 r.  00. Dominikanom. 0. t. 397 str. 629—632. 

3107. W Warszawie 17. Lutego 1609 r. Zygmunt III. pozwala Wojciechowi Białoskórskiemu 
i Dorocie Kiewlicownej, małżonkom, przenieść prawa swe do wsi Żorniszeza i Łoziny na Jakóba 
Swoszowskiego. 0. t. 373 str.  1961. 

3108. W Warszawie 20. Lutego 1609 r. Zygmunt IIL daje małżonkom Janowi i Annie 
Święcickim młyn z przynależytościami w Czerlance. C. t  365 str. 1282. 

3109. W Warszawie 26. Lutego 1609 r. Konstytucye sejmowe. Artykuły wojenne hetmańskie. 
C, t. 364 str. 301—392. 

3110. W Przemyślanach 3. Marca 1609 r. Piotr Polanowski i Adam Bałaban, dziedzice Prze- 
myślan, przyzwalają pod pewnymi warunkami monasterowi uniejowskiemu usypać staw na gruncie 
mjynowieckim, przypierającym do Przemyślan. T. t. 45 str. 569 — 572. 

3111. W Krakowie 13. Marca 1609 r. Zygmunt III. poleca starostom, aby przeszkadzali 
skupianiu się rycerstwa celem przyjęcia u obcych państw służby wojskowej. C. t  364 str.  233. 

3112. W Krakowie 15. Marca 1609 r. Zygmunt III. nakazuje staroście lwowskiemu Jerzemu 
Mniszchowi, ażeby wykreślił z aktów skargi w sporze Izajasza Bałabana przeciw Hrehoremu Niehre- 
beckiemu. 0. t. 364 str. 294. 

3113. W Krakowie 28. Marca 1609 r. Zygmunt III. pozwala Stanisławowi Witkowskiemu 
i Elżbiecie z Kochanowskich, małżonkom, przenieść prawa swe dożywotnie do wsi Bunów i Wola 
Bunowska na małżonków Melchiora z Więcborka Zebrzydowskiego i Zofią z Łaźniowskich. 0. t. 373 
str. 1390. 

3114. W Krakowie 23. Kwietnia 1609 r. Zygmunt III. wzywa Krzysztofa Leśniewskiego, 
wojskiego żydaczowskiego, Zygmunta Poradowskiego, podstarościego lwowskiego, i innych, jako dele- 
gowanych komisarzy swoich, aby przeprowadzili sprawę wykupna wsi Mierzwicy, Kamieniobroda itd. 
z rąk spadkobierców Michała Mniszcha na korzyść Jerzego Mniszcha, wojewody sandomirskiego i sta- 
rosty lwowskiego. C. t. 364 str. 1293. 

3115. W Krakowie 23. Kwietnia 1609 r. Zygmunt III. uwiadamia Piotra i Andrzeja braci 
Mniszchów, dzierżawców wsi Mierzwicy, Ceniowa, Mokroczyna i innych, że pozwolił wykupić te wsi 
Jerzemu Mniszchowi, staroście lwowskiemu. 0. t. 364 str. 1293. 

3116. W Krakowie 25. Maja 1609 r. Zygmunt III. wzywa rajców miasta Jaworowa, ażeby 
zaprzestali niepokoić przedmieszczan jaworowskich. 0. t. 364 str. 1116. 

3117. W Krakowie 30, Maja 1609 r. Zygmunt IIL wystawia list bezpieczeństwa Andrzejowi 
Kossakowskiemu. C. t. 364 str. 709. 

3118. W 12, Czerwca 1609 r. Zygmunt III. poleca Jerzemu Mniszchowi, ażeby miasta 

Lwowa i mieszkańców jego strzegł od napaści łotrzyków, C. t. 364 str. 755. 


198 

3119. 18. Czerwca 1609 r. Oblata zatrzymanych poborów ziemi lwowskiej. C. t. 364 str. 757. 

3120. W Mierzwiey 1. Lipca 1609 r. Krzysztof Leśniowski, wojski żydaczowski, i inni ko- 
misarze królewscy przeprowadzają, sprawę wykupna wsi Mierzwiey itd. z r^k spadkobierców Michała 
Mniszcha na rzecz Jerzego Mniszcha. C. t. 364 str. 1292. 

3121. W Wilnie 15. Lipca 1609 r. Zygmunt III  rozpisuje sejmiki. C  t. 364 str. 1043. 

3122. W Jaworowie 28. Września 1609 r. Adam Hieronim Sieniawski, podczaszy koronny, 
starosta jaworowski, pozwala Wasilowi Klimkiewiczowi ze Starego Jeżowa używać stawku na rzece 
Ścielkcu. C. t. 357 str.  II, t. 385 str. 1061 i t. 444 str. 2178. 

3123. W obozie pod Smoleńskiem 8. Października 1609 r. Zygmunt III. wzywa sądy grodzkie 
i ziemskie, ażeby wszystkich tych, którzy na wezwanie króla lub hetmana w pole wyruszyli, uważali 
za wolnych od stawania na sądach. C. t, 365 str. 373. 

3124. W obozie pod Smoleńskiem 20. Października 1609 r. Stanisław Żółkiewski, wojewoda 
kijowski, hetman polny kor., oznajmia deputatom sądów trybunalskich, że Mikoiaj z Fulsztyna Herburt, 
starosta tłumacki, spraw swych prawnych pilnować nie może, gdyż zajęty jest służbą wojenną. T. t. 44 
str. 474-478. 

3125. W obozie pod Smoleńskiem 5. Listopada 1609 r. Zygmunt III. nadaje wójtostwo w Mo- 
krzanach Danielowi Domaradzkiemu, sekretarzowi swemu. 0. t. 364 str. 1341. 

3126. W obozie pod Smoleńskiem 15. Listopada 1609 r. Zygmunt III. wzywa starostów 
i innych urzędników państwa do surowego karania nadużyć ludzi, gromadzących się tłumnie i niepo- 
kojących miasteczka Eusi. C. t  365 str. 29. 

3127. 1609 r. Rejestr niewniesionych podatków. C. t. 365 str. 954. 

3128. W Starzyskach 20. Kwietnia 1610 r. Zygmunt margrabia z Mirowa Myszkowski, mar- 
szałek kor., korczyński, gródecki, solecki starosta, bierze pod swoje protekcyą mieszczan gródeckich 
obrządku greckiego. T. t. 65 str. 415. 

3129. W obozie pod Smoleńskiem 7. Maja 1610 r. Zygmunt III. daje Pawłowi Baptyście, 
mieszczaninowi lwowskiemu, moratoryum sądowe. C. t. 365 str. 784. 

3130. Oulmsae(?) 2. Czerwca 1610 r. Zygmunt III. mianuje woźnym generalnym Jana 
Suczyckiego.  C. t. 365 str  2677. 

3131. W obozie pod Smoleńskiem 28. Sierpnia 1610 r. Zygmunt III. donosi, że pozwolił 
wojewodzie multańskiemu kupować amunicyą w krajach polskich.  0. t. 365 str. 1034. 

3132. W obozie pod Smoleńskiem 29. Sierpnia 1610 r. Zygmunt III. uwiadamia, że dozwolił 
posłom wojewody multańskiego wolnego przez kraje polskie przejścia. C. t. 365 str. 1036. 

3133. W obozie pod Smoleńskiem 20. Września 1610 r. Zygmunt III. daje moratoryum 
aptekarzowi lwowskiemu Stanisławowi Michałowiczowi.  C. t. 365 str. 1404. 

3134. W obozie pod Smoleńskiem 8. Kwietnia 1611 r. Zygmunt III. daje list bezpieczeństwa 
Wojciechowi Rytarowskiemu. C. t. 365 str. 2064. 

3135. Między Zieloną a Lezanówką, Oknem i Baczykowem 14. Kwietnia 1611 r. Wojciech 
Humiecki, stolnik podolski, superarbiter, rozgranicza miasteczko Tłuste i wieś Zieloną, należące do 
Adama Sieniawskiego, podczaszego kor., starosty jaworowskiego, od wsi Baczykowa, Okna, Lezanówki 
należących do Olbrychta Ludzickiego. T. t. 46 str. 427—432. 

3136. W obozie pod Smoleńskiem 2. Maja 1611 r. Zygmunt III. daje list bezpieczeństwa 
Agnieszce Kapinosowej, żonie Wojciecha, mieszczanina lwowskiego. C. t. 365 str. 2204. 

3137. W obozie pod Smoleńskiem 3. Lipca 1611 r. Zygmunt III. ustanawia sposób dawania 
podwód i żywności posłom moskiewskim.  C. t. 365 str. 2311. 


199 


3138. W Starzyskach 24. Sierpnia 1611 r. Zygmunt margrabia z Mirowa Myszkowslii, marszałek 
kor., nowomiejski, gródecki, solecki i t. d. starosta, daje Michałowi Hircz^t, mielnikowi z Wisienki, 
trzeci% miarę z młyna, sadzawkę, łąki i t. d. 0. t. 369 str. 232. 

3139. W Warszawie 10. Października 1611 r. Zygmunt III. zatwierdza przywilej dla cerkwi 
Św. Mikołaja wydany przez króla Stefana we Lwowie  14. Czerwca 1578 r. G. t. 528 str. 1457. 

3140. W Warszawie 10. Października 1611 r. Zygmunt III. mianuje generalnym woźnym 
mieszczanina Alberta Bieniasza z Mokrzan. T. t. 50 str. 495. 

3141. W Warszawie 11, Października 1611 r. Zygmunt III. potwierdza przywilej Zygmunta I. 
wydany w Piotrkowie 16. Grudnia 1527 r. C. t. 379 str. 1126. 

3142. W Warszawie 6. Listopada 1611 r. Zygmunt III. rozstrzyga spór pomiędzy mieszczanami 
Glinian a starostą lwowskim i Samborskim Jerzym Mniszchiem z Wielkich Kuńczyc , wojewodą san- 
domirskim.  T. t.  156 str.  1647—1650. 

3143. W Warszawie 15. Listopada 1611 r. Zygmunt III. dozwala Janowi Swoszowskiemu, 
pisarzowi ziemskiemu lwowskiemu , założyć miasto na prawie magdeburskiem na gruncie Zalesia 
w powiecie lwowskim. C. t. 386 str.  1050, t. 604 str. 645—48 i 653—657 i T. t. 46 str.  1392. 

3144. W Warszawie 23. Listopada 1611 r. Zygmunt IIL nadaje Michałowi Popielowi probostwo 
w Gródku i uposaża je pod warunkiem, by księża byli wierni kościołowi katolickiemu. C. t. 439 
str. 1287 — 1289. 

3145. W Warszawie 22. Grudnia 1611 r. Zygmunt III. potwierdza dokument Adama Sie- 
niawskiego wydany Wasylowi Klimkiewiczowi w Jaworowie 28. Września 1609 r. C. t. 357 str. 12, 
t. 385 str.  1060 i t. 444 str. 2177. 

3146. Oblat, 1611 r. Kady koronne duchowne i świeckie i rycerstwo ziemi lwowskiej we Lwowie 
zgromadzone obiecują wspierać wojewodę i starostę w celu wytępienia swawolnych łupieżców. 
C. t. 365 str. 1460. 

3147. W Warszawie 2. Stycznia 1612 r. Zygmunt III. nadaje Andrzejowi Rzeczyckiemu 
sołtystwo w Polanie. C. t. 366 str. 24—25. 

3148. W Moskwie 27. Stycznia 1612 r. Józef Ciekliński, marszałek wojska stolicznego, wzywa 
tych, którzy za dozwoleniem starszyzny za granicę wyjechali, aby pod utratą należnego żołdu stawili 
się u niego 7. Maja.  C. t. 366 str. 422. 

3149. W Warszawie w Lutym 1612 r. Zygmunt III. przestrzega uniwersałem przed napadem 
Tatarów. C. t. 366 str. 360—1. 

3150. We Lwowie 12. Marca 1612 r. Rajcy lwowscy, jako patronowie szpitala Św. Stanisława 
po za murami miasta na przedmieściu krakowskiem położonego i szpitala Św. Ducha, zgadzają się na 
odstąpienie Żydowi Nowakowi dwóch trzecich części domu zapisanych tymże szpitalom na roczku 
sądowym ziemskim 5. Kwietnia 1601 r. przez Stanisława Gielara, złotnika, i Agnieszkę, jego prawą 
małżonkę.  C. t. 60 str. 1098 — 1101. 

3151. W Warszawie 15. Marca 1612 r. Zygmunt IIL nadaje Mikołajowi Białoskórskiemu, 
żołnierzowi, za zasługi w wyprawie moskiewskiej dobra we wsi Sulatycze.  T. t. 48 str. 1075 — 1076. 

3152. We Lwowie 16. Marca 1612 r. Dyonizy z Stryja, przeor lwowskiego zakonu Dominikanów, 
wraz z ojcami i braćmi tegoż zakonu zgodnie z Antonim z Przemyśla, magistrem św. teologii, zastępcą 
wikarego zgromadzenia Św. Jacka na Rusi, daje Janowi Damasceno ze Lwowa, lektorowi św. teologii, 
obecnie wikaremu u Maryi Magdaleny, i bratu Rajmundowi z Szczecina, księdzu zakonu Dominikanów, 
pełnomocnictwo zrzeczenia się prawa do trzeciej części domu znajdującego się na przedmieściu kra- 
kowskiem na rzecz Żyda Nowaka. C. t. 60 str. 1097. 


200 

3153. W Warszawie 21. Marca 1612 r. Zygmunt III. wydaje wyrok w sprawie Piotra 
Brodowskiego, kanonika lwowskiego i proboszcza jaworowskiego, z przedmieszczanami Jaworowa. 
C. t. 366 str. 762—5. 

3153a. W Warszawie 23. Marca 1612 r. Zygmunt III. oznajmia mieszczanom Jaworowa, że 
przeznaczy! Piotrowi Brodowskiemu, kanonikowi lwowskiemu i proboszczowi jaworowskiemu, sep czyli 
meszne z Jaworowa. C. t. 366 str. 766 — 7. 

3154. W Warszawie 29. Marca 1612 r. Zygmunt III. nadaje Sebastyanowi Irzykowskiemu 
i jego żonie Elżbiecie Szaniawskiej dożywotnią, dzierżawę karczmy we wsi królewskiej Zalesie. 
T. t. 50 str. 581. 

3155. W Warszawie 5. Kwietnia 1612 r. Zygmunt III. pozwala Stanisławowi Rzeczyckiemu 
przelać prawa swe do sołtystwa we wsi Polanie na zakon 00. Bernardynów we Lwowie. G. t. 366 
str., 610—12. 

3156. W Warszawie 11. Kwietnia 1612 r. Zygmunt III. pozwala Pawłowi i Dymitrowi 
Bobreckim przelać prawa swe do sołtystwa we wsi Polanie na zakon Bernardynów we Lwowie. 
0. t. 366 str.  609—10. 

3157. W Warszawie 11. Kwietnia 1612 r. Zygmunt III. oznajmia uniwersałem, że wysłał 
rotmistrza swego Jana Słowińskiego na Euś do robienia zaciągów.  C. t. 366 str. 476 — 8. 

3158. W Warszawie 25. Maja 1612 r. Zygmunt III. nadaje opróżnione podkomorstwo lwowskie 
po śmierci Stanisława Kamienieckiego Janowi Swoszowskiemu , pisarzowi ziemi lwowskiej. T. t. 42 
str. 399—403 i t. 47 str. 53—57. 

3159. W Żółkwi 21. Czerwca 1612 r. Stanisław Żółkiewski, wojewoda kijowski, hetman 
polny koronny , rohatyński , międzyrzecki , kamionecki , kałuski starosta , uposaża cerkiew Narodzenia 
Pańskiego w Żółkwi. 0. t. 396 str. 698. 

3160. W Smoleńsku 8. Października 1612 r. Zygmunt III. mianuje pisarzem ziemi lwowskiej 
Andrzeja Łahodowskiego.  T. t. 47 str. 3—5 i t. 66 str. 563. 

3161. W Smoleńsku 15. Października 1612 r. Zygmunt III. pozwala Ponętowskiemu na ustą- 
pienie dóbr Kamienopola i Podborza na rzecz Marcyana i Zofii Morawców. 0. t. 215 str. 97 — 98. 

3162. W Warszawie 20. Kwietnia 1613 r. Zygmunt III. uwiadamia miasta_koronae i w. ks. 
litewskiego, że po obmyśleniu środków dla zaspokojenia pułków zastanowił dalsze wybieranie stacyj. 
0. t. 367 str. 334—336. 

3163. W Warszawie 20. Kwietnia 1613 r. Zygmunt III. uwiadamia skonfederowane wojska 
w Moskwie, że sejm obmyślił środki zapłaty żołdu i wzywa ich do służby Rzeczypospolitej. G. t. 367 
str. 336—338. 

3164. W Warszawie 8. Maja 1613 r. Zygmunt III. nadaje wszystkie dobra pozostałe po 
Wołochu Swoiczu Wasili rotmistrzowi Krzysztofowi Wasiczyńskiemu.  G. t. 374 str. 204. 

3165. W Warszawie 22. Czerwca 1613 r. Zygmunt III. nadaje Andrzejowi Wielogórskiemu 
prawo korzystania i lasów drohowyskich i szczerzeckich i utwierdza go w posiadaniu pola w Horożance 
i t. p. C. t. 370 str. 1531. 

3166. W Warszawie 7. Sierpnia 1613 r. Zygmunt III. nadaje rotmistrzowi Mikołajowi Mar- 
chockiemu dobra ruchome i nieruchome przypadające królowi po Janie Wolskim. C. t. 368 str. 902—903. 

3167. W Warszawie 26. Sierpnia 1613 r. Zygmunt IIL nadaje kasztelanią wołyńską, opróżnioną 
wyniesieniem ks. Alexandra z Ostroga Zasławskiego na wojewodę bracławskiego, Janowi Łahodowskiemu. 
T. t. 48 str. 12—15. 

3168. W Warszawie 23. Października 1613 r. Zygmunt III. uwiadamia szlachtę województwa 


201 


walnego 


sejmu  koronnego. 


j 

I 


ruskiego o publikacji  sejmików w całem  królestwie jakoteż o  zwołaniu 
C. t. 367 str. 414—415. 

3169. Z obozu nad Kubliczem 24. Października 1613 r. Stanisław Żółkiewski, wojewoda 
kijowski , hetman polny koronny , donosi , że carewicz tatarski Galga w pobliżu z wojskiem obozuje 
i wzywa szlachtę, aby się miała na baczności. C. t. 367 str. 407. 

3170. W Warszawie 30. Października 1613 r. Zygmunt III udziela glejt bezpieczeństwa Janowi 
Swiezińskiemu.  C. t. 367 str. 434—436. 

3171. W Warszawie 26. Listopada 1613 r. Zygmunt III. mianuje Jana Laszkowskiego z Laszek 
generalnym woźnym Rzeczypospolitej.  C. t. 368 str. 720. 

3172. W Warszawie 19. Grudnia 1613 r. Zygmunt III. poświadcza wydanie z aktów kance- 
laryjnych dokumentu Zygmunta I. wydanego w Piotrkowie 22. Września 1547 r. dla mieszczan 
gródeckich obrządku greckiego. T. t. 65 str. 413. 

3173. W' Warszawie 24. Grudnia 1613 r. Konstytucye sejmowe i uniwersał poboru, uchwalo- 
nego na walnym sejmie warszawskim. C. t. 368 str. 665 — 690. 

3174. W W^arszawie 27. Grudnia 1613 r. Zygmunt III. potwierdza dokument Zygmunta I. 
wydany w Piotrkowie 22. Września 1547 r. dla mieszczan gródeckich obrządku greckiego. T. t. 65 
str.  413. 

3175. W Warszawie 14. Stycznia 1614 r, Zygmunt III. poleca burmistrzowi i rajcom lwowskim, 
aby nie odmawiali praw miejskich Janowi Bapt.  Peletowiczowi, wychrzcie.  0. t. 368 str. 618 — 619. 

3176. W Warszawie 14. Stycznia 1614 r. Zygmunt III. poleca burmistrzowi i rajcom lwowskim 
sprawę kuśnierza lwowskiego Ferensa Onyszkowicza.  0. t. 368 str. 789 — 790. 

3177. W Warszawie 15. Stycznia 1614 r, Zygmunt III. przyjmuje w opiekę wychrztę Jana 
Peletowicza ze Lwowa. C. t. 368 str. 617. 

3178. W Brodach 3. Lutego 1614 r. Łukasz Żółkiewski, dziedzic miasta Brodów, potwierdza 
i rozszerza przywileje nadane mieszczanom brodzkim przez dziada Stanisława. T. t. 55 str. 358. 

3179. W Warszawie 5. Lutego 1614 r. Zygmunt III. uwiadamia dzierżawców sołtystwa w Gli- 
nianach, że pozwolił je wykupić Andrzejowi Jurkowskiemu. C. t. 368 str. 817. 

3180. W Warszawie 6. Marca 1614 r. Zygmunt III. wydaje wyrok w sporze między miastem 
Lwowem a przedmieściami.  0. t. 378 str. 2191 — 5. 

13181. W Warszawie 26. Kwietnia 1614 r. Zygmunt III. poleca urzędnikom ziemskim i grodzkim, 
iby popierali Stanisława Żółkiewskiego, wyruszającego przeciw Tatarom.  C. t. 368 str. 1315 — 1316. 
3182. W Warszawie 5. Maja 1614 r. Zygmunt III. udziela listu bezpieczeństwa mieszczaninowi 
wowskiemu Wojciechowi Świzykowi. C. t  368 str. 1415. 
3183. W Warszawie  22.  Maja  1614  r.  Zygmunt  Ul.  zwołuje  pospolite  ruszenie  przeciw 
Tatarom. 0. t. 368 str. 1367—1369. 

3184. W Warszawie 24. Maja 1614 r. Zygmunt III. potwierdza przywilej Zygmunta Augusta 
wydany w Lublinie 15. Marca 1563 r. mieszkańcom Tyczyna.  C. t. 369 str. 36—8. 

3185. W Warszawie 4. Czerwca 1614 r. Zygmunt III. odracza wyrok banicyi zapadły w try- 
bunale lubelskim przeciw rajcom lwowskim. C. t. 368 str. 1488—1489. 

3186. W Barze 13. Czerwca 1614 r. Stanisław Żółkiewski, hetman polny, ostrzegając o nie- 
bezpieczeństwie grożącem ze strony Turków i Tatarów, wzywa, aby go wspierano. 0. t. 368 
str.  1419—1421. 

3187. W Warszawie 17. Czerwca 1614 r. Zygmunt III. potwierdza, żo Aieiander Bałłaban, 
rotmistrz, złożył dla Jana Czerskiego sumę 400 złp. C. t. 369 str. 379—382. 

26 


202 

3188. W Warszawie 16. Lipca 1614 r. Zygmunt III. poleca burmistrzowi i rajcom Iwowsiiim 
sprawę Henryka Blumowa, rajcy warszawsifiego,  0. t. 368 str. 1705 — 1706. 

3189. W Warszawie 7. Sierpnia 1614 r. Zygmunt III. poleca burmistrzowi i rajcom lwowskim 
obwarowanie przedmieścia halickiego. C. t. 368 str. 1782 — 1783. 

3190. W Porzyczu 8. Sierpnia 1614 r. Jan Swoszowski, podkomorzy ziemi lwowskiej, wójt 
Janowa, Zalesia, Suchej woli, wraz z żon^ sw^ Elżbieta uposażają kościół w Janowie. C. t. 536 
str. 3004. 

3191. W Warszawie 11. Sierpnia 1614 r. Zygmunt III. poleca burmistrzowi i rajcom lwowskim 
sprawę Mikołaja Eyczkowskiego, mieszczanina lwowskiego. 0. t. 368 str. 1812 — 1814. 

3192. W Barze 13. Sierpnia 1614 r. Stanisław Żółkiewski, hetman polny, zakazuje zbierania 
się kup swawolnych żołnierzy w ziemiach bełskiej i chełmskiej. G. t. 368 str. 1785 — 1786. 

3193. We Lwowie 6. Października 1614 r. Stanisław Bonifacy Mniszech z Wielkich Kuńczye, 
starosta lwowski,  naznacza grunt w Skniłowie  dla zbudowania na nim cerkwi.  0. t. 443 str. 1407. 

3194. Na granicy między wsiami Gzołowice i Burczą 3. Listopada 1614 r. Jan Świętosławski, 
referendarz koronny, starosta kozienicki, superarbiter, Stanisław Żórawiński, podkomorzy halicki, i inni 
komisarze rozgraniczają wsi Gzołowice i Burczę. T. t. 50 str. 202 — 217. 

3195. Na granicy pomiędzy wsiami Katarzynce, Buczat i Porzecze 3. Listopada 1614 r. Jan 
Łahodowski, wołyński, Jan Zamoyski, chełmski, Jerzy Dieduszycki, lubaczowski kasztelanowie, i inni 
komisarze królewscy rozgraniczają wsi Katarzynce i Buczat, należące do Mikołaja hrabiego na Ostrorogu, 
starosty drohowyskiego, od wsi królewskiej Porzecze. T. t. 50 str. 143 — 175. 

3196. W Warszawie 17. Listopada 1614 r. Zygmunt III. zwołuje walny sejm na 19. Stycznia 
1615 r., zapowiadając oraz sejmiki prowincyonalne. 0. t. 368 str. 1971 — 1972. 

3197. W Warszawie 26. Grudnia 1614 r. Zygmunt III. mianuje po śmierci Andrzeja Łaho- 
dowskiego pisarzem ziemi lwowskiej Alexandra Trzebińskiego. T. t. 49 str. 3 — 5. 

3198. W Warszawie 6. Stycznia 1615 r. Zygmunt III. wzywa Mikołaja Daniłowicza, kasztelana 
lwowskiego, ażeby dawał Bernardynom jałmużnę ze starostwa Samborskiego. G. t. 357 str. 21. 

3199. W Warszawie 10. Stycznia 1615 r. Zygmunt III. potwierdza przywilej Zygmunta 
margrabiego z Mirowa Myszkowskiego wydany w Starzyskach 24. Sierpnia 1611 r. Michałowi Hirczątowi, 
mielnikowi z Wisienki. G. t. 369 str. 231—4. 

3200. W Warszawie 15. Stycznia 1615 r. Zygmunt III. cytuje przed forum swoje Wojciecha 
Bobolę, podkomorzego ziemi przemyskiej, poborcę ziemi ruskiej , na wezwanie podskarbiego kor. za to, 
że zebranego poboru w sumie 2000 złp. do kasy nie oddał. G. t. 369 str. 48—50. 

3201. W Warszawie 30. Stycznia 1615 r. Zygmunt III. pozostawia Sawkę i Jacka, synów 
Koźmiana Jacka, w używaniu trzeciej części młyna w Wisience z prawem dożywocia. 0. t. 385 
str. 1333—1334. 

3202. W Warszawie 6. Lutego 1615 r. Zygmunt IIL daje Krzysztofowi Giliciuszowi, chirurgowi 
i mieszczaninowi lwowskiemu, list żelazny. G. t. 369 str. 114 — 116. 

3203. W Warszawie 8. Lutego 1615 r. Zygmunt III. napomina rajców i burmistrza lwowskiego, 
aby baczyli na przywileje miasteczka Jaworowa i mieszkańców tegoż nie uciskali podatkami i podwo- 
dami. G. t. 369 str. 117—20. 

3204. W Warszawie 10. Lutego 1615 r. Zygmunt III. zakazuje Mikołajowi Kąckiemu , pod- 
starościemu mikołajowskiemu, więzić mieszczan mikołaj o wskich. C. t. 369 str.  113— 4. 

3205. W Warszawie 6. Marca 1615 r. Zygmunt III. wzywa szlachtę do obrony przeciw Tatarom. 
C. t. 369 str. 203—4. 


203 


3206. W Warszawie 20. Marca 1615 r. Zygmunt  III. pozwala Janowi i Fedkowi Lisowiątom 

I prawa swoje do młyna w Dobrostanach przelać na synów swoich.  C. t. 369 str. 340 — 2. 
3207. W Warszawie 31. Marca 1615 r. Zygmunt III. mianuje Iwana z Błotni woźnym gene- 
ralnym. T. t. 50 str. 577. 
3208. W Warszawie 22. Marca 1615 r. Zygmunt III. pozwala Jerzemu Andreiszynowi przelać 
swe prawa do sołtystwa w W^isience na syna Chomę  i wnuków  Iwana,  Macieja  i Fedkę. C. t. 369 
str. 228-30. 

3209. W Warszawie 23. Marca 1615 r. Zygmunt III. zakazuje burmistrzowi i rajcom lwow- 
skim stawiać jakie przeszkody Karmelitom przy objęciu zapisu Wojciecha Makucha. C. t. 369 str. 861. 

3210. W Warszawie 23. Marca 1615 r. Zygmunt III. potwierdza przywilej Stanisława Boni- 
facego Mniszcha wydany we Lwowie 6. Października 1614 r. poddanym ze Skniłowa. C. t. 443 
str.  1406—1408. 

3211 W Warszawie 26. Marca 1615 r. Zygmunt III. wysyła komisarzy w celu załagodzenia 
sporu między mieszkańcami Szczerca na Ostrowiu, Sanach i Piaskach a wójtostwem w Ostrowie, na- 
leżijcem do Anny z Zebrzydowic, wdowy po Sebastyanie Sobieskim, chorążym koronnym. C. t. 369 
str. 487—488. 

3212. W Warszawie 27. Marca 1615 r. Zygmunt III. daje mieszkańcom Żydaczowa list bezpie- 
czeństwa. C. t. 369 str. 238—239. 

3213. W Warszawie 2. Kwietnia 1615 r. Zygmunt III. zezwala Dymitrowi Bobreckiemu 
przelać prawa swe do sołtystwa w Polance na rzecz synów Szymona i Jana Bobreckich. T. t. 50 
str. 286. 

3214. W Warszawie 6. Kwietnia 1615 r. Zygmunt III. zakazuje Walentemu Nakielskiemu, 
podstarościemu gródeckiemu, uciskać mieszkańców Gródka. C. t. 369 str. 265 — 266. 

3215. W Warszawie 12. Kwietnia 1615 r. Zygmunt III. daje Prokopowi Laskowskiemu list 
bezpieczeństwa. 0. t. 369 str. 473—475. 

3216. W Warszawie 15. Kwietnia 1615 r. Zygmunt III. mianuje Wawrzyńca Zielonkę z Gródka 
woźnym generalnym. C. t. 369 str.  375—376. 

3217. W Warszawie 18. Kwietnia 1615 r. Zygmunt III. daje konfederacyi wojskowej przy- 
rzeczenie, że  prócz  zawezwanych żaden więcej  z konfederatów przed  sąd  pociąganym  nie będzie. 

_^C. t. 369 str.  347—8. 

m^ 3218. W Warszawie 18. Kwietnia 1615 r. Zygmunt III.  potwierdza  opiekunów  dla  Michała 

Piekarskiego. C. t, 369 str. 466-7. 

3219. W Warszawie 18. Kwietnia 1615 r. Zygmunt III. oznajmia, że poseł polski, będący 
w Konstantynopolu, Samuel Targowski, przysłał niepokojące listy i wzywa szlachtę do baczności przed 
ewentualnym napadem. C. t. 369 str. 342 — 3. 

3220. W Warszawie 24. Kwietnia 1615 r. Zygmunt III. wzywa szlachtę do uśmierzenia 
buntów skonfederowanego wojska. C. t. 369 str. 370 — 1. 

3221. W Warszawie 20. Maja 1615 r. Zygmunt III. powierza rotmistrzowi król. Danieckiemu 
wybieranie żołnierza w województwie ruskiem. C. t. 369 str. 609 — 10. 

3222. W Warszawie 25. Maja 1615 r. Zygmunt IIL wzywa szlachtę do obrony przeciw 
Turkom i każe jej się zgromadzać pod chorągiew hetmana Stanisława Żółkiewskiego. C. t. 369 
;(Btr. 498—9. 

3223. W Warszawie 28. Maja 1615 r. Zygmunt IIL rozkazuje mieszkańcom starostwa lwow- 
skiego  spełniać  powinności  względem  starosty  ; lwowskiego  Stanisława  z  W.  Kuńczye  Mniszcha. 

t. 369 str. 542—3. 


204 

3224. W Warszawie 31. Maja 1615 r. Zygmunt III. daje list żelazny Janowi Kałuskiemu. 
C. t. 369 str. 508—10. 

3225. W Warszawie 16. Lipca 1615 r. Zygmunt III. mianuje po śmierci Jana Swoszowskiego 
podkomorzym ziemi lwowskiej podczaszego lwowskiego Jana Ozerniejowskiego. T. t. 50 str. 197—200. 

3226. W Warszawie 2. Sierpnia 1615 r. Zygmunt III. zezwala Pawłowi Bobreckiemu zrzec 
się prawa do sołtystwa we wsi Polanie, w starostwie Iwowskiem, na rzecz Szymona i Jana Bobre- 
ckich. T. t. 50 str. 287. 

3227. W Warszawie 16. Sierpnia 1615 r. Zygmunt III. składa wadyum na prośbę Sebastyana 
Nieza, zagrożonego przez Jana Ozopowskiego, podsędka lwowskiego, i Annę Dawidowska. C. t. 369 
str.  1080—82. 

3228. W Warszawie 25. Sierpnia 1615 r. Zygmunt III. wzywa szlachtę na wojnę przeciw 
Tatarom. C. t. 369 str. 924—6. 

3229. W Warszawie 25. Sierpnia 1615 r. Zygmunt III. daje list bezpieczeństwa mieszczanom 
żydaczowskim. 0. t. 369 str. 916—18. 

3230. W Warszawie 5. Września 1615 r. Zygmunt III. zakazuje mieszkańcom Szezerca robie 
krzywdy Annie z Wieczborka, wdowie po Sobieskim Sebastyanie, chorążym koronnym. C. t. 369 
str. 1255—6. 

3231. W Warszawie 9. Września 1615 r. Zygmunt III, daje mieszczanom mikołajowskim 
list bezpieczeństwa. 0. t. 369 str. 933—4. 

3232. W Warszawie 25. Września 1615 r. Zygmunt III. zawiesza baniey%, na którą skazał 
trybunał lubelski Stanisława Nadkowskiego. 0. t. 369 str. 1088—90. 

3233. W Warszawie 7. Października 1615 r. Zygmunt III. zatwierdza ustawy cechu kapelu- 
szników lwowskich. C. t. 369 str.  1110 — 1125. 

3234. We Lwowie 10. Listopada 1615 r. Wawrzyniec Libiszowski z Libiszowa sprzedaje 
Piotrowi Komerowi i żonie tegoż Annie z Zamiechowa Eomerowej, jakoteż Wojciechowi Gadowskiemu 
z Gadowa zboża i siana z pól Medyki za sumę 2293 złt. C. t. 103 str. 126—128. 

3235. W Warszawie 30. Listopada 1615 r. Zygmunt III. zawiesza banicyą, na którą skazał 
sąd grodzki lwowski Jana Kalickiego, C. t. 369 str. 1307—1310. 

3236. W Warszawie 10. Grudnia 1615 r. Zygmunt III. wstawia się u Stanisława Bonifacego 
Mniszcha z W. Kuńczyc, starosty lwowskiego, za Sebastyanem Niczem. C. t. 369 str. 1361 — 3. 

3237. W Warszawie 23. Grudnia 1615 r. Zygmunt III. zezwala Albrechtowi Kossobuckiemu 
na wykup wsi i sołtystwa Baby w halickiem z rąk dotychczasowych dzierżawców. C. t. 371 
str. 346—348. 

3238. W Warszawie 7. Stycznia 1616 r. Zygmunt III. potwierdza dokument Stefana króla 
wydany w Malborgu 12. Listopada 1577 r. dla instytutu ubogich Ormian we Lwowie. 0. t. 372 
str. 1237. 

3239. W Warszawie 7. Lutego 1616 r. Zygmunt III. potwierdza artykuły powroźników lwow- 
skich przedmieścia halickiego. C. t. 370 str.  1669—1679. 

3240. W Warszawie 15. Marca 1616 r. Zygmunt III. daje glejt mieszczanom mikołajowskim, 
chroniąc ich przed zemstą dzierżawcy król. w Drohowyżu. 0. t. 370 str. 1045. 

3241. WGródku20. Marca 1616 r. Lustracy a starostwa gródeckiego. C. t. 604 str. 1397— 1405. 

3242. W Starzyskach 30. Marca 1616 r. Stanisław Wapowski, kasztelan przemyski, Hieronim 
Mieloński, sekretarz J.K. M., FeHcyan Grochowski, lustratorowie, i Jan Białobrzeski, pisarz skarbowy 


205 


o województwa ruskiego i wołyńskiego naznaczeni, wydaja odpis lustracyi wsi Wereszczycy. 0. t. 385 
^str. 1014 i t. 484 str. 582. 

^H* 3243. W Starzyskach 30. Marca 1616 r. Stanisław  Wapowski,  kasztelan  przemyski,  i inni 

^■lustratorowie wydają odpis lustracyi młynów we wsi Wisience, C. t. 385 str.  1334. 
^B 3244. W Warszawie 6. Kwietnia 1616 r. Zygmunt III. mianuje mieszczanina Mikołaja Sobola 

^Kz Dawidowa woźnym generalnym. T. t. 50 str. 542—544. 

^m 3245. W Warszawie 12. Kwietnia 1616 r. Zygmunt III. wzywa szlachtę do  obrony  przeciw 

■Turkom. C. t. 369 str. 1235—6. 

jH: 3246. W Warszawie 36.  Kwietnia  1616  r.  Konstytucya  sejmu  warszawskiego.  C.  t.  370 

str.  1993—2078. 

3247. W Warszawie 5. Maja 1616 r. Zygmunt III. uwalnia Andrzeja HryćkaDederkę i Maćka, 
włościan wsi królewskiej Starzy ska, w starostwie grodeckiem, od wszelkich robót, służb, czynszów, 
zaciągów, stacyj i innych podatków. T. t. 50 str. 501. 

3248. W Warszawie 4. Czerwca 1616 r. Zygmunt III. mianuje Jana Zawadzkiego z Siemia- 
nówki woźnym generalnym. T. t. 50 str. 712. 

3249. W Warszawie 8. Czerwca 1616 r. Zygmunt III. mianuje Jana z Siedlisk woźnym 
generalnym. C. t. 358 str. 45—6. 

3250. W Warszawie 13. Czerwca 1616 r. Zygmunt III. nakazuje Mikołajowi Madaleńskiemu , 
administratorowi starostwa halickiego, aby plebanowi halickiemu wymierzył sprawiedliwość. C. t. 370 
str. 2104—5. 

3251. W Warszawie 16. Czerwca 1616 r. Zygmunt III. mianuje generalnym woźnym Iwanka 
Lazarowicza. T. t. 50 str. 697. 

3252. W Żółkwi 20. Czerwca 1616 r. Stanisław Żółkiewski, wojewoda kijowski, hetman 
polny koronny, barski, kamionecki etc. starosta, daje glejt bezpieczeństwa i zezwala na pobyt w woj- 
sku Abrahamowi Horodyskiemu. T. t. 50 str. 656. 

3253. W Warszawie 12. Listopada 1616 r. Zygmunt III. zawiesza infamią, orzeczoną na Zofią 
z Zamieehowa, żonę Stanisława Lanckorońskiego , w procesie z Maryą Mohylanką, żoną Stefana Poto- 
ckiego. C. t. 371 str. 91. 

3254. W Warszawie 15. Stycznia 1617 r. Zygmunt III. nadaje prawo wykupna sołtystwa 
w Jaworowie Piotrowi Małachowskiemu, pokojowemu  królowej  Konstancyi.  C. t. 371 str. 122—123. 

3255. W Kijowie 22. Stycznia 1617 r. Jełysej Pletenicki, archimandryta . i czerńcy mona- 
f steru pieczarskiego zawierają polubowną  ugodę z Emereneyanną  Sulimowską  i Eufrozyną  Ostrowską 

w sprawie granicy między Batrachtami a Chaczbekowem. T. t. 144 str. 479. 

3256. W Kijowie 25. Stycznia 1617 r. Sąd ziemski przyjmuje do aktów ugodę monasteru 
pieczarskiego z Sulimowską i Ostrowską, zawartą w Kijowie 22. Stycznia 1617 r. T. t.  144 str. 479. 

3257. W Warszawie 27. Stycznia 1617 r. Zygmunt III. pozwala Stanisławowi Dobkowi odstąpić 
sołtystwo w mieście Mikołajowie Janowi Terleckiemu i Dorocie z Kutkorza, małżonkom. T. t. 54 
str. 1292—1294. 

3258. We Lwowie 27. Stycznia 1617 r. Krzysztof Wasiczyński zastawia wieś swą Melno 
Zygmuntowi Poradowskiemu za 2000 zł. pol. T. t. 51 str. 693— C97. 

3259. W Warszawie 15. Lutego 1617 r. Zygmunt IIL wzywa szlachtę, aby skoro królewicz 
"Władysław zwraca się z wyprawy moskiewskiej na Turków, chcących napaść na Ukrainę, inni gotowali 
się do obrony i spieszyli do wojsk. C. t. 371 str. 219. 

3260. W Warszawie 23. Lutego 1617 r. Zygmunt IIL mianuje podsędka Jana Czepowskiego 
sędzią ziemi lwowskiej. T. t. 50 str. 523 i t. 68. str. 211 i 212. 


206 

3261. W Żółkwi 24. Lutego 1617 r. Stanisław Żołlłiewski, hetman w. k, wzywa szlachtę, 
aby się gromadziła pod Płoskirów, gdyż wojska tureckie już nadci^gaj^. 0. t. 371 str. 206 — 207. 

3262. We Lwowie 1. Marca 1617 r. Antoni z Przemyśla, św. teologii mistrz, prowineyał prowincyi 
Św. Jacka na Eusi zakonu kaznodziejskiego, pozwala Damascenowi, św. teologii lektorowi, przeorowi 
konwentu św. Maryi Magdaleny na przedmieściu Iwowskiem, i Zygmuntowi, syndykowi tegoż zakonu, 
pokwitować Jana Łahodowskiego, kasztelana wołyńskiego, z kwoty 5000 zł. C. t. 103 str. 1408—1409. 

3263. W Warszawie 16. Kwietnia 1617 r. Zygmunt IH. zakazuje kupcom przywozić wino 
na składy koronne w mniejszych beczkach niż wynoszących 4 baryły. C. t. 371 str. 6.52. 

3264. W Warszawie 18. Kwietnia 1617 r. Zygmunt IIL wydaje rozporządzenie w sprawie kursu 
i t. d. monety polskiej. 0. t, 371 str. 653—656. 

3265. W Warszawie 19. Kwietnia 1617 r. Zygmunt IIL pozwala Wacławowi Śliwnickiemu 
zrzec się prawa do sołtystwa we wsi Trościańeu na rzecz  Kaspra  Wysokińskiego.  T. t.  50 str. 280. 

3266. Przed 30. Kwietnia 1617 r, Zygmunt III. nakazuje żołnierzom zaciągu królewicza stawić 
się pod Kijowem. C. t. 371 str. 222. 

3267. W Warszawie 20. Maja 1617 r. Zygmunt III. ostrzega szlachtę przed napadem Turków. 
C. t, 371 str. 674. 

3268. W Warszawie 30. Maja 1617 r. Zygmunt III. mianuje Mikołaja Narajowskiego, mie- 
cznika lwowskiego, podsędkiem ziemi lwowskiej. T- t. 50 str. 525 i t. 68 str. 210. 

3269. W Warszawie 30. Maja 1617 r. Zygmunt IH. nadaje w dożywocie Kasprowi Wyso- 
kińskiemu i jego żonie Zofii Śliwnickiej sołtystwo we wsi Trościańeu, w starostwie jaworowskiem 
położonej. T. t. 50 str. 278—280. 

3270. We Lwowie 26. Czerwca 1617 r. Eafał Dziedoszycki , dziedzic Osczowa i Pustomyt, 
funduje msze w kościele metropolitalnym lwowskim za rodzinę Dziedoszyckich i Żórawińskieh. 
T. t. 50 str. 649. 

3271. We Lwowie 30. Czerwca 1617 r. Eajcy lwowscy dają Franciszkanom plac Sucha Wola, 
na halickiem przedmieściu we Lwowie położony, celem wybudowania klasztoru pod wezwaniem 
św. Antoniego z Padwy. C. t. 371 str. 1303, t. 427 str. 147 i t. 547 str. 1642. 

3272. W Miklaszowie 6. Lipca 1617 r. Jan Daniłowicz na Olesku, wojewoda ruski, zwołuje 
szlachtę na 26. Lipca do Glinian. C. t. 371 str.  736. 

3273. W Warszawie 19. Października 1617 r. Zygmunt III. spowodowany napadem i rabun- 
kiem Mościsk i innych dóbr królewskich, nakazuje uniwersałem starostom, podstarościm i bnrgrabiom 
ziemi ruskiej, aby burzycieli spokoju publicznego więziono i pociągano do odpowiedzialności. C. t. 371 
str. 1083. 

3274. W Warszawie 27. Października 1617 r. Zygmunt III. potwierdza przywilej rajców 
lwowskich wydany we Lwowie 30. Czerwca 1617 r, na wybudowanie klasztoru pod wezwaniem 
Św. Antoniego padewskiego.  C.  t. 371 str.  1302 i t. 547 str.  1641 (pod dniem 17. Paźdz.  1617 r.). 

3275. 10. Listopada 1617 r. Lustraeya starostwa lwowskiego. C. t. 371 str. 1231 — 1274. 

3276. W Warszawie 14. Listopada 1617 r- Zygmunt III. zatwierdza Jerzego i Dymitra Łan- 
ników z Wisienki w posiadaniu łanów nadanych im przez Zygmunta z Mirowa Myszkowskiego. C. t. 371 
str. 1222. 

3277. W Warszawie 15. Listopada 1617 r- Zygmunt IIL potwierdza dokument króla Stefana 
wydany w Krakowie 7. Lutego 1583 r. Franciszkanom kamienieckim. C. t. 417 str. 2097—2105. 

3278. W Warszawie 24. Listopada 1617 r. Zygmunt III. rozstrzyga spór o wójtostwo szczerze- 
ckie między mieszczanami szczerzeckimi a Anną Zebrzydowską, wdową po Sebastyanie Sobieskim, 
chorążym koronnym. C, t. 372 str. 200. 


207 

3279. W Warszawie 26. Listopada 1617 r. Zygmunt III. wydaje glejt Teodorowi, postrzyga- 
czowi, burmistrzowi, Szymonowi Cerkaskiemu, Zacharyaszowi, kuśnierzowi, rajcom, i innym mieszcza- 
nom mikołajowskim w celu zabezpieczenia ich od gwałtu i przemocy przemyskiego starosty. C. t. 329 
8tr. 77. 

3280. "W Warszawie 3. Stycznia 1618 r. Zygmunt lU. mianuje Stanisława z Brzuchowicy 
woźnym generalnym. C. t. 357 str. 178. 

3281. W Warszawie 4. Stycznia 1618 r. Zygmunt HI. mianuje Andrzeja Szalaka ze Srok 
woźnym generałem. C. t. 372 str. Ul. 

3282. W Warszawie 10. Lutego 1618 r. Zygmunt IIL zezwala Albertowi Kossubockiemu na 
eessyą praw swych do wsi i sołtystwa Baby w halickiem na rzecz Andrzeja Łozińskiego i żony jego. 
C. t. 371  str. 345. 

3283. W Warszawie 28. Lutego 1618 r. Zygmunt III. potwierdza przywilej na założenie 
wsi Wisienki, wystawiony przez Zygmunta Augusta w Lublinie 13. Kwietnia 1569 r. C. L 385 
str. 1323-1331, 

3284. W Warszawie 15. Marca 1618 r. Zygmunt HI. pozwala arcybiskupowi lwowskiemu 
Andrzejowi Pruchnickiemu przyjąć sufragana. C. t. 533 str.  1419—1420. 

3285. W Warszawie 16. Marca 1618 r. Zygmunt IIL pozwala odbywać jarmarki w Kamionce. 
C. t. 380 str. 2438—2445. 

3286. W Warszawie 25. Marca 1618 r. Zygmunt III. nadaje mieszkańcom Śniatyna przywilej 
uwalniający ich od wszelkich ciężarów i podatków. G. t. 440 str. 2241 i t. 447 str. 640 — 643. 

3287. W Warszawie 6. Kwietnia 1618 r. Zygmunt III. daje Janowi Kałuskiemu glejt, chro- 
niący go przed mieszczanami lwowskimi. 0. t. 371 str. 493. 

3288. W Kamionce 30. (?) Kwietnia 1618 r. Stanisław Żółkiewski, hetman w. k., ostrzega przed 
napadem Tatarów pod Kantymirem murzą. 0. t. 371 str. 1653 — 1654. 

3289. 8. Maja 1618 r. Regestr oddawania aktów wszystkich grodzkich i ziemskich lwowskich 
przez Jana Zaliwskiego, podstolego liwskiego, Alexandrowi Zaleskiemu, podstarościemu , Janowi 
Wolskiemu, pisarzowi grodzkim lwowskim. C. t. 371 str. 1735. 

3290. W Warszawie 8. Czerwca 1618 r. Zygmunt III. wzywa do nowych ofiar podatko- 
wych na potrzeby Rzpltej, zagrożonej przez Tatarów. C. t. 371 str. 1961 — 1963. 

3291. W Olesku 14. Czerwca 1618 r. Jan Daniłowicz, wojewoda ruski, ostrzega szlachtę przed 
napadem Turków i daje stosowne instrukcye. C. t. 371 str.  1903. 

3292. W Warszawie 19. Czerwca 1618 r. Zygmunt III. zamawia Krzysztofa Falińskiego, 
rotmistrza kozackiego, na służbę wojenną przeciwko Turkom, dając mu potrzebne instrukcye. C. t. 371 
str. 2051—2052. 

3293. W Warszawie 6. Lipca 1618 r. Zygmunt III. zatwierdza Alexandra Kuropatwę w po- 
siadaniu wsi Zniesienia obok Lwowa pod warunkiem opłaty kwarty z dochodów corocznie. C. t. 371 
str. 2066. 

3294. W Warszawie 7. Lipca 1618 r, Zygmunt III. udziela Annie, wdowie po Piotrze Zacha- 
riaszowiczu, Ormianinie lwowskim, i Krzysztofowi Piotrowiczowi sześciomiesięczne moratoryum pła- 
cenia długów. C. t. 372 str. 62. 

3295. We Lwowie 10. Lipca 1618 r. Stanisław Żółkiewski, hetman w. k., udziela za rozkazem 
królewskim Marcyanowi Tarnowskiemu banicie glejt bezpieczeństwa na służbę wojenną królewską. 
C. t. 371 str. 2063. 

3296. We Lwowie 18. Lipca 1618 r. Stanisław Bonifacy Mniszecb, lwowski starosta, potwierdza 


208 

Żydów lwowskich  z przedmieścia krakowskiego w posiadaniu gruntów i pozwala im nabywać grunta 
od chrześcijan. C. t. 522 str. 3179.  ... 

3297. W Haliczu 19. Lipca 1618 r, Jan Stoiński, podstarości halicki, ostrzega przed napadem 
Tatarów. C. t. 371 str. 1632. 

3298. W Warszawie 20. Lipca 1618 r. Zygmunt IIL zezwala Annie Święcickiej, właścicielce 
młyna we wsi królewskiej Czerlanach, ustąpić swego prawa na rzecz syna. 0. t. 372 str. 120. 

3299. W Warszawie 25. Sierpnia 1618 r. Zygmunt IIL nakazuje Bonifacemu Stanisławowi 
Mniszchowi, staroście lwowskiemu, karać ludzi, dopuszczających się występków pod pozorem służby 
żołnierskiej. C. t. 372 str. 498. 

3300. We Lwowie 30. Listopada 1618 r. Stanisław Bonifacy Mniszech z W. Kuńczyc, sta- 
rosta generalny lwowski, pozwala szewcom ruskim zbudować jatki szewskie pod bramą krakowską 
we Lwowie. 0. t. 372 str. 632 i t. 384 str. 409. 

3301. W Warszawie 5. Grudnia 1618 r. Zygmunt III. nakazuje Piotrowi Milewskiemu wyna- 
grodzić krzywdy wyrządzone poddanym % Wisienki. C. t. 371 str. 1299. 

3302. W Warszawie 18. Grudnia 1618 r. Zygmunt III. nakazuje staroście gródeckiemu 
Ferdynandowi z Mirowa Myszkowskiemu, aby rozpatrzył sprawę poddanych z Wisienki oskarżających 
namiestników tegoż starosty o gwałty. 0. t. 371 str,  1298. 

3303. W "Warszawie 5. Marca 1619 r. Konstytucya sejmu warszawskiego i uniwersał poborowy. 
C. t. 372 str. 305. 

3304. W Warszawie 8. Marca 1619 r. Zygmunt III. przykazuje Stanisławowi Bonifacemu 
Mniszchowi, staroście lwowskiemu, aby opiekował się Żydami lwowskimi. C  t. 372 str. 555. 

3305. W Warszawie 20. Marca 1619 r. Zygmunt III. rozkazuje Stanisławowi Bonilacemu 
Mniszchowi z Wielkich Kuńczycz, staroście lwowskiemu, aby ochraniał rzemieślników pod jego ju- 
rysdykcyą zostających od napaści rzemieślników lwowskich. C. t. 372 str. 353. 

3306. W Warszawie 22. Marca 1619 r. Zygmunt III. nakazuje poddanym starostwa droho- 
wyskiego, aby w sprawie zabudowania na Dniestrze wykonywali rozkazy Stanisława Żółkiewskiego, 
kanclerza i hetmana koronnego. C. t. 372 str. 342. 

3307. W Warszawie 22. Marca 1619 r. Zygmunt III nadaje wójtostwo we wsi Trzcieńcu 
Albertowi Stariskiemu. T. t. 63 str. 444—446. 

3308. W Żółkwi 3. Kwietnia 1619 r. Stanisław Żółkiewski, kanclerz i w. hetman koronny, 
barski, kamioneeki itd. starosta, daje Mikołajowi hr. z Ostroroga, staroście drohowyskiemu, informacyą 
w sprawie ufortyfikowania taboru na Dniestrze. C. t. 372 str. 343. 

3309. W Warszawie 17. Kwietnia 1619 r, Zygmunt III. wzywa szlachtę ziemi lwowskiej na 
sejmik do Wiszni na dzień 11. Kwietnia (sic). 0. t. 372 str. 323. 

3310. We Lwowie 22. Kwietnia 1619 r. Eajcy miasta Lwowa pozwalają Oluchnie Kierkoro- 
wicównej, wdowie Tomasza Juchnowicza, Ormianina, warzyć miód. C. t. 376 str. 207. 

3311. W Warszawie 25. Kwietnia 1619 r. Zygmunt III. nakazuje Stanisławowi Bonifacemu 
Mniszchowi, staroście lwowskiemu, aby wykonał egzekucyą uzyskaną przez sufragana lwowskiego na 
mieszczanach szczerzeckich. C. t. 372 str. 505. 

3312. W Pawłoczy 2. Maja 1619 r. Jadwiga z Tuczap Adamowa Olizarowa Chodkiewiczowa 
zeznaje, iż otrzymała od Zofii Chodkiewiczowej 10.000 złp. 0. t. 116 str. 887—888. 

3313. W Warszawie 25. Czerwca 1619 r. Zygmunt III. rozstrzyga spór między mieszczanami 
a przedmieszczanami szczerzeekimi. 0. t. 372 str. 985. 

3314. W Warszawie 5.  Lipca  1619  r.  Zygmunt  III.  przykazuje  Stanisławowi  Bonifacemu 


•209 


Mniszchowi z W. Kuńczyc, staroście lwowskiemu,  aby  wziąi w obronę przedmieszczan szczerzeckich 
przeciw uroszczeniom tamtejszych mieszczan. C. t. 372 str. 989. 

3315. W Warszawie 15. Lipca 1619 r. Zygmunt III. mianuje Samuela Starzechowskiego, 
podczaszego lwowskiego, podkomorzym ziemi lwowskiej. T. t. 50 str. 1081. 

3316. W Barze 9. Sierpnia 1619 r. Stanisław Żółkiewski, kanclerz i w. hetman koronny, 
barski, kamionecki, jaworowski starosta, poleca schwytanie Samuela Niemierzyca, który porwał gwałtownie 
Uberowieza, rajcę lwowskiego. C. t. 372 str. 1040. 

3317. W Warszawie 29. Sierpnia 1619 r. Zygmunt III. zawiesza dekret banicyi wydany na 
rajców lwowskich przez trybunał lubelski na 6 miesięcy. C. t. 372 str. 1089. 

3318. W Warszawie 19. Listopada 1619 r. Zygmunt III. wzywa rajców lwowskich, ażeby 
opiekowali się Ormianami lwowskimi. C. t. 373 str. 1936. 

3319. W Warszawie 19. Listopada 1619 r. Zygmunt HI. wzywa Stanisława Mniszcha, sta- 
rostę lwowskiego, aby opiekował się Ormianami lwowskimi. C. t. 373 str. 1936. 

3320. We Lwowie 6. Grudnia 1619 r. Przepisy cechu mistrzów zajmujących się wyrobami 
z wosku. 0. t. 372 str. 1313. 

3321. W Żółkwi 20. Grudnia 1619 r. Stanisław Żółkiewski, kanclerz i hetman w. kor., barski, 
jaworowski , kamionecki starosta, nadaje Lewkowi Himennemu , wójtowi z Woli Kunińskiej , młyn na 
rzece Derewnie z polami i łąkami i uwalnia go od ciężarów. O. t.  395 str. 318. 

3322. W Warszawie 8. Stycznia 1620 r. Zygmunt III. potwierdza dokument Stanisława 
Żółkiewskiego wydany w Żółkwi 20. Grudnia 1619 r. Lewkowi Himennemu. C. t. 395 str. 317—319. 

3323. W Warszawie 20. Stycznia 1620 r. Zygmunt III., daje rotmistrzostwo chorągwi pieszej 
Pawłowi Lipczyńskiemu.  0. t. 374 str. 557. 

3324. W Warszawie 13. Lutego 1620 r. Zygmunt III. daje woźnemu generalnemu Mikołajowi 
Soboleckiemu list żelazny. C. t. 373 str. 1533. 

3325. W Warszawie 28. Lutego 1620 r. Zygmunt III. potwierdza dokument Stanisława 
Mniszcha wydany we Lwowie 30. Listopada 1618 r. szewcom Eusinom lwowskim. 0. t. 384 str. 409. 

3326. W Warszawie 14. Marca 1620 r. Zygmunt III, zwołuje pospolite ruszenie przeciw 
Tatarom. C. t. 373 str. 1952. 

3327. W Warszawie 20. Marca 1620 r. Zygmunt III. poleca starostom ziemi ruskiej, ażeby 
wybrauców oddali Wiktorynowi Danieckiemu.  C. t. 373 str.  1741. 

3328. W Warszawie 12. Kwietnia 1620 r. Zygmunt III. uwalnia Sebastyana Karwowskiego, 
mieszczanina lwowskiego, od kwaterunków. 0. t. 373 str. 1918. 

3329. We Lwowie 7. Maja 1620 r. Walenty Wilczek wraz z żoną swoją zeznają, że folwark 
swój nad Pełczyńskim stawem we Lwowie zastawili Dominikankom mieszkającym przy kościele św. 
Katarzyny seneńskiej w sumie 500 złt. C. t. 401 str. 661. 

3330. W Warszawie 9. Maja 1620 r. Zygmunt III. przedstawia Pawła Owłuczyriskiego na 
archimandryą uniejowską, opróżnioną skutkiem śmierci Izajasza Bałabana, i wzywa Józefa Wielamina 
Buckiego, metropolitę kijowskiego, aby instalował tegoż Owłuczyńskiego. C. t. 373 str. 2179. 

3331. W Warszawie 15. Maja 1620 r. Hermolaus Ligęza, podskarbi kor., uwiadamia uniwer- 
sałem, że wydzierżawił grosz 4ty podkomorzemu lwowskiemu.  T. t. 55 str. 906. 

3332. W Żółkwi 1. Czerwca 1620 r. Stanisław Żółkiewski donosi uniwersałem o niebezpie- 
czeństwie od Turków i Tatarów. C. t. 373 str. 1997. 

3333. W Warszawie 6. Czerwca 1620 r. Zygmunt III. donosi uniwersałem o pochodzie Turków 
na kraje koronne i wzywa do obrony. C. t. 373 str. 2059. 

27 


210 

3334. W Żółkwi 20. Czerwca 1620 r. Stanisław ŻołŁiiewski, kanclerz i hetman w. kor., barski, 
jaworowski, kamionecki starosta, potwierdza Ilka Murzyna, Iwanowego syna, i Andrzeja, Dymetra, synów 
jego, w posiadaniu młyna na Załuskiem polu. C. t. 375 str. 1974 i t. 569 str. 502. 

3335. W Warszawie 20. Czerwca 1620 r. Zygmunt III. daje list bezpieczeństwa Andrzejowi 
Chrystoforidesowi, ławnikowi przemyskiemu. C. t. 373 str. 2145. 

3336. W Warszawie 29. Czerwca 1620 r. Zygmunt III. potwierdza akt, którym Zofia Gawrońska 
darowała Franciszkanom pewien grunt i łąki w Słonym Gródku. O. t. 373 str. 2263. 

3337. W Warszawie 10. Lipca 1620 r. Zygmunt III. odracza wyrok banicyi zawieszony na 
Jana Bełzeckiego. C. t. 373 str. 2264. 

3338. W Warszawie 17. Lipca 1620 r. Zygmunt III. ostrzega przed napadem Turków. 
C. t. 373 str. 2296. 

3339. W Sierpniu 1620 r. Stanisław Żółkiewski, kanclerz i hetman w. kor., spisuje testament. 
T. t. 54 str. 1561—1566. 

3340. W Warszawie 2. Września 1620 r. Zygmunt III. wynagradzając usługi Piotra Ozgi, 
referendarza kor., starosty trembowelskiego i t. d., położone w czasie poselstwa do sułtana Osmana, 
zezwala żonie jego na dożywocie na wsi Daszawa z przysiółkami. T. t. 54 str. 2197 — 2199. 

3341. W Warszawie 11. Października 1620 r. Zygmunt III. donosi o bitwie pod Cecora. 
C. t. 377 str. 2531. 

3342. W  Warszawie 19. Października 1620 r.  Zygmunt III. donosi miastu Lwowu, że obronę 
jego przeciw Turkom powierzył Stanisławowi Mniszchowi. C. t. 373 str. 2545. 

3343. W Warszawie 7. Grudnia 1620 r. Zygmunt III. nagradza usługi wojskowe Krzysztofa 
Faleńskiego nadaniem dóbr Ankowskie w kijowskiem województwie.  0. t. 374 str. 1101. 

3344. W Warszawie 15. Grudnia 1620 r. Zygmunt III. wzywa Stanisława Bonifacego Mniszcha, 
starostę lwowskiego, ażeby spisał wszystkie dobra Turków we Lwowie będących i spis królowi do 
dalszej dyspozycyi przesłał. G. t. 374 str. 25. 

3345. W Warszawie 18. Grudnia 1620 r. Zygmunt III. daje wieś Wodniki Adamowi Kali- 
nowskiemu. C. t. 374 str. 947. 

3346. W Warszawie 19. Grudnia 1620 r. Zygmunt III. nadaje część dóbr po Michale Piekarskim, 
straconym za zamach na króla, Szymonowi Charleńskiemu.  C. t. 374 str. 30 i 35. 

3347. W Warszawie 26. Grudnia 1620 r Zygmunt III. rozkazuje Samuelowi Stanisławskiemu, 
rotmistrzowi, stawie się ze swoją rotą pod Kamieńcem.  C, t. 229 str. 1475 — 6. 

3348. W Warszawie 28. Grudnia 1620 r. Zygmunt III. mianuje rotmistrzem chorągwi kozackiej 
Eliasza Łowczyckiego. C. t. 374 str. 337. 

3349. We Lwowie 30. Grudnia 1620 r. Stanisław Mniszech potwierdza nadania dla księży 
ormiańskich we Lwowie, mocą których uwolniono ich od podatków i t. p. C. t. 386 str. 1558 
i t. 577 str. 1568. 

3350. W Warszawie 31. Grudnia 1620 r. Zygmunt III. nakazuje rotmistrzowi kozackiemu 
Janowi Madalińskiemu stawić się ze swymi pod Trembowlą i wyznacza mu żołd. C. t. 229 str. 1469. 

3351. W Warszawie 2. Stycznia 1621 r. Zygmunt III. mianuje woźnym generalnym Adama 
z Rokitna. C. t. 374 str. 100. 

3352. W Warszawie 3. Stycznia 1621 r. Zygmunt EL nadaje prawo dożywocia do wsi Porzecza, 
Wielopola i innych Jakóbowi Trzcińskiemu. C. t. 374 str. 260. 

3353. W Warszawie 7. Stycznia 1621 r. Zygmunt III. przypowiada Mikołajowi Sieniawskiemu, 
krajczemu kor., rotmistrzowi, służbę wojenną. C. t. 374 str. 97. 


211 


3354. (W Warszawie 7. Stycznia 1621 r.) Zygmunt III. przypowiada Prokopowi Sieniawskiemu, 
rotmistrzowi, służbę wojenną. C. t. 374 str. 98. 

3355. W Warszawie 10. Stycznia 1621 r. Zygmunt HI. odracza wyrok banicyi wydany na Jana 
Bełzeckiego. 0. t. 374 str. 263. 

3356. W Warszawie 20. Stycznia 1621 r. Zygmunt III. przypowiada Melchiorowi Liszce, 
rotmistrzowi chorągwi kozackiej, służbę wojenną. C. t. 229 str. 1471 i t. 374 str. 219. 

3357. W Warszawie 29. Stycznia 1621 r. Zygmunt HI. potwierdza Hrynkowi, synowi Hrydka, 
i Stecko wi, synowi Waśka, posiadanie pewnej niwy w Jeżowej w jaworowskiem starostwie, nadanej im 
przez Hieronima Sieniawskiego, chorążego kor., starostę jaworowskiego. C. t. 524 str. 2404. 

3358. W Warszawie 30. Stycznia 1621 r. Zygmunt III. potwierdza dokument Stanisława 
Żółkiewskiego, kanclerza i hetmana w. k., wydany w Żółkwi 20. Czerwca 1620 r. dla Ilka Murzyna. 
C. t. 375 str.  1974 i t. 569 str. 502. 

3359. W Warszawie 23. Lutego 1621 r. Zygmunt IIL nadaje pozostałe po Michale Piekarskim 
dobra rotmistrzowi Adamowi Kalinowskiemu. C. t. 374 str. 946. 

3360. W Warszawie 6. Marca 1621 r. Zygmunt IIL ustanawia dla Krzysztofa Klusza kuratorów 
w osobach Jana Łahodowskiego, kasztelana wołyńskiego, i Jana Drożeńskiego. 0. t. 374 str. 457. 

3361. W Warszawie 27. Marca 1621 r. Zygmunt III. daje list bezpieczeństwa Gioce i Janowi 
Piestrzyce, Wołochom. 0. t. 374 str. 268. 

3362. We Lwowie 19. Kwietnia 1621 r. Eegestr szlachty ziemi lwowskiej i powiatu żyda- 
czowskiego spisany przez Daniłowicza, wojewodę ruskiego, w myśl konstytucyi z 1620 r. C. t. 374 
str. 343—369. 

3363. W Starzyskach 22. Kwietnia 1621 r. Władysław z Mirowa Myszkowski poleca burmi- 
strzowi i rajcom gródeckim, aby nie dozwalali nikomu przeszkadzać Eusinom w odprawianiu nabożeństwa 
według obrządku greckiego. T. t. 65 str. 415. 

3364. W Warszawie 12. Maja 1621 r. Zygmunt III. uwalnia Jana Bełzeckiego, podkomorzego 
halickiego, od stawania na terminach sądowych tak długo, jak długo służyć będzie na wojnie. C. t. 374 
str. 468. 

3365. W Warszawie 28. Maja 1621 r. Zygmunt III. donosi o gotującej się ze strony Turków 
wyprawie na Polskę i wzywa do baczności.  C. t. 374 str. 450. 

3366. W Żółkwi 1. Czerwca 1621 r. Regina Żółkiewska z Fulsztyna, wdowa Stanisława 
Żółkiewskiego, kanclerza i hetmana w. kor., darowuje kościołowi w Żółkwi folwark należący niegdyś 
do Seweryna Golana Jaślnickiego.  T. t. 54 str. 1821—1827. 

3367. W Hruszowie 6. Czerwca 1621 r. Adam, Mikołaj, Michał i inni Lityńscy fundują 
w Hruszowie cerkiew i klasztor obrz. gr.  T. t. 62 str. 789 — 791. 

3368. W ^^ arszawie 9. Czerwca 1 62 1 r. Zygmunt HI. donosi, że Stanisław Bonifacy Mniszech 
wolny jest od stawania na terminach sądowych. 0. t, 374 str. 478. 

3369. W Warszawie 11. Czerwca 1621 r. Zygmunt  HI. poleca Idziemu Kalinowskiemu, rotmi- 
; strzowi chorągwi kozackiej, ażeby udał się z nią na Ukrainę.  C. t. 374 str. 543. 

3370. W Warszawie 12. Czerwca 1621 r.  Zygmunt III.  zawiadamia  towarzyszów  chorągwi 
^śp. Marcina Jaskólskiego, że następcą po nim mianował Idziego Kalinowskiego. C. t. 374 str. 545. 

3371. W Warszawie 15. Czerwca 1621 r. Zygmunt UL rozpisuje sejmiki. C. t. 374 str. 507. 

3372. W Warszawie 23. Czerwca 1621 r. Zygmunt UL donosi, że Wojciech Odnowski, 
rotmistrz,  wolny  jest  od  stawania  na  terminach  sądowych,  jak  długo  trwa  kampania  turecka. 

iC. t. 374 str. 679. 


212 

3373. We Lwowie 10. Października 1621 r. Zygmunt III. mianuje Łukasza Awensztoka 
nadwornym kuśnierzem swoim. 0. t. 375 str. 1S32. 

3374. We Lwowie 11. Października 1621 r. Jan Daniłowicz, wojewoda ruski, uwalnia szlachtę, 
po imieniu wyliczoną, od pospolitego ruszenia.  0. t. 374 str. 926. 

3375. We Lwowie 19. Października 1621 r. Zygmunt III. zezwala Stanisławowi Ezeczyckiemu 
na cesyą z praw swych do sołtystwa wsi Żubrzy, Łubianie etc. w lwowskiej ziemi na rzecz Kaspra 
Ezeczyckiego. C. t. 389 str. 872—873. 

3376. We Lwowie 20. Października 1621 r. Eajcy miasta Lwowa uwalniają Jana Baptystę, 
mieszczanina lwowskiego, od wszelkich ciężarów. G. t. 377 str. 1233. 

3377. Nad Zieniowem pod Glinianami 20. Października 1621 r. Jan Daniłowicz, wojewoda 
ruski, wylicza szlachtę powiatów Samborskiego i drohobyckiego, uwolnioną od pospolitego ruszenia. 
C. t. 374 str. 923. 

3378. We Lwowie 21. Października 1621 r. Zygmunt IIL zapisuje Łukaszowi Lubinowskiemu 
rocznej pensyi 150 złp. na dochodach ceł ruskich.  0. t. 374 str. 844. 

3379. We Lwowie 21. Października 1621 r. Zygmunt III. uwalnia dobra 00. Dominikanów 
od wybierania stacyi i stanowisk żołnierskich. C. t. 374 str. 942. 

3380. We Lwowie 23. Października 1621 r. Zygmunt IIL daje list żelazny Janowi Peterson, 
pisarzowi piechoty irlandzkiej. 0. t. 374 str. 839. 

3381. W Warszawie 27. Listopada 1621 r. Zygmunt III. zakazuje Karmelitom lwowskim stawiać 
kościół między żydowskimi domami. C. t. 358 str. 77 — 78. 

3382. W Warszawie 13. Grudnia 1621 r. Zygmunt III. uwiadamia właścicieli sołtystwa we wsi 
Kamionce w stryjskiem,  że pozwolił wykupie sołtystwo  Janowi Kuskowskiemu.  C. t. 375 str. 1198, 

3383. 1621 r. Konstytucye sejmu walnego koronnego warszawskiego. 0. t. 374 str. 881. 

3384. W Warszawie 7. Stycznia 1622 r. Zygmunt III. wzywa radę miasta Lwowa, ażeby szanowała 
przywileje Ormian lwowskich dotyczące przywozu i wywozu rozmaitych towarów. 0. t. 375 str. 1186. 

3385. W Warszawie 28. Lutego 1622 r. Zygmunt III. uwalnia Konstantyna Baptystę Wewelli, 
Wołocha, od opłaty myt i ceł. 0. t. 375 str. 1492. 

3386. W Warszawie 11. Marca 1622 r. Zygmunt III. przyznaje wszystkie dobra po śmierci 
Perenza Pylmatyckiego, na rzecz skarbu przypadłe, Maciejowi Prakowskiemu. C. t. 375 str. 1992. 

3387. W Warszawie 14. Marca 1622 r. Zygmunt III. przyznaje prawo dożywocia do wsi 
Buchowce, Trebuchowce i Ezepichów Stanisławowi Głębockiemu.  C. t. 375 str. 2033. 

3388. W Warszawie 25. Kwietnia 1622 r. Zygmunt III. rozkazuje poborcom składać zaległe 
u nich pieniądze do skarbu. 0. t. 375 str. 1571. 

3389. W Warszawie II. Maja 1622 r. Zygmunt III. nadaje Walentemu Zakrzewskiemu wieś 
Błonie w województwie ruskiem. 0. t. 358 str. 503 — 4. 

3390. W Warszawie 12. Czerwca 1622 r. Zygmunt HI. donosi szlachcie o napadzie Tatarów 
i wzywa do baczności i obrony. C. t. 375 str. 1665. 

3391. W Warszawie 20. Czerwca 1622 r. Zygmunt III. wydaje rozporządzenie w sprawie 
monety srebrnej, złotej i miedzianej. 0. t. 375 str. 1732. 

3392. W Warszawie 28. Sierpnia 1622 r. Zygmunt III., wyliczając zasługi członków rodziny 
Żółkiewskich, nadaje Janowi Żółkiewskiemu starostwo jaworowskie. T. t. 54 str. 1219—1221. 

3393. W Warszawie 21. Września 1622 r. Zygmunt III. pozwala, iżby Maryna z Wielohorza 
1" voto Ciemierzyńska, 2" natenczas Bratkowska prawa swe dożywotnie do miasta Pawłowa i wsi 
Kurzelowa przeniosła na Piotra Trzyłatkowskiego. C. t. 375 str. 1905—6. 


213 

3394. W Jaworowie 6. Grudnia 1622 r. Burmistrz i rajcy jaworowscy pozwalają cechowi 
szewskiemu do dawnych 16 jatek, przyzwolonych przez króla Stefana, dodać jeszcze cztery. C. t. 378 
str. 2317. 

3395. W Warszawie 19. Grudnia 1622 r. Zygmunt DI. nadaje urząd pisarza lwowskiego 
ziemskiego, opróżniony wyniesieniem Alexandra Trzebińskiego na podkomorstwo lwowskie, Piotrowi 
Ożdze. T. t. 54 str. 747—748. 

3396. W Kamionobrodzie 20. Grudnia 162(2) r. Mikołaj Kochanowski, dzierżawca kamionobrodzki, 
pozwala mielnikowi Czeniowskiemu naprawić dwa młyny i ubezpiecza wydatki na to potrzebne na 
młynach.  C. t. 376 str.766. 

3397. W Warszawie 23. Grudnia 1622 r. Zygmunt III. udziela listu żelaznego Zofii Podoskiej. 
0. t. 376 str. 138. 

3398. W Warszawie 9. Stycznia 1623 r. Zygmunt III. potwierdza przywilej rajców lwowskich 
wydany we Lwowie 22. Kwietnia 1619 r. Oluchnie Kierkorowicównej. C. t. 376 str. 207 — 208. 

3399. We Lwowie 12. Stycznia 1623 r. Jan Żółkiewski, hrubieszowski, jaworowski, kałuski 
starosta, na Żółkwi, Jaryczowie, Nahaczowie, Zdziedziłowie, Kukizowie dziedzic, uwolniony z niewoli 
tatarskiej, wnosi do aktów dokument erekcyjny kościoła w Żółkwi, przez ojca jego Stanisława zeznany 
a przez niego rozszerzony. C. t. 110 str. 1044. 

3400. W Warszawie 31. Stycznia 1623 r. Zygmunt III. nadaje Franciszkowi i Wojciechowi 
Dudziczycom trzecią część młyna w Zawadowej. C. t. 376 str. 74 — 75. 

3401. W Warszawie 6. Marca 1623 r. Zygmunt III. poleca Stanisławowi Mniszchowi, staroście 
lwowskiemu, aby odebrał wadyum od Marcina Raczyńskiego w sprawie Jana Scholca. C. t. 376 
str. 131. 

3402. W Warszawie 14. Marca 1623 r. Zygmunt III. nadaje dobra i majątek na skarb przy- 
padłe po Andrzeju Chełchowskim Adamowi Dworzyckiemu. C. t. 376 str. 209. 

3403. W Warszawie 16. Marca 1623 r. Zygmunt III. potwierdza przywilej Andrzeja Kocha- 
nowskiego, dzierżawcy kamionobrodzkiego, wydany w Kamionobrodzie 20. Grudnia 162(2) r. mielnikowi 
Czeniowskiemu. C. t. 376 str. 766—767. 

3404. W Warszawie 17. Marca 1623 r. Zygmunt III. odracza wyrok banicyi wydany na Sta- 
nisława i Franciszka Mniszchów. C. t. 376 str. 147—148. 

3405. W Warszawie 22. Marca 1623 r. Zygmunt III. potwierdza przywilej Stefana Batorego 
wydany we Lwowie 10. Maja 1578 r. i rajców jaworowskich wydany w Jaworowie 6. Grudnia 1622 r. 
cechowi szewskiemu. C. t. 378 str. 2310—2319. 

3406. W Warszawie 30. Marca 1623 r. Zygmunt Ul. rozkazuje urzędnikom grodowym i ziem- 
skim ostro postępować z bandami łupieżnych żołnierzy. 0. t. 376 str. 139 — 140. 

3407. W Warszawie 7. Kwietnia 1623 r. Zygmunt Ul. uwalnia poddanych mikołajowskich, 
podupadłych w skutek poiaru i napadu Tatarów, od podatków i wszelkich danin. 0. t. 376 str. 171. 

3408. W Warszawie 6. Kwietnia 1623 r. Zygmunt III. rozkazuje wszystkim pod karą nazna- 
czoną w konstytucyi z r. 1620, normującej monetę w Polsce, przestrzegać dotyczących rozporządzeń. 
C. t. 378 str. 2324—2325. 

3409. W Warszawie 12. Kwietnia 1623 r. Zygmunt lU. poleca Mikołajowi Ostrorogowi, dzie- 
rżawcy Mikołajowa, aby nie uciskał poddanych tamtejszych. C. t. 376 str. 169 — 170. 

3410. W Warszawie 13. Kwietnia 1623 r. Zygmunt Ul. zabezpiecza mieszkańców Mikołajowa 
przeciw nadużyciom Mikołaja Ostroroga, udzielając im listu bezpieczeństwa. C. t. 376 str. 172 — 173. 


214 

3411. W Warszawie 27. Kwietnia 1623 r. Zygmunt III. poleca burmistrzowi i rajcom lwowskim, 
aby zapłacili meszne sufraganowi tamtejszemu. C. t. 376 str. 300. 

3412. W Warszawie 7. Września 1623 r. Zygmunt HI. mianuje Szymona Górnickiego gene- 
ralnym woźnym. 0. t. 376 str. 635. 

3413. W Warszawie 22. Września 1623 r. Zygmunt III. darowuje majątek i dobra po Woj- 
ciechu Władysławie Wychowskim Adamowi Kalinowskiemu, rotmistrzowi. C. t. 376 str. 436. 

3414. W Brzeżanach 30. Grudnia 1623 r. Prokop Sieniawski z Granowa, chorąży koronny, 
i żona jego Eufrozyna pozwalają Janowi Drogomirowi odkupić od Seweryna Stodolskiego ich dom 
w Gołogórach. C. t. 391 str. 103. 

3415. W Warszawie 6. Marca 1624 r. Zygmunt III. potwierdza posiadanie Skniłowa szpitalowi 
Św. Ducha we Lwowie. C. t. 481 str. 269. 

3416. We Lwowie 30. Kwietnia 1624 r. Ugoda rajców m. Lwowa z Żydami o budowę szkoły 
i domów żydowskich na przedmieściu krakowskiem. 0. t. 357 str. 257 i t. 522 str. 3190. 

3417. W Warszawie 5. Maja 1624 r. Zygmunt III. nadaje Janowi Kamienomojskiemu prawo 
dożywocia na wsiach Bakowce, Trybakowce i Ezepiechów. T. t, 63 str. 437—439. 

3418. W Warszawie 11. Czerwca 1624 r. Zygmunt III. podaje do wiadomości dzierżawców 
podatków, iż do ściągania zaległych rat i zawierania traktatów o podatki delegował Mikołaja Daniło- 
wicza, podstolego nadwornego, C. t. 376 str. 723 — 724. 

3419. W Warszawie 26. Czerwca 1624 r. Zygmunt III. mianuje Marcina Truskolaskiego 
miecznikiem ziemi lwowskiej. 0. t. 376 str. 866—867. 

3420. W Warszawie 10. Lipca 1624 r. Zygmunt III. potwierdza układ Żydów lwowskich 
z przedmieścia krakowskiego zawarty z rajcami tegoż miasta we Lwowie 30. Kwietnia 1624 r. C. t. 
357 str. 256 i t.  522 str. 3190. 

3421. W Lublinie 21. Sierpnia 1624 r. Dekret trybunalski w sprawie sporu monastern pie- 
czarskiego z Janem Axakiem, sędzią ziemskim kijowskim. T. t. 144 str. 484. 

3422. We Lwowie 21. Listopada 1624 r. Zofia Żółkiewska, córka Stanisława, kanclerza 
i hetmana w. kor., siostra Jana, starosty hrubieszowskiego, zmarłego bezpotomnie, żona Jana Daniło- 
wicza, wojewody ruskiego, potwierdza dokument erekcyjny kościoła żółkiewskiego, zeznany przez 
Jana Żółkiewskiego we Lwowie 12. Stycznia 1623 r.  C. t. 110 str. 1043. 

3423. W Warszawie 3. Marca 1625 r. Zygmunt IIL wystawia list bezpieczeństwa dla Wojciecha 
Kosakowskiego. C. t. 357 str. 127. 

3424. W Warszawie 4. Marca 1625 r. Zygmunt III. wystawia list bezpieczeństwa dla Zacha- 
ryasza Sarnickiego. C. t. 357 str. 171. 

3425. W Warszawie 20. Marca 1625 r. Zygmunt III. nadaje trzecią część młyna we wsi 
Dobrostanach Janowi i Pedkowi Lissowiątom. 0. t. 116 str. 85 — 86. 

3426. W Warszawie 25. Marca 1625 r. Zygmunt III. ustanawia wadyum w sprawie mieszczan 
wiszyńskich przeciw Janowi Korytce, łowczemu przemyskiemu. C. t. 357 str. 151. 

3427. W Warszawie 30. Kwietnia 1625 r. Zygmunt III. zakazuje Wojciechowi Srzedzłńskiemu, 
dzierżawcy Horożany, Horożanki i Eyczychowa, uciskać włościan. C. t. 357 str. 144. 

3428. W Warszawie 30. Kwietnia 1625 r. Zygmunt III. bierze w opiekę poddanych wsi 
Horożany, Horożanki i Eyczychowa, C. t. 357 str. 145. 

3429. W Warszawie 23. Maja 1625 r. Zygmunt III. wystawia list bezpieczeństwa mieszkańcom 
wsi Boratyna do dzierżawy wiszyńskiej należącej. C. t. 377 str. 43. 


215 


3430. W Warszawie 31. Maja 1625 r. Zygmunt III. wystawia list bezpieczeństwa mieszkańcom 
wszystkich wsi do dzierżawy drohowyskiej należących. C. t. 377 str. 45. 

543 1. W Warszawie 31. Maja 1625 r. Zygmunt El. wystawia list bezpieczeństwa Janowi 
Leontowi dzierżawcy wiszyńskiemu. C. t. 377 str. 72. 

3432. W Warszawie 3. Czerwca 1625 r. Zygmunt III. wystawia list bezpieczeństwa Andrzejowi 
Zakrzewskiemu. C. t. 377 str. 109. 

3433. To samo dla Jana Balickiego. G. t. 377 str. 112. 

3434. To samo dla Jana Starzyńskiego. C. t. 377 str. 114. 

3435. W Warszawie 7. Lipca 1625 r. Zygmunt III. uwiadamia Stanisława Kazanowskiego, starostę 
krośnieńskiego i jaworowskiego , że wysłał komisarzów celem oznaczenia granie między Jaworowem, 
Bruchnalem i Ozołhynią. 0. t. 378 str. 1853. 

3436. Takież pisma jak powyższe pod tą samą datą do 1) mieszczan jaworowskich, 2) Andrzeja 
Cznryły, 3) Piotra Jacimirskiego. C. t. 378 str. 1854—56. 

3437. W Warszawie 6. Lipca 1625 r. Zygmunt III. zezwala Jakóbowi Bobowskiemu przenieść 
prawa swoje do pensyi 1000 złp. na syna swego Jana.  C. t. 379 str. 198. 

3438. W Warszawie 14. Lipca 1625 r. Zygmunt III. poleca Wojciechowi Srzedzińskiemu, 
ażeby od poddanych wsi Horożanki Małej i Wielkiej , tudzież Eyezychowa nie żądał robocizn i danin 
nadzwyczajnych.  C. t. 377 str, 360. 

3439. W Warszawie 15. Lipca 1625 r. Zygmunt III. wzywa rajców miasta Lwowa, ażeby nie 
ściągali spornych opłat od Ormian przed ukończeniem prawnego sporu. 0. t. 377 str. 300. 

3440. W Warszawie 15. Lipca 1625 r. Zygmunt III. wystawia list bezpieczeństwa Ormianom 
■ we Lwowie. 0. t. 377 str. 288. 

3441. W Warszawie 15. Lipca 1625 r. Zygmunt III. wzywa sędziów ormiańskich, ażeby 
Krzysztofa Hołubowicza i Awedyka Awedykowicza wypuścih z więzienia za złożeniem wadyum. 
C, t. 377 str. 255. 

3442. W Warszawie 18. Sierpnia 1625 r. Zygmunt III, wystawia list żelazny dla miasta 
Lwowa. C. t. 377 str. 467. 

3443. W Warszawie 5. Września 1625 r. Zygmunt III. wystawia list bezpieczeństwa kilku 
mieszkańcom miasta Wiszni.  0. t. 377 str. 560. 

3444a. W Osieczku 21. Października 1625 r. Zygmunt III. poleca Stanisławowi Bonifacemu 
Mniszchowi , ażeby zakazał sprzedawać we Lwowie sól beczkową z żup ruskich królewskich niepo- 
chodzącą. C. t. 377 str. 538. 

b. Takiż rozkaz do rajców lwowskich. Ibid. str. 539. 

3445. W Czemernikach 18. Listopada 1625 r. Zygmunt III. nakazuje, ażeby się nikt nie 
ważył brać za czerwony złoty więcej nad cztery złote, za talara zaś nad póltrzecia złotego. C. t. 377 
8tr. 512. 

3446. W Wiszni 16. Grudnia 1625 r. Uchwały sejmiku wiszyńskiego. 0. t.  377 str. 515. 

3447. W Hruszowie 1. Stycznia (na nowe lato) 1626 r. Adam Lityński wyposaża monastyr 
hruszowski. T. t. 62 str. 791. 

3448. W Warszawie 4. Lutego 1626 r. Zygmunt III. wyrokuje w sprawie sporu dzierżawcy 
z poddanymi wsi Horożanki Małej i Wielkiej i Eyczyhowa. C. t. 377 str. 763. 

3449. W Warszawie 26. Lutego 1626 r. Zygmunt Ul. wydaje wyrok w sprawie oskarżonych 
Pawła Pieczychojskiego i Jana Wydżgi z Staniowa o niezapłacenie podatków. C. t. 378 str. 2326—8. 

3450. W Warszawie 6. Marca 1626 r. Zygmunt IIL uwiadamia Jezuitów lwowskich, właścicieli 


216 

Berdechów i części w Podłubach,  o wysłaniu  komisarzy  celem  rozgraniczenia  miasta Bruchnala od 
Czołhyni i Przyłbic.  C. t. 378 str. 1870. 

3451. W Warszawie 28. Marca 1626 r. Zygmunt III. wystawia list żelazny niektórym mieszcza- 
nom lwowskim. C. t. 377 str. 912. 

3452. Pode Lwowem 20. Kwietnia 1626 r. Eegestr szlachty powiatu lwowskiego i żyda- 
czowskiego zgromadzonej pode Lwowem w polu u św. Krzyża. C. t. 377 str. 811. 

3453. Między Bruchnalem, Czołhynią i Przyłbicami 22. Kwietnia 1626 r. Jan Daniłowiez 
z Żurowa, wojewoda ruski, buski i t. d. starosta, i inni komisarze królewscy rozgraniczają miasto 
Bruehnal od wsi Czołhyni i Przyłbice. 0. t. 378 str. 1842. 

3454. W Warszawie 29. Kwietnia 1626 r. Zygmunt IIL wydaje rozporz%dzenie co do wartości 
monety złotej i srebrnej. 0. t. 377 str. 991. 

3455. W Warszawie 15. Maja 1626 r. Zygmunt III. mianuje woźnym generalnym Piotra 
Zawiłowskiego. C. t. 377 str. 1174. 

3456. W Warszawie 30. Maja 1626 r. Zygmunt III. potwierdza dokument rajców lwowskich 
wydany we Lwowie 20. Października 1621 r. dla Jana Baptysty.  C. t. 377 str. 1233. 

3457. W Warszawie 8. Czerwca 1626 r. Zygmunt III. zatwierdza Dimidiusza Cholewę w po- 
siadaniu dworzyska w mieście Gałka. C. t. 377 str.  1348. 

3458. W Warszawie 14. Czerwca 1626 r. Zygmunt III. pozwala Zienkowi Onisce prawa swoje 
do młyna nad stawem Wierzbiańskim położonego przenieść na syna swego Stecka Kiimowicza. 
C. t. 377 str. 1326. 

3459. W Warszawie 19. Czerwca 1626 r. Zygmunt III. uwiadamia władykę lwowskiego, że prezentę 
na probostwo przy cerkwi św. Praksedy udzielił Janowi Skorodyńskiemu. C. t. 380 str. 1911 — 1912. 

3460. W Warszawie 30. Lipca 1626 r. Zygmunt IIL rozpisuje sejmiki. C. t. 377 str. 1492—1493. 

3461. W Warszawie 8. Sierpnia 1626 r. Zygmunt III. mianuje Jana Bohuckiego woźnym 
generalnym. C. t. 379 str. 636. 

3462. W Warszawie 8. Sierpnia 1626 r. Zygmunt III. nadaje małżonkom Stanisławowi i Annie 
Płazom dobra Euda w dożywocie. C. t. 380 str. 3495—3496. 

3463. W obozie pod Grudziądzem 12. Września 1626 r. Zygmunt III. odracza sejm do 
10. Listopada 1626 r. z powodu wyprawy przeciw Gustawowi szwedzkiemu. C. t. 377 str. 1548. 

3464. W obozie pod 26.  Września  1626  r.  Zygmunt  III.  nadaje  wsi  Jemielna 

i Kozice w powiecie lwowskim Stanisławowi Bonifacemu Mniszchowi, staroście lwowskiemu.  G. t. 377 
str. 1577—1578. 

3465. W obozie pod Marcimierzem 17. Października 1626 r. Zygmunt III. odkłada sejm do 
19. Listopada 1626 r. do Poznania z powodu zarazy w Warszawie.  0. t. 377 str. 1638. 

3466. W Toruniu 4. Grudnia 1626 r. Zygmunt III. darowuje Mikołajowi Janickiemu, żołnierzowi 
z pod znaków Jakóba Sobieskiego , starosty krasnostawskiego , i żonie jego Annie z Ciesikowskich 
wieś Lipowce w ziemi lwowskiej. T. t. 65 str. 316 — 317. 

3467. W Toruniu 5. Grudnia 1626 r. Zygmunt III. daje mieszczanom Lwowa list bezpieczeństwa. 
C. t. 378 str. 1736—7. 

3468. W Warszawie 12. Grudnia 1626 r. Zygmunt III. mianuje Krzysztofa z Dolhomostów 
woźnym generalnym. C. t. 378 str. 1989—90. 

3469. W Warszawie 17. Grudnia 1626 r. Zygmunt III. wzywa szlachtę na wyprawę przeciw 
Tatarom.  C. t. 378 str. 1737—8. 


217 

3470. W Warszawie 20. Grudnia 1626 r. Zygmunt III. mianuje Trusa Parchonowicza woźnym 
generalnym. 0. t. 379 str. 1201. 

8471. W Warszawie 24. Grudnia 1626 r. Zygmunt III. daje list bezpieczeństwa Kilianowi 
Boratyńskiemu. 0. t. 378 str. 1441—3. 

3472. W Warszawie 26. Grudnia 1626 r. Zygmunt III. uwalnia miasto Augustów czyli Mosty 
od wszelkich ciężarów prywatnych i publicznych.  0. t. 379 str. 161. 

3473. W Warszawie 30. Grudnia 1626 r. Zygmunt III. odracza banicyą wydaną na braci 
Lahodowskich Stanisława, Aleksandra,  Marka, Jerzego i Andrzeja.  C. t. 378 str. 2001 — 3. 

3474. Warszawie 31. Grudnia 1626 r. Zygmunt III. potwierdza miasteczku Podwysokie swój 
własny przywilej wydany w Krakowie 6. Marca 1595 r. 0. t. 426 str. 3443 — 3446. 

3475. W Warszawie 4. Stycznia 1627 r. Zygmunt III. potwierdza dokument Stefana króla 
dla miasta Augustowa wydany w Krakowie 10. Sierpnia 1583 r.  T. t. 141 str. 342. 

3476. W Wiszni 11. Stycznia 1627 r. Laudum sejmikowe.  C. t. 378 str. 1790—2. 

3477. W Warszawie 11. Stycznia 1627 r. Zygmunt III. rozkazuje przestrzegać konstytucyi 
z r. 1620 regulującej monetę w Polsce. 0. t. 378 str. 1802—3. 

3478. We Lwowie 21. Stycznia 1627 r. Marantya Goleskowa zapLsuje testamentem całe swe 
mienie na rzecz kościoła św. Wojciecha we Lwowie. 0. t. 112 str. 2358 — 2360 

3479. W Warszawie w Lutym 1627 r. Zygmunt in. powołuje rotmistrza usarskiego Władysława 
Myszkowskiego do służby. 0. t. 378 str. 2591—3. 

3480. W Warszawie 10. Marca 1627 r. Zygmunt III.  daje Stanisławowi Chocimirskiemu  list 
; bezpieczeństwa. 0. t. 378 str. 2237—40. 

3481. W Glinnej 11. Marca 1627 r. Elżbieta z Zimnejwody Humnicka uposaża kościół 
w miasteczku Nawaryi.  0. t.  112 str. 1873. 

3482. W Warszawie 26. Marca 1627 r. Jan Baptysta Lancellotus, biskup noleński, legat papieski, 
I rozstrzyga spór między Jezuitami a proboszczem bruchnalskim Stanisławem  Wrzembskim.  C. t. 378 

8tr. 2540—3. 

3483. W Warszawie 6. Kwietnia 1627 r. Zygmunt III. zwołuje sejmik extraordynaryjny do 
^Wiszni. 0. t. 378 str. 2323—2324. 

3484. Pode Lwowem 12. Kwietnia 1627 r. Spis szlachty ziemi lwowskiej i żydaczowskiej, 
Iktóra zgromadziła się pode Lwowem w polu u św. Krzyża do popisu.  C. t. 378 str. 2277 — 2304. 

3485. W Warszawie 10. Maja 1627 r. Zygmunt III. składa wadyum w sprawie między mieszcza- 
lami lwowskimi a Aleksandrem Prusinowskim, wojewodzicem bełskim. C. t. 378 str. 2506—7, 2518 — 20- 

3486. W Warszawie 15. Maja 1627 r. Hermolaus z Bobrka Ligęza, podskarbi koronny, 
lnwiadamia uniwersałem, że wydzierżawił 4*' grosz podolski dawniejszy i zwyczajny podkomorzemu 
llwowskierau. T. t. 55 str. 906. 

3487. W Warszawie 21. Maja 1627 r. Zygmunt III. rozkazuje urzędowi miejskiemu lwow- 
skiemu wspierać faktorów Mikołaja Daniłowicza, podstolego kor., w administraeyi ceł ruskich. 0. t. 378 
Btr.  2658—60. 

3488. W Warszawie 28. Maja 1627 r. Zygmunt III. rozkazuje urzędowi miejskiemu szcze- 
rzeckiemu na prośbę Anny z Wiecborga Łaszczowej naprawiać groblę, przynależną  do  tamtejszego 

|8ołtystwa. C. t. 378 str. 2613—4. 

3488a. W Warszawie 3. Czerwca 1627 r. Hermolaus Ligęza z Bobrka, podskarbi koronny 
uwiadamia uniwersałem, że wydzierżawił grosz podolski 4ty Trzebińskiemu Alexandrowi, podkomorzemu 
lwowskiemu. T. t. 55 str. 909. 


98 


218 

3489. W Eudzie 6. Czerwca 1627 r. Jań Daniłowicz, dziedzic na Olesku, wojewoda ruski 
a buski, korsuuski i czehryński starosta, funduje i uposaża kościół w Rudzie. T. t. 61 str.  1 — 5. 

3490. W Warszawie 12. Czerwca 1627 r. Zygmunt III. daje list bezpieczeństwa Marcinowi Sie- 
dliskiemu. C. t. 378 str. 2947—9. 

3491. W Złoczowie 14. Czerwca 1627 r. Jakób Sobieski, starosta krasnostawski, funduje 
kościół w Złoczowie  pod  wezwaniem N. Panny Maryi. T. t. 55 str. 836 — 862. 

3492. W Warszawie 18. Czerwca 1627 r. Zygmunt III. daje Mikołajowi Potockiemu, woje- 
wodzieowi bracławskiemu, pensyą roczną 4000 złp. i zapisuje ją na starostwie halickiem. C. t. 378 
str. 3124—0. 

3493. W Sulisczach 24. Czerwca 1627 r. Stefan Chmielecki, chorąży bracław.ski , dowodzący 
wojskiem J. K. M. na Ukrainie, uwiadamia szlachtę, że wojewoda mułtański i łian krymski wkroczyli 
do krajów Eplitej. C. t. 378 str. 2667. 

3494. W Zborowie 24. Czerwca 1627 r. Jakób Sobieski, starosta krasnostawski, funduje 
kościół w Zborowie pod wezwaniem św. Joacłiima i św. Anny. T. t. 55 str. 866—879. 

3495. W Warszawie 3. Lipca 1627 r. Zygmunt III. daje Mikołajowi Potockiemu, wojewodzi- 
cowi bracławskiemu, pensyą roczną 4000 złp. i zapisuje ją na starostwie kamienieckiem. C. t. 378 
str. 3122—4. 

3496. W Warszawie 18. Lipca 1627 r. Zygmunt III. daje Stanisławowi Orzechowskiemu list 
bezpieczeństwa. C. t. 378 str. 2793—4. 

3497. W Warszawie 27. Lipca 1627 r. Zygmunt III. daje list bezpieczeństwa Kilianowi 
Boratyńskiemu. C. t  378 str.  2824—5. 

3498. W Warszawie 7. Sierpnia 1627 r. Zygmunt III. mianuje Marcina Kwoczkę woźnym 
generalnym. C. t. 379 str. 481. 

3499. 6. Września 1627 r. Walenty Stącel, zaprzysiężony geometra i ławnik miasta Lwowa, 
przeprowadza podział zamku i miasta Pohorylec na żądanie Agaty Kisielnickiej, przeoryszy klasztoru 
lwowskiego reguły św. Franciszka u kościoła Poczęcia N. Maryi Panny na halickiem przedmieściu 
położonego, tudzież Macieja Włodkowskiego i Kaspra Ważyńskiego, właścicieli dóbr Pohorylec. C. t. 112 
str. 2669—2673. 

3500. We Lwowie 8. Listopada 1627 r. Stanisław Bonifacy Mniszech z W. Kuńczyc, lwowski 
generalny starosta, daje Krzysztofowi Bronglowiczowi, słudze swemu, plac na gruncie zamkowym we 
Lwowie w celu zbudowania domu. C. t. 382 str. 1812. 

3501. W Warszawie 10. Listopada 1627 r. Zygmunt III. mianuje woźnym generalnym Mar- 
cina Kuznego z Komorowa. C. t. 379 str. 420. 

3502. W Warszawie 10. Listopada 1627 r. Zygmunt III. potwierdza dokument Zygmunta 
Augusta wydany w Knyszynie 12. Września 1564 r. Piotrowi Barzemu z Blozewa, kasztelanowi przemy- 
skiemu i staroście lwowskiemu. T. t. 17 str. 359. 

3503. W Warszawie 1. Grudnia 1627 r. Władysław, królewicz, administrator księstwa smo- 
leńskiego, siewierskiego i czernichowskiego, rozkazuje Janowi Kunowskiemu, staroście i wójtowi czer- 
nichowskiemu, aby oddał Dominikanom dobra wyznaczone im przez komisarzy królewskich. C. t. 380 
str. 2210. 

3504. W Warszawie 1. Grudnia 1627 r. Zygmunt III. wystawia list bezpieczeństwa Walen- 
temu Kąckiemu. C. t. 379 str. 677. 

3505. W Warszawie 2. Grudnia 1627 r. Zygmunt III. wystawia list bezpieczeństwa Aleian- 
drowi Prusinowskiemu, wojewodzicowi bełskiemu. C. t. 379 str. 67. 


219 

3506. W Warszawie i. Grudnia 1627 r. Zygmunt III. uwiadamia metropolitę ruskiego Joba 
Boreckiego, że probostwo w Zawidowie nadai popom Pawłowi i Dymitrowi. C. t. 380 str. 2769. 

3507. W Warszawie 6. Grudnia 1627 r. Zygmunt Ul. mianuje woźnym generalnym Mikołaja 
Czudzoziemskiego. C. t. 379 str. 110. 

3508. W Warszawie 9. Grudnia 1627 r. Zygmunt III. pozwala Jerzemu Rzeczyckiemu , sta- 
roście urzędowskiemu, by prawa swe dożywotnie do wsi Porzecze, Wielopole, Strzałce, Zalesie, Kara- 
czemów i Wroców w powiecie lwowskim ustąp jl na rzecz Alexandra z Bachorzec Stadnickiego. 
C. t. 379 str.  696. 

3509. W Warszawie 10. Grudnia 1627 r. Zygmunt III. mianuje woźnym generalnym Daniłę 
Mykitkę. C. t. 379 str. 537. 

3510  W Wiszni 1627 r. Laudum sejmikowe. C. t. 378 str. 2953—2964. 

3511. W Warszawie 2. Stycznia 1628 r. Zygmunt III. mianuje woźnym generalnym Macieja 
Kownackiego. C. t. 379 str. 126. 

3512. W Warszawie 3. Stycznia 1628 r. Władysław Zygmunt, królewicz polski, wielki car 
moskiewski etc, rozkazuje Stanisławowi Kazanowskiemu, ażeby nie nakładał na popów starostwa 
jaworowskiego bezprawnych ciężarów. 0. t. 379 str.  56. 

3513. We Lwowie 13. Stycznia 1628 r. Alexander z Sienna Sienieński puszcza miasteczko 
Dobrowodę i przynależne wsi Dobrowotkę, Hreiiorow, Oleszę, Kowalenkę w trzyletni zastaw Sta« 
nisławowi Kroguleckiemu  i Wojciechowi Bronowskiemu za kwotę 2G.600 zł.  T. t. 76 str. 377—379. 

3514. W Panormus 2. Lutego 1628 r. Franciszek Ferdynand de la Cueva ks. Albuquerque, 
markiz de Cuellar etc, wicekról Sycylii, daje Markowi Jakimowskiemu listy polecające, C. t. 379 
str. 783. 

3515. W Rawie 15. Lutego 1628 r. Hermolaus Ligęza z Bobrka, podskarbi koronny, kwituje 
Alexandra Janickiego i jego żonę Annę z Cieszkowie z zapłaconej skarbowi kwarty z wsi Lipowce. 
T. t. 65 str. 317—318. 

3516. W Rzymie 25. Lutego 1628 r. Urban V., papież, mianuje Marka Jakimowskiego „miles 
auratus." 0. t. 379 str. 782. 

3517. W Mrynie 7. Marca 1628 r. Jan Kunowski, starosta i wójt czernichowski, oddaje 
w posiadanie Dominikanom dobra w temże starostwie. 0. t. 380 str.  2210 — 2213. 

3518. W Warszawie 12. Marca 1628 r. Władysław, królewicz, potwierdza Dominikanom 
dokument Jana Kunowskiego, starosty swego, wydany w Mrynie 7. Marca 1628 r. C. t. 380 
Btr, 2213—2214. 

3519. W Warszawie 15. Marca 1628 r. Zygmunt III. potwierdza dokument Zygmunta Augusta 
wydany w Piotrkowie 23. Czerwca 1550 r. dla miasta Augustowa. T. t. 141 str. 333. 

3520. W Warszawie 17. Marca 1628 r. Zygmunt III. wystawia list bezpieczeństwa Kilianowi 
Boratyńskiemu. C. t. 379 str.  357. 

3521. W Warszawie 18. Marca 1G28 r. Zygmunt III. nadaje wójtostwo w Wierzbianach 
braciom Konradowi i Jerzemu Paszkowiczom. C. t- 379 str. 718. 

3522. W Warszawie 19. Marca 1628 r. Zygmunt III. mianuje Zygmunta Uchańskiego opie- 
kunem sierot po Rafale Uchańskim i Esterze z Pretficzów. C t, 379 str. 649. 

3523. W Warszawie 20. Marca 1628 r. Zygmunt III. rozpisuje sejmiki na 27. Czerwca 
1628 r. C. t. 379 str. 507. 

3524. W Warszawie 7. Kwietnia 1628 r. Zygmunt III. nakłada wadyum 15000 złotych 
węgierskich w sprawie Tomasza Skopowskiego z Stanisławem Potockim, kasztelanem kamienieckim 
i starostą halickim, C, t. 379 str, 721. 


220 

3525. W Warszawie 10. Kwietnia 1628 r. Zygmunt III. mianuje Konrada Maniewicza gene- 
ralnym woźnym. C. t. 380 str. 2524—2525. 

3526. W Warszawie 15. Kwietnia 1628 r. Zygmunt III. pozwala Miifołajowi Stogniewowi 
przelać swe prawo dożywocia do wsi Nestorowce na małżonków Gabryela i Keginc z Polano wskich 
Święcickich. C. t. 114 str. 241—242. 

3527. W Warszawie 2. Czerwca 1628 r. Zygmunt III. przyjmuje w opiekę Krzysztofa Fenika, 
mieszczanina z Zamościa. C. t. 380 str.  2789 — 2790. 

3528. W Warszawie 2. Czerwca 1628 r. Zygmunt III. mianuje woźnym generalnym Tomasza 
Łaszkowicza. C. t. 379 str. 821. 

3529. W Warszawie 7. Czerwca 1628 r. Zygmunt III. mianuje Łukasza Karwata woźnym 
generalnym. 0. t. 379 str.  1073. 

3530. W Warszawie 14. Czerwca 1628 r. Zygmunt III. wystawia list bezpieczeństwa Andrze- 
jowi Kłodnickiemu. C. t. 379 str. 965. 

3531. W Warszawie 23. Czerwca 1628 r. Zygmunt III. przedłuża czas trwania glejtu danego 
Mikołajowi Malińskiemu, rotmistrzowi. C. t. 379 str. 1028. 

3532. W Warszawie 23. Czerwca 1628 r. Zygmunt III. poleca Stanisławowi Bonifacemu 
Mniszchowi, ażeby wykonał wyrok banicyi ferowany na Alexandra Prusinowskiego. C. t. 379 str. 12 60. 

3533. W Lublinie 28. Czerwca 1628 r. Wysłannik archimandryty pieczarskiego protestuje 
skradzenie mu listu granicznego Chaczbykowa w czasie pożaru w Lublinie. T. t. 144 str. 487. 

3534. W Warszawie 4. Lipca 1628 r. Zygmunt III. mianuje Jana Szarapenkę z Knihenicz 
generalnym woźnym. C. t. 380 str. 2455 — 2456  (w książce r. 1629, ale rok panowania 42gi). 

3535. W Warszawie 8. Lipca 1628 r. Zygmunt IIL nadaje Walentemu Czermińskiemu dobra 
Horodyszcze, Wiszenka etc. na Ukrainie w dożywocie. C. t. 389 str. 1450. 

3536. W Haliczu 12. Lipca 1628 r. Stanisław z Potoka Potocki, kasztelan kamieniecki, halicki, 
kołomyjski starosta, utrzymuje monastyr 00. Kałuhurów, leżący przy bramach do Markowej, w po- 
siadaniu dawnych praw. C. t. 386 str. 2231. 

3537. We Lwowie 15. Lipca 1628 r. Stanisław Bonifacy Mniszech z W. Kuńczyc, lwowski 
starosta, potwierdza Andrzeja, Martę, Anastazyą Bartukowiców w posiadaniu domu i gruntu podle 
zamku lwowskiego leżących.' C. t. 396 str. 502. 

3538. W Warszawie 17. Lipca 1628 r. Zygmunt III. wystawia list bezpieczeństwa .Agnieszce 
Chmielowej, mieszczance Samborskiej. C. t. 379 str. 1134. 

3539. W Warszawie 21. Lipca 1628 r, Zygmunt III. wzywa Stanisława Bonifacego Mniszcha, 
starostę lwowskiego, ażeby powagą swoją wpłynął na urząd radziecki lwowski w sprawie przyjęcia 
napowrót do grona rajców Marcina Campiana. C. t. 379 str. 1087. 

3540. W Warszawie 20. Sierpnia 1628 r. Zygmunt III. zawiadamia stany o grożącym napa- 
dzie Tatarów. 0. t. 379 str. 1266. 

3541. W Warszawie 22. Września 1628 r. Zygmunt III. napomina poborców, ażeby zebrane 
pieniądze bez zwłoki dostawili do Torunia. C. t. 379 str. 1415. 

3542. W Warszawie 25. Listopada 1628 r. Zygmunt III. wzywa rajców lwowskich, ażeby 
Dra Marcina Campiana, złożonego z urzędu radzieckiego, na ten urząd przywrócili. C. t. 379 str. 1771. 

3543. W Gródku 6. Grudnia 1628 r. Samuel z Konar Słupecki, kasztelan radomski, starosta 
zawichoski, i inni lustratorowie województw wołyńskiego i ruskiego wydają extrakt lustracyi mieszcza- 
nom gródeckim obrządku greckiego. T. t. 65  str. 416. 


221 

3544. W Warszawie 10. Grudnia 1628 r. Zygmunt III. mianuje Wojciecha Gielarta generalnym 
woźnym. C. t. 380 str. 2237. 

3545. W Warszawie 10. Grudnia 1628 r. Zygmunt III. mianuje Marcina Eożniatowskiego 
generalnym woźnym. C. t. 380 str. 2235. 

3546. W Warszawie 12. Grudnia 1628 r. Zygmunt III. udziela księdzu Andrzejowi Klodni- 
ekiemu listu bezpieczeństwa. C. t. 380 str. 2605 — 2607. 

3547. W Jaworowie 31. Grudnia 1628 r. Samuel z Konar Siupecki, kasztelan radomski, 
starosta zawichoski, Jan Glinka, łowczy halicki, i inni lustratorowie województw ruskiego, wołyńskiego 
i bełskiego wydają odpis lustracyi wsi Tuczampy. 0. t. 386 str. 751. 

3548. W Warszawie 16. Stycznia 1629 r. Zygmunt III. udziela listu żelaznego Semenowi 
Muratowiczowi. C. t. 380 str. 2451—2452, 

3549. W Warszawie 2. Lutego 1629 r. Zygmunt III. zezwala na odbycie synodu wyznawców 
obrządku greckiego. C. t. 380 str. 2745—2747. 

3550. W Warszawie 15. Lutego 1629 r. Zygmunt III. wydaje rozkaz Alexandrowi Stadni- 
ckiemu, dzierżawcy dóbr królewskich, w sprawie Marcina Morawca, podscdka lwowskiego. C. t. 380 
str. 2951—2952. 

3551. W Warszawie 16. Lutego 1629 r. Zygmunt III. udziela Marcyanowi Rzewuskiemu listu 
bezpieczeństwa. C. t. 380 str. 2636—2638. 

3552. W Warszawie 20. Lutego 1629 r. Zygmunt III. potwierdza dokumenta syna swego 
Władysława z 1 . Grudnia 1627 r., 12. Marca 1628 r. i Jana Kunowskiego z 7. Marca 1628 r. wydane 
Dominikanom czernichowskim. C. t. 380 str. 2207. 

3553. W Warszawie 20. Lutego 1629 r. Zygmunt IIL poleca Mikołajowi Toroszowiczowi^ 
biskupowi ormiańskiemu we Lwowie, aby się wstrzymał od pełnienia obowiązków, dopóki się nie 
oczyści z klątwy. C. t. 380 str. 2767—2769. 

3554. W Warszawie 20. Lutego 1629 r. Konstytucye sejmu walnego kor. warszawskiego. 
C. t. 380 str. 2303—2344. 

3555. W Warszawie 22. Lutego 1629 r. Zygmunt III. rozstrzyga spór między przed- 
mieszczanami szczerzeckimi a Tomaszem Pirawskim, sufraganem, oficyałem i kanonikiem lwowskim, 
proboszczem szczerzeckim. C. t. 382 str. 614. 

3556. W Warszawie 25. Lutego 1629 r. Uniwersał poborowy podskarbiego koronnego Her- 
molausa Ligęzy. C. t. 380 str.  2274 — 5. 

3557. W Warszawie 25. Lutego 1629 r. Zygmunt III. poleca wyższym wojskowym w Pru- 
siech, aby natychmiast do chorągwi swoich się stawili. C. t. 380 str. 2177. 

3558. W Warszawie 25. Lutego 1629 r. Zygmunt IIL wyznacza dzień 20. Marca 1629 r. jako 
termin poboru podatków z województwa ruskiego we Lwowie. C. t. 380 str. 2202 — 2203. 

3559. W Warszawie 28. Lutego 1629 r. Zygmunt III. udziela listu bezpieczeństwa Agnieszce 
Chmielowej. C. t. 380 str. 2889—2890. 

3560. W Warszawie 3 Marca 1629 r. Zygmunt III. wynagradzając czyny wojenne Grzego- 
rza Połońskiego nadaje mu pustkowie Huzawę nad rzeką Deszną w księstwie czernichowskiem. 
C. t. 380 str. 2182. 

3561. W Warszawie 4. Marca 1629 r. Zygmunt III. przyjmuje w opiekę Roberta Bandziń- 
skiego, mieszczanina lwowskiego. C. t. 380 str. 2661—2663. 

3562. W Warszawie 6. Marca 1629 r. Zygmunt IIL potwierdza wybór Mikołaja Torosowicza 
aa biskupa ormiańskiego lwowskiego. C. t. 380 str. 2516—2519. 


222 

3563. W Warszawie 10. Marca 1629 r, Zygmunt III. poleca Stanisławowi Mniszchowi, sta- 
roście Iwowslfiemu, sprawę prowizora szpitala Św. Ducha we Lwowie. 0. t. 380 str. 2457 — 2458. 

3564. W Warszawie 12. Marca 1629 r. Zygmunt III. poleca rotmistrzowi Stanisławowi Fir- 
lejowi uformować chorągiew usarską,. 0. t. 380 str. 2685—2686 

3565. W Warszawie 15. Marca 1629 r. Zygmunt III. podaje do wiadomości, iż celem zapo- 
bieżenia nadużyciom, jakich się dopuszczają, na ludności województwa ruskiego żołnierze kwarciani, 
wyznaczył osobną komisyą, która 24. Lipca 1629 r. wysłucha w Trembowli skarg pokrzywdzonych. 
C. t. 380 str. 3039. 

3566. W Warszawie 22. Marca 1629 r. Zygmunt III. poleca Alexandrowi Zaleskiemu, poborcy 
w województwie ruskiem, aby oznajmił miastom, ile każde z nich ma zapłacić podatku. C. t. 380 
str. 2498—2499. 

3567. W Warszawie 31. Marca 1629 r. Zygmunt III. odracza wyrok banicyi wydany na 
Andrzeja, Alexandra, Marka i Jerzego Lahodowskich. 0. t. 380 str. 2532—2534, 2535—2537. 

3568. W Warszawie 4. Kwietnia 1629 r. Zygmunt III. poleca rotmistrzowi Alexandrowi Sie- 
nieńskiemu uformować chorągiew usarską. C. t. 380 str. 2634 — 2635. 

3569. W Warszawie 4. Kwietnia 1629 r. Zygmunt III. pozwala Marcinowi Wronowskiemu 
przelać prawo dożywocia do wójtostwa w Dobrzanach w starostwie Iwowskiem na osobę Szymona 
Bobreckiego. 0. t. 114 str. 316 — 317  i t. 394 str. 490. 

3570. W Brodach 8. Kwietnia 1629 r. Stanisław na Koniecpolu Koniecpolski, wojewoda san- 
domirski, hetman polny koronny, buski, barski, kowelski starosta, potwierdza, jako dziedziczny pan 
Brodów, przedłożone mu prawa tegoż miasta. 0. t. 384 str. 1099. 

3571. W Warszawie 20. Kwietnia 1629 r. Zygmunt IIL daje polecenie rajcom śniatyńskim 
w sprawie Trzebińskiego, podkomorzego lwowskiego. C. t. 380 str. 2709—2711. 

3572. W Warszawie 30. Kwietnia 1629 r. Zygmunt III. poleca Januszowi Tyszkiewiczowi, 
rotmistrzowi usarskiemu, uformować chorągiew usarską. G. t. 380 str. 2980 — 2983. 

3573. W Warszawie 7. Maja 1629 r. Zygmunt III. mianuje Jana Turka generalnym woźnym. 
G. t. 380 str. 3157—3158. 

3574. W Warszawie 12. Maja 1629 r. Zygmunt III. upomina poddanych , aby uchwalone 
podatki na spłatę wojska wcześnie poborcom oddawali. C. t. 380 str. 2820 — 2821. 

3575. W Warszawie 18. Maja 1629 r. Zygmunt IIL nadaje Krzysztofowi Szerephowiczowi, 
swemu sekretarzowi, majątek po Piotrze Persie. G. t. 380 str. 2921. 

3576. W Warszawie 20. Maja 1629 r. Zygmunt III. uwiadamia celników, że dostawcą 
żywności dla wojska pruskiego zamianował Pawła Wojankowskiego i wzywa ich, aby od niego cła 
nie pobierali. C. t  380 str. 2924—2925 i 2952—2953. 

3577. W Warszawie 26. Maja 1629 r. Zygmunt III. poleca Józefowi Wielaminowi Euckiemu, 
metropolicie kijowskiemu, halickiemu i wszej Eusi, jako kandydata na archimandrytę uniejowskiego 
Pawła Owłocińskiego. G. t. 382 str. 488. 

3578. W Warszawie 16. Czerwca 1629 r. Zygmunt III. poleca szlachcie województwa 
ruskiego, aby wobee niebezpieczeństwa grożącego ze strony Tatarów i Kozaków łączyła się z woj- 
skiem kwarcianem. G. t. 380 str. 3074—3075. 

3579. W Warszawie 18. Czerwca 1629 r. Zygmunt III. poleca mieszczanom lwowskim, aby 
byli uległymi w sprawach spornych ze starostą lwowskim. T. t. 60 str. 116 — 117. 

. 3580. W Warszawie 18. Czerwca 1629 r. Zygmunt IIL poleca Stanisławowi Bonifacemu 
Mniszchowi, staroście lwowskiemu , aby w sporach z mieszczanami Lwowa zachowywał się jak najłago- 
dniej i nie wyrządzał im przykrości. T. t. 60 str. 115 — 116. 


223 


3581. W Warszawie 19. Czerwca 162!) r. Zygmunt III. odracza wyrok banicyi wydany na 
kupca lwowskiego Andrzeja Toroszowicza.  0. t. 380 str. 3497 — 3498, 

3582. W Warszawie 19. Czerwca 1629 r. Zygmunt III. wydaje pierwsze i zarazem drugie 
wici zwoJujące pospolite ruszenie.  C. t. 380 str. 3094—3095. 

3583. W Warszawie w Czerwcu 1629 r. Zygmunt III. potwierdza własny swój przywilej 
wystawiony miastu Mikołajowowi w Warszawie 2. Stycznia 1596 r. 0. t. 399 str. 1475 i t. 403 
str. 2046. 

3584. W obozie pod Gwidzinera 4. Lipca 1629 r. Zygmunt III. poleca wojsku kwarcianemu, 
aby się stawiło przed komisarzami, wyznaczonymi do zbadania nadużyć przez nie popełnionych. 
C. t. 380 str. 3237—3238. 

3585. W Warszawie 15. Lipca 1629 r. Jan Mikołaj z Żurowa Daniłowicz, podskarbi nadworny, 
rozkazuje kupcom cudzoziemskim opłacać cła ua małopolskich komorach. 0. t. 391 str. 831. 

3586. We Lwowie 9. Sierpnia 1 029 r. Układ między Żydami a rajcami lwowskimi. C. t. 388 
str. 799—804. 

3587. W Warszawie 27. Listopada 1629 r. Konstytucya sejmu walnego kor. warszawskiego. 
C. t. 380 str. 3683— 372J. 

3588. W Warszawie 1629 r. Uniwersał poborowy uchwalony na sejmie walnym koronnym. 
C. t. 380 str. 2345—2382. 

3589. W Warszawie 1629 r.  Zygmunt  III.  odracza  wyrok  zapadły  przeciw  Zofii 

Straszowej i Agnieszce Chełmskiej. C t. 380 str. 3015—3017. 

3590. 1629 r. Hermolaus Ligęza, podskarbi koronny, składa rachunki z dochodów i rozchodów 
skarbu. C. t. 381 str. 21. 

. 3591. W Warszawie 3. Stycznia 1630 r. Zygmunt III. poleca mieszczanom lwowskim wydać klej- 
noty i rzeczy pozostałe po Jerzym z Ostroga Zasławskim biskupowi krakowskiemu.  T. t. 60 str. 312 — 313. 

3592. W Złoczowie 9. Stycznia 1631) r. Jakób Sobieski z Sobieszyna, krajczy kor., krasno- 
stawski starosta, dziedzic na Złoczowie, funduje i uposaża kościół w Jeziernie. T. t. GO str. (początek) 
71—72, 169—170, 167—68 a koniec na str. 521—530. 

3593. Od 1. Stycznia do 15. Lutego 1630 r. Eegestr podymnego pobranego przez Łuniewskiego 
z powiatów łuckiego, krzemienieckiego i włodzimirskiego. C. t. 381 str. 1295 — 1355. 

3594. We Lwowie 18. Lutego 1630 r. Alexander Brzozdowski ustępuje Wiktorynowi Kuro- 
patnickiemu prawa swego do sumy 3350 złt. pol , pozostałej z ogólnej kwoty 6700 złt., które mu 
Eufrozyna ze Szkłowa Chodkiewiczówna, żona niegdyś Prokopa z Granowa Sieniawskiego , chorążego 
koronnego, zapisała. C. t. 124 str. 1802—1804. 

3595. W Warszawie 6. Marca 1630 r. Zygmunt III. wzywa uniwersałem poborców, aby składali 
na ręce komisarzów zaległe pieniądze celem zapłacenia wojsku , które wypowiedziało służbę i' posłu- 
szeństwo. 0. t. 381 str. 1030—31. 

3596. Pode Lwowem 8. Kwietnia 1630 r. Regestr konskrypcyjny szlachty ziemi lwowskiej 
i żydaczowskiej, która się stawiła pode Lwowem. C. t. 381 str. 467 — 495. 

3597. W Warszawie 6. Czerwca 1630 r. Zygmunt III. udziela glejtu bezpieczeństwa mieszcza- 
nom żydaczowskim. 0. t. 381 str. 893. 

3598. W Warszawie 25. Czerwca 1630 r. Zygmunt DI. wydaje wyrok w sprawie sporu Ka- 
mionki z Buskiem.  C. t. 386 str. 989. 

3599. We Lwowie 28. Czerwca 1630 r. Hermolaus Ligęza, podskarbi koronny, i Marcin 
Kazanowski, kasztelan halicki, Jan Fredro, sędzia ziemski przemyski, Andrzej Eey z Nagłowic, korni- 


224 

sarze do zapłaty wojsku pruskiemu naznaczeni, wzywają poborców i ich pomocników i innych, którzy 
gromadzą pieniądza Rzptej,  aby  zupełnie wypłacili  zaległości.  C. t. 381 str.  1001. 

3600. We Lwowie 22. Lipca 1630 r. Hermolaus Ligęza, podskarbi koronny, nakazuje kupcom, 
przekupniom i furmanom , aby uiszczali uchwalony na poprzednim sejmie czwarty in triplo grosz 
podolski. C. t. 381 str. 1059. 

3601. We Lwowie 22. Lipca 1630 r. Hermolaus Ligęza, podskarbi koronny, nakazuje uchwalony 
na sejmie in triplo czwarty grosz  podolski od kupców i przekupniów  wybierać.  C. t. 381 str. 1057. 

3601a. 22. Lipca (1630 r.) Inwentarz miasta Kublicza. C. t. 357 str. 205—34. 

3602. We Lwowie 31. Lipca 1630 r. Stanisław Bonifacy Mniszech, lwowski starosta generalny, 
daje Łukaszowi popowiczowi popostwo we wsi Łubianynie, kluczu szczerzeckim, starostwie Iwowskiem. 
C. t. 458 str. 1681. 

3603. W Warszawie 8. Sierpnia 1630 r. Zygmunt IIL uwalnia szlachtę dotkniętą napadem 
tatarskim od płacenia podwodowego podatku.  0. t. 381 str. 1742. 

3604. W Warszawie 17. Sierpnia 1630 r. Zygmunt IIL udziela assekuracyą żołnierzom na 
wyprawę pruską zebranym i skonfederowanym. C. t. 381 str.  1455—1458. 

3604a. Podobne assekuracye arcybiskupa gnieźnieńskiego, komisarzów wojskowych, kasztelana 
krakowskiego i t. d. Ibidem str. 1458—88. 

3605. We Lwowie 20. Sierpnia 1630 r. Liczba z czopowego z ziemi lwowskiej za kwartał 
czwarty i piąty, reszty z przeszłych kwartałów i niektórych za rok zupełny, tudzież gabelli. C. t. 357 
str.  189—204 i t. 381 str. 1261. 

3606. We Lwowie 1. Września 1630 r. Komisarze królewscy do zapłaty wojsk przeznaczeni 
uwiadamiają uniwersałem o puszczeniu w dzierżawę czopowego Alexandrowi Zaleskiemu, podstarośeiemu 
lwowskiemu  C. t. 381 str. 1447 i 1525—27. 

3607. We Lwowie 6. Września 1630 r. Komisarze królewscy uwiadamiają uniwersałem o całko- 
witem zaspokojeniu pretensyi wojska pruskiego i o nakazie, aby chorągwie rozeszły się do domów 
prócz kilku rot usarskich w służbie Ezptej zatrzymanych.  0. t. 381 str.  1493 — 95 i 1497. 

8608. W obozie na Wołoczku 9. Września 1630 r. Stanisław Koniecpolski, wojewoda sandomirski, 
hetman polny koronny, przestrzega uniwersałem przed napadem Tatarów i Turków i wzywa szlachtę 
do gromadzenia się w obozie. 0. t. 381 str. 1570. 

3608a. 15. Września 1630 r. Inwentarz miasta Kublicza wybierania czynszów. C. t. 357 
str.  235. 

3609. W Warszawie 21. Września 1630 r. Zygmunt III. ostrzega przed napadem Tatarów. 
C. t. 381  str. 1706. 

3610. We Lwowie 1. Października 1630 r. Eachunek komisyi wojskowej z podatków pobra- 
nych i użycia ich na zaspokojenie wojska.  0. t. 381 str. 1623 — 1692. 

3611. We Lwowie 2. Października 1630 r. Hermolaus Ligęza, podskarbi koronny, wzywa 
uniwersałem do płacenia czopowego faktorom Zaleskiego i nie słuchania uniwersału podstarościego 
kamienieckiego.  C. t. 381 str. 1712—13. 

3612. W Tykocinie 8. Grudnia 1630 r. Zygmunt III. udziela glejtu kilku księżom ormiańskim. 
C. t. 382 str. 15. 

3613. W Tykocinie 28. Grudnia 1630 r. Zygmunt III. uwiadamia, że przykazał ścigać kupców 
przemycających towary. C. t. 382 str. 470. 

3614. 1630 r. Komisarze królewscy dają wojsku pruskiemu punkta warunków, jakie przyo- 
biecują dotrzymać. C. t. 381 str. 1392. 


•225 


3615. W Brodach 19. Stycznia 1631 r. Stanisław na Koniecpolu Koniecpolski, wojewoda 
sandomirski, hetman polny koronny, buski, barski, kowelski starosta, przestrzega szlachtę ruską przed 
najazdem Tatarów. C. t. 382 str. 123. 

3616. W Żółkwi 27. Stycznia 1631 r. Zofia z Żółkiewskich, córka ś. p. Stanisława Żółkiewskiego^ 
kanclerza i hetmana w. kor., a wdowa po ś. p. Janie z Oleska Daniłowiczu , wojewodzie ruskim, 
uposaża kościół w Żółkwi.  T. t. 64 str. 40 — 60. 

3617. W Warszawie 27. Stycznia 1631 r. Zygmunt III, ogłasza, że na czas choroby Hermo- 
lausa Ligęzy z Bobrka, podskarbiego koronnego, przydzielił jego czynności Janowi Mikołajowi Dani- 
łowiczowi z Żurowa, podskarbiemu nadwornemu. C. t. 382 str. 475. 

3618. We Lwowie 27. Stycznia 1631 r. Jan i Marcin Chodorowscy zapisują miasto Budzanów 
z zamkiem, wsiami i folwarkami Alexandrowi z Sienna Sienińskiemu.  C. t. 131 str. 1408 — 1412. 

3619. W Warszawie 4. Lutego 1631 r. Zygmunt III. nakazuje Stanisławowi Bonifacemu 
Mniszchowi z W. Kuńezyc, staroście lwowskiemu, aby wykreślił z aktów protestacyą Erazma Strusza 
przeciw Marcinowi Kalinowskiemu, podkomorzemu kamienieckiemu. C. t. 382 str. 268. 

3620. W Warszawie 6. Lutego 1631 r. Zygmunt III. potwierdza cesyą sołtystwa Firlejów, 
w starostwie rohatyńskiein a województwie ruskiem położonego , uczynioną przez Zofią z Komornik, 
niegdyś żonę Marcyana Leszczyńskiego, na rzecz Jana Sliwowskiego i Marcyany Leszczyńskiej, mał- 
żonków. C. t.  115 str. 3530—3532. 

3621. W Warszawie 27. Lutego 1631 r. Zygmunt III. zapewnia Albertowi i Janowi braciom 
Smogorzowskim dożywocie na wsi Krechowie w starostwie jaworowskiem. 0. t. 382 str. 1963. 

3622. W Warszawie 4. Marca 1631 r. Zygmunt III nadaje Janowi Grabiance wieś Wolieę. 
C. t.  116 str. 94—95. 

3623. W Warszawie 6. Marca 1631 r. Zygmunt III. uwiadamia władykę lwowskiego Tesarowskiego, 
że utwierdza Karpiona i Iwana Hochriowiczów w posiadaniu popostwa w Strumiłowej Kamionce. 
C. t. 394 str. 762. 

3624. W Warszawie 10. Marca 1631 r. Zygmunt III. nadaje Jakóbowi Kazimierzowi Pia- 
seckiemu dom we Lwowie pod zamkiem, pozostały po Pawle Zaborowskim. C. t. 382 str.  1809. 

3625. W Warszawie 12. Marca 1631 r. Konstytucye sejmu warszawskiego. C. t. 382 str. 499. 

3626. W Warszawie 16. Marca 1631 r. Zygmunt IlL daje Janowi Dobrocieskiemu, miecznikowi 
bracławskiemu, rotmisrzowi swemu, wieś Laszki. C. t. 382 str. 431. 

3627. W Warszawie 18 Marca 1631 r. Zygmunt III. przyjmuje Gabryela Awedykowieza 
w poczet sług swych. C. t. 382 str.  1436 r. 

3628 W Warszawie 21. Marca 1631 r Zygmunt IIL potwierdza dokument Stanisława Bonifacego 
Mniszcha, starosty lwowskiego, wydany we Lwowie 8. Listopada 1627 r. Krzysztofowi Bronglowiczowi. 
C. t. 382 str.  1813. 

3629. W Warszawie 21. Marca 1631 r. Zygmunt III. daje Gabryelowi Zaklice za zasługi wojenne 
300 złt., ubezpieczając je na cłaeh ruskich.  C. t. 382 str.  1232. 

3630. W Warszawie 21. Marca 1631 r. Zygmunt UL wyrokuje w sprawie mieszczan śnia- 
tyńskich z tamtejszym starostą o dobra zastrzeżone miastu przywilejami. C. t. 447 str. 652 — 657. 

3631. W Warszawie 22. Marca 1631 r. Zygmunt III. przykazuje urzędnikom województwa 
bełskiego i wołyńskiego, aby pomagali Łukaszowi Załęskiemu, rotmistrzowi wybranieckiemu, w poborze 
ludzi obowiązanych do służby wojskowej. C. t. 382 str. 659. 

3632. W Warszawie 2. Kwietnia 1631 r. Zygmunt IIL przedłuża Walentemu Kąckiemu glejt 
bezpieczeństwa na O miesięcy. C. t. 382 str. 791. 

3633. W Warszawie 2. Kwietnia 1631 r.  Mikołaj Daniłowicz z Żurowa, podskarbi nadworny 

2it 


226 

koronny, chełmski,  kolski  starosta  uwiadamia,  że wypuszcza w dzierżawę  ciopowe  Maiymilianowi 
Lachowskiemu, pisarzowi grodź, lwowskiemu. C. t. 382 str. 465. 

3634. W Warszawie 3. Kwietnia 1631 r. Mikołaj Daniłowicz z Żurowa, podskarbi nadworny 
koronny , chełmski , kolski starosta , wypuszcza w dzierżawę Hermolausowi Tyrawskiemu podatki , 
furmankę mniejszą, prasolkę i t. d. C. t. 382 str. 461. 

3635. W Warszawie 10. Kwietnia 1631 r. Jan Mikołaj Daniłtfwicz z Żurowa, podskarbi 
nadworny koronny, chełmski, kolski starosta, wydzierżawia na rok jeden czopowe w ziemi lwowskiej 
i żydaczowskiej itd. Maxymilianowi Lachowskiemu, pisarzowi grodzkiemu lwowskiemu. C. t. 382 str. 477. 

3636. W Warszawie 12. Kwietnia 1631 r. Zygmunt III nadaje Mikołajowi Wróblewskiemu 
i żonie jego Zofii z Korneckich sołtystwo w Mikołajowie  C. t. 116 str. 158—159. 

3637. Pode Lwowem 28. Kwietnia 1631 r. Spis szlachty ziemi lwowskiej i żydaczowskiej, 
zgromadzonej do popisu pode Lwowem w polu u św. Krzyża. C. t. 382 str. 723. ' 

3638. W Eadomiu 2. Maja 1631 r. Jan Mikołaj z Żurowa Daniłowicz, podskarbi nadworny ko- 
ronny, chełmski, kolski starosta, wzywa szlachtę do płacenia uchwalonych podatków. C. t. 382 str. 776. 

3639. W Krzepicach 2. Maja 1631 r. Władysław, królewicz, nadaje Januszowi Jeżowskiemu 
półłanek roli w Jeżowie za zasługi wojenne. C. t. 385 str. 1012 — 1013. 

3640. W Lucku 3. Maja 1631 r. S%d wydaje odpis regestru wybierania sześciu poborów 
łanowych i polowych w 1628 r. w województwie kijowskiem. T. t. 144. str. 489. 

3641. W Warszawie 6. Maja 1631 r. Zygmunt III. przyjmuje Szymona Warteryszowicza, 
Ormianina lwowskiego, w poczet sług swych. 0. t. 382 str. 1084. 

3642. W Warszawie 12. Maja 1631 r. Zygmunt III. przykazuje Ormianom lwowskim, aby 
szanowali swego biskupa Mikołaja Torosiewicza i nie wyrządzali mu zniewag.  C. t. 382 str. 919. 

3643. W Warszawie 12. Maja 1631 r. Zygmunt III. rozkazuje rajcom lwowskim, aby użyczyli 
pomocy Mikołajowi Torosiewiczowi, biskupowi ormiańskiemu, przeciw jego parafianom niezadowolonym 
z unii. 0. t. 382 str. 918. 

3644. W Warszawie 20. Czerwca 1631 r. Zygmunt III. udziela Stefanowi Adamowiczowi, 
mieszczaninowi i kupcowi lwowskiemu, moratoryum płacenia długów. 0. t. 382 str. 1511. 

3645. W Warszawie 19. Lipca 1631 r. Zygmunt III. udziela glejt kilkunastu Ormianom 
lwowskim. C. t. 382 str. 1535. 

3646. W Warszawie 2. Sierpnia 1631 r. Zygmunt III. przyjmuje Jana Siedmiradzkiego, doktora 
obojga praw i sławnego uczonego, w poczet swych sług. C. t. 3i^2 str. 1550. 

3647. W Warszawie 5. Września 1631 r. Zygmunt III. zezwala Iwanowi Skorodyńskiemu 
przelać prawa swe dożywotnie, które ma do gruntu przy cerkwi św. Piątnic we Lwowie, na osoby 
prowizorów tejże cerkwi.  0. t. 383 str. 2721 i t. 386 str. 111. 

3648. W Warszawie 20. Września 1631 r. Jan Mikołaj z Żurowa Daniłowicz, podskarbi nadworny 
koronny, przemyski, kolski starosta, wyznacza Radom na miejsce odbierania pieniędzy do skarbu 
Rzpltej.  C. t. 382 str. 1830. 

3649. W Warszawie 8. Października 1631 r. Zygmunt III. odracza banicy% wydaną przez 
trybunał lubelski na Adama z Husiatyna Kalinowskiego, bracławskiego i Winnickiego starostę. 
C. t. 382 str. 209. 

3650. W Warszawie 29. Października 1631 r. Zygmunt III. udziela skazanej sądownie Felicyi 
z Żmigroda Czarczowskiej sześciomiesięczny glejt.  0. t. 382 str. 1959. 

3651. W Starsyskach 6. Listopada 1631 r. Władysław margrabia na Mirowie Myszkowski, 
gródecki starosta, daje Iwanowi, kniaziowi wiszeńskiemu , potomkowi Jarmoły, niwę do użytku. 
O. t. 385 str. 1266. 


2-27 


3652. W Warszawie 11. Grudnia 1631 r. Zjgmunt HI. mianuje Koźniewskiego woźnym 
^generaiem. 0. t. 382 str. 10. 

3653. W Barze 18. Grudnia 1631 r. Stanisław na Koniecpolu Koniecpolski, wojewoda 
bandomirski, hetman polny koronny, buski, barski, kowelski i t. d. starosta, przestrzega szlachtę 
(województwa ruskiego przed Tatarami. C. t. 382 str. 2097. 

3654. W Wiszni 20. Lutego 1632 r. Instrukcya sejmiku wisiyńskiego dla posłów na sejm 
[koronny obranych. C. t. 383 str. 2348-2352. 

3655. W Warszawie 31. Marca 1632 r. Zygmunt III. nadaje Helenie Ożdżynie wieś Zadworce 
[dożywociem. C. t. 426 str. 2555—2556. 

3656. W Warszawie 1. Kwietnia 1632 r. Konstytucya sejmu walnego koronnego warszawskiego 
[łrzyniedzielnego. C. t. 382 str. 2611—2627. 

3657. W Warszawie 24 Kwietnia 1632 r. Jan Mikołaj Daniłowicz, podskarbi koronny, uwia- 
tdamia o puszczeniu w dzierżawę furmanki mniejszej, podatku od miodów przaśnych i t. d. Hermolausowi 
[Tyrawskiemu, administratorowi 4go grosza podolskiego. C. t. 383 str. 2G86. 

3658. W Warszawie 5. Maja 1632 r. Jan Wężyk, arcybiskup gnieźnieński i prymas, wydaje 
[uniwersał z okazyi śmierci Zygmunta III. C. t. 362 str. 2690 — 2697. 

3659. W Warszawie 15. Maja 1632 r. Władysław, królewicz, nadaje Pawłowi Kuleszy grunta 
Iw Trzcianie. 0. t. 385 str. 346—347. 

3660. W Zawałowie 20. Maja 1632 r.  Jan  Odrzy wolski,  starosta  żydaczowski,  pułkownik 
wojska Rzptej, ostrzega szlachtę przed grożącym napadem Tatarów.  C. t. 383 str. 2737. 

3661. W Jazłowcu 30. Maja 1632 r. Jan Odrzywolski, starosta żydaczowski, ostrzega powtórnie 
[przed napadem Tatarów. C. t. 383 str. 2760. 

3662. W Sądowej Wiszni 3. Czerwca 1632 r. Instrukcya sejmiku wiszyńskiego dla posłów na 
ejm walny koronny obranych. C. t. 383 str. 2770. 

3663. W Sądowej Wiszni 3. Czerwca 1632 r. Lauda województwa ruskiego na sejmiku 
riszyńskim. C. t. 383 str. 2797—2802. 

3664. We Lwowie 28. Czerwca 1632 r. Testament Andrzeja Czuryły, cześnika ziemi halickiej, 
t.  117 str. 2523—2535. 

3665. W Warszawie 16. Lipca 1632 r. Generalna konfederacya wszystkich stanów na sejmie 
Farszawskim uchwalona. C. t. 383 str. 3043—3079. 

3666. W Kotelni 24. Lipca 1632 r. Samuel Łaszcz Tuczapski, strażnik koronny, ostrzega 
kzlachtę województwa ruskiego przed napadem Turków i Tatarów, którzy się już przez Dniestr 
przeprawili. C. t. 383 str. 2987. 

3667. W Sądowej Wiszni 23. Sierpnia 1632 r.  Artykuły  na sejmiku wiszyńskim uchwalone, 
t. 383 str. 3102—3106. 

3668. Między Warszawą a Wolą 27. Września 1632 r. Akt elekcyi Władysława IV. C. t. 383 
tr. 3345—3382. 

3669. W obozie na charzowskim moście 2. Października 1632 r. Stanisław Koniecpolski, 
lietman poln. koronny, przyznaje służbę Janowi Rodackiemu, rotmistrzowi pieszemu, od 1. Września 
^a półtorasta piechoty, z którą się do obozu stawił. C. t. 383 str. 3229—3230. 

3670. W Warszawie 26. Października 1632 r. Jan Mikołaj Daniłowicz z Żurowa, podskarbi 
poronny,  puszcza  Wojankowskiemu  pobór podatków ceł zagranicznych w województwie  ruskiem od 

Listopada 1632 r. do 1. Listopada 1635 r. C. t. 383 str. 3291—93. 


228 

3671. W Warszawie 1. Listopada 1G32 r. Władysław IV. zaręcza Rusinom za zgodą stanów 
wolności poszczególnie wymienione. C. t. 363 str  1723 — 31. 

3672. W Sądowej Wiszni 16. Grudnia 1632 r. Artykuły uchwalone na sejmiku wiszyńskim. 
C. t, 382 str. 3437—3463. 

3673. We Lwowie 12. Stycznia 1633 r. Bonifacy Stanisław Mniszech rozstrzyga spór szewców 
lwowskich religii katolickiej i greckiej. C. t. 386 str. 535—541. 

3674. W Kamieńcu 2. Lutego 1633 r. Mikołaj z Potoka Potocki, wielki pisarz koronny, generał 
podolski, starosta kamieniecki i latyczowski, oznajmia o grożącym napadzie Tatarów. C. t. 384 str. 133. 

3675. W Krakowie 7. Lutego 1633 r. Władysław IV. składa przysięgę na dotrzymanie praw 
królestwa. C. t. 384 str. 475. 

3676. W Krakowie 8. Lutego 1633 r. Władysław IV. potwierdza Gabryela Krasuskiego 
i Jadwigę Łychowskij, małżonków, w prawie dożywocia do wójtostwa we wsi Trzcianiec. 0. t. 384 
str. 247—249. 

3677. W Krakowie 19. Lutego 1633 r. Władysław IV. potwierdza dokument Zygmunta III. dla 
Franciszkanów kamienieckich wydany w Warszawie 15. Listopada 1617 r. 0. t. 417 str. 2096 — 2105 
(w książce r. 1637 a rok panowania pierwszy). 

3678. W Krakowie 5. Marca 1633 r. Władysław IV. mianuje Michała Hojdowicza generalnym 
woźnym Ezpltej. C. t, 385 str. 372—373. 

3679. W Krakowie 7. Marca 1633 r. Władysław IV. daje list przypowiedni na rotę kozacką 
Tomaszowi Baworowskiemu. C  t. 384 str. 797. 

3680. W Krakowie 8. Marca 1633 r. Władysław IV. przyznaje na własność Andrzejowi Jaho- 
dyńskiemu wszystkie dobra po Krzysztofie Żurakowskim.  0. t. 384 str. 550. 

3681. W Krakowie 9. Marca 1633 r. Władysław IV. zakazuje rajcom Kamionki Strumiłowej 
wzbraniać bractwu strzeleckiemu lwowskiemu poboru dozwolonego im przywilejem podatku od bydła. 
C. t. 384 str. 769. 

3682. W Krakowie 10. Marca 1633 r. Władysław IV. potwierdza miastu Łuckowi wszelkie 
przywileje. C. t. 399 str. 871. 

3683. W Krakowie 11. Marca 1633 r. Władysław IV. nadaje miastu Brodom pewne przywileje. 
C. t. 384 str. 1090. 

3684. W Krakowie 12. Marca 1633 r. Władysław IV. mianuje Piotra Mohiłę metropolitą 
kijowskim i halickim. C. t. 384 str. 620 

3685. W Krakowie 12. Marca 1633 r. Władysław IV. nadaje i potwierdza przywileje Lwo- 
wianom. G. t. 384 str. 1524. 

3686. W Krakowie 12. Marca 1633 r. Władysław IV. wystawia list bezpieczeństwa dla Sta- 
nisława Daniłowicza, wojewody ruskiego, i jego domowników. C. t. 384 str. 326. 

3687. W Krakowie 12. Marca 1633 r. a) Władysław IV. pozwala Łukaszowi z Bnina Opa- 
lińskiemu ustąpić starostwo kamioneckie Konstantynowi Korybutowi ks. Wiśniowieckiemu. 

h) Takież pozwolenie na ustąpienie młyna w Kamionce. 0. t. 384 str. 1345 i 1139. 

3688. W Krakowie 13. Marca 1633 r. Władysław IV. potwierdza Pawłowi Kuleszy własny 
swój przywilej wydany w Warszawie 15. Maja 1632 r. 0. t. 885 str. 347 — 348. 

3689. W Krakowie 14. Marca 1633 r. Władysław IV. przyrzeka, że na przyszłym sejmie 
sprawę unickiego kościoła nasamprzód załatwi. C. t. 384 str. 614. 

3690. W Krakowie 14. Marca 1633 r. Władysław IV. uwiadamia o dokonanej koronacyi 
swojej. G. t. 384 str. 473. 


I 


229 


3691. W Krakowie 14. Marca 1633 r. Władysław IV, potwierdza stanom prawa i przywileje. 
C. t. 384 str. 477. 

3692. W Krakowie 15. Marca 1633 r. Władysław IV. potwierdza przywilej Zygmunta III, 
wydany w Warszawie 5. Września 1631 r. Skorodyńskiemu. C. t. 386 str, 111. 

3693. W Krakowie 15. Marca 1633 r. Władysław IV. nadaje Złoczewowi prawo magdebur- 
skie. 0. t, 384 str. 664. 

3694. W Krakowie 17. Marca 1633 r. Władysław IV. potwierdza wszelkie przywileje Żydów 
lwowskich. 0. t. 357 str, 253, 

3695. W Krakowie 18. Marca 1633 r, Władysław IV, przyznaje wszystkie dobra po Teren- 
cyuszu Gostkowskim Mikołajowi Bieganowskiemu. 0. t, 384 str. 773. 

3656. W Krakowie 18, Marca 1633 r. Władysław IV, potwierdza w całości dekret referen- 
darski wydany przez Zygmunta III, w Warszawie 6. Listopada 1611 r. w sprawie sporu między 
dzierżawca królewskim a mieszczanami gliniańskimi. T. t.  156 str. 1647 — 1651. 

3697. W Krakowie 19. Marca 1633 r. Władysław IV, uwalnia mieszczan brzeżańskich od 
ceł i podatków, C. t. 384 str.  1071. 

3698. W Krakowie 19. Marca 1633 r. Władysław IV. wystawia glejt dla Marka Łahodow- 
skiego. C. t. 384 str. 315. 

3699. W Krakowie 20. Marca 1633 r. Władysław IV, potwierdza przywileje wsi Laszki. 
C. t. 384 str. 460. 

3700. W Krakowie 20. Marca 1633 r. Władysław IV. mianuje Mikołaja Andonowicza Ormia- 
nina, przełożonym stadniny królewskiej. C. t. 384 str. 426. 

3701. W Krakowie 22. Marca 1633 r. Władysław IV. potwierdza przywileje mieszkańców 
miasta Mikołajowa. C. t. 395 str. 838—840. 

3702. W Krakowie 23. Marca 1633 r. Władysław rV. potwierdza miastu Rohatynowi doku- 
ment Stefana Batorego wydany we Lwowie 4. Sierpnia 1578 r. G. t. 384 str. 660. 

3703. W Krakowie 23, Marca 1633 r. Władysław IV. daje list przypowiedni Łukaszowi 
Zaleskiemu. C. t. 384 str. 424. 

3704. W Krakowie 26. Marca 1633 r. Władysław IV. potwierdza Ormianom lwowskim nadane 
im przez poprzedników prawa. C  t. 394 str. 389. 

3705. W Krakowie 27. Marca 1633 r. Władysław IV. zatwierdza dokument Zygmunta III. 
wydany w Warszawie 28. Lutego 1620 r. szewcom Rusinom lwowskim. O, t. 384 str. 409. 

3706. W Krakowie 28. Marca 1633 r. Władysław IV. wystawia list bezpieczeństwa dla pod- 
danych wsi Boratyna. 0. t. 384 str. 467, 

3707. W Krakowie 29, Marca 1633 r. Władysław IV. daje list przypowiedni Pawiowi Czar- 
neckiemu. C. t. 384 str. 774. 

3708. W Krakowie 29. Marca 1633 r. Władysław IV. wystawia list bezpieczeństwa Marcinowi 
Siedliskiemu. C. t. 384 str. 406. 

3709. W Krakowie 31. Marca 1633 r. Władysław rV. wzywa celników i mytników, by od 
Izaka Agopsowicza. Ormianina lwowskiego, nie żądali opłaty. C. t. 384 str, 2081. 

3710. W Krakowie 31, Marca 1633 r. Władysław IV, potwierdza cesyą sołtystwa czernichow- 
skiego uczynioną przez Stanisława Szystowskiego na korzyść Jozla Broiniewskiego, ihumena monasteru 
8W, Trójcy w obwodzie przemyskim. 0. t. 388 str, 599—600. 

3711. W Krakowie początek 1633 r. Konstytucye sejmu koronacyjnego. 0. t, 384 str, 483. 

3712. W Krakowie 1. Kwietnia 1633 r.  Władysław IV. pozwala Marcinowi Wielowiejskiemu 


230 

przelać prawa swe do wsi Wolicy w starostwie Iwowskietn na Maryannę Gołuchowską, swoje małżonkę. 
C. t. 384 str. 1006. 

3713. W Krakowie 2. Kwietnia 1633 r. W/adysław IV. pozwala Janowi i Annie Capom prze- 
nieść prawa swoje do młyna Łany w kamioneckiem starostwie na Hrehorego Rozdziałowskiego. 
C. t. 384 str. 947. 

3714. W Krakowie 1633 r. Władysław IV. mianuje Jana Kociełkowskiego generalnym woźnym 
Ezpltej. C. t. 385 str. 229—230. 

3715. Pode Lwowem 4. Kwietnia 1633 r. Regestr szlachty ziemi lwowskiej i żydaczowskiej, 
zgromadzonej do popisu pode Lwowem w polu u św. Krzyża. C. t. 384 str. 355. 

3716. W Warszawie 27. Kwietnia 1633 r. Władysław IV. potwierdza mieszczanom kamłone- 
ckim dokumenta (przytoczone w streszczeniu) Zygmunta I. i Zygmunta III. C. t. 461 str, 2595 — 2597. 

3717. W Warszawie 30. Kwietnia 1633 r. Władysław IV. potwierdza przywilej Zygmunta 
Augusta wydany w Lublinie 27. Grudnia 1568 r. wsi Batiatycze. C. t. 384 str. 1014. 

3718. W Warszawie 4. Maja 1633 r. Władysław IV. wydaje wyrok w sprawie arcybiskupa 
ormiańskiego Torosowicza i rajców lwowskich. C. t. 384 str.  1230. 

3719. W Warszawie 9. Maja 1633 r. Władysław IV. potwierdza przywileje przedmieszczan 
Kamionki Strumiłowej. C. t. 384 str. 1068. 

3720. W Warszawie 16. Maja 1633 r. Władysław IV. bierze w obronę przedmieszczan 
wiszyńskich i wystawia im glejt. 0. t. 384 str. 1104. 

3721. We Lwowie 20. Maja 1633 r. Piotr Milewski fundaje kaplicę przy kościele katedralnym 
we Lwowie. C. t. 118 str. 1427—1438. 

3722. W Grodnie 26. Maja 1633 r. Władysław IV. donosi Mikołajowi Torosowiczowi, arcybi- 
skupowi ormiańskiemu, że wydelegował komisarzy w celu rozpatrzenia sporów jego z lwowskimi 
Ormianami. C. t. 384 str. 1151. 

3723. W Grodnie 30. Maja 1633 r. Władysław IV. odpuszcza Stanisławowi z Wielkich Kuń- 
czyc Mniszchowi daninę 100 wołów, które co roku do kuchni królewskiej miał oddawać. C. t. 395 
str. 394 i T. t. 61 str. 526—527. 

3724. W Grodnie 30. Maja 1633 r. Władysław IV. darowuje Stanisławowi i Franciszkowi 
z Wielkich Kuńczyc Mniszchom, lwowskiemu i sanockiemu starostom, sumę, którą przodek ich Jerzy, 
wojewoda sandomirski, dłużen był ekonomii Samborskiej. G. t. 385 str. 43, t. 395 str. 391 i T. t. 61 
str. 525—526. 

3725. We Lwowie 25. Czerwca 1633 r. Szacunek towarów tureckich i wołoskich. C. t. 384 
str. 987. 

3726. W Pińczowie 30. Sierpnia 1633 r. Ferdynand margrabia na Mirowie Myszkowski, 
gródecki starosta, pozwala mieszczanom gródeckim obrz. greckiego wybudować cerkiew murowaną na 
tem miejscu, na którem stoi drewniana. T. t. 65 str. 416. 

3727. W obozie pod Smoleńskiem 8. Października 1633 r. Władysław IV. donosi o uskute- 
cznionem uwolnieniu Smoleńska od Moskali. C. t. 384 str. 1625. 

3728. W Rzymie 27. Listopada 1633 r. Urban VIII., papież, wydaje postanowienia dotyczące 
dziesięcin w Polsce. C. t. 486 str. 1447—1448. 

3729. W Warszawie 27 1633 r. Władysław IV. potwierdza przywileje Żydów rohatyń- 

skich. C. t. 384 str. 2051. 

3730. W obozie nad Dnieprem za Smoleńskiem 28. Stycznia 1634 r. Władysław IV. wysta- 
wia list bezpieczeństwa Kirkorowi Jakubowiczowi. C. t. 384 str. 2186. 


231 


3731. W obozie nad Dnieprem za Smoleńskiem 31. Stycznia 1634 r. Władysław IV. mia- 
nuje Stanisława Żeliiiskiego generalnym woźnym Rzpltej. C. t. 385 str.  1163 — 1164. 

3732. W obozie nad Dnieprem za Smoleńskiem 31. Stycznia 1634 r. Władysław IV. wysta- 
wia list bezpieczeństwa Janowi Gobrzydowskiemu. C. t. 384 str. 2226. 

3733. W obozie za Smoleńskiem w okolicy Bogdanowej 20. Lutego 1634 r. Władysław IV. 
poleca rotmistrzowi Krzysztofowi Żórawińskiemu uformowanie roty usarskiej. C. t. 385 str. 275 — 277. 

3734. W obozie za Smoleńskiem w okolicy Bogdanowej 20. Lutego 1634 r. Władysław IV. 
poleca rotmistrzowi Łukaszowi Dzierzkowi uformowanie jednej roty kozackiej. 0. t. 385 str. 236 — 238. 

3735. W obozie za Smoleńskiem w okolicy Bogdanowej 20. Lutego 1634 r. Władysław IV. 
poleca rotmistrzowi Jerzemu  Kalinowskiemu  uformowanie roty usarskiej.  C. t. 385 str. 249 — 251. 

3736. W obozie za Smoleńskiem w okolicy Bogdanowej 20. Lutego 1634 r. Władysław IV. 
poleca rotmistrzowi Jerzemu Niemierzyeowi uformowanie roty usarskiej. C. t. 385 str. 135—136. 

3737. W Warszawie 4. Marca 1634 r. Władysław IV. potwierdza dekret Stanisława Bonifacego 
Mniszcha wydany we Lwowie 12. Stycznia 1633 r.  C. t. 386 str.  535. 

3738. W Warszawie 6. Marca 1634 r. Władysław IV. mianuje Eliasza Piechowskiego gene- 
ralnym woźnym Rzpltej. C. t. 385 str. 268—269. 

3739. W Raźniowie 6. Marca 1634 r. Wyrok sądu polubownego w sprawie Zofii z Żółkwi, 
wdowy po Janie Daniłowiczu, wojewodzie ruskim, i Stanisława Daniłowicza, dziedzica Oleska i wsi 
przynależnych, syna tejże Zofii i Jana wojewody, przeciw Łukaszowi Żółkiewskiemu, staroście kałuskiemu, 
dziedzicowi Brodów, o niedotrzymanie zawartego przedtem układu podziału dóbr. C. t. 133 str. 1645. 

3740. W Wiszni 14. Marca  1634  r.  Uchwały sejmiku  wiszyńskiego.  0.  t.  384  str.  2206. 

3741. W obozie pod Hordziowką 18. Marca 1634 r. Władysław IV. pozwala Mikołajowi Sie- 
niawskiemu na odstąpienie prawa do dożywocia na wsi Batyn na korzyść Pawła Grodzickiego. C. t. 
385 str. 516—517. 

3742. W obozie za Smoleńskiem 24. Marca 1 634 r. Władysław IV. udziela listu bezpieczeństwa 
Mikołajowi Jaroszewskiemu. C. t. 385 str. 71 — 72. 

3743. W obozie u Archangoła 2. Kwietnia 1634 r. Władysław IV. zwołuje na 15. Lipca b. r. 
sejm do Warszawy, tudzież zapowiada sejmiki. C. t. 385 str. 99 — 101. 

3744. Pode Lwowem u Św. Krzyża 24. Kwietnia 1634 r. Spis szlachty ziemi lwowskiej 
i żydaczowskiej. C. t. 385 str. 5 — 32. 

3745. W obozie za Smoleńskiem 9. Maja 1634 r. Jan Kazimierz, królewicz, wzywa przeło- 
żonych urzędów i gmin, ażeby wracającemu z wyprawy moskiewskiej Zygmuntowi Swiaekiemu nie 
stawiali żadnych przeszkód. C. t. 386 str. 3. 

3746. W obozie nad Dnieprem za Smoleńskiem 13. Maja 1634 r. Władysław IV. mianuje 
Joachima Charta generalnym woźnym Rzpltej. C. t. 385 str. 169 — 170. 

3747. W obozie na Szemlowie 20. Maja 1634 r. Władysław IV., oceniając zasługi wojenne 
Marcina Pieszerzewskiego, nadaje mu 100 włók ziemi w Popowej Górze w województwie smoleńskiem. 
C. t. 385 str.  1509—1511. 

3748. W obozie pod Białą 22. Maja 1634 r. Władysław IV. poleca dowódcom wojskowym, 
aby ze swymi oddziałami gromadzili się u hetmana polnego Stanisława Koniecpolskiego. C. t. 385 
str. 495—496. 

3749. W obozie na Szemlowie 2. Czerwca 1634 r. Władysław IV., oceniając zasługi wojenne 
porucznika Stefana Czarnieckiego, nadaje mu 200 włók grantu w Popowej Górze w województwie 
smoleńskiem. C. t. 385 str. 1497—1499. 


232 

3750. W obozie na Szemlowie 2. Czerwca 1634 r. a) Władysław IV. nadaje Janowi Sie- 
maszce za zasługi wojenne 100 włók gruntu w Popowej Górze. C. t. 385 str.  1499—1501. 

h) To samo Adamowi Bielskiemu. Ibidem str. 1501 — 1503. 
c) To samo Adamowi Rudnickiemu. Ibidem str. 1503 — 1506. 

3751. W obozie na Szemlowie 2. Czerwca 1634 r. Władysław IV. nadaje Wojciechowi Krup- 
skiemu za zasługi wojenne 100 włók roli w Popowej Górze w województwie smoleńskiem. C. t. 385 
str.  1506—1508. 

3752. W Wiszni 26. Czerwca 1634 r. Uchwały sejmiku wiszyriskiego. 0. t. 385 str. 433—439. 

3753. W Toruniu 30. Czerwca 1634 r. Władysław IV. wzywa urzędników, ażeby Kasprowi 
Gutkowskiemu pomocnymi byli w nabywaniu wiktuałów dla dworu królewskiego. C. t. 386 str. 1586. 

3754. W Warszawie 20. Lipca 1634 r. Władysław IV. nadaje majątek po Stanisławie Grze- 
gorzkiewiczu z Gródka Danielowi Kąckiemu. C. t. 385 str. 787 — 788 

3755. W Warszawie 20. Lipca 1634 r. Władysław IV. przyjmuje w opiekę mieszczan lwow- 
skich z przedmieścia halickiego. C. t. 385 str. 601 — 603. 

3756. W Warszawie 30. Lipca 1634 r. Władysław IV. potwierdza przywilej Jana Mikołaja 
Daniłowicza, podskarbiego koronnego, wydany w Samborze 12. Września (sic) 1634 r. (sic), nada- 
jący Żydom drohobyckim łan pola. C. t. 385 str.  1058—1060. 

3757. W Warszawie 3. Sierpnia 1634 r. Władysław IV. poleca starszyźnie wojskowej, aby 
ani w mieście Lwowie ani we wsiach doń należących stanowisk nie zajmowali. 0. t. 385 str. 637 — 638. 

3758. W Warszawie 5. Sierpnia 1634 r. Władysław IV. przyznaje 00. Dominikanom pewne 
prawa do szpitala św. Łazarza. 0. t. 393 str. 973. 

3759. W Warszawie 5. Sierpnia 1634 r. Władysław IV. przyjmuje w swoje protekcyą bractwo 
Eóżańca Naj. P  Maryi przy kościele i szpitalu św. Łazarza powstałe. 0. t. 556 str. 814—815. 

3760. W Warszawie 11. Sierpnia 1634 r. Władysław IV. udziela moratoryum Andrzejowi 
Wróbel, kupcowi gdańskiemu. C. t. 386 str. 333. 

3761. W Warszawie 11. Sierpnia 1634 r. Władysław IV. potwierdza dwa dokumenta 
Zygmunta III. wydane w Warszawie 17. i 19. Grudnia 1613 r., dalej dokumenta Myszkowskich 
z 20. Kwietnia 1610 r., 22. Kwietnia 1621 r. i 30. Sierpnia 1633 r., wreszcie dokument Samuela 
z Konar Słupeckiego i innych lustratorów z 6. Grudnia 1628 r., które dotyczą cerkwi w Gródku. 
T. t. 65 str. 412—418. 

3762. W Warszawie 15. Sierpnia 1634 r. Władysław IV. przyjmuje w opiekę mieszkańców 
przedmieścia Łany w Kamionce. C. t. 385 str. 704—705. 

3763. W Warszawie 20. Sierpnia 1634 r. Władysław IV. mianuje Hrycia Mesza Sroczyńskiego 
generalnym woźnym Ezpltej. C. t. 385 str.  1083—1084. 

3764. W Warszawie 23. Sierpnia 1634 r. Władysław IV. potwierdza przywilej Zygmunta I. 
dany cechowi tkackiemu gródeckiemu we Lwowie 27. Lipca 1527 r. 0. t. 461 str. 1099 — 1102. 

3765. W obozie na Oryninie 28. Sierpnia 1634 r. Stanisław Koniecpolski uwiadamia o nie- 
bezpieczeństwie grożącem od Turków. 0. t. 385 str. 760 — 761. 

3766. W Warszawie 5. Września 1634 r. Władysław IV. poleca urzędowi miejskiemu we 
Lwowie, aby od tamtejszych kupców zebrano 1000 zł. podatku na 15. Października. 0. t. 385 
str. 959—961. 

3767. W obozie pod Kamieńcem 9. Września 1634 r. Stanisław Koniecpolski poleca urzędom 
grodzkim i miejskim, aby nie przepuszczali nikogo z wojska, ktoby się nie wykazał listem swego 
przełożonego. C. t. 385 str. 800—801. 


233 


3768. W Warszawie 10. Września 1634 r. Jan Mikołaj DanUowicz, podskarbi koronny, wzywa 
kupców, aby na mocy uchwały sejmowej z 1629 r. składali podatek. C. t. 385 str. 933—935. 

3769. W Wiszni 11. Września 1634 r. Uchwały sejmiku wiszyńskiego. C. t. 385 str. 789—791. 

3770. W Samborze 12. Września 1634 r. Jan Mikołaj z Żurowa Daniłowicz, podskarbi ko- 
ronny, zatwierdza układ swego podstarościego Samborskiego z Żydami drohobyckimi, mocą którego 
pozwolił tymże Żydom osiedlać się na łanie do żupy drohobyckiej należącym. C. t 385 str. 1058. 

3771. We Lwowie 27. Września 1634 r. Władysław IV. potwierdza Januszowi Jeżowskiemu 
swój własny przywilej wydany w Krzepicach 2. Maja 1631 r., którym mu nadał półłanek roli we wsi 
Jeżowie. C. t. 385 str. 1017—1019. 

3772. We Lwowie 27. Września 1634 r. Władysław IV. nadaje Szymonowi Bobreckiemu 
sołtystwo we wsi Dobrzanach. C. t. 385 str. 1191—1192. 

3773. We Lwowie 28. Września 1634 r. Władysław IV. potwierdza dokument Władysława 
Myszkowskiego , starosty gródeckiego , wydany Iwanowi kniaziowi wiszeńskiemu w Starzyskach 6. Li- 
stopada 1631 r. C. t. 385 str. 1266—1268. 

3774. We Lwowie 28. Września 1634 r. Władysław IV. potwierdza przywilej Zygmunta III. 
wydany w Warszawie 22. Marca 1598 r. dla popów wsi Stradecz. T. t. 55 str. 218. 

3775. We Lwowie 29. Września 1634 r. Władysław IV. potwierdza dokument Zygmunta III. 
dany Hrynkowi i Steckowi w Warszawie 29. Stycznia 1621. C. t. 524 str. 2404. 

3776. We Lwowie 3. Października 1634 r. Władysław IV. potwierdza wyrok Zygmunta III. wy- 
dany w Krakowie 16. Stycznia 1607 r. w sporze między Zamarstynowem itd. a Lwowem. C. t. 386 
str. 904. 

3777. We Lwowie 3. Października 1634 r. Władysław IV. pozwala tkaczom z Bortatyna 
wyrabiać i sprzedawać płótno. C. t. 385 str. 1236 — 1237. 

3778. We Lwowie 3. Października 1634 r. Władysław IV. potwierdza dokument lustracyjny 
wsi Wereszycy wydany w Starzyskach 30. Marca 1616 r. przez Stanisława Wapowskiego i innych. 
C. t. 385 str. 1014—1016 i t. 484 str. 582. 

3779. We Lwowie 4. Października 1634 r. Władysław IV. zwołuje sejmik do Wiszni na dzień 
8. Października. 0. t. 385 str. 961—962. 

3780. We Lwowie 4. Października 1634 r. Władysław IV. mianuje komisarzy celem załatwienia 
sporu granicznego między wsiami królewskiemi Wisienką i Starzyskami a Łoziną i Dąbrowicą, nale- 
żącemi do Benedyktynek lwowskich. T. t. 70 str. 1995. 

3781. We Lwowie 4. Października 1634 r. Władysław IV. mianuje komisarzów celem rozgra- 
niczenia Krechowa od Łoziny i Dąbrowicy. T. t. 70 str. 2017. 

3782. We Lwowie 4. Października 1634 r. Władysław IV. mianuje komisarzy celem rozgra- 
niczenia wsi Rokitna od Dąbrowicy i Łoziny. T. t. 70 str. 2006. 

3783. We Lwowie 4. Października 1634 r. a) Władysław IV. zawiadamia Ferdynanda z Mi- 
rowa Myszkowskiego o wysłaniu komisarzy w sprawie rozgraniczenia dóbr Wisienki, Starzysk i innych 
w gródeckim powiecie położonych. C. t. 386 str. 1891. 

b) Takież zawiadomienie dla Aleksandra Stadnickiego. Str. 1901. 

c) „    dla Stanisława Bonifacego Mniszcha. Str. 1903. 

d) ,     ,  Krystyny Naropińskiej. Str. 1905. 

e) ,    ,  Teodora Terleckiego. Str. 1910. 

f) „     a  J*ii* Orłowskiego. Str. 1914. 

g) ,    ,  Jaśniskich. Str. 1922. 

80 


234 

h) Takież dla Pawła Wojankowskiego. Str. 1927. 

3784. We Lwowie 4. Października 1634 r. Władysław IV. pozwala Andrzejowi Jarmułowi- 
czowi korzystać z praw popostwa w Starym Jeżowie. 0. t.  125 str. 1110 — 1112. 

3785. We Lwowie 5. Października 1634 r. Władysław IV. potwierdza przywilej Zygmunta III. 
wydany w Warszawie 13. Kwietnia 1598 r. dla wsi Wisienki. 0. t. 385 str.  1323—1331. 

3786. We Lwowie 5. Października 1634 r. Władysław IV. potwierdza kupcom lwowskim 
przywilej króla Stefana wydany w Malborgu 7. Listopada 1577 r. C. t. 388 str. 506—512. 

3787. W^e Lwowie 5. Października 1634 r. Władysław IV. potwierdza dokument Stanisława 
Bonifacego Mniszcha, wydany we Lwowie 31. Lipca 1630 r. popowi z Łubianyna. C. t. 458 
str. 1681—1683. 

3788. We Lwowie 6. Października 1634 r. Władysław IV. potwierdza prawa Ihnata, Eliasza, 
Iwana i Michała Kostiów do posiadania pewnej chałupy z gruntem w Szkle  C. t. 386 str. 1675. 

3789. We Lwowie 6. Października 1634 r. Władysław IV. nadaje Andrzejowi Skórzewskiemu 
włókę roli w Popowej Górze. C. t. 385 str.  1554 — 1555 

3790. We Lwowie 6. Października 1634 r. Władysław IV. potwierdza przywilej króla Zy- 
gmunta III. wydany w Krakowie 6. Kwietnia 1604 r. dla wsi Lityni i Hruszowej. C. t. 387 str. 1245. 

3791. We Lwowie 7. Października 1634 r. Władysław IV. potwierdza przywilej Stefana 
Batorego wydany w Brodnicy 13. Maja 1577 r. na korzyść piekarzy lwowskich. C. t. 392 
str. 487—492. 

3792. We Lwowie 7. Października 1634 r. Władysław IV. uwiadamia celników, że uwolnił 
Aleksandra Giedzińskiego od opłaty cła od soli na przestrzeni Bolechów Toruń. C. t. 385 
str. 1010—1011. 

3793. We Lwowie 6. Października 1634 r. Władysław IV. nadaje mąj§tek po Janie Boezkow- 
skim Tomaszowi Glinieckiąpiu. C. t. 385 str. 1379 — 1380. 

3794. We Lwowie 7. Października 1634 r. Władysław IV. potwierdza i rozszerza kniaziowi 
Jurkowi z Wisienki przywileje nadane mu przez Stefana Batorego. O. t. 390 str. 79 — 80. 

3795. We Lwowie 7. Października 1634 r. Władysław IV. zatwierdza przywilej Władysława 
Jagiełły wydany we Lwowie 30. Września 1389 r. Mikołajowi Ulrici. C. t. 566 str. 2724—2730 
i str. 2773—2781. 

3796. We Lwowie 10. Października 1634 r. Władysław IV. zwołuje sejm walny do Warszawy 
na 31. Stycznia 1635 r., sejmik powiatowy do Wiszni na 13. Grudnia 1634 r., a główny do Korczyna 
na 10. Stycznia 1635 r. C. t. 385 str. 1174—1175. 

3797. We Lwowie 10. Października 1634 r. Władysław IV. poleca Stanisławowi Bonifacemu 
Mniszehowi, staroście lwowskiemu, przestrzegać, aby ludzie nie należący do cechu kupieckiego nie 
zajmowali się handlem we Lwowie. C. t. 385 str. 1045 — 1046. 

3798. We Lwowie 10. Października 1634 r. Władysław IV. potwierdza dokument Stanisława 
Żółkiewskiego wydany w Żółkwi 20. Grudnia 1619 r. na korzyść Lewka Himennego. 0. t. 395 
str. 320—322. 

3799. We Lwowie 10. Października 1634 r. Władysław IV. zatwierdza przywileje bractwu 
cerkwi Wniebowzięcia Panny Maryi we Lwowie. C. t. 566 str. 1888. 

3800. We Lwowie 10. Października 1634 r. Władysław IV. mianuje woźnym generalnym 
Senia Ududa ze wsi Milatycze. 0. t. 386 str. 1346. 

3801. We Lwowie 11. Października 1634 r. Władysław IV. potwierdza przywilej Zygmunta III. 
wydany w Warszawie 8. Grudnia 1604 r.  Mikołajowi  Siemieradzkiemu.  0. t. 385 str. 1276—1278. 


235 


3802. We Lwowie 12. Października 1634 r. Władysław IV. mianuje Artyma Szczepanowicza 
z Wielgopola generalnym woźnym Ezpltej. C. t. 385 str. 1047 — 1048. 

3803. We Lwowie 12. Października 1634 r. Władysław IV. mianuje Jakóba Sokoła, mieszcza- 
nina lwowskiego, nadwornym szewcem. C. t. 385 str. 1207 — 1208. 

3804. We Lwowie  12.  Października  1634 r.  Władysław IV. potwierdza dokument Makarego, 
metropolity, wydany 10. Stycznia 1549 r. kanonikom. C. t. 386 str. 811 — 817. 

3805. We  Lwowie  12.  Października 1634 r. Władysław IV. nadaje bractwu cerkwi Bohoja- 
włenia we Lwowie ogródek obok leżący. C. t. 397 str. 702 — 703. 

3806. We Lwowie 12. Października 1634 r. Władysław IV. nadaje w dożywocie karczmę we 
wsi Hruszowej w drohobyckiem Leskowiczowi, synowi Fedora Leskowicza. C. t. 387 str. 1256 — 1257. 

3807. We Lwowie  12.  Października  1634 r.  Władysław  IV.  wydaje rajcom i burmistrzowi 
lwowskim polecenie w sprawie tamtejszego konwentu Bernardynów  C. t. 385 str. 1062 — 1064. 

3808. We Lwowie 13. Października  1634 r.  Władysław  IV.  wydaje  burmistrzowi i rajcom 
lwowskim polecenie w sprawie tamtejszych przedmieszczan. C. t. 385 str. 1062 — 1069. 

3809. We Lwowie 14. Października 1634 r. Władysław  IV.  daje  moratoryum Żydowi Kom- 
prechtowi ze Lwowa  O  t. 386 str.  105. 

3810. We Lwowie 14. Października 1634 r. Władysław IV. nadaje Mikule, Ohomie i Pawłowi 
Kalitiakom cztery ćwierci pola, zwane Jałczyszyną, w Starym Jeiowie. C. t. 586 str. 127—131. 

3811. We Lwowie 16. Października 1634 r. Władysław IV. zatwierdza dokument Zygmunta III. 
.wydany w Warszawie 13. Lipca 1596 (?) r. dla cerkwi św. Iwana. C. t. 403 str.  1590. 

3812. We Lwowie 16. Października 1634 r.  Władysław IV.  poleca Stanisławowi Bonifacemu 
Mniszchowi, staroście lwowskiemu, sprawę tamtejszego  cechu  tkackiego. C. t. 385  str.  1092 — 1093. 

3813. We Lwowie  16.  Października  1634 r.  Władysław  IV.  bierze  w opiekę  swą  kupca 
Markowicza, Żyda, mieszczanina lwowskiego. C. t. 388 str. 24. 

3814. We Lwowie 16. Października 1634 r. Władysław IV. pozwala na wybudowanie cerkwi 
Św. Parascewy we wsi Załuziu. C. t. 395 str. 35—38. 

3815. We Lwowie 16. Października 1634 r. Władysław IV. zatwierdza dokument Zygmunta UL 
i wydany w Warszawie 15. Listopada 1611 r. Swoszowskiemu. C. t. 386 str. 1050. 

3816. We Lwowie 17. Października 1634 r. Władysław IV. poleca Stanisławowi Mniszchowi, 
[staroście lwowskiemu, sprawę Pawła Suskiego. C. t. 385 str.  1225 — 1226. 

3817. We Lwowie 17. Października 1634 r Władysław IV. potwierdza kapitule ormiańskiej 
[dokument starosty Stanisława Bonifacego Mniszcha wydany we Lwowie 30. Grudnia 1620 r. C. t. 386 
[str.  1557 i t. 577 str.  1573. 

3818. W Wiszni 18. Października 1634 r. Uchwały sejmiku wiszyńskiego. C. t. 385 
|8tr.  1085—1086. 

3819. We Lwowie 19. Października 1634 r. Władysław IV. poleca staroście lwowskiemu 
[Stanisławowi Bonifacemu Mniszchowi sprawę Jana Gobrzydowskiego. C. t. 385 str.  1189—1190. 

3820. We Lwowie 19. Października 1634 r. Władysław IV. potwierdza przywilej Zygmunta III. 
[z daty Warszawa 30. Stycznia 1615 r., dalej dokument Stanisława Wapowskiego wydany w Starzyskach 
[bo. Marca 1616 r. a dotyczące młynów wsi Wisienki. C. t. 385 str. 1332—1337. 

3821. We Lwowie 20. Października 1634 r. Władysław IV. mianuje Izaka Nachmanowieza 
li Izaka Abrahamowicza sługami skarbu. C. t. 385 str. 1179-1181. 

3822. We  Lwowie 20.  Października  1634 r.  Włady.sław IV. mianuje Murata Antoniewicza, 
Ormianina lwowskiego, swoim sługą. C. t. 385 str. 1269 — 1271. 


236 

3823. We Lwowie 20. Października 1634 r. Władysław IV. mianuje woźnym generalnym 
Sawkę Wasilowicza. C. t  386 str. 609. 

3824. We Lwowie 20. Października 1634 r. Władysław IV. potwierdza dokument Samuela Słu- 
peckiego i innych lustratorów dotyczący wsi Tuczampy a wydany w Jaworowie 31. Grudnia 1628 r. 
C. t. 386 str. 751. 

3825. We Lwowie 20. Października 1634 r. Władysław IV. potwierdza cesyą z wójtostw 
we wsiach Wysokie, Kisznie, Jabłonów i Ihnatowice w przemyskiem leżących, uczynioną przez Łukasza 
Wysoczańskiego na rzecz swych synów Alberta i Jana. C. t. 126 str. 2528 — 2530. 

3826. We Lwowie 20. Października 1634 r. Władysław IV. uwalnia mieszczan jaworowskich 
od wszelkich ciężarów publicznych i prywatnych. 0. t. 386 str. 1053. 

3827. We Lwowie 20, Października 1634 r. Władysław IV. potwierdza dokument Mikołaja 
Mieleckiego, starosty gródeckiego, wydany w Gródku 19. Października 1566 r. osadnikom Eudy. 
C. t. 385 str. 1347—1349. 

3828. We Lwowie 20. Października 1634 r. Władysław IV. potwierdza przywilej Stefana, 
wydany we Lwowie 27. Maja 1578 r. dla cerkwi w Berezynce. C. t. 545 str. 2521. 

3829. We Lwowie 20. Października 1634 r. Władysław IV. przyjmuje w obronę Hieronima 
Brynnika, mieszczanina lwowskiego. C. t. 385 str. 1094—1096. 

3830. We Lwowie 20. Października 1634 r. Władysław IV. potwierdza karczmarzowi z Wielopola 
dokument  Zygmunta Augusta. T. t. 65 str. 961. 

3831. We Lwowie 22. Października 1634 r. Władysław IV. potwierdza przywileje przed- 
mieszezan lwowskich. C. t. 386 str. 827. 

3832. We Lwowie 22. Października 1634 r. Władysław IV. mianuje woźnym generalnym 
Jana Woyszę. 0. t. 386 str. 443. 

3833. We Lwowie 24. Października 1634 r. Władysław IV. potwierdza artykuły bractwa 
muzyków, organistów itd. lwowskich, uchwalone przez burmistrza i rajców tamtejszych. C. t. 385 
str. 1200—1206. 

3834. We Lwowie 24. Października 1634 r. Władysław IV. wydaje rozkaz burmistrzowi 
i rajcom miasta Wiszni, aby zabronili mieszczanom szynkować napoje. G. t. 385 str. 1168 — 1169. 

3835. We Lwowie 24. Października 1634 r. Władysław IV. wzywa rajców lwowskich, ażeby 
wymierzyli sprawiedliwość Dorocie Czarneckiej. 0. t. 386 str. 2086. 

3836. We Lwowie 25. Października 1634 r. Władysław IV. potwierdza dokument erek- 
cyjny Kulparkowa,  wydany  przez  rajców miasta Lwowa  1. Grudnia 1425 r. G. t. 386 str. 337. 

3837. We Lwowie 25. Października 1634 r. Władysław IV. poleca komisarzom zbadanie 
stanu dzierżaw  w Szczercu, Łanach, Ostrowie i Piaskach. 0. t. 385 str. 1234 — 1236. 

3838. We Lwowie 25. Października 1634 r. Władysław IV. poleca burmistrzowi i rajcom 
lwowskim Jakóba Sokoła, swego nadwornego szewca. C. t. 385 str. 1208 — 1209. 

3839. We Lwowie 25. Października 1634 r. Władysław IV. potwierdza przywilej Stanisława 
Bonifacego Mniszcha, starosty lwowskiego, wydany we Lwowie 15. Lipca 1628 r. Bartukowicom. 
C. t. 396 str. 502. 

3840. We Lwowie 25. Października 1634 r. Władysław IV. uwalnia mieszczan lwowskich od 
wszelkich ceł na lądzie i wodzie. 0. t. 396 str. 325. 

3841. We Lwowie 25. Października 1634 r. Włady.sław IV. potwierdza wyrok rajców lwow- 
skich w sprawie Ormianina Hadzia przeciw mydlarzom lwowskim. C. t. 386 str. 582. 


237 


3842. We Lwowie 25. Października 1634 r. Władysław IV. nadaje Andrzejowi Skórzew- 
skiemu 80 włók ziemi w Popowej Górze  w województwie  smoleńskiem.  C.  t. 385 str.  1556—1557. 

3843. We Lwowie 25. Października 1634 r. Władysław IV. pozwala Żydom lwowskim sprze- 
dawać guziki, sznurki i inne wyroby jedwabne pod tym wszakże warunkiem, ażeby je sami wy- 
rabiali. C. t. 357 str. 252. 

3844. We Lwowie 25. Października 1634 r. Władysław IV. deleguje komisarzy do eruowania 
nieprawnie zagarniętych ról przez mieszczan i chłopów we wsiach Łany, Ostrów, Piaski. 0. t. 386 
str. 928. 

3845. We Lwowie 25. Października 1634 r. Władysław IV. potwierdza przywilej Zygmunta lU. 
wydany w Krakowie 2. Czerwca 1592 r. na korzyść poddanych wsi Wysiatycz. C. t. 385 str. 1431, 
t. 439 str. 179—184 i t. 415 str. 1008. 

3846. We Lwowie 26. Października 1634 r. Władysław IV. poleca mieszkańcom Szczerca 
i wsi okolicznych, aby płacili czynsze dzierżawcy swemn, staroście lwowskiemu. C. t. 385 str. 1232—1233. 

3847. We Lwowie 27. Października 1634 r. Władysław IV. pozwala Żydom stryjskim zakupić 
za miastem miejsce na szkołę i okopisko. C. t. 401 str. 445. 

3848. We Lwowie 27. Października 1634 r Władysław IV. potwierdza dokument rajców 
lwowskich wydany we Lwowie 25. Maja 1558 r. C. t. 396 str. 2072. 

3849. W Lublinie 3. Listopada 1634 r. Władysław IV. nadaje Andrzejowi Ludkowiczowi 
i jego synom parochia w Pokrowcach. C. t. 385 str. 1284 — 1285. 

3850. W Lublinie 4. Listopada 1634 r. Władysław IV. poleca burmistrzowi i rajcom lwow- 
skim sprawę mieszkańców przedmieścia halickiego. C. t. 385 str.  1301 — 1303. 

3851. W Szczercu 17. Listopada 1634 r. Komisarze królewscy rozmierzają łany królewskie 
w Szczercu i okolicy. C. t. 386 str. 926. 

3852. W Suchanowie 7. Grudnia 1634 r. Władysław IV. rozkazuje rajcom miasta Lwowa, 
ażeby część budowania chucz we Lwowie oddali Ormianom. C. t. 386 str. 377. 

3853. W Wiszni 14. Grudnia 1634 r. Lauda sejmikowe. 0. t. 385 str  1514—1540. 

3854. We Lwowie 28. Grudnia 1634 r. Stanisław Koniecpolski, kasztelan krakowski, wielki 
hetman kor., i inni komisarze do zapłaty wojska użytego na wyprawę moskiewska wyznaczeni upewniają 
toż wojsko, że nie pociągną go do odpowiedzialności za szkody zdziałane przed rozpoczęciem czyn- 
ności komisyi. 0. t. 386 str. 23. 

3855. W Warszawie 1634 r. Konstytucye sejmu walnego koronnego warszawskiego dwunie- 
dzielnego. C. t. 385 str. 725—750. 

3856. We Lwowie 11. Stycznia 1635 r. Eachunki komisyi wyznaczonej do zapłaty żołdu 
wojsku. C. t. 386 str. 163—273. 

3857. W Warszawie 19. Lutego 1635 r. Władysław IV. wzywa rajców lwowskich, ażeby 
szanowali prawa przedmieszczan Kleparowa i Hołoska. C. t. 386 str. 832. 

3858. We Lwowie 26. Lutego 1635 r. Alexander Smith, mieszczanin lwowski, sprzedaje 
Karmelitom lwowskim swoje własność zwaną Pasieką Smitowską za 2000 złt., darowując im oraz 
z tejże sumy 800 złt. na dobre uczynki. 0. t. 122 str. 2422—2424. 

3859. W Warszawie 4. Marca 1635 r Władysław IV. mianuje woźnym generalnym Kuźmę 
Nuszczaka z Lubiany. C. t. 386 str. 1485. 

3860. W Warszawie 5. Marca 1635 r. Władysław IV. uwiadamia poddanych starostwa kamio- 
neckiego, te polecił tamtejszemu staroście karać tych, którzy zaniedbują obowiązków względem 
zamku. C. t. 386 str. 838. 


238 

3861. W Warszawie 9. Marca 1635 r. Władysław IV. wzywa poddanych starosty gródeckiego 
Ferdynanda z Mirowa Myszkowskiego, ażeby byli mu posłusznymi. C. t. 386 str. 2227. 

3862. W Warszawie U. Marca 1635 r. Władysław IV. wzywa Lwowian, ażeby szanowali 
przywileje Jakóba Sokoła, sługi królewskiego. 0. t. 386 str. 779. 

3863. Oblat. 12. Marca 1635 r. Eegestr ksiąg grodzkich i ziemskich pozostawionych po 
zejściu Maxymiliana Lahodowskiego. G. t. 386 str. 469. 

3864. W Warszawie 15. Marca 1635 (?) r. Władysław IV. donosi Bonifacemu Stanisławowi 
Mniszchowi, staroście lwowskiemu, że przyjął Jakóba Sokoła, mieszczanina lwowskiego, za sługę swego 
i dał mu niektóre prerogatywy. 0. t. 386 str. 702 (w książce r. 1633 a rok panowania w Polsce 
trzeci). 

3865. W Warszawie 15. Marca 1635 r. Władysław IV. donosi rajcom lwowskim, że wydele- 
gował rewizorów dla zbadania domów pod murami wystawionych we Lwowie, w których mieszkają 
Żydzi. C  t. 386 str. 766 i 868. 

3866. W Warszawie 15. Marca 1635 r. Władysław IV. pozwala Ferdynandowi z Mirowa 
Myszkowskiemu na pobór drzewa z wójtostwa Eodatycze w grodeckiem.  C. t. 386 st